r I SCHE COURANT L fllEUWE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 14 NOVEMBER 1933 KRAAIENNEST] ïNGD NIEUWS rSPORT EN SPELn LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI Nagekomen Advertentie. II' m Biat k* 1 o[piifc ie(-t. [ten geleden wlerd do,or dea Imieeigedeeld dat het- uitzendsa |?rna|tifmal'e, !hjejt üdjflied (fer programma's ble- verbloden wad door irole qomimissie; ©ok' tie islooia. I waarmee de Vara bet 1»® llde ,kon de goedkeuring Miet Beide strijdzangen werde® van Irltionnair karakter gfaacht 'om liinte ingeatopben te wordtea, N de woorden bljnia niaodt (Sat Iz'ich! bepaalde tot de muziek. ïwa;ardeieren wij 'hie|fc besluit, Itaat die, zioli nesjpfóobeent,, op svaar hij iets in ,te brengen [aansporingen text «ojplraer in npk, zich bleihaeft te Hates n ook |Onze teleurstelling dat Iriteitea niet consequent blij. Wanneer de noten vain «jen pd tioit contraband© in idea evrklaard, dan miaest. men Jerij, welbewust .onder vurige racht, took zeker tegen gaan. jebórert dit niet,. Nog Zondag- 'n zekere Bank BrUgmana -mier of bon het lavan en stro min of! meer beruchte r©vo. brouwen hteeiplrofcen en haai pij be da den doiorioqpiend ver- et- geheet© von ha,ait gtloeiiende I'. dat een Franscbe „petrolen. rechtbank hield, met de. re- lrioade-,froipag|anda incCjuisi, kire- tornars be hoor en en all ge- Iker de woonden van d'e „hteb mmune, uit allies bleek 'hoe. ze I waren. luiet-'terreur van Weua Fig- la Luxemburg werd den ka rets .grooitisch voorgesteld. als andeirs Icon en daarom nood- en om de kroon op het welk' Berd er nog ©en fiaieon. rauk- Isenteerd aan de. treurig vier- Uvrouw" Kolontay, de saJlon- fen depóthqudlster van sovjet» 'n Imidbtje. Jpnden «'preker wa.s nog wel §jk iom te Verklljaren dat de ,ge- 'door 'djeze vrouwen bednavien wel geschikt voor het- Opótlen 'enedht Vfflor bet |j gólooven echter vaisl# dia,t pok '.D.A.P.-er nog wel weten z'a|l Berlijn in het Oosten Uiigs I er onder de Maöhtoffers van perij in Ned.-Ind. ook'"Wleslter- wij dergelijke revolutie-Wewon- pe vorderaars 'bezig jbowem, ibe- noioit waar,om deze memsdheu verlangen, wiat zij tenslotte |urven. En wij' begrijpen nog een radio-öqnteólq-commissie, |ene ©ogenblik Zoa beizlorgd lijkt 'gheid van den Staat en h«t(fe- Irgerij', op 'n ander ©ogenblik tbehouid gelegenheid gejètft aan Iminsfans f 25 te verdienan met wij. t ;t "toch niet! UITKIJK. Wie het onderste uit de kan wil hebben (gen is be Ri'dam een vraoht-' loudein, welke was voorzien, van ?m lbodem. Tuisglcbem dan d,uhbe- werd pen partij gasjmok-keHdia vervoerd. Tegen idte vewvloieir- en .W. K. is giroce|si-V'er:b|aiai dagen later is K. over de Be#- s igekómen, met e(en vrachtauto, een partij' vain 200 Kg. e:gi. rat vervoerde. Hij 'h>e!eflt v)an aangifte gedaan blij. de douarie, ven later verder o,p| reis wais dam, werd hij door ©en pfeair fee's aangeihouden. en. dezJan onderZofek' in, ntöb helt gevofe de partij was ingekliaard, deze slag genomen. Wjant wat was w.ap verpakt in ppnds|pakken en zaten twee banderollen voior nd. Da dauanie-ambteraaar fcad at dleze Zaak daarmee in orde d'ei marechanisséa's wisten, evten- is K. "bifeetk 'te webem, dat spidert pm. dergelijke pakk'en band'e- 1 een du'Wbele waarde moeten ilak't, zuilks in verband meit de g op - dergelijke vettieln. Daar- elen belasting van 17Y2 d®1' dus van #70 vpor de h'aeifll doken. in zijn wagen de ontbrekende a los: bij zich. Had da dotuane- .anmerkinig gemaakt pp. het >r te weinig b'andemolfel om ts igelplató, dan had Mj hen vuns spiL-akt. Het vet had hij ingle- het te K'dani weer met pekel itóf' fa bewerken, om het a*> rine te kunnen verkoopen. inkt, dan had hij een winst va» 100 plot. kunnen maken. De29 hem mislukt, omdat hij hoven de extra, winst van 'f' 70 heöffi ken. rooe® verbaal tegen, hem ppge" He 'brand in woonhuis en gta.r4g® ildht omstreeks hal#-2 werd bpfa-nd i de de-'SjcIhinike*straat te Am- Jit het twee verdiepingen hodge pen .uit de bbvanste verdieping1 vpor- en achteruit, ea uit het huis was een brandende fakkel, erste mlotorspuit van de brand' iTeed. Intussdhein had men' luit slegeu garagfe de daar aamweimge naarbuiten gebracht. De bband- het Vu,ur te ibepeikbn tot het fjtteede bovenhuis en den. polder, die ech ter totaal uitbrandden. I Omtrent de oorzla.aik! van den Hrand tast men in. het duister. Het bbventbium werd j^wwond dqor het gezin jWjeffinlg, dat naar Arnhem was. De pilun, die eo'hilder mn beroep is, was klaarblj'klelüjk beZig fle woning pp te k!aa|p[pen. Pa brand mloet. pntstaflin zijin m de aldaof; en daar ook' de benedan-beiwlrmers ftlwezig wlaren, had het vuiur reeds grlaate Djmv&ng aangeuolmlen vóór het werd ont- delkt. Gr<mingi«n iu het donker. Prompt zes pur iZonndagavianid gaf het eledtrisch licdit in Groningen den geest. Evtem nog gloeiden de lampen en toen was hfet een Egyptische, duisternis alom. Ook1 'de tramdiensten ondervonden den terugslag van deze storing' in) het efedtri- sdhe net. Maar hier had tiien dloor overi- Schakeling spoedig aan de moeiliijlkhedani Jaiet hoofd geboden: reeds na enkele minu ten waren 'de diensten geheel hervat. jMet de straatverlichting was het echter 'iets anders; igeheele wijlken waren gerui- m'en tijid van licht verstoken. Inbraak te Biltliavnn. In den nacht van Vr'ijdag.op |Z|aterdag is in de pasbojie der R.-K. Jcefk te Bilt- boven ingebrolken. Uit een schrijf bureau is «en som van ruimj f 1000 gest(o[lep} Dioor geraas van de inhreikelns wairen: de lewoïicrs waiklker göwlorden, die daatpop naar beneden k wamen. D|e inbrelkars1 n,a|mfen teen de vlulciht. I Brandstichting. Te Assen is gisteren in arrest gesteld p. A. S., mlau:b'al|m'aik'er, thans verpleegde te Veenhuizen, verdaiclit van opzattieilijtlo brandstichting in ©en d»r gebouwen iald|aiar. A rbcidsscihuwhci d Men meldt ,uit Naede: Toen da plaatse- lijk© geneesheer dr. Fuiukle ViijldagmongeiD in het werkloioZeuklamp Rietjmjoien een AJmstierdalmls'che werikloöze, die zich had Igemeld, onder^olclit en oordeelde, dat dis man niet ziek was en z'n iwerk wel kbin ivterrkhten, wonfcl dezte wehklioiOz'e zich (daarover aoo op, dat hij den 'dokter te lijiS ging en 'hem eeniig© rak© klaplpein toiedeelida Küjiks- «n gemeenjtepolitie waren spoedig ter plaatse en maakten proc'es-verbaaiL öp wegens mishandeling tegen 'den wierk- looze, die nu ook' van de werkverschaffing is uitgesloten. Het verkeersongeluk bij! Nidzjiji. In verband met de aanrijding op den Firiesehenstraatweg te Niezij'l, waarbijl 2 Viftuwen werden gedood, heeft heit politie- onderzoek Volgens V.U. thans uit gewezen, dat de chauffeur Sienniama «en ntnjiuiste verklax-ing heeft afgelegd. Hij beweerde nameljk, dat uit de tegtenwer- glestelde richting een auto was aanget Ikomien, die hamj door verblindend licht Wet .uitzicht ontnomen, had. Naar echter Wielrijders eenparig, vettklliaaa'den, was ar geen auto geweest. Sjennema heeft dan ook bakiend, rien valsche verklaring te hebben afgelegd!. Onder een train geraakt en gedood. Zaterdag is de 9-jarige H. A. It., van Tilburg van' die NassaiuhaVen in de Oramju boomstraat te Botterda|m|, toen zijd bijl het spelen adhter een stilstaanind© tram oimi- liap, gegrepen door een van d'n anderen' kant komien'dftii Imbtorwageai van lïjh 12, Bfet meisje wias onlmiddellïjlk dood. Hat lijkje is naar het Ziekenhuis aan 'den 'Doolsinngel vervtoerd. I Inbraken te Alklmair. Na leien .uitgebreid onldeijZoek' as heit aan de ipolitie te A!(irniaar geluikt, vier personen te larresteehan, vtei-daeht Schul dig te zlijin. aan iabraiken en diefstalen welke in de laatste dagen aldaar zijn gepleegd, me;est Wij afwezigheid van de bewoners der betrokken, pegceelen. Tijdens surveillance had 'n, rechercheur in éen der buitenwijken een persoon Jaan- jgietróffen, die zleer verdacht deled en toen werd meegiendmen naar het politiebureau, Waar men een briefje op he|mf vond dat' .aanleiding gaf tot nadere besjudeering het gevolg hiervan was, dat de politie 'hlet wensehelijk vond, den m!an in ver- Zekerde bewaring te houden, pmdat imleln tan verdacht schuldig te Zijln aan in braak off althans aan mledepiltchti.gheid daaraan. De' mau ontkende alle sehuld Ithctó de politie liieüld hem vlast en arresteerde, nog dcnZclfden avloind drie andere pcrsontcii, V(arda,cht van medeplichtigheid aan diefstal Dc in beslag genomen Sweajtïtakle-lotien. De centnale nachercldhie tie Rotijerdam heeft ©en onderzaak ingasfield maaa1 de hei-komst vain de de'Zeir dagen aam bjoomd ■ten het 'Engelsoha staonnisohipl„Trinlga," ia de hut van den manaouisti in bleislag gtmomen 65 a 70.000 Sweiaplsitakle-Mein. u>it onderzoek heeft .opgeleverdde iWfen vormen een deel yam d'a 200,000 loten, welke Zijn uitsgiegeven voor d« in Ma,am't te honden Swieie|pata,kb. Eein kennits. van den marconist beeft de toten aan Woord getracht, met heit verzoek, hem af! te toveren aan ,e©n man, di» zich, tie dieizpr ®w.de ia,an 'boord zou komen melden lm ie ziöhi zou l^jgitinueieretn. Die; "wia- ren m een. aantal grodtie pakken gedaan, waarop (etiketjes waren geplakt, wlaar.oip a naam van den ontvanger met potlood Was geschreven. De marconist hieedlt «Wh- ter die namen weer uitgestofthij zeglt, niet te weten wie de ontvanger vas. Wat ler in October is gesmokkeld. y.D. verneemt uit Yenlo: In October hdblbee de 'grens- «n douane tenmbten van het grens-district Dussel- ®aïltau'dmgem van smokkelaars volgendewaren in. htesClagl genomen ooOO ir- i]0lef; 1500 kfe tMk, 500 Woï'fie, isnn sr,a'al1» 200 kg. meielpinodnicteail, ^eieren «n 600 kg. verschiillendewaren v,,a™. wenden nog 76 fïetsm en 8 uuiamtos in beslag genomen, die voor ^:WktTOOTM1 Va'n slfl0,kill:'elwa'OT werden In het geheel, hadden da blaambüen. van (genoemd '.district in idiei ia!f|gietooipeoa maand 412 gevallen van 'Smakkel'eu. .ontd'eklt. Inbrrk'ers verrast te Oastzaami. Toen de 14-jiarigte Zpon Van «en 'der firmanten De Boer, sjlioioipeTisi te OioStiZaan, zieh 'Zondaiglavond na;ar het kan'taorge- bbuw ia;an den Oostzaan-dijk begaf' en laldanr laankomtende dlei leCieatrisdhja verlidh-' tiiig nntetialk, za^g hij twde vreiemde pmSo- nen voor zich 'Sta,an, die hem met oen revolver bedreigden. N,a, h|u(|pg(e|roietp| hbldle de. .jongen weg en waarschuwde omwio- n enden. De 'inbrekers wiistan te .onltvludktfan, doóh door Weit qp|aadiig aamwiezig zijn van rijks- len gem»emte(p|oliitdp uit La,ndstaie|OT wist men weldra éem der inbrekens tie airrefteeren. Na om Veghoor is- Koimleui vaist tfe istftan, dait Se inbire(k«rs !h;et kan toor mat een valsdha sleutel zijn bSm- nengekbmein. Zij 'hadden raclds alllas o,vjer- hoop gah|a,ald. Jeff's de brandkast ryais .gekanteld. :doclh door de Verfdhijning .van den jongen werden de inbrekers in hum werk gestoord. Hlet .onderzoek duurt voort. Zrs-jarig kiiaajiljc vermist. Het zes-jarig zoontje van den sigaren maker L. Snakenborg te Oude jPek'ela, wordt 'Seldert ©enige dagen vermist. Rleleds heeft men een gedelelfe van het. hooftldjeipi afgedregd, maar resultaifcen 'heeft dit niet opgeleverd. Wia,ar men 'het kind het C!a.a.tst in d© richting v.an den WinSdhoterwegl heelt moenen ojpgettnierkt te hebben, wordt in deze buurt verder gszóöht. Botsing tu.sselicu auto. en metorrijwiel. Op den Benoord'en:h|o|ut9Óli.en weg te den Haag, 'heiei't Zondacgtoorgen oirea half 12 een ernstige Watsingl pla,a#!s gehad tussbhein eien luxe-,a.u,to en ,een motorrijwiieT.!, be stuurd 'door den, heer A. De oorzaak van deze aanrijding was een wielrijder die plïot- seiing den rijweig overstak naar 't lianigs da trambaan Den HlaagLedden gelegen rijwielpad. De iautobastuiurder, 'die den man wilde ontwijken, kwam 'hierdoor pCioit- seding ver op da linkerhelft Van den rij weg. wlaar juist uit de richting Leiden eein motorrijwiel 'hwiapr aanstuiven. Da motor rijder botste met groote knaehtl tegen da voorzijde van d'e auto. Hij. werd over den weg geisdingerd, wia,ar het sCachtoffer biieiëf liggen. M,et een ernst.i|g|e schedel breuk werd de1 ongelukkige naar het vlak bij gelegen ziekenhuis „Bronevo" over gebracht.waar hij in den middag, zonder 'bij kennis te ziijlh gekomen, is overleden. Da autobestuurder bekwam gean letiseli. Een zich in den wagen bevindende dame bekwam ean. lichte 'hersenschudding, doch! moclht iop advielsl van den aSststeerendem dokter naar haar woning worden vervcelrd. Een klein measja, dat evenetens in (dien. wagen zat, k'reiegl «enige schaafwonden a,an hat hoofd. Het motorrijwiel werd totaail vernield, terwijl de .auto aan de voorzijde ernstig werd beschaidigd. Procesverbaal is opgemaakt. Schietpartij te Snutei. Toen Zondagc.chteiid twee veldwaohifers uit de gemeenite Tieihjarksiteraideal zich aan d© woning van zekeren Dupon te Suameer vervoegden, teneinde hij ihjeim 'elen onder zoek in te sltelfen maar in 'den vorigeta nia.cht bij een veehouder gestoten goederen, kwam het tot (Min ernstige vechtpartij. Die veldwachters wisten den man een bijl an leien mes, waarmee hij hen bedreigde, te ontwringen. Daar hst niet mogelijk was huiszoeking te doen, ging een der Veld- w.aiehbeirs .assistentie 'halen. In zijn afwe zigheid bedreigldie de woesteling den ach» targebleven veldwachter v. d. Least miet eien hooivork. Een waarschuwing van de- zen, dat hij zou sdhiieiten als Dulplon hem trachtte te s|teiken ,had geen resultaat, waarop .de veldwachter uit Zelfverdedi ging schoot. Toen later assistentie kwam moest Dupon van zijn. 'bied worden 'gelicht. Bij1 geneeskundig onderzoek .bleek:, dat da kogel hem do,or dien buik w,as gegaan en bij het zitvlak hfelt 'lichaam Kad yeirlaJ ten. De giekrof'fene werd naar het Boni- fiaciushoslpitaal te 'Leeiurwiordein gebracht. Zijn toektand is zorgwekkend. Auto te .water. Zondagavond kwam per auto de #am, Hnrtgers v,an famiUebleizo.ek uit Hiooge- veen. De auto werd bfestu|urd dlojor den beer B. S. Hiartgers, hlandelslrei'zaigar te Eldc, Ter hoogte van die Lichtmis k'waim ben een .auto tegen, die. óm 'beuirtlen de ten dempSte en dan weeir met voE|e lichten reed. Daardoor misleid raakte dte bestuur der het isltur kwijt ieu reed in 'heit Lichtimis- kanaal. Na,dat da zoon die ruiten van den a,uto had ingetrapt en zijn. vader, moeder en twe.e zusjes v,an elf en dertien jaar op den kap van dein auto had' weben te bren gen, kantelde de auto en men gea-aaktle opinieuw te .water. De zusjes en de Zoon, die kónden zweunmem, wisten zicih ile red den, .doch de moeder dreef af. E|em söhip- pler wist haar aian wal t© birengen, dodh de levensgeiesten wairtu. reiads igewek'en. Da vader had zioh aan een touw vaitibgchoiuiden en kon behouden aan wal Worden gebracht. Dr. va.n Thienen ,udt Zwolle verleende die ©erste 'hulp. De zoon, di© gawomd was ;aan dein voet „kan vermoedelijk bekten hle|t ziekenhuis te Zwolle verlaten. Doodelijk verkeersangeval. Diaeirmtiddiag o.;a. 12 uur reed o.pl den Rijksweg bij' Hia,airlem ter hoogte vau do Maasjstraiat d« 26-jari@e marconist A. F. H. metz ijn motorrijwiel uit de richting Santpoort m»t den 17-j;arigen. F. Tb. ,B. op de iduo. H. reed met toimelijk' groiote snelheid. Ter hoogte van de Maasstraat n.aderde eien .autobus uit dó richting Haar lem. De chauffeur blad de 'linker ricliting- wijzer uitgestoken, ten teaken dat hij. die Mi? üSstraat wilde inrijden. Terwijji hij deze; straat inreed, klonk plotseling een, he vige slag. Da motorfiets was (tiejgen de reoihteTa.cblterzij'de van den autobus gee lótst. De motor was1 van voren geheel in elkaar gedrukt. Ds blesit'uiutdea- was er zeer ernstig .aam tea, hij had verscheidend hoofdwonden opgeloioipten. De duorijder ha,d' eien hbofdwond 'en ©en licht» 3i(er^eta- Schudding gieikreg,en. Hij kon pier taxi haar zijn woning t© Vielz'ein worden ver voerd. H. werd in 'het zjeklenhuisi St. Jo'hainniS Deo oj genomlen, waar geconstateerd wleir- den;eien gecomjlioeerde rleoWhitecdijheien-' b'reuk .een .ernstige hertonisctouddingi bin een scShedelTnactito!1". Korten tijd lafei' i® hij' a.an de yarwon- dingen overleden. 300.000 Jaden naar Turkije? De te Londen domicilie houdende J.ood- aahia kolonisatie-ionganisatie, voiert pp het o,ogenblik onderhandelingen met de Turk- sche .autoriteiten melt het doel machtiging te verkrijgen tot vestiging van 300.000 Joden in Turkije. 'Ingeval de Tjurksiciha overheid dit aantal te groot mocht vinden is men van Joodsche zijd© bereid' het get.al te vedliaglcn tot 100,000, waaronder zich tal van gelteerden van naam én ka pitaalkrachtige! perspoen bevinden zouden, di© bereid zijn hun financieel© óf' wetlen- schaippelijke. medeoverking aan Turk|ij.© te verl'oenen. Het .antwoord der Turkach© overheid wordt tegen het einde van No vember verwacht. Vrees voor den Japlanschen inveor in Zuid-Amerika. Zoowel in Ohffil als in Argentinië geeft d© 'publieke meening haar ongerustheid ta kennen over het vooruitzicht, daif het land ,overfcsro,omd wordt met goedkoops Jiajpiansche. artikelen, tot gropte schade van de nationale industrie. De bjaden geven uiting jaan hun misnaegen, dat de regee- ring in dit opzicht werk'lqos toeziet en hjetoogen, dat tenzij snel wordt ingeigre- pen, de Japansch© producten op de in- landsoha markten zullen verschijnen tegën prijzen die alle concurrentie tarten. Mien vraagt of de welvaart der natio nale' industrieën verkwanseld moet worden voor den prijs van eenige honderdduizen den tonnen nitraat, het ©enig© handels artikel dat Jap|a,n w,aarsdhij blijk vau Chili in ruil wil neimen. In Argentinië be spreekt. met het .aangekondigd© bteiz'aeik van een JapansCh© katoen-ooiriirniisSie ptn 1© onderhandelen over de nitwi^sleCiinig van Argentijnsche wol tegen in Japan vervaar digd© katoenen goederen. Eelastingsiliuiden met varkens betaald. In Burtscbutz (Saksen) had .een ont vanger van de belastingen: ingevoerd, dlat de| landbouwers hun hejllasting [opk in nnatura dus qofc' in varkens 'bij hem konden voldoen. Hij b^taaUde, dan uit zijn ©igen beurs d© versdhjujljcliigldó gelden .a,an da opienbiaje kla® en ga'l! aan d© landbouwers ©en kSvitanltie. Bij ©en kasofmieming kwaim ©ahter op zekferein dag .aan het licht, dat een bedrag van 1100 Mark voorradig was. Het bleek toen, dat ©en aantal varkens, óf liever d'e waardie hiervan niet vm,antwoord no.oh afgedragen waren. De rechtbank' vond hierin aanfei- dinig om hem te verqordeelen tot 6 maan den gevangenisstraf. B.-K. Z. V. B. Officieel© madedeiefingen van 14 Nov. H.H. .scheidsrechters. Bovengenoemd© Ifumotionarissen worden dringend verzocht z|org Je dragen, dat faunn© 'formulieren uiterlijk' dan dag nla den wedstrijd' in heit bezit .zljh van het 'bbindislsieieretariiaat. .Wedstrijduifslagem van 12 Nov. le klasse: ViosPatrijzien KoiakoiekenPatrijzen 2 2e klasse. Patrij'zlan 3Volharding 2 eriltokeprcl) Bpbur2Koidkoeken 2 fionbelkfend) iWiedstrijdprogr. vpor Zondag 19 N,»v. la klasse. Patrijzen IDetoaanvang Jfwart. vóór dr». söheidKr. "Ru Peeters, tarr. P|atrijlzien. VolhardingViios; laamv. kwart vóór dirie., acheidsr. .Wi. J. da :Go.©die, terr. Volhar- 1—1 12—1 Böhiur IPatrijzen II; iaanv. half drie, s'chleidsï,edht'er J. Verdlaiaisldómk1, tterr. B|o[b(u^. 2© klasse. Vios' IIRjohiur II; laiamiv. kWrt vóór dri© scheidsr. J. Uiterhoetve, terr. Vips. Competitiest and. Ie klasse gesp. gew. gel. verl. p. Bóllur 4 4 0 0 8 Koekoeken 5 3 1 1 7 Deto 4 3 0 l ,1 6 Piatrijzten I 2 0 2 0-2 Vios 4 0 1 J. 1 Patrijzen II 2 0 0 '2' 0 Volharding 3 -- 0 0 3 0 2© klasee Vios II 3 3 3:36 Batrijzien III 2 10 12 Koekoeken II 3 10 12 2 Volharding II 2' 0 0 2 0 Bobhr II 0 0 0 0 0 Bekendmaking. Daar die „Koekoeken" verzacht hebben d.d. 19 Nov. geem wedstrijden voor bun valst tie stoften waren wij genoodzaakt helt wadstrijdprognamnra voor deze datum 'be langrijk te wijzigen. De Se,er. Comp'.-leider B.-K. Z.Vi.B. D. EiViQE AABD. Koekoeken IPatrijzen II 121. Del Koekoeken hehlben blijkbaiar ge tracht 't- „record" van Deto t® verbete ren. en 't is geluk|t aok. En was de duis ternis niet zoo, vroeg ingevallen, dan had d© stond ook' 201 kunnen zijn. iW|e zul len dus niet gaan beschrijven, hoe dieze doelpunten gemaaklt zijn. Wte gell|oiorveni, dat vrijwel ieder Bd van de voorhoed© ©en of. meerdere doelpiunben maakte. Dei „wed strijd" was dan ootk ni©ts .andens dan 'n wa,re; hfekógelingl van 't P,atrijZen|-'dqeH, da,t soms nog op onblegrijplelijk'e manier «an ,e,en doorboring ontkwam, melt ,aï' ©n toa 'n snell;© uilfcv.al van de gasten, die nooit wat opleverde, 't Eienige dweB|p|unJb dat ze maakten, kregen viaar E\arla ©adeiau. die z'n 'eigen kënpler mót 'n hard «©hoi geen sóhijn van kanis ga;#! Preittilg was, dat dei Paitirijzen ondank'sl alfe tegen- spbied, even bplorbiiel! bleven. G©en wan klank w,erd geboord, ookl niet tuss'chlen da ispielersi onderOling. J>a,t is werkelijk be wonderenswaardig. Dat 'n enkele de moed optgalf, was begrijpelijk. Speciaal de links buiten liet al1 gaiuiw 't hoofd hangen. 'n Volgende keer blatfer, Patrijzen! Vies IPatrijzen I 11. Om 3 tuur tfliujt da scheidsrechter beide elftallen in 't veld. De bal komt .aan *t rollen cn, het ejplal veppijiaiatslt. zidh' Bnjel van doel tot doeil'. Vi»s pakt Illink .aan, hetwelk ook nioodig is, vooral! tejgen de vlugg© Patrijzen. Beide partijen wegten teigen 'elkaiar op, aüis na omgeveier 20 min. sjpielens, uit ©en isChermjutseilinig voor 'hielt Vios-doel, de Patrijzen 'hun eerste, 'daeül- p'unt maken. Stond 1-O nu, voor VHlea- renhoek'. De Vio,s-mann;en laten zich: ech ter niet ontmoedigen ien! zitfeim flink oip den bal. Kort erolpi krij'gt Vios ^eien pe nalty uit leen hands .vóór 't PatrijZeadoel!, toegekend. Daz'e woirdt jiammlerlijk naast geschoten. Wfeer igiaat heit spel pver en weer en 't kan noig 10 min. vóór d© rust zijn. .als 'het lót 'aan. Vioa den. gelijikmiaker brengt Bust gaat in m'et gelijken gitnnd 11. Na dei rust zo-ekien bleide partijen het winnendiel jlunt te bfemaAtögen, ge:&n iei chtor nfet geluk!#. Eindstand 11. Scheidsrechter Verdaaddónk" voldeed best en trad krachtig op; voornamelijk werd nok .op, btui-tenispel go.ed gelet. Vios k'an tevreden zijn, want, tegen de Patrijzfem I, had men een niederlaag eerder verwacht. '4—1 1—4 0—1 2—2 2—0 3—1 4—2 1—0 5—0 2—2 5—0 0—1 2—2 0—5 K. N. V. B. Hel Zuiden. 1 1© klasse. EindhovenMVV LONÜ3APSV Bleij er heideWillem H, MiddelburgNOAD BW—NAO 2e klasse A: Dei BaronieBreda. HeroTornen z en TSOBBC DÖSKO— Axel 3e klasse A: Terneuzen 2De. Zeeuwen BreskënsZe'elandia 2 Vlfesingen 2Hnjlst 3e klasse B: BCSZierikzee HansweeriGoes Ka,[idle. Gisteravond reed hier d!o.or den mist ©en lauto. uit BergemopjZ,qom_te' water. De chahffffeuT Irwam er mót ©emige ontvellingen vanaf, maar d© ©jgenaar Vap den auto, die do,or de voorruit vBog, liep yrij-ermstiig© verwondingen „opl^ vaora(l! ®,an zijn oqigen. Het slachtoffer te ver- vqerd naar „St. Joannmia," te Ei'langrüjke [Mannen Wijf Justitie. Volgens de membrie van ajntwoo-rd Pp bet voorloopig verslag, der Tweede Kam'e|D over de begnooting Van 'justitie ku'nimen inZalde de nationaliteit der gelhuwde vroiuw binneni afzienbaren tijd' de noodige wets ontwerpen Worden' tegemoet gezien. Daar in Zullen maatregelen rijh vervat ter vloota- kloming dat vrouwen, Nederlajnds'ehe on derdanen, do,o,r of' tengevolge van het huwelijk met een vreamddling. staatloos worden. Die aangekondigde maatregelen betref-- fende het exeteoutiereoh# wordfèn vaorbte- reid. Het ligt in de bedoeling der regeerimig ©erlang een wettelijk© regelinigvan het 'ciadcaiirstelsei aanhangig te malkan.. De minister heeft een herziening van burgerlijk kinderrecht tea' hand genomen. Elen wetsontwerp tot, afsldhaftfing van nagenoeg de geheel© werkzh,araheid -der 'deurwaarders in stlnafziak'en, is in voorbe reiding. Mocht deze regeling worden aan vaard en in de pracitlijk voldoen zöa z'al ta zijlner thj|d ook afschaffing va® de deur- w,a,ard©rsexploiten in diviele zlalkan blehoa- ren te worden overwage®. GORS, 14 Nov. 1933. Op db graaniJ markt van heden; g|een noteering. GOES. 14 November 1933. Boter: per Kg. #1,55, |pter halve Kg. O.771/2, ia,an part. #0,871/2; flaibt-bbiter if 0.90, iafw. bloter #0,60 pier pond. Boter van handelaren: le sjoorfc f'0,75, 2te| soort ïÖ,60 per pond. Eieren: per 100 «tuks #5,90, .pjar 25 et. #1,471/2, aan part, ipleir slfeuk 7 ct.èiend- leieren 'f 5,50, poelje-eiemen #3,50 p', 100 st. GOES. 14 Nov. EierVeiling „V. P. Z." A,anv. 47 98 eieren, prijs 6,20 p. 100 st. Veilings ver een. Zuid-Beveland t* Goes Veiling van 11 November 1933. Kleine veiling. Appiels: Goudreinetten f615, Notaris!- appiels f 12, Zure Bellafleurs' #510, Sia- domé f 56, zpe.te Armlgaard f 910, róe te Campagne f 3, HpMlaudsleh zöet f 4, afval en kroetapptels f 13, alles per 100 Ki.G.Peren: Doyenne du Cómise f 35 D|oyenne d'Alemun #712, Gieser .Wilde man f47, Kleipereh #37, allös per 100 K.G.; 'DiveTsien: Mikpels f46 per 100 KlG.Honing f 0,40 per flaWomi; Clhryt- santen f 1113 per 100 blos; .idem' fll 12 per 100 pot; HaZen #1,1#'2,10, Ea- Zanten f 0,300,60, bleiden, per stuk. Vcilingsvcreen. Zuid-Beveland te Goes Groentenveilinig vaar 14 'NnV. iSpinaziei #8, Spruiten #310, 'Kjassnïjtoq- nen f47, Uie® t#2j20, iWljhpeeën f 12,^0 2,50, ;all!es per 100 hg.BJoemiklojol #2 12, Bond'elklaol 1,504, IWittektaoi' f 2,30, iSlavloyeklool #1,503,70, Andijvie #0,90 2,40, idiem krul #2,50, Kropkia #1,6Q, ialfl.es per 100 stukk1; iWórtelen fl6', Prei f 78, Riapen f! 7, Stelderiji f 27, alles per 100 bos. Diversen: T|oimiaten f'1517 per 110Q kg., Chrysanninteln f 4 per 100 bos', Hagen #y 1,20 'per stuk. ROTTERDAM, 13 Nov. 1933. Vee markt. Aanvoer: vette ruhderenl 550; vtette kalveren 307schapen en lannnieren 1313; varkens 927. Prijzen 'per k'.'g.vette koeien 5558, 46—52, 31—36; Vette ossen 50—54, 40 46, 33—36; vette kalveren 90100, 7i586, 5060; Varkens (levend gew.) 39, 3734; export varkens 3230; schapen 403632; lamlmleren 4237: —34. Schapen pers tuk 19159; 1 aralmla- ren per stuk 16148. Zaden: geel mosterd' 1012; karwij!- Zaad 2729; lijnzaad wit Widei zhai 8 9lïj'nZaad voer 57IlijJniZaad blauw bloei Zaai 810; blauw maanzlaad' 1'7- ■li8i/a'. Vlas: 600 kg. blauw 40—50; 3500 kg. Holl. geel 4555. Er was wei (©enig© 'aanvoer, welke ooik! verkocht werd togen otaVeranderde prijiZen. AardappelenBrielsche eigenlreimlers 2,402.75iZieeuwsche eigenheimlars'2,2'5 12,40; Blauwe eigenheimers #2,40'2,50 'lZ|eeuwsdhe bónte en ZdeuwSehe blaute'e f 33,30'Wlestl r.onde Zand 5 per kg. Aanvoer redelijk, handel zeer kalm- Graanmarkt: gerst 'Clhevalieir, 4—- 4,50; winbergerst 3,503,90; haver 5,50 6; 'kleine groene erwten 8-10; schok kers 1213,75, uitgezochte partijen er tbVen betaald; bruine boanen 89; alles per 100 kg.; La-plata-maïs f'87 per la GOEiS. Huw.-iafklondigini'gChristiamis 'Vierdaasdonk, 25 j„ jm. te Middelburg, en Magriieitha Kóen, 23 j. jd. MIDDELBURG. Ondertrouwd: C. Ver- daasdonk, 25 j., en M. Kloein, 23 -"j.; 'H. van Zalen, 25 j., en 'J. den HóUiander, 24 j.M. van iWEjh'gen, 24 j1., en K|. Oyerwïjk, 19 j.Dl. de Visser, 29 en M. J;. Babijn, 24 j. Overleden: P. van 't Westernide, 65 j'., igleh. met Ji. L. Bos; J. 'Dngelmanse, 82 j„ geih. met M. Crudq E Behihkel, 76 j., wed. van M. P'eelo; S'. van B|o.'vf©ttV 67 j„ ongeh. d. AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. Donderdagmiddag werd in het dafé van J. van da Guelhte te Driewiegen, taij nivtei'staan Van notaris M. Oele Jiz. en tien verzoeke van de. Ervbn Wi. van -Loo Sr. te Driewegen publiek verkócht Percl. 1. Een huis met 'óchuurtj'jia en Erft e Driewegen, groot ipl.m. 5 A. 83 cA.kóapar Pi. van Loo.qq, te Dirie-' vtegen, Voor f' 1710' den hoedp. Perc'. 2 en 3. Een huis toet fhi|m(^ Imfertmanswihkel, 'ïandbóuWschuur etc. alJ daar; 'kóoper Iz. van Looi, te' Driewegen, Voor f' 3506 Üen hoolp. Perc. 4 tot en toet 20. Een huid mót bouwland, bao|m|gaard' en erf, ter grootte van 8,28,12' H.A. (of '21 gem'. 30 r.kÓKper Wj. van L00 jSir. pj.sl. en qq fa 'Driewegen, vioor f 680 per gemót, óf 14348 den hoolp. Pexc'. 21 tot en m'et 24. 1,55,28 H.Ai ibjofiwland, al'daar; koopier (Jjb. de Wink far te Btorsselen, voor #605 pen gemist, of #2393,79 de® hoop. f Perc. 25. Pl.m. 0,49,64 H).A. WoMiW- land aldaar; itóoopter |J. G. Nienwenhuisa te 'Driewegen, voor f' 530 per gemlet, bi# #2393,79 dón hoop'. Peïcl 26. Pl.m 0,62,68 HlA. •bbuW-' land, aldaar'kóoper Iz. Bosman te Driee 'wiegen, Voor #510 per gemót, ió# #814,30 'dien 'hoap. f Piefc'. 27. Plm. 0,65,68 H/.A. bofuw)- land, aldaar; koopeir J. Bosman te Dlrie- wiegen, voor f 565 per gemet, óf E 945/44' dón hooip. Ij f Piem 28. Pl.m. 3,59,10 H.A. weiland! in Coudorpe, aldaar; kooper A. Bal Ce. te Borsselen, voor #425 pór gemlet, 1# 3888,75 'dien hoop. Totaal kotapsomlmlen #287i29,85 plus ajd- tlessoiren en onkosten. Niets nieuws ouder de zou; In „De verstandige: Huys-houder, voioir schrijvende ld© AlderwïjEite (Wlattjen om! Profijfalidk, GemaiokelEclkl «n yermakfelidk! te leven, so in de stadt lails 10.© 't lanrt}", 'docw J. O. ('t Amsterdam, bij Oornelrid Jansz. Boeidk-verkoopter, aen da Nieiuwa Kerok, 1660), lez'en we het vóljgandie wm!s treat het blewarem vami dnuivem, ©ein' gte^ heelen winter over: „Men moet de druyven piuioken en' imiJJ den in het lafgaen van de mae®, dat me# schoon klaar weder, alis den dauw" idaer ia afglegaen; leggen die in Zefawatar o'f! gesoden Peeekel, met wat wijn geanlemigjt' Wedeckense met 'gareiten-isf-roie (Jjaretesljrooi)'; andere leggen die in nieuwe most; «wek gxavense in iSaht le|ggenise op haverstro en deckense daermCdielamidleiite sbekfeni del eynden in warm tp|ik, en hamganiS© o|p!;. andere in aapi van pbrseleynsommige» doemse aock in Hominjgh." Zoo.als men ziet, b'eisitonden er verschil» lende „methoden"óf' lïeveTimien was het over de beste manier nog miielb iedn0, ironisch gez'egd. LIQUIDATIE AFBRAAKVEiILING TE GOiEB bij dhr, VEBIIGEVEN, te houden A.S. MAANDAG. t Eén lading ia al' aa'niwazig, de tweede» lading komt Donderdag. P. DE, VULDE# Zie later volledige advertentie. iWijj hebben opdracht om voor a lïa :prij|z«n te verkbopen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3