Geopend! DE B0TER-0PK00P 5 Molton Dekens DE BIJENKORF - GOES ALLE DRUKWERKEN ALBERT HEIJN DE HOFSTEDE Noord-Hollandscti Dagblad MOLTON DEKEN EEN BLIK PRIMA GEKRUID SPECULAAS 18 cent per ons I ONS NOORDEN Noord-Holland WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD I KEURIG I VLUGS IBILLIJKI 1 en 4 Oeoember 1933 161 zieke OWoomen SUCCES Lijdt Gij TH. VAN EMEIM BOSCH Voor iederen besteden Riks Voor ieder besteed Tientje LUNCHTONG KALFSVLEESCH De Geldersche Winkel, Lange Vorststraat 88, Goes ALBERT HEIJN'S KOFFIE AFSLAG MARGARINE II I DONDERDAG 9 NOVEMBER 1933 GEMENGD NIEUWS RECHTSZAKEN Advertentièn Maandagen 27 November Te koop bij inschrijving RECLAME Zoekt U oen ifMo so succkvoKi riclims In Noord-KoM boven 't Y Plntsi uwe imbledlngeo, iinvngn, bekendnikingen, nnz. In bot - - - bot loost gelezen dagblad In Noord- Holland boven bet Y, mot (ditto's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Ptir- Rirend en provincie - - - - Aanvragen voor idvertentletiriovon rlchte men un do Adminlstntli kan men bijkoopen een voor één kwartje. voor één gulden. ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER! Dit nummer bestaat 11 VAM OVER BE Swcepstato-loteu in beslag genaiiMM. {Do Róttere). rivierpolitie heeft gistere® aa.u boord van het Elnlgelsclh© stoomschip ffiringa, een partdjj vap 65.000 a 70.00)0 StweepsfeakeKkite® in beisïiag glelnlolmle®. U(a loten werden gewonde® in do 'lint van den marconist. Telgen deztani is nog (geien jprolcteis- verbaal npgemlaatt, lOirridaiat nog niet vast- stond, of hïj' zie heeft willen verkoope®'. Hiel vergaan van de stairantreiler Üjiaarnr.strdom. Behalve de eerste machinist van diep «foomtre&er „Sj|aiarneisltj.toioim.'\ IJmuiden 65. wrik schipi op| 12> Juni j.l. bij1 de Deen sefc kust is gezonken, zijn, naar d'a Tiql. meldt, ook de gèïbtrfaedetrsi D., «todpipt®- eigenaar en stuiurma® ,en de twaedle ma chinist B. geiairrestieiepd. Zijl wordlen .allen verflucht tie hieiblben deelgenomen aan het «omilot om litem taster opIzotteJSjik te la ten zinken. Brandstichting. In het modehuis Hiöjlplemer aan dloPasoh laan te Apteldoorn ontstond gistermorgen brand in do keuken en teglejijkleïtijd oncler oen toonbiank in dein winkel. Tlqep Üte Ajleldoiornsfehe btapd'wtew ter -plaatste kwam, 'bleben da 'bewoners met behulp van buren die vlammen reeds te tobben gedoold. De Scha,dB wais betrekkelijk ge ring,. De o||pei-bbandmieieistBr kirefcig dien indrak vian brandstichting tem een vanwege die ge- nwantepiolitie ingesteld ondjerzpek llleiddte in den loop van den dag tot arrestatie van eon 18-jiarigie 'diemistb!od|e, siimdis; 1 November da,ar in betrekking. Na e;eu scherp verhoor tolkende het meisje a,an d'e brandjes schul dig te zijn, ook aian dat, welk Zaïtlerdag jj. in het atelier van het modehuis was ont staan. In da vorige betrekking van het meisjie was op om verklaarbare wijze brand uitge- broklen. Een man bevond zich verdacht hiervan, nogf steeds in arreist. üok aan ■diezien brand had het meisje adhujld. Hiel Lntiuc-berg'ingslwerk. Onmiddellijk na hot verlies van den Imtine-foren hebben de, oomcesEionarissien hunne zandzuigers aan het werk gezet Dm' te trachtten het Luifinewrak' van zand te ontlloofcen. Na, het, opruimen van den Lutinetjoren bleken die, omstandigheden voor het zandzuigen aanmerkelijk gunsti ger dan voorheen te zijn. Het gelukte inderdaad vrij spoedig, met da zuigbtuizen da,t gedeelte van hiet Lu- timewrak te bereiken, waar zich de amu nitiekamer bevindt. Tal van overblijfse len van de Lutine zijn bovengebracht, o. a,. veiel kogels, koperen hüidpitiatsn, wrakhout, enz. Blijkens dei diuikerrapi- p or ten bevindt zich ter plaatse, o. a. een groots hoieveielheid aaneemgeroeste kogtels. Het doel ie, deze allereerst opttie ruimen. .lilongUnto rijden een voorbij ganger aan. Eergisteravond 'Omsitreekls 9 uuir, werd opi den weg tusHchem Beduan cm Onderdon- dam de kleermaker P. Maklkker, nit Be- dum, bewusteloos en in zwaar geWanden toestand aangetroffen. Hij is naaa- hot R.-K. ziekenhuis te Gro ningen overgebracht. Uit lilet weinige ,dat hij tok nu too heelt kunnen verklaren, moet men alleèien, dat hij door een lauta is a.apgeredep en vervol gens door de inzittenden daarvan langs den weg is neergelegd. Rijik'si- ran gfemeicm- tepolitie stellen een uitgebreid' oaider- zoelc in. Vergiftigiugs V e rsk' h ijlns elen Maandagmiddag deed zich in het gezin van M. te Ha,eQe® bijl Roermond een geval van vergiftiging voor. Aanstonds! werd dr. Smits uit Heïjlthsuizisn geWaarsMhluwd ,die overbrenging paar heit St. Laurcn'tipsi- ziefcenhuis te Roermond niorfzlak'elïjkl achtte. Twaalf' personen, onder wie liet ge toete .gezin M. cm vier woonwagen,belwo- ners, bij wie eveneens vergif'tigingisiv'er- scbijnselen zidh voordeden, zijn na,ar bet ziekenhuis overgebracht. Naar we, vernemen is de vergiftiging ingetreden na tot gebruik1 van vlaescih. Duur tea ant» «verreden eh gedood. Eergisteravond omstreeks half' acht reed te St. Wjllcbrord da 21-jiasrige ar beider Mol uit St. Willebrord gemeente Rucp'ton. pier rijlwiel met zijin verloofde huiswaarts. Zij' kwamen va®, den rijkstweig Breda,Roosendaal. Op de® weg van den rijksweg .na,ar de kom va® St. .Willebrord kwam van tegemovergetstelde richting ©en vrachtauto met zeer groiote anelheid aan rijden. Deze ,auto, blestaiurd door den 18- jarigóm chauffeur C. B. uit Ru'cplhe® ,reed door nog onopgehelderde oorzaak' Mol, die rechts van den - weg reed, aan e-n wierp hem tegte® de® grond. Aan haof'd en hals had hïj s'Iéichts enkele verwondingen, doch zijn borstkas werd gteh'eiel ingedrukt. In een naburige woning binnianigedragan overleed hij daar na enkele oioganhliikkcn zonder bot bbwusizijh te ^ijrn gekomen. De chauffeur, die als een roek|elopze rii- der biekemd' staat, ia aan een Streng ver hoor onderworpen. De Lindberghs in Nederland. Dinsdagmorgen is kolonel Lindbergh mot zijn echtgenoot» van Sdhellingwouda vertrokken met beistiemming paar Genèvie. Het weer is echter hoe langer hoe ongun stiger geworden en wlel'dra, d'wong een dichtq mist de Lindbergh's vriji hoog te gaan vliegen. Tenslotte wiea-deini die omstan digheden zóó ongunstig, dat zijl bespoken naar Amsterdam terug ka kaeirein. Êij wa ren toen ongeveer 350 kiliometler v,a,n hek punt van vertrek' Verwijderd en al eten heel ■eind in Frankrijk. Opi d'en terugweg werd Men evenwel door die duisternis ovleirval- iein kolonel Lindbergh beisjDoot naar Rot terdam te gaan. Ta Whaihavem daalde hij'. Dia Lindbergs, die gistermiddag mm| '12 Uur met hun .vliegtuig van WlaajlhaiVen waren vertrokken, 'zijln oml vietti lUiulr 'te Genèvo aangekomen. 'H|et toestel is op het Meer van Genève gedaald. Onder eicu stapel liant bedolven. Eiei'gistermkldag waren op het terrein va® dei N.V. Houthandel v./h. A. v. Dam te; Bunnik vier arbleid'ers 'blezig met tot lossen van oen wagon timmerhout,, welk tont, zooinlsl gewwhlSjlk, werd opge stapeld. Twee 'der arbeiders stonden op| den oenige meters hooiga staplel, tweie :an- delra werkliedein b'evonden ziA tuisisotom den stapel en den wagen. Toon een der lartoidcrs maar 'bplniedcn was geklauterd, sloetg d'e staple! hout pliokseiitng om. De arbeider ,die zich moig Dip den staple! bevond, eien zekere va.n Dotorn, vie.1 gedeeltelijk mot dan stapejL moe, doA kon onderweg opi een .andlerem 'Stapel springen. Daaraan he'eft hïj zijn leven. ,tie dftuh'sai. Da stapel hout kwam terecht op die iWaa opi den grond staande aribteiders, dón 43- jiarigen O. de Kruiff' uit Lamglbkoek' en dien 31-j,arigem P. Bauw uit Utreohk. Onmiddóllijlk werd met man cm madht de sta,piel houit .opgeruimd emi die slaohkoffers Lef t,evrijide.n. Toen men 'hen te voorschijn had gebracht, bleken beiden te zijln over leden. De| Kruyifl laat een vrouw met twiae kinderen achter. Omtrent de oorzaak van hek omgeval task men in het duister. De arbeidtere' wa nen zeer bekwaam in het opstapellen van hout. Zij! daden dit werk' reeds langen tijd. Gistermorgen, he'e'fh de ArbieAdsiimspeic- tiei uit Utrecht een onderzoek iingestleWI. De lijken va® da beid'a sladbtollfbrs zijn voo-rloidjig oipi la,sk van de politie te Bun- nik gelieven cboclli zuRlen na 'hiet ohdleir- z'oak der Arbaidlsinsptectia worden vrijge geven. Au t» tegen hlrugJienitiiing 'geblotsit. Omstreeks half twae Dinsdagnacht kwam nabSjl Zoeterheek da 23-j.ari|ge M. Hamilton uik Den Boedhi in oen tosltel- auto van de Clysma sigarattenfabriek' over dam Eckartsötomwiag naar Nune®. Op die brug over da Dommel raad H. ploksaliinig teigpn de leuninig. Deze birak' af, doch da auto ibitaof' hangen. Da bestuurder, dfte zoo,als later bfeek', onder dan invloed van sterken drank verkeerd©, kbn ziidlv to- viïjden. De naast hem zittende 23-jnrige ongehuwde J. d'e Lamga uit Eindhoven Meek ©venwel ernstig geiwlonid. Hij; is kort daarna- overleden. De politics hcieft den auto in beisjlaig iglenoimian,. Bfoicdigc vechtpartij. •Tja Ziaandain heerft' gïsitermiddag in liet voüjkslogemcmt van Oicekerhefe aandeFriap- «(chleatnaiat .eeinhevig'a vechitplaiiij pPiaaitsl .ge vonden. Eien ï'cdizteinidla k'oicpjnan vaji 52 jaar uit Amis|terdaim' vervoeigdei zich laan dit adneis om nadhlfVerMijlf. Toielu hem 'gevraagd werd vooraf' de kosten te ibleitlajLeai werd hij! daarover zoo hoop, da,t hïj den vrager mtelt een mes itje Mjl! ging en hem oen diepe gpledla over diein wang toeibfcaicht. Eien der logteeaigaisteoi, ,dia diem kbeichb van clem loigemlenthoudter t© hulp wiildo komen, kreieg een. s®©d!e to het gelaat etn dien arm. Daarop hjeetfk dia kmeoht de® Amstier- dammer een slag niet ,een mlelkplan op bek hoofd gegeven, waardoor dezte tijdelijk' bui- te® geverhit igasteld werd en me® hem het mcsi kpn omtnemieln. Gevolg wa,s dat lalfe dria personen in hiet ziekenhuis moaSten worden verbondleai. De flianvalUier is daarna to arrest gcisltieW. Verduistering. De ipen®to,gmie©st«r va® den R.-K. Land- arlleidersWondl te Didam is .gisteravond ge vankelijk maar Arnhem gebracht wegens hte,t doen van aangifte van ©en bij: hem gepleegde inbraak', waarbïji dte veroeni- gingsk'aa met ,aen inhoud van f' 120 zou zijn gestolen. Bij onderzoek is gebleken, dat 'dleze aangiiHtla igeïlntgeerd was. Die man he»ft volledig beklemd. De oprzaak van zijn daad waren financieel© moeilijkhedeai. Twee vrouwen overreden en gedood. Gisteravond reden, op den straatweg t.us- schen Noordlhiorn en Nieizijl onder d© ge meente Znidhüxrn de omgevelar 30-jiariga artoidersVrouw Da Haan en haar 12- jarige dochter per fiets. Zij! werden acih- teiroi gereden door een ante, bleistiuuïd door den beer Sennema uit Ijeie|uiw.ardein. Door tot verblindende liciht van een He- genk'omer wierd <te beer S. dermate het zicht onitmomletn, dialfc 'hïj da bleide fietsende vrouwten op den weg niet bemerkte. Hij reled da beide wiMrijdsters aan, dia tagjen de® grond gesmakt werden. Zeer ernsjiigl .gewond wierden zij opigemoi men. Do miareicha.iisisieie werd gewaar- 'Sichuwd |em dr. J. B. G. Tidhieliaar uit Zuidhor® verscheen spdedig ter plaatse. Hij kon slechts den dolod bij' beiden oonbba- tveren. De lijken zijn in de® loolp., van <len avond nla,ar helt lijkemhuisja 'te Zuidhorn ovea-giebracht. Da mareohauissiee toeft te gen den bestuurder S. uit Leeuwarden ,pirooesverb'a,al cpgiemaialitD® a.utc» is in beslag genomen Vra dit auto verongelukt. Dinsdagnacht onistroAs twaalf uiur is tel Terheyden (.bïjl Breda) öen vrachtauto va® de Maa.tdcihappïjl Trans-HoJJpjndils Expreisop den weg BredaRjoiztendool - Antwerpen,t egan een bloom' genaden. Dia 2;7|-jlariga btesturarder E;. C. Vos, .afkom stig uit Barend récht, werd bij' dit ongeluk zoo ernstig ge-wonkl, dat hïj'kort daarnal aan de gevolge® is overleden,. Naast ibeM wa® n'fio'g in 'de clabime geszleten do l^-jlaadgto Jl. v. d. Klis, uit Bodegraven, dip ernstigia Verwondingen opliep1. Dtezte ga naar het Kt. Ignatius Ziekenhuis' gebracht'. Db auto is Zwaar beschadigd. Men vermoedt, dat de bestuurder d'oofr oververmoeidheid in aLaapl is gievjalien. Het einde der „droogte" in dc Vier. Staten. Door tot omgaan van desttafenBemmstyl- vanië, Ohio en Utah dws telgen Waatemdi- ging van het drarnkVierbód hieiblben gestemd to er nu voor dei laiflsöhaffing vam hiet driankvefblo-dls-amtendiemtent in de grondwet een voldoende Clongreismetepidertoid. Men kan de. oificieele sehraiplpdmg van het amen dement nog voioir Kerstmis feigeimicet zjem. Dc Ncw-Yorkkeh© liinrg].verkiezingen. De radicale candidaat La Guardia is bij dei New-Yorktohia bungemeieistlejtsivej'kiie- zimgten met eein meerderheid van Lijba een kwart millioen stemmiem gekoizien. Dit, be te ekent niet ajlieieni leien niedlerlaag voor dien! door preisidient Rioioisevelt gesltlelundein oand'idaat McKee ,ma,ar ook vcor da mach- tigel partïj; va® Tammanv Hall, wier oan- diidtet, die, ateedenid© waiarnielnendia burge-- meester O'Brien, levenieene versiaigpn wead. Eir is Veel gevochten. Cassatie. D'por A. Rl., 38 jaar, molenaar te 's-H;ee- renhoek, is cassatie aangteteeikleind' teigen het vonnis der rechtbank' tei Middelburg van 30 October 1933, waarbijl hij terzake- Van overtreding Van de Tarwewet is ve)r.- opirdeeld tot. f 100 of' 10 d. h. m Op Donderdag 16 Novem- I ber a.s. hopen onze dierbare n,iders GERARD NAGELKERKE 7 f JANNETJE DDENE m hunne 50-jarige Echtveresniging 1 5 t.A hovHonbon Y te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Kwadbndamme, 9-ll-'33. Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op bij inzet bij toewijzing, telkens des namiddags één uur, in de herberg van dhr. M. Mabesohe te Oostburg, ten verzoeke van den heer 0. BEIRLANT te Brugge, in het openbaar te verkoopen: met zeer vruchtbare Landerijen, in de gemeenten Cadzanh Zuidzande erj Retranchement, nabij Potjes", groot 43,71,1)7 H.A., in verschillende perceelen en combinaties. De hofstede, bewoond door dhr. P. van Dijke, is geheel gedraineerd en verkeerd in uitstekenden staat. Boekjes met kaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris en in het veikooplokaal. 32419-31 contant van den heer A. BUTIJN te Rilland-Bath en 1 DOODE onder Rilland-Bath, als: perceel 1: 39 stuks a/d Hoofd weg vanaf de 3 Haasjes tot het Balhsche Gat b/d Duiker ^etende tot 1,55 M.) en 24 stuks vanaf den tweeden Weg tot den Stroodorpe- polder (meteucle tot 1,54 M.); perceel 2: 39 stuks, w.o. 1 doode, rond den Fredericapoider en het stukje dijk bij de scheiding van Eilland en Maire b/d Zimmerman- polder (metende tot 1.68 MJ. In te schrijven in 2 perceelen of in massa. Alle boomen zijn met rood ge merkt, de doode echter met een rood kruis. Zij moeten uiterlijk 1 Maart 1934 gerooid zijn. De condities liggen ter inzage ten kantore van den Notaris en worden op aanvrage toegezonden. Inschrijvingen worden ingewacht tot 14 November 1933, 3 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes. 324U9-34 z a k e n menscken dib db Katholikke be volking van hbt noobdbn wensohbn tb bbrh1kbn moeten benig R.-K. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advkstbntie-tarievbn tb vba- qbn, Administratie, Gbqninobn aanverstopping (trage ont lasting), gal, slijm, koortsig heid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering, enz. gebruikt dan drie keer daags een weinig van de beroemde Wartei- boer's Kruiden of een a twee Wovtelboer s Pillen van Ja- coba Maria Wortelboer en gij zijt spoedig weer hersteld. Reeds duizenden hebben er haat door gevonden en zij zullen ook U helpen. Gij zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Wor- telboer's Kruiden zestig cent per pakje, Wortelboer's Pil len zestig cent per doos, 3 doozen fl,70 hij Apothe kers en Drogisten. (28) HOFPLEIN O - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - begint weer voor Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren op DINSDAG 14 NOVEMBER a.s., van 10 tot 1 uur, in het Veilingsgebouw der fruitveiling te Goes en DONDERDAG 16 NOVEMBER a.s., van 10 tot 1 uur, fabriek „Samen werking", Hofplein, Middelburg. De boter wordt om de 14 dagen afgenomen. Vraag tijdig vervoervergunning aan. ZWAGERMAN. NIEUW GEVESTIGDE ZAAK IN DAMESHOEDEN. Het vervormen van hoeden, vermaken en heratellen van alle soorten bontwerk wordt vakkundig in eigen atelier verricht. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend en beleefd aanbevelend (voorheen Modiste la. POLEY) VUSMARKT 8 GOES inhoudende 3 pond van f1,05 voor SO cent Alleen de betere soorten. Aanbevelend W. JOOSSE. bij aankoop tegelijk van een pond Koffie a 65, 75, 90, TOO of 110 cent per pond. Alleen van ZATERDAG 11 tot en met VRIJDAG 17 NOVEMBER a.s. munt uit door vollen krachtigen smaak en fijn Aroma! ROOMBOTERper pond 83 ct. verpakt88 ct. JONGE GOUDSCHE KAAS 29 ct. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 32 ct. PRIMA LEIDSCHE KAAS 22 et GEURIGE THEE per ons 20, 25, 30, 35, 40 ct. PRIMA KOFFIE p. 1 2 pondspak 225, 325. 375, 45, 50 ct. LOSSE KOFFIEper pond 34 ct. DELICATA-KOFFIE per 2 pondsblik 40 ct. GROVE RIJSTper pond 75 ct. ECHTE JAVARIJST per pondspak 16 ct. GORTper pond 5 ct. ZELFRIJZEND BAKMEEL per pondspak 125 ct. ROZIJNEN, zonder pit per pond 16, 20, 25 ct. KRENTEN per pond 25 ct. SUCADEper ons 10, 12 ct. SLAOLIEper liter 37 ct. BOTEROLIEper liter 36 ct. ALLERHANDE KOEKJES per 'ƒ2 pond 18 ct. VRIJDAG en ZATERDAG Afgehaald uit den winkel PRIMA CACAOper '/2 pondspak 20 ct. VLOKKENZEEP2 pakken voor 20 ct. EXTRA FIJNE MELANGE met 25 ROOMBOTER per half pond 27 cent GOES, Lange Kerkstraat 6, Telefoon 340 BORSSELEN EERSEKE R 662 Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDELEj SROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Morgen zullen de IJ' mentaledien moeten kie keus is er is steiei «andidatemlijsit en. zu neen beantwoorden ot' folitiei va® Hi'tJier in h Haar de nat. «po. jirojpiags1 lalïem 'hiéblb'en 'en bij bi- zweren dat men met z vóór aBels is wat als en schoio® geldt, kan ra, dat de imatemmtojg Van meier Welang kwestie olf' Duiitsclii den moed zal plubtie® om ti/maal vetrbiand te ta Dei Duitscihie mtoisib zaken, von Neurath, week te Bierlïjin gelho- mogelijkheid igeizsjMpeielt tot terugkieiere® van .Volkienblond afhangen der zuivere Volken'bio; 'Bond zelve- Dit is .erg vaag; en j* om Uil ©enigen goeden i gooien. I Da Eng. minister vl sir John Simon, toieft J gereageerd .e® duiMjjJ Engeland «Hes zal «M dan weg terug te Simon Meel' eidhtea- h8 zijn uittreding en 'diait - sdhiildigi-ng;, dat men Duitsdhland,ig jeein Dit nemen wij: na Maart j.l. wel' ver: was reden voor. Die v Vredesgeest en de yierh vechtlust en vóiltoiw© verontrustend, eivenziael ban worden van het oJ teigen Ooatteinrijib, hun t en hu® agitatie in to Volkentlondsmandaat si([ Te gen Oosten rijk bte taenig'szins te matigen, da reis van don min.- Kome ten doiel hoeft zekeren, dat me.n vaal inval heiéft oilgeizie®. overrompeling wias ao| da kleine Entente need; Varzocht h'ad zioli te n De' laatste dagen h inzake het Rijiksdag-br tigo va® het Leipzig,er lij® z-etellend) 'gle'heel Ifanald. De even onbfe sohaiamde Goring is zi< Justitie-instantie aan gegaan, die 'haar WeerL verwilderd staatje, nicll ibrulde. letterlijk om I klaagden en voor al' vl diens gdhuld dbor ni«l schreeuwde, onder d'ojl tribune, dat de nazi'l buiten de redhtzaal zcl dien het Hof! hem 't li Opi fiatsoenlajkea- wijl ter Göh'els van zijn tot Hof' misbruik gem; rechter hem durfde bmadelljikste voor het ®og, dat men de veen als getuige oplriep ei zich beroemde ioj» zïj da gunst va® Hitier 'zoodat hij' mome®teel te B-reslau reeiidaert! Da,ar Göring in z: ®a,t. so,c. de- reigieerint Rusland udtgeschoHdeq da gezanten 'dier la Berlijn overhandigd. =t Jajpian ontwikkelt 10e® groots bedrijvig!] moeite op .gloiede® v] Ohina, en pirohtaerde nadaring met Ruisian heel niet naar de® zto kliek, die tolblbe® wel er op het eiland Saa, Owaan een militair zal worden om z,ood uen te belagen ,die h| zuiverd hebben van Uitermate geroshstl I-eit, dat de Vier. St. die® Stillen Oseaan deze lieten stoomen n; Deaaan. Hieruit mag geru dat het va® de® zom't tusaeton de Ver. Stat a©uut is geworden. De siei -geeft de beziaidiigil ®|a® zeker wei toe! tonde® tegen de oorll mi de zjjhe®.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4