CHE COURANT iOES DONDEROAG 9 NOVEMBER 1933 r IN HET KRAAIENNEST 1 LAND- EN TUINBOUW? ALLERLEI MARKTBERICHTEN haven gevestigd as, strekt Ij's. Vlissingen neemt hier- Mdenmnding pp de Noord- lesche kust een speciale dan ook waarschijnlijk tie fig de oprichting van een a.tion zal volgen, luit zijn hoogst 'belangrijk phappelijb bteWerkt hoek van eenige zeer leziens- des. I>e voornaamste te welke op gefundeerde pet het door den heer v. Bongaerts bereden stok ten op Zoom-zeehaven! Dit [toe leiden, dat er miet onourrent van Vlissingen geroepen, die den toevoer voor de nieuwe ha-Ven jehalve een groot pirovin- een waarlijk nationale l&ingsebe haven is, opl on- wijze schaden. agenda gcmeriilfiaad. I het aangaan eener geM-i 14.650 (ter clonversie van l-n-gen) met dtei N.V. Eer- ïsverz'. Banik te Amster- rente van 'Dia Ijningen doen 5 °/o. ig antft-tedhniek. 6 Nov. had in het lesge- Z-eeuwsch Technisch Insti- opening van Je opleiding Lek. D|e Voorzitter Zeide in lord, dat het 'precies elf is, da,t de jvaterWou'wknn)- werd aangevangen en dat tevredenheid kan terug- dat tijdvak' is gepresteerd, de nieuwe opleiding, waaip ■te belangstellingbestaat, bloei mag verheugen en voor de maatschappij! vor- dit gebied is behoefte aan en voorlichting en het is e.uge-nd' verscjhïjtnSel, dat praktijk werk'Zamen Zich uding hebben aangetarel'dl. een directe jnvloed ten Deze opleiding is geheld particulier initiatief, z'on- ;elden uit de Ov'erheidskM- >r het onderwijs nog steedjs geput, waar de -belastingj- ledrïjven voor moeten dok- nieuwe lasten op bet be den gestapeld. Voor dezla moreele steun van diverse aagd en er zal getracht n en examens Zoo doeltref- :e maken. deed hierna ctenigo medel- ff'enda de inrichting van r de praktische lessen Zal ;elijk worden ingericht een een nuttig oppervlak van lopig kunnen deze in de de garage-L-ouisse worden de groote deelname zal da en worden gesplitst als i i itoikennis voor chauffeurs isten voor monteurs: lor beginnende!! en voos gevorderden >r meergevorderden, welke groote aangifte gesplitst twee groepen, wordt gezocht mlet 'da autofabrikanten en am- benden. Door den korten :reiding kan dit nog niet geld zijn, .doch. bereids id ing verkregen (mlet Général ental, terwijl de NederL gedelegeerde) heeft aan'' n Dam te H)a,arle|mi It nog het woord gevoepi i I. van BoVen jelnl ir. M. die, in salmlanwerking) leerlingen, hun best riillen ding te doen slagen. dt de eerste les begonnen ijlk 33 leerlingen. Nieuwe zaak. Int mej. Th. v. d. Bosch opi tegenover da ,St. Jacobus- uwe za-ak in dam-esboedleini. Izaak is tevensi 'een atelier r hiet ver.vjormen o;fl yarma-i en en htet herstfjePlen' van zie. annonce Ongeval. Mlajg hiad oip den hoek" Voor-* jmiastraafPatijnweig een. tiuasdhejn een motorlSefts, kon oefinge, waarop die beier del Jeikte en ©en duorijdyfer was n «en meisje, dat uit dia aant'ie(teeiQ. AHte drie kwa-i en btekwametu schrammten. en ingten. Ze werden door dr. rbondlem. (re-snapt. ïktem wijl mehb'ng yian 'n itetasohjies ledigde of pakjes n weghaalde. Dinsdagavond ermist uit efin jas, die in dó ■n het gem. igyimnastiekïo- idat men daar een, 13-jari- zien jiitkdmen werd deizia aan de tand gevoeld, waars Lig bekende de versohillllende en te heblbem gefplie|elgjd. P4 ll meer voor gelijke fouten Du r e 1 ietf h ebber ij t j e.s. Dezer dagen stond er onder het kolo niale nieuws in de dagbladpers ean vmpilijk verhaal «Ver een onVerwoestbaap geweien rtsident die ook dit 'jaar, ondanks de bel abberde financiën onzer Overzeeschia ge esten, ettelijke tienduizenden' guldens treeg toegewezen, voor het vervaardigen taa°een Balineesteh—NederlandsWh wpor,- tat'oe'k, waaraan dez'e brave man sinds «(heugelijke llijlden knutselt. Wij beiiooren niet tot de lieden die allltes l,t de duiten herleiden, wijlt w!ij< inzien dat <r teveel staatslieden z'ijn die tot geld 'een te 'groote macht toekennen in de miaat- sdiappij1;, vergetend dat de arbeid de eigenlijk© bron van welvaart is. maar waa neer wij' zien dat menschen getrofttetal vox'den door de geëiScihte bezuiniging an stokpaardjes worden ontzien, dan teclkei- ïien wij1 protest aan. Ook in Nederland Zelve valt de neiging tut het voortsukkelen in sleur, dikwijls bijl dergelijke gevallen waar te nemen, waar door er nog' voor dingen van (ondetiigesc'hi'kt klang' somtalen besteed worden, dia mem beter voor iets anders had kunnen nam enden. Zoo is het ons een voortdurende ergw- nis, dat het Centraal Bureau voor de stati stiek voortgaat zich bezig te houden m'et dl/erlei pietpeuterigheid, waarVodil afge daald wordt in onderdealen, wal'ke mis schien bar interessant rijln voor neufe!wiij|- zen, die het naadje van alle 'kousen wil len weten, maar die niömlaind schaden Zou den, als Ze in het vergeetboek' geraakten. Hoeveel tijd ien geld dit allemaal vergt is niet na te gaan, omdat het over z'oaveel schijven looptdat het echter beduidende getallen zlijin, Lkan man gerust aanneimletó. Tlians wordt ler weer d-ocln het Statistd.ejkl- Vurean een statistiek over de vterkioeird: eEgevallen in het jaar 1932 gepubliceerd (en nieuwe uitgave omtrent de oorzaken en gevolgen voor ge-heel Nederland van fe ongelukken. I De bëdoeling is, volgens den directeur rail het. Bureau, in de betreffende publica tie omtrent iedere gelmjeiente afzonderlijk te vermelden, het totaal der -plaats gehad hebbende verkeersongavalllen waarbijf die, veroorzaakt door fouten van bestuurders van vervoermiddelen, fouten van voet gangers, gebreken aan vervoermiddelen!, den toestand van den weg inöl. sliplpen en doorglijden in even Zoovele speciale kolomlm|en Zullen worden opgenomen. Ver volgens Zullen de verkeersongavlalliein wor den onderscheiden ma,ar de gevallen mlet doodelifken afloop, die met een of rnleer gewonden en die met onlaterieiale schade, terwijl mede Zal Worden vertmleld hoeveel personen werden gedood em geiwland, Tien- slotte zlullen een drietal tabellen worden opgenomen, 'waaruit de plaat-s gehad heb bende botsingen kunnen blSjlkem. Ter verduidelijking van Jiet geheel wordt een kaart van Nederland toegervhegd waarin alle -gemeenten en do belangrijkste verkeerswegen van ons land Voorkomen. Zoo men ziet: de DluitSche degelijkheid is present, 'n Tweede uitgave Zal mogelijk nog kunnen bevatten hoe de slachtoffers heetten, wat vioo-r vak Ze beoefenden, wel ke kleeding en schoenen- ze droiegen em hoeveel geld Ze op zak haddein. Djoch in ernst-: Zal het pracitisch nut va;n zöo'n uitgave nu ooit kluninen opwegen te gen de moeiten, die het 'bureau zichjzlelf en 1 duizend anderen heeft opgelegd en de kosten voortvloeiende uit .een önl ander. Djat blestaat gewoonweg nietl UITKIJK. magazijn 'allies in Zeer goeden ^taiat aan wezig is, en op dat oogenbliik geen behoef te bestond aan nieuwe verpleigingsartSt- kelen. Door den heer M. Mol werd een uitvoel- rig verslag uitgebracht a& af|g|evaia|rldiglde van de vergadering vlam de Prov. Z eeu.w- sche Groene Kruisvereeniging. Wegens periodieke aftreding .werden tot bestuursleden herikbZen de hoeren M. Vogelaar en KI. jJ|anse. Medegedeeld werd dat wegens vertrek' had bedankt het bestuurslid J'. Bomlrtolj die vanaf de oprichting der vereenigjing {ruim 24 jaar) d^iZe functie heeft ibe- Kwadcndainme. Op Zaterdag 11 Nov. a.s. hoopt -onze zeere-erw. heer patstoojr H. Wennen Zijn vijftigste verjaardag te vieren. Alle parochianen worden vrien delijk verzlodht, op dien dagte vlaggen Dht het ZijinEierwaarde niet aam .be langstelling Zal ontbreken, laat .zich be- igi'ij'pen. 1 vandaag pijnloos olectrisch ook? Vraagt inlichtingen; an, Goes. (Adv.) idskerkë. I algemieene var!- de vereenigingL „Het Groencf door 19 leden 'bïjtgewotond.- ■slag van de inspectie Van sma-teriaalt bleek, da,t in heh 'Ben woord van dank werd gesproken voor al hetgeen deiZe persoon in het WeKa-ng der vereeniging heeft gedaan. OVer het deZer dagen bijt het bestuur ingekomen omtwero-cttntract betreffende die "Grol-ene 'Kruis auto, werd uog eonige oiolgenblikk-en yain 'gedachten gewisseld, Voornamelijk! voor wat betreft oivte de eoln van f 5 Be betalen als (minimumbedrag bij -gebruik van deze auto Medegedeeld werd dat de bruto op- oi engst van de otolamgs verkochte Groene Himis-speldjes heeft bedragen f;28 95 Dhr. G Philips'ei besprak de mogeJijkt told van het oprichten Van een ©onsultlai- "tra-bureau Voor Zuigelingen. Nadat nog d'e aandacht was wevestiffd op d'e 15 November a.s. n.|m.. 7,30 ipur vainwtege Ide Vereeniging ba gaven film!- yertoonmg.over 'kinder-tojrBteliliiigs- en Va- o^nfitlkblanies werd de vergadering «je- sicfoein. Hinswcert. Dinsdiagavomd hield -pastoor "t de zaal van dhr D|e Boer zjij-n eea-stto -opblogetische Cionférentie, met al-s on derwerp: „Bestaat er een God?" Z.EW. "Ptai voor 'n gtoedbfeZette Zaal en had *7oor zijp l-eerzame - -uiteemzettingenn een groot applaus in ontvangst te nemen. ■Diasdag 14 November volgt de tjweede teaféreutie, met onderwerp: „Hebben wij ^a ziel op 21 Nov. de derde, met oaterwerp; „Blijde Boodschap". eze cionférenties fcuinnen door iedereen .jJ£' \voond worden (ook door andersden- ^■^nden), waarvan, reeds eakeleii giebTuik! aaakten tegen entrée van 50 ömts Voor rl! ^rl6 ^"^den. Die opbrengst is voor a® beschildering der 'paroohiekehk'. Op hun verztok is eervol w verleend als lid van 'het Armlbedtjulu'r aan de toeren M. Vei'bee.k ©n O. Goense. In hun 'plaats Zijn benoemd ide haeren' P. Acda en >1- ^teyn jr. Kraiuingen. Eergister veflgaideii'de de raad. Dia voorzitter deelt mede, dat de iCiTlm|mlissaris der Koningin een bezoek'''ge bracht toeft aan den Zanddijk en station iKriiimngieii, Toegezegd werd, dat dezp Zaiak in Ged. Staten zal worden besproi- fcen, alsmede de 'levering "van electricïteit op Oostdïjk, terWij'l voor oostzijde (kanaal 'da P.Z.Ë.fvI. spoedig een beslislsing zjal nieinen. Vicorstel tot het aanbrengen Van een af scheiding bij ide Ned. Hierv. Kerk'. Dta voorzitter licht dit toe. 'en Zegt, dat de ge meente volgons een contralet Van 1921 vjer- plicht is een behoorlijke eii plassende af- Sdtoiding te plaatsen doordat de voor malige school is afgebroken en de nieuwe straat daar gelegd is. De heer de Giuooif vindt de klosten te hoog, pok "dhr. Bur- kiunk. Dhr. van Hooteigem1 wil een duidej- ïijke iaanw:ij!Zing hoever de grond der 'ge- mieente kb|m|t, daar het hek' niet de juiste afscheiding aanwijst. Wiethouders Kjole- en Francftys geven hierop toelichting, waar op met 8 tegen 2 st. besloten werd tot plaatsing van d-eZe afscheiding. Dhr Sinke dankt B. en -Wl em- den [R|aa,d voor dit ge- uoïnien besluit pi's kr,oon öp het werk van wijten burgemeester 'Effienibaas. Tn behandeling kbmt de begr-aotinjg voor 1934, waarbijl eerst wend besproken de salarisverlaging. Dhr. Minnaapl .Zegt dat, hoewel dez'a b'egrooting sluit zonder verlaging van sajiarisseni en Zonder Vetrl- hooiging der belastingen, deze niet Weer geeft het beeld van dezen tijd vwel'ko uog moeilijker worden zal. Hiijf wil V|óór de behandeling -uitgemaakt zien of mton prin- (cdpdieel vóór Verlaging der salairissen is'. De, meeste raadsleden .^preikfan zich uit vóór verlaging; «ook wethouders Kjole en Prancloys, doch -alleen da.ni als Hit van bovenaf 'gebeurt, en niet allelen tot lagere 'pfersoneel getroffen wordt, daar de hoo,- g|ere salarissen door Ged. Staten wqrden Vastgesteld. 05k 'dia v-oorZ. Zou het afkeuren (pl-s tot verlaging besloten werd, dat dit alleen d« lagere zou gelden. Hïj| maent, dat de Salarissen niet als sluitpost mdetan die- ai. Dhr. Bui'kunk is tegen salarisverlaging. Haj| meent dat een ambtenaar behoorKlk betlaald moet worden. Hij' ziet de toë- kbm'st nog zoo do-nker niet in. Dffir. Minnaar stalt voorean vaste kfclri- ting van 2.5 'pet. Wemeden f 1000van f 1000—f1500 5 pot.; van If 1500—2000 7.5 'pet. ©n boven de f2000 10 p'otlj Dit werd aang-emom'en, taojat 8 t'egen 2 st. Ierseke. 'Die vereeniging Haadalsbelan gen lalhier zlal in de week van Sh. Nicw- laas een winkelweek met attracties orgau niseeren. Bovendien Zal verzocht worden aan den -minister van Financiën pml het bedrag vo,or een tabaksvergumning vo.olr sigarenwinkeliers te handhaven op f5 en niet op f50 te brengen -als is voorgesteld. Terneuzën. Aan bbord van het Duit sohe tanksóhip „D;eruma.pht", liggende voor de Purfinafabriek te Ertvelde (bSji Tar1- meuztan) is brand uitgebpoliein. ..Sdhippeï en knecht, benevens een kind, kbndelri zich redden dpor overbooid te sp'.ringeml. Die vrouw k)W,am via een staaldrap-d,'Waai> aan het schip v-astgiemeerd lag, sipn den wal. Het tankschip was geheel' met ben- i|ine geladen, Zoodat het gevaar Vopr ontploffing zter groot was. Het passeej- rende Emgelsche stoomschip „T:ee|s,Wooid" is, m'et het oog. op; 'brandgevaar, oip« Volle kracht doorgestoomd. Hlet gelukte inmiddels, uitbreiding van dien brand te voorkomen en het vuur ,te Ihl'usscton. I Het tankschip heeft e enige averij' b'p- gcloopen. Ereskens. Mede dioor toepa^ing van be zuinigingen zijln B. en W. er in ;geslaa|g(d, de gemeentebegiloioting voor 1934 slui-, tend te krijgen z'onder belastimgytert' hooging. I I Hei kanaal door Znid-Beveland. Rede van 't Kamerlid Krijger Maandagavond- is te Hansweert in „Zee- lamdia" een drukbezochte vergadering ge houden, georganiseerd door het COmité van actie tot verbetering' en verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland, waar in het lid der Tweede Kamer, dhr. J. Al- Krijger het woord voerde oVer de voor genomen werken a,an- dit kanaal. Onder de laanweizig-en waren de leden van Ged. Staten de heeren mr. Stileger en van Rommel van Vloten, burgemeesters en raadsleden van versehiLllende gemfaemtem.. deputaties van da kamers van koophandel te Middelburg en Ternauzen, leden van flolderbesturen, van middenstandisvereleini- gingen op Zuid-Beveland enz. De vergadering werd geptresidaerd door den heer B. O. de Mul, burgemeesfar van Kruinin-gen, dia wees opl de teleurstelling in d-c-zo streek, toen men kennis' nam van het voorloapiig verslag van de Tweede Ka mer over het wetsont'werpl der regeering tot verbetering en verbroeiding vain hef kanaal door Zuid-Beveland. Wie kan er zoo, vraagt spir. nu toch bezwaar hebben tegen dezle verbete< rmg? Alen moet maiar eens 'een uurtje komen k'ijk'en bij de sluizen te Hansweerj ;en AV'emel-dinge of' gedoemd zijn te wach- ten bij' do beruchte brug te Sohore. De verlteeding paag toch niet stranden -u-pi de onzalige internationale kwestie, die ler aan vast zit. De heer J. M. Krijger begon met te verklaren dat hij zeker met genoegen, ma,ar toch o,ok met aarzeling over dit on. deirwerp' het woord voert. Het was hem aangenamer geweest, dat hij' kon spreken na 'het verschijnen van de memorie van antwoord 'der regeeiring. Spir. @a,f -eerst «en uiteenzetting yan den inhoud v-an heit wetsontwerp: te splitsen in de verbreeding van het k'anaa-l en de verhooging van de bruggen. Daarbij ko, men dan werken aan de spoorbaan en aan de wegen. Del 'Tweede Kamer hee'ft spoed ge maakt met de behandeling' in de nfdeelin- gen. De beo-ordeeling was zeer ongelijk. Het is zeer moeilijk' in dit stadium te zeg gen of' het ontwerpi een meerderheid in de Kamer Za'l vinden. S-pr. voorziet een ver werping als de regeeringi niet opi ©en zeier voornaam p-unt duidelijke en bevredigende verklaringen zal -afleggen. Wje mogen deze zaak niet bezien uit tot o-ogplunt van Locaal of -provinciaal belang. Z-a i9 een ze-er voornaam onderdeel van de kwestie Nederland'België. Da behoefte ia,an brugverhoioging wordt door niieimand en die van kanaalverb'r-ee-. ding waarschijnlijk door uiemnd ontkend. De noodza.kelij'ktoid daarvan is v-o;or elkfen abjeetieven beoordeela-ar duidelijk. Ecu hoofdbezwaar is echter gelegen in d'd mededeelingen over het gebeurde in dei Rijnvaa.rtöommissie, waarin Frankrijk zulk een voorname rol speelt. Door het verdrag van Versailles heeft dit land een ppsitia van macht gekregen. Hat keeifit gegrepen ma,ar België en wil nu ook' grij pen na,ar Nederland. Het militair -acooord tussche'n Frankrijk en België houdt een bedreiging in van de welvaart en den vrede v-an West-Europa, en van Nederland. Bet is voor België naar spir. meent een ramp', dat he.t onder invloed staat van het imperialisme van Frankrijk. België's bui- tenla-ndsche pblitdek is die van Frankrijk'. België zocht dan ook hulp Wij' Frankrijk toeïi het „herstel van het onredhtli van 1839" zocht. Dat doel isi aanvankelijk mislukt ..maar België geeft den moed niet op. Dei Rijn-Schelde verbinding is weer opi de-n voorgrond gekbmen, n-u men vanuit Noord-Brabant- vraagt om het E-endiraohl- k'a-naal (heft z.g. Van Konijta-enbiirgikanaal). België eischt nu van Nederland een kór- tere Antwerpien-Rijn verbinding eu daar op heeft het geen reoht. Hi-er zitten in werkelijkheid politieke imp|eriaMs.tistato drijf'veieren laichtei'. H-e-t- is geen levens behoefte va.n België. België moet in pflaate van Nederland Rij'noeverstaia.t worden en da,t kan Nederland niet toestaan. In dat licht beiziien is heit gebeurde in del Rijnvaartcommissie van zoo ernistigen aard. Da-ar zit Frankrijk achter, daifc den geheelen-Rijn in handen wil hebben. Ne derland mag niet langer de Rijn- en -Sohel- d'emonden beheerschen. Daaraan mag Ne derland niet meewerken. Het moet het We,en stijf! houden. De bevoegdheid van del Rijnvaartcommissie gaat hier verdei' dan tot Krimpen en Gorinehem. Ze heeft mlet de tusschenwateren niets te maken. Naar 'h'eit siehajnt hebben de Nederland- sc'ha ledegegeerden in de Rijnvaartcom missie geen krachtige houding aangeno men. Sp'r. hoopt da,t- niet waar is dat aan België in die commissie toezeggingen zijn gedaan. Dat zou sipr. in ho-oge mate afkeuren. De Rijnvaartoommissie heeft 2oove;el met de tusschenwateren tuisschen Rijn 'en Schelde te maken als een dames- boudoir met een vischafslag. Dit is het eerste voorname bezwaar te gen bet wetsontwerp. Het andere iis gele gen in het Eendracht-kanaal, het z.g. plan van Van Konijnenburg. Dit is- vo»r spir. echter niet onoverkomelijk. Spir. gelooft niet dat België inderdaad behoefte heeft aan dit kanaal, recht heeft het er z-eker niet opi. Maar een oplossing van de kwes tie NederlandBelgië is in he,t 'belang van beiden en als uiterste grens wil spf. ex dan ook mee accoord .gaan, .mits aan en kele bezwaren wordt tegemoet gekomen, o. fl. van de lOiestercultuur. Ala,ar de verbetering van het kan-aal door Znid-Beveland moet niet uitgesteld tot bekend is of' de Belgen nu inderdaad genoegen nemen met het plan-Van Konij nenburg. Want dat zou wachten tofc Sint- Juttemis' kunnen zijn. Van Zeeland mogen niat langer offers worden gevraagd, dan het npeciaal Temenzen nu reeds brengt. Nu is het Eendracht-kanaal ook voor Noord-Brabant van gr-oota beteekenis. Er is vanuit Noord-Brabant zelflsi geen act-ie gevoerd die spr. aanleiding geef't om te zeggen: „Wiji blijven Zeeuwen en worden geen Noord-Brabanders. Znid-Beveland en Zeeuwseh-Vlaanderen hooren bijeen." Sp,r. is bereid ta stemmen voor een Eendracht-kanaal in het belang van No„rd-Bra,bant. Laat Brabant San ook. ajjsl 'blijk v,an weideirkeeriigheid zich niet langer verzetten tegtan de werlfen aan het 'kanaal door Zuid-Beveland, althans niet tegen een verbreeding tot 40 Al. en een diepte van 4.50 M. Waar de vertreeding van het kanaal door Zuid-Beveland van zoo groote be teekenis is, hooipt yptr., dat de regeering zulke verklaringen zal afleggen, dat tot spir, ook uit het oogpunt, der internatio nals politiek' mogelijk wordt gemaak't er vooir ta «temmen. Nadat was gepauzeerd was er gelegen heid tot bespreking. Notaris Van Dijke t-e Kruiningen ziet het internationaal belang van het Kanaal niet zoo zwaar in. Dat deze ziaak in de Rijnvaart-commissia te besproken, vindt spr. zoo- erg niet. Dhr. Kruithof' te Hansweert begrijpt niet. waarom het kanaal niet beter opl -pleil is gehouden. I Dhr. De Groof te Hansweert wijst op het feit, dat de grootsite schepten voor de industrie in Zeeiuwseh-Vlaanderen1 Ket ka naal piasaaeren. Dhr. Huiziuga-, burgemeester van Ter- neuzen, onderstreept, dat Terneu&en reeds vele offers heeft gebracht. Het k bereid in tot belang van Nederland, als het moet, er nog meer te brengen. De Kanaal- verbreeding is ook voor Terneuzen v,an belang, omdat het liefst met ov-erig Zee land wil ve'rbbndle-n blijven. Dhr. Krijiger gelooft, dat dhr. VanDijk'e tot gtebeupde in de Rijnvaartcommissie niet ernstig genoeg ziet. Spir. is er niet tegen dat er met België gepraat wordt over de aanhandige ge schillen. Daaraan kunnen wijl ons zeil'fls niet onttrekken, omdat Minister V-an Kar- nebeek' in 1919 te Parijs een toezegging heeft gedaain. Alaa-r haast hebben we iiiet'. Als we maar vasthouden, dat da iRïjln- dokkeu niet worden overgebracht naar Autwerpien, 'dan kunnen we ook praten over het Eendradhtikanaal. Da-t praten moet echter óp een andere plaats geschieden dan in de Rijn va-art- commissie. België moet zich wenden tkxfc Nederland. De Rijnvaartoommissie miag over niets anders praten dan waarover ze ta praten heeft. Haar terrein gaat miett verder dan tot Gorinehem en Krimpen. Dat 'hadden de Nederlandsdhe igadeleigHer- de-n moeten bedenken. De oouimtesie ba-d evenmin als een damasboudoir een visch afslag is, met de tusschenwateren niets tei maken. Spr. gelooft niet, -dak de Nederlandsehe reigeering iets! heeft beloofd dait- zou Sp,r. heel erg vinden, want dan had Ne derland 'Mj1 voorbaat gecapituleerd daarom hoopt spr., dat een afdoende ver klaring zal kunnen worden .afgelegd, zoa dat Spr. oom amora v-oor de verblreeding k-an stemmen. W-a.t de heer De Groof meedeelde was Spr. 'bekend. Da,t het kanaia-l niet beter op peil is gehouden, kómt, omda.t de depar tementale molens nu -eenmaal langzaam malen. w Spr. dankt den beer Huizinga voor zijn woorden. Het Wordt boog (tijd ,da,t er yooi woorden. Het Wordt toog tïjid, dat er voor Terneuzen eens iets gedaan wordt. Het verblijdt Spr., dialt ook de toer Hui zinga, niet wil. dat Zeeuwsch-Vlaa-ndieren van Zuid-Beveland' wordt geïsoleerd. Die twee hooren bijteen. Nadat d'e voorzitter neig een slotwoord had gesproken, werd' de vergadering ge sloten. Wa te r sch ap ishes tuur. Bi" Kon. bteisluit zijn benoemd in de provincie Zeeland ,a. tot voorzitter van tot waterschap! de Valkéniseogeul, A. DeeS, te Wiaardle:; b. tot lia van htet bestuur van heiti wa terschap de Valk'eniislsegeul, J. Vogeljaar, te Krabbendij'ke, uiterlijk tot heit einda va,n tot zittangls|j,aar waarin Mijl 70 jaar zal zijin gaworden. Een motie. De R.-K. Slagershond in ZL-Vlaaffi- deren heeft een motile ;a,a-nlgle;Uomen van dien volgenden inhoud De R.-K. 'Middenstanders yan Öoet- Zeieuwsch-Vla,anderen betreuirlen, dat ibij del vele crisismaatregelen de middenstan ders niet alleen geplaislselerd zijn, maar in viele gevallen zlelfs bun brooidwinning is ontnemen veTZJoek'etn met den meesfen .'aianidrang degenen die reeds gediUplaexd rijd, wleer in hun vroeiger b'estaian te hleirsltell'en1 ten spreken hun laikeiuring uit dat de oom- miasie van overleg uit dei Nederlaudsche Slagersblond niet werd' gehoord en men- seton niet lahger te gedogen,'door middel van de crisiiswetten criBismililliion- naars. worden gemaakt. Eien vr.ftrseliot op dc hieteugarautie spoedig te verwachten. Naar het „D|gbl. van N.-Br; meHldt', ia zleer binnenkort een besluit te verwach ten, waarbij' aan de verbouwers vani sui kerbieten een voorschot op hun garantie gegeven zal wiovden. I Dia sombere verwachting, dat" imen wel ©en heel eind in 1934 zbu rijn, voora)lle|ar betaling te wachten is, blijken daarmee lotalgiegriond te rij[n. Die hietenverbauwers kfij'gen uatuuïllijlk alleen steun op die bieten, waarvoor rijl garantie hebben. ('libra's voor Cecil de Mille. Cecil de Mille had nauwelijks de laatiste hand '-gelegd .aan de montage van zïjlh nieuwste film „This day and age",, of hlijl was alwte-er in het studio otal dei eerste 'opnemingen te leidein Van „Fioiur 'Frightened People", die vojM' 'n gr-opb deel in Hawaï zal worden gedraaid. Voor 'de studie|-soènes 'had hij! 'n leven de 'cobra n-oodig, daar z'ulk' een reptiel' in Hollywood, waar m'en anders Voor eigenaardige w-enschen vaoq, filmïegisseutasi niet 'terugschrikt, niet te krijgen wfas, bestelde hdji er paaar met-eem efln drietiai' in Singapore'. Zielfs in Singapore veroorzaakte deZe 'blesfelling e-en groote cansternhtia. Dte' Millle ontving een telegram', waarin 'mfen hem imlededeelde, dat er niemand te vin den was die de gevaarlijke stangen aan iloord -durfde vergezellen om' $0 te vod- deren. Inderdaad is dit geen aantrëkk'elijkl karweitje, want de öob'ra's eten op hun bleurt 'weer andere slangen. De fAClld «Seinde echter, dat de slangen tot ilaïkea prijs verzonden moesten worden. Als zleiffl de inbborlingenlni bang voor de slangen -zijn, wanneer deisla zich in «en degelijke kooi bevinden, vraagt mda rich in Hollywood Verschrikt af, wat er gebeuren zal als de Mille rijln 'nie.uwlo actieurs in de Paramount los ilafat ctai, zlo-oals tot scenario verlangt, in -een scène met Claudette Colbert op t'e treden. Alaar de Mille schudt rij[n wüjfee hoofd. Hiijl toeft dit probleem al lang Opgelost, Zegt hij'. En daarmee rnjoet de arme Olajui- diette 'Zich miaar tevreden stell'en. Rok erf Nobel en de: nafta-bronnen te Bakoe. Biakoe, iaan de Kaspfedh-e Zee, werd iul 1872 hlezóeht idopr ®óbert Npbiel, dan; broieder van dein beroemden Zwöedscih/e® ingenieur "Alf'vad Noblel, pe tot dyniajnielb uitvond. Hij' gimg er niet om hieit ihaituiur- slehoon te bewion-dieiren, wiapt da slt-reelld daar is -dór en er groieit zelflsi geien glraisf-; halm. Maar da grond .blevat er etehatfon, on-deraardlslCto naiftiaiblr-oniniein. Robert Nobel bemerkte -dadelijk, dat de, rijke bnonniein i0(pi gelbi',ek!kte|é wijZef doon- Russea en Armeniërs werden uit-' g'ehudt. In 1874 koohteiu AHred, R|oibiesrt em een darde broer Dod-ewij'k Noiblel er, vqoir ge-, Zamenlijke rakeningi uitgastreklte gronden, om er b|qo|rp|u'bt!en en baortlotrenis olfl doiel'-i ma,tiga wïj'zc in te riöhlton. Zij tegdbn' lange tpijlpieidiugen aan, waardoor de nafta, naiar Bakoe- kon worden geleid «m brachten .[gerwirihüglei verbeteringen iaan ini het hore-n dter putten. Hun tpldglingte® Vm- wak'feu Mj-' de bewoners d'er streek vlael ■baat en a'flguuat. De .aaugleielgiie Werken: werden door hen vernield eu zij deinsden, voor geen middelen terug. De dappere Zweidan lieten zich -edhit-er niet 'iaffiydhrik1- ken en wielidra, ging de door hen, gezui verde olie naiar alle streken v,an Ejuroipia. In rijn hoioigst merkwaardig Volkshloiel? ,,V.an Pool tot Rooi" siplreekt Svlen JHedin met -trots over z'ijin Zweiedisohte la-indge- nooten. En verder vertelt hij mqg: In hielt jia.ar 1910 Wedi-oieg het aantal' loortoren's 4094, waaronder eg 2600 in werking Waren. Zijl leverden in 1909, 8 milliarden kilogram ruwe nafta, en oen Zevende gedeelte daarvan 'kwiam uit da Nobel-bioiorgaten, van welke ©enige in 24 uren mee-r da,n 300.000 kilogram naar loven 'pompen, olf 20.000.000 kilogram leveren als 'd-e «llie vanzelf uit de aarde ontspringt. Baf dieipiste Van de Nobel- boorgaten gaat 860 metfti' in de a,ardie. In Bakoe- bestaan 176 maatschappijlern; da NoHel-maa-bschajpIplij! is de grootste en be- plaalt de prijzen. Alfred Noblel stief f in 1896; hij1 was toen 'sifeehtls 63 jiaiar oud. Wjelk getril,ik hijl van zijn. groot flarfcuin gemaakt hiee'flt, weet i-ed-ereien. Htet getuigt voor dien adel van zijn getest. Veilings vereen. Znid-Beveland te Goes 7 November 1933 Groote veiling. iZure Knoet,appels f2,903,10 -en Zoets idem f 2 per 100 kg. Kleine veiling. AppelsGoudreinetten prima f 15—29, idem A f 12212, idem B f .11117, idem O f811. iZure Bellefleur prima 'f116, idem A f 1114, idem! B f9—11, ideinii O f79, Ster-appels A f' 16"20, idem B f 1417, idem C f 13, Notarisappels lestra f 20, idem A f 14, Present van •Engeland extra f 22'24, idem- A f 19, idem B f 17, idem! C f 13, .WKjtnZuui' 'A f lil12, Lady Beuniker extra f 10, Zoets Caympiagner A f 9, idaml B f 7. Fransüha Goludreignette-n f 513, Bauwmans Rei- netten f 89, Dubbele Btellelfleui' (011, Groninger Kr-oon f 613, Goldein Nolbllle f 37, Bramley Seedling f' 8, Con Oranje yPip-pin f 613, Bleiuilieims Pippin f 5 y,11, Ram'bour Alortier f 45, Salotalél yf8, Zure Armgaard f 48, Hiondslmluil yf 6, Tante; Dora f 48, Gourbpondan fi 41 7, iZoete Armgaard f412, Hollaavdsoh iZoet f 36, Zoete .Rlusters f 37, T-uinP zloet f 9, Pomm'e d'Orang.e f 410, Huis- imanszioet f 35, Afval en Krootaplpieliy lil'—3, allies per 100 kg.; P-eren: Br. Ales Lucas- extra f 2830, idem A f 20 —29, ide-m B f 1627, idcim! O f '21, Com)^ tesse de Paris extra f2021, idem A1 f 1718, idem B f 16, Nouveau Porteau B f 18, idem C 16, Groene Cliaumlontel' A f 11, idem B f 111, Winter Bergatailotp ten A f 8, idem B 'f 6, Gieser iWild'elmlaai A f 9, idem B f' 7, Josephine de Malind 18, Bevy Vain S'ohönaiuwen fit'15',. Etaiiie d'Brijlst f 17, Dhyenne d'Afflexiou f511, 'Br. Blachelier f 7, Bruine Ghauu montel f 6, La Lëetier f 61'8, J«odau-' peren 'f 810, Wintersuikèrijén f 35, Dorothea Royal f 414, St. Remijf f 56, yPotadspe-renn i 37„ Winterlouwtjes f 3 y!9, Winter Riietperan f 8, Kleipeirem. yf 48, TJiz'eiperen f 4, A'fivial'- en K'meH-i peren f 13, alles per 100 kg.; Idiverseni Blauwe D'iuiven f 46, Alispals ,f57, To maten f13, all'es per 100 kg.CJhry(Saij|- ben f 72-7, Cactussen f 10, Aaiwnkkelkeln| f 29, Azalea's f 34, Palm'en 0 90, allied per 100 'pot; Chrysanten fl6 per 100 ibbs, Boning f 40 per 100 'flaconsKipB lederen f 6, BahliaknoMan. f 8, beidetal pa? 100 stuks; Bialztan f 1,50-2,05, Faisanteni f 0,501,01,-Boutsnipp'en fO,45, .all'es p.sf, 8 November 1933 - Dubbele Kasprinteesseboonen f 39, Sprui ten f 317, Spinazie f 79, Posteleita| f 3, Uien f 1—1,10, .all'es per '100 Ikg. 'Bloemlkloicifl f211, Sa,voyekool f'0,50— 4,10, Rhodekool f 3,7ft5J50, Wittek!o(o® f 1,503,10, AndSjlvi© f 0)502, idem krul f2,90. Knolselderij; 'f2,30, alles per 100 stuksSelderijj f 0,20, Prei f 4—8, Wortelen f 4,104,20, Rla-menas f 3,'10, alfes 'per 100 bós; diversen: Blakiwiei Druiven 13241 per 100 kg.; Chrysan ten f3 per 100 hbs; Haz'en f 1,50 era! Eenden f 0,220,30 peer stujf- VERK00PINGEN Eb VERPACHTIN6EM 'November: 1 I f I 15 Borsstelen, 'huis met erf' en inboe del, Dele. 17 's-Gra,venpolder, twee woonhuizen mafj erf', Van Dissel. 211l Goes, woonhuis, Verbist. 21 Goes, vijf woonhuizen met erf en werkplaats met schuur en erf, Vatt Dfesei. i?7' Oostlburg, hofstede, Verbist.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3