YHEMOJES RF, GOES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND mdje rieden gulden teed tientje ri verkoopen* II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftiugs CHE COURANT DONDERDAG 9 NOVEMBER 1933 LEN-BAAI Is de machine oorzaak der werkloosheid feuilleton n BUITENLAND BINNENLAND NUMMER 133 29stk JAARGANG zonden uitdrogen, als zij, behieldten en 'daarom warn •pen, nadat h|un hletgeea rt kbrfJ weet de laatisfca ff'em omtlnoiUidteoQ. zijln. IGEEN NIET WEET. anstelhe professoren zouden, nieuw gifgas hebben zJmti gaan btasclherming bestaat de Meeding direct in öq dan reeds doodelijk' werkt!, siScka piloot Etvseps heefft adhfute(r«ioonct gevestigd. HJjj -gte van 7200 meter, bij er nul maar de aa(rde\; da nde z|ich achter «eerst op gte van dein aardbodem». kleine vogeltjes, 'zooalsi, orstjes,; worden 10 tot 1$ constructie van den Ei fels out gebruikt, ootrnm, )iie voor kerstboom wordien, zijn gemiddeld ld daria Antoinette onthooft} ongeveer 48 jaar oud. 'er. Staten heeft Duitsclw Kathedraal te Ulni,- welkq ter hoog is, hfet hoogste ERK00PINGEN, ENZ» andag ,werd alhier ,door n<ï« publiek! veritktejht:] d in de gemeente 'a HjeeSt aan den .Wblphaaï'tsdïj|kj-i groot 2.2'4 H.A aan Mg te 'sHeer Arendsk'etfk'e vooaj i. 1 t aldaar groot 2.41/80I H.A, G. Baron Taets van Amen eist voor 'f3336.84; ad alldaar groot 3.04 HLA» te voor f 4.073.60; id aldaar groot 1.83.10: H.A', acob de (DgeiriWiestveer tb 2783.112:; d aldaar groot 1.25.09, H.A, j. van Pjutta te Batavial vboj d ajdaar groot ï.iljll HA), NieuwenhuSjfee te WieltevreW 187.20. Samen f 17j1 8.6,80, :fLj |Pakken muziek,' willen leveren Kovacs doet? Bai, gaat voor zou het mij kar-die wolken lltijd voorraad!" oericht in 1753. ipen een beitje, bidon. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Wesfsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentien van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend Jager fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dia machine heeft veel verandering ge- hlrridht. Het werktuig, dat de hand van den werkman in. beweging;.bracht, wordt :jopr die machine 'gedreven. Nilet de mensdh, maar de m'aiöhino doet liet werk tegen wtowdig. tterlert do techniek do machine hiet ■sterk liet doen, stond de wfetfankdhap, steeds voor de vraag, op welke wïjito de jaaxhine toon. verbeterd' worden. Die «ene uitvinding' en verbetering volgde op dg ajndiero. i D|e machine regelt tegenwoordig, den aard van bet werk, de duur, en het tetmfö •vpn dien mensclheffijtoeoi arbeid. Ito redief ljjke mensdh tailoet ziclh, zouden Wlij| Zeg gen, aanpassen aain dat staal en ijlzieren Voprwerp der techniek'. D)at 'eentonige, steeds hatZelfdiei weTk ppin «en machine heeft zijn, (uitwerking «p dien. wefkMan- Het werk der spie|r|en ia Vaaik teen weiSt der Zenuwen gtewlordem. [Dia Machine heeft echter grootere gen volgen gehad. Het grootste nadeel! da,t d« machina de jnlenslchheid "heeft aari-; 'geldaan, ia de werkeloosheid, dat liijl ilen potensch zïjin btoodwininirig, heeft ontmof (men. Motet men de tm|aehime stuk slaan om (fen arbeider weder welrik te ktmnem, gee Tien?, 'Moet men de Wetemscjhapt gaajnj tvlefbieden nieuwe uitvindingen te doen of vtegbet ertegen aan de machine te bren- gen?, j Is de machte» de oorkaaik der werfA loosheid Ito machine doet het werk, dat eerst de werkman verrichtte ofwel', hetgelen vrijhtel op hetzelfde neerkomt, door Mid- dlel van de machine kan de airbeider in een zelfde werktlijkl veeir Meer pa«l- «Juoeeren. In beide (gevallten wordt er door da machine werk gedaan, wat anders de merkman zlou M|o»ten doen. 1 Machinia-.arbeid en arbeid van dein ulerkman staan dus, ondanks hun! waards en verschil ats e'onaurenten tegenöWer «ftjaiar, weffihs vooruitgang van den eenen ten vermindering is v'an den anderen. Het zon echter niet redelijk en voor- izielhtig zijn dia gevolgtxe!kiking; te m!aj ken, dat men, nu er geew weihl is, de toachinia jnioet stap. 'z'etten en demi werkinan dat weide laten doen. Bijf het probtteelm] der. weridioosheid ga,at het niet om' de eerste plaats om werk Imjaar om1 een kostwinning, een levensbestaan. Die machine is wat ar beid aangaat een Cbnclurnemt van den wgrH man, tabjar van een Binders zijde .gerzien ook oen leverancier van den memsch, want fcïjf pnodueeert niet voor zidh ztelf maair, voor den arbeider. Zijf wenkt dus,in zhke- rep zin voor den memsoh, Voor vi-eii het een deol van den arbeid tnoodig, voor het Jttcöuikt, overneemt en aldna is ze een zlegen en hulp voor da wereüd. Maar al tou de machine op zichzelfbeschouwd een middel z'ijh ter Verbooging der jna.at- bchappelijkc welvaart, dit sluit tooh niet pit, dat zij' oorzaak z'on kunnen worden en van al -de ellende waaronder de w'cTcid gebukt gaat. j Gelijk het zout noodig, Zelfs onmisbaar ia voor den mensïdh, jnlaar wan'nc-er het in ta gïyjote hoevtoelheid wordt gebruikt, da Ispïjlzen onbruikbaar maakt, zioo is oaik de iu'atbirif, wanneer er misbruik' van wökdt gemaakt, een r,alm|p voor de wereld, piel Maatschappelijke wctel'd is gesplitjst in twee groepen n.l. in een relatief kleine; gnoejj van bezitters, aangeduid door den naam van kapitalisten en een anderezeer groot© groep de Zoogenaamd» nietsbezit- ters. Wip de'zter tw«e p'artijjen beschikt over machines en lm|aakt er gaen goed gebkuik' gebiruik v'an? Hiet eigendomsrecht derr machin» is een privilegie der Kapitalisten! ca hun behoort ook, hetgeen niet billijk) is maar feitelijk is het zoo, het product) 54 Sherney glimlachte .voilldaan Hijl had het gewonnen! Hij; had op haar iiakuzie en haar nieuwsgierigheid met siuaoeds ee- Bpleicule.erdDe rest'mae heel cenvoudh dacht hij, terwijl hij terugging naar zijn stoel. Tweehonderd plond is mijt «rijk, zei •hij' doo-dbled^ard. Ze stamplte opi den grond; tranen van woede sprongen haar in de opgen. Weet u da.ü ik u kan latién vervol- igen wegens afljiersing? Dat weet ik. Maar ik weet ook! dat dat niet doen zult, klonk het droog. Het was een nieiuw© aensatiie voor Lilian nfl zoo'n manier aangeplakt te worden. Ze 'bad hiem wel in geboftig gezicht tollmen, slaan en toch, bet was tot baar jtoorgedrengen dat. wait bet) ook1 mooht kosten, zij het dnistiere boiofld^tjuk iuit) woberts leven zou te wetm komen. Ze dwong zich tot kalmte. IK zial u vijftig pond gc'vcn. Tweehonderd is mijln prijs, glimlachta Hondiexdl ill 1 i der 'machine. De nietsbezitteude groep dier mdnsohen is niet door eigendomsrecht tobt de mal- c'hin© en haar product verbonden, maair staat in naam der Kapitalistische Scheiding tusscben arbeid en kapitaal, er geheel1 bui ten. Slechts op een manier is de Brbleidersr- klass© gebonden aan da machines, ml. door bet looncontract, dat niet geregeld is jiu verhouding der w,aardo van den mansdiel- l'ijik© arbeid en de machine imlaav inaar 'dan marktprijs der vocriha.nden zlijjnde mle'nl- ^clhenairboid. Koeimdcn wïji de ImUcliin© een aoinqur* rent van den maDiscbelSjken arbeid, toch zbu dit vroor d© ta!aatsc[ha:plpïj( niet het minste gevaar oplevteren, als de miachina en haar produet niet een .groep nraaf» allo mensehen ten goede k'wami en de otvierwinning vain .arbeid door den m'achinia veroorzaakt, den arbedèeW doen- ,,bro|od'' vtóTgoed werd. Dbordat dia arbeider gieen deel heieffi in 'maehin© en proüukt, Imlaar dit 'de kapitalisten 'zich Voorbehouden, is do ma ehin© een zleer gevaarlijke tioncurWnit van d© arbeiders geworden. Het aemigste bezit van den- werkinan is kijln larbaid', dia hij, tegen marktprijs verkóiop'en 'kan. Wanneer nu de machine het werk van 'den werkinan gaat doen, dan heeft hij aan het eenigste wat hij( bezit, zfijh aa-beid, niets; hij wordt Waardeloos' en komt dus zkmder broodwinning. Djat de machine dei» arbeider in z'ulk een treuirigen toestand brengt, ligt niet aan het wez'en der Ma chine maar hieraan dat de imlaoliine uit sluitend eigendom iS van het kapitalisme. Wij! willen niet beweren dat de machina dien abbeiders geen voordeel! hegft ige« 'bracht, maar het kapitalisme eischte do 'grootste winsten, die de machine afwierp vloor zich zlelf op en 'liet -do mabhin'e daarom zboweel wei'k doen dat de werk man 'gieen arbeid, .voldoende voor zijp broodwinning, overbleef. Mien is vrüjl in het aanschaffen v'ain ©en onbeipterkt getal Machines! imlet het .grootst 'mogelijke produetievermbgen join aldus steeds meer privaat eigendommen te vermeerderen, tonden dat Men ar zich iets om bekomimert dat' de werkman zijp ontslag krij'gt. Zoo verm'eerdcirt pren de wierkloosheid ,en brengt men stohad® aa,n het algemeen weMj'n der mlaatsehappajl Het gevaar, dat er vpo-r den arbeider schuilt in da machine, bestaat hierin), dat het kapitalisme de machine niet enkel gebruikt om het werk van den arbeiders te verlichten, te verbetieren of aan tie .viulh len, Maar wordt misbruikt onnl den ar beider buiten de werkplaats te kunnen Kan men voor de fabriek een mkchinid die arbeiders uitspaart, dam wolrdt de machine gekocht en de werblmlan o,ut- slagien. Die machine tolf is niet Schuldig aan da werkloosheid, evenmin als een lucifer aan den geweldigen brand. Beiden zijn slechts middelton, waartafedo men geweldige katastrofen kan verpor- zla'kieu. Dia machine z'al geen nadeel' brengen aa-n de maatschapipijl, zbo juten er een nut tig gebruik van maakt Voor gjeheel de mensehheid. STEPH. LODIEiRS, O.Gist. AMERIKA Bh arheidsraa rwaa rdcii in de Veireeimigde Staten. Hiet is voor president Eboseyelt en zijh' medewerkers een alfetofooilïjlkste z'aak'; d© 'btestrjj'ding Vain de Malaise door Veprluiiming vain werkgelegenheid en te-work- steilingi vain wtexklonzen. Heeif't de pïeaLdlem't ergens sudcès, dan loopt, het onmiddeillijlk ergens anders apaak en men is geneigd te vragen of ier inderdaad wel vorde|r,mgeu Pardon; ik zei tweehonderd. Lilian kon zi-eb niet mear Ze snikte van woede. Yertel W m'e Hijl wees naar het Sdhrijfblureau bij! Wat raam; Betalen hijl aflevering, zei hij met prettigen humor. Hjj' stond naast haar, totem z'® met bleVe-f lig© letters de cheque invulde. Zijln tronia straalde van voldoeminig, niet lalfleen omdat hij de tweede maal ook wcor z'oo'n snel smoes 'hadhij1 had' ook nog eem troe'fj voor later iu petto. Hy' vloeide de dhèque zorgvuldig pil, vouwde hem «pi en stak hem in zijln schunnige piortefleiuiile, Vertel heit m» nu, vroeg Lilian nees cb. M "wlaisf voogd, hleigjoH Mj op( zijn temerigen, hiuidhelaiehtigeai toom, over een aardig meisje.... ze was liet gjaimsinuïm mer van 2ijh ciTcus. IK bem n,aim el ijk cir cus-eigenaar. Zes weken geleden, Miss Fa ne; speelden w© te Biedmund «n Mr. Haf-1 tings kwam maar da voorstelling Irijkfem. Hij' zaig RosalieU weet hoie manmteu rijnHij wias een beetje g^/aharm'eterd ©ufiu... Wéér kwam die geim'eeme grifns- l'aeh. Lilian had het gevoel aillslo'fl haar k'ee] werd dichtgekuepleu. Hrj' ma.akta haar zoo'n beetje heb hof en zi; nam het helaas ernstig oj|dat is worden, wanneer man leest dat in da vlet Koolmijn en vjan PemnsylVanie 20.000 stalkdnuda mijinwerkers weer aam den airbtedd riijln gegaan, maar dat dan odfë in hiet anthraciotbeikkcin. 40.000 mijlnwer- 'ktors het hoitweel erbij hebben neerge gooid. (Rposavclt heeft snel ingegrepen, nu de totestomd in do landbouwdistricten drei gend begint te worden. Hijl heeft tJbhnson naar dia woelige streken gezomd'etu olm p)crsuonlïj)b te onderhamdellem met da far miers en hun bezwa-rep tegen het herstef-i plrojgraM te vernemen. Dlesoiroands naernt do onrust too en dreigt de gouverolmr van Town den sta«at van beleg af 'Ie fctodigen, wanineer do sabut-age voortgezfet wordt. Onder de incidenten, die teWeag zïj-n gebracht, worden genoemd: het doem ontsporen van oem vr.ac'htteWrein en .het loplatön van heb daarin yervbe-rde vee, het bloikkeerein van een hoofdwie.g clbor .ajuto'», het doorsnijden -van interelcxmlmiui- nalg tejleioonllijlnen, het uitgetem van .pö- 'fcrpl,e|um in een kjaasfabriek1, het dkelgt Igjieiten Van eettii hoevte'elhieidl Van '5000' fejajlfloms mtejik, het bestrooien van naai- dig markt leidende wegen tnlat kopspijlklera «n glasscherven e- d. Dfe offidigefitei ojpvafe ting is', dat dei herstelclampagne. im .een fveikreerd Raigjicht is .geplaatst en daifc hgt noodig is, inlichtend te werken in de laridhbliwidifttrictem. Wie,er onlusten txfl Cuba. In Havana em de Voorstadem ia Dimsdag bij ihfit laahbreikgn vam dein dag gmojbe ontslteilteuia 'teweteglgablraiclht door boMmlein dia iuit vlïegttuLgcn wendem geworpen. Mem nneemt laan, dait .eieto dleall van hat lager en 'de ai-blo. -orgamisiatie (dia gleheimie organia-attej, welk'e do verjiagimg! vam Ma-, chado tat sJIand' Wrachlt) em atjaatsgi'.eieip höbhcn beiproettti. De vldegtuajgan waren mliilitejrei toeslteiBlan, die zich taglem de Reigtewinig Kaardem; d|eza ia echter d!em toeatand Meelslfeir g|ahitevle(n. Ei- viricn twintig dioodan. AZIË Be nuing van Af'ganistan vcrmoiO.rcl Del Afgajaaiiaahe igpzunt ta Domidan 'h«(e|f't gisteravond hleridh|t .omfyaiugiein., da,t koning Nadir O'hiam van AÜgamistan gisfermorjgtan varmooxd is. "Zijp zpjo-n is .gisfa'middaig to|t kloniiug uitgleS'oeplein. Tweede Kamer Overzliaht. Dliusdag is de Twceda ICaaner !m|et del bjehpmdelinlg dier iRjijlcsbegrootimg 1934 be- Igjoinniein. Van dia gTopte fracties epaakeii reeds mr. 'Ajalbierse em ïr. Albarda.1 Mr. Aalbisrse sprajk voie|rl de katholiekbi fiiaptici als yofet: ïn dit biejlanlgrijk' t|ijjdperk der gesoliieda- nis maaien we het hoofd kloel houden tem jajna niet laten, verblinden door leugen.'./ iSpr. 'sehtebst ide politieke gebeurtenis^iem in andere landen met nalm'a D|uits»hlamdl lm het licht der verschijnselen oto' «ars heen, Moeten we de topstander» in ons land 'htelzlien. Ben beweging, die leidienl Stou naar een dictatuur kaïn jm ons land ©een toeStoMst hebben. Alle revolution) naire actie, wolk al hult z'e Zidh in deu sdhïjh van tegaliteit, mioet wordemi onder- Idlrulklt. Voor d» fouten van het op de öpitg ge dreven individuialism'6 mlotgemi we niet blind rijp. Dfa grondgedachte waarop omiz© S|liaatainrichtinig van 1848 is opgebbuwd^ is niet meer vap anizlem tïjd en betreft dua jhbrrieninlg. In het licht der historie is het Wet' Vreetod, dat in dezten zeer bewogen tïjd d© saamhoorigheid der individuen nieuwe in 't lcbrfc del heale kewsti». MislS Pariet Niet zoo. ietö heiel buitengewoonis, heiele- maal niet. Maar 'toen ze bletoerktie dat zijp 1'öooelin'gen niiet 'emsltig! waren, m dat hïj haar voor dein maji liad gehouden, trok! ze zibh lat zoo aan, dat z!» zich otpi een avond met ojlztet van het traiflözïuto. liet vallen. Lilian huiverd» even. IJ bedoeltze is dlopd vroeg zie Met hifeckfe lippen. Sherney lamtwaordd'a met maaT zij'n zwijgen was- Weïslplre^ kond wat <joK da bedoeling witó. Lilian hleidf voor zich uitstaren. Wat luaid z'e gehoond Niets wat z'jji niet van telken a.ndeiresn mam onder haar kannissen had kummeu verwachten. Maar ze had in haar grenZelbioiz» 'ijdtelheid' gedaoht,, dat 'ziiji dö c enige vrouw Was, die ooit indruk) op| Riobfert. Hlaifltinigls hiaid gemaakt; het gaf haar ©en sohbik nu ta hoeren, dat ze zicb vergist had en, al was het meisje dood, 'heit wekte toch haar vinnige jafauzde. Z'e 'dwong zich om weer te spreken. 'En wat verder?, O'fl is diat alles?, Wbedend stond ze eensklaps op. Hoe dnrft ui hier te komem onu anliji geld jaf te pförson voor Zoo'n Verhaaltje zult helt huis niet verlaten. Ili Zal de politie laitteu waarsbhuwen. Sherney bewoog zich1 nietzijln. hatelijke ©rijps werd 'alleen iets breeder. vormen gaat inme|mlen. Rtegeeren is .voor- JuitzJie'n. In het Voorloopdg. Verslag is aang^- drongen >op eau StaatscoMmïssie tot on- (dterzbek van de ontwikkelinlg van ona Staatskundig leven. Dlaarvoor is het mo mtent ©ekb(m'en. 1 I ■Die M. v. A. heeft s'pr. niet bevredigteh Er is verschil van inzicht ten deizle tus'- sclven het Kabinet eu s'pr. De varamtiJ woordelijkheid daarvoor blijft aan de :ru- ©aerin'g. 'Spr. komtt lot da onwaardige 'critiek op hat parlementaire stelsel. Men ziegt, dat het igehalto den (Tweeda Klamler zou ;a)dhberuitgaat. Spr. IbPengt citaten, dat vroeger dergelijke oritiek wieird gehoord. Spr. beroept rich ».m, op prof. Bmuyis in d© „Gids"' in 1882. Ook vroeger heette het peil van 'de Eam'ei' steeds z!ak!klend!e. Zteker missen we thams eaniga vooraamr staande figuren vam vroeger, maair het WigKmeen 'gelmiddel'd peil dier Kamfer is in dan tijd, waarover spr. uomdeelen kan, istceds gestegen. iS'pr. wïjlst er vooral op, dat 'dteizo Bamei' Zich de noodigei zlelf- Jfeheorsching weet op te legigien. En oritiek als hier bedoeld vernemlan w© ook in andere landen, zelif is het woord floiriuiptie veruomen etn daartegen 'past, wat hot Nederlandsch parlement betreft, protest. In de laatste hallve eeuw is in het 'Nederiandsche parlement gteieitt eakieJ geval van uorru'ptie vboTgelkiomen, wat trouwens niet meier daim behoorlüjkf is. Bij Apoth. en Drogisten Met 'groote voldoening heeft' spr. ver- UoMten wat er iu de M. V. Al,\ staaf o'v'er eten eVentueeto etaatsQolm|mis!si'ei ,tof ouder- zbelk eener grondwetsherziieming. D|e ge maakte ojtuterkingen over eau corporatie- ven staat besprekend, be boiogt slpr. da.t' do t.aak' van den Sjaaat mieer qointroleereiid Zal Wordien op sociaal gebied. Dit echter heeft niet te makten ?n|et fascidmtei, staaft vboialistole, didt,atu(ur. Db toegestane tïjld laat spr.. niet" to© hier uitvoeriger op in te ^gaam, sprl h'el- houdt zïcli voor dit tiei doen bijl de afzpn,'- iterlijike lioofdstulkPien. I Dia tlij'd 'beeft ooik ontb'noikbn op» tte omldleïzoeken, wat de gevol'gelnl ziji» Van d© bekende circulaire a.am d© gelmleemitletn b.v. vhor d'a werkloozen. D|e prinjripieeilla houding van de; regeeriug jegens da Natioi- naal-solcialistein is spr. niet geheel duide lijk. Spr. vestigt blijjtonder de aandacht op Maatregelen voor de groote gezinniein, en wil optossing van heil. Vraagstuk' iuzSkle een Rijikskinderfonds. Voorts dringt sp|T. ■aan op maatneigelen iu het bellang yap den middenstand. 1 i Dia houding', iu do Ri.-B. framtie tegen over dit kabinet z'al hetzleiïde zïjh, als in rijn Vorige periode, mits het vajn zfijhf ^dtejijk sterke positie ©teem misbruik! lm|aklö. Dit 'kabinet 'Zal ons door de houdiinlgin 'dieaen lijd kuinimein brengen. Van loyalle Mei- 'dtewerking der Ri.-K». fractie laan het daln Otvlert.uigd Zijn. Spr. dringt tenslotte aan op herstel van de samenleving, door 'pu- bliekreehteldjike bedijijjfsorgiamisati». D,e leider der S.D.A.'P. was zeer ga-' 'ipatigd. Ir. Al'barda mleende te Mogen 'cjojnstjatoeren ,dat we het diepste) punt der crisis voorbij zjijjn. Plie vcaischijni^len yertomnen zich in yersehilfcnde landen, z'ijl het niet in. ge)(ij(ke Mate elu wp VerschiH- lendo wïjlz'en. Eien terugslagis zleer wol Mogelijk, Imlaar op de dijjfers van thans moet toch worden gewezten. Het is niet ajlea, zei hij. Gaat u nog even zittetrr. fI I Ze zonk terug in haar tetjoei en keek! hlern met gloeiienide flogen aa,n. Ik ontdlekte latei', gimig Sherney langzaam voort, ik' omixtokite h»el toe vallig. dat Mr. H-afltings en Zijh piuipal hij' wachtt© even en haalde diep «tem, 'hlijkbaar om Meer indruk te' makten... gietrouwd waren. Er 'w'ais iets triotmflaii- telijkte in zijn stem. 1 Getronwd! Htet was om medelijden inefc LSian. ta krijgen, zoo, versliajgen en doodsbleek (a®3 z'e daar z'at. Al haar natuua-lijlba gratilq rn bestudeerd© wiaardilgheid stdhleMan vteïj dwenen; ier btoeï! siLadh'tsl ielan versdhriklte, jfltarBcbe-. 'gekwelde vrouw. •Shterney 'keek hlaiar aam en vroeg zioh nieuwsgierig jai', wat zij toch in eem jon gen ate Hjal'tingia kbn zian. Ze was een vrouw voor «ean plrins, Vomd hij. Plbtsieling pprong ze o|p en, riep'; Ik giek»! er.niiets' vam... Ik geloof elr niets vam. Heit is miat waar bet iis •eiein gicmccmo teugen die u hied|aicht btelbt om m'ij geld alfl te zatïiein, - Het is absoluut waar. Ze zïjin ge trouwd in <fe Kerk te Btedmund. Ikr heb het trouwregisitfir ztelf) gezien. Ik beU den koster gesproken, die getuige geweest is. E,r is gieien twij'fleï a,am. Die gevolgen vlam de crisis does» zich uit' dien aard der Zaak nog iu vollen omv'ang gevoelen. Bet is niet gemakk|el5j!k' «mi .aam- gemaaM; in eem tïjld als deziem het bestuur tla voeren van Rlijfc, provinciën en gemeleri- ton- Een dictatuur zpu gieheel onmogaffijlk daarvoor zijp. Het zpu een ramp züjin gla wa elep (deflatieproc'es Moesten doorstaangeJluk- kig is dat d«wr da positie der Neder landse!» 'Bank' niet te vree'Zen. Spr. plleat niet' Vooi of tegen; ean devaluatie, maajr in ©IK gev.al moot do regejeringi. haar hou!j ding Met 'öonlcreto gegevens j-egjems het volk duideHijik makten. Spr. betoogde dat ©en de«l der crisasuitgaven welt Met gel- l'oend gdld ma© worden gekwetiein. Zoo ©e- sohisdde ook in 1914. Zooals vam Zelf sprak kon dhr. Ajtarda zich m«t vereenigiugen met del |m|aAtro©et ten der Overheid tegen uit deni btan} springende ambtemaren- Maair dootrsfaianda akgUMienten wist ook hijl Voor die imleeming niet aan te voerem. I 1 Voor d© ;anti-rev. sprak gjste|r de heetr Schouten, die 'bet toejiuiehta dla,t do r©-; geering haar versohierinigtoirlbiedd wil voortzetten. Nu «en tlïjvlemd lager lefviens-: pteü noodig is; Mogen d'ei orisistestein ook niet ten dleetei laaidieirs dan, uit jets gowonia nitga,ve,n bestreden worden. Als) tot parte.-, mfent en de regeeriug hun plicht dmeo, hehi- hlen wij: geen import van buitenlapidsicha regimes- noodi©. Iu onze monetaire pblitieK behoort ©een verandering te worden ge-. Wjat bracht, Dei 'Indi'skJhio em de financiën moeten worden er voor deu middenstand Zal worden ©ei daian. j'a.1 slplr, lafwachtep. Meer steiun. aan dan landbiouw zal niet gegieveu kunmeiu worden in den buidigep, vorm. Spr. acht een staatslcommisisjei tob on-i d«rzoek van dte nojodzakelij'klheid elenier hier- voming y.an da stautsinistellia)|g!eini niet ur-glemt. De regieisriug reigleiera ©n trodiei o® leigen d'e getnoeutein, die iu 'glebbskia rijbi als Zaandam, Almie|llo, Ainsiteadain', 'is-Gra- vemhage em Rotterdam. Sipir. Keerde zidh no-g tegen heit f'aistaisimia en keurde het a'f dat da regeeriug dia Mnssertbewegingl erkent. Da woo-rdvoierder der lihleiraleu, dh!r, Bielrcma, .looifda 'den minister van financiën inZalkj1.' 'zïjh bel'eid. Ook met dte houding der reigeerin© tem opzichte van lileifc s(alariis-i vraagstuk atemde hijl in en hij roe-Mde het piai'lementaira s|telsiejH Hea-zieining "den grondwet ia,chtte splr. nie|t uopdig. Mr. Joek'es (V. D.) was ook zeer geiua-i tjg.d «n huMljgld'a slplejaaal minisltei- Ver-i aChuur voor zijln cldonoiuisidhie miaiatrage-i teinlaRleen de «oo. ter Laan viel da ras glaerin'g ,:a;an. BE HANZjE, IN HET BiISBOM HAARLEM. Vcrgaderiug van den; centraleji raad. Dp centrale raad van da HiaaKemslöha Hanzte, heeft gisteren in. Dien Haag rijn 50ste vergadering gehouden. Die drukbezochte bijeenkomst werd wg- igens ongesteldheid van den Vborzittetr, den heer Sitruyclkteii, geleid door den Viccpvoorzitter, den ,heer El. jStuMpel to Hoorn. 'Dezte las de openingsrede van den voorZ. 'voor, waarin speciaal huide weffd gebracht aan dhr. Wi. Boon, die 20 jaar, het secretariaat heeft gevoerd ©n uu we gens familie otolstandighedan ontslag mbeSsD riemen,. Bïj( de behandeling van, da begroeten© drong d© heer Bakker namens de afdcpling Amsterdam! aan olp een verbod aam bondsl ieden op straffe van royement oml lid van een fascistische vereeuigin,© to "worden. Van b'estuurs'zij!d© werd geantwoord dat dit Zal worden behandeld in een bestuiurd-i vergadering- Intusschem, beval' het bestuur aan, de brochure van reötojii Bots diernaam-' gaande te lezten. Naar 'aanleiding van een desbetreffende Ik gefooifl het toioh niet. Ze her haalde deze woorden verslohieidemte malen, alsof ztei daa.nneel da in hla,ax opklomeinda overtuiging, die hia,ar hart veraohcuirde, wou troeihtlen tot zwijlgen fa hireng;en. Rob gletrouwd Rob getrouwd met eem oircnsmeisje Wiat ma,akte het voor versöhil dat ze dood was'? Voor haar jialoierslohe verbeel ding zou het doiodö mejsje voor eeuwig tusschen hen stjaan, een hinderplaial' vo.or iedere kans opl gelluk, -een diropviga gte'estesVersichijlniug 'a,an wie Rob' eigenlijk toebehoorde. Heit Noodlot had haar wel héél zwaar getroftflen. Hij zette zijn lined: op, maar nam hem direct weer zenuwacehitig af. Ik kan bewijzen wat ik zeg, ztei hijl kortaf. Ik kan het elk! uur van den den da© bewijzen. Vraag u het ma,ar aau Mr. Baitings. Hijl wachtte even, maar Milan slplrak* noch' bewoog zich hij! sloop op zijn teenen naar de deur en «en oogeuhlik' later wa-a hijl het huis uit en liep Haastig ^dei oprij laan ai', alsof' hij1 verfamgerid waa zoioi gauw mogelijk' we© tel komen van da vrouwa,an wie hjj, den h'anfeten sla© in haar zelfzuchtig, ijld-el ï'eVen had' tosge-' bracht. 1 (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1