18 en 25 NOVEMBER EN 2 DECEMBER VERSCHIJNEN DE 3 ST. NICOLAAS-NUMMERS VAN DE „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" I BAKHUIS9! ALLE DRUKWERKEN Beste Wijnen I Grijpt de kans die wij en onze vertegenwoordigers U aanbieden! A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goe ONS NOORDEN De roman van Ho Groote gratis-verspreiding op Zuid-Beveland en Walcheren. Goedkooper tarieven. Interessante prijsvraag. Verzorgde tekstpagina's. Dinsdag 21 November 1933, GELDERSCHE ROOKWORST WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG IN BILLIJK SUCCES DINSDAG T4 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN Advertentiën leder jaar brengt 3 data, welke voor hen die zaken drijven op de Bevelanden en Walcheren, van groote beteeken is zijn. Het zijn de 3 dagen waarop de St. Nicolaas-nummers van de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" uitkomen!! DIRECTIE „N. Z. CRT." i. Woonhuis en Erf 2 Woonhuis en Erf 3. Werkplaats, Schuur en Erf, 4 Woonhuis en Erf 5. Woonhuis en Erf Woonhuis en Erf S Reeds meer dan 100 jaar Wist U, dat de Zenuwhoofdpijnpoeders van Dr. J. B. MEENK al sedert 30 jaar 5 cent per stuk kosten en nimmer zijn overtroffen in werking MAAKT RECLAME! GIJ HEBT SUCCES RECLAME feuilli llisschopswljkling Mgr. Hciirkiis Leven S1.V.D1. Mgr. Hienrieus Leven S.V.Di. aposto lisch vicaris van clei Kleine Sioeinda,-eilan den is iZwidag in de parochiale (Koepelkerk van St. Petrus' Stoel le Uden lot bisschop Igiewïjd. Om half negen naimlen de plechtigheden een aanvang- Een lange stoet, bestaande luit gardes d'hionneur, muziehgezielschap- j#e(n en besturen, van verschillende vter- eenigingen, liet voltallige gemeentebestuur Met aan het hoofd burgemeester Bustons haalden den nieuwen kerkvorst, vergeiz'eld van Mgr. Arn. F. Diepen-, bissidhiotpi van '«HBertogenbiosich, Mgr. P. Hopmans bis schop- van Breda en Mgr. W. Lemlmens, |bïss:c*hop van Roermond aan het St. Wïllir Ibtordus Missiehuis af. Meerdere eerepooirten waren opgesteld, waarvan dei moesten de waipenslplreulv droe gen van den nieuwen bisschop: -,,0 Crux sive Spies unica". Na de wijiding werd Mgr. Leven toegei- Bjprok-en bij het gemeentehuis door bur gemeester Biuskens, die hdml nam'ens de iU.detnache bevolking een langdurig en z'er giearijk missiewerk toewenschte. Hierna ■werd ide werd de stoet naar het Missiehui VOortgieiztet, alwaar de drukbeizloohte recep tie werd gehouden, waarvan door velen werd gebruik gemaakt o)ml den nieulwem bisschop te oomtp'lilmjsntoeren. Versehiltendiei geestelijke en weneMijjkfe autoriteiten Kef ten door hun aanwezigheid de plechtigheid luister bij'. De vcrschijhiagieiu fat België. Het Belgische opiisicoijiaaf .puMicfaert ie|ein verklaring inzake de beklenidie vierslchij- ningen van de H. Maagd, die volgens verklaringen van een aantal piersomeii zou den hebben plaatsgehad in versahillllendie deelen van bet liand, waarvan het ibfe- keindste geval Van den laaitslten tijd wel dat van Beauraing is. De bissichojpipteffl wijaein erop, dat dezle z.g. verschijningen noodt, zijn erkend of laiantlevolen. Den geesteCljtóen wordt aan bevolen. .deiz'e ipfiaatsen niet mieer te ible- zoeken en geen bedevaarten terheen te organiseerein. Den Katholieke bladen. wordt verboden, mccledeclingien over de vletrachijningleiE te doen zonder goedkeuring der Wetrklelijk's autoriteiten, terwijl polk boeken en bro chure's over het onderwerp', dia niet doer da geestelijkheid zijn goedgekeurd, ver boden worden. ^LAND- ENTU INBOUW^ R.-K. Land" en Ttijjihiauwband iu het bisdom Haarlem. Te Hiaarlem is Maandag (le ja^vllijlksleihe Vergadering gehouden vain, den R.-'Kl. Dio- Clesanen Land- en Tuinbhuwhond, onder leiding van den heer G. W(. Kam'p'sIcShoër, luit Monster. Tieyoren had de geestefljjkle) adviseur, .rector IJ'. P.. J. iKpik, een H. Mis opgiedrai- gen, welke werd b'ij'ge'wtaond daar minister 'V.ersichuur. D|e heer KiaMpsWhpër hette iu Zijta pipe- ningsrede in het bijzonder welkom den ofud-v®or,ziltcr, minister Diedkenis. Vojorrts gaf' s'p'r. een overzicht Van den toestand in het land- en tuinbbuwbediijlJ. Die lland- bpiuwresultoten waren iets gunstiger, ma,air Met den tulnbbluw is het nog bedroevend gesteld. Vele leden zitten nog diep in den put door da cKsismaatregelen en de daar1 aan verbonden moeilijkheden. Het ig daar om van belang, dat de geldschieters niet direct overgaan tot executies, doch dat z'ij geduld hebben. D;e rageering, voert een gezonde handelspolitiek. Sipr. hoopte, dat zij er in zal slagen, een gunstig verdrag' met Dluitsdhland te stuiten, waarmee do land- ©m tuinbouw gediend zlaS) zijn. 6pr. deied een beroep op da vergadering, veiv trpwwen te stellen èn iu de organisatie ca iu de regeeriug. Minister Dickers z'eide, niet te wiülan spreken over de gevolgen viain de crisis, want die, Zijn voldoende bekend. Wiel: Iwil'dje bij; een opwekking uitspreken. Die ïvgee- ring is Voor heit geheel© votik en wil vbior- aaover het mogelijk is in allo groepen, dia ia nood Zijln, verlichting brengen. Het is daarbij noodig, dat de regeering het V-eif trouwen geniet. Bij bet vcrviu)illeni vian haar taak wendt zijl zich tot de organisaties. (Waren die or op> het gebied van dein laud en tuinbiouw niet geweest, dan zloud'en de gevolgen nog Zwaarder zijn gjewelest. Daarom is het noadig-, dat de leden ver trouwen stellen in de hoofdbesturen, waaif aan a'ij' de belangen kunnen overdragen. Dc vergadering keurde het jaag Verslag van den secretaris goed. Tot vtorzLttet werd herkoZen de heer G. iWi. Kampsthoëa' en tot leden van het hoofdbestuur de bee- ren Jbs. Sjerp-s te H:em, A. J. Verkïey, le Sassenheim en JL J. van Sichie te Haar lem. GeikbZen werd de heer Th. van Kijk! te Lisae. Een uitvoerige bespreking werd gavoiard ten aanzien van anti-exacutiemaatregellein. (Verscheidene afdeelingen drongen er iop aan, da regeering- te verawkaa tot het in leven roepen v,an een wet. That hoofdbe stuur deelde mede. dat het Met alle ten dienste staande middelen dazlen aandrang steiunde. Het is een gebiedende noodzake- Ijjkhedd geworden, dat de anti-execlutie,wet er z» spoedig mogelijk kjolmlt, Diat deze er nog niet is, ligt (niet »au het hotaf'd- bestuur: het heeft reeds tijdig op maat regelen in deZan geeist aangedrongen. Ha voorzitter etelde vosoi-, een teDegilam naa>' den minister-presideut te zenden. D|e aideeling Beverwijk verzocht in het bede- gram te laten uitbannen, dat de vergade ring zoo spoedig mogelijk een wet weinscht. De af'deeling B'pendam stelde voor te Mer- Zoekeu de maatregelen „Wninlen 2 tmiaai Bf uur" tie laten ingaan. Die geestelijk adviseur, rector Klok', melkte op, diat een waardig telegram! Veiel meer suclcès heeft dan een tategralml, waarin verzocht, wordt een maatregel bin nen 48 uur te laten troffen. Tpnslotte werd besloten het volgiand ffe- k'igram aan den jminist-cr-11 reside 111 te zen den: ,,D|e DioiCesane Land- en TuinWouw- bkmd te Hiaarlem in vergadering bijleen, !b|esprekende de wanve-Houdingten tussclhleu lasten en baten, van land- en luinboluw, .wïj'zeude op het toenemonid groot aantal raetluties, gevolg van aankondiging^ rege ling uitoefening exeidutierodlit, verziekt Met den ïnieesten aandrang Zeer spioiedig jnaat'iiegelen tot verbod van exeefutiö, Zoo lang aligeheele regeling!' njitUKjift." Vaorts werd bestoten aan minister Ve(r>- isie|huur, onder wiens departement deze aangielegenlieid behoort, het volgende tele gram te zenden„Die Dio.o'esane Land- en ITluinbouwbond in algemeenei vergadering bijleen, betuigt uwe exctell/entie1 erk'ente- l'ijikheid voor de aanwezigheid in de H. Mis, dankt u voor den 6teum aan land en tuinbouw en verzjoekt aEerdringendst te willen bevorderen, dat ten spoedigste een verbod komt van onredeliijjkle exeidutie, welke thans veelvuldig vöiaikome.n."' Dei aideeling Heemskerk had eien voor stel ingediend, waarin het hoofdbestuur tuitigenondigd werd, de voordeden ba be- studeeren, welke zullen voortv'loeieui rut bet, laten varen vlam, den gouden standaard. Die aideeling Obdam voelde er vleel Voor |»gingen in het werk te stollen, den gou den standaard Zoio spoedig mogelijk te laten varen. Die Voorzitter deelde mede, dat de minister-president in de- imtemorie van antwoord Zegt, dat de handhaving van het grootste belang is v,opr de armen en voor de boeren en tuinders. Beislojlten werd de Zaak' te renvoyeerem naalr het hoofdbestuur van den R.-Kl Boerenbond. Naar aanleiding van voorstelRen ov'er ai'scliafling van dein Zomertijd, deelde het hoofldbestuur mede dat liet vraagstuk de Aandacht heeft. Over de ebisis-steunwetteu .en maatr'e- jgelen waren vele voorstellem cn vragen ingekomen. Ten aanzien van de Aardappel iGemtrale werd opgemerkt, (lat de olrga- nisiaUe buiten de benoeming gehouden is. JSr worden ambtenaren aangesteld, die niet deskunndig Zijln. Van de z'ijde van het hoofdbestuur werd geantwoord, dat de leden van de t'enfcra- len binnen een week t'ijids benoemd m(o©s" tan worden. Daarom heeft molen Zich ge wond tot de Tarwe-c'entr.ales. De regtefiing acjhttei het hoofdbestuur niet gelukkig. Die voorbereiding is te kiort giewaest; daan- iwitegen moeten dei betrokkenen het op prijs stellen dat er een regeling is, nndnfc^ zo(udcn de phijtóen nog meer gedrukt worden. De geestelijk-adviseur sprak een slot woord, waarin hijl hulde bracht aan den Voorzitter en de leden opwekte, vterttaoiu- W'Kn te stellen jini het lwofdlbesluur. Is er een krachtige bond, dan Wan ier Ve>e)l bereikt worden bij) Ide, Regeterimg. T01Ï aanzien van de politiek© straomingen in ons land merkte spr. op, dat de KjatjhioA li-eken zich moeten laamsiliuiben loüj' del R -K. SiHaatspartiij. Geüjkschakeiling moeten we niet hebben, anders Zal de bond opgehei- ve,n worden. Rector Kjoik beslolot zfijin t-oi©- Spraak met 'n opwekkend woord, Mede. te werken om de eenheid te- bewaren. Voor de talrijke bewijzen van belangstelling bij het over lijden van mijn lieve Zuster AMELIA JULIANA DE MEULEMEESTER, ook namens verdere familie, hartelijk dank. N. DE MEULEMEESTER. Goes, 13 Nov. 1933. Chocolade Hagel Zandkoekjes Café Noir Choc nic-nac 18 cent per 3 ons. Pinda-Oublies Rumboonen Borstplaat Pindaborstplaat Tutti-frutti-borstpl. Vruchtenborstpl Borstplaatjes Boterbrokken Huishoudboonen Weespermoppen Choc Pinda's Frou-lrouwalels 18 cent per 2^ ons. Melkreepen 18 cent per 7 stuks Boterspeculaas 18 cent per 2 ons OE 3 DATA! De Notaris E. C. VAN Dissel te Goes, zal op 32413 45 des avonds 8Vj uur te Boes, in de „Prins van Oranje", ten verzoeke van de Erven van den heer W. KOK, publiek verkoopen onder Goes a/h Schippersivegeiing no. 4., groot 1 A. 23 c.A.verhuurd aan N. Melieste voor f 3 p. w, aldaar no. 2, groot 1 A.28e.A. verhuurd aan J. de Lange voor f 2,75 per week aldaar no. 66, groot 1 A. 69 c.A. ged. verhuurd aan K. J. Hengst- mangers voor f 1,70 p. w. e». ged. in eigen gebruik aldaar no. 64 (hoek Oude Singels,, groot 2 A. 3 c.A.verhuurd aau J. A. Luijks voor f 1,50 p. w. .- a/d Ouden Singel no. 58, groot 1 Areverhuurd aan J. A. H. Ticheler voor f 3,25 p. w. 6., aldaar no. 56, groot 2 A. 70 c.A. verhuurd aan L. Verbeemen voor f 2,75 per week allen voorzien van waterleiding. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. ...n.... S prijkt ECHTE OP DE MIDDAGTAFEL!! OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier naar deze delicatesse en let op het loodje „OLBA" OLST N.V. BAKHUIS1 OLBAFABRIEKEN Door den enormen omzet behoeven deze beroemde poeders niet duurder te zijn. Dr. J. B. MEENK heeft ons het beste recept voor poeders en Maag- en Slijmpillen als bloedzuiveringsmiddel achtergelaten. De pillen zijn door geen duurder middel te overtreffen. Uw nachtrust en dagtaak zijn beiden hiermede gebaat en Uw gansche bloedsomloop wordt geregeld. Let op het portret van Dr. J. B. MEENK en de driehoek zegel E. M. B. achter de poeder. Prijs per poeder 5 centf 1,10 per doos van 25 poeders. Indien uw Drogist ze U Diet levert, even een briefkaart naar E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.-H.) en U ontvangt onmiddellijk franco. Zakétuitje h 6 poeders 28 cents. Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame!! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te BOES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland gelezen en is daarvoor het aangewezen Blad Zakenmensoiien die de Katholieke be volking van het Noorden wensohbn tb bereiken mopten ebnig e.-k. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit dobd ge bruiken bn hbbbbn Advertentie-tarieven tb vra gen, Administratie, Groningen Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort, j 100 cent Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12%, voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaal Ni Bijkantoor M(DDELB| GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT V Geestelijke be\ „De „geestelijk© de g'rondslag moe i handelen op cl-k' gl en daaraan overlii stuwing moet ge! Katholicisme." M.J Staatspartij, 16 Men weet, dat ©,en zl streven in one vaderland j voorstelt in het ktle-ed Iteiweging". De N. S. B. lichting op haar pirogranl tionaal-Sgeialistisohe Staal zij in de eerste plaats1 wil lijk© 'beweging. Er is all© aanleiding heugen. d,a,t aldus weerl wordt gegeven, dat de tl teriali'sme is a%le|sCloten.| Maar ei' is misschien ding voor Katholieken onl ging ,<lie zich aldus aandJ behoedzaamheid tegemoetl zelfs die blelioadiaaamh,ei(| zig is, zon deai wij durven 'beamen. De leiders1 op afla piostl ■werkers in de partij moei drongen zijn van de li grippten, opdat zij de de gezond© gedachten o.n in Iran omgeving kunnei, met al te veiejS gebh'e<J staatkundigs constructiel maasla in allfe standi vallen. Eien ©e-nvoiidig I zal, zieker onder ons ingang vinden. .Wij daieliten zoo., dat als geieeteöijke beweging- I delen op ell'k terrein dcJ het Katholicisme. E.en beweging, die l| overbodigeen beweging wil, kan op z'n minst lijk zin, .Wiedeiom, wij thiqorietil definities van fascisme: ej| lisme. constant ot' wissefjet gesteld a|ï, dat dia tol leoirdeelen de beweging' ■uitingen. Dat is veilftj tevens. Eenzelfde wiefwl tegenover de Katholiebeij tetnaicht. Bet schijnt ook voor spmmiigle Ka.thcl tholica. non togumtiur". In liet nummer van landvan 7 October 'den titel R,e[igietus „I voor waarin teigenoveaj ■dei religieus© „plantjes" eens zullen worden jaan| kader vinden wij dez'e uiting: Ongetwijfeld is de w| „volk leen diep relij „üecten nuchter ©n „eienmaial in zijn jeugd „da op. den centraler,] „gBBst, di© voor ons -L „schen 'hemel bn aarcl „levensmysterie kenhsf „voor heel zijn verder I „van dit geloof. Diat t| „al dat onze weinig „ietwat sloome aard de| „inkeer heeft". Neon, deze uiting hel .Wij zullen misschien tl hen om de terminologil Als wij het goed in onj men, komt aanstonds vra.ag op: is deze wijshl Vaderland" bestemd vof ®ns vaderland W ij Katholieken mogl bedien o,pi hetgeen wij f diand hebheu gekrejrenl voorop. .Van ons gebed w T 5 7 -| -nil ihiad v,an zijn g-asil Vage/ berichten over Rol met een brandende, scarf gieaigheid smaidlittei bij L achter hat masker van :l lijkh-eid v©rsoh|oo|l zich ©(1 weck gemoed. Hialshaim r hadden 'die vlucht »a,ar L hij had ,gelzle(g|d diat mooi onderzoek niets voor Was ©en van Halsihams I zich uit de voaten te J Jaghtid wias. Roblert slof ibliotheek |a,ohjter zich I nweid in een gemakkelijf EansheU', die zijn J ®hng traohittei t,e, v,ei-lf c,®®et,*efl6'Untje dat hij hhmisto door d© kJ boA m'S3 Fan© ivef hnarëtZ-eI1 dat de' aTltcl hij moeist toch wl tL3, klonk hef kbrtl heibf biet haiar I „S1 .do ander hielangj e!n poosje zwegen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4