18 en 25 NOVEMBER EN 2 DECEMBER VERSCHIJNEN DE 3 ST. NICOLAAS-NUMMERS VAN DE „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" HANDSCHOENEN BOS' KLEEDINGMAGAZIJN Geopend! Meubel-Magazijn Klokstraat 7 Oroeisterij SCHULTE&THIEME Grijpt de kans die wij en onze vertegenwoordigers U aanbieden! OOR HEEREN HAARD- EN KËUKENKACHELS Voor RACE-RIJWIELEN MEUBELS, BEDDEN, VLGERKLEEDEN, enz. LEVERTRAAN Drukkerij N.Z.G. H. MERiSON &Z0NEN'S Ijzerhandel n.v Kleed uw Jongens warm Tweed in wildleei, nappa en tricot. Wollen- en Zijden SJAALS OVERHEMDEN EN DASSEN. C. VAN DE KREEKE JOOST DALJÉ WIJN IMPORTEUR GOES (ZEEUW) ONS NOORDEN De [oman van R( Groote gratis-verspreiding op Zuid-Beveland en Walcheren. Goedkooper tarieven. Interessante prijsvraag. Verzorgde tekstpagina's. Alles aan concurreerende prijzen!'' GOES Telefoon 475 J. DE GRAAG SUCCES Want onze collectie HAARDEN, HAARD KACHELS, FORNUIZEN, VUL- EMMERS is zoo uitgebreid, dat wij U in alle prijzen en modellen kunnen bedienen. M. VAN LOO - MIDDELBURG NIEU1"^ ZEEUWSCHE COURANT leder jaar brengt 3 data, welke voor hen die zaken drijven op de Bevelanden en Walcheren, van groote beteekenis zijn. Het zijn de 3 dagen waarop de St. Nicolaas-nummers van de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" uitkomen!! Wat kan me die jongen eten A. C. VAN DER REST, DIRECTIE „N. Z. CRT." brengen wij een schitterende sorteering Wij ontvingen de nieuwste WOLLEN POLO-HEMDEN. EEN PRACHT-50RTEERING KLEIN IJZERWAREN. HH. WIELRIJDERS JACOB SNOODIJK RECLAME VAN DE WEEK A. TILROE, Sint Adriaanstraat, Goes NIEUW GEVESTIGDE ZAAK IN DAMESHOEDEN. TH. VAM OEM BOSCH Het beste en goedkoopste adres voor is Tooneelfonds „JAN GRQSFELD" Berlicum (N.Br} Hooge bijverdienste. ZAAK OPGERICHT 1380 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 1-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. RECLAME U KOM.T U KIJKT UKOOPT ONGETWIJFELD Ook in GASFORNUIZEN (fabrikaat Dordrecht) NEDERLANDSCH FABRIKAAT brengen wij het allernieuwste. MOEDERS! Truien, Slibovers, Pullovers, Poloblouse Polohemden, Plus fours, Rijbroeken Sportkousen. zaterdag II Na vijftiej FEU1LL DE 3 DATA! glunderde Moeder, en keek met welgevallen naar het grage schransen van haar kind. Zij wist het geheim er van welSinds zij 2 x per dag haar jongen de Vitaminrijke Levertraan liet innemen van As.. APOTHEKER - LANGE KERKSTRAAT - GOES Sinds dien tijd had haar boy weer eetlust! Fijn! dacht ze weer, wat kan me die jongen nu toch eten LEVERTRAAN in flacons van 50, 60 en 75 cent. h tl ABEL van de nieuwste modellen aan den laagst mogelijken prijs vindt men bij Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63, GOES Tevens het GOEDKOOPST adres voor is ook Uw adres: Keizerstraat 7 - GOES Zie de Etalage. Zie de Etalage. AANBEVELEND. 14 cent 7 cent 7 cent 7 cent 8 cent 8 cent 8 cent 1 ons eerste soort RUNDER ROOKVLEESCH 1 ons BOTERHAMWORST 1 ons CORNEDBEEF 1 ons HAAGSCHE LEVERWORST 1 ons KALFSGEHAKT 1 ons GEKOOKTE WORST 1 ons DROGE SNIJWORST Prima Boerenboter per pond 75 cent. Vette Witte en Komljne Kaas voor 30 cent per pond. 10 groote PEKELHARINGEN voor de inmaak 18 cent 8 groote B0KK1NGS voor25 cent U koopt goedkooper bij Het vervormen van hoeden, vermaken en herstellen van alle soorten bontwerk wordt vakkundig in eigen atelier verricht. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend en beleefd aanbevelend (voorheen Modiste fa. POLEY) VLA8MARKT 8 GOES 50 CRISIS-REDUCTIE AUTEURSRECHTEN. VRAAGT CATALOGUS EN PROEFNUMMER „PLANKENLAND" Financieele instelling wenscht voor uitbreiding harer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano Origineele Douro Port, Een keur van fijne Wijnen. p- p- p- p- p- Vermouth ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f 15,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 Chat. Beilevué p. 12 fl. f 16,20 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 en Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 wit of rood per 12 fl. f 18,00 Franco huis door geheel Nederland. Levertraan is een artikel van ver trouwen. Wij koo- pen in Noorwegen 't beste wat er is. Als Uw kinderen moeten gebruiken, koopt deze dan in de Noorsche Medicinale Levertraan bevat een hoog percentage A en D vitaminen in de juiste verhouding en voldoet aan alle gestelde eisehen. Per flacon 50 cent. De flacon wordt berekend en teruggenomen tegen 15 ets. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! zakenmensghen dib db katholieke be volking van het Noorden wensohbn tb bbrbikbn moften eknig H.-k. dagblad yoor db noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven tb vra gen, Administratie, Groningen GOES, Lange Vorststraat 37 000R A0VERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Wij hebben een schitterende sorteering: v De rij, ware tie in I den F Al wordt liet feit iNfOfveimber, vijftien jj dan de wereldoorlog den wapenstilstainld, dferlaud herdacht, .too van - tateekenis in .Vaderlands. Het ja.: opzichten 'n ongeluks. wereldgeschiedenis. Ri towering. Een grootj Afrika maakte rap 13 van de K rijs wet nel maand brak een grnotj uit in dé bouw bed rij man 'betrokken brak d'e revolutie afzetting van de-n had. 24 Februari we: (redacteur van de F| Caildaux, 1 echtgenoote schen ex-premier, gedj Ierland1 Mei deden aanval op heit Koninjl den. 24 Juni Zonk ij Ireland" in de St. Latf bij 1014 personen lietl viel ook het eerste scl| van den moordenaar Frank Ferdinand te niemand vennbeden kl do wereld in brand zj sta alarmeerend berië 23 J;uli, Oostenrijk jSfervië, dat den volg' stel v,an antwoord' v geweigerd. He eerstei te verwachten. Inden' 28 ,J|uIi. Bulletins bi tenrijk heeft Servië dt Twee dagen later w hoofdstad Belgrado gelj het niet minder angsti oorlogstoestand wordt gefcondigd. Tezélfdert'ij rijk het bericht, dat c listen Jlaurez is verm: D;uitscbe keiz'errfjk, pc log, verklaart op 1 Al aan Frankrijk,'s boudgHP zelfden da.g nog trokk] het Groothertogdom Hierop volgt het El aan Ujuitsehlnd om te eerbiedigen. Het W' het bombardement vil ecu leger van 80.000 I vallen. JJe oorlog tusl Britseho fiij'k en de mede een feit. Dfe eer I volgt op de andere en f staat geheel Europa iil Meer dan vier volle j; I getuige van de grootj kingen. Duizenden men dagelijks als veldbloem! en verwoesting aJlerweJ 'Wanneer zou het eindl konh et met eenige Izte! Met afwisselend saoce: lieerden tegen de oeint booten-oorlog de tusseh rika noodig maakte. Tc duidelijk, dat dit Ui] tig zou zijn; de blokki| niet voorzien had, Zou dergang van het macht den. Toch hield het no| ■Zelfs in het midden telkens zijn aanvallen dat een totale uitputti voedsel elke hoop als 4eed verdwijnen. Het. A duren. D,e eene imederlaii op. Elk uur moest ec prijsgegeven. Toen Nori het een feit gewordep den strijd moest opgevi rijie en Oostenrijk warea1 In groote spanning wen het einde verwacht. 1 komt plotseling het be uit Visé met een trein, gen salonwftgems, te E men. Met zijn staf en generaal Falkenhay VJ groot aantal auto's naar hiji te 9.45 in den imj als vreemden krijgsan;: worden. Intusschen b van de naderende revol Te Spa en te Kleef militairen, zelfs de of[ het muiten geslagen, richten elkaar op: Hui' van bewust, dat het v; niets meer te wachte, opi 11 November komt 55 Mrs. Fane hoorde, fa ging op een kiplpwidra kamer terug. Lilian w;at lia.d Lilian keerde zich was zoo. bleek als een do| 11: ga, naar Rob, hoeft geen tegenwerping hnei't niets tie vragen. I meegaan. 'Maar Lilian; >d praatjes je lijkt we., Lilian antwoordde nk] een woord langs haar Mrs. Fane ontdekte! opende chequeboek ©pi ze las de souche, waai maar nauwelijks droog gil. Maar in de. aliereer een zakenvrouw: z© sc nit, telefoneerde naar gal' opdracht om de Cl betalen. Daaropi rende zette haar hoed op. Het gek geworden was, maa zij nu eens definitief'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4