DONDERDAG 9 NOVEMBER NIEU"/E ZEEUWSCHE COURANT f! UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES 1933 vraag werd geantwoord, dat in de gelgtevem omstandigheden geen sprake kan zijn van contributieverlaging. Sector Timp dankte voor het subsidie aan da Ri-KI. IJlongerenbewoging en waar schuwde tegen toetreding tot fascisti&aka of nationaal-socialistiseli© orgaaijs&tien waartoe reeds duizenden Zich hebben laten verleiden. Die begrooting werd onveranderd vastge steld; zij bedraagt f 42.800 In d-1 vacature-Boon ('s-Gra.venhage.) werd tot bestuurslid gekioZen de heer Tb. M. Dresrné (s-Gravenhagc) imlet 237 st. teigen 85 opt dein beier Luyckx (Dein Hlc|l- der). Herkozen werden met nagenoeg alge- stlemjmlen cle heeren 11. K. van den Brule te Rotterdani en A. J. van Rest to Poel dijk als bestuursleden. V o o r s t ei 11 e, n. Naar aanleiding van een voorst ei-Z-a-an- dii.ru olmi actie te voeren voor toelating van een hoogere aftreksom voor leve.ns- verzlelkeringspremie bij' de in-k.bmriieinbta" lasting (thans maximum f 100) vereenig>- de de vergadering zioh m-et het praer advies v.an het hoofdbestuur, dat iu -bei- ginsel acoaord gaat niet het voorstel, doch hieit huidig oogenblik voor verwez-en1- lijking'vau dit desideratum buitengewoon ongunstig ac'ht. Aangenomen werd een voorstel-Deïft tot oprichting van een E-.-K. Middenstand»- .ziekenfonds, in ziooverre, dat blijkens mo- dedeeling vau het hoofdbestuur reeds be- sippelkingen zijn gehouden tusschen het landelijke Wit-gele Kruis, den R.-K. Boerenbond lein de E.-K. Middenetamdsiboiud1 om tolt- |Oip|riehltinig van gelmaantehapipeüiijlk'B ziiekenloiidsicin naast de reeds' bestaande landelijke ztekenihui-sverzeklerinigi van het .Wit-glcle Kmis te genaken in verband mleit de komende ziekenfondswet. HjeÜ Wiit-gells Kruis ziai -dergelijke- fon-dsieii oprichte®. In de namiddagvergadering werd uitvoe rig gediscussieerd over een v.oioirisSted-Klijisi- wijk om onderling overleg tusschen diverse afdeolingen mogelijk te im-aken. Het H.B. aichtto dit voorstel organisatorisch niet jluist. Die aid. B|ijsw!ij|kf verdedigde verder een voorstel: „Die Centrale E.aad besluite tot demonstratief vertoon bij! de Riegee-ring voor dia nog steeds weigerachtige houding! ten opzichte van de tot in het uiterste toe herhaalde wenschen van dan Ri.-K. Middenstandsbond.'' D|a heer Hubeek' had bij de toelichting tot zijn afdeelingsvoors/tai in- het b!ijjztom.dep- da urgentie van wijziging' van de wink'el- eHuitingswe-t op het oog. Na voort-gezette discussie werd besloten ©en telegram aan den minister van Eicón-o,. mische Kaken te zenden, waarin wordt gevraagd, de toege-zegide verruiming vian dia bepalingen der winkelsluitingswet vóór 1 December a.s. in te voeren. Aan de orde was daarna, -een voorst-ei- Rlijswüjlk: „D® Centrale Raad besluite tot aetia tegen de plannen ten o-pzichta van de bedrijfsauto's welk© bijj da regeering aanhangig zlijjn. Die afdeeling meent stelling te- móeten nemen tegen de wrjlzte, waarop igetiacht zlal worden, d© spoorwegen te steunen ban koste van het vraehtautdbedrijf, een steun di© hierop neerkomt, dat het tekort- van d-e Spoorwegen wordt verhaald -op- do vrachtrijders. Hat -H'.B. wees erop, da,t onlangs is ojpigerioht de Ned. R;.-K. Bond van Ex pediteurs en transpartonidewnemers aan gesloten bliji den Ned. RI.-K'. Middenstands- bond. In samenwerking met dezen vak bond v-oert de RI.-K'. Middenstandsbond1, actio om het betreffende wietaontwlerp- tot een minder eenlzÜjldige en tnjeer rechtvaart- digie regeling om te werken. Ook tem aan zien van de dreigende verm'eierdc(ning vian finan-cieelo lasten op het autovervoer is de N. B-.-K. M. diligent Dw afdeeling Rlijswijk nam hiermjedo genoegen. Ten aanzie® van twee voorstellen vian de afd. Rlijsw'jjk inzhke verbod van zaken doen voor wachtgelders en gepensionn-eier- d-en en binding der vestigingsmoigjelijkhcid van ondernemingen, vereenigda de Ver gadering zich met het prao-a-dvies van het H.B. dat van in-eening is, dat in af wachting van de totsta/bdkoming eener publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie irqeds op een wettelijken grondslag, de ve-stir gingseischcn door de overheid Zelf, in overleg met de vakorganisaties in -de ver schillende bedrijfstakken zouden bunnen bepaald. Dit punt 'Zal in het werkprogram van den N. R, Kt M. worden ogeponmen. De afd. Alkmaar stelde tenslotte voor, oip maatregelen aan te dringen tegen den verkoop van ontoelaatbare Meeding, zb-o- als aanstoot gevende 'avondtoiletten, strand cWstuiums, e. d. Het hoofdbestuur ondersteunde dit voor stel. De Katholieke middenstannders heb ben de moraal hoog te houden; in eigen kring 'k-an tem deze reeds veel worden bereikt. Elector Timp drong er bij' de Ri.KL middenstanders opaan. vooral te morgen dat hun dames bij' avondfeesten enZ. wel- vqeigelijk gekleed gaan. daar anders d'cm jóngeren een verkeerd y'ootóbeeld woi-dt gegeven. Na rondvraag werd de vi®gade-ring ;gte- sloten. Be reseeriug maakt toont tegen de verwildering der zeden. D-c-i minister v.an binne-nlnnd-sobc zaken heieft de volgende circulaire .aan de ge- meentehost-urem cloen toe-bomen: In den -ai'geloo-pien zomer hebben .zioh op vele plaatspn excessen geopenbaard in het sitra-nd- en badleven -en bij' de be oefening va,n d-c watersport. Doze ©xces sion bestonden voornamelijk hieruit, d-ait piersonen zich i-n heit «nenbiaar vertoon den in een kleedij, wolkje^ den toeits zteiHiis eieiD'er zeer gematigde oritiak op het |»unit van wclivoegeiijkheid nie.t kom dóórstaan. Zulks Bchcipt hielt geva ,a.r. dat die grondslag wordt gelogd voic-r een steeds m'eer om zich beeingrijjpcnd-e zedenverwildering. In hef algemeen is daartegen onvol doende .opgetreden. Ia verschillende gemeenten werd a-an de bestaande voorschriiltlen, iopi gremd' waar van onwel'voiegeiijlke Meeding kian wordjen geweerd, niet of! nieit vojldloiende de hand gehouden, in andere gemeenten werd verzuimd .zoo,danige maalregellen te mam-en. Da regeering zile-t met- zorg deize 'boie- zeier wellicht ia,an mo-d© onderhevige -en aus tijdelijke onit-wikklelin-g. tegemoet en mwent nieit 'tie mogen nalaltien, lernsitjg te wijzen op de gevaren, nj|et hot minst yopr d,e lopgtroieiend© jemigd, v-erb|onden aan «en vrijheid van opvattingen ondr-eint hótanne- lijkhc-id van in het oppplbiamr te dragen Maeddng, die opt zich- .zelf' reeds Bjlls ,eien ■eixoes md'et worden beisiehioiuwd dan wol rochtstreiek» ia,anleidinig geieft tot lexcessen. Ge'zo-rg'd dient -te worden, diait de jeugd, waarin 'kraichtiga oplblouwende elllenie'nltlein en ideëel© stroomingen werbeim, in de maat- gühapjpüj kenmerken v.an behteersdiim-g ©n zodelijkie, orde laiantnetflti. Zij lis van oordeel, dat holt aElereiarsf oen t,a,ak tia vervullen is voor die pilaatee- 'li Ike- overheidsorganen, aan wi© h-et sltieillein en handhaven van reigelien hietref'ffenlda op-jnbar© o-rcl© -cn zteuMjjlkhieid is, opigedra- gen. Deze toch- zdjin heit bleet in sitaaitj, zoodanige regelen te dicrn .aanplasisien -aan d|el ipil-aatsielijkle omdt-an-diglhedein. Dei Rogeiering vertrouwt dat Uw be stuur reieds ilihiane, nu dlei gel-agtenhleid tot het tnefflen van de noodiige maatregcjlen nog ruimachoioits, btótiaat, zijn bijzonder» aandacht taan dsilt onderwerp za,l wijden en het noodige verriöhiben ,iopld!at nieit alleien d-et magelijkhleiid' tat toet. tiegëngaian van ex cessen w-oi'dt geis'dhaplen (straifverolrdenin- gein, -oonoesisieis ©nz.) ma.ar ook' van de reeds bleisitaiande maglelijkhedjen daartoe méér -dan tot dusver een daadwerkelijk ,g-e- Iruik zaïl worden gemaakt. in -dit verband moge ik niog afzlomderlijk gewag ma kien van een in den laat st,en tijd toenemend verschijhalel, de oprichting van z.g. natuurbia-dian, waarbij veelal de gel delijke voo-rdieiefen, Vcior eiein gemeieinte man cuiet opri-chtinig' verbon-den, «en nieit lOmbe- laingrijken invloed ,o,p d© 'biasjl'issing uit- mdi'emen. Oo-k te deze zalne mioige hier ,e-en waarschuwend woord zijn plants! vin den en ©en -aanmaning, om da zedelijke -gtjeldieren, welke hier ,opi het splri ötiaian, niet te v-erwaarloozen. Buiten kansje voor de schatlast. De „S.taaftoouramt-" van .giatieravomd be vat icien 'heiugjl'ijlk bleridhb. Een lamdgenooit begaan miet h«t lot van minister Oud, heeft diens zorgen «eins willen verliaht-en hij oi'flexde leen ton, Zegge en eohrijve honaordduizend gujldenis', v,qor -d-e schat kist des Rijks. En als toplplunt, van be scheidenheid bij zoo.vefil vaderlandsllieflda en gem-e-enSahapiSzi-n, hiji maakte zijn naain niet blekend Hoofdbestuur afgetreden vau „St. Christaplhtirus"'. De- „Volkskrant" meldt: In Den Helder glaian hardnokkige ge- ruch-tein, dat het' hoofdbieistuiur v-an de „N-eiderl. R.-;K.' Viei'eenagiiijg va-n Marine- pieirso-nieiel" wegens ernöt-ig mlaeningsivler-1 schil met den viae-adiniira-al Brut-cl' de la Rivière en biaic ^>u, ztjh afgeitredjen. Opi ons vexzoeik' -om inlichtingen a,a-n het sem-e-tiariaait van het ho.o-i'dbeisitu'ur wiei- gard© men .ons pertinent 'dit. bericht tie bevestigen of tiegleiiL te spweiblen. Men inean- d©l dja-t heit onder de huidige omstiandighe- djen niet opportuun wais, meideideielinigen v,an welken aard oiok te, d'aen- O-n-s wieaidenid t,ot -enk'el'e ho|o,fdbfest-uurs- lc|dan persaoinlijlk die'elid-en d'CZen ons pi-eie dat zij, inderdaad bun functie ate; hooifldibe-' stuurder har beisidhikkinig haddie-n gesteld, na,ar zij meied-ceüid'en „omi particuliene re- deinen". Ben gevolg vau i-Mitiiigentei'riug.-t- maat regelen. In verband met de in-werking-getreidein dontingenteering van buiteulandsche meu belen, heeft de meubelfabriek Gebr. Min t'e Meckelcn, die een belangrijke export heelt naar ons land, een gedeieife harer llalbriek naar Roosendaal verplaatst. Zlij heeft deze gevestigd in de bestlafrudtei jnleube-lfabriek der fiiimla Van Lieshout aldaar; Maandag is 'n gedeelte der materialen, werkbanken, enZ. reeds1 ge arriveerd. "VVaapK'chijnllijjk 'zal nog dez'a week met een derligt-al a-rbleiders worden 'biegonnnen. Naar men ons .mededeelt, verkceren. dere Belgische firma's iu hetzelfde, geval en 'zoeken dij geschikte werkplaatsen in Brabantsdre, stedenn. De salarisvrrmiudering voor het liiijks-persoucel. Wij ontvangen over de saLxrisA'raging voor 'het rijkspersoneel een commiuniqué, dat wij, in aansluiting op da m'ededeeling in ons vorig nummer, volledigheidshalve nog laten volgen: „In verband met een in enkele bladen daarover verschenen, niet geheel juist be richt, wordt medegedeeld, dat het laat stelijk in de centrale comjmissie voor* georganiseerd overleg behandeld© relgfe©- ribgsvoorstel tot salarisverlaging luidt: a, iutrekkiug van de bestaaude tijde; ÜSjtoa crisisltovting b, «ene algemeen© salarisverlaging van 10 procent o, ©en extra-ongehuwdena-ftrek, door naast d«n reeds hestaanden 3 procent af- utrcik' te bepalen, dat een ocoigehuwldie- n|i|m|mier méér (ontvangt dan 90 prooent nvan d« maximum-wedde, aau z'ijn ambt verbóndendeze bepaling zial evenmin als de reeds bestaande 3 proc.-aftrek toe passing. vinden op de Zoogenaamde amlbta- n-,aren|-w-erklieden. noch op -de in gezins verhand levende eenigci 'kostwinners; d, eeno verhoaging van het pensioenr pwimie.verhaal voor eigen pensioen, thans 3 tproC. bedragende, m'et- 1 Va prolcent a, handhavingvan het minimumbedrag der kindertoelage op. f 60 per kind." Vcrkiez'iug van leden vaar Kamer vau Koophandel en I aiiriekeu. Dinsda-g zlijln bijl enkele Candidas,! stelling- herkozen tot leden van de Kamer vam Koophandel en Fabrieken voor de Zeeiuw- soh,e Eilanden te Middelburg' dc volgen- die heeren Afdeeling O no-ofbedri,jj£A. Jeronimus en L. Ji. Mes te Middelburg; M. L,a,ei<'- ooftt e-n H. C. W-essehng t-e Vlii,(sin|gten en J'. E'nzlin te Z-ierikZee. Afdeeling -Kleinbedfij-fJ-. Oithofi' ie Middelburg; W. Anker te VLissingnuI'. A. A. Klók te Zieriklz'eoDl W. Linf- ilenhergh te 'e-Heerarenidsk'qrlke an A. Mienheere te 's-Heereinhock. (Rleeds geplaatst in 'n .deel) onzer vorige oplaag.) Dici -plafetaaiidsters. De Neidle-rl. Yextenigingl y-ooi' vroiuwien- bcllaiugen >en ge-lijk staaitsburgerschap in Dien Haag- jille-it in «cn adres ,a,an den .ge meenteraad -tegen, het, voiorsfjcÜ van den lieer Hollander, iom a,an art. 56 vnn het am'utenurenrcigllctinient ,«e.n bepialrng toe ta voegen, 'da.t dia huwende lOinderwij'zcireiS be neden dien 45-jiar-jgen lieeiftijld wordt, ontsla,- glen. Zij verzoekt, helt ptoaiea-dvies vaiï B-. en W. o-p dit voiorsltel' af! tia stemmen. DE HAVEN VAN VLISSINGEN. Ontwikkelingsmogelijkheden. De Nederlandaehie piera heeft j.l. Don derdag, op uitnopdiginig van burgemeEater O. A. v. Wpiei'deren, ho-iioraii'-haven'd'iireiK- teur. de nieuwe Vlissings'c'he Ha.ve-nwerk'en fcteziditigd. Achttien journalisten, vertegenwoordi gende de voornaamste Nederlanidsehe, dag bladen -en -da Zefiuwseh© gcweis-telijkle ninsuwsorglanen, 'hadden aan d© invitatio gehoor g'egeiven -en werden dies morgens par -autobluis van heit! slation naar heit Stadhuis gebracht-, waar de burgemeester, diei sindis zijn. benoemiinig in 1919 de groot» stuwende kracht! in de haven-ontwikkeling van zijn staid is, allen hoio-fsolr «n hartelijk ontving ,e-n in welgekozen woord-en de aan leiding en het dioel v,an heit gewensohtie bezoek uitlegde-. Aanleiding was he-t ver'-, schijnen i-n liet „Wieltwirfesicha-ftliches Archiv" van het standaardwerk „Der Ha len von Vlisisinigen", o,p instignati-e van burgeimaeister van W-oelderen -en met mte- de-werking van prof. Harms t-e Kiel, dooir dr. Eric'h A. Kau-tz' gesChrev-en, die hier voor -enkel© jaren te Vlis-singen vertoefd beeft. Doel wa,s door middel van de pers nog eens te1 wijzen ioip het national© blelang van dei Vlissings'Che haven, die gaen Ne- dexlands'che maar buitenLandsdhe havens beooneureeren wil met de voiordeielen van haar gunstiger poeitie!1 Spr. w-ees in dit ve-rband Op' d'e vealighe-i'd de-r haven -en de door den kustsitroom constant -oipl di-epta blijvende b-ed'dingen. Nadat de- .gasten ajlen een exempl'. van dr. Kautz' bhelk en ©enige, toto's der ha venwerken ontvangen hadden, tracht do hoer v. Woeidexen allen, het ging' weder om pier autobus, naar een der booten v.an uei Mij. Zeeland, waacopi een kostelijk war me lunch werd aangeboden. Na aldus geist-erkt t© zijn, ving on-de-i geleide van den burgemeester, die it,en even goad technisch onderlegd gids als voortreffelijk -gastheer bleek t-e zijn, de eigenlijke expeditie -a-an. W© zagen, da groote- ni-euwei puiitcms voor het -aanleggen der schependie overdekt© plerromsi van het station naar idic Ze-elamd-blaotiende ka-ai muur 'en enorme nieuwe loodsen; het -di- neiotiegebbuw, de keer- ©n scbuitslujaen, enz. Vlissingien is gereed met haar (haven en kan met gerusjt hart- de outillagte daar van aan eritielk onderwerplem laten. Op '11 süieepiblo'otj® maakt© d© pers neg een watertochtje in die buitenhaven. De golfslag was niet vpior do pio-es cn men moest tamelijke zeelbleencn he-bben '0im zioh staande, te houidtenw-e zouden dit dec|l van bet program echter niet gaarne hebben gemist. Tenslotte we-rd een bëzeiek gebracht aan de groo,te bunkermachine van do S. II. V., 'n filiaal van het wereldbedrijlfi van dhr. v. Beiuningen, dat -t-e Vlissimgen met 'Stijigend s'ucceis -dë zaken drijft-, W-erd e'r het vorig jaar dioior 360 s-ohelpien gebun kerd: toen wijl Donderdag op' de- drijvende machine- met haar claplaeiteit va-n 150 ton per uur. onder geleid© van dihr. v. Eivetr- dingen rondgingen, werd juist heit- 380ste zees-ehiji van bxandistoi! vo-orzien. Geduren-do de «xcursa© -gaf de burge meester toeli'c'htinig'en -die a-an duidelijkheid niets te wemScihen overlieten. Een en ander zullen wij hier weergeven- Toen in 1931 de Koningin naiar Vlissinl- g-en kwam, meenden veten -da-t dit was om na nieuwe ha-ven te oplen'em. -en dleZen vroe gen zich gereigeld iaf, waar of hét haven bedrijf nu bleef'. Dit nu wais 'n. misver stand. In 1931 heeft da .Koningin de- wa- t.ersta,atkundi|ge werken gieoponddu ha venwerken waren toen mg niet, gereed. Dit is nu bijkans helt geval, da N.V'. „Haven van Vlissinigen" tolt exploditiatia van havens en haventerreinien is o-pigericht en del commissarissen zijn aangeweztu. Bin- nenk'ort zal een directeur blenoemd wurdein -er zijn 200 Sollicitanten voer deze be trekking -en dain zal da isltdohtiPglSa-cte geteeke-nd worden. liet ma, atehaplpteljfc kapitaal .dem N.V. is -een millioen ig'uJldeu gnoiot, waarvan ge plaatst zijii f 775.000,n.l. Rijk «m Ge meente- elk f 275.000,«n een groep „be- k-nghe'bbendcn" f' 225.000,verdeeld alls volgt NeQerlan-dsche Spoorwegen f 100.000, Provincie Zeeland f 50.000,Steenkolen Handelsvereeniging ta R'dani f35.000, Kamer van Koophandel -dier Zcicuwsdhe Ei landen f 30.000,en d« Kon. Mij'. „De Sche-lde-"£ 10.000,Elk dezer drie groe pen 1 «noemt drie- Aommissarissen. De. ja.a-1'lijksohe «ri.pa-Ohtscanon is gedu rende d'e «erste 10 jaren gafixeexd op 'f 3.000,De gemeente brengjt in o. ,a. hielt gemeentelijk binne-nh-aivenibedrijf, dait se dert de oprichting in 1914 een gemiddelde jaarlijksdhe netto-winst va-n ongeveer i' 12.000.— heieft opgeleverd. De N.V. zal l.ieschikken over ruim f'300.000,-aan contanten, waaruit lalleen nóg maar d© niëuw a,an te schaffen kramen voor de buitenhaven zullen moetein worden be taald; de- financieel© iptosiitia van d© in oprichting zijnd© N.V. is dus gunstig te -achten. Na- deze uiterst interessante; lexpaditja leiatte de burgemeester die pleiislmenschan na,ar het stadhuis voor een kiort-e. m-afbiaspre- king en vervolgens na,ar zijln v-orstelijko woning, het „Wloioldihuis" op den Boule vard, waar ©en thee werd aangeboden ien genoodigden gelegenheid k'rclgen -om dat weelderige met verfijnden -smaak inge richte. verblijf 'te be-zidbtdgem. Ta vlug kwam alzoo- het eind vau 'n Aa-g, waarin het nuttige me|t hat aange name zoo harmonieus vermengd was. 11e a.utobhis reed weer voor; 'n hartelijk afscheid vau burgemeester van Woeld'eren cn wij gingen st,alt-ionwaaxts, H e, t boek van d r. K ,a u 't z. Hieronder volgt nu mug eien overzicht van biet doo-r dr. Kautz objectief en strikt wetenschappelijk geschreven bock „De-r H,afen von Vlfesinge-n". Dit werk werd in in het BuifcsOh geschreven om via, deze we reldtaal ieder te knunen bereiken. T.wee- uuizend exemplaren zijn -er Donderdag in betb uite-nland geplaatst em duizend in Nederland zelf. De .adressen z'ij'n natuur lijk m-et zorg gekomen, n.l. Zop, da|t het boek kwam opi plaatsen waar dlei have-np-ro,- paga-nda het grootst© effect .kan hebben. Het boek beistaat uit twee groot© d:qe- len. In 't eerste deel wprdein die geschiede nis) -e-n de besitaande toestanden behandeld cm in 't tweede deel de versch-illlleindle1, mo- gelijkhedan van toekomstige p-ntwikkelin-g beschouwd. Iu lie-t -eerste deal, dat begint met. een lezeuswa-ardig historisch overzicoht, Wordt o. a- bijzpnd'eir© aandacht geschenken an® de Stoiomvanxt Maatschappij „Z-eella-nd" Koninkïijkia Nedexlandschie PiOistv-aart, da ho'O-ggcwiaiardeerde Z,eeuwschle nationalel'ijlu, -eien der hartaders der Z-CquwSdhe middein- -groe'P!, De Maatschappijl „Z-eeland", de welhaast 60-jarige propagandist© voor de haven van Vlisisinigen, heeft nimmer één dag haren dienst w-eig-en® .weei'-somstandiig- heiden onderbroken; Wet international'© ver trouwen in de veiligheid deT lijln blijkt steeds uit liet toenemen vap- bet 0,antai piassagiëirs 'bij sletfht weier. Een der krach tigste- steunpilaren vo-or de toekomst vlam ae haven van Vlissiinig'en vormt -de Stoom vaart Maatschappij: ,,Z,cel-and" te Vlisisim- gen, de groo-tste waarborg, dat de ruim 5 millio-en gulden, -die, de verbetering yiau da buitenhaven heeft- gekost, nuttig ztal- lëu zijn besteed. De- criltdsCbe beschouwin gen van Dr. Ka-utz over het tot nu tea bestaande 'haveinverkeer zijn belangrijk, hij komt daarbij 'tof diei conclusie, dat- wil men de ha-ven tot groofei© omtwikkcling biengen, het zo-eken vain nieuwiei ha-nen noorng. maar Zeer wel mogelijk is. Van heit meeste belang isi daarom na- tnurlijk heit tweed© 'deel, hierin behan delt Dr, Ka-ult-z .achtereenvolgens Het stichten van diepiwa.terinduslt,risen op -de haventerreinen, die daarvoor «eina iaeole ligging heihbe-n aan Wet 12 a 13 M. A.P. diepe havenble-kken, aansluitend aan de zeer diepe roede van Vlieringen aan. de Scheldemonding. Di- mogelijkheid -om v,an de haven van Vlieringen -een vrijhaven t© maken, waar door geheel nieuwe -perslpfectieven zoutten worden geopend. Daar geen der andera Nedoi'1-a.u.d's'che havens hierdoor Zo-u wor. ilen b-eniadeeld, zou zonder gevaar -aeaj piwe'f met Vlissingen kunnen worden ge nomen dat da, art'ijl zeer wel zou kunaiein v-a,ren en bij; het slagen van d© :proefl tie Vlisringen zouden dan da groo-te Nedere la.Lidaehe havens kunnen volgen. Dr. Kautz acht d-e kanseu vau Vlissin gen vo o r t vloe iende .uit de geoigr-ailsitfbia ligging -als voorhaven van Antwerpen-a-an da Scheldemondingi verreweg yian het groc-trie blelang. Reeds thans biedt Vlissin gen voor het passagiers- -en ploatverk'eiw voordeelen ten -opzichte v-an AnitwePplen door het kortere -traject ©u de ggooitla vei ligheid en zekerheid van de havlqn bïjl alia w©p,rsomst,andighe-den. Er zal in de yer- kieersve'rhoudingen voior-al ook van da spoorwegen echter nog heel' wat mcldte,n verbeteren, wanne,er men van deze gun stige ligging wil proiiteeren, dit gelldlt in da eerste plaaitisi ook vooi' het -go-edleren- vervoer, zo-oda,t voor de Nederlan-dteha SeheUleh-aven Vlissingen ©enZelifde tëgla" mae-tkomenda houding als tegeuaver -an dere Nederla-ndsch© havens dringend noo- dig is. .faciliteit-en die zi-Ch nie-t tie,gen die NederlandsChe havens maar t-egon de con currentie van Antwerpen richten. In de eerste plaats kan onder verschillend» om standigheden bij da zoogenaamde „short scia. traffic" besparing v-a-n onkosten voor Vlissingen 'bloven An-twerpien'plaa.t;s hebben. De VlissingsChe nieuwe haven zal voor loop ig ook vooral massagoed m-oebeu trach ten te trekken, dait in alle havensl de blasdjs voi-mt vo-or igrootexen blloei en onitwikhe- ling. Hierbij bi-edt -e-en jonge1 en' n-o-g kleine haven het vooirde-el, dat, dl© bleao-e- kers met; ve-el meer égards worden he li a-noeld. Verder worden de mogelijkheden nage gaan om het aanlqopverkeer van het transatlantische -snelverkeer naar Vlissin gen te trekken, waarvoor -evenieens, onder bepaalde -omstandigheden voordeelen wor den geboden. Ook vo-ar e-on ferrydienst op Engeland zou de V-lisriingsoh-e haven mede door zijn groo-te veiligheid ten opzichte va.n mist, storm -en ijlsgang groot© voordeden bieden. Ten slotte wo-rdt gewezen opi d© bijlzon der gunstige ligging v-an de haven- van Vlisringen als bunkerstation, het Steen- kolenbunkerstation der -S-teenkiolen Han delsvereeniging. ,da,t reeds ruim 6 jaren in de nieuwe buitenhaven geVest-igd .as, strekt hiervoor tot bewijs. Vlissingen neemt hiers voor a,an de> Scltel'demonding op de Noord westelijk 'EuropeesChe kust een special© Plaats in. Het is dan ook wa-arschjj'niijk ta achten, dat sploedig d« -oprichting van ©en stookoliebunkerst-ation zal volgen. Dr. Kautz besluit zijn hoogst belangrijk e® zeer wetenschappelijk be'Werkt hoek! met 'het- trekken van e-enige zeer laziens- wa-ardige oonocluisdesi. De voornaamste lijkt ons wel, die welke opi gefundeerde w'ij'za afrekent met het door den he-er v. Konijnenburg en Bangaerts bereden stok- pia-a-rdje van: Bergen op Z-oioiu-zeeha-vien! Dit zo-u er immers toe 'leiden, dat er miet Staatsgeld «en concurrent- van Vlissingen werd in 't. leven geroepen, di'e den toievoler der levanssappjen voor d'e nieuw1© lia-ven a-flbond. Bit zou o. i. behalve een groot p-rovin- oiaal belang ook een waarlijk nationale Zaak, als de Vliss-ingsehe lia-ven is, opi on- vCra-ntwoordelijka wijze scihaden. Voorstel to-t het aangaan eener leening a.d f 104.650 (ter cionversie van andere geldleeningen) m'et dei N.V. Eer- sta Holl. Levens'verz1. Banik te Amsten.-- (1-am, tegen een rente van 41/2- "lo. Da af ta lossen leeningen doen 5 0/0. Opleidiug auta-techniek. O-p Maandag 6 Nov. had in het lesgec 'bbuw van het Keeuwsch Technisch Insti tuut pla-ats die -opening van d© opleiding voor auto-tecihniek'. D|e vioio-rzlitter zeide in zijln oipeningsw.o-ord, dat het precies elf j-aar giele-den was, da.t de wa-terbOurvkunl- dige opleiding werd aangevamrpn en dat het bestuur met tevredenheid kan terug zien o-p wat in dat tijdvak is gepresteerd. Hiji hoopt©, da.t de nieuwe -opleiding, waaip voor zleer -groote belangstelling bestaat, zich evenzeer in bloei mag verheugen on flinke kla-ehten voor de maatschappij' vor men. Juist- op dit gebied is behoefte aan goede scholing en voorlichting en het is een zeer verheugend' v-ersc-jhSjiisel, dat talrijk© in de praktijjlt werkziamen Zich voor dez'o opleiding hebben aangemeld!. [Hierdoor kan een directe jnvloed tea goe-de uitga-an. Deze opleiding is gehad ingesteld door particulier initiatief, zón der steun van gelden uit de «v'èrheidskari sen, waaruit voor het -onderWij's nog steedfa' te veel wordt geip'ut, waar de - belast, ing- bletalers en de bedrijven voor moeten dok ken en steeds nieuwe lastein o-p het1 be- -dfijfsleven worden gestapeld. Voor dezó opleiding i9 dei moreele steun van diverse insia-ntiës gevraagd en er zal getracht worden de lessen en examens zoo doeltref fend mogelijk te Maken. jD.'e- secretaris deed hierna «enige medel- deelingen betreffend© de inrichting van den clureus. Vo-or de praktische lessen Zal zoo spoedig magelijik worden ingericht een werkplaats met oen nuttig' oppervlak van 90 M2. Voorloop-ig kunnen deze in da teekenzaal of in de garage-Louisse worden ige-geven. Door de- groote deelnam© zal da opleiding 'kunnen worden gesplitst als volgt 1. cursus in a-utokennis v-oor chauffeurs ■en automobilisten 2, vakopleiding voor monteurs: a, clursus voor beginnende® en voor ©enigszins gevorderden b, c'ursus voor meergevorderden, welka wagens de groote aangifte gesplitst wordt in twee groepen. Samenwerking wordt gezocht miet da llóeristenbbnden, -aut-ofabri'kanten e,n aa ltere belanghebbenden. Dbor dsn korten tijd van -voorbereiding kan dit nog niet be,elema-al geregeld zijn, doch bereids is dfelzó samenwerking verkregen jmót Géuéral Motors Continental, terwijl de Nederl. Eoxdfaib'riek .als gedelegeerde! he-eft aan'* -gewezen ir. Van Dam te H-aarlelin.1. Hiema wordt no-g het woord gevloerd door da heeren I. va-n Boven nni ir. M. W. Welleman, die, in salm!einwerking( met bestuur en leerlingen, hun best- kullen .'dó-en de -opleiding te doen slagen. Daarna wordt de eerste les begonnen' met .aanvankelijk 33 leerlingen. Nieuwe zaak. Vandaag opleint mej. Tb. v. d. Bosch -o-p da Vla,smarkt, tegenover dia St. Jaoohus- school elan niieuwe za,ak' in damoaho-edeail. Aan d-e winkelzaak k tevens- -e-en atelier verbonden vopr het vervjofmien of yermas ken van hoeden en bet herdfePlen' Van bontwerk. Men ziiel -annon-oe Ongleval. Eergistermiddiajg had op de-n hoek Voor* sta d—W]ilhlelmiinia',straalt!Patijnwag een botsing plaats tjuslsdhein een moterffebs, ko-* mende vaal Kloeting©, waaro-p die h'0«r dó Jagea uit Ka-pejte en -een diiiorijtteber w* rein gezeten en -aan meisje-, dait- uit dn Vo-orst.ad kVam aainfteltsein. Allie dri© kwa-i mien t'e vuilere -en bekwame® sohraimimletn «n lichte varwonidin-gten. Ze wierden door dr- v. d. Berg verb'on-dleai. Gesnapt. Dinsda-g maakte® wij melding yan 'n dief. die de f'iet-stiaisiohjes ledigde of pakjea van de- lijlwielem wegha-aldle. Dinsldaigavond werd er wa,t vermist uiit aan jas, die in dó Mteiedkamer van he-t gem. g)yimnastiekIoj kaal hing. Omdat men daiar een 13-jari- glen jongien haid zien jiitkomen werd dezla door de piolitie- a-an de tand gevoeld, waar* bijl hij al slpoieldig bekende de varachifenda o-nge-reehtiglheden -te héblben geipllciegd. Dd joiigieu h-eieft al meer vo-or -gelijlfa fouten terecht ig-eriia-an. - Ilc hieb- me vandaa-g pijnloos etectriseh' geschoren. U ook? Vraagt inlichtingen: Jl M. Polderman, Goes. (Adv.) 's Heer Arend,s'kerke. Die algemeen© verf- gadering van da vereeiniging! „H-et Groene Kruis" werd door 19 leden "bÜjgewotond.- Uit het verslag van de inspectie vta het verplegingsma-teriaall bleek, da,t in het

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2