HOENEN JMAGAZUN gens warm. N AT IO N A L E ÏEREN 'S Ijzerhandel n.v, lappa en tricot. Zijden sjaals en dassen. oopt >en, haard- kuizen,vul- do uitgebreid, He prijzen en ïen bedienen. middelburg Tweede Blad De roman van Robert Haftings rende prijzen! EUR GOES (ZEELAND] Iflipdiocdt's Voeder /sche courant ZATERDAG 11 NOVEMBER 1933 nieuwe zeeuwsche courant ïn eten de sorteering n de nieuwste OLO-HEMDEN. ELD" Berlicum (N.Br) ndienste. (fabrikaat Dordrecht) 1ikaat brengen wij lovers, Poloblous® ours, Rijbroeken) usen. Na vijftien'jaren. FEUILLETON betaalt f 10.000 ONTSPANNINGSLECTUUR k met welgevallen naar laar kind. Zij wist het Sinds zij 2 x per dag ïinrijke Levertraan ER REST, KERKSTRAAT - GOES weer eethist! Fijn! dacht jn nu toch eten 50, 60 en 75 cent. TEURSRECHTEN. «MER „PLANKENLAND" breiding harer organisatie nog aan te stellen. ktheid er goede kans is op vaste van dit Blad. 335 - KREUKELMARKT 1-9 ).0O0 fi. wijn. ROODE WIJNEN leaux sup. p. 12 fl. fJJijJO hiliën p. 12 fl. f geanx p. 12 fl. f 16,20 t. Bellevué p. 12 fl. f 16,20 ,t. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 ,t Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 >od per 12 fl. f 18,00 huis door geheel Nederland. /orststraat 37 arende sorteering: Al wordt hot feit, dat het lieden 11 November, vijftien jaar geleden is dat don de wereldoorlog oen einde nam1 door den wapenstilstand, niet pftioieel' in Ne-- de Hand herdacht, .toch blijft deze datum ran be,teekenis in de geschiedenis <1<|I VaidierLands. Het jaar 1914 is in nllle opzichten 'n -omgeluksja-ar te noemen in de wereldgeschiedenis. [Reeds da in'Zet bracht beroering. 'Een groot© staking in Ziuid- Afrika maakte op 13 J'anua-ri afkondiging van de K'rijlswet noodig, In de uelfdo maand brak een groote staking te Londen uit in de bouwbedrijven, Waarbijl 30.000 man (betrokken waren. Op 4 FebrualH brak die revolutie in Peru uit, welke ido afzetting. van den President tengeivolgb had. 24 Februari werd Ca-lmotte, hoofd;-1 (redaicteur van de Figaro, doom Mevr. Caililaux, 'echtgenoot© van den Fra-nr schen ex-premier, gedood. Beroeringen in Ierland: 1 Mei deden de suffragettes een aanval o'p het Koninklijk Paleis te Lon den. 24 Juni zOnk het ss „Empress of Ireland" in de St. Lavrence Blivier, w-aaite hij! 1014 personen het leven lieten. [Toten viel ook het eerste schot! Uit 'het pistool van den moordenaar van Aartshertog EranZ Ferdinand te Sern-jevo, wa.airlvam niemand vermloeden kton, dat het gebetel de wereld in brand zo-u zlatten. Het leter- ït« «lammerend bericht bqneiktle ons op 83 Jhli, Oostenrijk Zendt een nota. aa.n jiervië, dat den volgenden dag om uit stel van antwoord verzocht. I)it wordt geweigerd. De eerste oorlogsverklaring is te verwachten. Inderdaad komt deze op 28 ,J|uli. Bulletins berichtten ons: Oost- tenrijk heeft Servië den oorlog IvaiWaaird- Twee dagen later wordt de Servischs hoofdstad Belgrado gebombardeerd. 31 J'ulli het niet minder angstwekkend berichtdo oorlogstoestand wordt in Dluitschland af gekondigd. Tez'elfdert'ijd kiomt uit .Frank rijk het bericht, dat de leider deiri sociar listen J'anreZ is vermoord. Het imhehtige Djuitsthe 'keiz'errijk, paraat voor den oor log, verklaart op 1 Augustus den oorlog aan Frankrijk,'s bondgenoot Blusland. Dieu- 'ztelfden dag nog trokken üuitsdhe troepen het Groothertogdom LuxeimhUrg binnen Hierop volgt het Engel'sehe ultimaitujin aan Djuitschlnd' om- België's neutraliteit te eerbiedigen. Het wordt beantwoord meit het bombardement van Luik, dat door een leger van 80.000 man wordt aaanget- vallen. JJe oorlog tnsschen het machtige Britsche BSjk en de D|uitachers is daar mede een feit. D!e eene oorlogsverklaring volgt op de andere en binnen ©enige wekten staat geheel Europa in den oorlogsbrand. Meer dan vier volle jaren was de waneld getuige van de grootste aller verschrik kingen. Duizenden menschenlevtene wierden dagelijks als veldbloemen afgesneden. Dlood en verwoesting allenvege. Vier Japan lang! Wanneer zlou het einde komen 1 Nielmanid ionh et met eenige !zteterhieid voorspellen. Met afwisselend succes streden de, geal lieerden tegen de c-eintrail.cn, totdat duik- tooten-oorlog de tusseherik)omst van Ame rika noodig maakte. Toen werd het velen duidelijk, dat dit Dluitschland noodlot tig zou zijnde blokkade, welke het niet niet voorzien had, Zou den, algeheelan on dergang van het machtige Keizerrijk wojr- den. Toch hield het nog twee jaar stand. Zelfs iu het midden van 1918 wist het telkens zijn aanvallen door te Zetten, tot dat een totale uitputting van munitie en voedsel elke hoop als een overwinning Jeed verdwijnen. Het, kon niet lang meier duren. D;e eene nederlaag volgde de andere op. Elk ujur molest een stelling wordetni prijsgegeven. Tpen November aanbrak was het een feit geworden, d'at Dluitschlanld den strijd moest opgeven. Turk'ij'e, Bulga rije en Oostenrijk waren ireed® voorgegaan. In groote spanning werd ook in Nederland het einde verwacht. 10 November 191,8 komt plotseling het .bericht, dat de Kei- uit Visé met een trein, bestaande luit nei gen salonw-agens, te Eysden is aangek»- men. Met zijn staf en in gezelschap va,n generaal Falkenhay vertrekt hij! in een groot aantal auto's na-ar Maastricht, waaf hij te 9.45 in den morgen, arriveert ctoi als vreemden krij'gslmlan geïuternecird te worden. Intussclien komen de berichten van do naderende revolutie in Duitschland. Te Spa en te Kleef zijn ide Duitsehe militairen, Zelfs de officieren reeds aan het muiten geslagen. Snel volgen de ba- richten elkaar op: D'uitSchland is er. zich van bewust, dat het van het toilitjairismie niets meer te waichten heeft. -Eindelijk op 11 November koimt het groote nieuws, 55 Mrs. Fame, hoorde hem weggaan; ziji ging op een kiplpemdrai naar de voorka kamer terug. Inlian w,a,t had hij? V-at, ziei hij,? Lilian keerde zich langzaam omzij was zoo, btoek als een doek. ü1"1 naar Bob, moeder. Direct, hoeft geen tegenwerpingen t» maken en hoeft mets te vragen. Als u wilt 'kunt meegaan. -Ma,ar Idlian; id-enk' toch aan do praatjes je lijkt wel gek. Lilian antwoordde niet. Ze, ging. zonder ften woord langs haar moeder hoen. Mrs. Fa-ne ontdekte plotseling hef opende chequeboek opi het schrijfbureau ze las de souche, waarvan de inkt nog maar nauwelijks droog was, en gaf een Sn. Maar in de, allereerste plaats was zo eon zakenvrouw: ze sehehrde de. sou-Chie hit, telefoneerde naar Lilian's blank en gat opdracht om de chèque niet udt te oetalen. Daarop rende ze naar boven en zette haar hoed op. Het, Ie,elf wel oï Lilian gok geworden w,a,s, maar in elk geval z'ou zip nu eens definitief' een .eind: aan de zaak waarna elkeen verlangt: Wapenstilstand! Dluitschland vraabigt de voorwaarden aan. Do Fransehe Opperbevelhebber gienelra-al Foch, bevindt zich in een klein plaa.tsj'jë in de salonwagm der trein van bet oppte'ri bevel. Daar iu 'het onbekende Biethomes ïbüjl 1» France Port. in het Depart. .Oisie, worden de voorwaarden voorgelegd. 'Welke Duitschland onvoorwaardelijk heeft te aam- Maarden, wil het niet geheel «n «1 worden Vernietigd. W!ij' z'ullen deze nog jn 't 'kort! ■resumeeren. Ontruiming vain België en Frankrijk ten den ElZa-s binnen 14 dagen. Uitlevering van 5000 klan-onnen, 30.000 ma-chine-gfeweren, 2000 vliegtuigen cm 3000 mïjhwterpersontruiming, van het gebied ter linkerzijde van dein ElijV B-oi- 'zetting door de geallieerden va:n Mainz1, CoblcnZ en Keulen,, alsmede een kring om die steden met een straal van .30 K.M. Uitlevering van 5000 locomotieven, 150 duizend wagens, 10.000 auto s. Terugtrek king van all'c troepen uit Oost-'Europa tot, de grens van 1914. De verdragen van Brest en Bukarest worden goanniuleklrd. OnvKvorwaardelïjlke capitulatie van het Duitsch-Afrika. Uitlevering van 100 duik--^ 'boot-en, 3 lichte kruisers, en 6 dreaidl- noughts. Alle1 overige schepen ontwapend en die in neutrale havens onder bewaking. .Ziedaar de voorwaarden voolr den wapeu- stiletand; D.uitschlland moet deze accepi- tye-eren en teehent. D|e waipenstilstland is een feit! Groot was do vreugde lallterwtegn ook in ons land. In alle 'kringen verbreidt het nieuws zich als een loopend vuur. In idte theaters en schquwblurgpni woiidtl gepauseerd om de heugelijke tnledcdeeling aau hot publiek te doen. Niet het minst is de vreugd groot -büji de gtei'nterneicirdio Belgen, en niet zloodra is het -nieuws in het kamp te Harderwijk doorgedrongen, oi hot 'klinkt „De Duts Kit in dan ktetiel, de Belg zit op 'den Zetel1''. Eerst nu, onl danks het enthousiasme, kloimlen voor ons vaderland de dagen yam beroering: da revolutie in Duitschland blijft niet zonder invloed op onzte btevoïking. Te Botterdam organiseert do S'. -D|. A. P. op drie plaa,ak sen tegelijk vergaderingenin het ver koop-lokaal 'houdt Troielstra rij'n -betendti rede; in de Doelen spreken B,ra|utigteta en Èannes. Een groot congres wordt inderhaast tegen (Zaterdag 16 November belegd. Becds hebben te Biotterdaln rel letjes 'plaats. De Landstorm1 wordt in 't g'eweer geroepen. In alfe dagbla,drein, ivori den de ordelievende .Wurgers opgieiroepen tot verweer tegen revOlutietpJaiMren. [Ihoel- stra houdt z'ij'n ongelukkige redevoering in die Tweede Kamer. Hijiadht het oogen- b'lik gekomen, naar de ihadht -te grijtpen. Gp 'de vraag, met welk -recht hij Zulks dote-t-, antwoordt h'iji: „de noodZa'keEjjlq- bedd". Dresselhuys lacht hem,vierkant ,uit. Minister B,'uys h;a.alt. ,de schouders - op. lEonige dagen later komt .Slchaper im-et do mededeieling, dat: het eian vargissinlg was; Troelstrarz'el'f schitterde doop afwe zigheid. Het broodrantsoen wordt- op, 300 gram gebracht; de 'kwaliteit va.n het brood aanlzfenlljk verbeterd. Terwlijjll de offioi- eele revoilutie-ma-nnen, den aftocht blazlen op he.t groote congres te Blotterdam-, veirl- isohïjneai de opstaindige elementen in dien lande ten toomeele. Officieel heette heit-, Volgens -de silotrede o,p hot congres te Blotterdam: „In het bewustz'ijh, dat' aam ons de macht, de to,e'kbttn|st js, dat wijl do vrijheid aam het Nederlamdseh proto- tariaat Zulten bremgen".doch dit laat ste, .althans een deel', verwachtte niet veeil van de toekomst en besloot dadelijk', te hamde-len; het ging de straat op met den kreet „'honger!" In Dien Haag kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Bluitea werden ingesla gen, eigendomjmten beschadigd. Opmerkelijk was het, dat juist de traten, wao-r nïjVe>ro middenstanders hun Zaken dreven, tot taiik- p-unt van htet gepteiipel werden gekb|zien. Dlo eerste, welke aan d« -beurt Jcwain-, was do Instrumentenwinkel van Talmbom in de Nieuwstraat. Vervolgens moest de Botekhorststraat het ontgelden en, zloo ging het de binnenstad door. In de wijken, waar ,,,'Het kapitaal" huisde, gebeurde er nie.ts. Diat de overheid niet lijdelijk toe-Zag, is bekend. Den volgenden dag verschemten do proclamatiën ',aian .do burgerij'. De knijp der militaire Imhdht werd ingelnoepen. Dlo cavalerie verscheen }net goed omteehreMen orders, welke stipt werden opgevolgd. Dia binnenstad was als 'het w.are jn slthat van b-eleg. -Ellke poging tot onjgteregteKj heid werd onderdrukt. Militairen veegden du straten schoon. -Er vielen schoten en klappien. Die overheid hield de teugels iu handen. Na ,ee,nige dagen was do rust her steld. Men achtte toen het oogtenbilik ge komen uiting to geven aan hetgeem er werkelijk in het vollik leefde. Verschillende vweenigingem besloten de Landsvrouwe maken. Een u-ur later waren de Weide dam.es onderweg naar „Four Winds". Lilian leunde achterover in een ho,e-k .van de a nto, Heek, do oio-gen gesloten ,en d)e lippen op elkaar geperst; i-n weerwil van allla pogingen van Mrs. Fane was er geen woord uit haar te: krijgen. En d'e moeder verging -letterlijk' van nieuwsgierigheid naar wat de man in de armoedige jas haar toch gezegd had. Het leek' e,en eeuwigheid voor ze ..Four Winds" be reikten. Boh was uit; Blunt zei, dat hij! elk oogemblik terug kon komen. Hij bracht da pa-el® dames na.ar de salon -en hpod haar port ,en biscuits aan. Banshell kwam kort daarop, binnen. Hij wist niet dat er bezoek was-. Hij maakte een pa,ar zinloozei -opmerkingen, em g,in-g ongemakkelijk' op! den lfant van een stool zitten, in de koop, d'a-t Blob mocht ver schijnen. Hij kOn zich niet bagrijlpten, waarom zijp vriend zich den d-oiod van Mrs. Myers zoo aantrok; hij! was tot de overtuiging .-gekomen, dat er me-er achter moest, zitten. Hij vond het een opluchting toen hij Bob de -oprijlaan zag opkomen. Daar komt hij, a.a,n, ze-L hij -opge wekt. Hij stond op-, maar Lilian hield hem tegen. oen 'Openbare hulde te brengen in het Malieveld. 18 November, historische da tum voor do vaderlandsöho geschiedenis, staat hierin met gulden letters opgetro kend. Te half drie 's middags vertrok do Koningin in gezelschap van den Prins en het 9-jarige Prinsesje in open rijtuig naar bet Malieveld om er gehuldigd to worden. Onderweg een ongekend enthou siasme en -eindeloos gejuich uit duizenden kelen, dat het toppunt bereikte, toen, men hrt veld was -genaderd. Het volk was on- IblïdaiarlBjfc. In minder dam geen tfijld span-' don do militairen de paarden uit en trok men het Kon. rijtuig mieer dan, een uur- lang over het velld, omstuwd door duiztem- den, 'die niet ophielden te roieptein „Leve do Koningin." Eon-der ophouden riep de ko ningin naar al'l'e kanten uit: „Leve het Vaderland". Van -eenige officieele plechtigheid was .gieen sprake. D(s Scholten, die e-enigo woorden trachtte to spreken kreeg daar voor niet de gelegenheid. Achter het Kon,. rijtuig reden de Ministers van Oorlog en Marine. Minister Binys de Beereibbirouek', eerste Minister der- "Kanon, werd' ook het voorwerp van een ovfatie. Eindelijk ving d-a terugtocht aan. Wederom dezlelfde hul de langs den weg. In het Paleis terugtgla- .k-eerd, vertoonde de Kon. Familie zich voor 't laatsii -aian het voük. M-en riep -qnopihoudcl'ij'k „stilte", H.M. wenschte 'n woord te zteggen. Dliep- ontroerd' sp|riak (H'.M. ,als volgt: „Hartelijk' da,nik', voor do onvergetelijke uren heden niet U 'door leefd. l'k stel uw trouw op den hoogst'en -prij's en ik zal dit nooit verge-ten,! -Wij' moeten voor alles wa-nrdeere-n de ix-wij'z'en van liefde, heden door U Voor het Vader land gegeven. Ik bfen, ervan overtuigd, dat, indien ons geliefd vaderland ooit in gevaar mocht klonten, w'ij' op u allen zul len 'kunnen rekenen en dat gij! dan allem pal Zult staan voor het vaderland, da-t wij ,2ho hartelijk liefhebben; leve ,hlet va-< derland!" Dieze toespraak werd mot 'n om- L-edaarlijke toejuiching beia-ntwoord. In op dracht van H.M. heeft -daarop de Minis-ter van Oorl-og Zich naar de Kon,. Stallen begeven, waar de vfijlwiUige Landstorm gehuisvest was. Twee weken later hebben de besturen van Kjath. en Christ'elSjlkb organisaties H.M. opnieuw tot het voor werp hunner hulde en trouw gemaakt. Dp: '2 Diecem'ber werd in den .-namiddag eiem fleestvergadering in het gebouw voor IC. en W. 'belegd namens 500.000 geo-rganh Beerden in den lande. Met do Kon. Fa|- inili" waren aanwezig de Ministers B-uys, ■Heemskerk, de Visser, de Vries, Aals bterse en Idenburg, Comim- 18-weers du Landies en Bnrgem. Pitijln vertegenwooiv digekn provincie en gemeente. Namiens do Chr. organisaties voerde pirof. Mr. P. A. Diepenhorst het woord. Voor de Kath. cp'ganisaties -spralk P,ater Bomromeus de, Groeve. Beiden 'kregen gelegenheid no,g eenmaal het gevoel van het Nedierla-ndsche Christelijke Volk te luchten. Een massal- boor zlong H.M. 'het „Domine Salvuimi Pao Biegina n-ostram". Heer Spaar Onze Ko,- ningin.' Dig. lR,esideutie 'had ha,a-r taak ver Vu ld op een onVergetefijk'e wSjiae. Ook elder in den lande, niet .in het minst in Limburg on E-eeuwsoh»Vlaanderen, was de Koningin getuige van eenheid en trouw v.an al ha,ar onderdanen. Sindsdien Zijn 15 jaren verkropen. Dan'k Zij de les, welke de bevolking uit de revo-hitis-poging ge put had, bleef het para-at tegen olk-e uie-uwe poging, welk© tot nu toe is uit gebleven. Veel, Ze-er veel heeft ons volk te danken aan het leger, dat met onlkraukf- 'haren trouw met Zijn leiders a.chte\r de regeering stondveel dankte hef aan den vrijlwilligen landstorm .en- aan de burgetrt w.achtem, Zonder wel'k-e de oproerige ele menten vrij spel Zouden jipliben g,e-haii. Daarom past ook' Nederland, dat wel iswaar geen officieele herdenking van 18 Nove-mber 'houdt, toch een terugblik te werpen in het verleden an moot het zich tot -eereplicht rekenen degenen, die thans nog zorgen, dat- Nederland ook in de tae- kiomst zal 'blijven, -met de daad te. steunen. VAN HIER EN DAAR „Buys Ballot". Prof', v. EVerdingen sahrijlft -ons: „Buys B-al'J'ot, de -stichter van het ICou. Ned. Meteor. Iinstitiumlt, waarvan hij hjopjfld- din-e-cteur w,as van 1854 tot 1889, ,en de ontdekker der n-aar 'hem g;cn-o;emde wet-, is in vlele opzichten o-ecn merkwaardig ,man geweestgaarnei heb ik mjjl daarom bereid verklaard, zJij'n bleteek-enis, in het- dicht tie, steil,em, op uithoodiginig vain 'heit comité, da-t z-ieh in zijln- getobo-rteplaató Klljcetinge h-aëft gie-vormd om da,ar e-en gadleukteiektein te sitidrten, weilliiöhlb ,a,an of' hij1 het hjuiis La,at mij! ga,an, als je blieft. Ze ging d-e: kamer uit, zonder antwo-ord af te wach ten -en ze stond in de open deur, ticien Bob de stoep, opkwam. Hij' liep met- g-ëhjogen hoofd; toen hij! haar aankeek schrok! ze van d-e uitdrukking in zijn o-o-gein. Hij Zag er uit -als iemand ,die p-as een on-tzetitiende schok gehad had. Iiob! Ze stak hem haar handen toe. Lilian! Hij raakte- haar vingersi even a-a-n. Ik ben blij', dat je gekomen bon.t, zei hij. Anders wa,s ik vanmiddag bij jou gekomen. Zei volgde hem in de eetkamer en stoot dei aeur aeht-er zich. Weer kreeg ze (ia.t versohrikkjelijlk ge voel. dat deze' man een vreemde v-oior haar was; dat ze, h-em nooit eerder geizien had; zei wa,s hij-na 'bang, voor hte-m. Bob -stond a-fwieiziig in het vuur -te k'ij1- k-eu. Wat zag hij! er vermoeid uit -en 'hij was ni-e-t eens geschoren. Later was ze e-r verwonderd' -over, dat ze dergelijke dé tails had opgemerkt, terwijl er z'o,oveeil' pp het spel stond. 1 Zij' -spira-k h-et eerst. Ik moest je kemen cplzoeken; iik' zo,u h-et anders niet .uitgehouden hebben. Van morgen is er iemand hij, no-einde zich Sherny bij- me geweest. Hetwas afpersing, Bob. Haar stem trilde, maar Bob- keek zelfs niet ap. LEVENSVERZEKERING-BANK ROTTERDAM na 35 jaar of bij Uw eerder overlijden - wa.ar Ohristoplhloru-sl H'enri-ouis Didc-ricuS Buys Ballllot 10 O-etiobbr 1817 gébtoren we-rd. Wjaar ik' bikinenkort gtelageinhedd zal heibben dit uitvoeriger iu -een radiorede t-e do-an, zal ik m'jj' hier to,t e-nkefl-e 'hio,oifdp!uu- tiein bepalen. In de eerste plaats treft hef ons, h,oo veelzijdig Buys Ballot's wetenSdhaiplpelijk'e werkz-aamheid is geweest. Na ©en disser tatie in 1844 over -een, ond-e-rwerpi, dat wij thans obhaesie en adhiaeisi-e, zouden noe men i-ets dus over de kraichiten die de moleculen opi «lkia-ar uitoef-enen, werd hij in 1845 lector aan d-e Universiteit t-o Utrecht in de mineralogie -en geologie-, in 1846 in de theoretische chemie, in 1847 buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde, in 1857 gewoon hcogleeraar terwijl la-ter ook de natuurkunde tot zijh domein be hoorde. zoodat h'ijl in 1877 het nieuwe la boratorium voor natuurkunde- met een toespraak .over de bteteekenis dér waarne mingen opende. In al die vakken heeft hij van groote oorspronkelijkheid getuigend werk' gedaan, zoodat V,an 't Hplf'f' later op- bedaart spoedig met een Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist merkte ,da,t hij z'ijn tijd in verschillemdo opzichten bijna, 40 ja,ar vo-oruit was. Na-ast dia werkzaamheid heeft hij' geleglenhfead g-e'vonden zijn lieveliuigSBltielhitinig, 'h-eit Mo- taorokgisch- Instituut, tot een ontwikke1 ling te brengen, waardoor het in betteakte- nia ver uitging boven dia van eeu natio naal instituut in aen klledn land. Met zij'n medewerkers Kreeke voor de landwaar- ncmingien en Jansen vo,or de waarnemin gen ter zee had liij' in korten tijd r-eeda zooveel materiaal! verzameld, dat belang rijke uitkomsten voor de -praktijk, met na-me de békorting cler z-eier-ou-te n-a-ax Indië. verkregen konden worden, zoodat het 'hem geimakkelij'b viel, zijn stichting tot ©en Bij-kis Instituut t© doen bev-o-rderen in 1854. Ëijtn vieie beti-eikkingen mlet bui- te-nlandsdhe vakgenooten en z'ijn voortdu rend zo-eken naiar 'het onderling verband der weersvea-siiMjlnselien levleirdien hlem diaar- na- 'spoadig (1857) de grondslagen voor zijh wet- over bet verband -tusstobem luichltdrujk- v-erval -en wi-ndriclhtiing ,dat nog stieed's bet fundament is voor elke weersverwacbting. Nn wij tegenwoordig dagelijks door de radio, -o.pt ons biureau zittend, weerb'erilflh'- tem uit 'bouderdein plaialtisen in Eur-o|pla kunnen o-plnem-en e-n desjgiewienteclit ook uit Amerika- -en Azië tot in Japlan, die eaik-elte u-ren na de waarneming in ons bezit zijln, kost 'bet -ons mc,elite ons i-n te denken, hoe veel inspanning bet in Buys Ballot's1 t,ijd kostte, io-m z-el'fs weken Halter eeniglermafle over toet weer in de -omringende landen in gelicht te z-ijn.. Maat Buysi Balllof wiöt diiel iblezw-aren te ovei-winniein- en toten da groote bteteekbnis van de Memnisl -van do gelijktijdige weerstoe>sltian-den -doior zijin wtelt gebleken w.a,si, heeft toïji niet gerutet vóór da gcheie-l-e hiesdbaialde wie-rellld zich aaugie1- stoten bad tat. -een orglamitea'ti©, opi^vrij!en wd van deelnemers berusitende, dia zich voorstelde -o-veral' naar- ©en zelfde 'sy-s(tiaem wa-ar-n-emingen in te richten, ze uit ta wisselen en de uitkomsten gezamenlijk tie bc-studearen. Van. die samenwerking, Waar van de- tegenwoordige Internationale Me teorologische Organisaiti-e de voortzetting is. was Buys Ballbt de .stioht-erhij! plresi- deiei-av- het eerst© meiteorologischla congrtes in Leiplzig in 1872 en werd v-an toen tot 1878 'president v.an belt) Permanente Co mité. dat de definitieve organisatie- in el kaar zette,. Ook vo-or bet ©erste interna tionale poioljaar 1882/1883 beeift Bu;ys Ballot zich g-no-ote inspianninig getroost; 'eerst voor de deelneming van ons Hand, later voor h-et ontzetten der deie|l!n!em|ersi, Hij zei me, da-t ja hem tweehlondlerd pond beta,aid had-en nu verlangde hij van mij hetzelfde: bedragom zijn mond t-e- houden over een of ander schan daal een schandaalwaarin j'ijl be trokken was. Hijl mankte me gek' van ja- louzie daarom g'af ik: hem het geld'. Toen vertelde hij. het mij. Zc snikte, tra nen liepen over baar gezicht. Hij' zei, dat je getrouwd was, Bio;bdat je ge trouwd was met- een pupil van hem een ordinair -cireusmeiaje, Toe, zeg ma toch, dat het niet waar is! Ik ducht, dat mijjn hart Wr.a,k. Tot. „dait «ogenblik heb ik nooit geweten, dait ik zóóveel van jei hield. Zeilfs al i-s zo dood... e.n hij zegt, dait; zei dood isnooit- zal alle-s weer zijln -zqoals Vroeger, Biob, als het waar i-s, dat' je met ha-ar getrouwd ge weest bent. W-a-arom ge-el' je gtaen ant woord, Bio-b'? Waarom kijk ja me niet a-a-n? Wan-rom zeg je me niet, dat het niet waar is? Ze kwam naar hem toe en legde haar handen o-p zijn sohioude.rs; ha,ar wang drukte ze tagem zijn mouw. Maar Bob! wendde zich af', hij leunde telgen den -scho-o-rslteanman-tel lem liet Zijin 'hoofd c,p zijn. armen rusteu. Hij ant woordde haar met doffe1 stem: M-a;ar toeit is waar, Lilian dat was juist wat ik ju wilde komen vertellen .indien gij van Uw 30s,e jaar af, gedurende hoogstens 35 jaar. jaarlijks 211.- stort die iloo,r -ongunstiglen ijstoestand iiv moei lijkheden waren -geraakt. Nn wij juist hieit tweede intema-tioin-alie plocll'jaar, 50 jaar later georganiseerd, tot ie;en goed eindle he toen g&b'r-a.chl: en onlangs voor de Vijfde maal door dé' KominkllSjke Aoademi© van Wetenschappen te Amsterdam de gouden Buys Ballot medaille weird -uitgereikt .en zo,o de naam van onzen Weiroemden 1-aind- geneiot weer aan da mie-t-eoiroloigisohe We reld in herinnering werd gébltiaeht ,is hpt oiogenHik' gunstig -om z'ijin. naaim ook in zijln geboorteplaats opiwaardigtó wij'z'e tie do'c-n voortleviein. Giaarni© w-ensiahen Wij| het Comité succes' o-pl Zij|n streven." ut 1 B'ij dragen kunnen wordieiu -gi©aoinde|h aan den seca'.-piein-ni'ngm., dhr. O. Kouisteimiaker, Kloieting© (giroi ,2-26181). 'T BROEKJE Héél v-eir, yam o-ver da 'liei, w;as ie geko men. In de Oostelijke ridbt-iug daar er gens. moest 'n 'd|oiü|d|gie-WiOioin plaatsje liiggein, waar ie opi ti-en-jarigen, leelfltijld' waeis|joinig.en werd. Da-ar bad P-aisto-or 'm va-nda-an ge haaid, zeien ,;ze". 't W-as. nog IzlQcu'itt hleetj-e familie zieie-n E-n toen i-e don eie,risten pa,middag uit trok na-ar die- golv-endia v/ijldhejiid van. 'iti stervend pla-ars 'dier hei, wisten „zto" lal veel meer. Moester was .„nog m-a-ar 'n jongen". Hij! bad èChte- 'dropim-ciagen. Dït werd vastge steld v-ana-obter Jfa naa-i-maChSiemfijteia in de huiskamers. En „gróén was ie". En ze dachten melt wieeanoied terug aan bun vrote- ger-en meester, die zoo .goieid inigeblurgelrd was die, zag|ge en soh-rij'v-e vier iem veler- tig ja-ar in Varemveflld ha;d ,gieis|tean". Ter wijl meester Pluiiimers, ,,-d© nieu-wie", ge bleken w-ais ,,'n broekje" te zajin.. Als dan ook nog 'n Zekere plaats a-an de kaarttafel in ,,'s -L-amds Wielvarein"' ledig bl'eel «n meester Pluiimiers niet 'te bewe gen wa-s -deze te kbmen aanvullen, -fron sten d-e gednjpe-erde sltam-tiaflelvi'iemdeu h-um vro-edo voorhojdfdlen. Het „broekje" wil- U© wel, ze-i ie, ma-ar ie had geen tijd. „Z'n studie -en z'n wie-rlc" 'ha,d' i© ge|Zegd. Eu ie w.ae voorn-emiemsl, dit ein dlait Wat kon z-oö'n j-ongen vo-orncmens zijp-?, Wel. de familie Vetb, me-t' veel kinderen ©n weinig inkom-stein-, had de na,am, da-t ze allemaal ongeschikt waren „om te leerétn". Da oudste w-ae diom, de tweede wlas dom en de derde w-as 't ook. Z-e waren w-olege.r „zoo maar" overge-ga-an van klas naa.r klas. Om d'r af te kome-n. De gansich-e- ge meente wist da-t te, vertellen en 't waa geen schande. En vader noch moieder Vieth kwamen daartegen op. De kleine -man is n-aar 't dragen via-n -erg pijnlijke dingen ge schapen. M-a-ar nu h,ad meester PlUim-era iramm-ero vier, -die in dit gevtal .Sjia-ak heette, op de -eerstel hiank'. van z'n irlaa zitbe-n. En opi 'n a.voind kwam Pluimers b'ij! Ve-th binnen-gesta-pt, of liever gebukt, yanwege d-e lage deiur ©n 't kleiue wo-on- vertrek. Daar was ia begonnen pver Vteth IV. Z'n kalm-e, diepie, voop zoo'n jiomgem -en met dro-otm-ioogem dan vrijl ern stig© stem, werd da-ar met- aandacht be luisterd. Vader V-ath z'ei, 'n weinig gal mend, 'n pia-ar onnuttige, din[g©in. Maiax moeder Ve-th friemelde a-an dien hio-ek' van d'r voorschoot e-n met giehbel dten voox- .srshool temsllotte -a-an d'r oiogen. -Moeder Veth sohrei'die. E-n 'n bejaard© jnoeder in -hla-rtc-verdriet te zien is zielig. Wiant diep! iu dit moederhart piijhi-gde óókr 't Be sef', dat -elke li-éfdevojle m-oiade.r plijinigt, -als hajir kind ndlet leeren kan. -Ein alles wa,t ze van „de mensohen" Biti'l rierkropit -ein verdragen bad over nummer- één-,, twee en drie, kwam als, 'u ve-rliiöbteaidie Kitrqoim naar luiteln, n-U; ,,'t broekje" zon wel willend over numlme-ro- vier k'wairn piraten. Den -andeiyn kaart-fl,vo:nd werd al hie- critieeerd, dait Pluimers onn-utitig werk' op den- n©k 'ha-ad-de, W,aut ie w-aa het is wa-arik hien meit liaar getrouwd. Alles wat hij! j-e verteild© is waar; behalve dat Hij! hield opi, hiji hleseft© .dait Lilian, al was h-e-t dan ook' oipl ih'a-ar ijidelö en zelf zuchtige- manier, werkelijk van hem hield ©n zijn ridderlijkheid verzette zich ,er tegen om zelf ha-ar zo,o- o-nge-nadig den slag toe- te brengen, -al wist- hiji da-t zij' t(aCb spoedig de w-aarhei-d zo-u moeten hooren. Ze- keek hem met angstige nogje-n a-an. Be-halve Web-alve Wat Bob t Behalve da-t ze -dlood is, Lilia-n! Ze is niet do-o-d. M-a-ar dait west, ik zelf! .pias ae-dert va-nmoijgen. Ze iis -niafc dood herhaalde hij. D-e stilte -die volgde werd aillae,n verbro ken dö-or 'h-et vraolijka hhet-teren v-an Weit vurai' in den haiard' on het eentonige getik' opi den sebo-orsteenmaratel. Bob- hief w:a.nlh|opMg het h(oio!f'd oipi. Da stilte- werd ondragelijk'. Hij kon Lilians gezicht -zien in den langen spiegel bloven den Schoorsteen; 'bleek',me-tst-arendieooiglen. Bob, zei ze eindelijik' hartstochtelijk, met lieiesche ®t-em en j-agenden adlem-, het kan immers niet w-aar z'ij-n. Je houdt me toch immers maar voor den gpk'. Zèg toch dat -h-et niet wa-ar is (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5