straat 17 - Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND St. Nicolaasfeest ijnert DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad ÏHE COURANT ebruiken tot- sterker zijn." ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 Dit nummer beslaat uit twee öladeu jl vak OVER DE GRENZEN BINNENLAND H f| UIT ZEELAND i~| VUISSINGEN GOES Goes (toten over Kduard VII. ba Eduard VII, is te Pa" Btleven. André Mfliuroia (koning «n zijn tijd ean stond hij- pp1 bet punt burg te gaan hij was hn \V|ales toen hem de Jter verwant prins! aange- CMoiesten hij en zijn ge- I jven Dei prins daflht la iem decreteerde„zwarte lijaan." Ilen heiebttei hij bizondere 1 ernde alle deoora.ties van l.vaan met verwijten ,als eze li dan wel te hoog al te Op een receiptee in de lasade -hij was inmiddels len liet hij Paul Cam- Izei: „u moet urw bediende te piassen, hij heeft u het Karei III willen geivem en ■rgiist." Cambon dreef foien zóo. vier van den koning J ,dait heit hlol' te Madrid ■veranderd had. D|eze won lg in, die hem overtuigde,. - gezant gelijk had, waarop Jhtoaesadeur ten jpialeizte ont- -eien berisping ™- ontvangst men den koning d'a.t bericht Alduls André Maatrois. ■LAMPEN, gekleurde iNDEN. Ook alle soorten tEN, KATOEN, OLIE- ■0 cent. 4ti| extra lage prijzen, Iteiten. Alles eerste soort. Sesch 100 cent t lesch 100 cent 75 en 95 cent llesch 125 cent |lesch 100 cent- 90 cent ji iterpot 100 cent [iterpot 110 cent I llesch 120 cent Iflesch 145 cent |r extra aanbevolen. >r slechts 60 ct. p. fi~ glaasje bij 'tslachtan. tVi-ï vc. j!l" even critisch ge- Dndervonden dat onatogen een proef tnmekeer in heel ht. i zij thans een krachtige i dóór gezond en sterk - 'erken en toch *8 avonds en tijd te genieten. rvindt de opwekkende, Dgen. Maar Sanatogen's rkende werking op de - welke in Sanatogen versterkende melkeiwit, ht en energie ondeenen. tandaardwerk van Prof. ■macy, Materia Medica ien van zenuwver- mgetuczcn voedsel" ibruik van Sanatogen ld Voedsel jen vanaf fl I.~ per bus^ NUMMER 137 298TB JAAR9AN& NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en AdministratieWestsingef 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wieek r evue. Hitleir h-eetf't zijn m-eierdeitoikl kliji dia ver kering zonder keus ien het jia, prf' meiein- refterepdum vqoi bijna, 100 p|rweat gekre gen, waiar trouwens niemand ;aan getwij feld bad. want hat was, zqq nielft (fevensge.- Tiarlijk dan toch ptasitaie-gevaarlllijik om van een afwijkende meen-ing op gijn stambiljlat te getuigen. Wias ot dan geen geheime stemming?, Luiker, lid der Beiexsche reigtejaring, zei- ia zijn vcrkïeaiiigsnede het volgietoidlei:,, Wjae hun, -die zicih van stemming pmlthiaudelrii. Jfke dein verraders! Giehteiimie stemming??, Het volk .gePlqoft oir niet, in. Het yiolk is ■BVOTtuigd da;t d:e regeei-ing ieder dia „neiem" stemt- aal o(pis|pto,iien. ,en Straften.." In zullqe aftfïciaellle dreigementen sftak natuurlijk een flink isftuk bluf .wanneer milkioe-nen verziet bieden,, sttaaft zleflft. 'n dictator macbtle'llops imaiar daft dlia- bfiluif nieitóemin geiwterkt heeif't is zeker. Het' 2ou natuurlijk dwaasheid zijn ;om te hie,- weren da,t cte meeslte Buiftsakews in vneeziem en beven 'het naitsoc. karretje gevolgd zijn. Hitiers 'aanhang was voor 'n halllf jaar reeds groot iein <Me zal nqg ^ve|i toe genomen zijn door die suggestieve- l»'0(pa.- ganda lem de maissalie' dietuonistralfcies vanu ad- Wei laiard. Boveindien rnoiet mien niet ver geten, dat een tjeigemsltanidjer der Nazi's in Du tschdand niet aam het woord laam kor men no'dli iojpi aem vergadering, poeh in k -pers. leidiere vrije melanipgsludtimig Ibhtielk igebded wiordt met, gewiel'Jd onider- irukt; op dit terrain haersdhit gean reeirt neer. Hoe het zijgedwomgen of' opge- iicaganHitier heelt het, voflk achter ach en dit 'feit diernltj hlet huitenliapd te aanvaiardem, wat het nielt nalaat trouwens. Eenheid im|pppeiei-t altijd en wanneer wie oisniet vergiisiaein is er in ihuitenla,ndseh'8 kueen 'm vea"h|eitea'de stiemming voor Duitechland .aan het oiplkomein, all zit Haar ook we-er hinnemlapdsehie fflcffitiek achter, he n.amwas|siemde Lialhourpartij in En- gehid hijv. maakt 'he.t de re moeilijk met de Diuitóche 'kwestie, waarin sir Simon zich 'wel lioijpteerd heeft. Handi|g ganit pel ojjuositiie nu wiggen drijven titósdhen 'Ugelamd .en Erankrijk, dat zich zio-o. Ibiroe- riijk vereend had in deze.. De stemming in Frankrijk is dan nok bi mat. Z'elfei de naitiomallïstiaöhei 'bladen jjn gekalmeerd '«n doen mimdieT agraslsiietf1. ij tegrijlpian dia.t -sein nieuwia biezattipg an Dluitschland, zonder hupjl van Emge- tnd onmioigePijik iis. De Fra-nisiclbe reigeering dan ook voor t-oieinadering te vindep, oA slechts viai den Viofamblond', omda.t ït inziet, dat, indien heit dleza instlellll5ing, (U verlqochenem er (Ilater mweiilijk' den ïble- «p oip gtedaian Zon kunnen word-en. Om deizelllde redenen will Duitechland het lie ver zonder VioHtenhlond doen en het wordt eigenaiardig igemo.eg: 'dlo,or Mussolini hierin Seiswhraaigd. De tweie laatste Üiapdep iplro- -het viermogenidhadiepverdag ,ate ïiruggetje te gelbruiken. 1 kaïns lofp) toiemadering tus|sdhe«a Inafcgdhlaud ien Frankrijk is zeer vergoxnoit, floer het gunsteg verloioipl ,der oinderhiande- lingen tussichen DiuiitSohfliand en Poliein, die njn geëindigd met een niet-ia'anvalsfvierdrag naar bleridht wordt. "Wiamneer dat wierkle- kjkkeid wordt, is er eem mest v,an jomrust fff^ea-uimd. Alleen vraagt mien ziioh afi hoie w een oplossing gevonden moiat wordieim voer da kwesties rond cte CloiTidor en On- pee-Silezië. kW de ontwajpieningiEWOinfanenltlia wil het ïng niet erg, Arthur Hendepsiom, de voptr- zitter is er ongeduldig, hij gewordlen. Kat Pteter kat stapien die voiornaajnSt(e' verta- genwoerdigerg nia,ar hun vadelrlamd teamg j® diat verdrqoit Hepdlerslon zoo, zlee|r, da|tj •hl n sport nltimaitium Sfeffide. Aaropakken m ik hg het kipje er hij neer. De vrilen- iai van deai Vrede hebben dewigszims be- ®?rgd maar den ij ver van Henidlersop piplge- ACken. De toegtapd was immiers z|qa te|er Scvrorden, dat [w© luüjndiön. z!3li|stL* nifi|6jfc mochten rakjen. Tegen verwanhltiinjg «schijnt hielt forsche ge|kiaax «tp "ten- goede hen nitgeiwerkh Mogielijk biejellK, dia gszins' veTkleterdie pieri^(eatdieiv|e(n de haojp P re^dtaiten veirillevendigd. L,aften wij heit TWen Ierland en Eftlgeland hbtert nog niet. De Vaterp's knahlbei'iplO'litjak voor minister Tlbomias deze week' ,aan- _ll™1S jot «en kladreiigjmg vap lerliamd, de «oncluisie vielï te ftrekkjen lda,t poging om Ierland van 'Elugieiland u bepajem. rem, Emgpfliand zich z|qu coanomische wieierwnaiak. Daft is voor He Vaifera, natuurlijk beiepemaal ™wiging .meter ;en vo-or dje gg,oote Be p ^hr Iepen ook niiefc. Die zijn eu wen door al zoo. getraind iin ecfono-' jjderdrukkdn,g„ da,t zij die als een 1,1a f'l'tisje voor li:u n Volliedige vrijheid a hésdhoutwen. .Alpeen geweld van kan onder het geha-te juk in het Oosten ho,udft Japan zich Vrij kalmhet schijnt, «ersifc zijn eoon. ip|o)sibB ta wihlen verbeteren voor hat op nieuw avontuur uitgaat. Wiel wordt er met ijver gewerkt a,au versterking van, do leger- en vllbiotuitruatingi en opdrijving vian den uitvo-ea'. Voioral naar ons' land en onziei tieizittenglep ga,an 'tegenwopirdig schoeplsla,dingen met dump-artikielllep- De llolsjewist onderhapdellt niog J»r'aaf met Roosevelt om de verzoening tusschien Rusland en de Ver. Staten tot eftand ta hbeingen. Over de ethisahe en religieuze bezwaren kon men naar 't schijnt heel vlug heenkomen; met de duitenkwestie is het moeilijker. H,et gelid weegt no,g altijd het- zwaarst in dezei onohriistelijke tijden. Spanje staat aan de,n vooravond vkn de verkiezingen. De socialistische machitheib- klars hebben zulke voorwaarden geschapen, dat het voor de oppositie begem hun ramp zalig heiwind bijna onmogelijk is groote ze- belwiusit je maken. Toch heetlt mien, ,vopr- al ,aan Kath.. zijdes goeden moied; de ter reur heeft vele'lauwen doen qpsohrikkem. Tweede Earner Overzicht. De behandeling der Rijk^begrqoiingi is Donderdag vpiorbgiezcit .en blijft ziiöh gun stig ondeirisldheiidien van vorige jiaren. Etr is mieier aakeilijkheiid en over 't ajllgcffluaen minder gepraat voor d« tribune. De g|e- zondheiidsoommdssies ziullcn, indien do EierSte 'Earner in die lijn Wjjflt der Twieedle, sneuvelen o*p het veld der kfezuimigiing'. El leek «ensit bamdlijk verzdt fegen dit voor stel, ma,ar tanislüabte Kon dia orpjp|oistLtaie het niet verder kkemglem dan 20 slt. Bij de begropiting van buitenlanidschie zakten hieia'ft dhr. v. Dijk (A.-R,.) protest aangeteefloend teiglen de uiltlating v,an .dlhr. Vliegen, die gezegd heeift dait zijn hlar- afvaardiging naar Glcneve ,eag!enlijk' teiem slag jn het gezicht van minigfer Dadkhfl? is. Dhr. Vliegen zeRf wist geen ander ver weer dan het armzalig laagiument, daft de soe. pers tegen zijn wil vaor verkdükikjer gespeeld had. In een lavo-ndzittiug heiefllft hij de Deflan- sietiegroioting minister Decker» zij'n beiieiid inzake zuivering van leger en vitoot Viw- deidigd onder vael inistemiming!. Gister heeft de Kkmier m)et 56 tegen 17 st. da defensie begroeting aaailgtenioi- men. Biji de begroioting van kuitanla,ndgc8te K|aken kw.ain de k'westie-VIiegien ter sprake iDp minister zei d*»r de ,uitlat-ng van het so«.. Eiamerlid onaanganaa'ml te zijn jgietrpfften. T.adh wilde hij| diens- afvaar diging naar Geneve handhaven. Toen ech ter dhr. Vliegen onBrieseh uifcvieffi «ni van een „bloedige daad" begon te sprekani, moest de minister wel vedklanen dat hij d« 'Zaalk nader overwegen zou- Dte minister zei voorts gieen leitkemning van Rusland te willein omdat de Rlustsifeldhs lelgaties altijd domjm'. propaganda maken. |D|e bewindsman gaf toe dat Nederlanders in Dluitschland ontslagen, worden, als rij gieen nat. soft willen worden. Over het ka naal door Z,.-Beivell|and sprak liijl liever niet vóór het verschijnen dier mie|m|o|Kie vlan antw. Spr. onikieinde dat er van 'domoesBiB aan het buitenland sprake wa9 en hop,pte opi uiteindelijke overeienistemlmSng in de Blelg. kwestie. De bleigir. isi aanngfenwnea. De Rijksmiddelen. Da Rijksmiddelen, hleibiben in October f 33.801.700 ojpgteltraictht, zijnde f4.192.30Q minder dan verleiden j.aar. in 10 piaanden was de opjbrenglsit f314.752.250, of eien bedrag laid f 19.209.000 minder dan «en ja.a.r geleden. Distributie van rundvlciesteh in blik. 4 December z:al «en iaanvang gemaia.kt mat de diglgib'utie van velesch in h|Iikl door de jö O'entraie. Van dien datum ;af! zal hiat( gle- oomserveterde vleeaoh via, dia êltenmcntdble- stuivn 'ter beschikking van die «lagere worden gesteld. Het zeiidei-vraagstuk in den omroep. Mr. van Deture, voorz. van de N. O. R. deelt in het orgaan -dier vere|enigin|g mtede, dat die N. O. R. V.e n de K. R. in Juli f 140.000 hebben -gevoteerd om den HuiZer-zendcr „ruim vermaal zk» sterk ho'Orhaar tei maken ;als Eootwijk". De toestemming van dien minister van bin- nenlandsche zakten werd voor die verbe tering verzocht-, djodh dei toestemming is „voorloopig" uitgelstelid en de bleisliissing aianglehoudee, .omdat dte minister het ge- heele vraagstuk van do tedhniaoho vier- zoxgino vandte'n ,omroie(pl wilde reg-efllen in ver and daarmede geen inoidentiieiele bte- sUsisingein kón nemeni Een mededecling van den vloot-aalmorzcnier. Aneta meldt uit Soerabaja: De vlaclt- aalmoteizenier, pastoor G. W. Hitjcns, ver zoekt in verband met de pleidooien, .voor dien Zeelkrijgsraad in dte zaak van de „De Zeven Provinciën" igehoiuden. waar, in herha.aldelldjk gesproken werd over on dermijning van den krijgstucht door de Marinie-bónden, mede te deelen dathij daa-rondier niet wil zien inbegrepen die ver- leeniging St. ChristojpIhioruB noch die ver- eeniging St. Panlus, van welkte heide or ganisaties hij geestelijk adviseur is. De vloiot-almoieiztenier verklaart dait geien van bc-ide organisaties zich aan ondermijning van den krijgtsituicht, noch iander-szinis heb ben schuldig gemaakt. Wlcrk vaor onze werven. De Anglo-Saxon Ptetiiolienm Company Litd., (Koninkl'ijktei Shellgnoiepl) heeft it-e Honden 'bij sehieieplsiwerven imsöhrijivingen gtevraag d vo,or den blauw van Diesslel-tank'- sehclpeu met een draagvermogen van elk ongeveer 12.000 ton. De schepten moteten volgens liiet Qlaiatstie lontwerp van de Mij. gebouwd worden. Wij vern-emien thans, dat in hat gteheiel 10 gche.plen geibbuwd zulilen worden. Van dit aantal 'zjaï teen gedeieltie op Neder-i landsche werven gabpuwd worden. De bóuw v,an de. .andere sdhlepien zal a,an Eln- gelsche. Duitsdhe en Italia,ansclhe wervien worden gegund. Naar wij nader vernemen, zullen drie schepen in Nederland wordlen gebouwd, waarvan twe,e fe Rotterdam ©n een tie Amsterdam. Het rapport van de c;immissierScliauten. Naar wij vernemen heeft gisitaren de commissie Schouten, btelaist mat het ,advi- saeren omtrent ftctetsingtsnormien voor de bepordeeling van de bezoldigingen van het perspnael in dienst van provincie, ge meente. enz., ha,ar rapport fter ziakte aa.n den minister van hinineinlamdsclha Zaken a,angielbbde-n. De nieuwe W|aalhr«Lï ie Zalt-Banunel. Vandaag is dei nieuiwiei brug over de Wiaal ta Zallit-iBommial loïffiöieiel in ga- kruik geinomen. Da 'OipanistelHinig «glegohited- de doo,r den Miniistex van Wiaftengfaalt, ter wijl verschiClende1 lauiorifieifen ier blijl te- genwo,ordi|g; waren. Tevens 'wterd het mia- nument ovargledriaiojen ,hatwielk door die Kamers van Koophandel tie Den Bosch, Eindhoven, Tilbjurg, Utrecht en Tiel is aangeboden. Tot dc,n boiuiw van deze ruim 900 meter lange overbrugging! 'Ovw de ,hrtee:die Wiaafl genaak'bé heit Minigtexie van Rijks-Water staat, nadaft da reeids talrijke1 klachten over de verKeierssbakiateielis ftussohiem he,t eentrum en de Zuidelijke plrovincales aan hlelangi-ijkbeid wonnen. In de Q|aatate jiarten verkreeg mien raeds vetelaheidena verkee'ris- btuggein over da 'grioota riviarien, wedk|e massale bóuwwariaan in den tetgan!w|o|ordi- gen tijd v.an een onschatbare waarde, zdjin voor tot groritend .snelverke|eR, voioral ten dienste v,an het grooft aantal vradhtapto'el, dat vanuit da Zuidelijkte .provincies naar hiat Noorden rijdt. Plannen voior den houw eener verkaersjblrug ovar de Wiaal t» Z.alt- Bommei werden 'dan ,opk beraaimd. Men wildet deze brug maken tot een vqorniaam punt als .zijnde het kinoio|ppunit tjuiggchen het Zuiden «enerzijds en de provincies Utnecht, Gieilderia.il d en Noordi-Holla.nil, welke laatsite provincie Amsterdam lajls handels- en financieel oentrum heeft, andeirzijds. Namat «enige bekwame Rijks--Wia.ters|taiat|g- ingenieurs de bewuste ontwerpen voior dien Wouw hadden voorgelegd, zette Ijieft Mi nisterie de kwestie mtet Spóieid voort. Rieieids op 11 Belpbem'bier 1930 had da aanbegte- dinr plaats van den bruggabloiuiw. D» kjost-i raming v,an het gahaele wie-rk wierd opi .on- gavaer 51/2 millioen gulden gegdhat. Na dat mem 'heit plan van den houw ftqt in da kleinste bijzonderheidten had biestudeierd, werden de aanbestedingen giehouden. Na dat al d«ze beidfommeriingen, aan ieder groptsch werk verbonden, waren ai|góhan- del-d, nam de hbuw van de verkeer shrug ispoedig -een iaanvang. Men haopite het werk begin 1934 geheel ge-rteed te hleibben en het feit, dat de werkzaamhtedón al reeds «enige maanden eerder k Uiiinjaii wor den opgeleverd, strekt zieker ftqt «er voior da Nedarlandgehla induisitriëe|l!en, dd© met vereende kraichiten ,aan de uitvoering y,an den 'Wruggenbouiw helbben gqarhleid. Hiei conflict Mj de Sphinx beëindigd. Ook de direotie van de jaard'ewerk'fla- briek de Sjphinx te Maastricht, heeflt hifet voorstel van den rijiksibemiddeffiaar aan vaard. zqqdat hejt teqnfliot nu definitief is opgelost. Het werk wordt a,s. Maandag hervat. Bij 'het conflict, waren 1200 arbei ders betrokken. Orisisjblatermcrk. De prijs va,n het crisishb-termerk' vqor de week van 1925 Nov. is bepaald .op 10,90 pier Kg. en van de vervoerv|ergun- ning van budtenlandgche boter ftp) f1,10 per Kg. KORTE BERICHTEN Dte Ver. Statiën hebben de Sowjet-Unic erkend. S-ar John Simon gaat niet met. be paalde voorstellen naar Genève; een offi cieuze Duitsch-e heelchouiwing a.cht bij' de a.a. besprekingen de controle-kwestie v.an seieundair belang. V,an Duitsche rijde werd aanmoedi gend aonrmentaar geleverd o§i die vterkla- ring van den Poolschen minister Beek aan gaande de Duitsdh'Poolsdhe gedaeóhten- wisseling. Tusschen den Japianisóhen minister v,ain bUitenlandache zaken en den Rugai- sdh-en .ambiaseadeur zou de mogelijkheid van het s'chepjpien van sen gedemilitari seerde zóne tusschen Rusland en Mant- sjoe'kwo. 'hesproken, zijn. Gemeenteraad. In dte vergadering van den gemeentei- raad kwam gistertnlddajg o.a. aan de orde het schrijven van Ged. Staten om h'et oordeel te vernemen van den raad inzake «en ontwerpi-besluit .om op, dia wedden van burgemeesters, sieorietairissen, ontvangers en wethouders, .alsmede de aimihtenarem van den burgerlijken stand gedurende 3 jaart, ingaande 1 J|aniuari 1934 een tijldölijjkle korting van 121/2 o/0 toe- te possen, Dlit schrijven lokte een langdurige discusfeiie it tnlen meende, dat 'hfat Uiet aanr DOOR BEKLEMMENDE, BiENAUWDr IIEID LEKEN 40 TREDEN 40 K.M. ..Als i-k bego-n te hqesfcen duurde lieit wól eien kwiartier voor ik toft bedaren kw.ain. Ik was zoo vermoeid en afigeanat. dat ik nielt hean of' weer kon. T,qen ik' eóhter met abdijsiroop begon, ging ik mlet den dag vooruit en na tot gtebrudfc van elan flench 'Wen ik weer gjeilileietl de oudie gieworden in 4 da|gten tijd. Ik klim bij ,ons de, trap o|p van 40 traden zondier hoest o® 'Htnauwdheid. Voor mijn zoontje, waar voor ik vlerstekiHeindei middelen hielb g|e- brui-kt zonder s|U|ooasi, heb ik altijd een llesch Abdijsiroop in, hudis, wieükie1 hem direct helpt". Zo,o, isdhsijflt. oins de heer D. D. v. E. ta A„ wienis origimaele iblrielf voor iederepn ter inzage ligt. Akker's Abdij,siroop bevrijdt de edem- bailingsoiigianien van sfijm en andere ziekte verwekkende stoffen. Abldïjsiir,oiopl Ver ruimt de tademhaling, vea^drijft benauwd heden, hiaelt -de ,a,aaigtedanie ten onlbsftoken ■plekken. Dnovertroltïlen hij Hoest, Bron chitis, Influenza,. Asthma. Aloim verkrijg baar. Thans pier flesich fl,fl,50 en f 2,75. Vraaigt voor göbfeuik' buitenshuis Alidijsdroicupi-Bonibionis /„giegtolde AbidijBi- roop) even gemeegkraichtSig! 35 «n 60 ofc. p. idooö. i-Raol.) gaat glrootere Iklortiugen tae te passent voor deZs ambtenaxien dan Vqor andelria «n dat men nok van oordeel was. dat Ged. Staten ten onrechte ook d« w«tlio«ders cr bij hetrdkken, die g|aen amlbtana.ar 'zfij(n, doch wier functie een «erebaantje is. in dezen geest z'al aan Gad. Staten worden gerapporteerd. Dó raad benoemde tot ciqmlmissaris deT op te richten N.V. Haveu van Vlissinglen in plaats van wijlen den heer ir. M. ,C'. Braat, den heer ir. H, O. ,Wlesseling. Dc GcmccnfeljegroB ting'. In dei gistermiddag giehoudan vergade ring van den gemeenteraad hebben B, |en Wi. het ontwerpi gem,eenfte(begrqoting 1934 den Raa.d aangeboden. Hiet 'geeft in ont vang en uitgaal1 ,aan f 1.955.00S (vorig jaar if 1.892.654). Da post „onvoorziene uitgaven" is uit getrokken lopi f 15.161 (v.j. f14.227). Die Zo 11 dagssluiting vau winkels. Be. Christelijke JMiddeMslfcandsvereieni- gingi .toeft rich met een schrijven fat den Minister van Arbeid gewend mat het ver zoek geen wijziging te brengen in de Z,on- dagssluiting van winkels, waardoor deze meer vrijheid zouden krijgen. De varteeni- ging zou juist laJJLei winkels den gehaelen Zondag gesloten willen zien. 'n Spertvcld vo,or den R.-K. Bar. Jeugdraad. Daz'e weielf is de huur-overraeinkioimsit ge- teiekeud, wellre de- R.-K. Piaredhiaallel Jeugdraad de hiasahikkinig geeft over een der voetbalvelden ftpfthet onlangs .genae'd- gekomien gemeentelijk sporftfterrtein. Zon dag 26 Nov. ais. zal do p,f!fïcttiae(lle) over dracht plaats' vinden, .waarna ftersltoinid de eerste votetbalwedistpijd ,op helt verkregen veld ges|piae|£d gaiat worden. Vooral voior „Rqhhr" betefek-ent dit nieuwe v,eld een vooruitgang, .die ongetwij feld den opIbClotei van de jionige kath. dub, nog moer in de hand zal werken. Drie vro,olijke avonden. Zaterdag 25, Zondag 26 en Dinsidag 28. Nov. ,a,.s. zal heit gazielllgahapi Bartlo«s|, H.arry Woodward en het Kag|p|olavos-orkleist voor stellingen in dei „Prins van Oranje" gevent Van dei „Hianijto" ïsi deze comblinatie. fte Goes zóó blektemd, da,t haar sluiooeis' wel ver zekerd miag heeften. "Vvoiodward zal wederom opftreiden alls komigch piarodist, Bantoes als vroolijk öan- fe,render en de Kaspolavos zorgen voior het muzikale gedetefflt» van keft widvqqx- zieme program. Nadere bijzonderheden volgen pier an nonce'. Omgewensdite klanten. Bij de politae werd aangifte gedaan door den hotdhouder A. J., dait «enige LIJST van aanljtevdcnswaardige adressen. A. VISSER, Jz., L. Kerkstraat. SINT-NIOO(LtAASCADEAUX. W. VAN KLAVEREN, L. Kerks.tr. „DB GOESSiOH'E, B.OEKHANDEH". MAISOÏI VAN WESTEN, L. Vorstatr, PRACTISOHE GESCHENKEN. S. W. GABRIËLSE, Ja,e. Valdceipleim, ELECTOTECHN. BUREAU. H. JACOBS, Kreukelmarkt, SPECULAAS, BANKET, enz. EIRMA A. WlILKING, Klokstraaü. SCHITTERENDE' ST.-NICO'LAAS- OADEAUX. J. GEEiNSE, Lange Vorstatraat. OPTIEK. I LINTVElLTSi BAZiAR,, K|o,ningstra,at. GALANTERIEËN, SPiEIEiLGOEP. EIBMA VEIMIfEU IE, Papagaaistr. BOEKHANDEL BINP'ERHJ'. (J1AC. VAN ZWiEfED|EN,Gr. Markt. RADIO-TOESTELLEN, enz. heeren, jJ'. A. fts., Maandag'Kij|-hem geh>- gperd ha,ddien en vertrokken wanen zonder ta tjeftalep. Bij nader omderzoiek1 bfelek, dlafj <Lef heeren hier mieter diergelijke «ouvenira achtier Reten. Ziooi hadden rij) 'bijl den druk ker K. F. S. ,e«n ia,anta ldrcufflaires, he- treif'fende ,epn Maandagavond' te houden lezing, laten drukken en verspreiden, ter wijl betaling eveneens achterwegia bleetfl Tenslotte bfeteen de toerien qok dte zia,al, waarin de lezing, gehouden, werd', niet fta kunnen betalen, waaropde verhuiuirdleir beslag liet leggen op eigendom van J. A. os. De. politie onderzocht de za,ak en ont dekte reeds ,daft ook elders op em der- geRjke wijze gehandeld wterd. ELECTRISCHE KLOKKEN met &n zonder slagwerk'. Eilectriisohe wekklera vanaf I' 6,50. Da grootste gorteering in SIMON'S GOUDZAAK, Telefoon 338. Vraagt demonstratie. (Adv.) Die omzet- en weeld'eblellaisting wordt strak's ingevoerd. Kloapt no,g vlug één va,n de nieuwste N. S. F. offi PHILIPSI-' TOESITELLIEJN. V.analf f 137.50. HooW- eigent Jl. M. Polderman, Goes. (Adv.) Kaptelie. Woensdag werd alhier ten lolverstaan van Notaris 'J',. C. Kraan, in het iqpenbaar verkocht een huis eu erf, aan de Dreef', te RapeHei, groot 1 A. 25 c.A., aan dhr F. van Boven te Kiapelto cj-ft voor f 1300. BorSsden. Woensdagmiddag werd ten lolverstaan van den notaris M. Oele 'Jlz. ta 'a-iGravenpiolder en ten verzoeke Van de familie C. de Winter publiek verkocht: Een huis met schuur eu erf in den Hol lenpolder te Borsseïein. Kjaoper hiervan werd d'hr. Jl. de Vriend, 'Zónden; Wenoep ta Oost- en West-Bouhurg Vqor de Som van 'f530 plus onkosten. l'Tiewmitsdijk. Dlonderdagnnorgen te on- igeveer half acht brak) brand uit in da alleenstaande woning van S. Schipper in Eyeringie, een half u,ur buitan het dorp Toen dte brandweer ter plaatse was aan gekomen, was blusschen niet mieier noq- dig, daar tot huis tqen reeds tot den gnond toe was afgebrand. D'e oorzaak gchijlnt te zlijjn het omvallen van een pier' ftpoleumlalmlp. Verzekering dekt de schade» Kralibendijkc. Naar aanleiding van een de-sttetreffend van den A.N.W.B. en dte K.N.A.O. uitgegaan verzoek deelt de hoofdingemieur-'ddracteur v,an den Rijks waterstaat, in de Direotie Zeeland medle» da.t de. Rijksweg nalbliji heit kruisplumt mieit den Zuidwag ta Kraibbein,dijk)e van. een duidelijke aisverkeensistaeöp zaffi worden voorzien, terwijl telvens qemigie witgaverf-i d« plaatjes toft aianduidling van heft kruis» punt zuilen worden .aainigeiWracIbt. 's Gr»vempold«r. Gist ermiddag werd door notaris Ei. O. van Dissel te Goe in tot café Verdank alhier puibQiek Ver* 'kqcht: 1. Eten huis, schuur en erf onder 's Gravenpolder grioot 2 A 75 c.A., bó- woond geweest door M. de Kloster Mzn. Het perceel werd toegewezen aan dien heer I)'. Palis q.q. te Iers'elkte voor f 1530. 2. Een huis, schuur en erf aldaar, aan de Dorpsstraat gr.qoft 3 A. 92 ö.A., be woond geweest door A. v. d. Pterel. Khoj» per hiervan werd de hear' L. Ste'houten q.q. te 's-Gravenpolder voor f1670. Aaiylcnliurg. Naar wijl vernemen zlijjn da ipqgingen van het gemeentebestw.ur, om als aanneemster, voor het opladen der suikerbieten aan da lospl'aats ta Zorgen, met suictees bekroond. B. en W. bedoelen) hiermede dit werk dioor wielrikloozen ta doen geschieden, izöodat daarmtedó voior 14 dagen in werk is voorzien. Oostlvurg. Eerghitermiddag wilde de c.a. 25-jarige C. V., «taande op de treejpjanki van leien vrachtauto zijn van *t, haoifd vliet

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1