IAKHUIS' Wijnen nstraat 17 - Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftings lag 21 November 1933, [LDERSCHE ROOKWORST f HE COURANT jonhuis en Erf ronhuis en Erf Werkplaats, Ichuur en Erf, foonhuis en Erf foonhuis en Erf foonhuis en Erf feuilleton BUITENLAND CHINA fl BINNENLAND NUMMER 136 DONDERDAG 16 NOVEMBER 1633 29s™ JAARGANG Ifelanjg is v-o-or de armen* |i en tuinders. Bsslojten renvoyeeren naair het den R.-K'. Boerenbond, va» voorstellen over £iiï zlomert'ijd, deelde het dat het vraagstuk dei pteunwetten ,en maatno- vo-o-rstellieui on vïagen Inrie-n van de Aardappel pgemerkt, dat de arga- I benoeming gehouden is. lenaren aangesteld, die te- In het Hoofdbestuur werd lie leden van de c'entra- |eek' tïjids benoemd mhes- l'om heeft mie» zich get- Ve- Centrales. Die regeling llb'estuur niet gelukkig, is te kiorfc geweestdaair- de be-to-kkienen het "P |?r een regeling is, andefcl# len nog meer gedrukt lulviseursprak -een ishot-- |iijl hnlde bracht aan den. leden opwekte, vterttau-- |in het hoofdbestuur. Is- bond, dan kan ier Veel I bijl ,de Regöering. Tieni politieke sfcrocaningen in spr. op, dat de Kja-tha-l kn aansluiten bij! dd R.-iKl ffijksdhafceiing mloeten we- pers z|al de bond opgeheh tor Kjojk bestobt zfij» toe)- I opwekkend woord, mtede eenheid te bewaren. itaria E. C. VAN Dissel te l l op 32413 48 nds 8Vi uur te Boes, in de van Oranje", ten verzoeke Erven van den heer W. KOK, jibliek verkoopen onder Goes Sehipperswegeling no. 4r bt 1 A. 23 c.A.verhuurd |N. Melieste voor f3 p. w.y kar no. 2, groot 1 A. 28 c.A. •huurd aan J, de Lange vooir |75 per week laar no. 66, groot 1 A. 69c.A.?; d. verhuurd aan K. J. Hengst- I mgers voor f 1,70 p. "tv. en. gd. in eigen gebruik laar no. 64 (hoek Oude Singel),, loot 2 A. 3 c.A.verhuurd aan A. Luijks voor f 1,50 p. w. Ouden Singel no. 58, groot kreverhuurd aan J. A. H. |cheler voor f 3,25 p. w. lüaar no. 56, groot 2 A. 70 c.A.;,: [irhuurd aan L. Verbeemen J)qy f 2,75 per week [Hen voorzien van waterleiding. Ilere inlichtingen te bekomen antore van den Notaris. |eds meer dan 100 jaar S prijkt ECHTE DE MIDDAGTAFEL!! OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, faagt dan Uw winkelier ir deze delicatesse en op het loodje S „OLBA" OLST N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN j I l iartij aan extra lage prijzen. /aliteiten. Alles eerste soort. flesch flesch 100 cent 100 cent 75 en 95 cent sr flesch 125 cent :r flesch ir literpot !r literpot 0 sr flesch sr flesch 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474-. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Geestelijke beweging? ,.De „geestelijke beweging", wef-me de grond-sL-ag, moet zijn voor ons handelen op elk' gebied des lev-ens en daaraan overtuiging!, kracht en stuwing moet geven, is het Katholicisme." (Manifest der R.-K. Staatspartij-, 16' Oclfcotbr 1933.) Men weet, dat een zeiter staatkundig 6treven in ons vaderland zich met nadruk vncrstelt in het killeed eener „gejeitólijk-e Itoweging". De N.S. B. stelt in de toe lichting op haar program en in haar Na- tioMfll-Sooialistisehe- Staatsleer. VAoaptpl dat zij in de. -eerste plaats' wiil zij» en gwasitle- lijkc 'beweging. Er is -al'te aanleiding om zich te ver lengen. dat aldus weer aan-s co» bewijs wordt -gegeven, dat de tijd van plat ma terialisme is afgestoten. Maar er is misschien nog meer aanlei ding voor Katholieken om juist een bewe ging ,die zich .aldus aandient, met [uiterste behoedzaamheid tegemoet -t|e- tnedjea. Dat zelfs die hehoediaaia-mh-eid overal' aanwie- zig is, zouden wij helaas 'niet durven 'beamen. De leiders op afin posten en de a-otfevfl -werkers in de plaxtij moeten tierdegie dpoa-- drongem zijn van de fundamenteel© be grijpen, opdat zij de geizlonde laar Eu de gezonde gedachten onder de manschea in hun omgeving kunnen uitdragen. Maar met ia! te v-e-eiS getheoretislcier omtrent staatkundige constrnnötheis moeit m-en de maaSa in alifa standen 'iniet lastig vallen. Een eenvoudig duidelijk woprd zal, zeker onder ons Katholieke volk, ingang vinden. .Wij dachten zoo, dat wij, Katholieken, 'als geestelijke beweging voor al pars1 han delen op elk terrein <he,s leviens haddien: he-t Ka thoH-ca-sme. E.en beweging, die hetzlelifdfe wil', is overbodig; eem beweging, die iets -anders wil, ka» op z'n minst genomen gevaar- lijk zin. .Wederom, wij thiep-retise-eïc-n nfeit ©vier definities van fasmsme en nationaal-soicia- iisrae'. constant ©f wisseltand, hier of elders gesteld ;a|l', dat die te geven zijn. Wij Wirdeel-e-n de beweging' naiar haar eigen uitingen. Dat is veilig en weCwilïemd tevens. Eienz-elfde welwillendheid Wordt tegenover de Ka,tholielten 'lang niet altijd betracht. Het- schijnt zelfb eerder, pf ook voor sprnmigfe Katholieken geldt „c-a- tholioa. non l|eigiunt|ur". In bet nummer van ,,Volk lern Vader land" van 7 October 1933 k'omt ©u-der den titel Religieus „Ersatz", 'n artikel voor waarin tegenover „De- Maasbode" de religieus®, „puntjes" van de N. S. B. eens zullen worden .-aangescherpt. In dit kader vinden wij deze verbijsterende uiting: 1 j j „Ongetwijfeld is de w'ezenst-neik' van ons „volk leien diepl reCigieu-s btedelf. Wij „becten nu-dh-tier en onbkiw.ogfin. Wip „eenmaal in zijn jeugd vertouwen atel- „da op- den central-en, schep'penidein Al- „g-eost, dio voor ons men-schetn tus- „scben hemel (ju aarde düechte als „levensmysterie kenbiaar is, b'choudt „voor heel zijn verder S-even de warmte „van dit ge-Loof. Diat, t'ewijst- p,p ziehzeCÏ „al dat onze weinig «xjoineiasdeVe:, soms „ietwat sloome aard -de biehoptfe to|t. zeCf „inkeer heeft". Neon, deze uiting bewijst veel meier. .Wij zullen misschien e-enige mo-eite hel len om de terminoLogie, te verw-erkein. Als wij het goed in ons hebban pjpjgenio- nien, komt aansltionds deze. benauwends vraag op: is deze wijsheid van „Volk en Vaderland" b'astemd voor ons volk, voor ons vaderland?, ■Wij Katholieken mogen pus nooit ver heffen op hetgeen wij zoo- gshe|?l onver diend hebben gekrogon. Da.t s|t|eEjan wij Voorop. .Van ons gpb'ed mqg-ein wij niemand iker extra aanbevolen, voor slechts 60 ct. p. fl- 'n glaasje bij 't slachten. T 57 -Hij had va-n zijn gastheer reeds enkele tegte berichten over Rosalie gekregen ©n met een b-randende, ssn-timent-eple njauws- giwigheid smadhtte hij naar meer. Wiant i™™ het masker van zijn luchtigle, vroo- njfch-eid v-ersdhpp|t zich -eien ernstig -e» zieüfls week geimoied. Hial-shaim en de vierde man hadden die vlucht.na-ar Londen geinomen; mj had .gelztegjd dia.t moord en gereohtedijib onderzoek niets v«or hem waren. Belt was een vaJ1 Hahhams vaste primdiplas Dm z;eh- ruit de- vo«t'en te maken nis er na- wgheid was. Rpblext sloiot de dleur van da ™iiothe«i laiohiter zich en diet zich; ver- nweid iD een giemiakkelij'klen stoiefl,1 vallen. .danshe-lll1, die zijn wiare gemoedissbem- J®® trachtte t,e v-eablergein achfcir ©e-n deuntje da,t hij ime,-ujrijejdja, ij-sbteordla onrust door de kamer. had m'si F-ane weg? vroetg lüj- Hij mi ^-ea was» weggereden, ar M toidh; wai zeig|g(ein. klonk he,t kbrtal'. vrlT h3®1 natuurlijk' -gezegd, ,dc ander WelangstefSianid'. en lbosje zwegien btódein. Eindelijk uitsluiten. En zeker den vef-en onblekfan-den „zoekers" moeten wij van harte gaven den isteun van ons geib'-ed. Maar indien men ons volk, dat Gioiddank ook 'buit-en heit K-aithloli-cdsme neg we® an d-ere 'sterk© geeisiljelijkle- -steanpiunte» heeft, dergelijke igeesbcÓijilïe hro'ldkieui wil vffloe- z-etten als fundamemt, ook' vopr staafk'u-n- dig handelen, dan ze|ggen wijdie geleste- lijk'p beweging mag nooit hebben dear steun van onze daad. Helt' infcresBicieila pins niet, of zij sjoms, naar persiaionlijke' be doelingen, niet „anit'i" is, zij is on christelijk, o-n-KaifhioCWc. V. De Ontwapeningsconferentie. Ultimatnm van Henderson. Voo-rz. H-einders-oin h-eieft ite ke-nne-n gelg|e- vein, dat hij wanneer -de, regecrinlge-n Voojrt gaan m-et het n-elgeerein dier pohfleretvtipi, dioorterugtrekking -dier invlotedlrij'ikfe fllfge- vaa-rdigdan. de conte-rentie wil schorsen. De' ontwapenmgsrajpli-toréeiiirs -stieunen hem aoor 'n soort iNrotesbStaking. ENGELAND D© wrijving mei Ierland. Hot kiabineit -hie-ellt gislt-eren zij.n gewone weKelijbsiohe b'ije-enïdomeit gehpjudlen.. Behalve -die- ontwapenaingiS-kwesiae Wlend o-ok -lipt vraagslliuk van d-a yatreikSkinglon met den lersehen Vrijsltaiait- blesprokein. Minister Thomas heeft in pan Dinsdag in het Lagerhiujs ;aif|g|etegdie verldliaxing gtoz'ejgkl dat die ni-ejUiwe- Iersichp WiCbsDmt- werjien t-oit- wijziging via» die G-romdwH -e-en schending heteekieueln va-n het verdrag met E-ngeland. In verbkmd hiermeide imerkt de „Eve ning Standard" ,op, -diat Etogela-nd telgen deizo weitsonfiwe-rpen t-ooh niets doe» klam. indien de lerstehe Vrijst-aa-t erboei Zpu bie-sluiten uit het Britsche rijk' f,e treden, dan is de. Emgelsichie- regeering niet bij ni-aiohite -dit tje vealiin,deren- Ten hopgsbe z|o» mem de -douane-farievein iaa,n den dan geschapen t-oeStainld' kunntem aanphste» en Ierland -alls epn b'uitenlamid- sohfl mogendheid b'eschio,uwan. ITALIË Mu-isolini noemt den Vdkenbviiid ongerijmd. Reuter meldde eergistOTiavond uit R,om,e: In -eien bbla-ngrijk-e rede voo-r dien Oo|r- Ibmlievcn Raad heefit Muss'olini gezegd, dat de Yolk-enhond- met goede bc-ginsefjen iis begonnen, ma,ar nu -ongerijmd is: ge worden. Hij is ongerijmd geworden voegde de Duoe er aan toie- dioor he-t uil treden van verscheidene groo-tp mogleind- heden en de gevolgen van het Ifeit ,-cla.t het land, da,t -het e-erst over eien V-ofjklen- bond dacht (bedo-eld wea'd: Amerika) ,er niet toe b'eh-oord heeft. Het vier-mogeindheden-vierdragi zted Mussolini verder wordt doior niemand genoemd, imiw ieder hoeWt het 'in idle geiaachte. AMERIKA D-o Vcrcenigde -Staten len de ontwapening. Norman Davi® is te- New-Yprk terug- ige'kcerd -en toonde zich -niet om-tmoiedi-gd do-or -da piasitie wa-arin de o-ntwapleninigs-- -oon'fetentie i-s geraiaik't. Bij laiankomst verklaarde hij, .voorne mens te zijn na-ar Genève terug te beier©» zoodra, hij -e-em conferentie heeft glehad met president Roosievelt iem mie-t het, depar tement van Bui-tenlamdsch-e Zaken. Eiven- -ecus verkla-arde Daviis, -da,t d» .jdliti-akte toestand in midden-Eiuropa niet meer zoo eritiek -als voo-rheein. Da werkeEijkle kwes tie waar het om gaan, Zo© voegde hij era,antoc. isi niet die pntwapieninlg, maar ae vermindering -en bfe-perking d-ep 'bte- "wa, pening. hegon B-ansihlelill aarzelend -Z-eg aensf, ouwe jiong©»er bleehaan manieren oim van z-opictsi ai' ite kblme-n, dat weet j-e zeker. Ik heh ©;m o-om, ©c-n ia,dvo- oa-a-teien oud© nop, hoor -als- j-e hem soms eens wilt -ontmoeten Ik denk er ni-et aian om dijt, huwelijk' ODgeda.an te maken, zei Rob -beslist. Nu weet je- he-t. mettelen ien ho©f jij, lotf) ieaoaan-d anders, me niet meer mat idergeiijkb iad- vi-oz'en ,a,an boord te kiomenIk heb ,al ellende -en wro-e-ging ige»o©g geha-d ©q Rosalie verdient volkomen dat ik ha-ar eb? Inijn vrouw «riten. Banshebl ha-d een grap ge-raed, ma,aa een blik op- Ro-b, deied hem zwij-giem. -Eï wa-s zo-oiets -ernstigs a,an hemhie-t. w;as of er een nieuwe, vastbbradiaa mannjelijkhdid in hem gekbinjen was; een Sberkfen frak om zijn Hinken, mond, aein .gOa-ns' in zdjln oogein, die BaüsMill, die hem toich jaren k-einde, nooit g©zien ha-d. Hij zei niets, ma-ar tronwien «net ©en -oir- cuskiud -ging zijn verstand ba bloven. Bon pour 1© badinage, maar overigens.,. Rob letumd-e achterover in zijn atoieH en heda.cht of er geen mogelijkheid zou zijn om Fergterson te apreken. Bansliell sloord-e zijn gedachtenHeb j-ei haar al gezien Roti -keek hem v-erwpnderd aan; Hg-ar gdzien? AYie bledoel je.? In èem door hem opgestelde Verite'aring zc'gt Norman Da,vis nog, dat de Dnderh'an- delinge-n een phase heibten bereikt, welike beslissingen no-odig maakt. Na diei hera,ad- slagingein tuss-chen d« dep-egati-eis en haar rege-e-ringen, Izo-o. Iteslo-ot -hij, mooten dia landen thans biewija g'even van do-o-rzot— ting'svermogten «n -oen -on-eindig gpd-uld1 Wij da volbrenging van deze taak'. Ite pljss.cn aan den Cliinccsciien muur. Het verluidt d-u-t te Peking -een C'hi- n-e-esch-Jiapjanschle overeenbomist iis igtasl-oi- t-eln,, w-a-ar'b'ij wordt voorzien in het terug geven -der vijf belangrijkste plassen aan d-em Ch-itteetebcin muur ,-aian China. Deze jiaascn waren hij de gevechten om J-eiho-1 door clei Japan-ache troéjp.sn b'ezat. Dit sehijnit -een -bevesltigang te Zijn van berichten van d-eize-llde -strekking, deter daigein v,an Japiansclio zijde «edanceexd. Tweede Kamer Overzicht. De -alg. beschouwingen zijn Dinsdag in dei replieken voort-gezét. -E-erst sprak weel' de wo-ordvo-erdlcp dar katholieken, mr. A-all!b|ers,e, die 'er nogmaals op| TOMB dat men het' faseiisme niet al te licht moet -opheinen -en er tiev-ens zijn blc- vre-emding oyer uit spp,a,k diat- die Musjsert- beweging tejgemoc-t-kWmcnd wierf 'blcjeglend door die regelering. V«orloop|ig will de kuthi 'i'ra-oti© zich neerleglgen bij 't tleit daitgejen tea-ateoommiissjici voor herziening dier grond wet wordt ingesteld. Spr. w©© geschrokken van de m-ede'dleeli-ng dat ni'at mindieir dan driei deparfcem-enten bbtrokkien wierdten -bij het wefsontweirpl tegen d'e- ©x-acuifes; hij L'egreie-p niet hoe -al die mensiohien h©.t öems zouden kunnen woa-den. De -o|ud-minister zei voorts da-fc de R.-K. fractie! zieer ts- l©iirg©steld was door -die .afwijzing van e©n rijksbinderfonds- djOior d-e xegeering- S-pr. kan nu wel zeggen, dat er vroeger oen wetsontwerp' klaiar ia gemaakt. M» het is toen niiet, naar den Ra,a,d van State gega.an. He-t i-s- -toen gestrand -opi het -argu ment, dat men gele» nieuwe lasten moet le'ggen opl die industrie. Dit argument laat de xegeering nu ook hooren. In 1922 en 1923 heeft «©hter spr. hetioagd. da-t men doo,r eien rijk'skind-exffcndfi aan de industrie igaen ni©uwen last o.pllie|gt en dat men ha,ar kan h-elpic-n, d-e moeilijke tijden wat gemakkelijkler do-or -te komen. De regecring wil de remt© van die schuld niet verlagen, omdat zij haar verpllidhtin-' gen wü nakomen, maar dan ie hlet ni©t 'Oousequent van de rogeering -om zich wel te -onttrekken a-an haar verplichting om eenmaal vastgestelde pensioenen uit 1-e 'i'etaicn, Ü-pl -een verbetering van den kinderaf trek tij de belasting .ten bate van d-o grootel gezinnen, rekent sp:r. nu. Inzake, de houding der regeering ten aanzien van de quasti-e «ener voortzetting van de tijdelijk© 20 opcenten opl den s»i- keraecjjns, w.aarovm de heer Fleskiens nog za,l sp-reken, gaf sp-r. aan da rggeering e-en waarschuwing in vriendschap-. Yolgende -spr. was dhr AJbiarda, die zich ook nu we-er vrij geri-ngisidha-tt-end over de regeering uitliet ©n z-ijn abo-k- piaardje der crisisle-eningen bileef biexijdien. De liberal© heer Bierema vepbaasdie da Kamer met ©en pleidooi voior de munt- k-noeierij, zoo-als die elders toegepast werd zonder p-rolijt voor h-eit nlgem-een jaf! ,te we-rpien. De pla.tteiltoder V-er voorn zat-ta z-ioh schrap- te-gen den invoer van landWon-w- p-rottucten. Bij de' replieken slp'raken gi-steï nog d© he-eren De Geer 'en Flieisjkem-s. De eerste kt-ordö zich tegen de verdere inpöldieiriing Wel, j© vrou-w, ke-rej1. Ik moet ,a;ain dei idee- wennen; jij met ©qn vrouw! Rob toet zich ©tp A© .lipjp-em. Ik he'b hia-ar niet gezien, zei hij- kalm. Vanochtend -z-o-u ze -geppiereerd wordtin, ma,ar dat is uitgiesteld, m-eit het oog op Myers. Hij splrong ipjp. Ik' geloio-f dat ik igek word ialq ik! hier zpp doé^ofol® blijf zitten. Ma-ar wat moet ik' doen My-ersi kan ik nu niet laisitig .yafl-en, F-er- giarsün is te ziek' ;om iemand ie '«mt- va-ngen -en verd-er is! niem-apid op' d'a hio-ogte. B-este jonigiem, je verg|e©t diegeen dije hlet -aMerhest-e o-pi -de ho|ogte is-, z©i Banls- he-M; die nu volkiomem ernstig was en die za-ak' -au s'ériteiuix b!e|g©n t© neimem. De bteidie m-annen keken clkla-ar -aan en Rob' Ik'rcpg ©en Meur. Verdraaid docht hij, ik moet waarachtig -alweer door «en ander ©pi mijn plicht gewezen wordenik schij-n nog pon igroo-t kind tie zijn. liern o-oige-nblik' zweeg, hij ©n vroeg to©n Heb1 jio e-r bezwaar tegan, dat- ik j© e©n uurtje -alSleen laai, Baashelli? IVielneen, kerel Tien minuten laiber was Rob' Haftings opi weg na-ar Bedmund. Hij- w-as buitengewoon lopglelwbn-den en zenuwa-dhtiig. Maar toch -stohemerd-e do-or dein -chaos van zijn -gevoiei'emis! en gle'daöhtian met zekieiheid, dlait de tij'd niie-t mejer veraf zon zijn dia,t hij Rjosalie's' «©rlSj'kfe en tro-u--. der Euiderzae en de ander--, teige-n de opcenten -otp de' suiker,a-cdcijns. Hierna kwam -eerst d-e preanier aan het woord. V-e-el nieuws z-eide hij hiet. De Mu^Sertb'ewe'ging zal in d-e iga-ten gie-houidten worden. De inipioldari-ng dier1 Z,uidejrzleie wornt- vo-ortgeBat -oiinda-t -er blah-o-eftipi te- staat -aan bouwgrond. Hoe dit, zich rijmt met de taeltb©p)crking is onS ©en raiad-sei 0 nl-avradigend ook w,a,s het luahthartig oordeel van -dr. Colijn over de cumulatie, Da Regeeiing is zeker- altijd nog onfcle- kend met de -grootte van dit euvel. Minister Ou-d kon -ook -al nieit veieï Ibfe- langrijks m«|0de|e8jen. Den (hieier Flesk'enB antwoiOii'dde- slpir. dait 't- hart van -d-e kweslti» is, dat, -als rneln de tij-deSijkle .olpioentein ojn den suikferaiocijnis -ojphettt, men «r ieits voor in de plaia-ts moet -geven. Die heer Fleskbns wil daiarvoor -cpleenten .©pi alle invoerrechten, ma-ar zo,u hat- praetisch zijn, het tarief va-n invoerrechten te .wijzigen aan den vooravicffi-d van des tetehnis-cfoa Ijier- zie-ning? -Ook spir. ie- de hopgiei EuilMxaccdjma ge.ens'zinis symipiathi-ek -en hij aal de tijde lijke oploenten afschaffen, zaoidra het mo ge-lijk is. Me-n hee'ft hui-ten de Kamie-r govra-agd, of verlaging van 'het raoht ©lp thee miat voiounf behoorde te gaan aan verlaging vo-o-r suiker. Verlaging vo-or de the;e kan bij ia-e teChnisdhe herziening, plaa-tisi vim-den. ■Eh vopxts hioplput spil1., dat de: stedhiniis.ch'e harzienjng izoov-e-el zlaj: lolpleviaren, dat -de tij de-lijk© opOe-nten ©pl -den s»dWia©dijins kunnen worden afgeschaft. 1 Mei te Zaandaui. In het Staatsblad no. 579 is een Kon. besluit opigen-omen van 3 November, tot vernietiging v,a» het biesLui-t van den iRaa-d der gemeieute Zaandam v.an 28 Ap-ril jJl. b'etre-ff-ende 'de 1-Med-viering-. Dit ra-acte heduits ha-d de strekking, d'en gemea-nte- -ambtenaren opl 1 Mei vrij-af te geven met behoud van weddb. m het vernietagings-hiesiuit v-an de Kroon wordt overwogen, dat hot Zaam- dams-che b'-esïuit -den 1-Mei-dag gel'ij-k'stelt met de christelijk© feestdagen. Btijklens da da-ai-omtrent in -den Zaan-daansohien ge meenteraad gevoerde bjera-aidlslaginglen h©M de bedoeling voiorgtezeten, d|en 1-Mei-dag h-e,t karak-ter van ©en offïciieeii&n fe©jtd-ag tel geven. Overwogen wordt verdter, dait d© 1-M-ed- da-g in het lalgcmeien all's feestdag wordt -aangemerkt door WevolMngtegroiepiein, wi'ar staatkundig- sitreven h-eitzij' is gericht tegte het besba-and© watitigte geiz'ag', hietaij' niet onder -al'le -omstandigheiden waarborgen biedt van s|t'©un -aan dait ge-zag. E©n ge meentebestuur, -a-an den 1-Me-i-dag hie-t karakter gevende van of'flciieelen fe©=it-: dag, doet -daarom ia,an heft wetitige gezag -afbreuk en handelt i-n strijd mat- het -algemeen bdtang. Bezuiniging -bïji ile SptJ-orw-eg-en. Zooalslbi eik-end, m-1 ingaande 1 Januari 1934 op' lalBei glaed-einentreinen die Kun-z©- Kttiott -t pjm tjy-njr fipti TTfit hiervan is, dat opl eiken gcederen-trein (uitg-ezbnderd dei atiukg©ederen-tr©i»ien), behalve Met focomoitiaf-p©rspne©l, B-peiohtis één tneinbleamlbte no,odig zal zijn. Aan vankelijk werd h'et -aantal der dd-or deze bezuiniging overoomple-et k'-om-emde bbaimb- ten geschat opi. 700 man; echter blijkt than's het juiste la-antial 850 itp hedragién. Het heeft 'n ernstig! piunf van over weging uitgemaakt, wat me:t 'dez© men- f-chen zou moeten gebeuren. Thans- heeft de directie Wepiaald, dat de- volgende- rageling zal worden .ge troffen 50 man zullen gepla-atst worden Mj and-ere diensten; een 30-tal, idic lexamje-n ge-aaia.n hebben voo-r Oondu-ctieur, ztullbn lteriin-g'-conduobelur worden; ©ngievem: 60 beanibten, dio den leeftijd van 55 jaar hetb-en bereikt, zuïï'en in-gevolgl© d® reiile-- mentaire bie-plalingen op - pensioen giesiie|l'd wa genagtenliledd zou bham-twtofo-rd-em mleit volkiomem li-e-t z-effdiei innig© gelvloiel. L-iliaina vocuze z-elfzlucht had zijn ooigen glepptand voor wiat ware-, -onzelffe-nchtiige- liefde iwia-s en hij verlangd© na-ar d-e koestering daar van, m-a.ar hij wist ook' dait Mj: zou moeten geven om te ©nbvangen. E» geven wild© hij... uit d© volheid v,an zijn hart; hjj' had vee lgjoieid 6e mak©» isn d© scho-kkfen va-n het laatste letm'a-al! hadden hemzelf nieuwe gebieden in zij» hart en z-ijn ziel I'le-n kbude ril'ling gf-n-g do-or hem hieieq toen hij Ga-ff'in's eior-ner passeerde en v«ff- stoorde zijn p-rettigi© jgjedaphtem Maar om de litterhed-d van -d'en tna-gisiöhien tragisehen do-od van e- zich toch Brenda, Myers p(a,ardl© zich tocli eien diep gieivoel van dankblaiarheid, -diat zijn lleyea g©spia,ard was giebtevteu.. Eln da-t .was niet uit koude z;elfiz|U|cht, ©m-diat hij heb veegla lijf had kunnen redden ma-ar door het -'bleisief1 dat er iemand waia voor wie zijn leven waarde had, ie-m-and vo-or wie Iijj nog zo© heiel ve-ejl! zou kunnen dteto, wier leven -hij mooi en rijk "zou kunne» makte. Het wa,s nog nbfeoluut' niet zeker, rit Rosalie ©©it weü' weier .teefemaal ibleter z«3u worden; -en dan zou zij- zijin stepu c-n toewijding eerst; recht noiodig' ji-ablbe-n. Toen hij bii.j het landhuisje' van mrs, Fowler kwam. zakte zijn m-oed iw-eer in zijn Echoenen. Hij' draaid-e heen e» wiecr wordenterwijl -d© liesteeiendi'in bij' den dienst van het Vervoer en dia yam W|eg- en-'W,erken zufcn worden ©pdergphracht. Hef overkomende persionöel (arbieidftrs- z-emmers) is in hoofdza-ak' gelstationmaerd t-a Ams-terdam, Rotterdam, Utpecht, Heer len, Eindhoven, Maastricht -en Zwojlle. De- Ned. Sjio-orweigem bereikte met -die invoering van de K.-K.-rem -een vèrga-apde fdinanedeel© ble-zuiniging, terwijl' heb gne- derenvei-vder 'hjoyendien u-elrsnféld wordt. Be bezuiniging bij' de Justitie. De( E-erste Kamer heeft -gi-sltjeïle|n het wetsontwerp-, hioudende ©pjhie'flfïng v-an tiweje retetb-'a-nken en 39 kantongerechte», z'.h.-s. laia-ngeinomem. D-e aanvulling der Ambtenarenwet. Het wetsontwerp tot. 'wijziging cm -aan vulling .van de- artekelen 125 en 126 der Ambtenarenwet-, rakende- het loon- -en s-alia,- risvra-aigistuk', h-aeffc de Eieratie Kamep melt 26 tegen 11 -stemmen fliamglemomein. Oontingcnteering van Itogajeb'tocn1 e" Roggemeel. In de Memorie van Antw-o-ord aan de Eierste Kamer onderschrlij^t de minister de opmerking, dat het be-zWaarllijk' zlou izüjin frauduleuzten invoer van artikelen Booals roggemeel) en ro-ggieM|Oie|m! waarop -ge-en invoerrelöhten of aoc|ijlntem geheven worden, te tnohterhalen en strafirachtellijik: te vervtolgen. Op- -zfjjn deplai'tement is echter ©en re geling in bewerking, tengfevolga waarvan door middel van een stelsel van special© ydlorslchrifte», wa-araan het vervjo-er van Kfrisisproducten, waarpndelil ook de pjnder- havige artikelen tehop-ren zlal! word-einl on derworpen, opl -afdoende yvljjzte p-nragieilma- tighe-den zull-en famen- worden aichter- ha-al-d cn, waar n-oodig, gestraft. Die muiterij op de Z-even IPrnvineicm. p|e Zeek'rijlgisTaad te Soer,ab!aja heeft thans de vonniste» gewez©u in de zlakbn van d© perste groep Weklaagdten. Klawilarang werd veroordeeld tot 18 ija-ar -gevangenisstrafde overige infandL sohe beklaagden tot gevange-nisfetraffen. varieerende van 6 tot 18 jaar. AR© beklaagden hebben hwxger bieuoep aa.n.gttcck'cnd. Zij hehlben wederom den officier der -administratie tweede klas, H.C. v-an 't Hof anngezo-olu. als raadsman. D|e Zeekrïjgsra-ad t© Soerabaja zlal 28 November 'de -zaken behand-ele»: van de itweede -groep der muiters -eai Wel de EiUii'©-- tpaesehe schepeling-en: M. Boslrart, G. F. pDjann-au)©, M. Diooyeweerd, B. van Leeu wen, W. Tichelaar, P. A. P-eeters, iWJ Snel en C. A. Vermeulten; De tenlaste legging is vrijlwel Va» d-en- Ktelfiden inhoud a& die welk© is bet-eek end ia an. d© eerste .guoep: Inlandsvho Schepe--' lingen. l I Be marine cn d» ewlles-sioiulciele vcreenigingen. l'n het thans onder redactie van den aalmoezenier Alink verschenen R.-K'. Ma- rineweekblad sohiijft d© redacfe-ug': „le. Ik zelf heb' de militaire bestuurs leden van Sint Chrisbo-phorus verziooht hnn ontslag als ztoodanig te nem-en, in verband met de reorganisatie Van- het vier- -e-enigingsleven 'b'ijl de marine, als- ge-vp!lji| van -de ministei-ieele bepalingen, terwijl ik ze verzocht héb-, eventueel op mij» verzioek, bestuurslid te willen w-ord-en Van het Apöst-oLaaik ter Zee-, ©f d-e Militoira Broederschap, zoodi-a all-es daairvo-or ge reed is. „2e. W-at besloten is op de 'laatste jaarvergadering, n.I. de aansluiting bïjt het Apostolaat ter Zee en de daarna gehou den bespreking op 3 October om te trach ten 'n orgaan! te deen redigeenem doolt de Godsdienstige vere-eniging-, onder leiding van den geestelijken directeur, dat is ver leiden week begonnen te gebeuren miet een vo.oi hij -aanhielde alls- iema-n-d met kiespijn opl dei stoep v-an ©en tapdarte. Hij hia-d geen 'flauw idé© v-an wat hij' Zeggen zon -als hij van aangericht t-oit aangezicht me-t zij ii vrouw zon sta-an, hio-e riji hem zon ontvangen. Hij trachtte zich zielf's e-en ©ogenblik' in te pr-a-tem, da-t hlet mis- te»ien b'eter was te wachten tot Roealie wat sterker zöu zijn. Maar ten slotte duwde hij toich h-at hek'j-e oj-'e-n en b!eld© -aan- Mrs; FiowUler depd hem o-pien c» er w-a-s' iiefs jn h-'a-ar houding, in 'ha-a-r vriendelijkla pogen dat Rob m-oed gaf en hij had weer dat man- neilij'k-w-a-ardige en krachtige-, toen hij' zijn iho-ed -a,f»am en eenvoudig zei: Ik ben Robert Hiaftings. Haar gezicht had hem direct doen ver moeden, dat zij bij intuïtie begtijipen zop wat er in haar omging, maar Mj was' niet voorbereid ppl dei diepe- vreugde die uit haar o.ogse-n straalde. Z-e jiegdte waarschu wend den vin-ge-r op ha,ar mojnid dat hij in dej gang- niet jpir.aiten zdu. Z» liet hem voorgaan cn h-et was aLsaf' hij me|t zijn kloeke geistalte de small© ga,ng Jieieiemaal vulde. Ze trok' hem mee na-ar epn e-ehihw- kiamer .en sloot -de- deur. .i-v (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1