I Bureau.w...^7=.coEji IJ, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill I aaaRS.Wtó^SireSSSRI lil I I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I I Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver Complete Sorteering D Bij Ruwe Handen Purol Oe roman van Robert Haftings ÏHE COURANT KRAAIENNEST uitkijk;. DINSDAG 7 NOVEMBER 1933 Partijraad der R.-K. Staatspartij. feuilleton BUITENLAND BINNENLAND P roit eist. et zich nog altij'd iii het liomopalic der ware. aïge|- pimt izliji tevens aanspraak' van matiomalen omiroèp) lwort bijl ieder', en ieder orgaan] is in een z'éDf- onaa'rd geredigeerd eini tót het zlsmd-persomiBeU, hoort nle|nheid van het soort imlet' zijn eigen uitermate - pn dat uitgeleden geztali- don, is er geien omroep kvro Vergeleken kun wor- aaamiheid, tact', gedegen goede manieren betreft. Irist. radio-vereeniging z'ij'n 'die verwaarloosd kun- voor den' Vara '.behoeft neus op te halen. Die geen aangename! de Avro echter ev'en- masker laten zakten en eigenlijke gelaat, dat water ge.le.ek op1 dien Idelmatigen man van da mond kan' opendoen ztanr wcpden, ijit onflatteuiZ het evenbeeld van pis-, tuin- en kfeulkWanti- aanhang, s'uécesl am bbier- het distrulblueeren van oantioent R'olmé. meene en nationale otntaoep kt om in eeim kwasi-histel- het derde, deel' van het |volk in al wat het heilig belachelijk! tei m'aiken. liet dat 'n paar 'zéor fcodiekéi peflgrilmls, die Ach halve idioten' allerlei mislie pen over reliquieën v v'e(r- pe aflaat werd op dezelfde p imlanie.r behandeld ein wa- liegen beter weten in, do dat men ooit imlet vergiffenis Vaim Zijh 'zjom- en. Ivan den heer Vogt hèb- 'jaar uit over 'dé tlrivialfe [akker en Tiropeiniduit, uit V ara-„sch©erwinkelf'1, Met 'dé'Ze „pelgrims'' was grover en plno,- hetgeen de bleidej MaSslem- pen „ten btefe|te'' jilaohteni I O, e.ven grievende, alsi hate,- [dendei vertooniinlg, past een 'n plrotest dat' behalve, de jsdane" AVro pok! de radior Issie. treft., diie voor de' zfopf- reor heeft getoond, k'aar taak heel licht op te vatten, vaim ons gekwetst nd tot de dreigende schuld- tenslotte, dat hij; procent kon betalen om ord te kojnen. jent Uitgéslotein. Minstens riep de schuldenaar, U kunt toch niet pngen, dat ik er nog geld (dat ruzie heeft met een zeggen allemaal, dat je leelijker wordt!" £ie-je, dat is weer iets, dat permiteeren, en jij niet!" vas het eten in het hotel, je vacantie logeerde Was afwisselend. .Wij hadden! vijf verschillende nametn pc biefstuk!" J nog flink genoeg om ta Fom bedel je dan?" vroeg verwijtend aan den land- mooi genoeg om e;en, zijn, waarom zit u in id|ei had, de bedelaar zoo goed |rer gegeten. tan nu maar wal. ötutdeenen, brfem om de dag vol te ma,- piseieren wiaeT lelena. groote Bltoo- 3e rotsen. De ze© wordt nog we zijn allen nog .present. iiu|ziejk ia,a.n dek', maar we gaan |nia,ar Wed. !7 Octette- 6 uur presten!;, een i,dhlt gehad iin Wed1,, we werden [en leant naar dear an deren ga-. ia nog ruw, maar het wordt [ar, mem klam helt zien, dei pas- ,'isse(Iétt hun Eiuropeesehé kleie- |Troiptilsic!be. Hielt fe juist 8 uur aerem eemigle rotsen en daarna 'teeltla, ongeveer me.t zoo groot [nd. In de verte .zien we die 1st. Wei gaan schrijven, maar [den ,omz© namen af|geroaplem wn letelnemten ,a,ain die sport. Elemi- ook ik, liggen er al s|p|oedig s'dhel sport ga,ait *bio,ven olnz'e |toclb houden we vol, we k'ua- eit veel méei verliezen. Eléni hiddag pia.sseeren we twee glroo- |in Europeesobe richting. Een [irteïdlei mijl, dat we nog ifcat mnd 5 uur moeten varen eer i-Said zijn, dus nog .een heele [dian waiter en ludblt tg' zien. re dus op! tijd aankomen, dain Wo|o|t van Genua tolt Porf-Said Ijlen in precies 100 uur niflge- [9 ongeveer 14.1 mijl pier uur, [er 30 a 31 K.M. per u[ur, een reid voor een blopt. (Woïdt vervioligd.) NUMMER 132 29stb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Agenda der komende vergadering tei Botterdam. 1 D;« dertiende vergadering Van den Palf tijfaad dér R|.-KL Staatspartij], wordt ge- JiqUdra. Vrijldalgl 24 November 1933 te ,19,30 'uur pïieteies en Zaterdag, 25 Nov. 1933 te 10 (uur in do bbvenz'aal van dein PSvoli-'SldhojuwbUrg, Cooffsingel 53 te Biot- Aan de agenda, dezb.- vergadering is lqt volgende ontfeeind: 'MoUtiiea. Onder de ingekomen stuikten id een hi'tef van het bestuur der Staate- roartïji in den Blijjkskieskrmg, 's-H;ertb|gten.- boscih '(Bi.®.».), dd. 17 Oetóber 1933, waarin dte navolgende moties der afdee/liint- gen Asten, Eindhoven (St. Gerardirs' Mac jei'ft) en Geldnorp1 ter kennis van den Par tijraad worden gdWraicht-. In idle motiq-'Aslten wordt er bijl het Partijbestuur 'met den moesten aandrang pp aangedrongen, onverwSj|ld staptpien te chdernemen, die tengevolge kunmeu hieh!- ten, dat bijj de reeds genomen emi nog te, renen Imkatregelen meer dan tot nu toe dp belangen van demi liandelldrijlveindem en indnstrietelen ïniddenist,a|nd in het o»g( ge- touden 'zUlllen worden. In de motierlEindhoiven (St. Gernrdna Maljella) wordt de wensfch uitgieisplnoken 1. dat z'ooi spoedig mogelijk doior regïlel- Imlentswijlziging maatregelen Worden gb- thoffcn om de jongenen bijT de BI.-®1. Staatspartij in te lij|ven, o.m. door het pUtriichten eener Ipudelajlkte |®rtEj| voor jbngeren van 17 tot 23 'jaar; 2. dat da gehuwde ynouw (biehalvte do !kfcstwinster) wiorde geweerd uit fabrie ken, werkplaatsen, stehoCen, khntoren, en'zi; 3. dat opeenhoping van openbare be trekkingen in één hand! ziooveel mogelijk korde geweerd 4. dat com|m|unistien en allen, die do dmvlerwerping der Maatstehaip!pajl 'dP1 ge welddadige wijlzte beoogen, ]uit alle optem fera lichamen en 'betreiklkingetn worden 5. dat de volle aandaieht worde gte- Echonkien aan het groote gezto, dlat dopr. VErsfchillende terisis-m'aatregelen 't 'zlwaarlslt' wordt getroffen, en besluit het bovete fetaandie, ter kennis te brengen van het bestuur 'van den S. IC E-j. van demi Ki-Kj. H. en van de R.-K. Staatepartiijt In de motie van de Bl-IC KiesVereemi-' ging, af deeling Getdropl, H'. Maria Brigii- te, wordt owrwegende dbt de groote gezinneh door de crisismaatregelen en de voort durende stij'gendq W^astingem van Rijlk en Gemeenten irn steeds ernstiger miatei ou- «venredig zwa,arder worden belast, z|onder dat daarteigenover iets gedaaian wordtl om' dio lasten te verlichtenhet Parjji|bei-' stuur ivia de verschillende lagere pöirtiij(-' instantitee dringend uitgeuoodigd, met den taieest totagelijken spoed piü )5ij|n invloed bijl die Regeeringi en dte R.-KI. Tweede Ka merfractie aan te wenden qm/ als direeta hnlp een verhooiging van dc,n kinderaftrek voor Re. R,ijksinkoms|tënbelaisting etn de Geineenttefondsbelasting z|oo sppedig lm(ok |g|elij!k tot stand te brengen. Vteirkiezlin'g vgn het D|a- ge.lijlkseclh Westuur. Hierna volgt den verkiezing vlam het tDjalgehjks'ch Bestuur en van dein voorzit-1 ter daarvan. V oorstltelïeni Behandeling der, ingevolge art. 15 lid 4 Partójreglement ïngekb|mon voorsteEeim der Rlijkakieskringorgunisaties. Dfeizte voor stellen betreffen hulpiverleeniinlg aan den .Middenstand (Middelburg en Haariem); een Katholieke Zceuwseh Tweede Kamlep- ®ktel (Middelburg); steun ,aan liet groiote gtezin (Arnhem:-Nij(mlegein, Gravemhaigie en IHaarliem)ontslag der gehuwde vrouw pit s Rijksdienst (Arnhem|-N5j|mlegten, tL)cji 53 Upieens hoorde zij bet hek1 dichtslaan, ou 'hiet Robi zijh? E|en lilos kVam opj aar gezicht: ze bad hem immers ojk! 'y verwiaicht de laaitslte drie da gen. 4,e zou niieit spoedig gleHooven da,t irt4."ieZ<!!11 v}IT:l'8'el1 aanbldlder voorgoed kwjlt was: daar Wto ze te ijdell voor! Een man kwam de lange oprijlaan af. «3 Bon een gtoniDf van zijn gestalte ziep, tnssehea de dichte hegioieirL a,an weeös- ■KUüliiGJn, Zou het heuisoh' Rjqhi ,zijln?.... .Ijcletn te man den hoök oumsjljoeig njoieisit zte zich wT ,Sr"*te teleurstelling tiektennen au 0 11 wa|S- Het was een mid- matig groote anan met oen sjofele jaa ceen asittakankraag erophij! droeg een gen hoed van een langvervlogem mode. L'11 |!4 naderbij kwam monsterde hiji mat en i ,ort''nai1' gezicht hiet liuite tP i°011 Lilian aan het venster ontdek) wam er een gamteemten. grijns om zijn fitte ven mond_ |J^ Ik tten nieuwsgierig wat ®e gemeente Ha,ag en AmstërdalmD; maatregelen tegen d|e verregaande ztedelopsbeid (Leiden, Am sterdam en Haarle|mD bestrijdingdeirl ex tremistische revolutionaire 'gpoepien (Hgar- Ijem); bestrijding der ongawenschte bu;- mulatiieB (Haail'cmD en wïj'ziging wirikeï- IslluitingsWet en wetteCEjke regeling aUtoi- matenwezen (Alm^terdam)1. Höt P.B. heeft aanleiding gevonden de voorstellen te doen voorafgaan dlojor eeö algemeen piae-advies. Teu aanzien vani het overgroot® deel van de 'ingediende .voorstellen, waarvkil er vele, zij1 het in verscpteiid'en Ivlorfm' diezelfde .punten van practisch staatkunl- dig beleid naar voren brengen, wil' het Piagtijibestuur er opi wïjjsen, dat zbo go>ed ,ala 'al déze vbogstellen worden terug gevonden in dat deel vain het Manifest dier Rl-Kl. Staatspjartijl, verschenen in de Klatholie'ke Pers van 16 Octoiber j.l'., dat mien zk>u "kunnen noetmen: het urgentia- phogTjam der Paptijl voor den eerStko|mien!- Slem tijd. h Uit d© indiening, dezter voorsteRein, wel'- 'ke 'in den loop Van de knaaind .Septetojb^ en in het begin'vani October plaats'vond, blijkt wederom duideC{ij|k|, welke pradtiSche staatkundige vraagsttulkken in ons Katho' lieke volk leven. J Met ''voldoening, stelt' het P.B. Vast, boieizeer de punten van het urgentie-iproi- gram in hiet Manifest van.' 16 October j.l, otpigenomen, werkelijk uiting geven aan de in onZen kring sterk! levende Verlan gens opi staatkundig gebied. Zooals uit hiet Manifest blijkt is dit sjjukin vtolH liedige overeenstemming met de Rathoi- liieke EraCtie der Tweede Earner opge steld en gepuMiceerd. j Hiermede kiomt tevens vast te staan dat de Katholieke Kamerfractie mét haar eigen, 'Zelfstandige verantwoordelijkheid besloten heeft, de verwezenlijking Vaai dieize punten met alle kracht in de (eerst'klomehde tn|a,anden na t'e streven. Het doel Van de indiening van Voor stellen bij! den Partfij|raad de ptaetikohe staatkunde betreffende, is geen ainder en kan nog ma.g eeu ander zlijln, dat dit van die Partijleiding te vragen de vtolle .aandacht voor de voorgestelde punten, en haar stuwenden invloed om. deze aan !dte verantwoordelijke instantie door ta gevenvan de fractie te vragen even- Izleer de volle aandacht voor die punten ien de verwezenlijking erVan in het par lementaire weiik te willen bevordeiren. iWlelnu, iiiit het Manifest van 16 Oct. jl. blijkt zonnaklaar, dat èn Partijleiding èn Practie ten volle instemlmielnJ met' ver- uit de meeste der ingediende voorsfceE'em. Het doel der voorstellen is dus bereikt' yó|órd!at 'zij! in den Uartijkaad tep b'ahaiande- lingi zijn gekomen. Nu zk>e verheugend naar voren komt, dat het Manifest: door de andere Partij!- instanties wordt gedragen em gaschraagidi, wil het Partijbestuur iden Partijraad/ vrai- gen om, imlet terzijldelating van eem foiv meele behandeling der voorstellen als in dit algemeen piaeadvies bedoeld, Zich een- htem|mlg t'e stellen achter het Manifest' der Partijleiding en fe verklagen, dat dit 'de uitdrukking is Van den wil Vani het Katholiek volksdeel, in onz'e Partij! ver- eenigd tot staatkundig werk. Ten aanzien vam dien Zeauwathé# [z' e t e 1 wordt voorgestet'd deze wensch al'S zb.od.anig tei aanvatarden. Die z|a,ak' zélf kan aan de orde gesteld worden bijl dei wijziging van h'et Kiesreglement. Het wethouderschap van ir. Feb er. Ter behandeling in de vergadering] van den Partijraad heeft de Ri.-KI. RfijlL- iklieiskringiorganisatie Leiden do navolgende motie ingediend ple Rl.-K1. Kamercentrale KDeiden, in Ter- giadering bijfeen, - j vermolmen hebbend de verkiezingtot we,thjO|Uder v^n 's-Graivenhnige v'a(n het! lid dier Tweede Kamer, den 'heer I(r. L. jJ|.j (ML p^ber, i i veint wil, zei- Lilian telgen blaar mo'ed.er, mi'Sisicbi'en iemiand die nog wat geld moet hebben. Wiait 'n bmtialiteait! Sinds zei de eirfleniisi van Querme bleiet biaa. 'bad.' Lilian eien geweldig air nange-i nomen tegen menseben voo-r wie ze vroie1-- ger doodsjblemanwd was. M.rs. Fiane Eiöbeen nietisi geboord te beibi-. l'en. want eensbljajls keejkj ze v,an de jk^iant Of" en riejpi: Kijk eens bier Lilian, wat verschrik-: keii'ijk. Er is een moord gepleegd in Rob's dorp. De vronw van -den dokter. Doodge-i schoten bevonden in een weiland. Rïohi'3 n,aam wordt ook' ge/noemd. Rob1?, riep Lilian verschrikt, terwijl za haar moeder dé kramt hljinai uit de handen trok'. Ze versüomd het bericht: ma,ar R]oib' werd alleen genoemd im verbland met de nach telijke nasporingen. Ik veronderstel dlat hij. daarom niet geschreven hseüt. Wie zou die Mrs. Myers zijn Hij heeft telgen mij nooit over ha ar gesprokten. Kjr stak iets vam japiouzie im hiaiar egoïstisch hart) Er werd :aan d)e dieiur geklopt, een meid kwam binnen. Da.ar is iemand om miss Lilian te spirekbn; hij' wil zijn naam niet noemen, maar h'ij zegt dat hij' vam mr. Haftings komt. overwegend de ongewenschtheid V,a|n de ctumulatie van dergelijlkie functies, tenzij] h|uite,ngewone omstaudighedem in het be lang van dei partij! .Zulks moedig toakeml noodigt heit Pa,rtijb|estuur uit,, 'indiejn het laatste geval niet aanwezig, is, den fieer Ir. Eeber te verzoeken, vioor Bén dieizér functies te bédanken. 't Praciadvies van het P.B. komt hierop neer dat genoegen wordt geinóinleii mtet een verklaring vlam dhr. Fébejri Dezlel verklaring, houdt in dat, indien de heer Eeber door zijln fractie na de gemeentel- raadsvérkiezingen in 1935, amdermaaal en dan uiteraard met den opziet plui' Volor «en vierj'arig® periode het ambt te Vaö- Vlulten candidaat mocïit worden ge- pteld voor het wethouderschap, hiji jafcl.' dan fnssclhen beide functies z'al bielzen'. !D|eze definitieve beslissdng zal' de heer fEjeber in overleg mét het P. B. nalmén. Schorsing dier vergadering tot Katprdalgmorg e n 10 uur. Rjegeling piateli t w ez'en. Kiaplport over de ethische grondslagen voor die regeling Vam heit pachtwezen, hm Nederland, uitgebracht door de ComMisL sic ter bestudeeringVan het pachtvraag- Istuk, ingesteld bïj* besluit van het Bie- btaiur der Rl.-B. Stalatspartijl wam 25 Jiuni 1932. Getji n slooms Verslag der C»m'on|issie tot besitiu'déé- ring van hiet Vraagstuk Van het gezins- loon, ingesteld bij! besluit vam het Bestuur der Bj-'-jKj.' Staatspartij1 vam 24 October 1.93)1; Herziening P a r 16j," r e g 1 e m' e n ti Voorstel Vam het P.B. tot benoeming van een Cioim|m|issie van vhorbiereidi'ng voor de behandeling van de geheél'e hj,r^ dning van het partij'reglemient in den Plartijj1 ria.-axi'. I Toelichting: R,eeds geruimen tij'd gS- heeft 'het P.B. eene algehéela herziening van het reglement der partij] in het voor uitzicht 'gesteld. Meer dam eend is, b'ijl da behandeling van afzolnjdieriljke Vooil- stellen op dit punt, naar dit voornemen vierweZem. 'Een 7'-jarige praktijk met het vigleerend reglement heeft o,p v©rschillclnd(e omfle.rdeelen, ook op het punt der systemar •tiiek', leemten ajn het licht gébrZcihtj welke voorzieningen eisdhén, Idio het meelst 'döelmatig worden bezien in het licht eener algemeene herziienimg ön aanvulling, on aanvulling. Aam de hand der nauw keurig geregistreerde ervaringen, met het ibiestaande reglement opgedaan, is op het Partijbjuneiau een wijizdgings-ontwerp' ge need 'gemaakt, dat aan het P.B. in eerste lpzing is voorgelégd. In dit .gavorderd etadium van voorbereiding leek het aan gewezen den Partijtaad in dezen arbeid •te betrekken door uit zijn midden feeij 'copunissie van voorbereiding te benoe men, welke het p'nojöct van het P.B, in studie neemt en in overleg Unlet het P.B. een definitief ontwerp voorbereidt', dat in de voorjaarslVerga dering Van den Partij', raad ter behandeling en vaststelling aan !de orde komt. Op dezé wiij|z|a leek een doelmatige behandeling van dit Werkstuk verzeker^ waarblijl een goede Verhouding tuisscbem de vereiSchte degelijkheid én Voortvarendheid is betracht. D|e .voolrge- stelde Womlmissie uit dén Partijlraad kan lajanstonds harb hesP'rekmgéfni aalnVangen OP! den grondslag van een uitgtewerkli (cjo|nlcépt en haai' Vooriwerk kan dé be handeling in dan Partij'raad aanzienlijk V|qrgem]a|kkél'ijkén en bespoedigen. Moeder en dochter keken riklaar aan. Van Rob Er was iets gretigs in Lilians stem- Zo wieirp vlug «ern blik in den spiegel. Zelfs aan ordinaire man met een sjotffelle astra kan kraag en een oud-model hoed moest haar in haar volle gloria zient Toen de de|ur weer openging om den bezoeker binnen te laiten, zal zé in teen kléine, coeqniette damesfauteuil met eien blauw kussen achter haar blonde kotoifd'. Ze voelde zich op en fop de „grande da me". Haar moeder stond hiji den schoor steen. en voelde zich minder pp Waar ge mak. Mr. Shérney, mevrouw, diende hét kamermeisje aan, I Sherney kwam binnen met de(n Woed in Qiö hand. Hij' keek de bleade damies' onge geneerd ia,an en bioog overdrevein dicpl. Daarop wenddé hij! zidh! tof- Lilian: Misls Fianlé?, Ja, U komt van mr. H;aftón|gs!?i Lilian békfe,ek hem met stadie. Zijl her innerde zich' niet ooit te voireni Eooi'mi gieme.en sujet van 'dichtbij tie; hebben igei- z'ien. Ze rilde van afschuw. Ja,, van mr. HafltinigsMaar voor een heel intieme Hij kéék even na,ar mrs. Fane. Zop éenigis'ZiiiS mégetijlk onder overleg ging v]an hef gereed gemaakte onfweirp 'z'al het P,.B. irijh voorstel tot samenstel ling der commissie doen vdlgen of daar-, van ter vergadering mededeelingdoeml' i Rlo n dvr a-a,g. Hierna 'behandeling en beantwoording d'er eventueel schriftelijk ingediende vra gen >en rondvraag. j Sluiting dér vergadering. Zaterdagmorgen 8!/2 uur zhl in de St. UaurentiuskePk, Houttuin, een H. Mis worden löpgedrgen voior de R1.-K. Sfaatsi- (partijl én h,are leden. Hiet Phrtójbesfuiujr Vtertpouwt, dfi,t zooveel mogelijk alle lé den in de kerk aanwezig zijh en Vooraan teluffien pla(ats nemen. DUITSCHLAND Het RijksdaghrandpH'OCésb Het Rdjlksclaigblrandpnoictes berriikte Za terdag haar pplitiek hoqgtepunt dopr het vePhoor v,an Hermann Goérinig, rijks1-' minister voor lu;chtVaart, PjiuisiSche minijs]- tex president en Pruisisch minister! vpip hinnenlandsche Zaken, voorzitter Tan den BSjkkdag als getuige, om hém] gel'egenhedid oonsin en andere staten van het Middan- .Wleisteni weer aangewakkerd. De, partijraad van de Eransche Socia-f lisfisiche! partij] bedfltl giislteren biesloken, zoowel den linklervtt'eiugel, die méefwerkt aan het eenheidsifronit van Amsterdam, als dé z.g. groep-Rleinjaiudei van reichts uit dé partiji te stootten. t !D|o salarisvermindcring vo:ir het rijkspersoneel. 'D|a Nieuwe V.enl. Cït. méldt Naar wij! vernemen heeft de reigeering in da centrale potnlmissie Voor het ge-' cffganisteierd overleg de yoPIgende méde-1 ideelingen geda,an Pié thans geldende tijldeïijjkfe kortingen! op da salarissen worden met ingang yan 1 J|an,uftri a.s. vervangen dlooir eeni Vlastef 'kjorting vian IQ pél. Dlezé vaste kbrting hloudt 'dus tevens in, dat ook 'de pen-1 sjpéngnondslag van 1 Jlamtuari a.s. afi Imlet IQ pelt. naar 'beneden giaat, .terwijl 'daarmede ook de kind-ertoelaige vop>r sa/v lagiss.en bbven f 2Q0Q vermindert. jD|e bijdrage voor eigen pensioen, welktet thans 3 pet. bedraagt, wordt op 41/»' pét) jgfalb-ratcht. f te geven zich ondjer eede uit tel sprekéfn ovér de verdajchtmaking|en en laster dia v,an 'zékere 'Zijldje in het buitenland', in hief 'bijlztoder in 't Bruinboek tégen hem in verband mef dit plnoc'es is iuitg|estroo|id fllsméde over die verder daaujmée in Veri- bhnd staandéi gebeurtenissen; m;a|atregel'ein en omstandigheden. 1 I Goering ontkende alfe medeplichtig|heid, hileld vervtólgens een plolitieke proptagan- da,-rede om daarnia opi meer dan onb'e- Iddhaafde wïjlzte de béklaagden aan te vajllen, diolor uitgeschreeuwde béllaedigint-' gen en woeste dreigementen. Toch werd niet hij!, dooli Dimitrof de kaal uitgeizet Toen de pfolitio 'flimitrofwegtv(oerdé| brulde Goering: Waicht maar tot wSjl je buiten da macht van dit garelcjhfejhlof hebben. 1 ITALIË Mussolini dopt allies. Gister isi een decreet gepubliceerd', waarbij) Mussolini da leiding op zich raeemt van da geheels nationale verdediging, door zoowel de porteifeuüll'e voor Biarine- als voor luchtvaart over te nemen .terwijl hij reeds a,an het hoofd' van het ministerie van oorlog stond. Da altredende minister van luchtvaart, maarschalk Italo Balblo, is beuioiemd tol gouverneur van Lj^bië en de iaftredendie minister van marine, Sii-iani, wordt plresi- delnt van de onderneming Clogh©, öe)n der groo ts te hé drijven op hef gebied der Zwafla industrie. KORTE BERICHTEN Bet heat, dat d© Bi-itsch'Amerikaan- sehé onderhandélingein over het schjuldéu- Vraagstuk' op het doiode punt rijin ge- komen. Volgens de „Daily, Ejxplreisis" zou mei) er ernstig over denken de dri'e pantijlan, dié de nationale reigeering vorm'ein, tot één partij! tei vercenigen, - Het verhbd van d& organen van do sociaal-democratische- en van de Oenitrum- partij! te Dantzig hééft aanleiding gegeven tof een scherp aonlliiot, waarin ree'ds het oordeel van den Vplkenbondsraad is ge vraagd. President Rbosevelt beeft geweigerd over te ga,an fot vaststelling, van Ovér- heidswegé. van loonende prijzén voior land- bbuw-voortbreinigselien. Dat heelflt de Sta- kingshéweging onder de .boeren van Wis- Moeder, mr. Sherney wil mijl alleen spreken. Lilian's stem klonk' zoo 'I dat b,aar moeder wel' wisjt .dat 'jlngen nukbelooé zo,uden zljln. Toen ze de kamer uit was, ging Sher- ney, zonder uitnoioddiging ia!! te wachtan', zitten en legde zijh armoedigen hoed op Op e.en taïél thsiadhen een paar zilveren ornamenten. Kijkt u eien®, miss Fane; ziaken 'zijn zakein. Zijn 'blesicheaidcn: onderdanigheid had plaats gemaakt voor zelfver zekerde h!ru- talitejt, Ik' hlen bij! u gekomen omdat mr. Haftings me nieit wil omtvangjelnf- .Ui hebt misschien wel eene v,an aifpérsing gehoord, nietwaar, zei hiji grinnikend'. Mr. Hialtingis heeflt mij eens 200 piond ge geven om mijn imond te houden. Dat was voordat mr. Querne e|tóie(rf. Ik'" hén een arme man, iniss F,ane, en voor pog! eenis twee honderd' pond wias hiji van me .af ge- weost., maiar hij1 bé'anitwaord'dte mijn brief zelfs niet eens en daarom kom ik! .bij! u, .TT, b'ent van plan om mof hem te .trouwen... neen, u hoéft niet zooi kwaad ta kijkéu, mijiT bézoek betreft aileien maar éeu za kelijke laangelegenhied'd. Ziet u eeinsl, zei bij! met een gemeenan blik, ik naad u a,an om mij, niet tof uiw vijand te rnakén. Er was iets dreigends in zijln. houding ge- Dla O'ploopende aftrek' Voor pugehuwden niiet door. Dp plannen ytoor eéni nieuwe sallori^l regeling, per 1 Jionuari 19.35, rijt vér!J vteiUUem. 1 'Slpecdig vertrek van den Phstjagcr. Naar wij! Vernemen, zpu, <fe Postjager vteir 'zijn reicordVluolht in idfcie dajgeni naar Indië Spbedig vertreklkfen. Het) wedn in Tiet buitenland- is aapmeikéllijlkj beter |gje,worden 'gedhrende, den laatstep tij'd'j- terwijl het invliegen Van .het toestel, Zoo-' w|él als de keuringen z|op gPed: al'S ten, teinde Zijln. Eien bepaalde datum! iS echter noig niiet vastgjesteld. Dje Poetjagef vliegjt met 'n .uursnelheid' van 300 K|.M. Riijikssteun gemeentrifijlk® werltiéoZenzorg. D|e regeering heeft aan de gjejn'eentéjbfee' hlestiuren bericht, dat de rijkssteun Voogi die .gemeentelijke W'erkClooz|en!z(org, die in 11933 751/2 taillSo(en bedraagt, in 1934, wordt teruggebracht tot 46 millioen. D|e regeering ontveinst zich .gee'npjzins, dat bij! een dergaliij|k'e Verlaging der rijkfeu Jiïjldraigte de geméentefinanciëni indien da (uitjgaven gelijk zbuden Mij|vten, ge(h!eel Zbiuden vastlodpen. Zij! .is er Ziclh dan ook van bewust, dat déze noodzakelijke Ver laging van die rijkSbjijjdrage gepaaard mbef gaan miet oen Zoodanige verlaging' der uitgaven, dat het aandeel der di-isisluit- gaven hetwelk pterisalldio ten laste der gter ïnéente 'blijft, opk op! do génfeentjcfbegriao)- ting gedékt zalkunnen' worden. Die gemeentebesturen zhlllen daartoe bij hiet vaststellen der getaéentebeigropitingielj voor 1934 idiezëlfde gednajgsHn moeten Volgen, we'lkë dé regeering Mjrhét bptoa- kien der rijlkisbegrooting. Vopjrt dat jaar heef( itolegepast. Zijl Zullten de uitgaven vloor Bteunverleening en werkvertehaffing (del laatste, Voor zpqver deze naar hun aiajiid niet opi den kapitaaldienst blehooreM voor fe ikotnén) impeten brengeu ten laste van dien gewonen diienist der gemeentebegroq- ting en er desondanks' Voor miobten Zorg-1 dragen, dat het evenwicht tugschen; ini- kloansfen en uitgaven, wat "dén gewonen diénst betreft', gehandhaafd bKjift. Ten einde dit te bereiken Zullen zlij', vooreerst) wat de inkomsten betreft, voorzbplvor een tvpprzichtig beleid zulks' gedoogt en: reke ning houdende met die realiteit, er naar imloetén strevten de npiddelen fe vinden, welk© tot dekking) der gewone nitgaVen noiodig zijn. 1 komen. I 1 1 Lilian was te beleedigd om zich bang te voelen. Maar ze brandde van niieuws- gwrigh'eid om te weten waf die man ta vertéllen kon hebben. Wiat voor gerieam was Rob 200 po(nd waard getaieegt S Zou 'dat miislslchieln den .sleutel ge/ven tot zijp zpndierlinge houding vain uuih Ik weet niet wiat u bedoelt, zei Za uit de hoogte. H|o© durft iu hier mof een dergelijke lafpersdnglsippgingl fe kolm'ettö Hc zal dé politie Hiaten opibéllen, ik zal Ze deed een sta.pl in de richting van da llel. Maar Sherney was' opfc oplgestaan, en greep haar slanken ptolls met z'ijln dikka vingers. Dat zult w nieit doen. U, Zult ©eraf naar mijl luitseren. Ik bén bereid eerlijk spiel met u te aplelem, alls ui mij eeailijk! Uehandelt. U bent een vrouw van Üa waréld, miss Eané u weet wél dat mam men geem englélen Zijln Wla,t fe mijn! ge heim u waard?, Kom, u Went rijk... uj bént verliefd op den jongen Haftónlgls. Z© tnolc haar ppls uit zijh giree|p| lo®ze was) dooidsbieék'. Wiat heht u me fe vertellen^?, hijlgde zié. Zeg het meik wil hét wefetn, (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1