DSPECULAAS HEIJN t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Cl BUITENLAND j 3 G0EDK00PER DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS l> Eerste Blad 1 van OVER DEGREN ZEN|I 'S KOFFIE tGARINE 5CHE COURANT HTSZAKEN >0 cent •DAAGSCHE AZIË f| BINNENLAND [~1 UIT ZEELAND VLISSINGEN GOES Jüelrijdsters aan, dia tegen. |nakt warde®, ewonid Werden zij' opge®®- ©hausse® werd' gtewaar- J. I\ O. Tichelaar unfe een sJJoedig ter plaatse. Ilen dloiod bij beide® oonjsita- |n in dein lqolpiva® dan iïjkienbuisja 'te Ziuidhor® marechaussee hleeift te- [nxfer S. uit Leeuwarden plgemaiakt. De auto is in 'Vrachtauto, verongelukt. öm'streeiks twaalf uur fe I btijl Breda.) oen vrachtauto 1 slMaipjpSj .,Tra.n<8-Hoi!l|ajn|diW In weg BredaRloizlendoiol' Ije® een bbom! gemeden. Dia murder E;. C. Vos, ..afkbnt- lrécht', werd blij dit onjgeWs eo-nid, dat hïj|/kbrfc daarnal In is pveriedcfn, Naast hetri 1 cabine geztete® Rei U'-jarigla lit Bodegraven, die ernstigle omliep Dtezb )s naar het |ekenhiuis gebraicht'. Dte aute digd. 1 tt., dat de bestuurder d'oota ftd in slaap is ge-Vallen. ..droogte" in dc Ver. Staten. Igaa® van de sitaten Pemmisjyl- [i Utaihi die betgen. thsttendi- hébibe® gestemd huffing va® hieit in de gromd-weit teterdeafeid. Mem 1:1© schrapping) van het ome®- KersitmiiS tegewictef zijen. óorkLto bu rg.verkiezingen, candidaat La Guardia is bij Ikhiei bbrgemeesterisverkie- meerderheid' va® blijma ete® stemme® gtekiocae®. Dit bie- lajl'em ®e® nedferllaag vaor- [idcmt Rioio&evel't gelsltleluuide® ce ,ma.ar ook' vciot do mach- Tammamv Hall, wier aan- Irodemde waarnemende. burge-- Ie®, eventeen® verslage® ward. I pochten. Cassatie. 38 jaar, molenaar te 'si-H;ae- leassatiQ aangteteeüaeud! bogen pr rechtbank' te Middelburg iel- 1933, waarbij hijf terzlaike. ag Va® de Tarwewet ia vejr.- 100 of 10 d. b. |3 pond van f 1,05 tegelijk van een a 65, 75, 90, cent per pond. ITERDAG II tot en (17 NOVEMBER a.s. smaak en fijn Aroma per pond 83 ct. a a 88 Ct. a a 29 Ct. 32 Ct. 22 ct. 20, 25, 30, 35, 40 ct. 12s, 325. 375, 45, 50 ct. per pond 34 ct. er 'l2 pondsblik 40 ct. per pond per pondspak per pond per pondspak lier pond 1G, 20, per pond per ons 10, per liter per liter 75 ct. 16 ct. 5 ct. 12= ct. 25 ct. 25 et. 12 ct. 37 ct. 36 ct. per '/j. pond 18 ct. gehaald uit den winkel per '/2 pondspak 20 ct. 2 pakken voor 20 ct. 4GE met 25 pond 27 cent t 6, Telefoon 340 IERSEKE nummer 134 ZATERDAG 11 NOVEMBER 1933 29ste. jaargang NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlooaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager SROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee btacien W. eek revue. Morgein zulllen dia Duifsehers de parle mentsleden moete® kiezen steadier dial .er keius is er is sleichts één ®a|t soc. candidabeulijst en zulle® zij mefc ja of neen beantwoorden bf' de budtenlaudachei politiek van Hitüjea- in hun «oglen gtoed is. Da,ar de nat. spe. pfropiaigandisitem bat woord alfeeu 'hebben e® bij kris en blij kras be zweren da.t me® met zijln „jia," onigevaur vóór «ffietr is wat als earvol, liefelijk en schoon geldt, kla® men er op .rekenen dat de instemming groot. zal zij®. Van meter belang dan da uitól|a|g is de kwestie ott' Bujitschlamd uit dien uitslag den moed zal putte® urn weer in interna tionaal verband te trede®. Da Dnitsiöbe minister va® bluitemlandisübe zaken, von Neurath, hieielit i® ue® deizie weet te Berlijn gehouden nette. «pi data mogelijkheid glazninspieielW. Vqlgtensl hlean zloiu tet teruigkieiere® via® Duitecihlaind in den Volkenbond aiba®g|e® van 'n terugkomst der zuivere Volkiemibiomdisjgediaicbtie in de® Bond zelve. Dit is erg va,ag en pireiciesi yaag glenoeg om 1'ii «enige® goede® wil 'bet noier om be gowie®. Da Eng. minister va® Wuibenl. zajfen, sir John Simjo®, bteiait dirieiöfc ip® dezle redla gereageerd e® duidtel'ij|k! nibglelslpiroikle®, dat Engeland allies zal 'dê»e® fijn Duibs/chlamd de® w.eig terug te vergemajdtelïjlklem. Simo® bleief edbter bij' zijn imtesnin!g, da.t Duitsdhland verkeerd heelt gedaan mieit zij® uittreding en dat van die Duitsidhe Be schuldiging;, dat men i® den Volikle®blo®d een eenheidsfront wilde .vormte® telgie® Dnitsidhlandjig jeie® woord waar wlas. Dit nemen wij ia,am. D» Volkehblopd is aa Maart j.l. wel' veranderd, maar daar was reden voior. De vervolging va® die® vredeggeest ien de verheerlijking va® den vechtlust en voïkisweerblaarbeid, waren verontrustend, wenzeer als dit gezegd ka® worde® va® het upltredem der Nazi'a tagten Ousitleinrijlk, h®u gewroet te Danbzig e® hu® agitatie i® 'het ook nog ouder S7olkenfclondsnia®daat slbaande Saaiigeibied. tBegen Oosbemrijk' begint m«n zialr nn ©enigszins te matigen. Beweerd wordt dat da reds van dem min.-jjres Goring vn<aar Eome ten doel beeft MusUotHimi te ver zekeren, dat men van een glewajiende® inval heiéft ailgieizie®. De vrees voor die overromjieiing wassi zoo toieigenome® dat da kleine Eotenltie reeds aa® Joiegio. S'llavië verzocht 'had zich te mabiliaaere®. De' laatste dage® hebben de zittingen inzake het Rijksdag-brandpiroaeis he|b pres tige van het Leipiziger hof' (thans; te Ber lijn zetelend) geheel paar omlaag ge haald. De wte® onWescSiaaide a;lia piibe- sdhiajamde Göring is zieh. voior <le oipipletrsto J'iistitie-iiratauUo aan grot heden t\e buiten gegaan, die haar weierga., zelflsi in 'j, half- verwilderd staatje, niet zullen vinidie®. Hij bralde, letterlijk om 't leve® va® de be klaagden en vooral' v,a.n Torglerhoewel die®s gehuld dioor niets be we zen is en schreeuwde, onder donderend a.ptplams dei tritunu, dat de nazi's w,el met Torgjller buiten de rachtzaal zoude® altekene®, in dien het Hoi! hem 't leve® liet. Opi fatsoenlijkér wijze heef It uofe minis.- teir Göbiels v,a® zij® pusdltie, teglenuwar het Hof misbruik' gemaaklti zonder dab rechter hem durfde te opnrigleieltian. Hiet temadelljlkste voor 'het DuitUahe Rijk was nog, dat mem de veein-muordtemaar HedmieS als getuige opriejpi e® toestand dai deze zach beroemde op zijn misdaad ,die 'hiem de gunst van Hitler c.s. deed verworven, aoodat Mj' momenteel ajte p|olitde-plreside®t te Bwlam reisddeert! Daar Goring i® zjj^ plei-dooi voor nat aoc. de regeeringe® va® Splamje en Rusland uitgescholden had, zijln er door de gezante® dier l^djem plroteslte® te Berlijn overhandigd. Jiajpjaa ontwikkelt in. kielt Oioisitiein- noig «e® groots bedrijvigheid. Het dioiet iall» moeite op .goeden voet te kbmien mist plrobleerde ook 'n kleine toe nadering met Rusland. Dit is in 't ge heel niet naar dem zin va® Arak'i -en zij® kliek, die helblb'e® weten te blawlerklan dat er op het -eiland Saima® in de® S«en Docaa® een militair s,te,UDplu®t gebouwd zal worde® oin Zoodoende de Amerika nen ta bfelage® die hun etamd Guam ge zuiverd hebfan va® Jaiplanadhe 6|p|ionmen. Uitermate geruststeffliend is weier het ïetfc, dat de Ver. Staten hu® vlout. nit den Stille® Geaaian genome® hdbfee® -e® deze lieten sfoomen naar den AHamtiseliien Qee&an. Hteruit mag gerasf; afgeleid worden dat het va® de® zomer dreigende domflioi usaehen de Veer, Staten en Jaipla® minder auuut is geworden. De eeono-mische dew»- mu geeft de biezaidigde etemeiattem in Ja- zeker wel heel' sterke fcjievie® in «rnden tegen de oorlogspartij van Ara,ki «n de zijnen. H'ei drankverbiod is deze week dio-or 'i omgaan va® dri'a staten aa® zij® bitten einde gekomen. Wat een zegie® voor dit reuzerijk had kunnen zijn, is door afcrlei omstandigheden, vo-onal -dioor da proipla- ganda van da werelddrahk-industrie e® door de weerblarstigheid va® 'helt soort publiek, da,t juist ieltë will gaan doe® wanneier het v-erbbde® is, tot eiem: rarnii gieiwordon. Plet drianikVea-kloKi xieipi ee® leigioen smioikMIaiard i® liet lev-e®, nit wier geledere® zich tient|a211le® misdadigers bbuden vormde®, die jot ©en maoht zSjjn uitgegroeid, waarfe|ge®' bet gjezag, mede door de onorma corruptie, moieilijk ojt t© Deden waeit. Da dranksmokkblarij zal nn spoedig Jso* h-et verlade® 'blelhooren, maar telracb'f vheiBst men dat het misdadÜig dfee-1 van dezn öate- goria zich zal voege® bijl de georgani seerde vrijislcbare® va® afpiewsars dia para- ^itaere® oplRa b|o®a, fïde 'burgers. 'n Prachtige idealistiswhe b'aweging .is door me.nschelij!ke winzucht, kwaadwillig heid en onverstand bot ae® nationale ramp verloop®®. C-ubla, Ibljlft nog hielt ziorgenbindjes ya® de Ver. Staten. 'Vofflgdïjl over zoo'n plujplil valt niet meie.1. Sandsi Woensdag ©r weer e®n njie®we rejbtellila ontltetiend. Aan hangers van den gevallen Cesplades, hlasto- ke-n met behulp va® 'n deal vtan heit lleigea- der aanhangers va® pres. San Martin. Wan neer we leZan hoe dis opstamdejlinge® zich ganesteld hebhlen i® fortificaties, hd|e de machine-geweren in Havanna's) straten knetteren «n de spiringlbloinmeu verwoieis- tema rondspiaittem, da® geloove® wij' niet dat San Martin vandaag in. fWsteÜijfk'e ge zindheid zijln piatroottisdag vieren Zal! Afrika bracht 'n, konimigsmoord. Da be- heerscher va® Ailganistan, de krachtigs Nadir Kham is jn zij® palieis vermoord. Het eene blerichlt Spreekt van Verraderlijke henienden, het .ander va® 'n Afgannsiohe student, die plas in DuifslcMand gestu deerd heeft naar 't sehij'nt niet zonder vrucht. De op.)volger va® hie't warhoofd Ainauoella. heeft dus niet veel plezier Lie-, leiefd va® zij'n -ambt. Sllechts vier jaar heeft hij 't kunnien vervullen. Zijn zoon wordt .als .oplvejllger genoemd. Zal dezo jonge® va® 17 jaar «dhter de rust kunnen handhaven in dit onrustig land, dat door zijn geogralffedhe. sleutelpositie, bovendien, immer het terrein was va® intern, intri gues? OOSTENRIJK Het standrecht wordt afgekondigd. Gisteravond werd bekend gemaakt, dat del btondslkansolier in overleg met. die® mi nister van justitie heeft besloten met in gang van lieden in heel Oostenrijk v.ao.r da misdaden van moord, brandstichting en openbare geweldpleging1 het standrecht af te kondigen. Hiermede wordt ivoor deze delicten in Oostenrijk1 de doodstraf weder ingevoerd. D© regedring' ha©ft hét eerste Weensclhe straf-landislgereclit allis standgerecht vo.or heel Oostenrijk aange wezen. AMERIKA B|e apsland in Cuba. Volgens de laatste bericht-en is de re- geeriug den toestand ongeveea- meester. Het fort met rebellen heeft zlich overge geven. Te Havana wordt in <1© straten ■nog stevig .gevochten. Na tien waard op Nadir Clian. ÏDje Afgaansclhe legatie te Loadea lieieft Tiit K'abioiel be-riciht ontvang^üi, da-t de HLo.ordeiia.ar van. leaning Nadir Dlian een Afgaan van lagen stand is, genaamd Ab- doie'l Klliailig. Hjij' is op1 arglistige wajl^e het fconirLfclij'k p'al'eis binnengiekloimen. werd onmiddelliijÊ gearresteerd en big vindt ziclh op het loogen'blih te K'aboel in handen van de jiustitie. All'eis gaat goed in Afganistan, besluit het telegram. Tweede Kamer Overzicht. Donderdag werden de algemeen,© b|e- ae'honwingen -over de rijlksbeigrooting 1934 voortgezet. De heer De Geer (C.-H.) zei weinig reden te zie® voor eritiak op de houding der reg eering. Sp|r©kieir waarschuwt tegen de Nut. Soc. Bew. van de® hear Musistert e® bestrijdt heit fascisme sjnaciaal voor Nederland. Hij. vertrouwt, diait het verband tussche® regec.fin.gi piarlem'ent nijet vetr- b'roken zal worden. Spreker is i® het al gemeen het -eens miet tot beteid van dezen minister va® financiën. Spr. waarschuwde verder tegen qpltimis, me vat de tegen woo rdige -erisaa betreft. Met het ,'ua'bvolerem, va® ©pienbiare werken worde: rekening gehouden qok m«t die leeningsoaplaoiteiit va® den .stjao-t. Da regeerfog heeft nu te klennle® geven, dat men niet kan heggen, dat tot diepste punt va® de crisis bereikt is. Spr. gaat ermee aocoord. Maar nog geen jaar geleden, op 20 December jj£, zei die he,er Colijn aio Kamerlid blij de begroioting yan tot Zuidexzeefonds ydait de Zuiderzep- werken nu moesten worden vqor.tgezet „tijdens het dieppte punt va® die crisis". Is de voortzetting va® deiz© werken niet een heilig 'hiuisj© va® den minisstier-pirelsi- deiut, die zelf gezegd heeft, dat er gelen heilige huisjes zouden z'ijn?. Me® moet te® dez'a niet .alleen deuken aa® dl» Lenings- ca'piaciteit van den stput maar o.ok «ia® de budgetaire piosjih'e. Als wij het kabinet steun toezeggen, zal dit niet het minst gelden voor hot her stel v.an tot financieel evenwicht in India en in Nederland. Volgen wij. biet kabinet meit hartelijke sjymplathia en wensiche® wij het toe .opgewektheid ,Wijisheid em krachjt .en biovenai de® zegen Oodsl Na, oud-minister De Geer spirak dhr. Flesk'ens namens de R.-K. fractie, die thans wat critisclier opltrad ,da® in. zijn laatste, redevoering Dhr. Eleakens gaf te kennen, dat hoe sympathiek men de regeering vindt, men nog niet :al haar daden behoeft te bejube len. Spr. weeis i® dit verband ojö de ver- hoeging v.a® de suiker-,aodij'ns e® de ver waarloosde blcffanigen der gro.ote gezinnen. Spr. betwijfelde ook of in de Millioene®- nota. van violileidige voorlichting Va® da Kamer kan worden gesproken. Blijkt niet dat van tot streven naar een sluitend© heigrooting de ig.emeenit&n de dupe wordie® Gemeenten, welke helt reeds zoo, hebben, worde® opnieuw met .allerlei las te® bezwaard. Gaarne zou spr. dienaan gaande nadere inlichtingen ouitvaiuge®. Blijft d© regeerinig de goudhlasis hand haven, dan zulle® er nog tal va® ingrij pende maatregelen noodig zijh. Voor tal rijke bronnen va® volkswelvaart, zijn da v.ele lasten nieib meer te dragen. Spr. vreest achter bij; devalutaite voor .allerlei nieuwe ooutingenteieringis- e® andere bie- lemmeringen. H.et zal dus heit Ltelt zïjin zopi mcgelijjb de goudfcias® te handhaven, waarover echter de lioudiug yan andere lande® vam overwegenden invïoed' js. Zeer terecht h!o.ai!t deze spr. nog gelaakt dat de Kamer destijids; hat besluit nam, terwillc van de. impoftenrs én tolt schade va® .edge® industrie, om niet de dertig ppi- ceintea opi da invoerrechten te haffen va® goederen die hier o.ok gema,alit 'k'umnie® worden. Spr. vroeg gelijke toielpasang der heffing. Va® tte kruimelpiartijitjes s|prake® ten slotte nok nog enMe wowdvoerders. Col dj, n's r .ei d e. Gistcirmiddag: is minister Colijn aa® tob woord gekomen ter verdediging va® het regeeringslbteledd kerschililende belangrijke zaklem -w,erdie® door de® premier besipinoken. Sterlc lafwijjz'end staat da ragearing nog tagenover d© inflatie, .ook began cp® ,zo»- genaamde „bebeersohté'. Splr. jerklend© dat da eenzijdige vrijhandel niet 'langer be handhaven is, toewel hbt niog starets ige- d,a.an wordt. Da regeiering heeift planuan bot wlerk- verruiming waarvoor 40 a, 50 duizen ar beiders noodig zij®. Daaronder behoort da verdere inpoldering va® d» Zuide|rae|9. Geraamde koste® 60 miilio.en. De MusSert- beweging kan pias verbode® worden wan neer zij; tot onwettige .daden qwargaoit, V ermelden wij' nog terloops, dait ee® wetsontwerpi bage® ongéwlanschitei oombd- natia v.an piensioe® imet pftusioie® (oumula- tia h.v. van tot, pepsice® van wethouder, Gedeputeerde, Kamerlid' en minister) i® voorbereiding is, e® dat da regaeriug ovielr- wee.gt, of' de; .aangekondigde jnaa.tr©g)ale® tegen exeauitié ook op .andere da® lande lijk© hypotheken biatreWk'iug moeten heb- ten. Evenwel wil de regserin'g in giejan geval medewerken tot e©n we.ttie(!ijke verla ging va® de hypotheekrente, wat da® ook stc-llig een ®ieit-,o®g.ev!a;arl'ij!lr.axpprimie'nt z-o® wazen. Minister Oud. heeft liet f inane, beleid der regeering verdédigt. Ten oplzichlta vam da wenschem door dhr. Fleskens stond hij niet afwijzend, maar kon hij nog Igeen bin dende toezeggingen doen. Ncrrlanils schande. De' N-ederlandspha handeHisWalaniS spoot in da togeloopie® maand met «en madeieililg saldo van 47 mi|Hio.en. Tegen 'n invoer va-n 110 milifoen stond sleieh'tis 'n nitvtcier va® 63 milfoen. H©t vorig ja,ar October waren deze cij fers 117 en 82 miRioe®. Algenifiene vergadering van den L. T. B. Da algerneeiiio vergadering van de® L. T. B.. welk© oprf Maandag, 13 Noveim- 'Bei' 1933. des Yoormidd'a,g|s! half edtt' in het gebbuw „St. Bav.0," te Haarlem wordt gehou.de®, mag zich verheugen in dei aan wezigheid va® Dr. L. N. Dedkérs, minis ter va® defensie, oud-voorzitt,er -en ©ere lid van de® L. T. B. De minister va® economische zakén, Mr. T. J. Verschuur is voornemens de H- Mis, voorafgaande aa® de apgemeene vergadle- rSnig, flbïj' tei wonen. Verwacht wordt, 'dat zoioiwel in de H. Mis, .als in rle. algemeene vergadering, zleier veel .a%evaardi|gden aa®wezi.g zulle® zijin. Dc burgemeester van Alkmaar neemt ontslag. Mr. Wandelaar, die onla.ug-s Kamerlid Werd, hééft me!t ingaing va® 15 Januari erevol ©ntsdagt gevraagd als. blnrgemeeisfer der gemeente Alkina.ar. Raadstirklicn. B. en Wi. stellen den gemeenteraad voor in plaats van wijten Ir. M. C;.; Braat te Ib'enoemen tot cdmtaissaris voor de gemeen te in de op te richten N.V. Have® va® Vlissingie® dhr. Wiesjsielling, directeur dele „(Schelde." 'Die woning'bhu,wver!ee®iging „Goed Wo nen" heeft het plan ran een 'badinrichting te 'houwen, waarvan ook niet-ledea kunnen gjebruik maken. De 'kristen worden ge raamd op f 11.500 ea de vereeniging ka-n uit eigen middelen f 2500 deikk.'e®. B>. e® W. achten de totsta®dlkioini®g van een bad inrichting va® groot belang. B. len 'W;. stellen vioor het dagloloin voior 't b'ra.ndwteerpelrtsnneel te betpialle® op f 8 voor de® 'C'omlmlaudamt en 'brandmeesters 'e® »p f 6 voor de machiniste® c® de brand- waichts. KON 'S MORGENS NIET AAN 'T WERK initial het li eslen hem 'S naihts zo.' had afgemat. „Door een verwaaaiaosde verkhudheid' kreeg ilc heb op mijin blorft, wa,ardoior ik' het versdlirikkelijlkl bie®a®wd had. Ik: kon 's morgens niet ,a.an mijln werk' gaam, om dat ik 's nachts niet sliep van benauwd heid. Na, 't gebruik! van Abdijlsdroop trad een algeheel,c verandering in. Ik kon wieer rustig die|p| ademhalen, mijln werk' ver- neme® ,em slaiple®. Ik' voel mij' hu Zo» gped als mopit 'tevrare® en daink dat mijlus inziens .allee® iaa® de Abldijlsiii'OiOipl". Zpo schrijft ons' ,de, heer J. H. te B., wiönis origineele brief voior ieder ter inzage liglt. De opi Wij'ztandera wijz'e siamemgesteld'e Atdijsiroopi werkt heerlijk sllijmoiplossemd, verzachtend, hoeidtetilil|e®,dverruimt uw ademhaling e® tas|t uw hoest in de grond oorzaak a,a«,. vermijdt etterige slijmvor- mm,g e® ontsteking. Dqar Atidijlairoopi te nelmen hiehf G'ij' ieite bijzonders' yo.oT borst' e® keel -e® oipi iedaren OleielMjld kunt Ge AWdijsiroopji geibtuiken. Thans p|er ilesók f 1,f 1,50, f2,75. Ge bespoedigt Uw genezipg door buitenshiuiiB Abdijsiroop- Bonbons (,yg«sbolde" Abffijbiirioiojpl) te ge lfuiken. 35 oent en 60 oanlt per doois. (Reel.) Dbar 'ar tot heden versclül bestond' inElafbe de .zomervacantie tussche® d© qpem-- tiara ,en bïjzondeire scholen, sfejlfen B. ieh W. voor het einde van die, Vacamtie nader te biepale® opi 1 September, zloodat Ida ma,a.nd Augustus geheel vaea,ntie|miaamd is. Nu da minister va® onderwijs blijft aandringen op een vermindering detri netto- Jkioste® van de Avondsichooi Violor NlijVer- hc'idgoniderwijX stefcn B. on iWj. Voor do schoolgelden "te verhoog'en .overeee- Itomstig «en door den minister toege.zlond.em sfchema. Gemeenteraad. Dondea'da.günjiidld'ag veijgaïterde die gla- meantea-,a,ad. Afwezig dhr. Adriaianse. Èpn vadature. In vefbiand miet dei qnbslaig|name via® dhr. v. Poelgleeist, dankito dia .vioprz'. hem voor de. gedurende bijna, 10 j.aren ala raadslid teweze.n dienstan. BSji de ingekomen stukkfe® wias ee® re kest van A. Jaoobis om foastenuning tolt het mogen vragen va® ©en vergjoiediing ga® de gebfuikiers va® bet plarkbertartrein op de Markt, vo.or het bewaken 'hunaner a|U|tja'st De Y oor z. «to®,d daar ,afwijbe®d' tegen over. Dhr. Simons was vo»x inwilligiug'er kunne® da® misschien weer 'n paar werk- iooze® een emplooi vinden. De Voor z. merkte ppj, dab 't iedereen vrij staat dez-e® man iets te geven. Splr. is echter genegen om de kwestie i® B. e® .Wi. te biesiprefcen. Dhr. De Eoo wees er oipi da.t me®, indien 'd zeker reidht werd geheven va® die automobiliste® opi de Markt, dan oen par keerverbod voor andere stralen noadigj had. Bij 'l verzoek van den Goeschien 15©- stuuiraersbonid .om kolentoes3!a.g, voor do werklooz'en, zei de Vo.o.r zlit t er dat men zich zou houden ,aia® de vooisGlii'if- len van den minister. B.. e® Wi. denkep aan .cokes-verstrekki.ng. Dnrn. Visser .e® Simo as bepleitte® het verstrekken van bons. Goedgevonden werd1 .a,a® B. en W;_ de zaak over te laten. 'n Verzloek van dhr. v. d. Reist voor tot planteen van vier baodsohaplpenblus- sen in de gemeente; werd in handen va® B. .en W. gesteld om advies. Benige minder belangrijk» raadsbeslui ten werden z. fo. s. ia.amgemoin|e®, 't Verzoek v,a® dhr. MMhtok om 'n xutweg opi de® Oos(twal Werd taegesltaa®, Het voprstel feut vais|fe|t;ell!ling eenier ga- rage-vororde®in.g ,o®tmoötit|e weinig beden, king. Dhr Simons vrfleg bf de ver<and«ri®gi voor sommig© garage-houders "niet te kost baar zou ziij'p. De V o o, r z i t it 'e r ziei, dat er naai bevind van zaken gehandeld zou worde®. Het brandgevaar isi echter in sommige garages zóó groot, dat in'gtrüjlple® wel uren blode® is. Het kohier der Staiaia,tiblelasiting vnoi het ia ar 1933 werd vastgesteld' opi bfjua f 15000. liet ver-zoek va® mej. Hlomberglen, om een recepbenWns aan den zijgevel va® het Biadhuis aan te brengen, werd bestre den door dhr Eickhiardt, die heit' eiem omt- aiermg vond e® -dé .dlerur ,ojp)emzietita voior .allerlei andere aianvrage®. Da Voor zit.it,er w.as: helt hier niet melde. eens. Het verzoek werd ingewilligd, mat dil stam va® dhr BeMeardk tegem. Aan dto Dekker werd opi zij® verzoeU ontslag gegeven alia lid der SchattiuaS- oommissie, N'a, onderzioiek, werden dfe geloioiüsiblrieve® van d'hr H. Jonlcersi im orda beivondon. Tot toelating werd geiadviseierd'. Het verzoek va® dhr Molhoek, om voor da restauraute wijziging te bremge® i® het tarief der Pers. Belasting, loktje eenige ddiisicussies uit. Dhr Holiest e 11 a vroeg, otf' deze to- lasting wel' billijk werd geheve®. Del V o o r z.. meende va® wal e® ge- looi'da bovendien ,da,t cr nog gae® nioöd- toestand i® die bWffjlve® is. Dhr D e Ron zei, dat de hfeffïag yoor d'ie, bedrijlvem wèl onbillijk' is. Ee® gewome winkelier betaalt derde van 'het tarieifi e® de oaféhouders tot volle tarief. Spr. pleit voor inwilliging va® hat verzoek. Da V o o.r z. gelooftfa ,dat dhr Da Ho® ongelijksoortige (grootheden vergjelleek'. Zoo mogen bïjlv. .caif'é'is! gleoptend zij®, wanneer ander© zake® sinitem m»,eitje®. Dhi- Visser gefooiflda ,dat men aULepn dit verzoek zon, moge® toesta,an, .wanmeler aa caifé's anders tot ondergang zij® ga- do.eïnd. Dhr Simons was bet mat dhr DeRoo eens. Momenteel zljh ér mietnislobe®, di# meier belasting moeit.en betalten da® zij verdienen. 'Er rijh oubilflijktodeni «n diia moet men onder het oog ziian- Dhr Van de Wa rt wilde ook' onder zoek en aanhouding. Dc, V o o r z. geloioifde niet, dat ladires- santen zoo,'n omderzwek naar hun inkom sten aangenaam zoude® vinden. Dhr Cruea zei, da,t men inderdaad eerst meer gegtevtens diienda t|e béblbèn'. Besloten werd, het verzloeik' ia,a® itte hloan den vo.o,r nader onderzoek'. B.esloten werd tot vernileuwiing met dia Bank voor Neiderl. Gemeente® aangeganla reik. - courant-oiveireenkiomst. Eien vaste .aanste'limg wer d Verlciend aa® de gemeentelijk© vroedvrouw, miej. Luymies Bij; bet voorstel tot wijziging va® heit bedrag der vergoeding yoor boivenkleeding der (jlolitie, in die® zin diat inpillaate va® 175 voortaan f 150 wordt gegeven, steldia dhr Holtï.asello voor om f 140 te geven, daar dit meer da® voldoende is. De Voou-z. braéht in torinmietring de nieuwe voorgeistelde laonkoftimig ©n hij meende daarom, dat me® miet f 25 ver mindering jnoesit volstaan. Dhr H oil ©stelle trok da, ar na z'ijn vooreiel in. Ook bet leeimngsYoiomsfeil! werd .aanvaiard Hierna volgde aanbieding dor geimeiemte- beigroating. Bij' de. rondvraag' vroieg dhr V ormaijre wia er nu voorzitter was der Finanicieiejlie Commissie. Dei Voorz. aei dat na die instalHakie van dhr Jonkiers i® d© vacatur© zal wor de® voorzie®. Dhr Crucq bfaoht dei werkloosheid ter sprak© en vroeg naar w©rko,b(jedtiemi. Da Voor z. azier, da.t er piannen in voarl©redding zijin het pla®-Wiensitwaff wateht opi goiedkeiuirinjg1 v.a® de® minister. Dhr Visisiar vroeg, ,of de bedrijlfls- voering va® het Gasthuis reedis i® over eenstemming werd gebracht met da voor stellen der Comimisisi© .ad ho;c. Dei Voor z. lamntwoordde, dat m'e® er mede belziig wiasi. Tenslotte kllaagdei Idhr El o k 'h! a r d t nog over wotesfe wielrijder®, wiannopl de Voor zitter met de. beklemde verklaring kwam dat hier te kbrfc .politie is (vrorillij(lriieid)'. Hierna ging .de raad in comité. D|c gemeentcbegro-oting. Zooals vlij Donderdag reeds meldden, tobben Burg. en Wieth. Wijl ,deni Raad da |g|eni©ent«b©grooting toigjedieud. ESj, schrijlviein o. m'. In die eerste plaats dient te worde® ge releveerd, dat de btegiwoting 1933 nog kon worden gaopeed met een batig slot van den dienst 1931, groot f 18285,,7;3L Aanvankelijk vreesden wij1, dat de dienst 1932 zou sluiten met ©e® nadeshg saldo van omstreeks f 18000, tot gedeeltlelSjlkle! dekking waarvan op de begroeting voor. 1933 reeds een post werd uitgetroiklbfe® ad f 10.667, zoodat er voor 1934 noig lomgel- veer f 8000 zou otverblijVe®. Gelukkig blijkt dit geraamd uadeelig saldo aan merkelijk: te zij(n mteegevalilon em niet

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1