Noord-Hollandsch Dagblad ütloting obligaties bouw- en weiland, Dr. J. G. KINDERMANN Lange Matraat No. 74 Te pachten hij inschrijving 161 zieke Olmeboomeol TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Vleeschcroquetten Bakkerij DEN HERDER OfDO 'PJ.Glerum LOTERIJ-BRIEFJES. Bakkerij KLOOSTERMAN Noord-Holland Fa. D. BAKKER HE COURANT LiêüWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG If NOVEMBER 1933 HSPORT EN SPEL|~| MARKTBERICHTEN |~|rechtszaken!~| BURGERLIJKE STAND Advertentièn GEMEENTE GOES. "AN ballegoijen de jong houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Geweldige LIQUIDATIE AFBRAAK-VEILING Vrijdag 17 November 1933 Een Woonhuis, Schuur en Erf 2 Een Woonhuis, Schuur en Erf aan te besteden Dinsdag 21 November 1933, HET HUIS mat Werkplaats en Erf Dinsdag 21 November 1933, i. Woonhuis en Erf 2 Woonhuis en Erf s. Werkplaats, Schuur en Erf, 4 Woonhuis en Erf 5. Woonhuis en Erf 6 Woonhuis en Erf 61 PERCEELEN Te koop bij inschrijving VLEESCHBROODJES of PALINGBROODJES. FORD SEDAN J. LEUS AUTOHANDEL EISCHT VOORAL MERK „GROOTENDORST" wv de ging fad de vJRAAG DIE u f Groote markt2 ZEEUWSCH TARWEBROOD. PRIMA LEVERKAAS 20 ct. per ons SAKSISCHE LEVERWORST 16 ct. per ons LUNCHWORST 16 ct. per ons KNAKWORSTJES (4 paar) 60 cent HAMSPEK 20 ct. per ons Agent: W. KRAMER, Me«rd te HjqeScftu kwam zekere J. van i gtezeilisldhaiFi van eeaig» k in het café de Zwaan [weg! dien BoschGrava I Hsasfoh. In hadldien jplaatgie&omen, l.v van den ©aiéhiO|ud!ert lig van zijn stoel gl«ed. It zij dait de man. hie- i toen zij Miopd op den lij hem wat h©m man- nan antwoordde daA hij ld liet café ontruimd en 1 van Hielescih gewaar" Binslbtergen udt Nisfell- te hnllp1 en achtte over. etroffieme naar hjet ziie- nopdzatelijlk. Da teek in de hartlsltraak (.'rachtauto is hij naar rd, wa,ar bleek dat hij uit Gefflan, in sajnen- oiemaemtidpbliitia nit liddellijik eten onderzoek liein vast te staan dat v. lenmarkt te Dss is ge il daarvan in gezetechajp I mwaigen'be'wonieirs efemigle Idht. Jï'e-t troeipjie waa lihoinkén en waarsdhrjn- lirzaak van hat misdrijf was 35 jaar en vader IzJotek is, in vollen gang. 1 J'ft het parket uit Den lig van den officier mr. naar Hieesdhi Wageven rzoek in lie stöM'en We- k»rd oji den 35-jarigen Jxtel uit Uden. nacht hééft de ko- [xas&e uit Golfen twee s, zekere S. en M., woonwagenkamp aam I Den Bosch'Grave, ge- Iwie .sitarkie verdenking aan het misdrijf heb- kt. Beide pemonen zijn fekazerne te G effen op- VALKEMBURG'S-- LEEUWARDEN Drama te> Uden. is op een terrein yan Ite Uden het l'ijlk gievon- l.rigie® J. Dammers. Aan- len, dat de jongen hij het lillen en op een partij leeht was geiomien, waar- llbroken had. Bijl het po- I pchter gébfjeklen dat er [1 was. I da 17-jiarig© J. h., in ld© jongen dien middag |verhoior genomen. Dez» zlopderiing b|e- btevriend was met hat ■en geheellen avond naar Igen helplen zoeklan. Het jplerspiiien «pigtevtalfcn,, dat ■zeer gejaagd en zlenuw- Tltens ongevraagd ver st wist, waar zijn vriend Den Bosch onder leiding an justitie mr. Vermau- gen aan eien strong yer- wiaaxtij Ijij bekend© da n bedreven. at hij al stoeiend© zijn da .keel' dicht Weteftt ge- ilauw werd in 't geizicht. l én bespeurd© tot zijn >0,d was ingetreden. Da en op het afschuweljjlkla i de schmiui ofpi te hahgen. ■terug, sneted hat lijk foa er ijizeren halken en puin n pngeluk'ite s|uggeiïe|e®eia- jongtaensich isl naar het oig te den Bosdh! «verge. an Watt en Half Wiatt. fliam Wiatt in de oom- Half Wlatt 'bekende stroelm is, volgens een lij'nedhe bladen, naar «eo vergehiradht. Tijdens een ig hij' plotseling een aan- de van het drankverbod. ©he regeering jilaeft ons bekendwording v,an den in de drie: staten, dia rankvefbod hadden ver- dus een voldoende meex- bngrek tïjoen is pm het uent op de grondwet te a genomen om een tterug- laohalnatlten toestond te fteeds thans zijn de opgeheven op de Var. ^iadistililteerd .en de 'f|a,bri de Ver. Staten. Onmid-t r de wijziging .ter band beperkend© olf vlartaybe- invioex van geestrijke nfaibrikanten in de JJnie gelijke om verblodslbeipia- te krijgen op dien import he wijnen. Hiet deplarte- e houdt zich: reeds bezig iding der distributie van rken drank', die krachtens fet door de overheid wa mmen. De trein «p kageïs. van dien jeugdigen Rud- r fTaxmoltsjoek', die een ectrisohen treiinj heieft ge- ,(ru«erd, welke niet pp' wiellen doch I" tol »P kogefe loojpft, heeft diezier 'dagen |®f"[ieelc erkenning gevwndlen, doordat bta- is tot den aanleg van de eerste uitvinding van fJiarmoltsjoek is, zoo het tefegraafagentschap der Spwjet'- van zloo groote beteekenis, dat .zij in I Jjethniek van het spoorweg-verteer een I —jjiige verandering teweeg kan brenlgen, JJlicht evenals destiij'ds de eexste loao- Inotitf van Stephension en de ©toambioM wll Fulton. i J pe nieuwe trein van Jiaxmoltsjjoek' kbn |eai maxipiluni1 snelheid ontwikkelen van O K'.M. pex wur en in tegenstelling tot e andere soorten sjtaorwegen pntbtoakiem flier de gebruikelïjlke wielen en rails. R plaats van wieden is de trein Voox- jjep van gnoote kogels waarin electtrof I motoren zijtn. gébbuwd en. een houten of I gewapend betonnen dreniptel vervangt da Ixadls. 1 Elke wagon beeft twee rotelerende iko- gis 'en de gebeeüle trein vertoont ',een Ibacbtig evenwicht en is bij'zoinder elaB- Ifisch, Zoodat hïjl zich bijf elke (bröm!m|ing le spoorbaan kan aanpassen, .een snelheid van 300 KlM. ;piejc pur ziib dia 'bédifijlfskbsten niet booger I ,flan üf de gewone Bpioortreinen. D|ao'r irgiooting der kogels kunnen de snej- „Ai en de draagkracht Van dan trein I rprheogd worden. 1 üje eerste proefritten kelbbtan bewéZein, I lat tet idee van kf.armbltsjbe'k1 Voor praci- I fische uitvoering vatbaar is. Ernstig, auto-ongeluk blij Metz. Bij Metz is ©en zware vrachtauto in I hjtsing gekbmen miet een tran^iortwaigien, I -waarmee ©en groep) arbeiders zich naax j bun werk, de Fransehe veisfingwexkfen Üj de grens, begaven. De vrachtauto j reed in ©en bocht in volle vaart tegen dien transportauto aan. Negen aibbidexs wex- den gedood en achttien gewond, waarvan iadht zoodanig, dat ziji naar hef eiek'enhnis I ta Sairebonr-g moesten woxden overge bracht. KL-K. Z.V.B. Kobur UKoekoeken II. Morgen spleelt V.oiox de 2e ikÜaiSsei van den R'.-K. Z. V. B., Rob'ur II haiax eerste öompetitiewedstrijd thuis, pjp heit ferreiu aan den Polderscheweg, ,aanvan|g hallf 3. Ge-zien de sterkte van ons 2e elftal1, v|er- trouwen wij' w'eer op een flinke «plkoim'st van „Robur"-su|p|p|arters. Veilings vereen. Znid-Bicvelamd te Goes Veilingen van. 9 November 1933. Groote veiling. iZiurê" Kroetappels f 2.50 per 100 Kg. Kleine veiling. Appels: 'Goudreinetten prima £2023, A f 17—20, B f 13—15, C W10—12, Lady, Ilenniker extra f 10, A f 10, Ziare Belle fleur f 4—15, Sterappels 618, Gox Oranje Pippin f2539, Gourtpander f7, Bramley Seedling f 79, Pransdbe Goud- reinetten f511, Pran-sche Paradijs f10 12, Salome f 5, Ralmlbouj Mortier f 5 6, Pomtoe d'Oranjj-e f 511, iZoeteAnn- gaard f 58, IZuate Campagn-er f 4G, Hollandsch iZ«at f35, Herfotblomlzloet f 4, Afval- en Kboetappiels If 13, alles per 100 kg. Peren: Jbsephine de Matorie prima f24, A f 22, B f' 17, Nouveau Poilenu Ijf' 14, Gieser iWildeman f411, Wintersluikej ttijlen f 3, K'1-eiperen f' 36, AKKral- en Kboletperen f 13, aDeS per 100 kg. Diversen: Mispels f57 per 100 kg.; Honing f0,40 per flaooto; Kip:-eieren £4 per 100 stukb; Chrysantenn f8 per 100 ypot; 'idam f57 per 100 bos; Halzen y(f l',502,14 en Eendien f 0,32 per stuk Gipentenveiling van 10 .Npvtember 1933. (Spruiten f512, Spinazie f67, Wit lof f 17—18, Kroten f3, Uien BI—2.20, 'Wïjtopeeën f2.60, alles pier 100 Kg. iBloiemikbol f 1.5014, 'Siavoye k|o|ol f 1.70 f,2.90, Bood© Kool f 1.506110, OH- f 2.50, Andijvie f 1.502.50, idem Knul £2.90, Kropsla f 2.l20, Gr. Komikolmlmiers f4, alles per 100 stuik's; SeldeiSjl tf 1.50— 1.60, Prei f 7, Bamjmlenas f 2.50, Wortelen f7, alles per 1Ó0 bbs; Diversen: bLauwie fllfcuiven f 46, Tomaten f 220, heiden per 100 Kg.Meloenen f 12 per 1,100 stuks; Chrysanten f 7 per 100 blos; Ho ning f 0.30 per flialcWn; Hazfen Ï1.53- 2.10 Fazanten f0.45, Heiden per stukti Veiling te Middelburg. 9 November 1 Fruitveiling. Peren: bergamotte 6 9 oenfc, emile d'beSjfet 10, gr. ©hauwontel 46, urbamistie 8, maagdep-eer 9, nou-?éiau pioiteau 1019, 'beurré clairgeau 24 'doytenne du eomice 34, jloèephine de Mal- linles 718, 'kieipeer 26, gi-aser wilctó- mau 48, winterlouwtj'e 3—6, pwndspeeï 7, witte cousin .4—9, foppepeer 7, jodent peer 410 cent, alles per kg. Appels: 'hondsiniiil 311 cent, jafc'quea lebel 38, armgaiard 49, grauwZoet 2 8, oranje reinet 10111, huismaniZo-et '23, zioiete hollaart 25, rood© bakfldei 57, reine d'or 24, gronipgeln kroon 7, zoete 'bellefleur 4, Zure bellefleur 4— 14, bismarek 36, bralmjtey's seedling 5, caympagnex Zoet 28, 'Cpurt pendu 4, notarisappel S10, present van engeliand 8,17, present van luinteren 8, reineitte Ibanmans- 9, groudreiuette 618, ztetu ripber 610, steappel 914, warneW king 6, peperappel 35 cent „alles pier kg.; diversen: zure mispels 1011, Zoete idem 512, tom'aten 517, black lalidanta 26 oent, alles per kg. i Aardappelen: iZeenwscbe Maiuw© 75- 77 cent per 25 kg. 1 Kantongerecht Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding: BJjkwetA. H., Klcetinge f 3 b. e. 3 ld. h., Hl V., Gioes 2 mkal f 1 b. 2 mjialf 1 d. h'., kP. v. d. Pi., Gaas f 3 en f 1 'b. s)< 3 m 1 d. k, maten m gewichten ydif' beurd. En ©en kxdaliteit Zohder verlof, aloohol- hoiudienden drank' verstrelkkén*. M. H. v. L., -Wiemteldiiige f 50 b. s. 25 ld. b. Met motorrijtuig ijifden Zoudeg riijbewijte: 'H. O., Goes f5 b. s. '5 d. hj. M©t motorrijtuig ijijjden Zonden roodeu .«londér -achterlicht: P., 'sHeer Hten- 'dribskinderen f 5 H. s. 5 d; h., M. D'. v. B)., -Wisslenkeik'e 3 b. s. 3 ld- h'. IMett motorrijtuig, ijijden zpnder dat dit is voorZien Van mia|Sfons| 2 igpod werkénd'e relmlmlen: A. M. B., Bergen op IZo-oM, A. d. L., iWkard© f 10 b. s. jlO d. h). Fietsen Zonder Hel: L. P. ,.Wl. B., ler- ideke f 3 H. s. 3 0-, Ih. Deis aVondB met Voertuig rijfd-en zlonder licht: -W- 0. iSi„ WisZemktenk©, iWl B., Goes P. V., Kiampe-rlamd f 5 -b. s. 5 id.hj 's Avonds fietsen -aonider licht: M. L., Wjssenkéiike, geen straf toteglepast: S. S., M. T., Cio-lïjlnSplaat f5 b. s. 5 d. h'. 's Avonds fietsen Zo/bder refleötor aan het rijwiel: G. d. F., (Wlijnsplaat f2 b. s. 2 d. h., A. J„ polSjinsAat f 10 b. s. 10 d. 'h. 1 - 1 plronlrenschap le herhaling: A. K1. te Hanswèert 3 d. h. Door den Ambtenaar van het O. M. is hoogiw h-eroep aangeteeikfend tegen hot vonnis van dit Kantongerecht waarbijl Wl, Sc tie Goes is viijlgespuoihen Van het eenig werk uitvoeren inl strijd m'et Ble Vtop-rSchrifte-n der Wonirajgw-et. AFLOOP VERK00PINGEW, ENZ. OVK'Z-AND. Alhier werd Vrijdag, ten cVerstaian vkn motaris Beth in het open haar vea&briht een huis mleit .fiuin eni bouw land tei Dvezland grooit 31; A 73 cl A, be- woond -door m-c-jIde wed. Alo,e rdijk. Kjoiofpcr wetrd dhr. M. Rentmeester Mz. te Ove- Zand© voor' f 1500. GOES. Geboren: Anthoini-a, d.V. Jlactob Beenakker en jllanna Comelia Hoekman, te KlapelleChristiana Maria, d.v. Markus Lecndert Moerman an Gaertguida Maa-ia Hlag©, te 'Ktortgeue. i 1 Huw.-aang.Mariuus Aarhout Barent- sen, 29 jr. jm. te Middelburg' en S-ara M'aria Boddenho-f, ,26 jr. jd. Overleden: Thebdorus Cl'ementipa Haoh- mter, 8 weken. '|S|-HiEERA®|BNp|SKERKE|. Gtebhorten in October: 1, Maria, jJiohanina rd. vi< Gillis Van diem Dries en -Adriana vlan Blt'rien; 2, Maatje d. v. Mathijis iWiesf- strate en Deuntje vam ,den Dorpel'; ,9, C la zin a Cornelia d. v. Jiaooibus Ptingenis d «Winter en Rlaeriba Jiaanise van 't Wlestf- ende; 15, Pieternellia d. v. Jlam Boonman len -Adriana Remïjln; 20, Adriapa Cjojl* nelia d. v. Marinns Blankjeniburgh en Plohanna Jannetje -Fraanje; 28, Jan Z. v. IJaar Traaias «n Apolonia de Jonge; 30, Apolonia CorneRa d. v. Jiaoablus de iVoa ©n Louwerina Medjaard; 30, Cprnelis Jai- OoH Z. v. Jahanmeis RhaZe en ComielialZ (Hendrik'a van Klliooster31, Maria ER- paheth d. v. Comelis Goedegeb(ure( ©n Adriana Corneliaa, Geane. Overlijden: 7, Jaeomina Wiondergeinl, 69 j., eehtgenaioite van Johannes de Fouw 18, Neeltje van dier Bliek', 75 'j'., wéduwla van Marinus Kjote; 29, S.ar.a Solioonaart, 57 j., eohtgennote van Hermanns JamSens; 29, J|an Vermeule, 78 j., ©ohtg|enoio,t Vam Geertiiuid Verdfink'. Huwelijken: 5, Mjarinus Tholenaiar, 26 jm., en Binzjanma Jfohaanna Nieujweö- s-teeg, 27 j'., 'jd. VEBK00PIWGEW EN VERPACHTINGEN 'November: 15 Borssielen, huiö met erf en inboe del, Gele. 17 's-Gravenphld-er, twe-e woonhuizen miefl ;er'f, Van Dissel. 20 Goes, laïMraak, De Wilde. 21! Goes, wnoinhuD, Verbist. 2;1 Goes, vijf woonhuizen met ,er'f! en werkplaats met eehnur en erf, Van; Dseel. '27- Oostlburg, hofstede, Verbist. CORRY DINGEMANSE en H. C. RUTGERS, Burgemeester van Bersselen. Borsselen, 10 Nov. 1933. Huwelijksinzegening op 22 1 Hov. a.s., 's nam. 2 uur, in de ït. H. Kerk te Borsselen. DANKBETUIGING. De ondergeteekenden betuigen hun bartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, j zoowel van hier als van elders bij hunne 50-jarige Echtver- eeniging ondervonden. P. VERBART JOZ. VERBART— v. 'T WESTEINDE. [Ovezand, Nov. 1933. Hollestelle. HET BESTUUR van de ST. ELIZABETS-VER. te GOES brengt hartelijk dank aan allen die hun jaarlijksche bijdrage voor het werk der vereeni- I ging afstonden. Goes, 11 Nov. 1933. UITLOTING R.-K. Parochiale scholen te Goes 4% Leening 1912 groot f25000, Obligaties no. 1, 3, 10, 14, elk groot f250, ■4 0/0 Leening B groot f 25000, Obligaties no. 1 en 3, elk groot f250, Per December betaalbaar aan Pastorie. Burgemeester en Wethouders wan Goes brengen ter open- 1 bare kennis, dat op heden zijn J uitgeloot om op 31 December 1933 te worden afgelost: 13 obligaties nos. 12, 80 306, 534, 564, 726, 809, 831, 835, 901, 915, 979 en 1062, elk groot f 1000,en 2 obligaties nos. 1173a en 1186a, elk groot f500, van de geldleen, ad f 1,228.000, aangegaan in 1930. ®eze obligaties zijn op den vervaldag betaalbaar ten kan- we van de BANK-ASSOCIATIE Amsterdam en ten kantore van de BANK-ASSOCIATIE en van den GEMEENTE-ONTVANGER 4e Goes. ^oes, den 16 Nov. 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAJENIUS, Burgemeester. Secretaris. Hierdoor maakt on- dergeteekende be kend, dat hij de zaak in Groen ten en Fruit van dhr. J. J. DE WITTE heeft overgenomen. Hopende door een nette en vlugse bediening zich het ver trouwen waardig te maken. J. KLOOSTERMAN. Nieuwstraat 40, Goes. P.S. Op verlangen wordt ook gaarne aan huis bezorgd. OOGARTS, te Goes, Voorstad. Ondergeteekende zal verkoopen voor zijn principaal, op MAANDAG 20 NOVEMBER a.s. om 10 uur, 2 volle scheeps ladingen prachtige Afbraak materialen van allerhande ge bouwen, wegens algeheele op heffing van de sloopers-opslag- plaats te Loosduinen, van den Weled. Heer Van Beuzekom te 's-Hage. P. DE WILDE. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op 32387-28 des nam. om 1 uur, te 's-Graven- polder, ten kerberge van dhr. J. J. Verdonk, krachtens art. 1223 B. W. publiek verkoopen onder 's-GravenpoIder a/d Dorpstraat, groot 3 A. 92 c.A. eigendom van Anth. v. d. Perei. Op gebruik bij de betaling. a/h Schoolplein, groot 2 A. 75 c.A. eigendom van M. de Koster Mz. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. De R.-K. ZIEKENVERPLE GING „ST. JOANNA" is voor nemens de benoodigde levensmidde len voor het tijdvak 1 Januari t/m 30 Juni 1934. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór 30 November. Notaris A. TH, VERBIST te Goes is voornemens op des n.m. 8 uur, in de „Prins van Oranje" te GOES, krach tens art. 1223 B.W., in het openbaar te verkoopen aan de Wijngaardstraat num mer 23 te Goes, groot 2 Are, bewoond door den heer H. Vissers. Aanvaarding bij de betaling uiterlijk 2 Januari 1934. Het huis is te bezichtigen op 7 en 14 November telkens van 2—4 uur. 32354-27 De Notaris E. C. VAN Dissel te Goes, zal op 32413 48 des avonds 81/, uur te Goes, in de „Prins van Oranje", ten verzoeke van de Erven van den heer W. KOK, publiek verkoopen onder Goes a/h Schipperswegeling no. 4, groot 1 A. 23 c.A.verhuurd aan N. Melieste voor f3 p. w, aldaar no. 2, groot 1 A. 28 c.A. verhuurd aan J. de Lange voor f 2,75 per week aldaar no. 66, groot 1 A. 69 c.A.; ged. verhuurd aan K. J. Hengst- mangers voor f 1,70 p. w. en ged. in eigen gebruik aldaar no. 64 (hoek Oude Singel), groot 2 A. 3 c.A.verhuurd aan J. A. Luijks voor f 1,50 p. w. a/d Ouden Singel no. 58, groot 1 Areverhuurd aan J. A. H. Ticheler voor f 3,25 p. w. aldaar no. 56, groot 2 A. 70 c.A.; verhuurd aan L. Verbeemen voor f 2,75 per week allen voorzien van waterleiding. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Goas, voor 3 jaren, ingaande 25 No vember 1934 tot 24 November 1937 liggende onder de gemeenten Kloe- tinge, Kapelle, Kattendijke en We- meldinge. 32329-20 Inschrijvingen, met opgave van twee mede schuldenaren, worden in gewacht tot en met 14 November 1933 ten kantore van Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, alwaar no- titiijn op aanvrage verkrijgbaar zijn. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Natuurboter, J Amandelen, Bloem,Suiker Eieren, beter kan het jniet, in doozen verpakt 4 ons 58 ets. j Boterspeculaas 25 ct. per I pond j Banketletters 20 cent jSpoorbanket peripnd. j Banketstaven 20 c. p. st. I Am.speculaas 18 c. p. p. j Amandelpoppen 20 p., pd. Speculaas 15 ct. p. 3 ons Taaf-taai-poppen 4 ct. p. st. Chocol.letters (in cello- I phane verpakt) 14 c. p. ons 30 ct. per j pond I Borstplaat 20 cent 1 Borstplaat,es d j Suikerbeestjes i Marsepain-artikelen van 5 tot 45 c. per stuk I Er is er maar één goed ge- sorteerd in Sf. Nico/aas- artikelen II contant van den heer A. BUTIJN te Rilland-Bath en 1 DOODE onder Rilland-Bath, als: perceel 1: 39 stuks a/d Hoofd weg vanaf de 3 Haasjes tot het Bathsche Gat b/d Duiker ^metende tot 1,55 M.) en 24 stuks vanaf den tweeden Weg tot den Stroodorpe- polder (metende tot 1,54 M.) perceel 2: 99 stuks, w.o. 1 doode, rond den Fredericapolder en het stukje dijk bij de scheiding van Rilland en Maire b/d Zimmerman- polder (metende tot 1.68 M.). In te schrijven in 2 perceelen of in massa. Alle boomen zijn met rood ge merkt, de doode echter met een rood kruis. Z(j moeten uiterlijk 1 Maart 1934 gerooid zijn. De condities liggen ter inzage ten kantore van den Notaris en worden op aanvrage toegezonden. Inschrijvingen worden ingewacht tot 14 November 1933, 3 unr, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes. 32409-34 BESLIST KOOPJE! voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Ge kunt uwe Winteravonden zoo echt gezellig maken1 Wij helpen U gaarne Hierbij met onze WARME a 12'/2 cent per stuk, Een mooie blauwe 4-deurs model 1930, beslist in prima conditie, voor slechts f 550, genegen te ruilen. TELEFOON 423 - GOES Eischt dit Fabrieksmerk. Slijmafdrijvende PILLEN van L. J. GROOTENDORST Apotheker, Utrecht. Zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zii niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27Vs cent. 30242-30 Verkrijgbaar: te Goes bij GEBR. MULDER. Wacht U voor namaak PAST. Ö0E5. Telef. 2Ö4. PRIMA LANGE VORST STRAAT 22 BAKKERIJ GOES GELD!!! Uitsluitend bedragen boven f500,Alle doeleind. Bank en particulier geld. Vlug, bil lijk, kostel. Inl. br, port v. antw. POSTBOX 403, Botterdam. KOOPT NU UW Trekking 20 Novomber a.s. WITTE PAARDSTRAAT 5 - GOES BOTERLETTERS 20 ct. p. ons LETTERBANKET 12 ct. p. ons SPECULAAS vanaf 30 ct. p. p. Koopt U nergens fijner dan bij ons ST. JACOBSTRAAT13 - BOES ONS DEVIES IS; KWALITEIT VOOR ALLES Door wederksarlg ta koopan bi] anza Adverteerders, steunt men ook zijn algen zaak. Zoekt U un afdoende en mchkoHi reclame in Noord-Hollend boven 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. Ie ket - - - Iket meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren bet Y, «et editie's «oor Alkmaar, Helder, Hoore, Per- merend en protlncie - - - - Aanvragen roor advertentietarieven riekte men een de Administratie HOFPLEIN - ALKMAAR - Telefoon 433 en 633 - -

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3