DINSDAG 14 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES GEMENGD NIEUWS 29.000 geraamd worden gereserveerd uit den dienst 1931. De belastingen zijn 'tot haar maximum opgevoerd, dus' kóndie® nu geen. veriwo,- gingi mieier ondergaan. Onder de uitgaven komt een nad'eielig slot 1932 voor' van f' 11.764,49. yoior tot burgerlijk armbestuur is ge raamd 'f 150.000 togen 136.400 voor 1933 en een uitgaaf in 1932 van f158.465. \oor «to godshuizen zijn dato cijfers «teil. f52.146, f 45.755 en f'56.767. Voor steun aan werkloozfan is .uitge trokken f 160.000, vorig jiaar f 135.000 en uitgegeven in 1932 f 144.457. In heit ont" wea-fl is gerekend op een rijksbijdrage van 90,000. doch juist deze plaat /al wel blijken belangrijk te hoog „te zijn ge raamd. Voor werkverschaffing is een stelpost va,n 1' 40.250 opgenomen, tegen verleden jaar f 35.000 ©n uitgegeven in 1932 1932 47.915. De btegrooting voor de g&slflabriek .sluit mei een eindcijfer vain f' 209,632, met eten goe|d slot va.n f 13.623, tegien 'f 1241 voor 1933 geraamd en een werkelijk ojo&d fjïot over 1932 ad f'18460. De! begraobing voor de waterleiding s|hiit met leen eindcijfer van 1 139.850 met ©en geraamd goed slot van f 3189, tegen een geraamd kwaad slot 1933 van f3405 en een bereikt kwaad slat 1932 ad 1 11.196. AJb opbrengst van water getoverd aam iVlissingan wordt geraamd 1 14000 an aan Domburg II' 2250terwijl voor deziei jlleve-- ringen op versChilEisndio (posten lei samen f 6950 meer uitgaven zijn Weggooit. Da begroeting vo-o-r 'he|t gemeentelijk electriisidh 'bedrijf wijst era. einddijfler ara. van f 286.365, mot oem goed slot van f 68.822 tegen een raming voor 1933 Va® f'57,694 en een behaalde winst over 1932 ad 162.838. „Sichutfershot" verkocht. Naar wij vernemen, heeft de Cimfrélrie van Sint -fAebasI ia.ain, 'die reeds vioor enkele maanden het k'unistjmluseum' aan de. ver- eeniging van. dien naam Verkocht, thans ook de overige gehouwen en dia® tuin van „(Slohutteirshofverkocht, aan een inwoner van Goes en 'in inwoner van Medemblik. De Confrérie, die nu geen bezittingen ib'elialve haar attributen meer heeft, Zeil als traditie toch blijven voortbestaan en haar geregelde samen'kólmlsten houden. Voor de werkbazen. Die commissie v.oor de vakopleiding, ontwikkeling pin ontspanning van werk- loiogen deél't ons mede, dat Woensdagavond een ontspanninng's-avond (plaatsheeft in de bovenz'aal van de Sociëteit „Die Verge noeging", waarbij medewerking verleenien de Mandolinevereeniging Apollo" en „The Fanny Band". Nog yerzloe'kt de commissie ons, te mel den, dat het ontspainningsliolkaal in het voormalige militair hospitaal D|i>nderda.g a.s. gesloten Zal zijn Tentoonstelling van trekeniugen. Dis verleden week in het iSchoolmusieuTn gehouden tentoonstelling van teekeninge® van leerlingen van de inrichtingen vlan onderwijs in allie deelan van Zeeland, hoeft zich iin een stijgende belangstelling mo gen verheugen. Zaterdag was het aa.nt.al bezoekers ongeveer 150 en in. totaal zijn 'n kleine 1000 betalende 'bezlqekters do «ontrol© gepasseerd. Oprichting der aldecling „Nerf. R.-K- hand van groote gezinnen". Vrijdagavond j.l. waren ecu veertigtal Koomsch-Ratholicken van Middelburg bij een gekomen in het ,Vinoe®ti®s-geibbiuw, om aandachtig te luisteren maar de zleer interessante lezing van dhr dl. H. Kray, Secretaris van het hoofdbestuur. Dhr Groosman. waarn, voolbz. Van het vnorloapig comité, riep allen het welkom toe, inzender den spreker. Seeds ©enige (jaren had hij met het plan ronldgellooplen, ook hier een afdealing te stichtennu er talrijke 'groot© gezinnen alhielr geves tigd Zijn, .Zoui men trachten hiertoe dez'en avond over te gaan. In een helder betoog ajeite dhr Ivray de actie uiteen, die ge- jyoerd wordt voior een betere igelzlinsl- jpolitiek. PleZe politiek omvat een groot (program, dat, Zich tot de drie volgende .hoofdpunten la at samenvatten een zOo goed mogelijke verzffirgingf van (hét geZin een werkelijke verbetering van de ma- (tcrieele levensvoorwaarden Van het gezin bovenal, de verheffing der zjed/eïijlklo grondslagen waarop het gezin berust. Die christelijke huwelijksmoraal wordt (ernstig bedreigd. In dertien jagen nam in Nederland het aantal' echtscheidingen toe met vijftig procent, dank de gemak kelijkheid van den w6tgever top dit ge bied. In 'Engeland Zelfs me.t 320 procent, en in het arme stervende Oostenrijk |mjet 500 procent Het neo-malthusianisme vreet ook aan ons Katholiek volksdeel. Sla geen geloof aan de. God-onteeremide raadgevingen, die misdadige 'handen bij u in de bus werpen. Dergelijke raadgevingen hebben Frankrijk aan den rand van den .afgrond gebracht; dahr be.Zweren iZelfs god^dienstlooZe mi nisters de Fransche ouders, om teir'ug t.e koeren naar de christelijke huWeJIijk's- qpvattinng'ente laat missëhien. Djt kwaad is volgens Spreker nilct een gevolg vam nood, maar Va,n luxe. In breeder, kring is de heiligheid van bet huwelijk verloren gegaan; daartegen over stelt spr., wat de maatschappij', lelie ïtBereerst. .uit geZinnan bestaat, belang toeft bij voortdurende® aanwas. AVij, Katholieken, werken aan den op bouw der maatschappij .volgens „Quadra gesima Anno"; wij, eischcn van den staat (eerbied voor het g-roote gezin, le-eirbiod •voior de ouders die van den Vkoegjelnl morgen tot den laten avond wel-is-waar misschien met airgen pn groot©, opoffe ringen zich door het loven: trachten heen to slaan maar krachtige steunpilaren Zijn voor K,:fk en maatschappij. Steunt ons in ons heilig verZet. Niett alleen de materi- ccle belangen als actie voor ©en kinder- nantefonds, doorvoering mee|r' kindenaffcreik, Verlaging vau schoolgeld, gtoedkioopere ïleisgelegeiiheden voor 'kinderen beneden 18 jaar enz., maar vooral geestelijke belangen worden door onze bond Voorgestaan. Wil' bidden samen! Wlij strijden samen! Wij protesteeren samen! Bidden, dat God ons kracht Zal geven tegen de verleiding in alle gedaanten, protesteeren. tegen de on zedelijkheid in films, dans en, kleeding. Strijden tegen de in het openbaar of in het duister werkende machten die ons Christelijk gezin willen ondermlijlnen. Re- isiumfeerend kwam. spréker tot het navol gende program: jaarlijksch Triduumi, oven - weging van de plichten van onZen Staat, geregelde voordrachten ov® liet huwelijk en over de taak der ouders, vergaderin gen ter 'bespreking van de gezinshelangfan, algejneene actie tot verbetering der soci aal economische toestanden der groote ge zinnen (woningbouw, huurbijslag, bellas- tinjg'attrek voor groote gezlinuiiCin, billijke schoolgolilregelmg, kindertoeslagl, enz'. Spreker .eindigde zlijin meewn'aleinj toege juichte rede mpt Christus Kloning in het huisgezin beteekenl vred'e, geluk!, sterkte, ouscihuld, welvaart, troost, vrede op deZe wereld en een eeuwige voo-rtleving in den 'Hemel. Die wn. voorzitter bracht sptoeürér hartelijk dank, istaanide de vergadering werd er eene afdealing gesticht, waartoe 25 teden toetraden; do contributie is be paald top 20' cent. per maand. Weldra Zal opnieuw vergaderd worden. Rlijlkspias tspaarbankl Opgave betrelffënde luelt po-'tkantoor te Middelburg over de maand October 1933. Aan bovengenoemd kantoor werd In den loop der maand iop spaarbankboekjes ingelegd f 50.302.80 en terugbetaald f59.889,68. Dierhalve minder ingelegd dan terugbetaald f 9.586,88. Hat aantal' nieuw uitgageven spaar bankboekjes bedroeg 24. Door tusBidhenkomslt van dit kantoor werd ter Directie otp1 staatsiSdhullidboekjiea afgeschreven f' 1.050. Herbuüw van het beeldcnhuis. Burg. en W.eth. hebben den herbouw van bet Beeldenhuis als heereinbuis aan dien Hendrikstraat, opgedragen aan de laagste inschrijvers fclijj de gehouden aan besteding op 16 October j.l., de heerra P. Ppst lein J. F. Berting p.lhier, voior de som van f 15.270. Oplichting. Naar aanleiding van een oplicihtings- geval, gepleegd te Vlissingen tein nadeela van een winkelierster, is C. J'. K'. (bak kersknecht te Middelburg) Zaterdag j.l. ter beschikking van de Jiustitie gesteld. Bij' «en nader ingesteld onderZoiek is thans ook komen vast te staan dat |K. alhier «veneens verschillende winWiers lieaft op gelicht Wij' vernamen van de politie hier het yiolgende over; Dxie weken geleden vervoegde zich bij' den manufaotureniha-iidel van dhr. B. .een Ipe-rsiaon die vier pull-overs haalde iop naam van dhr. Kiopmels, die Zooal's later bleek van de geheelle. Zaak' niets afwist. .Vorigei week haalde de nu gearrastieegdla leienjZelfde truclje luit hij' de firma P'. v. N. in de 's-H.-H.-kinderanstreiat. Verv&lgeins verlegde hij' z)ij|n toperatiefceijrcin tiaar Vlia- singen, waar de oplichter geSiikkig tegen de lamp liep. euj'K maaEie. ïvog mat, aait nog met, mooi 't ook' was,. Z'n werk «in z'n die. De kinderen, de school, de ouidtem g niet, W'erkiein, werken. Hijl haalde utischen z'n hoofldiakte. Eir kwam 'n cursus avond-oindeirwijis en aimers onderwees. Daar gingien. ook de ndjeis van Vergelder er aan. Ondiere nten kwamen nu 's avonds in de ,bian- zitten en 'ze dro.egein, naast hun luis..ook nog iets anders1 van „de nieu- mee naar huis. Dat wlas een man. en g'raog namen z© voortaan hun af. Die droge hoest hadden ze 't eerst loord, toen i© 's morgcinsi naar do enktoude kerk sukkelde,, diein wenfel- p naar 't oksaal op|. Dait ie mager s geworden hadden ze al eerder we lkt. Miaar Zelf' lachte, hij: de bezwaren Meineed? Vrijdagnamiddag werd ter terechtzitting van het; Kantongerecht te Goes eein IJlaieht- wetzaak behandeld tegen zekere v. d. h. te K'loetinge. In dez'e Zaak werden een viertal getuigen n.l. H. V. d. V., Th. V. d; WJ;. T. en J. M. B., alten van hiel; door den Kiantanreehter aangehouden als Verdacht van meineed. Het viertal Werd naar het Huis van Bewaring te Middel- Wurg overgebracht. De pepsonen Zijin Za- ptrdag j.l. na verhoor cfoop den rephten- clomimissaris wederom in vrijheid gesteld. Rijjispostspiaarhank. Opgave betreffende het postkantoor te Ones over de maand Odtoter 1933: Aan Wovengeno-elmd kant|oior werd in den dioioip. der maand op spaarbankboekjes ingelegd f 30.293,24 en terugbetaald f 40.003,67. Dierhalve minder ingelegd dan terugbetaald f9.710,43. Het aantal 'nieuw uitgegeven spaar- Imnkboielkj'es bedroeg 9. Alle N. S'. F. en PHiIDIPS|TOEf5TE'L- IjEN zijn voorzien van electro-dynainische luidsprekers. Vanaf 137.50. Hoofdiaigent J,. M. Polderman, Goes. (Adv.) HeinkensZand. Donderdag 16 dezer Zal heit 25 jaren geleden Zijhi, dat de h'eter G. Beaufort bij (0e tPlosterijbn ate llantoorhouder is aangesteld. D|aar dhr iBieiaiufort steeds iederqen tor wille en btel- hulppiaam is, 'zlail het Üien dag he|m| niet 0,anu blijken van belangstelling ontbreken. VGravpjipiolder. Vrijdagavond Vepgaden'- dci de gemeenteraad. Afwezig tnjet kennis geving dhr. iVermlue. Een. Bohrij'ven, was ingekomen van den Minister van Sociale Kaken, waaruit valt af te leiden dat de steun aan de werkverschaffing oiver 1933 Zal zijn 25 Op, het Wekende veiiz|oril van die vereen. „Nianebokios" wordt afw'ij1- Zend beschikt. Het voorstel Van B. en W.- om de kosten verbonden na-n het volgen van 'cursussen voor werklopzan, die. te Goes ziullen gehouden wordan, te -016:1^010- den, wordt aangenomen. Alleen kan er islaohts ;a,an 9 personen Vergoed worden. 17 personen hebban Zich aangemeld. Op' voorstel van B. en W. werd besloten met 'Dacember in .-.a,menwerking met verschil lende gemeenten aa|at wierkversc'baffing als èelfwer'k' 111 den poel aani te vangen. Dhr. Verbuist betwijfelt of steunregeling niet Sjoed'kooper uitkom^ De steunregeling- Zou miet Februari in kunnen gaan. D|hr. Sic'houi- ten zegt: anders ben jij! er altijld voor alls lue.t de gemeente (mlaar gald kiost en niU| niet. Dhr. Vierlvulst meritt op, dat hij! nooit do gemeente op kosten 'heietf't gejaagd, mlaar steeds gepleit heeft voor de werkilooizein, die het noodig hebben. Hij' zag bovendien liever, dat dit werk gebeurde, aan den Kloedïjk, dan hadden de burgers vam 'si-Gravenpolder er profijt van. Bovendien lals wij dien kant opgaaini. moeten -wljj in 't vervnlg gaan aannemen 'het onderhomd van bieten en ajuin. lD[hr Oele had nok licVei- gekien. dat het «hier geprobeelrd was. Zioo'n uitgava is het niet vow da 'pachters (,/6 gedeelte). Het had toch in die lijn gelegen eerst hier te omderhandia- ten. Daarna wordt het voorstel' tot w'ijfeli- ging van het ambtanareini-eglelmient aan- igpmomen. I flEien 'SahiijVen to® het Burgerliij(k, A nnb'eistuur, dat geen termen aainwazig acht om de: salarissen te verlagen, wordt Mesprolken. B. en W. steBen voor alleen dat van d'e,n secr.-penningm. te biengen op f 250. Dlhr. .Verhulst wil allen gelijke lijk verjagen, dit wordt verwerpen met 1 'stem van den voorsteller. He,t bestuur gal hiervan kennis 'krijgen. De piost toeslag opi pensioen van Mevr. de Wed. van IngenSchouten, en Mavr- 'de. Wed. Gle.rum aal p-nderZocht worden, Wmevens liet ouderhoud van hot Gemieen- tohuis en ,een volgende maal blaliandeld. Diaarna sluiting. Gvezande. De on twikkelingsa,vonden, die ialhier evenaills verladen ja,ar wc|er zul len worden gehouden, vangen rojedisl o;p AVoeusdag a.ö. aan. Als eerste islplrekei' Zal' optreden dhr. Langenhorst uit Hulst, die zal' spraken over de «Tisisisteuin van de a,ardlaplp(slan- teelt. Een onderwerpi wa,t voor deze öfeB eek wel van hleSlang mag wordan gaaciht, te- meier nog daar er ,op| ,'t ge|bï,ed detr sheiun- regelin,gen bij de meeste mlan'Sdhen een slecht, zoo. niet- geheel fhut-ieif' dieoxkbtieikl' bestaat. Het isi 'te hopten dat. men na, de lezing era duid'elÏÏjfc' inzicht in deze zaak zal hebben verki'egein. Dei lezing yangt aan om 6 luur. Kwadon(lamme. Pastoor Wenmen 50 jaar. Da 'parochianen vam Kwadein- damme hehbem dé 50ste verjaardag van hun Pastoor op waardig© wijze gevierd. Nadat doo.r 'die® zeereerw jubilaris deis morgens 'n H. Mis uit dankbaarheid was opgedragen, bestond er gelegenheid den Pastoor Itie gaan f'elieiteeren, waarvan door velen gebruik gemaakt werd. Om haillf! 10 wlerd 't feestcomité iopi 'de, paisltiorie ont vangen, dat den Pastoor bjj mondei va® plater Arnulfluis comipfimenteerde e,n 'n oolu- veirt met inhoud ■aanbood. De julhilajis dankte met 'n geestige, maar toch a.f «n toa ernsltigei toespraak, waarin hij allien, dia pp, aenige wijze mieageiWerkt hadden wo 'aan d'eize vea-razsmg, hartelijk' danktie. nei Daarna vond da huldiging plaats; in de (Sd Jongens- en Meisjiessc'boiol. Najnenis de jongens werd pastoor 'n fraaiq bhiropieiter, I[_ ieln namens de meisjes !n piraahtige lamp ten geaöheiik'e gegeven, 's Avonds kwam Con A'ffeizzione aan de pastorie eein sere nade brengen. Z.Eerw. nam de dirigeiar" S stok zelf ter band e.n leiddle pp waarlijk het origineiele wijze het muiziakotezleE'slchiap. Een en laincler had natuurlijk veel' bblajrg- Tha stelling Yian 't plubHiek. st>hie en Het Kanaal door Zuid-Beveiand. dei M'en scJlirijtft ons: ^eiu 15 Maart I860 werd het kanaal dotor sehe jZfuid-Beyeland in gebteuiü: gestetd1 Mei feU,1867 Werden de douanekantoren van Bath ma.a-aaar Hansweert overge;h|rac.ht. pk) 1 Oorspronkelijk' had het kanaal te Hans- Weert en te AVIdmeldinge. één Sluis (groote). In 1870 werd aan beide Zijden 'ai twleeda sluis gebouwdinplaats van andermaal ©en groote, werd een (kleinere1 type ge- yjkoZe®. I.yn 1915 werd de derde (grootdite) B'luis fa Hansweert opgeleverd -e.n 23 Mei 1928 die te Wemeldinge. Dje1 derde sluis te Hansweert is al jaren ,,Zi«k", hetgeen een «iniorm oponthoud vo(pr dei scheepvaart is geweest «ai nog is,; mat, de herstellingen is Wan al maanden btzig en men hoopt haar a-s. 4jm!er' gereed te hebben. Da vier banaalbruggen 'haddem dlechts één doorvaart. In. DelCember 1892 werd door de Tw'ëedte Jliam'er de begrooting Hoofdstuk IX goed gekeurd, waarin opgenomen waren gelden Vioor teen tweede doorvaart in ée.n dieir vöef bruggen. In 1899 ware® de drie Voetbruggen van een tweede doorvaart. Voorzien. Sedert 1911 bezit de spoorbrug teVlalke haar tweede doorvaart. De fcanaalWreedto is stedert 'de opening dezelfde .geMteVam, .aJlleen iets breeder geworden bijl de tweedie doorviaart-opanin'gani der btnuggen. De Vlalke-brug heeft intusislc'ben aan de .Wtesfzlijde ajm gesloten doorvaartapaning (gekregen Voor kleine vaartuigen; ovlelri- gens is zijl deiztelfde „halt" gebtevlra tooi' dh overige schapen als vóór ruim Nestig 'jjarem. Het kanaal van Knid-Bövolanid heeft teen kanaalbreedt© op K'.P. van 42 M.(, dat van Walohteren, 60 M., dus meer. In 1931 bedroeg het laadvei-mogen der gepasseerde sdhepen door Zuid-BeVeland 27.480.000 MA; in 1932 24.840 000 M3(. In 1931 bedroeg voor het kanaal door (Walcheren, in gebruik' gesteld 8 Sept. 1873, hel laadvermogen der gepasseiea-dle pclhlepen 1.665.000 M3; in 1932 1(899.000 M3. In November 1896 stonk in de eenige tloArvaartopening de sleepboot „Uh'iaan" kapt. Die Jong, waardoor de vaart (ruim een week werd gestremd. lEn dit Kanaal is wat tonnenmaat be treft, het drukst bevaren van gehelei' 'E(uropai! Het is niet onaardig een en ander Weer te geven om te laten Ziaa, dat >èn tor-' breeding én verhooging Vlakebru|g( al ja ren voor den oorlog m(?|OidZa!keiIlij|k' en 'ge wettigd waren voor een kanaal, dat .al in dite periode steeds klimlmlentle cfijffen-s boekte. Dc prijzen van lietCrisis-Coinité. De' hoofdprijs va® de dloor heit Nalao.- na,al Crisis Clomité op 3 Oöt. ÏI. uitge schreven prijsvraag is gewonnen door dten heer G. F. Jonigetpjer, emptoyé der ,N.V. Bataafschc Implort Mij. te T)eirneruzen. De prijs helstaat uit, een auto- Tot de verdere gelukkige® in Zeeland he'hoorenmej. C. VeAagte, Domburg, een A quarel ,SipirokkelIlaar s' J. Meert, Vlisaing'en, Camera Zeiss. Voorts: P. A. Ei. Sehrijver, G.oesl; W. B. M den Boer, Zieirïkzee; Dr. J. I). Schmidt Kapel'leMr. J. da Visser, MiddSelb'urg Mej. C. M. Ba,an, Vlissingem; mervr. van Breda. ColijnspDaatP. van Roion, Mid- delliurg; W. H. van HetgeheCienDe Wil de. Tholen; Mevr. H. C. Ghijse®, MiddieD- lurg; A. v,a.n Gorsef .'hBierem®, Biflanid- Bath; C. Boos®, Brigdamme; A. A. van der Veur, MiddelhiurgMej. Wittere Wans. Zierik'zeei; Mevr. A. Pilaar— Kolff. Middelhiurg; J. H. C. KaKebeiekle, Kloetinge; H. I>. Trimpe .Schone; H. Bongertmian te Zierik'zee; K. Nieuwe®" huiseRinkes, Kruiningen; I. J. Noord- hoek, WiolfertsdijkG. GerritsenKrioies, Zierikzee; A. M. Brouwer, KoudeKerKe; G.Visscher, Vlissingen; J. de Jager, te Schore; C. va® der Vliet, Zierikzee; D>r. C. Griep1, Heinkenszand; Louis Heymans Middelburg; A. Verhage, Kruiningen; J. Kcusemaker, Middelburg; A. C. van 'dia Broecke. .Wil'hef.ininadonp bij Goies; C. Wi. Verton. Zierikzee; J. J. M. Harte. Tier- neiuzen; J. N. de Vlieger, Bresk'ens. PR OA". STATEN VAN ZEETiAND. I)jverse vaorstelien. Naar aanleiding van gelhouden bespre kingen met lede® van de Vereieniging' „Die Nnordi-Bevelanndsiche Brug", hebben' Ged. Staten aan die vereeiniging bericht, bereid te Zij'n aan een door hen nan te wtijlzto ingenieur öp te dragen, op .koste® der Provincie een onderzoek' in t stelten naar de mogelijkheid va® het veririlijjge® earner Mrugverbinding tusadhan, Noord- en Zuid- Beveland, mits de Vereenigiiijg haar ver- Zoek om .verschillende verbeteringian in 'den Veerdienst voorloopig terugneemt. D(a® Zouden Ged. Staten ook bereid ziij® cfln d« tarieven Voar het v'ervoelr' va® land- blduwproducten uit Noord-Beveland een bil'lijk« verlaging te doen Ondergaan én de kósten van een extra-bloot na den ge wonen tijd van f 10 tot F 5 'terug' te bren gen. Mocht de b'rug er komen, dan dienen de klosten van voorbereiding bes'dhouwd te worden als tot de bouwkosten fe Ue- haoren e® da® Zal ook Worden nagegaS®, of' 'het niet beter is den provinciale® stoom ibaotdienst via Colïjasplaat. inplaats van via Katschte-veer ®aar Zierikzee te leiden Dit aanihlod houdt nog geenszins in, dat de Provinucie in de eventueel© ibouw- kosten een grooter of toleiuer .aandieiel' Zal dragen. D© Vereeniging heeft haar adres va® 4 tl'uli vaorloopig teruggenjomen en vra(- gte® Ged. Staten thans een crediet van f 3000 voor bovengenoemd onderzoek, ter wijl zjijj «en billijke tariefsverlaging z'uul- ten overwegen en nagaan of aan verder kenbaar gemankte verlanngens is tegentoet te komen. »- Een viertal voorstellen heeft betrekking op het iu beheer en onderhoud oyermemen hij' de Provincie van wegsgedeelte towel 1, van den Varempé-lpolder 541 ,M. in de gemeente Overslag, op voorwaarde dat de polder f54,10 per jaar of' ineens f 1202 etort in de kas van het Projvin.,- eliaal Wegenonderhoiudsfoinidsi 2, van den Groote-lJbnlkfvrofuw'-pfclder Ttemoiorde® 1230 M., van het Waterschap Groote-en-Kleine-Ziuiddiepe 2644 M„ hleidis in de gemeente IJJ)zenidijkt-, en van dc ■gemeente Biervliet 297 M„ tegien onider- (h|c(udtMjdrage van f50, 100 en f'50 !per jaar, en bovendien van de gemfaente Itljzendijke f 325, alles gedurende 20 jaren. Dit Zijn alle gedeelten va® den Voiortgeaette® verbindingsweg Oost.-West 'Zleeuwsich-Vlaanndere®. 3, va® die. gemeente Wissen'kle/rkie 3020 M. tegen f860,70 per jaar öf! f17214 ip- M. tegen f860,70 per jaar of f17214 ineens Ged. Sta,ten stellen voor aan de N.V. „P. Et Z'. M." «en érediet te verleene® van f 32000 ten behoeve van de otormeming van het laagspannings-net der gemeente .We'stdorpe. Naar aanleiding va® de voorwaarde ge steld door den minister va® Wlatterstaat voor de goedkeuring van de oprichting van het Uuitwaterimgs-waterschap IIul- irteiien-Axeler-Ambaeht en he.t Bijzonder Reglement daarvoor, stellen Ged. Staten tooi', nader te bepalen dat dit waterschap niet alleen da (hoofdwaterleidinge®, die direct; of indirect het overtollige wattjr ledden naar de rljiks-waterleiding ten Oos-' ten van het kanaal Van Terneuzen na,a.r Gent, Zal verbeteren, maar ook bedqelda 'Oostelijke waterleiding-zelve. Tegelijfcërtlijjd stellen ,Ged. Staten tooi-, te bepalen dat de ontvanmger-griffier vholf dei eerste maal door Ged. Staten wordt benoemd. Diart klop't ^.iat. •Benige waken gelede® wierd dopr Atera-omroelpl meegedeeld dat he|t uitzenten van de Internationale, helt (lijflied deP S.D.A.P. waarmee alle programma's. Me. sloten werden, ViOiortaan verboden was deoi de radio-'oontröle eommissie; ook Idle soou. listenmarsch waarmee de A5ara het tmn pirobeeren wilde. ,kon de gcedkeiu'ing niet wegdragen. Beide strij dzangen werden van eeu te revoluitionnair karakter igeachit 'om de wereldruimte ingestopte® te worden, hoewel man de woorden bijna, noodt (Kat hoeren maar z'iöh bepaalde tot de muziek. Niettemin waardeleren wij het besluit, omcla.t een Staat- die zioli re^peobeeirt, 05) het terrein wa,ar hij iets in te brengen heeft, g'eiem aansporingen tot .oplroieT in Welken vorm o.ok, zieh behoeft te lata wielgev, allen. .Sterk is dan ook onze teleurstelling dat de ra,dio-:autoriteiten niet ■consequent, blij. vein in deze. Wanneer de noten va® elea ophitsend lied tol contrabande in den ether worde® evrklaard, da® moest men directs opTuierij, welbewust .oindeir vurige woorden gebracht, toeh zeker 't.cgen g.aan. Tot ®u toe gebeurt dit niet,. Nog Zondag middag beeft 'n zekere Hank Brulgmanj I voor de Var.a-mier,ofeon het leve® en etr«. I ven va.11 vier min of! meier beruchte rpvio. I lutionnaire vrouwen biaslrtooben en ha,a volksveirderftólijke 'daden doorioopeud v«. heerlijkt. Het geheete va® haait gloediendf verweer bijv. dat «en Fransche „petrioDu. se" voor de reohtbank hield, met de re- helsche barriicade-prppaganda incluis!, Hire- ge® de luisteraars te liooren en all ge- irnikte splrekeï de woarden va® d'e „hél- din" der Commune, uit aflas bleek 'hoe za ook de zijne waren. De dynamiet-'terreur van Wera Fig- ner' en Rosa, Luxemburg werd den ka meraden" als iets groPtsch voorgesteld, als iels dat niet 'anders kon en daarom nood zakelijk was en om de Kroon op het werk' te zetten, werd er nog «ten f'laieo®. reuk werk gepresenteerd aan de 'treurig -nar. ma,arde „mevrouw" Kolo-ntay, d© salon- hols,jewiste e® depothpudlster va® soivjef, moraal met 'n 'luchtje. De opgewonden spreker was ®og wel zoo. vriendelijk tan te verklaren dat de .ge weldenarijen 'door deze vrouwen bedreven en gepreekt, wel gaSdhikt voor het Otetten ware®, doch minder geiwems'eht vatxi' h'et Wle'sten. Wij ge'looven echter vast dial pok de domste S.D.A.P.-er nog wel weten zaj dat Parijs noch Berlijn in het Oosten lig gen e® dat ar onder de slachtoffers; van da vlootmuitarij in Ned.-Ind. ook Wester lingen ware®. Wanneer wij dergelijke revolutio-hiewon deraan, en bevorderaars 'bezig jhqoire®, be grijpen wij noodt waarom deze jaemsehen van andere® verlangen, wat zaj teaslotte zelve niet durven. E® wij begrijpen ®og minder dat e,e® radio-oqntrölei-aommissde, die op het eene «qgemblilc Zpo 'b'ezlorgjd dijkt voor de veiligheid vam de® Staat en hal le ve® der burgerij, op! 'n ander opgenblik zonder voiorb'elhquid gelegenheid gqdf't aa® iemand oim nai'ns.tens f' 25 te verdienen met pproerkraaierij- Da.t klopt toelh met! UITKIJK. Wie hel onderste uit de kan wil hebben Dezer dage® ig te R'dam een vracht auto aangehouden, welke w,a,s voorzie® van ,e,e® dubbele® ibpdem. Tuasdhem dien dnhhe- lea bodem werd een partij gsspiokKelMe margarine vervoerd. T-pgen de- vertol®. diers, P. J. en W, K. ijs' prpee|sl-verhaal ojpig'emaakt, F'e® paiar dage® la,ter is K. over de Bel gische grens igekóme®, met ele® vraioh|taut|o, waarin hij «ra partij' va® 200 Kg. z.g. eansumptievet vervoerde- Hij 'helelflfc Van deze -partij na®gi'f|te jgédiaa® bij, de donate. I Toe® hij even later verder op reis' was I naar Rotterdam, werd hij door een paair I mareiehaussée'® aangehouden e® dtóen I stelde® ©e® onderz'oek' in, met belt gevolg, I dat ..hoewel de partij was ingeklaard, deze I toch in hteslag genome®. W;a®t wat was I h'et geval I Het vet wus verplakt in ponds|pakkfe® ei om elk plak zate® tweie bandenoöle® voorl ee® 'half' pond. De douane-ambtenaar hail gemeend, dat deze zaak daarmee i® ordel was, maar de) marehaussiéa's wisten, evlen-1 als trouwens K. bleek te weten, da-t eed 15 October ®m dergelijke pakk'en bande-1 rollen vopr ee® dubbele waarde moetal worde® igeplakt, zulks in verband met del cris'isheï'fing opl dergelijke vette®. Daai-" mee had K. ©en belasting va® 171/ï 0 per pond, dus van F' 70 vo,or de h'eeljl partij ontdoken. Hij had in zijn wagen de ontbrekend»I banderollen tos bij zich. Had de douaneT ambtenaar aanmerking gemaakt op MB feit, dat er tie. weinig b'anderollfesi om ;T[ plakken was ;ge|pia'kt, dan had hij hen vhk even bijgeplakt. Het vet had hij ingS' voerd om het te R'dam weer tnieï peW en kleurstof 'te bewerken, om het als margarine te kunnen varkoopen. Aff hem dit gelukt, dan had hij een winst fli onge%'eer 100 plcft. kunne® maken. De®9 poging is hem mislukt, omdat hij blaveir dien nog de extra, winst va.n 'f' 70 he willen maken. Er is -proceis verbaal tegen hem ,o® maakt. Felle brand in woonhuis en gar1?4 Gisternacht omstreeks half-2 werd Wm" ontdekt in de 3e-'Schinikielstraat te Am sterdam. Uit het twee verdiepingen hoog® huis sloegen ,uit de haVenste verdieping vlamlmen voor- en achteruit, en uit het dak. Het huis was een brandende fakkel- teen de eerste miotorspuit van de brand" ■weer voorreed. Intussche® had men lui' d» ondergelegen garagfc dei daar aanwezig» voertuigen naarbuiten gebraclit. De brand- weer wi9t het vuur te beperken tot het r.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2