MERCURIUS kerkelTjk leven" gemengd^nTeuws UITLOTING OBLIGJ HAVERMOUT 25 cent per pondspak NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT d-c juweclcndiefstal te VGravenhagie. Advertentie dankbetuiging] joz. verbart| GEMEENTE GO ZATERDAG II NOVEMBER 1933 ZEEUWS I meer le toedragen dan f 8394,30, zoodat liet dOiOr meergenoemd bedrag ad f 10.667 reeds ten volle wordt gedekt. .Verder kwamen wij bijl de samenstelling dezer begrooting telkenmale tie staan voor nieuwe verrassingen, die even Zooveel mal len onze berekeningen wiper omvèr wierpen en ons noodzaakten tot het aanbrengen van wïj'Zigingem. In de eerste plaats moet genoemd wor den de uitkeei'ing uit het gemeentefonds, aanvankelijk uitgetrokken op het door do wet gegarandeerde bedrag van f 74558,94. Krachtens een Wet, waarvan het ontwerp Ibereids bij de Staten-Generaal is inge diend, Zal deze uitkeering worden ver minderd met 1' 6000,waarvan i 4488,99 toomt ten laste van het dienstjaar 1934 1935, zoadat de post moet worden ver minderd tot f 70069,45. J® de tweede plaats ontvingen wij' op 6 dezer bericht, dat het subsidie voor de WiertoVersnhaffing en de steunregeling in het ja.ar 1934 Zal berekend worden Volgens een nieuwe formule, n.l. op1 basis van de fctlastingca pariteit der gemeente. Dit deed de raming van gemelde hijdrage dalen van 155 o/o tot 33 »/o der uitgaven wegens loon en steun. In de derde plaats legt liet Klijk aan de producenten en dus ook aan de ge meente als fabrikante van gas een nieuwe belasting op, genaaamd „Omzet belasting". De uitgaven deswege do heffing drukt niet op gas dat gebezigd ■wordt voor straatverlichting worden getaxeerd op rond f 5000,Weliswaar heeft de Begeering blij da "indiening van het betrekkelijk wetsontwerp ta kennen gegeven, dat het haa,r bedoeling is, dat IdteiZo belasting tenslotte op de consumen ten Zal worden verhaaald, maar wij1 heb ben in overleg met de gascolmlmissie, onlsi (ernstig de vraag gesteld of zulks aal zijn in hot belang van het gasbedrijf. Daarbij) hebben wij overwogen, dat, vooral in dei- izen lijd het belang van het bedrijf en dus van de gemeente mlaebrengt, dat het debiet behouden blijft, kan het rijln, nog wat wordt omhoog gebracht en dit lachten wij slechts mogelijk door de prij zen der producten zbo laag mogelijk te houden. Wij' hebben mitsdien op de be grooting van liet bedrijf f 5000,ter- Baike van deze belasting uitgetrokken. Tegenover de tegenvallers wat de in komsten betreft staat, dat de opbrengst Her opcenten op de gemetetottefondsbelasj- Iting en die van de classificiat.e der ge meente in de derde klasse vam |ge|m)elde be lasting tot een liooger bedrag konden wox- Iden uitgetrokken dan op de begrooting voor 1933 het geval was. Het 'voordeelig iverschil bedraagt f 18000,Hiertegen over staat ua® lagere raming wegens op;- oenten op» do vermogensbelasting ad f292,50, 'blijft f 17707,50. .Verder hebben w'ij1 gemeend, voor dit maal het geraa|mld batig slot van het gas bedrijf .geheel in de gemeentekas te klim men laten vloeien. Voor het bedrijf, dat' over flinke reserves, beschikt, Zal dit geien beZwaar opleveren. Het spreekt vanzelf, flat ieen dergelijke politiek op den duür niet te verdedigen Zon Zijin. Voorts hebben wij op verschillende ■uitgaven Zooveel mogelijk bezuinigd. Tenslotte hebben Wij' gemeend, evenals iverleden jaar, op den plast voor oinvbioir- izliene uitgaven weder f 20.000,te moe- tem uittrekken wegens subsidie aan het Gasthuis. Hoe de betrekkelijke aangele genheid tenslotte ook zal worden opge lost, vast staat da.t de ^ekorten die het beheer over vroegepe jaren heeft opge leverd, gedekt ziullen moeten worden en flat bij' de handhaving van de afdeeling „iziekenhuis" de exploitatie over volgende |aren 'niet Zal Zijin sluitend te taakje ponder bijdragen, ook .al ZulUen- de door de |c)o|mimssi>e ad hoe aangegeven b-eizluini- gingen ten volle worden toegepast. Eicm iwxorziohtige politiek vordert, dat met een |em ander rekening wordt gehouden. Bij' de raming der overige posten, ge lijk gezegd, is de meest im|qgellij|k-e Zuinig)! heid betracht, waarbïjl evenwel moest Wor ld-en zbrg gedragen de bedragje® zoodanig luit te trekken, dat Ze niet later -Zoudiein jbïijtoen onvoldoende te zjijin. Desondanks kon d-e post „onvoorziene uitgaven" af gezien van bovenbedoelde JE 20000 voor het Gasthuis niet liooger worden gef Et-nul dan f 1545,83, hetgeen w'ij1 mjet het Rog op mogelijke gebeurtenissen in het aanstaand dienstjaar, niet Voldoende ach ten. Slechts twee middelen tot aanvulling van dezen post achten wij' mogelijk, n.l'. verdere belastingverhooging en vorminde ling van' salarissen. De eenige belasting, welke nog zou kb®' men worden verhoogd, is de heffing van (Opcenten op de personeel» betasting. Op het verdubbelde tarief worden thans ge heven 40 opcenten, maakt welbeschouwd te Zamen 180 opcenten. We zijh flus nog 20 opcenten verwijderd van het aantal van 200, dat floor de Regeering wordt ge- leischt in die gemeenten, welke financiaalle steun van het Rijk ontvangen. Werd het aantal tot die hoogte opgevoerd, dan zou Zulks een meerdere bate voor do 'genteente- kas opleveren van f 9400. Wij hebben gemeend, hiervain voorlaopig althans, te moeten afzien. Die belasting druk is hier waarlijk' reeds niet gering en men kan niet weten, wat de toekigmlst nog bremgein zal. Blijft vermindering van Iponen eu salarissen. In het algemeen gesproken Zijn wlijf van hreening, Jat het niet aangaat, o;m ,de tractementen te imjake® tot sluitpost dei Ibte'graoting. Wanneer wij' er tenslotte dan toch -toe Overgaan om aan uwe vergadering een voorstel te doen tot vermindering van loonen en salarissen, dan ges'ehiedt. zulks mit overweging, dat de ambtenaar in ruil voor zijn vaste positie iets mag overheb ben voor de velen, die in dezein Zeer ab normale® tijd van alle of vrijlwel allo komsten verstokien Zijln. Biji 'besluit van uwe vergadering dd, 24 J'uni 1932, werd reeds een tJijflelijikfa korting toegepast van gemiddeld 3 °/o. Wanneer dezle tot ongeveer 5 wordt verhoogd, Zal Zulks een vermindering.dep luitgaven brengem van f 3000, waar mede de post „Onvoorziene uitgaven" kan worden verhoogd en .wanrdqog deze dus komt op een bedrag- van ruimj f 4500, het geen, alhoewel' niet Zeer hoog, toch maar Wij hopbm, voldoende Zal Zijln. iZpnd'er -onverwachte gabaurtenisswn Zal Gioias Zij'n -zelfstandigheid 'jog niet prijjs behoeven te geven. i i Kiekje uit deu Raad. 'n Onbewogen zitting! Geen onvertogen woord -gehoord. Geen hatelijiklieidjcs of boosaardigheden. Geen vuistslag en geen sp'eldepirik. Geen verklaringen -als vlag gen en volzinnen als oorLogs schep en. AUels' ademde vrede en welwillendheid, 'n Poli tieke idylle. Men moest denk-ein aan hot liefelijk glijdend© bootje op het spiege lend meer van spraakwater; aan den niet minden iaanim|in®igen oe-oever van den snellen Vliet (natuurlijk Zonder het treu rende weesje )en aan- zlooVelc andere na tionale gezangen van Zoet sentiment en fondant Zachte gezindheid. iW-u.arom kan het altijd Zo-o niet zpjin. Is het dan Zro'n kunst om verstandig te doen. Waarom schiet inien bressen alk,' er zooveel deuren zijh?. Doch laat ons koeren tot de ngen-da die ditmaal Zoo onbelangrijk was als 'n fas cist -die schor is. Die nieuwe garage-verordening wond voet stoots -aanvaard. Die politie-venordening werd herz'i-en in dien zin, dat aanslagen op die beurs der burgerij- dooir onbevoegd-en tegengegaan kam worden. Jeglpns aansla gen op diezelfde- beurs 'door bev-olegden handelde onzle Raad veel' milder; het ko hier der ni-enwo straatbelasting ward zön- dier eenige aanmerking goedgpkteurd. Grootmoedig werd het verzoek van een apotheek om 'n receptenbus o-peein der flanken van ons stadhuis te nagelen toe gestaan. Diepe wonden wlordein den belastingbeta ler momenteel van gemeentewege geslagtn; gelukkig misgunt uien het slachtoffer een vlugge bezorging Van het lie eten de zalfje niet. De weg tot de raadszaal voor het' nieuwe lid. den heer Jonkers, werd vlug en vaardig geëffend en 'n verzoek va o dhr. Molhqe-k om imiinder personeelie be lasting vo-or café's ten restaurants wcird aangehouden, omdat tnien. eerst cems wilde onderzoeken hoe 't met de verdiensten stond dor requestranten. D;e v-oortzitter meende dat dez'e nog liever jmlecr ■zo-udem betalen, dan dat men in hun kasho-aktu ging grasduinan. Laten we afwachten. Over het belangrijkste moimient jn dezlo zlitting kon nog geen woord vallen. Dlo ge-moentebegro-oting 1934 werd aangebo den. ,V,an belastingverlaging is nog geen Sprake. B. -an W. hebben z'e-lfs om die to voorkomen op da salarissen een nieuwe korting van tw-e-a procent voorgesteld. Wlij beigrijlp-en -er niets van. Het belast baar m'k-oiii-ciL is hier zeer hoog. D;e werk loosheid naar verhouding lager dan el ders. Het B. A. is gefortuneerd, sala'ri(s|sen van het gemeente-peraon-eiel zijn hier niet lw-ager dan elders en toch die geweldige belastingdruk. Daar moet toch ergens een fout zitten, waaraan het befaamde Gast huis!-„tekort" .alleen geen schuld kan heb ben. Zon het niet Zijln omdat sotmlmigo gemeente-diensten hier te grootsch van opzet zijn. Wlijl gelooven het zelker. Da omschrijving van de begroot ing was weer even helder ails altijd. Ons (compli ment voor den steller. Eton, spljlsnitdceling. In die eergisteravond on-der vaarlZittar- sehap van dien heer J. O. v. d. Velde ge- ho-u-dien vergadering vain de oomlmissie voor dia economische spïj'suitdeeling werd door den isecretaris-pianningUieceter den heer T. Fiablerif de Jlonge, het jaarverslag uitge bracht. Dia-a-raan ontlieemein wijl het volgende; Daar we ij-og steeds- in «en cririisfij'dplark leven en daardoor de werkzaamheden v-oplr landarbeiders -en lamhac htsliedein- zeer edhaa-rsch zijln, was te voorzien, dat dezen winter veel behoefte Zou bestaan om op de eerste rol geplaatst te worden en daar door -direct voor cle bede-eling, te mogen ketanan. Dlesse vele aanvragen deed de commis sie besluiten de gewone bedeelingen 14 dage® vroeger dan gewoonlijk te beginnen, Ho e wel h et aantal aanvragen, al meer was dan vorige jaren, bedroeg dit an f>3 gezinnen of alleenstaande personen, dus 6 meer dan verleden jaar. De bedoelingen, die tweemaal per week gehouden werden, bestonden uil warme, voedzame erwtensoep-. Extra bedeclingei) kwamen dit jaar niet voor. In totaal zijn uitgereikt 7860 portiën erwtensoep .tegenover 5950 portiën in het vorige dienstjaar. Hiertoe Zij-n gebkuikt geworden 1520 K.G. groene erwten, 311 K.G. inlandscli spelk, 216 K.;G. gort, 116 K.G. rijst, groenten en de noodige speoe,- rijlen De rekening wijst aan een ontvang van f2004,53, een uitgaaf van f 1799,33, dus een goeds lot van f 205,20. De oomlmissie -dankt allen, die haar ook dozen winter met hun bijdragen en sym pathie steunden, terwijl zjij in liet belang van onze minder bedeelde stadgen-ooten dg instelling in de weldadigheid harer mede burgers ten zeerste bllijft aanbevelen. Dje oomim'. werd uitgebreid in ledental met dhr. Molhoek. Inplaats van dhr. H. Jonkers, die bedankte, werd dhr. Din-ge- manse gekaZe®. Levering brandstoffen. Die levering van brandstoffen voor da giemeentcgebouweu is vpor het seizoen 193334 gegund aan; Firma K. Pik Zn.. voor anthraciet, lange en korte turf; ,W. Faasse, voor Bre.e-h-cokes. De T filmdagen. Voor d-e alhier vanaf 21 tot en meit 28 November a.s. te houden z'-g- „Toon- dageu" Zijn voor de volgende vermakte- NEDERLANDSCH FABRIKAAT fijkheden standpdiaat-san, vcrl-eend op de Groiote Markt, n.l. kmapai'k van A.. Jan vier, 2 gebakkramen van C. J'. Janvier, ©en electrisdi-e z-wciefmollon van .H. M. V-ale, een lu-chtschionilmel van H, Roels van den Boom, can vliagbctmlsp-el v'an R. Vale en een theater vaar W. M. Friso. W. D. 4 en Y. D. 4 zij'n twoo subSieme ri«;uwc N. *S. F. li AI -II)-'!'( HSTKl - 111 \T Hooi'diagent; J, M. Polderman, Goes. (Adv.) Ierseke. De vereeangiug „Handelsbelan gen" alhier Zal den minister van Finan ciën verzoeken om de. a-ccijlns vioor sigaren) winkelier ste handhu.von o-p- f 5 en niet op f 50 -als is vastgesteld. Aan andere vereenigingein in .Zeeland Zal adha-asie gef- vraagd worden. Ehewfliilsdijk. Woensdagmiddag is ten overst-aan van notaris M. Oele J'Z. te •'«-Gravenpolder kraöhtens artikel' 1223 van htet Burg. Wetboek publiek vei<- kiochtde smederij' -mtet woonhuis en tuin in deze gemeente, -eigandoiml van den hoe® Joh. de Jager; loooper hiervan wetrd de heer G. Gch-aalje, smid te Veene, voor die som van f1270 p-lus acctesfefairen. Bars se ten. Woensdag vergaderde allhiclr da D|ijkra,ad van den 'Calamiteuzanpioldor Bors-zel-en. Men besluit, den padliter van ©en deel van den- B-eheldcdijlk f 10 verlar iging tos te staan van pacht v-oor 1933. Dia rellcening wïjht au® f56228, ontvangj sten; -en f56773, -uitgaven. D,e voorloopige begropting 193334 is vastgesteld iop f 46141,12 in ontvamg en uitgaaf. Ook het voorstel tot opheffing van het personenvërvlp-er op de ringlijh „iZiuidtBeveland" komt laan de orde. Me® besluit daarin toe te stemlmien, indien S3l/i percent wordt terugbeta-a.ld, niet 30 peir- d-int. D|e heer Jacob van Liere is gekbizen tot lid van dan Dijlkiuad. Aardenburg. Na,ar we vorncme-n, zul de fabrikant van het materieel dat 'verweklkt is in den nwnofalt-weg, langs de haven «n in de Oude Kerkstraat, voor eigpni rekening in het aansltaand-e voorjaar 'n gdhe-el nieuw wegdek -aanbreinngten op deZe wieg-gedeelten. Vooral' het «©rste d-eel is tlians do-or de- bietenwagens totaal vernield Sas van Gent. D|e landbouwer Sch., al hier heeft in ecu van zijn stroomlijltcn, Bt.a-and-0 tegen de Belgische grein,s, niet minder dan 600 Kg. suiker gev-olnden die daar waarschijnllijk door smo-kkejaalr's wa ren -achtergielaten met het oog otrn Ze zou- dra mogelijk verder Ne-jlcrl-and in te biilcin- -gen. Nu hebben de conimjiciaan -dei -zaak in beslag genomen. Biervliet. Die zteon van dein landbouwer S. Dl. is in de sshuur van een hoogte van zeven meter gevlalljen. Zwaar gewond is het slachtoffer naar het gasthuis Sint Antonius te Oost-burg vervoerd. IIontenisse. Geslaagd aan de universi teit te Nijmegen voor liet doctoraal exa men in de R-omlaansehe taal e-n letteren du heer A. M. Th. Cornelisse-u alhier. Afname Inilanlï-lan-klwzeer. In Zeeland en Noordbrabamt is onder de veestapels het mond-en-klaaiwzleer dermate afgejnomen, dat in de 1 a,a,tsto weekio-pgave® dier heide provincies nog slechts 200 nieuwe geva-Uen werden, ve-rmteld. Kort g-eleden waren het er ongeveer 1000 picjr week. Men hoo-pt, dat da vee|züelkttei in genio-emde pro-vinoie-s spoedig gehele! «al' igiewelien zijn. Rechterlijke macht. Bij Kon. Besluit van 6 November itsi be noemd to-t kantionr-echte-r tie Neuze® mr. A. J. M. Ooninex, thans griffier blij' het kiant-ong.eraeht te Eanho-v-en tic-pia-ald, dat die vacature van kantonrech ter te Oostblurg, opengevallen do-or het overlijden van. mr. A. E. van Ei'dik Thie- me, niet zal worden vervuld] -aan mr. A. J. M. Ooninox, kantonrecht ter te NeuZe®, opigedraglen d© waarne ming van de werkzaamheden van kanton rechter te Hulst -en va® kantonrechtier tei Oostburg. WERKLUST van 12—18 November. ZONDAG, Mis van 23en Zonda-g nu Pinksteren. Gloria, 2© geb. H. Liviuns, 3 H. Martimis, 4 Oct. H. WilllibTordlnis, Credo. Pra.ef. Dri-eëenheid. MAANDAG, Mis H. Didacus, Belijder', Gloria, 2e -geb. Oct. H. WilMbrordus^ 3 Concede. Credo-. DINSDAG, Mis Octaaf' H. WilJiWror- dms, Bis'schop- Belijder. Gloria, 2© geb. H. Josa-phat. Credo-. WOENSDAG, Mis H. Albertus de Gro-ote ,Bis0clh. Kerkl., Gjioria. Credo. DONDERDAG, Mis H. Lebiunuis, Bel Gloria, 2-e geb'. H. Gertrudis. VRIJDAG, Mis H. Greigorins de Than- matnrg, Bisladhopi, Belijder. Gloria, 2-a geb. .a, ennetis. .3 na-ar -eigen k-emze. ZATERDAG, Mis Wij-ding der Basiliek H. Petrus en Paulus. GHÜobia, 2e geb. P-aus, Credio. GOES. (Parochie H. Maria Mngdalena.) ZONDAG, uitreiking ii. Communie om half 7, 7 uur, ua de Vroegmis en 9 uur half 8 de Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. N-am. 2 uur Cate-cihiElmus, 3 ujur Lof' met Rozen-hoedje, half vijf Maria-Congre gtóe der rwteede afd. grootere mteisjiefe, 5 uur Patronaat. MAANDAG, sle-ohts één H. Mis te half -acht; ook te 8Vk uur wordt de H, Communie uitgereikt. WOENSDAG, 's la-v. 7 uur Lof! met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. 8 uur Congtegia" tie der H. Familie. ZATERDAG, vanaf 4 uur gelegenheid om tei biechten; 'a av. 7 u-ur Lo-f' met Rozienho-edje. Teriig van de bedevaart. Gisteravond zij'n te Maastricht de 79 werkloozen teruggekeerd, -die- p|ep fiets, eten bedevaart na-ar Rom-e hte'bibiein on-dler- nome'n. Zij w-arc® ojl L6 Sep|temh'er, 85 in getal, vertrokken. Door Frankrijk' gin gen Zij naar Rome, waar zij dqor dte® Paus in au-diëntie werden ontvangen. Zij sliepen in tenten, die op den vraichtauto werden vervo-erd. De: fanfarev-ere-eniging St. JoZef heeft h&n met muziek afgehaald. F. de Menlder f Ten huize v,an z'ijln. 'ftm-ilie is te 's-Gra- venhage. na voorzien te zij® van de H.H. Sacramenten der St-ervendien, op 56-jarigten leeftijd overi-eden -die zieereerw. heer F. de Moulder, pia,stoor te Ursemd'e overile- de.ne werd geboren te Lisse 22 Slept. 1877 en priester gewijd 15 Aug. 1901. Hij werd benoemd tot pa,stoor te Ou-d Vos meer op 7 April 1917 e-n Mei 1925 tot piastoor te Urstem. Nederlandschte aula in Frankrijk verongelukt. Reuter meldt ,uit Reims, da-t Diomder- diaguiidd'ag op den weg R-aims-Viouziers een Nederla,ndsche auto t-egien 'tpn b|o|0®i is gieblotslt Paslsieie.rende -automobdlistm helb- bie-n -de -drie passagiers- uit die wrakstukken tievrijid. De 32-jiarigie' chauffeur J. P. Cl'-e- m«r;a. ftemstig uit Amsterdam, bleek op slag te zijh gedood. Da Weide anderen, da 36-jaa-ig.e heer O. P. Vier kroost, uit Am sterdam, -en de 24-jarige Duiltsche m-ej. L. Kohier, uit Bonn, Zijln -ernstig' gew-ond na-ar het ziekenhuis te Rieims vervoerd. D© Nederla-nidschte consul heeft de fiamilie- leden van -de beide Nefleriamders van het gebeurde in kennis gesteld. Vermoedelijk was de auto .op- w©g van Parijs na,ar Duiteehland. Gister is ook dhr. V. overleden,, Met te-trekking tot de inbraak; die in den na,cht van 30 September op 1 Oct. j.l. is gepleegd jn het plerdeiel Zoutman- straat 1 ho-ek Piet Heinetraat, bij. de j-u- weliersfirma. J. van Wjllligen en Zn. en waarbij voor pl.m. -f 27.000 aan onder scheidene. wa-arden is gestolen, ycrn-einen wij', dat d-e- p|olitie te Hamburg dte vorige maand drie -perspnen he-eft aanglahonden, n.l. J. O., H. K. -eu H. R-. De twee laat st en zij l i Dui-tschers. Genoemde J. O. had in liet begin van October te Hamburg 25 sieraden van de hand gedaan, welka door d-e plotitie in be slag werden genomen ,da,ar men vterm-ciedde da-t die sieraden van diefstal afkomstig w.aren. Bij onderzoek bleek ,da-t 'b-edloielkdie siera den door J, O. waren goko-cht van laatst genoemde beide plersionen, wa-aro-p pok de zen werden gearresteerd. Van toegezonden foto's der sieraden werden er verschillende dooir de beieren van Willigen herkend, waarna een va.n de heeren van W. met een inspecteur der H-aagscha pfllitie naar Hamburg ging e-n qo siera-den al!© als zijln eigendom her kende. Tijdens het onderzoek van de politie te 's-Gravenhage, onmiddellijk na de in braak, ward opi -d-e -deur van den jiujWelieirs- winkel één vingerafdruk gevonden, diie thans i-s geibleken aftoms-tig te zij-n van den aangehouden H. Iv. Van den buit is slechts voior 'n- waarde van f' 4000 teruggevonden. Auto-botsing. De mi-st v-an gistermorgen is oorzaak' geweest v-a,n eeoo ngleluk \op den BoSch- dij'k onder het v-oiormaliga A-oht bij 'Eind hoven. De 'he,er S. uit Ein-clhoiv.en h|(i,d relents v-a® den weg z'ij-n auto stilgezet om da voorruit schoio-n -te maken. Ir. Niglge- me-yer, die miet hem maeiKled, wil-dle ili-t voor hem clo-en en ging daiartoie op-, de treeplank sta,an. Toen kwam p(!|oitsi uit den mist «en auto, besitra|urd dop-r den heer Smulder, die -den auto niet zag, aaoidat een bbtsingi ontstond, wa-ardoor de heef Niig'gem-eyer van de treeplank sloeg jpiq -een ernstige schtedelfraotuuir optiie(p|. Pien' auto van den gemeienteJijlkien igemlcie skai-n-di' gen -di-enst is hij- n-a-ax htet St. Jozef' zieken huis gebracht. Daar overleed hij'. Beide .auto's werden ernstig beschadigd. Da politie stefit- -een -onderzoek in. Inbraak. In het grenspla-ateje Maaeeyk (Biejlgie) is in den nacht van Woensdag .op Donder dag d« brandkast van den heier v. D. ge forceerd. Dia -dieven hebben 140.000 francs aan g-eld en piapferan gastoten. Hle-t sjpnor leiidt naar d-e Limburgsiche gre-nslstreek meldt men ons uit Venilo, Onoerljjke |.ii'nniugmpcitei' Te Delit is de 35-jarige werkman Y. geia-rresteerd, vepda-cht van verduistering, v-a-n i'500 ten nadeel© van -eien arblsiders- org-ani-satie. waarvan hij ptenmingme-eisltler was. Twe© arbeiders verdronken. Donderdaigiotehteud vrccig jnoestem e-mlg-o artteiders uit Baxsinigeirhorn en Middien- mie,er pier vlot -eien der k-anaiten Wij Hoorn oversteken. In den regie! gia-an op da-,t vlo-t, dat binnenkort dqor een brug zal wotr- deJi vervaiLgiein, zooweiel mjojw|ell!ij'kl artisi- dieirs. Toen. het DjondierdiaigöiorjOieai noig dnisteir was, is li-ob vlot gekan-tead en ge raakten vier arbleadetra in het water. Een van hen wist zich aan htet vlot vast te1 klampten, een tweede wlerd gered, doch twe-e arbeiders zïj-n verdronken. Hun name® zijn Potter uit Middenm-e-er en Ma.nd-emaker uit Barsingerhorn. De -po- litiei uit Medemblik e-n Middenmieier stelt -fle-nonderzo-ek 'in. M««rd te Heesdi. Etei'gisteravond kwam zekere j. van Boxtel uit Uden in gtezelstóhap van eenige woonw-aglenbtewioiniers, in het café de Zwaan aan den rijksstraatweg dein BoschGrave onder de gemeente Heiaach. Nadat de1 mannen hadden plaaitgienomen, li-einerkte de vrouw v,an den «aai'éhoiudter, dat v. B. plotslefiinig van zijU sltoel glteed, Aanvankelijk dacht zij dait de- man bie- -sicihonkien was, dooli to-en zij bloied opi den vlo er zag, vro-e(pJ zij1 hem wat hem man keerde, waarop de man -antwoordde dait hij gestoken w-ais. Onmiddellajik' werd Iret oafé onitruimd -en de burgem-easter van Hieieseh geiwaar" siahuwd. Dr. van BinslUexgem uit Nisltel- rode verlc-ende eiersfa hulp- en --aohtte. o-veir- bre-nging y-an den -getroffene naar het zie kenhuis in Den Boislch nqodzafalijik. Da man had een measlbeek in die hartlsltreak opigelo-open. Per vra-chta-uto is hij naar Den Bosch vervoerd, waar bleek dat hij was overleden. Da ma-rech-a-usaae uit G effen, in samen werking „met de- gieanaentielpbliitiie uit 1-Ie-esch, stelde onmiddellijk -eien ondierzoiek in. Da-arhij is komen vast te staan, da-t v. B. naar de» paardenmarkt te- Oss is ge weest en na afloopt daarvan in ge-zellschapi v,an genoemde w-oioniwaganheWioniers qenigig café's Ire-eft bezocht, JH-eifc tpoepije was min of me-er bescho-nken en waarschijn lijk is twist de oorzaak van heit misdrijf geweest. Het -sla-oht-offter was 35 jaar en vadex v.a.n 8 kindeiren. He-t politieonderzoek is in vollen gang. D|es avonds he-eft hot parket uit Den Bosch- -onder leiding v-an dein officier mr. Vermeulen, zich na-ar Hieesteh: b-egaviein teneinde -een -onderzoek in te stellen be treffende den moord -opi den 35-jarig-en venter J. van Boxtel uit Uden. Nog d-enzeifden na-cht hieefb -de ko ninklijke marechaussee uit Gaffe® -twee woc nwia-genbelwloners, zekere S. -en M., verblijvend in het woonwagenkamp aan den rijksstraatweg Den BoschGrave, ge arresteerd, tegen wie sit-exkie ve.-denking bestaat, dat. zij1 zich a,an het misdrijf heb ben» ©huldig gemaakt. Beide personen zijn in dei ma-reeh-a-usseiekazern-e te Gef'fien op-- geisloten. trueerd, welke niet opi lBS op kogel'9 lootplt, heefj Drama te- Uden. Woe-ns dagavond is op -een terrein yan den laan-nemer L. te U-den het lijk gevon den van den 14-jariigien J. Lammers. Aan- va-nPelij-k da-cht mem, dat de jongen 'bij hot spelen was gevallen en op» -eien partij! ijzeren b-alken terecht was gekomen, waar bij hij de-n nek gebroken had. Biji het pio- litie-onderZoieib i-s- le-c'hter gehfiekien dat ér misdrijf in h-et spel wais. Onmiddellijk is de 17-jiarigie J. L., in wiens gezel-s-chapi d-e jongen dien middag had vertoefd, in verh-o-or genomen. Deze jongen, die -als -eenigslzins Zonderling ble kend -staat en zeer bevriend was met het slachtoffer, had den getoeelen avond na,ar dein vermisten jongen helpen z'oiekten. Het was verscheiden© plexspuen -qpigtevaRlen, dat J. L. dien -avond zeer gejaagd en zlettuw- aichtig was- en telkens ongevra-agd ver- zeikterd©, dat hij niab wist, waar zijn vriend was. Het pariteit uit Den Bos-eh onder leiding v-a-n den officier van justitie mr. Vermeu len, heeft den jongen -a-an aen atmng yer- hoor onde-rworpien, wia-axbij- bü bekend» d-a miisdaflid te- hebben bedreven. Hij beweerd da,t hij -al sto-eienide zijn vriendje zoo- lan-g da keel dicht heieflt gie- kneplen da-t deze blauw werd in 't gieizicht. Toen liet h'ij djosl ten bespeurd© -tot zijn schrik dat d-e dojo-d was ingetreden. Do jongen kwam toen -opi helt afaohuweljjlklu idee zijn vriend in de s-clruur ojp te huhgen. Latei; Keerde hij! .terug, su-eied helt lijk los en wierp- het onder ijzeren bialkien en puin om het idee va.n 'n ongeluk' te sjuiggenelerein. Het gevaarlijk jongmiensioh isl uaar het huis va® Be-waring. te den Bosidh. overge bracht. Het einde van Watt en Half' Watt. De onder dien uaiam Wiatt in die com binatie Wiatt -en Half' Wlatt bekende fliima-eteur Schenstro-eim is-, v-oligens een hterieht in de Berlij'nscbe bladen, naar een zenuwinrichting overgebra-Oht. Tijdens een Klmopneiming kreeg hij1 plotseling een aan val van razernij'. Het einde van het drankverbod. Dei Amerika-anscbe regeering Jilefelffc on middellijk na, d'e bekendwording v-an den stemmingsuitslag in ie drie staten, dia zich tegen bet drankverbod hadden ver klaard. .waarmee dus eien voldoende meer derheid in 'he-t CdngraS blj-aep. is om het bewuste am-en-deimjenb opi de grondwet te schrappen, sbappien genomen -om een terug keer tot dein -al-ciohailnattea foe-gtan-d te vergcmak'kelij'klen. Reeds thans zijn de verbodsbepalingen, -opgeheven io|p> -de Ver vaardiging van gedistilleerd -en de flablri- •oa-gel van wij-n in de Ver. Staten. Onmid dellijk' wordt -qok d-e wijziging .ter band genomen van de beperkend» -of verbodsbo- p'alingicn up den invo-er van geestrijk» vodhteri. De wijnfabrikanten in d-e XJnie doen 'al het mogeffijbe oim verbodsbepa lingen ingevoerd te krijigen -opi den imr-brb van bbitenlandsehe wijnen. Het departe ment van justitie houdt zicüi reeds bezig met de voarblereiding der distributie van 50.000 kisten sterken drank', die krachtens de drankverbddswet door de overheid wa ren in beslag genomen. Re trein ®p> kogels. De uitvinding van, d'en jeugdigen Rus sische® ingenieur Jarmoltsjoek', die een kojgclvormigen -electrischen trein- heeft ge- I erkenning gevond ï^en is tof d«n aanleg I -^nfuttvin-diug v-an Jiarmol Ja het- telegra-afagentschal 1 van Zoo gi-oote beteektl ®®t'e,riiuiek van liet spoorwl Ueiliff© 'verandering tewaelp Slicht evenals dosrij'ds c j 0t;M v-an Stephension en I n pulton. [ple nieuw© trein vain Jicii eeB maxitmjum snelheid on gOO K'.M. per uur en in te „He andere soorten spuorwil Lr de gebruik'ellijiko, wieik-J Jn plaats van wi-ejlein is I Men van groote kogels motoren zij'n gebouwd en T gewapend betomnen dremp-ij yfljls. iBllre wag^n lieert twee I ^els en de g'eheeOj'e trein I Ira-clitig evenwicht en is I t-ïScli, Zoodat hïjl zich b|ijj te aan de spoorbaan kan aan Rij een snelheid van 21 niur zijn 'de 'bedrijffslfostei I .flan hij de gewone spoor I ■vjergrooting der kogels kul 'hrid en de draagkracht ij vieirhoogd w-orden. 1 Re- eerste proefritten hel dat het idee van Jarmjoltsjf -tiseh-e uitvoering vatbaar Ernstig- a-uto-ongl Bij Metz is een Zw-are I botsing gteklomen meit -een tl waarmee ©en groep -arbeid! hun Werk, de Fr-ansdhb nabij de grens, begaven, reed in ®e® bocht in volle transTorba-ut-q -aan. Negen L den -gedood en -a-chttien gel echt zood-ani-g, dat Zij' naarl ta Sarrebbur-g moesten bracht. i V Ondertrouwd C0RRY DINGEMANSl en H. C. RUTGERS, Burgemeester van Borsselen, 10 Nov. 1933 Huwelijksinzegening Nov. a.s., 's nam. 2 uur,| N. H. Kerk te Borsselenl De ondergeteekenden bei hun bartelijken dank vl vele blijken van belangsf zoowel van hier als vanl bij hunne 50-jarige Ec| eeniging ondervonden. P. VERB ART v. 'T westi Ovezand, Nov. 1933. Hollestelle. HET BESTUUR van ELIZABETS-VER. te brengt hartelijk dank aa| die hun jaarlijksche voor het werk der ging afstonden. Goes, 11 Nov. 1933. UITLOTING R.-K. Parochiale scholen 4 Leening 1912 groot Obligaties no. 1, 3, IC elk groot f250, 4 Leening B groot f Obligaties no. 1 en elk groot f250,i Per December betaalba Pastorie. Burgemeester en Weth ■van Goes brengen tei bare kennis, dat op hed uitgeloot om op 31 Der 1933 te worden afgelosi 13 obligaties nos. 1 306, 534, 564, 726, 809 835, 901, 915, 979 en elk groot f 1000, 2 obligaties nos. 1173a er elk groot f500, van de geldleen, ad f 1.2 aangegaan in 193C Deze obligaties zijn c vervaldag betaalbaar te tore van de BANK-ASS te Amsterdam en ten Tan de BANK-ASS0CIA van den GEMEENTE-0NTI te Goes. Goes, den 16 Nov. 193 Burgemeester en Wet! voornoemd, HAJEN1US, Burgemees VAN BALLEGOIJEN Dl Secre

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2