HAVERMOUT ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 nieuwe zeeuwsche courant hsport enspelh te^këlïïrt^tétr mercurius 25 cent per pondspak NEDERLANDSCH FABRIKAAT g e m e ngd nieuws eland- en~tu in bouw [^rechtszaken q marktberichten burgerlijke stand gen de piet grijplan, met hielt gevolg', jlalt hij zijn evenwicht verloor, en. opi de kleien terecht kwam. Hij bleef' -bewuslMoosi lig gen en moest naar het ziekenhuis worden overgeblraAt. Z>eier waarschijnlijk 'heeft hij een ernstige beriri'nlsAuddiing beko men. De werkloosheid ;i]i 31 0®taher i.l. De direoteur der districts--arbeidsbeurs te Middelburg publiceert bet volgende overzicht der werkloosheid in Zijn district op 31 October j.l. (Middelburg 890; Vlissingen 1219; Aag- tekerke 2; Arnemuiden 101; Baarland ,5; Biggekerkc 8; Borsselen 7; C-ollijnsplaat 11; Domburg 50; Driewegen Efiei- wo.utsdijik 4; (locs 18G; s-Gravenpolder 15; Grijpskcrke 3; s Heer Abtskwrike 2; 'e Heer Arendskerkie 10; 's Heeircnhook 19; Heinkeiiszand 25; HoedeikiemsWeMke 12; Ierseke 68; Kapellto 26; Klo-etinge 4; Kort gene 4; Koudekerkie. 81; Krabbendijke 4; iKi'iiining'cn 26; Nie-uwland 1; Oostkapelle .7Oudelande 18Ovezande 3Ritth-ein 16; Schone 7; Serooskerke 10; st. Lau rens 5; Souburg 272; Veere 7; Vïouwe- ipolder 8.Waarde 7W-emelflinge 9 rWestkapelle 210; Wissenlkerke 66; Wnl- taartsdijk 6; Zoutelande 6. In totaal stonden dpi 31 October bijl de Arbeidsbemiddeling als werkzoekende in geschreven 3440 personen. iïtit) 1 dit'list VlissingenNeuzen. D|e Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Zeeuwscbe eilanden te Mid delburg- heeft zich met oen adres tot de Provinciale Staten van Zeeland gewend naar aanleiding van het voorstel tot op heffing van de lajln VlissingenNeiuizlen van den Provincialen Stoombajotdienst pip 'de -W:ester Schelde. Die. Kamer herinnert ie|r aan, dat zij steeds voor het behoud van die lijm heeft giepjyerd. Nu uit het voorstel va.n G-ed. Staten, blijkt, dat reeds bij den nu bestaan- dien beperkten dieinst van drie reizen pop 'dag, een voortdurend belainjgrijlk tei koirt (ongeveer f 16.500) is te verwachten en rekening lioudeinde met de ook ten deze in de tegenwoordige tijflsMnstaindigheden zoo noodzakelijke bezuiniging meent de IKamer ook haar standpunt, dat in ieder geval de rechtstreekse!» bontvel-binding tusschen Vlissingen en Neuzien mioiet wor den behouden, niet zonder meer te Aogen handhaven. Als tot opheffing wordt be sloten dan zal naar de meening der Kalmer vooraf' zekerheid moeten worden verkre gen, dat in plaats van de bootverbinding worde verkregen leene andepa velrbAding monder hierdoor belanghebbenden te veel last te bezorgen en hem teveel pp klosten te jagen. Ged. Staten geven in liun voorstel vier verschillende oplossingen aan en wel ten eerste inleggen van sneltreinen van Bres- kems naar Neuzen v.v.ten tweede 'm ne-ckt- etreeksche treinverbinding van Vlissingen en Middelburg via Goes naar Hioed-ekeinis!- ikerke v.v. en ten derde auto-busdiensten a., van Breisb'ens naar Neuzen v.v.; b. van Vlissingen en Middellburg via Goes naar Hoadekenskerker v.v. D|e autobus-diensten zouden de vervoer- Ikiosteai betrekkelijk weinig verhoogen en de tijdsduur van de reis slechts enkele ilninuten verlengen, doch de Kalmier meent, dat autobusdiensten op dagen waarop een massaal vervoer is te verwaAten niet toe reikend zullen zlijin en men dan de trein- «n tramverbindingen niet zal kunnen mis sen, terwijl Ged. Staten met de Zeeuwseli'- tVlaamsc'he Tralnlweg Maatschappij pn de [Neiderlandsche Spioiorwegen ter zake niet tot overeenstemming komdem komen. Toch dringt de Kamer er op aan Ged. Staten uit te noiodigen zich over de bezwaren tegen deze verbindingen nader te verkla ren en alsnog pogingen aan te Mijlvcn wen den om deze verbindingen tot stand te doen komen. Behalve vaar da reizigers is die bestaande booitverbindimg Vlissingen iNeuzen ook van belang voor het goe derenvervoer, al gaat ook dit in dalende lijn Ged. Staten spreken mlet geen woord over het goederenvervoer ien toA meent de Kamer, dat dit voor een groot deel wordt aangebracht door goederen, die van Middelburg en Vlissingen naar Neuzen of pimgekeerd worden Vervoerd. Hoe zal bij de opheffing van den bootdienst heit ver voer dezer goederen moeten geschieden. iVoor zlaover de Kamer bekend, bestaat eir Voor dit vervloei- toch geen gelegenheid voor dagelijkseli vervloer noch via H|oe- diekenskerke noch via Bre-skens en ook Ged. Staten do-en geen enkel middel aan de hand om in de toekomst het goederen vervoer te regelen. Die Kamer verzoekt dan ook bijl de be handeling van het voorstel met hare be schouwingen wel ernstig rekening te wil len. honden .en in ieder glewail' geen defini tieve beslissing te willen nemen alvoren Ged. Staten de zekerheid hebben gegeVen, flat, ook voor het gpederenVecvbeir van [Vlissingen en Middelburg naar Neuzen v.v. een aannemelijke regeling z-al worden getroffen. Salarisverlaging voor burgemeesters, secretarissen en ontvangers. Ge-d. Staten van Zeeland hebben ia,an die gemeentebesturen den wens A itje kennen -gegeven, dat d'e jaarwedden van de burge meesters. de secretarissen ien. de ontvan gers met 12.5 piet. worden verminderd. Hierover zulten de Gemeen ter-aden ien het georganiseerd overleg gahlorard moe ten worden. Hiet lijkt ons een nogal drastische Ver laging. r j- Goes I—H. K. I. 1. Op- het Gemeentelijk Sportterrein speelt morgenmiddag 2 luui' Gneis I een. wedstrijd om den K.N.V.B -Beker tegen. H. K. I. 1 pit Breda. Dfezie wedstrijd zloiu door Goes wil E-e nog meer wedstrijden om- bovenge noemde beker spelen gewonnen tnlo»- ten worden, daar bij gelijk spel de bezloe.- kende -club als overwinnar wordt be schouwd. WlEiEKLIJST vaju 19—25 Nov. ZONDAG. Mis van 6en Zondag jna Driekoningen. Gloria, 2e g|eb'. H. Elisa beth, .3 H. Pontiianus, 'Credo. Praief. Drievuldigheid. MAANDAG. Mis H. Felix van VaiLois Belijder. Gloria. DiNSDAG, Mi-s- O. L. Vrouw Pra-elsen- t-atie, Gloria, Credo. Praef'. Maria. WOENSDAG, Mis II. C-aeicilia, Maagd, Martelares, Giibria. DONDERDAG, Mis II. Clemens. Paus. Martelaar, Gloria, 2e gab. II. F-ejlicaitas. VI? IJ DAGMis II. Joannes van het Kruis Belijder, Leieraar. Gloria, 2e gelb'. H. Ghrysogouusj, Creiclo. ZATERDAG, Mis' H. Catharina, Miaagd Martelares. GCIoria, 2et gieb. Paius. GOES. (Parochie II. Maria. Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om hall 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 .uur de Hoogmis. SeliaalooCleicfce voor Vciveniging van Ka,hh. Bijzonder Onderwijs in het Bisdom Haar lem. 12Vr uur Maria-Congregatie voor de jongere jongens; 2 uur Cate-Aisimus; 3 uur Lof met Rozenhoedje half 5 Maria- Congreglatie vopr de tweede affl'. dier gtjo,o- teire meisjes. 5 uur Patronaat, MAANDAG, slechts één H. Mis te half' aAt; ook te. 81/4 uur wordt da II. Communie uitgereikt. Biechtgelegenheid voor de sAool'kindie- ren 0111 12 ,3 en 4 ,uur. DINSDAG, 's Av. 8 uur Mark-Congre- ga.ti-e voor de graotere jongens. WOENSDAG, 's a,v. 7 uur St. Jozettlof met Rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur gelegenheid om te. biechten; 's ,a.v. 7 uur Bof met Rozenhoedje. Kindermishandeling (e Haarlem. Eien 22-jarige huisvrouw in de Stoi'in- str-aat te Haarlem heeft haar tweie-jalrig ztaontj-e mishandeld, iztada-t het spoedig daama is overleden. 'Dje vrouw is door- die recherche .aangehouden e-n in verztekein- die bewaring gesteld. Het gebeurde beeft ziA algespeeld in die blu,urt, waar de wtoningen voor sociaal- iachtierlij(ken zlijh gevestigd. Db vrouw had drie kinderen van! 3, 2 em 1 jaar. Het 2- jarige zioiontje was nqgal lastig, daar het -ziekelijk was. Het werd door de -moeder dikwijls gbslagen. Vermoedelijk in een bui van -zenuwachtige drift heeft de moe- dier het kind met de vuist tegen den grond geslagen en daarna heeft zij met den ge- 6-chociden voet op- het kind getrapt. Tot haar sbhrik bemerkte -z'ijl dat het kind er slecht aan 'toe was. Zij heeft liet toen in bed gestopt. Later -bleek dat het kind overleden was. De dokier waarschuwde de ipolitie. Stationschef gedood. Gisterenavond omstreeks half' ti-eoi is de dienstdoende -chef' bij de spoorwegen te Leerdam, de heer Eimeren, die aan wezig w.as geweest bij liet rangeeren nabij de goederenloods ovien buiten het station en langs de spoorlijn terugliep, door een piassagi-erstrein, komende uit dei riAtjng Gorinc'hem, gegrepen on giedood. Zn» zijn innzle manieren. D'e chef-veldwachter van Bodagravten poogde .Woensdag een auto aau te hou den, waarin drie jongelui zaten gekleed in fascisteu-uinifbrm. De 'btetuluxdeir ga,f' ,aan het AopteAen gefein verhoor, doA reefl op d'en veldwachter in, die middan op1 den rijWeg was gaan staan. Op het laatste oogeublik sprong hij opi -zlij| |om niet oimlver gereden te wordem. OmmiddeJlijk' gaf de bestuurder vol gas eu -verdween in da richting Utrecht. Die veldwachter zag -kans liet nummer te noteerein en ontdekte, dat de auto eigendom was van dein fa,seisteini- leider Baars. Onmidde-lMjjk werden pogingen aange wend om den auto te achterhalwn,. Diea- iztelfden dag werd de wagen door tie Utrechtsohe politie aangehouden. Die in zittenden hadden intusschen de unifor men uitgetrokken, doch de bestuurder, die geen uniform droeg, werd heirlk'end. Die auto was kuiten voorkennis van den eige naar gebruikt voor een toAtjie en de bestuurder was totaal niet in 'het bezit van eenige papieren. Op .den auto is voorlotpjpig, 'beding ge legd, terwijl de bestuurder is geverbali seerd. Die Zaak is in handen 'gegeven iva,n den officier van justitie. Ernstig autóbius-oiigeliik in Spanje. Een autobus, waarmee een groot aantal mensehe-n, die -aiau ieen Soaialiötisehle ver gadering hadden detflgenoinen, maar huis keerden, is in -die huurt van Huesie-ar m een afgrond gevallen. Er werden 24 rnian- sehen g'erlood ,en vele anderen werden, voor een d-ee lzeer ernstig, gelwond. Senator Btorak OVer „de tiiiajn-it'1--". Uit een plaat-s in den staat Idaho wordt gemeld, -dat Senator Borah -daar in een rede o.m. het volgende heeflt vlarktanrd over „de financiers"„Niet® heelt het vertrouwen van het land dermate ge schokt als de handelingen van de groiote iina,ncicrcle [leiders en niets heeft zooveel gedaan om de gteheele natie een inoraeftn sAok tce te branigen. Wia,t gebeurd is, is een ramp. op groote- sAaal. Wij biebib-en ea-varen, dat somimigie. maA-tiga figur-en in de finamciaeile we-rel-d het glehieele bank bedrijf 'hebben gebruikt' voo-r hun eigen volkom-en zeUlflz-uA-tige oogmerken. Zij hebben hiet volk bedrogen en opgelicht door het voor miljoenen dollars waaxdle- loozei stukken te verkoopien. Daarna gingen zijl er toe over elkaar ie bedric-, gem en te bestelen en -eindelijk bestalen zij hun staat en de geheele republiek door btelastinigknoiaui-arij-en". Fransclie vliegers opgegeten. Uit Dakar wordt gemeld, dat twee FramsAe miliaitre Vliegers, die in het ein de v.an Juni tijdens -een wervelstorm biovein Dakar afdreven en een noodlanding .moes ten doen boven. Portugees-A Guinea, in handen vielen van in dit gebied levende kannibalen, die hem Mlaarblijk'elijk ver moorden. Uit een nauwkeurig onderzoek, dat d-oior een PransA- officier met medewerking yan de PortugeesAe autoriteiten werd inge steld 111 de omgeving van Suzamnah aan do monding yan de Rk> C-aAao, zou met stelligheid zijn gebleken, dat de beide vliegers nog leefden toen zij iiu-n noodlan ding in deze moerassige streek hadden uitgevoerd. De inboorlingen, die verhoord werden, weigerden cA-fcer me-dcdetelingien over het veTb-lijf van de beide vliegers ta doen, zoiodiat men kan aannemen dat zij in handen van kannibalen zijn gevallen. Auto tegen een lioain gWi)o|tst. -Eiergistermiddag is nabijl liet zwembad Groote Wielen op 5 K/M. afstand van Leienwarden een personenauto met 5 ipier- aonen, die met groote Smalheid reed, uit eeu der bioAten genod.ejn, en tegen in boom gAotst. (Die -passagiers waren op weg naar een vergadering te Leeuwarden. Twee dames S. van Dlijlk uit De Wilp en Ei. Jlolnbei' uit Houitigehaigle., kwamen -er met liAïtia te Opende wei'den zWaar gtewoind. Die bei- Auurder P. Jtxntkler en de hcleï. ,Wi. Jouikeï uit HputigAage, kwam er Unlet lichte vterwondingen af. Die auto is- totaal ver nield. Die gewonden -zïjln naar het D-iaöoi- uesseuliiiife te Leeuwardein vervoerd. Dla.air is de 22-jarige mej. van Dlijik en dhr. Dijkstra overleden. Die m a i-g a ei n c-nii'a kkela rij|. .Woensdagavond hebben surveill-eerende agenten op de Nieuwehavan te Rotterdam leen bbdewagen uit Rooizemdaal aangehou den en onderzocht. In den wagen Vond ïn-en o.a. 2 kisten, waarop totaal goeim m-erkteAen voorkwaim-. Dit kwam hen vrij, verdacht voor en z'iji Vroegen de.-n blo.de, wat er in die kisten izlat. D|e bode antwooiv de, dat hiji dat niet wist, maar dat. op zij|n ble(urtvaartadresgalanterieën stond. Dlo agenten ondeuzoichten daarop den inhoud van de kist en zij vonden in elke kist 12 blokken Belgische margarine a 5 Kg. Dit leidde tot een verdere inspects van den inhoud van den wagen cn toen kwamen nog een aantal bal-en voor den dag die elk 6 Kg. pondspakken miet Belgische margarine 'bleken te bevatten. In totaal had de margarine ee-n waardje van f 450. Die, bode z-at in het complot. Bra uil Ie Zaandam. Te Zaandam is gisteravond brand uit- g-'Aro-keii in een gemeentelijke noodwo ning gelegen aan de Prinsenstraat 82b' cn bewoond door den lompenkopplmlan M. Smit. -Toen er onraad 'bespeurd wqrd, stolnd de heele woning, welkte van hout was op getrokken, reeds vol met een verstik1-; kende rook' en moest, de btew-oin-er, die zich met zijn gezin reeds 'te ruste had begeven, in allerijl met zijin 8 kinderen door het raam in veiligheid brengen. Db woning brandde -geheel uit. Omtrent den oorzaak van den brand tast men in liet duister. (Verzekering dekt de schade. Een onfortuinlijk lersckcuaar. Gistermiddag arriveepde in de Leuveha- ven te Rotterdam' een Im'otorboloit uit I-er- siek-e. Die s-ehipp-er, I'. A. do M. uit Iter- seke, begon aardappelen op den, waj, te lossen. Aangezien dit geen -gieragald-e .los plaats vnor aardappelen ISj besloten cieu paar 'controleurs van de aaudaplpaleneenr tralie een onderzoek 111 te stellen. Het bleet, dat de sAipper eien vervloerbewij's had voor een partijl aardappelen vaini 13 ton. In 'zljjn sahip- Zat echter ©ein pariüj v,an 20 ton. Dei 7000 Kg. aardappelen, welke te veeil in het sAipi waren zlijjni in beslag gemoimen. Tegen den s-chipiper is Iprooes-verbaal opigemaakt. Dtiir reu auto overreden cn gedood. Gistermorgen reed da 35-jair'igte tuindeï G. J,. Otterman op het rijwielpad langs deu rijksstraatweg Almelp-Zwolle in da buurtschap Wytlimien achter eenig'e kooien de voor hem op het pad liapem. -Terwijl! hij: de koeien passeerde, kwam uit tegen overgestelde richting «aan vrachtauto. Hij ging tusschen de Ikoeian, rijjd-em, doch een der dieren wierp kern nlmi, waardoor hij voor de wielen van den vrachtauto pp den grondt ereAt kwam. Hij werd oVeu- reden en in- ernstigen toestand nn.ar het r.-tk'. ziekenhuis te ZwollLe Vervoerd, waair hiji kort 11a aankomst is overleden. O. was vader van 8 'kinderen. Be smokkelhandel in boeien. Hiet is verrassend hoeVeiel kbeb'eelstetn vau Belgische origine er op dit oogein- blik in onze W,est-BrabautsAe contreien roudz'werven, schrijft liet Dlagbl. v. N.-B111 De rundercrisiswet, ingevolgei waarvan Igamlmele, bouwvallige, aftandsAe .koieien door de- riuidyee-ctentrafe met go-ud won den betaald, heeft ook da Belgische zuster ■zeer begeerenswaardig doen worden. Eu -zoo loomt het, dat wijl thans dage lijks berichten ontvangen over frauduleue zen invoer van runderen. Men beleeft heit thans, dat in bepaalde weidein langs de grens des avonds geen enkel koebegistje te ontdekken valt, doA da,t 's morgans die- Zelfde weiden als het ware volstaan. En onzte- komlmliez'em, die eien heelen nacht op den koudein grond, in een grepi- 'pel of iaAter een haag helbben gei-elgen, kunnen den anderen dag met leede oogen izien, lroo ztoio maar Va|or hun neus weg, heele karavanen ruindienan verderop het land ingevoerd worden. De crisisruuderwet is alzoo ook waer een wet gewordlen, die de smokkelaars goed van pas komt. Allerwegen in dia Kempen grazen ize de weadan af en owieral .waar z.e maar een kloietj-a tegen oen civiel prijsje los kunnen maken, slaan ze toe. Clandestiene hnisiachliiig. Ti-en boeren te Nisteinodie hadden het plan opigevat in het geheim eon koe te slachten ten einide op daZe wijize de be- lastrógpenniugen te ontduiken. Zij, hadden echt-er niet er op gerekend, dat e|r rijks ambtenaren :ziij|n, die dezfe feitem toch wel aan hef licht brengen. Toen do slachting was geschied, ver voegde zich aan de bloeder-ijl ©en idjksamib-te- naar, die zich voordeed als een Veekoop man. Die thamen geraakten in vertroiu- welij.k gesprek, zoodat de rijksambtenaar wieddra van de frauduleuze slachting op- tic ho-ogte was. Eenigen tijld later kwam de ptteudorveekoopiman terug -mieit ©enige ma.re-chausise'e'is uit Uden. Er werd huis zoeking geëischt. Dit werd geweigerd en de- politiemaimen konden dus weinig uit richten. Ziji kwamen echter spoedig terug mlc( den 'burgemeester van Nistelrode. In dieD tiusschcntdjid hadden de boeren allle po- gipgen in het werk gesteld om het vlees-A te verstoppen. Dit. was hun sleAts tem deele gelukt. Die maitaAaus-s-ees steldeD in de boerderij een uitgebreid o-nderztoiejk in. De slagers waren echter veirdweinm Ook de hooizolder werd nauwkeurig dp»- zocht. Het vermoeden, dat de overtredeus ziA hier hadden verborgen, werd bewaar heid. Die maréchaussees trapten flink op het hooi oni de verstek-elingen uit hun schuilplaats te voorschijn te laten komen. Dit had tot gevolg dat een van de hoe ren op het gezicht werd getrapt cn 'schreeuwend te voorschijn sprong. Een ander wilde vlu-clhten, maar zakte door het hooi juist voo-r de vleten tean den burgemeester. Diaarna kwa|mcn de amdeir-en te voiorsAijn. Allen zdju onder politiegele-ide naar hel gemeentehuis gebracht, waar zij befe-nden ziA aan d-e overtreding te lnelbbe-n schul dig gemaakt. Twee personen, zflkere v. d L. en de M. zlijin opgesloten-. De frauduleus -geslachte koe werd in beslag genomen en in het uaodslachthuis van d-eu Boerenbond opgeborge-n. Who schAst echter de verbazing van de rijks ambtenaren toen gisteilmbrgem bleek, dal het vlees'ch was verdwenen. Ombekend go- bleven personen die ziA door verbreking van een ruit toegang tot het gebouw had den versAaft hebben het vlaesch gesto len. D-e marechaussee stolt een -uitgebreid olnd-erzoek in. Het is haar echter ïnog niet gelukt de dieven op- te spioren-. Een brug tusschen de Ver. Staten en Europa. Da AmerikaansJche' minister van ko-ojl- han-del. Roper, h-eelft m'eejg'adieielld daf de mogelijkheid zal wor-d-em ond-erzioiAt van het aanleggen in den Atlantischen Oceaan v.an vli-eigtuigl-anclinigslvaartuigen of' vlok ten op onderlinge afsltan-den van 500 mijl. De-ze lamdingsbiodem-si iof h-avenis Zoiuid'en dan ter beschikking staan van alll'e vol- keln. D« totale köislben van dez-e „hirug'" over den. AtlanitislAen O'c-aaan worden op c„a.. S 30.000.000 genaamd. Voorlopplig za|t met dein a-anleg- van zoo'n verankerd „eiland" opi 500 mijl' [uit de| Amerika,ansiehe, kust worden aangevan gen, B-ovendien wordt d'a,t een eiland ppi isleich-ts een kwart v-an de latera groabtie. Aanvankelijk isi voor het doieil' $1.500.000 Dö ,.bru|g" wordt giedaAt van Virginië naar Splanjo, Met bletbuljpl v,an d-e drij vende eilanden zou een gerelgietidie 24-uurs dienst met vliegfuilgien tusisehen de oiuidie wereld -en de nieuwe wteiief.ld kunnen wor den on-derhoudien. Bij het aanleggen van ue' eilanden zouden 10.000 mensAen werk krinnen vinden. (Gisteravond werd dit mooie bericht echter weer togengosrpoken.) Jaurnalistielk en wapenfalleieagë. S-ed-ert vers'chieidene wAien de-e-d, in di verse Belgische -couranten, hiet bleri-At dë ronde -d-afc -een Fra-nsA- industrieel con sortium, bekend iom zijn wapienflabri-cage, d-a han-d had weten te leggen o-p vier Bel gisch-eb ladan: de lndépiendance Beige, die Eltoile Beige, Neptune ien Moniiteur de-s Intéréts Mafériels. D|e|ze bladen izatien trouwens gelijk'tiijldig «en felle campagne in voor de versterking van d-e Oosfer- .en Naord-O-osterglrenjs, door middel van zwaar gesAut en liAtere sn-elvuurwapiens. De leiding van een ipiaar dezer -couranten werd bovendien teiaver- trouwd a;an uit Frankrijk oveirgeldoimen journalisten. Totdusiver had geen der tot dezen trust leAo-orende- bladen ook maar met één enkel woord het hierboven bedoeld» bericht fes g'einges'proken. Th-ansi piublioeeren zij eA* ter een korte nota,, waaruit moet blijken dat het kapitaal van de trust niet afkom stig is van hluite-nlandsAe munitiiefabri- kanten of van bhitenlandsehe indus/trieefen ol liniandiers. „Geen frank, aldus de nota, die,- niet Belgisch, uitoluifcend BelgisA is." In wiens bezit deze bladen nn zijn, wórdt e-.venwe lniet nader medegedeeld. Groote brand in 't Volksgcbauw te Osi-a. Gisterochtend is in het ao-cialjisGsAe (VolksgAouw te Osfci een brand uitgeibroi- Ifen, waardoor in klorten tijld de dinulklkieirij| en zetterijl van het aocdalistischei lwodd- orgaan „Aib'eiderbladet" weird veirnieiM. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door Izflfo.ntbranding in een gedeelte van de eliché-fabriek. De schade wordt geschat op ongeveer driëhanderdduizeind kronen. .Verlid-oiging van de keftingen ep granen. Die pifijsdaling vann de granen, die zich hoeft voorgedaan sedert da invoering van bot graanmonopolie opi 15 Aug. j.l. en die mor «nkele granen izlelï's iZoicvler was vfolopt-- geschreden, dat daardoor de moniop|oliqJ winst van f 1, Wijlna of' igejh-pel weer wterd te niet gedaan, mo-odza-alkte de regeering de monopoliewinsten bijl invoer van gerst, mais en tarwe miet f 0,50 per 100 Kg. te VeAaogen. Enkele minder belangrijkla graanrooir- ten, die met deZa granen iD concurrentie kjunnen- treden, als darie .zij'n o-Veneenj kjomstig verhoogd. Natuurlijk zlijhi tevens de derivaten van dezlei gram-en gnet dozle nieuwe monopoliewinst lovereenkbtalstig be last. Baarbij ia wegens het overgaan der werkzaamheden van do vroegere Meel centrale op de tegenwoordige, oinder de mio-nopioliewinsf cpgomcim'eji het gehieelle- be drag, dat op de -buitenlandsAe tarwebflioleïn: ree-eds volgens de bepalingen der Tarwe- wet was igelegd. Die aardapjipisteiiuwCl. Dezer dagen is een Kloininklijlb besluit afgekondigd, waarbij het maximum aantal kiïogramtaen consumptie-aardappelen, dat mag worden vervoerd Zander Vervoerbei- wijis, is teruggebracht van 10 op 4. Rechtbank Middelburg. Uitspraak van 17 Noveimbler 1933. Ko-opien-en niet, bietalenPh. H., liuisvr. Jl. H., 63 jaar, wonende te Grauw. (Vrijt; spraak. Oplichting: A. II., 44 j., winkelier, vroeger te Ki-abbiendijke, thans, te Rot terdam, 4 mud. -gev. straf voorw. imiet 2 j:a,ar piroelftijd, Opli'chtinigC'. O., 24 jaar, kooplman, ge- dom. te Mid-dlelburg, thans in voorarrest. Diefstal: A. S., 20 jaar, arbeider te St. Laurens, tlians A voorarrest, 4 mnd. gev. stral met aftrek voorarrest. Veroorzaken van gevaar voor Verkeer over een spoorweg: A. Th. V., 45 jaar, te Goes. Vrijspraak. Op-liöhtinigJ. de M., 19 jaar. reiziger, te Kruiningën,- (hans A voorarrest, 1 nuuL gev. -straf. Veilingsvereien. Zuid-Bcveland te Goes GroentenveilAg van 17 November. Spruiten f715, Spinazie 'f78, Witlof 11328, Koolrapen f 1,10, IVijn-f pieeën f 0,60. Uien f 0,80 alles per 100 Kg. Bloemkool f'1,5013. Roiode kool f 1,50 2,40. S-avoye kool f 1,503,80, Witte kool f2,30. ChAee-s'ühe kool f 1,20, Krops(ta 11,101,20. Andijvie 'f 0,602,80, KnoD selderij f 12,20, -alles pier 100 stuks. Prei '1'67, Selderij f0,501 beiden per 100 blos; Diversien: b'Auwe Druiven ï'53 58. Mispiels f 67, Tomaten f' 49. -alle per 100 Kg.; Chrysianten ï'213 p-er 100 bos, idem 'i'913 pier 100 piot; H-azen fl,202.17, Fazanten f'0,300,47, bei den per stuk. G|OES- 'Geboren: Jphannes, iztv. Frede- rik Boogaard en Lena BorsAnje. MIDDELBURG. Ondertrouwd: II. K. Rink-a. 26 j. en E. P. Pluijmers, 23 j. B-evall-en: W-. J. 'Oiasiettede Jonge, d.A. Adriaans»Sno-ep1, z.M. de Ko ningV-erbiert ,z.L. E-. Blommaiert Blommaert, z.M. D. W, SteijnSAotieJ'. z. Overleden: J. Melis, 72 j., geh. met W. Joziaêse. IERSEKE. Gelbtore-n: DigUa Cornelia, d. v. Abraham Pols: en Franooise Dees; Ne-eltj» Maria Le-n-a, d. v. Marinus Bom en Pielernellia van Boven; Jan Adriaan, z. v. Ding-eieus Jan W»etistra;te en KlazAa, Mieras; Adriaan Will-em, z. v. Marinufl Nijsis-e- en Maatje Wisse. Boeten. Onze voorvaderen warein, zfeetr', plrak'J tAche lieden; iZeïfs -als er iemand gelstraffc moest worden wegens onnutte wo-orden, wAten zijl izulk-s dienstbaar te maken tot nutte zlaiken. Te Sluis had eens ('t is nn al 540 jaren geleden) een zeik-er 'bierdragep, die Pieter (Wdl-Aerd heette, bij! het dobbelen m-et zijn maats zeer leeHjk gevloekt, waarvoor hij gestraft moest worden. Wat zouden Scha penen hem opleggen? Dit was spoedig gevonden, want er werd-ein juist in 4' SJ|Aepenenkamer mieiuw-e vensters gfr maakt, en hij werd dus veroordeeld eet gedeelte van de kosten te betalen. Zcc leest men in de stadsrelkeinAg van 22 Augustus 1392 tot 2!2 Aug. 1393: ,)Jan van der Tegihele, van dat 3nj maakte twee nieuwe glazen vensters A sAe-penen kamer -ein di» ter stratewaart Varkoperdraadde, haudende 62 voeten, elk® vo-et mitsgaders het voar-Zeide koperdraad te 2 gr. komt 31 soli. Itom) van ijiz'eren bramim-em -en hafcem-, dienende ten houit- werkë van de voorz'eide koperdraden, ge- delivreerd 'bij den Vio-orz: Jian, komt in iajlier somlmle 32 öA. 2 -gr., 'bij vioorwoioat- den jegens hem geimlaakt in t-aswerk. Hieraf' betaald bijl Pieter Wïllaierd, den héppebierdrager, bdj| wijlsdo-mlme van da" Wet, A het-ermssen van onnutte en orri- Mcn woorden, die hijj sprak A zfijjn dobbel- spel: 8 schelf. grooten,"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2