rum allerle. n gekke gesprekken rin het kraaiennest 1 ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Apologetische Vragenbus kachel, verslagen als hooi, vu k droomde over de 'ijdelheid der weraldsche aak an. Van de slapheid Van 's mensehen boenen, van de broosheid zlijher ribbenkas. Wal >3 toch ons armzalig, leventje! Een steeman pij'p, die weldra doorgerookt, olpi den glr|ond aan stukken valt. lik' kreeg «in om ïnlijln testament te mlaken, doc'h al rondspieul- rend op miijh kót, vond ik Idat, Huiten, imiijln zeieren kop, zlletke maaig ,en Koortsig lij!i, ik niet veel te testamemteeren had. Ik bel- 'dacht mie, en vond dat het heter was dio onkosten te sparen om, indien ik genas, er sigaretten voor te koopon. Dian kwamen weer de godsdienstige ge dachte,n naar bloven, ik belde, omdat ik van 'zins was m'ij'n biechtvader te laten komen. En toen Madatoe Hoven 'was, ivroeg ik haar mij «enige appelsienen te Hefeorgem. Vóór mijn lessenaar prijkt: het portret van Berten Bpdenbtechdoeh ilc had weinig idee om den „Blauwvoet" te fluiten, ik las da hóetpsallpa'en van Dlavid. Zoo zat ik, dagen lang, op mijn kaimjer te koekeloeren! I'll airs Ibten ik1 volop bezig inet imlijm sehadu in te halen. JOS. .100?,. Vragen worden ingewacht bij de redactie. V raag: Als iemand roeping heeft voor het klooster, maar door imloeilljlklhedeh, op geestelijk gebied en door tegenwerking zlijner pogingen uit pimvergeihillighrid ten slotte opgeeft, dort, hij dan zónde?. Antw.Niemand is verplicht, naar het klooster te gaan, want de klooster lijks 'volmaaktheid is een evangelische raad, geen gebod. Maar als iemand uit- onverschilligheid 'nalaat, de opkomende, Moeilijkheden te overwinnen, dan is hij toch moeilijk van zónde vdijl te pleiten, ohrdat hij' wellicht züjjn zaligheid in ge vaar stelt. Hij! zlail immtersl weinig genade krijlgen in ,zlij|n wereldsohen staat, waar,- toa God hem niet. beistamlde en bovendien onttrekt hij rich vrlijlwilïig aan de bijzónf deTe genade, die God in het. klooster voor lvem had weggelegd. Maar overilgfens' twij'- fel ik we leen beetje, of zóo iemand werj- kei'ijh roeping heeft. Alls dat wel hei! geval was, izbm Mj| alle tegenwerking tnotseeren om rijn levensdoel te' bereiken. Als de moeilijkheden op goestellijlk gebied, waarover u spreekt, gjnoot zijin, zJal' van (kloosterroeping wel niet ernstig sprak,e zlij'u. V raag: Als iemand tegen een hartf lijder, voor wien de minste aanleiding den dood kan •veroonz'alkcn, .geweldig! uit vaart en te keer gaat, is deizte dan niet z'ijm moordenaar, als h!ij| tengevolge daad* van sterft Antw.: "Nou niet al te streng, hé Pie dood is toch allerminst bedoeld, in tegendeel. Maar die hartlijder bevindt zich nu eenmaal in een ongunstige licha melijke conditie, die helmi den dood ver oorzaakt door omstandigheden, waar een normaal gezond intensch geen noemensl- waardig letsel' van zbiu ondervinden. Maar men |moet tegen niemjalnd nitvax-en en teigen niemand hevig te keer gaam. Men stelt zich dan minderwaardig aan, eni het effect is gewoonlijk omgekeerd evenredig met de nutteloos verbruikte energie. Zoo licht schendt m'en het liefdegebod. Laten we liever bij' den Meester in de. leer gaan: „.Leert van Mij, dat l'k «aehtmoedigi van harte bén.'" i V raag: Als men alleen den Kruisweg fcidt, moet men dan de staties langs gaan? Antw.: J|a,, alleen als meerderen tege lijk den Kruisweg bidden, is het vol doende, dat slechts één "hardopi voorbidt en dat slee'hts één hunner de staties langs gaat en de anderen rie'h daarheen richten. Zieken kunnen, de izteer grootei aflaten van den Kruisweg thuis verdienen, als ize twintig Omzie- Vaders en Wees' Gegroete,n speciaal gewijd is. V rag: Zullen bij het Laatste Oordeel ook de vergeven Bonden der rec'htVaairdis gen geopenbaard worden Antw.: (J|a, en dit Zal voor hen geen reden van beschaming Zijn, mlaiar wel van grootier verhedrjijiking, omdat z'a na den val zóo berouwvol opgestaan z-ijli cji izioo moedig mót Godsgenade hebben mee gewerkt. Nu vervalt v'anzlelf uwi tweede vraag: Al|si die vergevien zónden wel gel- Naar Uganda in Afrika. (Reisbrief van den eerw. broeder v. d. Borgt uit, Hansweéxt) Genua: wat een prachtig gezicht) al dat bergland, met zoo ,eien Moodiei ejtotd 'er tiegten a,an. De: zon 'hdipt mee ,pm de kug|t een, mooier aanzien tei geven, wcrkeilijik j,Ir jich tig. Spoedig is; de loods aan 'Woord en om 10,30 worden we voor de kade gebracht. Wei zien veeil1 slchiepien, van alfa nationali teiten. waaronder ook de Jolban van 01- denblaraeveid uit Amsterdam. De douanen komen aa-n Hoprd, v'lirg erbij! om onze plas tel laiten afeteanpefon,, wamt we willen ge nieten van de1 jnoodie sltiad Gerrua. Na, het diner op stop. Wat; iisi deze stad mooi en schoon tegenover d'e Framsohe «itediein. Diverse phadhtiga kerken b'ezöekle® we, heerlijke igehbuwen, de bergen in en dan pier tram naar heit werel'dbe'roetodlei klerk- hol' „Oampp, Siaintoi'. Veel had ik' er v.aa gelezen en iglerien op: foto's, m,a,ar nu do euhte werkelijkheid. W,e 'hebben een hal-' ve| dag iglelonpiem maar dagen, ilc Zoiu zeg gen w'eken zijn er mo-odig; om al de gale rijen met gra.ven en beelden en monumen ten te kunnen. bezichtigen. Da,t is! liet soboonste en ktaistlblaarste w,ait ik ijoifc nu tea heb gte'zien. Eten dnodenakker, zldoals er geen tweede in Europa bestaat-, wa.t betreft kunstig beeldhouwwerk. De stad Gienua is mooi van ligging, steeds klim- men en dalen. Rijke paleizen en gebou wen een ruime haven, alles eVen met, het tegemoverge,Stelde van Marseille,. W|e zijn allen voldaan en k'etereu teruig paar de hoot. Na het souper vermaken we ons ,o(p openbaard worden hoe verklaart mtenf dan de woorden: 't beter onze zlonden in het geheim te belijden, dan er eeuwig over biestehaamd te moeten rij'n Imbiers, als we onzte zónden niet belijden c,n omtbóetj- vaardig sterven, zullen wc er eeuwig O we t- beschaamd moeten zijln. Maar do vergeven zónden zulten, zooals ik ziedde, voor ons een groator vclrheeriijiking ten gevolge hébben, en bovendien Zou de 'be schaming in het Laatste Oordeel ook niet eeuwig zijn. Ik begrijp niet goed, dat u hier tegenspraak meent te zien. V r a a gMoz'es voerde de Israëlieten 40 jaar door de, woestijn. Wat moet dat een groote woestijn geweest rijln. IWaar lag die Ik kón hem op de kaart niet vinden. A n t w.Schaf u voor ,een paar kwar tjes het mooie Bijbelsche Atlastje aan van D'r. van Koeverden met duidelijke! kaarten en platen, dan, vindt u llon herten eSm'zKvoTvingstocht der Israëlieten duidelijk aangegeven. D[at terrein ligt tem Oosten van Egypte, tusschen de beide Noor'- kldiijkc. baaien der Eoode Zee. Het was één combinatie! van nnleetdere woestijnen Slur, Sin, Pharan. Die tocht ging ïiiet in .een rechte l'ijln, maar somfe op' en 'neer, heen en weer. Z,e moesten Zoo lang rond dolen, omdat niejm'amd van degenen, die tegen God gemord hadden, het Beloofde, Land, hjet einde van dam tocht1, zie,n z'ou. DS« allen moesten dus eerst in de woestijn! drnkloimcn. Slechts hun kinderen,, in de woestijn geboren, mochten het Beloofd,'e Land Kanaaan bLnnentrp'kkeii. Vraag. Ik las v;an dei schoonmoeder van Petrus. Is die Apostel dan getrouwd geweest Antw. AH'ei Apostelen rijn Waarschijn lijk! getrouwd geweest, behalve de H. Joannes. Wat Zon dat? Op de roeplsitem van Christus hebben ze alles Verlaten, om Heim te volgen. De neus in de karak'lerstuiilie, Van .allei liehaamsdeelen is de neus de meest t'atrouWbare gids omtrent liet ka rakter v,a.n den eigenaar of' eigenares. De ooge,n kunnen: bteischeide.n worden neerge slagen, zoodat de plu|pii.!lcn vrij'wel geheel voor dcingene,. die ze wil bestudeer,ein, ver lórgen blijven. Da mond' kan men to/t een glimlach plooien oan zijn ware; gevoe len® te verborgen, de nieiusi da,aremtie|gen kent noch vorming nioich blasdheirmiingi, het geen zijn betrouwbaarheid niet weinig verhoogt. in het algemeen gesproken, kan wordein gezegd, dat de breedte van den meuk hen nauwste samenhangt met de, wteiard'e: van rijn 1 chatter. Hoe breeder maue. hola recht- schafiener menisch. Nat.urlïjk zijn. er ujit- zondevingen o|p| dezen re|gel. Het gaait nier echter om den neus in t algemeen, om neuzen vaar het soort, zooals Wij1 die, laten wij zeggen, des ochtends om een uur of negen in de tram om ons heen zieni. Aristoiteies, hij: moge dan al niet in de gunstige, omstandigheid hethben verkeerd om tw,eie keer per dag ziich met een, s;t:uk oi' veertig neuzen in een tramwagen te 'be vinden. heelt, va,n den meusichelïjikem neus een uitgebreide studie gemankt en z'ijin bevindingen dienaangaande geboekstaafd. in een laifzionderlij'k hoofdstuk vergelijkt liij de monschen, naar dan vorm van hun neus, mot verschillende, dieren. „Dikke neuzen", nlduls z'ijn oordeel, „die in een knobbel eindigen, heldoren bij' onge voelige, onbeschofte lieden" ('vian dait soort, dat zich met alle geweld in de traan wringt, Wanneer el- al zeven tnen- sehen .aan de lusl hangen, dat je op de tccnen (rapt en de, asch op den rand va,n j'ei hoed la,at, vallen). Een neus met 'n scherpe ,piun,t w'ijtet op een opvliegend karakter, zooals homden hcb'nen (men ontmoet ze in de queiuie, en vaak ook zitten ze, in de tram, waarin wij zelf ons moeten wringen). Bondme'uziige lieldcn zijn grootmoedig, als de; leeuw; lange, kromme, neuzen vierracllen een nobel maar tevens een inhalig karak ter als dat, van dien arend. Mie van moeder natuur een wiptaemié meekreeg, 'heeft, ,afe heiti pluitnVeie, iets lawaaierigs over zich. Ook zijn er neu zen die den wijsgeer aan kraaien en her ten, deed denkon. Den eens zoo bewonderden G rieiksehien neu's vindt men, nog onveranderd, in ver bet dek van da Hooit mat een mooi sfukjie muziek, dat een van onze platers: la,al hooren, door zijln koi'f'er-plathe|plh!oonl. Zaterdag 13 Oicltlohbr 6 uur aan deik, om onze gewone gebieden te Verrichitein, om 7 uur H.H. Missen, het ga,at nu veeil leter. De boot ligit, sltdl. Daarna nog .even dei stad in om iukoopien te doen en de ptast té verzanden voor Holland'. Om 12 uur aan hóord «n de boot steekt van was. Bootslui, Kooplui en dofuianen rij'n van boord en weldra zijn we de haven uit en ligt Genua, de schoome stad achter onis waar we zooveel hebben genoten. Nog maals voor hlet laaltat', vaarwel Eraroa, vaarwel! Mre zijin weer in volle zee, nog lang zien we Genua en, aa,n den zijkant de Italia,anseha krast1, maar Spoedig is alTeis uit het o,og en nieits meier dam water en lucht. Het ween is prachtig ,en We: hebbiem een kalme1 zee, we blijven a,am dak om te genieten va,n de friasdhe zaaluebt. Hleit is 6 uur in den avond en we zien inl de verte, rotsen en even verdlelr land'. Elan dei- matrozen zegt ons|, da|t bet bewoiondle rot sen zijn cm jawel, later zien we vei-scihilll- ltemde liethtpluijltten. Eien mooi gezicht in volle zre zoo, eiem rots. Even llaitler paisi- secren we op 30 mijlen bezijden om© het eiland Corsica, goed' zichtbaar, maar gieen levend wezen te, ontdekken. «Hjeit. wordt donker en we, gaan naar binnen, want oan 6.30 uur is bet vergadering om eten He" stuur te, vormen voior de vett-sehi'llend© Spe len die zulltea gehouden worden. Ben va.n da platers wordt gekozen en olpl Maandag 16 Oct. zullen do ©pleiten beginnen. Wie zijn nu vier volle dagen op zee en. dus mölet da schillende dteclcn van Zuid-Eiuropla. Velen vinden hem eenigiszims antiplaithiek. Eln mdlerdaiad wordt veelal aangenomen, dat da bezitters van een dergelijiklen igcvel van nalurei kó,ud en gevoelloos z'ijn. Met dat al, geeft de Griekschte neius, iiets artistieks ,a,an hot gezicht. In het algemeen gesproken verraadt hij kunstzinnige neiginigeiu eln «eur templera- m'emt. dat, ho'eiwel Kort en kioslk'eurig in het. g'ewone doen, wlarm en oiplgjeiwonden wordt,w lanneler men het op de een of andere wijze prikkelt. Speciaal mlet vrou wen is dit het geval. Zij! geven hun af fectie slecht© ia,an enkelen, maar wie tot de.ze bevoorrechten behooren, Wéllen boe diep hun gevoelsleven is. De Rómeinscho neus verraadt dien man van actie:; hij, duidt op agressiviteit en vastbeslotenheid. Bij voorkeur combineert, da Romeinsche neus zich met een witten knevel, wiens eigenaar met kolonel of zelfs met generaal wordt aangesproken, eien enkelen keer ook' mlet „taxi" ftn „por tier". Voel vaker echter kan men den Romeinseben neus associeer,en met ©en ge- pe.nsionneerd officier. Eln nn is het merk waardige1, dat men, wanneer men het por tret ziet van zoo'n kolonel uit rijn jon geren tijd, men dien RomeinSchen neus tel vergeefs zoekt. Het liehaamsidelel is dan recht, zelf's wrt eens Stomp. De ver onderstelling ligt dus voor de: hand, dat diti soort neuzen niet alléén behoort Hij' strijdlustige lieden, maar dat het model zich in den loopl der jaren ontwikkelt Hij hem. wier leven vervuld is vlam krijgsru moer en w,a,piengekle,tteir. Een haviksneus, duidt op wreedheid maar ook epi moed en Scherpzinnigheid. D,e eigenaar van ©en dergelij'ken nleuls is: voor- btestemd om, zoowel opl financiert gebied als op dat der kunsten' en wetebsielhlaip)- piea, met succes werkzlaalm te zijn. Zoekt gij! iemand met een fijn onderscheidings vermogen, kijk dan uit naar een ma,n of een vrouw mat een haviksneu©. Reilt gij, behoefte aan sympathie, wilt gij, in uwe intenties begrepen wordein, kies da:n dengene, die een neus heeft met btaeed gelbog'en vlcuigols. Edelmoedigheid en vroolijkhcid vindt gij 1:lij! de bezitters en bezitsters va,n eloin wipneus. De godsdienst ran den Chinees. D<? Chineezen zïjh in heit, algemejen mis- sichien belti minst igódlödfenstdige, volk' ter wereld; zij hebbein zlelden e|en UepaioJ.de godsdienstig© lOtpIvaltting. Wiel is de grond slag' van hun dagëljiksloh leven religieuls, maar die grondsiag fcoinitj voiort uit, een metugelinig y,an leerstfulrken en .yoorsrtu'if- ten van allerlei religies: het confucia nisme, het tiapismei en het, bio©idd!hfetiam«. Deze drie zijln zoo nauw aan elkaar ver bonden geraakt, ,dat men de de,nkb«eldt?n niet, meer uit elkander weet tie houden en de, meeste Ohineezen bteohouWeni Qoinfit- cius „Lao Tzoe; en Boeddha als gelijkwaar dig. De loer van Confucius wordt, geraad pleegd wanneer men een mautSehaiplinrtijk vraagstuk heief't op| tiei Iqsöen, off een vraagstuk botreffende betrelddinjgleini tus:- scihen Iloedverwanten; het piersooinlijk' le ven van den enkeling wordt dqor do be ginselen v,a,n Lao Tzoe: bieheersichthélt rifueel, dat bij! Heigraffeniiasien of verjaar dagen gebruikt wordt; is boedd'higtisieh. In ieder huisgezin worden .Amitjalbha, c,n Koeian Yin geëerbiedigifl; deze. ©telllen Woeiddhiislisiche denkbeélilen voior; Hitet aan bidden van ejgfeiï 'vo-orva,déren beboprt, toit het confucianisme, terwijl dg alom ver breide idee van ren „KcluKem-gód" of He- siclie'rmgeiest zijn oorsprong vindt in de leer van Tao. Deze drievoudige basis, van hun godsdienst is weer duidelijk te be speuren in de yolkyi'eesben, w;a,ariin het verschil van begrip voortdurend tot uiting komt. Om het hou!) rariuim Mr. O. M. Schienck deelt in het N,ed. Tjjdschri'ft voor Geneeskunde het volgende mede Verscheiden mensehen vragen artsen of advocaten opl straat of in gezelschap om raad om zoodoende het honorarium uit fe «Ilaren. Dat deze, echter, ook als ziiji uiet op, hun spreekuur zij'n geraadpleegd, recht op 'honorarium hebben, is beslist dooi den kantonrechter te, Dresden. Een advo caat had een boek' geschreven over da huurovereenkomst. Een Koioplman berichtte hem per brief', dat hij! dit. boek h!a,d ge kocht en vroeg rand oiver e,en speciaal geval. De advocaat anfwqorddo 'aöhrif- tijd do'Orgébtaeihit worden mieit de sport. Zondagmorgen 5.30 uur ben ik reeds bóven ("slecht weer) de zee is, weer erg ruw, regenbuien zijh er aam de luiah-t. Niets te zien dan water. Een matroos zei mijl dat we, d'e Heilige sjtad juist waren gepasseerd, maar daar wals niets van te zie.nwc- waren te, "ver uit de Kuist-. Om 7 uur H.H. Missiën. Om 10 uur beginnen do diensten van de1 Anglicanen buiten oept het. dek. Dat, wordlt gedaan, omdat er binnen gieen plants is ©n bij'nn lallte passaigiers zijn Anglicanen. Er is weinig volk aan diek, in dei v-erte yeier enkele rotsen in zjeie, en ■eienige zeïlachiejplen. OndertusBcbein wordt afg1,,kondigt hiet ontbinden, der DuitSehe kamer ,on het teruigtrekKen uit den Volke renbond, d'a.t weten we Weer! Maar We vergeten het spoedig!, we zijin bl'ij dat we, o,pl jveig zijn maar die arme Heidenen an hoe eerder wie er z\jn, des te Heter. Om 12 n'ur passieea-en we -eon b|u|urman opl z'ela. Het is, fijn weer om opi dek «en ©laiapjiei t|a doen, waar dan iokdQï' zeer vert gebbujk van glemaa'kt wordt. Om 5 uur avonds, zien we in de verte, emltrt© ïotelan,; wie haoran zélgig'en; dat dte1 grootste* en dicihitslthïjizijude da Strömbóli ia en al ^ploedig wicrden We het, gewaar door die: rookwolken die. óprtliij-' gen. De krater is goed zichtbaar Hot wordt spoedig demkex, we vinden helt- jam mer ..maar ons jammer wordt beidend. Oto 7 uur, ©rg donker ©n tedkenisi zien wa eenige meters hoog de krater zijn vuur gloed uitwerpen. Ee,n schiltlteremd gezicht in het donker, w annaeT men nooit zoio, iets heeft glerien. H-eit is 8 uur en Wei pias- Searen hem ,en zien nu nieits iniaer van het tel'ijk :en vroeg hiervóór e,en hoiuoraninm van 20 Mark'. De koopman wee© dit ver ontwaardigd at, wnaropl dei advocaat, een vordering .instelde. Ofschoon de kooptaian beweerde, dat hij, den jurist niet als advocaat,.ma,ar als schrijver van het boek om raad had gevraagd, veroordeelde de kantonrechter den Ko:opta.an m voerde daarbij, o. a. aan, dat del koopman niet slechts een onverplichte felfclbtimgi had gevraagd, maar een gemotiveerd advies over het geval in de quaestae en .dat de koopman den advocaat voor eventueel© sehada ongetwijfeld aansprakelijk zou stel len. Als de koopman een juist advies wenscht-, dan moet hij daarvoor ook een honorarium betalen. WAT MENIGEEN NIET WEET. Een dievenbende tv Istamboel heeft, in vrouwelijke haremkleeding vermolmd, zonder veel tegenstand te ontmoet n, talrijke diefstallen gepleegd Bij de wedrennen te Mariendorf bij Berlijn werd onlangs het hoogste winst quota geïnd, dat ooit óp een renbaan werd uitbetaald 8129:10. Vanaf 1901 tot 1932 werden aan Nobelprijzen rond 19.238.000 Zwiedsehta kronen uitbetaald. In de Chibinitoendr i (Rusland) zijn enorme voorraden apatit ((natuurlijke phosforzure kalksteen) gevonden. Behal ve dat'apatit een-goede meststal, n.l superphosfaat geeft, wordt er oold phosfor uit gewonnen voor de luciefr- industrie. De laatste 5 jaar is de bevolking der Russische steden met 7l/s millioen vermeerderd. Van Moermansk tot Balcoe van Kieuw tot Irkoetsk zijn in 'dieze jaren 257 nieuwe sted'en met 2 millioen inwoners verrezen. -Het aantal inwoners van Neder land is gedurende het eerste halfjaar van 1933 gestegen van 8.182.806 op 1 Januari 1933 tot 8.227.166 op 1 JuLi 1933. Een nieuwe Amerikaansche poli tieke organisatie, die der „Zilverhem! den", is voornemens President Roosevelt het „'dictatorschap der Yereenigde .Sta ten van Amerika" aan te bieden. Robert Cheseborough overleed 'eenige weken geleden op 96-jarigte'n leeftijd. Hij was millionnair, die zijn ver mogen a.a,n, de uitvinding der vaseline, te da'nlcen had. Amerika is van plan het eilandr Alactros, in de baai van San Francis co, als strafkolonie voor 600 zware misdadigers in te richten. Volgens Amerikaansche statistic, ken leven betrouwde monschen langer dan ongehuwde. Het gebouw te New York, waar het dagblad „The World" gedrukt wordt en dat 30 jaar geleden werd gebouwd, was de eerste wolkenkrabber. „Emma zegt, dat haar man het licht van haar leven is." ,,0, mag hij daarom niet uitgaan!" Jfe „Zeg 'ns meneer Albcrs, is het waar, dat u gezegd hebt, dat ik een opgeblazen idioot .ben „Onmogelijk", antwoordt Albcrs rus tig- „Het woord „opgeblazen" gebruik ik nooit." „Zeg, pa, de som die je gisteren Voor me gemaakt hebt, was héelemaal fóut." „Dat spijt me wel, jongen." .(Maar u lioeft er u niet veel van aan te trekken, want de andere vaders had den haar óók fout!" Bent u in de rouw, mevrouw?" vroeg hij de dame op leeftijd „Neen, hoe Jfomt ti daarbij „Omdat u weer zwart haar draagt." „Bij ons," zei mevrouw Slinke, „wordt de kinderjuffrouw geheel als lid van het gezin behandeld." „Dat kunnen wij niet doen," zegt me vrouw Klinke, „,wij moeten tegen onze juffrouw erg beleefd ..zijn 1" Bij. een vergadering yva.'.i crediteuren ging het warm toe. De debiteur wend- P 1' oi t eist. Do Avro waant rich nog alliij'd 'in het bcirit van het monopolie der ware ailgei- nreenheid, waa.rolml rij tevens aanspraak' maajkt op dan titel van .-nationalen omiroe-p bij uitstek. HiiJ hoort bij! ieder', ©n ieder hoort bij1 hem. Zij'n orgaan is iti ten tett* !genoeiglz|a,ajn,en toonaard góredigaerd emi tót in de stem' van het izlqnd-persoinieell, hoort men de ingen,oim!c|nheid Van het soort mensclh, dat het imét zij'n eigen uitermate getroffen heeft. - - 'Wanneer jnen dat uitgrtezlen gezél- ©clrap iigrtooven 'zlou, is er g|een omroep wrtke 'b'ij den Avro Vergeleken kan wor den, wat voornaamheid, tart, gedegen degelijkheid 'ien goede manieren betreft. K. èRO. ©n Olirist. radio-vereeniging rij'n zielfstandiglveden diie verwaarloosd kun nen 'woTden en voor den' Vara behoeft men slechts den neus op te hailen. Die lijkt lucht... ©n geen aang«name! Vf.l. Dinsdag' heeft de Avro teehter ev'en- tjes het deftig© masker laten z'aiklten en teen zag men het eigenlijke gelaat, dat als 'n druppel water geleek op dien 'biek'rompen fimlidd,elm!atigwi Man van da straat, die 'geen mond Kan' opendoen zón der -ordinair te wepden, tiit ouflaltema aanschijn was tegelijk het evenbeeld Van den 'gewonen huis-', tuin- en Kenkemranti- iplapist, di« izlijn aanhang, ©uc'ced en boter ham (Zloelk't Imlet het distrulblueeren van laster of b'allrerplraa.bjes' omtrent Bólme. Die zJ.g. algemecne en nationale olm'roep nntiziag 'zich niet om in een: kwasi-histoi- ï'isch hoorspel het derd© dert' van het 'Nederlandsc'he volk in al wat bat heilig is te lioonen en brtachel'ijkl te, maken. v Die Avro dulde het dat 'n paar 'zóor gpnaamdc katholidk© pelgrilmls1, die: zich aanstelden als halve idioten, allerlei mis'sje- Jiijikei 'aardigheden over raliquiecn v vdi"- kochten; ook de aflaat werd op dezelfde minderwaardige imlanier behandeld en we- dierom werd, tegen beter weten in, do dwas,a.beid gedebiteerd, dat men ooit imlet ii handvol girid, vergiffenis v'ain, zijln zón,- dien kon bekomen. Die vaizhllen Van den heer Vogt heb ben het jaar in 'jaar uit over Idó triviali teiten van Wafelker en Tropeinduif, uit den Zaterdagsc'hen Va rar„scheer winkel; maar wat zlij' Dinsdag' Imft 'dé'z'e ..palgrims'' tan toonpele1 voerden, was grover en pin - fanrerend©r dan hetgeen de ble-idei klassóu- irtrijd-hansworsten „ten Ibie(s(be"plachten tq geven. I Tegen deze, e.ven grievendJe, als hate lijk© en iuittardende: vertooniinlg', post een stevig protest, 'n protest, dat behalve de „Wave en welgedane" Avro pok de radior róiitriolei-comlmissie treft, diei voior de' zbol- veelste maal wiee,r liee'ft 'getoond, haar lalak als controleuse heel licht op te vatten, wanneer de gevoelens vam ons gekwetst worden. UITKIJK. die zich klagend tot de dreigende schuld- -eischers en verklaarde tenslotte, dat hij; hoogstens 10 procent kon betalen om tot een accoord te kojnen. „Tien procent Uitgésloteai. Minstons vijftien!"; „Maar heeren," riep de schuldenaat uit, „vijftien procent! IJ kunt toch niet in ernst verlangen, dat ik er nog geld ■op. to-e leg?" Koormeisje (dat ruzie heeft met een collega)„Ze zeggen allemaal, dat je met den dag leelijker wordt!" Collega„Zie-je, dat is weer iets, dat ilc nre kan permiteeren, en jij nieti" „En hoe was het eten in het hotel, waar je met je vacantie logeerde? Was er nog al afwisseling?" „Ja, zeer afwisselend. .Wij hadden bijvoorbeeld vijf verschillende naro.ön voor Duitschei biefstuk!" „Je bent nog flink genoeg om ta werken, waarom bedel je dan?" vroeg ck* huisvrouw verwijtend aan den land- loolper.' „En u bent mooi genoeg om e;en filmster te zijn, waarom zit u in ld|a keuken Nog nooit had, de bedelaar zoo goed ©n zoo lekker gegeten. vuur., een hlofltsjnia,n zegll. ons, dial karnt omdat de krater ,aa,n dem anderen kamt is achter d'e top, 'dus! nu, ,uiiit helt zidhlt; We zagen onder aan «feu bergi Jicuiiderden lioli- ben, z.e is ibiewoomd, de memsioheii leven van de landbouw en zijln. buiten -gevaar, omdat hij nimmer erger toeken,s gWejfit- In tta veirie ontwaren we nog pi eer licht, Wo vermoeden de kust en goed gieraden, het ia de, straat van Messina.; om 11 juiui zo|U|deu we er door gaan. Wlei blijlven op, dat willen we zien evemafflsi vela passagiers. Tegen 10 uur zien we steeds melea- licht ie® wanneer we na eien half! uur' viaren aan béide zijldiem duiz'ende ^idhtan ojilm,erken, worden we gle'wiaar dat w'e, in die straat zijnprachtig aan Heide zijden, kort nia.aslt ons de kust mat. het woind'are lidhtéffetJli, Ongeveer 20 minuten en we zijn ot door heen en dus waer in volle zee. W|ei zijln dus tuEBdhein het eiland Sicilië en. Ü'e Italiaans oh© lciiigt heenigevaren. Aan de kust wea-den we nog verrast diojoa' ©en schitterend vuurwerk. Versiohilleindl© ©huk ken werden .aflgiestokeai ,lratwelk eien uniek gieKicht w.as, vanaf' onze hioiot. Maandag 16 Ort-obier 6 uur a,an dek, mooi weier, maar weer een ruWfe, ziele, niets tei zi-en dan waiter en lucht, ©ven later eienige rotsen, mog later eie® groiolt sfcoiom- schiip, maar in korten tdj'd zijn we mijlen voor. Voortaan, kunnen de .plassaigfer® ei ken morgen zw'elinnneiu ioj)i d!ek', dat |ge- sehiedt in ©en groot zeilen bia.d, een bfawijs dat helt steiadis, wannier wordt, oiolt telken© de klok marien wamt elkien dag wordt' hij, vooruit jgelzat, ómdat da .tijd mrt Afrika ongeveer 3 h«r Verslelhiilt mlét HollianidslOc tijd. We gaan nu maar wat etiuideerein, lezen of' sipórfen -om de dag vol te ma ken. We (plaispeieren weer 'eien groote Bltoo- mer en eenige rotsen. De zie|e wordt mo;g ruwer, maiai' we zijn allen nog jjlresemt. Er is druk Mu|zieik aan dek', maar we gaan toch vroejar maar Hed. Dinsdag 17 Oietobbi' 6 uur presten,t, een onrustig© naeht gehad in bed',, we werden dan den eenen kant naar dem andea-e® ge gooid. die zae is niog ruw, maar het wordt steeds warmer, men k'an belt zien, d!ei plas- sagiters verwisteejléiu hun Europteesche kleie- ren met de Tropische. Hielt isl juiist 8 uiua- tin we pla,s©eeren eenigte robslem en daarna bet eiland Crelta, ongeveer niet zooi groot alis Nederland. In de1 .verte .zien we de Gricteeih© kust. We g'aan schrij ven, maar Sjppedig worden ,onzte namen aflgieroeplen lein moeten we, deielnentten aan die sport. Eleni- g'ei paters en o,ok ik, liggen er al ^plqedifi' uit; die Engielschel s|pbn-t, gaat hoven onze pat. Maar toch houden we; vol, we kun nen er ndeit veel meei viarlieizieui. Eiért uur in dei middag pia.sseeren we twee, groo tte booten in Europieesohe richting. Een matroois vertieldlei imaj!, dat we nog jol Wioeimsdagavo-nd 5 unr moieben varen eet wel in Port-Said zijn, dus nog: .pen herte tijd nieits dlan waitier en lucht te zien. Wanneer we du» op tijd aankomen dan lielelt onze Hopt van Genua tolt Pont-Said 1411 zeemijlen in preries 100 uur afge legd-, dat is opsjeveer 14.1 mijl per uur, dus ongeveer 30 a 31 K.M. pér uiur, een reuze snelheid voor een hopt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6