NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND CC DE KLEINE 8AZ Af Sola-Silver t C J l DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Raftings Complete Sorteering PUROL er op! DINSDAG 14 NOVEMBER 1S33 GESPREKKEN 1 1 CROOTE waarde f| BUITENLAND FEUILLETON AZIË BINNENLAND MARKTBERICHTEN E UIT ZEELAND MIDDELBURG 'HE COURANT .Onder dezto hoopi Jagen .ne ontdekkingen. In 'den ontdekten wiifl 'n gnojoit» welke hoopi 'n ©.pj*er- vbet in het viaijkatojt beenderen zijn waarechiijin,- [raa individuen, die gedood ir geval waren dei beem- op1 één hoopi gewoZpéin, '■eraamte lag op 't .apdeaje. sing was eein schedel met bikie .duidelijk bloedspore» kaar vonden' wiij| de over- J'1- mensdhem, feze niuren vertelden, wan spraken?. De verklaring is gebeurd, schijnt ge- Inden. Of de staimi, die de 1büjénkorf-toren'* bewoon- Jen vredelievend -en werd ïn nomaden-stamal overval- pit zelf' de Moedige ge- Jcen. Aanwijzingen zlijn er ludersteHingen. Hen eanste In der iruïnen Jbeschildéird van wnanea, wier hoof- afschrikwekklendien aan- 'n de toovenaars van jden menigte geheime in- tejt [te beveiligen. Het js zteor .-f dafc gedurende de wilde Iwïjl de trom|mel'S hun on- ■ilaiat was bedekt en heit lekt door 'graote maskflra lensehe hanen voorstelden; bffel deden hooren en tfer- pffer ter dood werd verf- piers als door tooverkiacht geheime inganngen voor In stam! verschenen. Üit Ichedels valt duidelijk op Imenig offer op* gruwelijke Jlterd. |deren kant zou men juitj wüj'zé, waarop» de stad l moeten opmaken ,da,t de Indianen wellicht 'n zéér [waren pn volkomen icur« in de folterkamer jplajafs talerepten. iWaarsthïjp- |i een anderen stam1 over- Itam de,hierbbrven gerelqf |bhen gebruikt voor hun NUMMER 135 29*™ JAARGANG EEK WOORD. 1(17© eeuw), l-'ïi menaige; lis een elapipjaigie; 1 is, een eycrmlerot een j.aermexokt ©enen béér; lui wen en is geen. gheweer; 1 en sijta niet te blus|sAe®, men duyvel opi een eussen. Peen ymage; I-en clajipage; l*n garenmarct; leen jaarmaret; In beer luven de duyvel en heeft, ghtoen weer. (Vlaanderen 14&8) I rJfrj!? een kleerinafcer BiQig* F eens het; doei .rajkm? Hjoe J hiaa,ar om1 teen draad door l&Q ziaaaild te sfcehfeii? j D/ooi'dat ik de naald niet 1ailiiouid, lnitena»a;nt-r Heb je vandaag al gedaan, Barttje |a, juffrouw; ik heb m'a ban de po.es gegefv^n. lit welke pilots hen jij' af- If uit Amsterdajmj en half J}<eda©l je dat ?t |n ik uit Am'sterda{m[ vér- -tfn nu; we uit Rot- h, weeg ik er bij>na tachtig |en vrouw öv erred en tiojctif is. Zijl was op slag, dood. dat de blus Jwat al te erg. jjle ü&gt, dat In e^en Tehuis voor iÜtrank^ geweest m ik hoor, dat |lien tij'd in de gevangenis I je soms, dat ik daar wat 1 gehad.^ left je moeder eigenlijk' ge- Ij je niet goed hebt gewas!- 1 I 'ten de zeep nat te makiem.'l 'juristen streden in een ©en meAtsZaak. Tenslotte li kelliuer. Breng ons wens Ivan strafrecht, als je er ^ogenblikken k'omt de kell1- Izegt met een verlegen gte Iroon heeft er geen, maar teen, dat u den wijn die u ft. niet hoeft te betalen!'' i was dus getuige van da sschen den verdachte en vat dacht u daiarbjjf? iet troiuwen I sne waggelt door de Hoji'- Van de twee toeschoiwverij >ot den gndem: ,,Nnu, dii» leg! f .man hoort dit en blijlfti et de woorden.: ,/Wat gej. n z!ijm, dat ik' te veel heb1, heb ik nog, tangf niet!-eu in eap nablijb herberg. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT jBureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager rtN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN j Het Amerikaansche expe riment. Zuoals biek'end vsrcnderstelVl mag jvor- Jen heeft men in de Ver. Stofen .va,n Amerika in het algemeen in de faatatb jaren de z.g. kbplplkraeht.-thejori'e aangéikhn- gen, d. w. z., men meende, diat, .wamnieter men heoge lonnen. betaalt, de arbeiders- llasse, die numeriek het tajfij'ktelt is, jkio.op- braclitiger zal zijn en dus in et,aait is vele jiidueten te kjoiojilen, .waardoor die werk- gdegenheid in ia|lle takken van bledrijf tworderd wordt. Kt heeft evenwel niet kunnen verhin deren, dat dé crisa®, welke sinds 1929 in let iedrijfsleven woedt, sieh nielt aSWen in ie Ver. Staten van Amerika niet minder heilig dam in de andere landen ajienblaari, doch bet bfedrijifeteven in de Ver. Statiën 111 vele takken Van bedrijf' op erin zooda nige wijze hieteïf ontredderd, dart de tois- •tand nittersf oritiek' is geworden. Het probleem van de werkloosheid ia voor de Ver. Staiben wel het Weffiangrijkste, waarmede het momeinted heetfit te worste len en het is dan oolf niet te var wonde ren. dat de nieuwe Kegelering, die "bij de verkieziug van President Eoosievelt in Maart van dit jia,ar aan het bewind kWam, als haar bleClamgrijkste haak den strijd te gen deze wexMoiOislheiid beschouwde. B;et groots probleem wa,s echter, hoe mén de 11 a 14 mil'ldoein werklooaen op 'een totale bevolking van .omigöveer 115 milUioien aan weik zou kunnen helpen. Na verschiltlen- p>gingen van kleiner kaliber kwam pre sident Boosevelt met ©en pfjan, dat do«r het eenvoudige karakter, dat het draagt, wel haast alls een soort ei van Oolumblua moet werden beisehloiuwd, tenminste als bet hikt. Pres. Boosevellt redeneerde, dat dö crisis te wijten is a,an cte lage prijzen. Hij za,g «dhter wel in. ,dalt een ptrijisver- hooging' slechts1 zou kunnen pfja,ats vin den. wanneer tegelijkertijd de üooniem zon den worden veirhotogd', in het bijzonder de laagste Hoonein voor versdhillende wer- zaamheden. Verder meende hij, dat, waarneer de arbeiders, die thans! w'erken, korter zou- (Jan gaan werken 'en daardoor een gtadeielte van hun arbeid aan de werkloozen zloiudeni overdragen, de werklaosheid 'ayenleieas ver- miiderd zou worden. Daarom zet hij een geweldige campagne op touw voor hoogere loonen en kbrteren werktijd. Door de Na tional Recovery Act kreeg hij van het parlement schier dictatoriaSje' bevoegdheden om zijn plamniein door te zetten. O® echte Amerikaansche wijze werd projplaganda ge- tmaiakt. De werkjgeiversi, dile hem steunden, kregen «en insigne met de woorden: „Wij doen het onze." De blauwe ladetiaar werd het symbool van allien, die op die wijze hun plicht déden. Zoo tracht men in de Ver. Staten van Amerika de loonen te verhoiogen ien den werktijd te verkorten. Wianneer wiji als Nederlanders dit willen beoordeiele», moe' ten wij er steeds aan denken, d'at de Ver. Staten pen geweldige uitgegtaekjtjhiead vor men met vrijwel ohbetplerkSfcei imiogieSjikhe- den en een binnenlandsoh afzetgebfed van 115 millioan zielen, iets wat men in Europa do,or al de: staten en staatjes en zijn tolgrenzen enz', niét kent. Zon president Roosevelt's ptian geluk ken'? Het zou ongetwijfeld hot wefeïjin in dan wereldtoegtand' teer tien. gOsclie lcomen. Zuiver 'economisch 'geredeneerd klan hfet niet, daarvoor is heit tei eenvloiudig jpn. is met te weinig; moeilijkheden neikleininig gé- houden. De voiorlopplige uitkomsten wa,- ren niet bemoedigend. DUITSCHLAND Die verkiezingen. „D|i vchkïezJin'g. zbnder keus" voor don 56 Het is waar, zei de jonge Hafbingis. Wanhopig. Hf weel werkelijk' niet Vat ik zegge® moet, Rilianbat lijkt tne on mogelijk om je een verklaring te glavlen. Ik trouwde haar in wanhoop. Jij, had me oen bons gegeven en ik' Ibszat géan stui ver meer op de wereld; göan. sterveling bekommerde zioh meer om ma1?, biehalvte zij. Ze was vriendelijk en gaf me nieuwen moed. Ik was zo,o eenzaam en zij' w:as 200 aandotenlijk-huCpéloios en zbo liet' wiim, ik trouwde mot haar. Ze wan maar ;eieu circusmeisje, Zooals je mma.chtend Zegt, maar zo stond veel hbo- ger dan ik, dat kan i'lf je verzekeren, ld e waren van plan samen naar het bui tenland te gaan naar Australië. Toen werd opeens dla,t .andere testament ge vonden eno,ch, spaar me die hteele ejb lenaige giesöhied'enisze viciï v,an het rapezrum en ze zleiden tejgen mie dat za ooa was. Ik schaamde me voor haar, ahea scheen immers veranderd, toen ik *r™ls kreeg. Ik verdien wa,ara,chtig «■en flmke aframmeling. Er klonk opreelht zelfverwijt m Roti's stem. Ze was dui- s-endmaal te goed voor me en ik'ik te- handelde haar ajlis een vod. Goddank dat pol bei (RSjksdiag had tot res'ulta,at dat er 43 miï- Joien stemlmten werdn nitgebracht. Op de «enige lijst werden ruim 39 ImjHiiocn staimL men verzalmield; ruim 3 ïniffitaen k'ieizleirs stemden ongeldig. Bij bet referendum over de vlraag of men instemde met Hitiers .buifenlandscdie Jitiek stemden ruim! veertig, hi&lliotsn .«vestigend en ruim' 2 taUltoem onttenk mend. Bdj'na 2 procent der kiezters' stemde ongeldig. In a-He stemlokalen stonden veile S.A.-mannem- Ka t li (il icke u-ie r vaiigi Hg. Zooals de VoBksparole mededeelt heieft staatsraad Pliorian in Mümohiein-Gla|dbaeil> Zaterdagavond b'ekend gemaakt, dat tegen de leiders van de Volksverein voor katho liek DufecMiamd oen aanklacht zal worden ingediend en dat pok reeds inhechtenismd- miugien hebben plaats gevonden. Dienaan gaande werd medegedeeld dat d)ei rechtbank te München-Gladbach een aanklacht heeft ingediend tegen den vroegeran direcfceiulrh genera.al van de Volksverem Prelaat dr. dr. Hohn, den vmegeren Rïjksklanselier1 dr. Marx, den vroegeren Rijlksdagafglelvaa)rf digde Maufmlers, de vroegere riijfesminister'i dr. Bra.uns en dj'. Stegexwald. O.a. zlal odk pater v. d. Velden gearrestacird worden. AMERIKA ;Dte vechtlnstigc CiuWanen. Die vuurgc^veehten in eaniga stratien duurden Zondag aog voort. Ex zijn nog eenige soldaten en! mariniers gedood of glei- wond. Op' de daken der huizen ejijin tal van liijkén aangeti'offen- Vijlftig slaoht- offers kkjnden nog niet worden geidentiïï,- öeiord. In de provincie Matamz'as is ©en op1- stand uitgebroken onder leiding van Car los de Armas. Dé geregelde traepiein heb- 'bien den strijd met heiml aangebonden. He Ver. Stalen en Rusland. Die Amerikaansch-Russjséhe onderhande- Hngen sdhijhem, afgezien van het Verschil1 van meenimg omtrent de K'erenski-sdhul- den, op nog andere moeilijkheden te stui ten. Roosevelt heeft Litwinoff laten we ten, dat de regeering der Vcinaenigde Sta ten voor de officie&le ejkenming dei' sov- jet-unie door Amerika de voiarnaalm'ste Veir- Bclulpunten tusschein de beidestaten ge regeld wensc'ht te Zien. Dleztei houding Zal in dontlict komen rnpt ide tot nog tfoe gevolgde politiek dar sovjet-regécring die dich. laat samenvatten in de woorden „•eerst erkenning, daarna ondeafnandftlin- gen"'. Na den maard ap Nadir Khan. Reuter meldt uit Pesjawar, dat volgeais rajiaigers, die daar uit Afganistan züj'n aangekomen, de nieuwe Kjoning zich niet veilig op den troon Voelt en vreest vlopr leen tweeden moordaanslag. Langs de grens zijn door reizigers uit Afganistan ver schillende lezingen over de toiedraoht van den moord verspreid. In het algetnieteim 'hecht men geloof aan Üe lezing, welklei inhoudt, dat de Kjoniing door een bediende yprmoord is. Vergadering ®.-K. GemeenleraajdcJien. Onder voiorzlitteraclhapLvau 'den lieer J. .1. W. IJs&elmuiden uit Ai-hhem, verglader- do in het Jaarbleiursrasltauriant te Uttreéht Zaterdag (de Eiedpratie van blonden ein cen trales van R.-K. Gemecnteraaidsjkiclietn in N ederland. Jn zijn .opctiiiinigteiwoord we.es sjpr. met ■ha,druk opi d© nopdzakelijkbeiid om iu de ï'ractiel-vergadiwintgen d'e gejméleniltef-kwesitjit.tsl goed voor te bereiden. He't is can typiisdi versohijnsel, dat men niet meer zoovleiel vertrouwen stelt in de geltezen vertjeg(eiu- woordigers. Dit ligt voor «em deed! aan nog niet te laait is om ihie-t weer aan haar goed te maken. Ik dacht dat ik' dit hu welijk had kunnen verzwijgenik' hoar ds pas vanmorgen dat ze nog leef'd'e. Hij haalde diejp adém 'en hief het hpofd op Ik dank den hemel dat ik' 'het nu niet meer verzwijgen hanEr was ook nog een b'ochel bjj' het circus; hij waa veriiéi'd opi.ojpmijn vroiuwhij haatte me, Wij is er op! de ©am .of andlero manier achter gekomen dat wij getrouwd warenthiy' wilde mij neerschieten, maar hij miste en trof' Mrs. Myiers. Daar bén ik de 'schuld van. Ate ik nielt zooi zelf'ztachiig ©n roekeloos wiaö giewcast, zom dat niet gebéurd z'jjn. Lilian viel' hem in die rede, met ©en bit tere, klagende stern. En ik', R*>b... ©nik dan"? Al sinds hjj1 ha,ar briefje na den diood van Quprne giek'regien had, was hij1 Btfceiécta meer tot het blescf giakomlen, dat z'ijh jon- gfensachtiige verHefldhiead op Lilian Panio ia,an het uiltdocven was; auaar nu. werd hïj zich met een schok bawugt, ho© volisSagfen doo,d 'zij was. Hij keek naar ha,ar bleek1, vertrokkjen gezicht, en in zljjn hart was geen ©poor meer van genegenheid voor deze vxoiuw; nauwelijks van medelijden.! Integendeel, heel ilevemdi'g 'drong het tat. hem dopr dat kjj' hem had afgedankt toen ze dacht dat hïj arm geworden was. Hij voeldo zelfs wrok' tetgien haar blij ziob opkomen. den tijdgeest, ma,ar eveneiens a,a,n onvped- doende studie én voorbereiding inzake dia aan de orde zijnd© iakejn. Van versiehiïïendie zijden vertoont mem de neiging liet hoofd te laten hangen. Men zegt: De giemeemteraad kan zijn pnitaLag wel nemen ,wamt Wte ljunnen ertoich nieta meer Mn doen. Hiertegenover sfleldie öpk., da,t eendr.achitig samenwerken in dtiaat zal zijn den moeilijkheden het hopifld .te bSe- dein. Bij de beschouwingen over het jaar verslag, waarbij ook het ;basbuuiriabe|!feid ter sprake kwam5, vroeg men er rekening mede te willen houden in hélt vervolg, bij eiein eventueel congres gelijktijdig d|e jaar vergadering „te houden, 'hebgeien d|e t|6 ma ken kosten vermindert. Een voorstel om het bbsltuur van dria tot vdj'f leden uit te breiden, werd' Ver worpen. Bieisloten werd, dat het bestuur heit volgend jaar met een gélijkluidimd v.oprsitel zal komen, zciodat er van te voren in de vereenigingcn over 'kan worden gespreken. De voorzitter deelde vervolgens medé, dat bet in de bedoeling ligt in* 't tijd schrift „Gemeenteraad" 'beknopte, iploipu- laiir© verhandelingen te doen versdhijnein over praetische cnderwerpien. welk© la ter .als eeU broehure-ieekfe kunnen worden uitgegeven. U itkeering ge meen t©:fton.ds. Vervolgens werd de voiorge^tdM© kori ting op de uitkeering uit hétGemleentli- 'londs bfestplrokem. Da voorzitter uitte als zijn méening, dat de .gemeenten doordiezen maaitregjel zwaar getroffen zullenworden. D© vnaaig evenwel of door dia regeiering d|e billijk heid zal worden betracht. Ten pmrerihite is de regwarinjg van meaning, dat die gjj- méenten nog Veel zul'.ten kunniein bjejzjutini- glen, maai' vele .gemeentiefijkle instieUingen zullen daarbij gletroffen worde®. De kor-, tingswe't bedoelde wefll rekening te houdén met de draagkracht, maar juist van draag kracht is in heit geheel giean sprak© mlepr. Da maatregel werkt de nocldjlïjideind'hjeiid in del hand, waarvan vertel)ifeendé gemielenten het slachtoffter zuflen worden, terwijl de g'emeenten rnerr en mter onder ©uraitBeié van het rijk kom&n te staan, doior een maatregel, die practtsdi onuitvo:erbé.ax is. in zijn antwoord aan enkele (Sprekers vaetgde de vo,orzitter hier nog ia,an toe, dat mende reigteering niiat alle crisiaLaisltteln kun la,ten dragen, maar da.t het omgiekeerdle ook nfet mogelijk is. Tenslotte werd 'bieelM.en ©en aidmas t© zenden a.an de R.-K. Kamerfractie, waar in er opi ugu-dt aiaugedrcmgiein te voiorkb- men, dat er nog m©er gemaentien ïjoodlij- diand worden gemaakt, Ba.d-iéx oesse nl Mr. O. v. Haren voerde vervMgiens hé' woord ever de toenemende mode v,aa gtej mëngd zwemmen, zonnebaden, uiatuiuttbaBi dein, etc. Spa', beiei't overlejg gevoerd me_Lp twee hoogleerai'en in de moraaPhlilaoilogifeM alvorens zijn .eigen mfeeming! te ïbrmuCfea'© in het blad van de federatie. Wlaarin b11^) staiat hét k'waiad van deze dingen'? pud) zondige handelingen gebéuren mraestT 'hiuiten de inrichtingen, maar de bfegeiert®^ dier de aanleiding is vau het kwaad, woi'W1' daar oplgeïwekt, SpX. batppigt,, dat s^11' mengd zwemmen minder gevaarlijk is d®6! gemengd zonnebaden, wat ©en gtevaarlij318'1'" dri© Hg antwoiordd© aarzelendHet ©eni ge wat ik' zaggan kan is: tracht te verga ten dat we elk'aar ooi! gekend hebben. Ze deed een stap naar voren en greftp met beide handen zïj'n arm. Rob', gild© ze, hou je dan healemaal niet meer van mia? Je khnit immlezs van dit meisje lalfkomen.dat gebeurt zon dik w'gls bet wag toch geen echt hjji- wel'ijikJe houdt imimfj-s nifit van ha.ar, ze is toch in elk' opl-dcbt je, mindere ien ik heb je zoo. liieif', R|ö|b... ik' kan niet ievtep zonder jou. Ze keek hem aan met wilds, hartsitoch- ielijke oogen; ha,ar stem klonk heesöh en gajiaagü. Als je wift kun je, haar kwijt, i'k weet dat dat kan. Er moet iete op gevonden worden. iBiofb'I Eien eierl'ijké woede laaide ploteleling hoog in 'hleim opi. Rosalie in efik ojpbioht Zijn mindere Rosalie, die vastberaden hran geheim verborgen had gehouden, cjmdat z'ij! dat beloofd had ,die bereid geweest wag te sterven zonder dat hij baar erkend ha,d, alleen om hèm niet in moeilijkheden ia 'brengen, die zioh niet wilde opdringen Ho« hooig stak haar gedrag niet uit boven z'ijn gemateuehtig en onverantwoordelijk egoïsme. Hïji besefte dat de papieren ro zen, waarvoor hij hun verhouding b^id gehouden, levende, geiunandle, wurm-ktea- rigei bloemen waren! En wiaar haaMe e©n vrouw als Lilian hét redht Vandaan om zich boven een trouw© zïel alls Roeaiie prikkeling is van de tiantaaie, terwijl! de hygiëm© van het lidhaam er niet made wordt gediend. Zelfs véle k'atholiiekletn zien het kwaad niet meer van de gamiengldle zonnebaden, oil! willen het niet zien. Wat kan er t&gan worden gedaan? Gemeentebéstarem khnniejn vieiel doen. Politieveinrdeiningén kunnen wiordein uitge vaardigd, terwijl ook' zefflfls Zonder veror dening door gloed plolitic-toieizielhlt veel kwaad kan woa'clien voiorkjomen. Tot miaat- regielen moot do.or do glenn'agnteraiden hleif initiatief worden genomen- Hét is niet te verantwoorden, aldus voegde de voorzitter er aan toe, dat ©en R.-K. Gemeenteraadslid imadlewlerkt aan het totstandkémen van igiamengd© b'ad- inriohtingeïi.1 Ook Mag. Roodkortd O.P. kkefeg bet woord over dit onderwerpt Sjpf. vond het ©en schande ;dat de Staiat in dezfcn nieits doet. Ben Christelijk© Staat mioét; hét- sJedelij;k'-bl»oz'0 vernietigen, omdat hij moet 'zorgdragen voor .goede en deugdzame burgCrs. Dit vereischt ook' hét nationaal belang. De .gemengde 'baden zijn «en g|e- ivanr, nog slechter dan hét heidendom en het nationale fatsoen moet daartegen wor den beschermd. Als Uw Kanden ruw zij'n. of gesprougen en Uw Lippen schraal on pdjhJijik; maar vooral qok bij1 "bïand,- en shijlwionden, ont vellingen en aHerlei huidverwéndingen. Het verzacht en geneest Da laf'd. Utrecht liohhte een voorstel! to.e, volgons betwefik' men de federatie adhaleisiie wilde laten betuigen met e,en ladrtes' van de R.-K. Artsmvereieiniigingl aan de leden van de. Sta.ten-Gemeraal. De voorzitter meiende, dat d© gémeeate- besturen in deze kwestie gaen enkel© ©om- oesisie mogen doien. Het kw,aim Isjpr. hét beste voor, em 'beroep te doen o|p! ia!!© R.-K. G emeenteraiadsleden ©n vervofl'génö van de regeiering maatregelen te vragen. Spir. achtte het genoemde ladres nieit sichjerip en niet volledig genoeg en ateldle voior d|e redactie van «en eigen adres aan de béJ sluiuirsieden over te llaiten, alsmede aan alle R.-K. Gemeenteraadsleden mefedjeeHiinig te doen van het sttanidplunt Van de federaitie ein aan de gemeentehésfcuren te verzoeken gemengde béiden en zonnebaden te weren). In iederen giemaenter,a,ad moielt dieze zaak' aam dei orde komen. Hierna, werd dei vergadering, gesloten. De opheffing van ree hf banken en kantongereihlen. V erZchenen is de memorie van aintwocrd cp het vuorloqpig versdag der Eerste Ka mer betreiffeodiè dei wébsèmtwlerpéa toib iop- ■aafl-o3a-LTIo~vlriQiTL. om 1r<o tv t-nmlflDj, Het ligt in de bedoeling der regeetr1, eerlang een wettelijks neigelinlgvan iela.d«anrstelseï aanhangig te makan- 9 D© minister heeft een herziening t1 burgerlijk kinderrecht ter hand genolrP lElen wetsontwerp tot afeehafïiing -<e nagenoeg de geheels weritzfaamheid A deurwaarders in sfeafzlaiken is in voor1'' teidiiig. Mocht deze regelinig worden! a1" vaard en in de praetiijlk' voldoen zioo 11 te züjjner tijld ook afschaffing vaini de da waardersexploiten in dividfe éjaiketn bleh ren te worden overwiagea. p m GOEfS'? 14 Nov. 1933. Opi d!ei gTEt, ma,rikt "van Tiedeui gfte.Ri noiteering'. '®e banken en S^k^êS^OTwhi^^'^uiuieji utie ambtenaren van heit op&nbaar miniisterie bij kantonreehiten wiordien gleispaard en oiok verheven -te voelen? iWjait lejejn imtoénsie hrutaliteilt eiganjjijlk, dacht hij. Wiaren haar tranen, was haar hartstooRt opi dit ©ogenblik ©ebt?, W]as er in haar giev'c0l voor hein iets daf oiolc maar bïji diat van Rosialie kon hajlen? Wat begreep' dezie vrouw, die, haar ziel en Oiöhaam voor wat goud «n weelde verkécht van ©öhlte to|aw5ji- ding Wias er in haar ontsiteltielniiBi niet een sterk' element van g;efcwe!tete SjdeCheld dat hij een «envoudig, go:ed en reijn érousl- lrind verkoos hloiv'en haiar getvierdc Schoon heid? Ein hïj wist nu ook' diat helt nooit liefde wais geweesit Wiaf Wij' voor haar ge voeld had; het was nieits anders gewepslt dan jongensachtige verliefdheid opi e©n mooi© vrouw; het was ©en ötroovwur dait hoog héd Cip[ge:la,aid au smieffi was uitige- brand. 'Wiaiarom gdéf! je geen antwoord Er klonk pntzeititing in haar heie|s|chla stem. J© kunt totfh weer vrij; zijn als jie wilt... Hij 'kéék uit 'het venster en zag die slank© torenspits van heit grij'zte dorpfe- kerirje van Bedmund boven de hoornen uitsteken. Een zwakkfe vreemde glim lach spiedde om zïjh mond. Ik' wil niet vrij! zijn, Lilian. Toen de groot© auto, die Lilian Fane van haar laatste blezoeik'aan „Four Winflsl" huiswaarts voerdei, uit helt gezicht .ver dwenen wa^, voeldé Ejohfert Hafltónigfe zich he.t 'huis van bewaring te Winschoten kan vervallen, opleveren'f 337.352. Opi de wachtgelden is voor 1934 te rekenen opi et! 117.255. Voor 1934 zou derhalve ©en reëel© bezuiniging overtfijvem van elen be drag ,van ¥220,097. De graanimjort in «ns land. D© Stichting Nederlandsohe Graancen- tralé heef't oen cireuftairie glezondien aan de erkende •contraötiainton dier Cleintrafe, waar in wordt médegiedeeld, diat de Nedlsirlland- sche Graianoentralei er maar sltireMit om den Nedeiiandscben importhandeSi niet meier te bemoeilijken, dan ter 'benadering van het doel der Landbbiuw-Criisdisiwet nu eenmaal! onvermijdelijk is. Oon dit streven in bevre digende mate tot uiting te .dioen komen, is het noodig, dat zij ©en overziehlt'hfeelft over iden graian-implart in Nedierland, opöat niet onverwacht abnormaal ,grooltei .hoe veelheden tarwe, rogge, maiis, gerst en haver ten invoer in Nederland zoudein worden aangevoerd. Zij zou zich im. ©en dergelijk (gevajl1 verplicht kunnen zien, om haar medewerking tot involer in dien ab- normalen omvang te wejgerem, hietgeieiu voor dan handel tot onaangepiame conse quenties zou, k|uranon leidien. T|er vermij ding van dergelijke voor dén graanhandel nadeoüge gebeurtanissien 'hfeieft 'de Nedier- landsche Graanoeintr.all'0 Wet volgende) be- •piaald: Alle1 orkénde oontraotanlten (impérteurs). die zaken met de Nedlexlandsohie Graandan- trale doen, zujllen twee kéier jser week, ein wel des Woensdagö en dies Zaterdagls, aan de Nod. Graanöentrale, Korte Voor hout 10. Den Haag, ogpieven allé in de ia:f- geloopien drie Werk'dajgen (in-cClusiief! den dag, waaropl do op|ga,ve Wordt afigieizond'en) gedane .eif-inkbotpén van buibenlandsidhe tarwe, roglge, mais, gerst ©n haver met vermelding van graansoort, hiaevedïhteid ve'rkoiopler, land oï' plaats' van verscheping, lenevens naam en positie van. hlet fitoom- schip op versdeepinigfeteirmijn. In de Op gaven dienen dutsl lall'een te worden otpjge- nomén die phriijen welk© gekocht Worden met het oog opi invoar in Nederland jen derhalve zullen tïj'dragen tot VeïWotoginlg van den Neidiealanidlschen invoer. d emerntebégreofing 1934. Versohemen is de icwtwiwpl-blqgjqoioitinig, voor 1934, waarbij olpgelmerkt dieinlt te worde», da,t 'dleZe isopgemaakt; vóór d|a|t van d« zijde dier reg©ering madete médie- deriimgen over d© van bet Rijk tje vter- waAten bijdragen, wapen medegeidjéeld, zoodat verwaAt'mag worden, dlaf ér als nog wijzigingein iin zuHlep koim'en. Het einddjfc v.an don gewonen dienst bjedraaigit in ontvang etn uitgaaf f! 1.708.186,47 mat eon post onvoorzien van ¥10.418.24, .te- gein ¥31.410,33 voor 1933 bij de «erste raming. Afzonderlijk stellen R. en W, ©Ater voor op de salarissen van bef ,ge- mieientepiersoneel leien orisfekorting toie te piassen van 3 o/o, waarvan de bate voor de gemeentebegnooiting gjeraaimd wordt op 11500, Voorts zijn nog diversie bézudni- gingéobjeAen in overweging als: reorgani satie hlewaarsidhooiLonderWijs meit wijlziging sulisïdi© regeling bijz. bewaarscholen en ©venlueele hlaspiaring opi bedrijvlea, waar van de baten nog nieit zijn te beretoenie(n, doA zéker zijn te ramen op* ¥4000, zoodat de: post voor „onvoorziene uit gaven uiteindelijk' zeker klan worden ge raamd op ¥25.918,94. Ondier de inkomsten kon dit maal geen goed slot 1932 worden geraamd', terwijl verleden jaar wel' ;f' 87406,49 goed slot genaamd was van 1931. Nu kon nog volkomen uitgeput. Het was alsof 'hij1 jaren daoateefd had isinde hij dien mioigen had' gehoord dat Rosalio nog lééfdeToen hij dia ge beurtenissen van die Jaaitóte .weieik' oyer- uaéht, bëgreiepi hij' eigeinHjk nieit dait hij niet reeds eerder cejeai vermoeden daarvan h.ad .gekregen. Hij' hiad opi dat oiogerib'lik 'geon hoogen dnnk van Zijn eigen BiAérjp- zinnigheid Hij' kon ziA haast niet méor voorstellen, dat Mj' gisitteraVond maar qp 'n pianr mieiters! aflsitaind van haar wan geweest zonder Ait ©em. glimpjle van ld» wa,arhieid tot hém was doorgedrongen. Hij vroeg ziA af, of de oud© Fjerg|erslon' do waarheid wist en hem m«t opZelt on wetend had gelaten. •Maar hij' bieidaAt, dat hij nog ©en piopsj© geduldig iqpl.het lantwoord1 op! zïjln veflie vragen zou moeten waOhtien. Myers, nit wiens mond hij! het ©erisit de waarheid gehoord had, was te verslagen dioor zijn eigen lejed om ziA met de BiOngleflegleiihd- dein van Rob Haftings te kunnen ooöut- Jtaeren. Rob' huiverde wieter, telen hij daAt a,an het smartelijk© geziAt van den dok ter, zooals hij hem dien oohtieind en dim middag had gjazieu. Robl .gingi jiaar de bibliotheeik waar BanAell met 'n onbe haaglijk gevoel op; hem zat te waAten. - ("Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1