lokstraat 7 rs vanaf fïï,- NATIQNALE enen EU zijn een zijn. Welnu is maken en A.S. oosendaal kwaliteit en ins. - GOES ïhe Courant Tweede Blad GOES (ZEELAND) 06 roman van Robett Haftiogs ONTSPANNINGSLECTUUR NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT SHE COURANT Iedkoop in Bsrlicum (N.Br.} en Handelsdrukkerij RIL* Vorststr. 74, GOES feuilleton VAN HIER EN DAAR DE GRIEP. LEVENSVERZEKERING-BANK Rotterdam Vraag, Be 16gg j fl gSta Hef ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 anbeschermers, Knie- Ichoenveters, Voetbal- j Voetballen. V vanaf f 3,25 - GOES ISRECHTEN. PLANKENLAND" in Effecten. 1TING. i markturen zitting ia haf; [ie Goes, ride Bank- sn Eff ecteiuaka» BILLIJK. 18174-39- i Aanbevelend, Ipen Leeren Petten, Leerert sen Handschoenen, Rubber- Regenjassen, Prima Oliegoe- 4 groen en grijze kleur), alle& - GOES .OES [anten a's, Wissels Tabelwerken i, Dankbetuigingen ling, Reclamekaarten iaarten, Convocaties pn Enveloppes Servetten lukken ten leerend ernde Drukwerken zfln ons gaarne aanbevolen chen voldoen met den neusvorm ijn; itaan e klein zijn; nauwkeurig worden gemeten? en moet uiterst zuiver worden een bril is altijd in uw voordeel behoorlijken prijs en niet tegen. is U verzekerd, koopt. en U aan huis bezoeken. 335 - KREUKELMARKT 7-9 >.0O0 fl. wijn. ROODE WIJNEN eaux sup. P* 12 fl. f 12,00 uiiën p. 12 fl. f 15,00 jeaux P- 12 fl. f 16,20 Bellevué p. 12 fl. f 16,20 Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 ood per 12 fl. f 18,00 huis door geheel Nederland. Tusschen Keulen en Perijs. (PwiscOAipiic). E-vc® verawi,ilea die mure® v:aoi mijn ka mer voor een filmisch visiountje'n beeld uit oe kinder j-a ren, begeleid dooi' een g.j-eefedh melodietje„TuiSschen Knullen en Parijs ligt de. we® na,ar Rome". Met een kleine wijriginig kunnen we hleit melodietje -behouden en hopten wij' 't voort tei zingen i heel den mooie-n weg langs j.tussehea 'it Hoiagj-e -en de Schweèz ligt die we® naar Rome". Om 't iA maar in ronde: 'HioiLandaOh-a woorden te zeggen: Het secretariaat didr Maria-Goiug'xejgati© v(o«' Nederland organi seerde va,n Woensdag 25 O-ctober fet Z>on- Ata 5 November ie«n reis ®a,ax Ko®)®. Ja een Hollander is een. eigenaardig wezen. Mei heeiüt rijln eigein standvaste ge- maaate. y<xa' hij! btasluit zijn medewer king aan iets te teeme®, heelt hij h|ed wat klatttan luit dien boom gekekje®. Dan moeit- -er hij een Hpjlanidler ik -weet niet wat vopr tyipiiseh mechaniek van. binnen a;an 't wieirk giezleit worden. Halt kan lans dure». Hij overlegt gwg- Hij biegjri gi'.aug met ha zeggen: „nou, ik vorf er ni-eit zoo ve,el v\qor" en hij denkt g®a,a,g: „Ik moet -eerst aeinis afkijken at ondiere® toe-Mi ke®". Als .da ,andfare® ,a,an 't islaisi .plezier hebben -begint hij langzaam bij' ha draaien. Niet ba gaoiw Hij moeit- '®o|g lajttijd geleganlhieid hebben iom zich terug be .trek ken. Maar als dan eenmaal hij hem vast llegittt to staan- dat ,,'t wa,t is", da® is eien Hollander eenvo-udig overweldigend. Dat hebben wia ge-zien hij de K. E|. O.-viooit- Tot op| 't niplpertijo bleven zet aarzelen en rondsnuffelen -e® toen inepns li©pan ae ons meit 4000 man tegelijk te pletter. Déze reis, voor H-eenem, en HjeRnem met inüi eriit-gemonite®, wea-d i-epdty uauigekcni- digld met can sierlijk blljiat, -en effla ik nu rondkijk, z-i© i!k! hond-erdt® ooge-n Idjklem... dia kïj-ken allemaal' naar oen 'kat dn den boom. Maar in eein ooghoek, zie ik -da glinstering; v-a-n V-erlangen. Ze -tellen nog hun knooipjeini „zou ik 't doen z-oiui ik! ';t nieit doen-.?/' Kom. feotn, bietste vriend ik zoiu heit ma,ar doen. Be H. Vadier stuiuirt jiufllie im dit Dj'zondleir Heilig Jaar een rit-nwdigiiog thuis om na,ar Riom-ei te koimiein. Ik waat natuurlijk nielt boa jia fi-naincië® .or Vóór staan, maar als 'h even kan, -zou ik tqeh maar moagaian. D,at -co-n-taat imat Rjo(ma werkt lajitijjd zoo, dierpt door. J,q komt «r zoo echt goed biruin-jgeibnand van terug. -Ie tónt 'bij den haard ,gerwe«st- De H. V,aider spreiekt een woordje, dat je nooit vergaet an een bezoek 'bij de luppstelgruvten herin nert je aan ja oude familie-traditie, |det C'a- taoomben jirediiken indrukwelkklande ïassjan- Gelonf me: ja zieldtevan giroledt iu ilaz'e verjonginio^kiuur. Xn d-eaen tr,a®!t werdl de .trommep. ge roerd vo,or hiedWllde hedevaaa-t naar de Hi. Stad en de pfalgrims zijh nok' nu nieit aohtaigebteven. Hlet. voorbeeld ^a,n mgr. Aengenent trok' trouwens onwleei'slbaanbiaar Doch nu nog wa t No. 2. Ook1 maar Rloma Er zijn idealisten. Idealisten worden bljiha -altijd uitgdaohen. Gewoonlijk blijkt achteraf' dat zij: juist de Werkelijkheid bij (ten kop; hadden. Eeitelijk k!an dat niet andere. De z.g. weirkeflijkhieidistoensehlein blijven gewoonlijk' icmde-r de werkelijklh-eid omdat 'holt leven zichi nieti la,at berekenen. Wat ,er van zijl Reetor Boiomekamp», Peperstraat 17, Beverwijk', t-elefbo-n 2401. (Giro 168036). Velen hebben hem uitge lachen. Maar wie dn warme ,wto-orden en den sympiabhieken- toon hoort' waarmee hij z'ijta tpian -aandient, lapht niet meer; maar helpt. Hij wildle me|t eeu aiantal werkloo- zen op de (fiats naar Rjome. Gek -hè.?. Wat moeten nu werklaoiz'em in Rloane doen J». ik zon wen goe-d kunnen vraigen: „wa,t moeten diet anderen in R,oime doen?," Je* zou zelf' al ia de- misère moieten zitten om te weten hoe zóó iets weer nie-uwp moed geeft. W,ant die heredsj hehlben wie-r- ke-lij-k moed nio,o-dig -om ta lewen. Re-ctor Baonek-ampl sehfijlft: „die kerels van 1725 jaar, dia nog bljha gaan kanis kregen in deize bleroerdiei wtetnsMte genover de verkankering! van hun niets doen .en .omgeving, het gebbail dier eltlempel- loktak-n en straubgelspireikklan, tieigeinover die ablaolnte leegheid van hiun ,p|erè^taatiieifl zei een ideaal geven. Zo-ovldel mbgiejfijk een oude-rwetsohe bèdiava,art, die mofcitla «n ver moeienis vraagt, houden een bbefe-tjacibt représentatiefl voor de .airbfeidiemsi in Ncdar- land. E-en spieciale .gpdsdien-stigie vorming gjavten: gez-ameniïjik nnongangiebed, madita- tie, H. Mi-s, Coiruminie wekken van een bovennatuurlijke sfeer. iEjeni ouilfii- 52 Het wa® hei-der dag, toen Rjobtert Hal'- üngs de auto. de bdnnenptlaalts van „Four imdsweler opreed '-bn ïhic^edleffiaolsi .en met een afgewaakt gezi-ehit naar huis- liep-, lij en zijn vrienden waren den hselie|n naeht ,aan hef zoeken geweest, naar Bren- da, Mye-re. maar zonder reisiultant. Zo «eheen Oorloos verdweneia. 7" ze er vandoor -zijn vroeg Bams- "Jfit een «mg. tot teohtiigheid. Ik weiet niet- wat ik er van denken zei Bobfert - maar dat lijkt me toch werkelijk niet waarschijnlijk'. Blunt mejfifgide in h^fe lO'esi^ireik1 met ,e j da,t Mj; deii vorj^em da^ de booh'öl weer om het huis had zien zwerven ifsn da,t de- ataljton^ien hem "Viertfeld öön gevaarlijkie, ruwe benei was. Rob veBbMW® leven toen hij aiain het dacht. Eh optas bWadlit hif met s en schrik, dat. de blochel. Brenda ont- li^« 0111 ^Q,eai ^ez'e iRioht«er hjem ^erwiil (hij trachtte Blunt gwust te bilocnk fidhierj* de pel vau de vioioxr re.e-lei school: hisitoris-eh in verhand met dK| route." I ■Ziedaar de uiteenz-eit-tinig van Rteotoi' B;o,on-ebajnï». Is dat dim te -lachen?, Is dat blespottelljki id-eialismei?. Mij dunkt: alfe| iemand eein nieuw piaisple-otief, leien opfrissdhler n,oio,dig heeft, is het dit- crea tuur van d-e; mxxteroe' werel-d de flliliaronge- lukkigste de w-eii-Moo-z-e. W-erklc-osbe-id is erger dan ziekte'- Heb is een lieven-de dood; 't is de ha,a,rl'ijikb verveling. „Wierkifoos- he-id" -dient op-genomen te worden- in do litanie van „ABe Heiligen": van pte-st, hongersnood, -otootoig en averMoosh-eid1 verte1 ions', H'eer'. Ja, wij! moeten dit plan helplen slagen. A'ï deigenen, -diiei ooit in Rome- geweest zijh -en er nu aaiar^toe •gingen, moeten zeker alvast het voorbeeld geven met hat sturen van ©ear bijdrage. Op, jeen reis', die hun 200, .300, 400 -gulden heeft gekost, kan er biest 10 gulden m-e-er of' minder op-. En al de anderen, die werk 'hebben, 'helpen mee uit danjkha-arheid 1 Wie, weet wat fren-zcl'f' boven het ho-ufd hangt. Eh del rest Jielpt mefl uit idealisme. Niet lachen; nieit kebon-diers ophalen; niet a.fbhek'en; maar helipten! H. DE GRE'EiVE- S.J. Bij het a.s. derde eeuwfeest der Oberainlikergauer Passiesjelen. Met groote plechtigheid Zal het vol gend jaar te Oberammtergau, het dealde eeuwfeest worden gevierd van de be roemde Passiespelen. Oberpmlffiergau, het Vriendelijke kLeine plaatsje in Zuid- Beieren, heeft een eeuwenoud vlerleden. Reeds de Riomednsche legerscharen trok ken dioor het Am'mlerdal en ©ver het uit gestrekte plateau van den Amtalerga» naaa- den Midden-Rijn - Later werd pver- dezen weg een dpu-k handelsverkeer ge voerd donr 'de kooplieden uit Venetië en de Levant, die hun koopwaar n-aar Sbhong.au -en Augsbturg hra-chten. Aan den handelsweg van dein Annnerga u ver re-zien talrijke gerieElijke lieaibengen, 'waai de kooplieden met hun bedienden pp de doorreis hun intrek konden, nemen. Dit drukke verkeer bjraoht voor liet dal wel vaart en rijke inkomsten inlet, zich. iEr ontstonden uitgestrekte nederzettingendo iStaMen waren gevuld met paarden en fck- v-ee ,en -een krachtig leven doorstroomde den Amtmiergau. Keizier Lpdewüjk1 IV; trok in 1329 met izlijfn leger van,R|o|in'e pjv.er de Alpen en volgde het dal van den Amimer. Uit de Eeuwige Stad had da K-eiizier -een fij'n albaisten miraculeus Mi- donna,-Ibeeldlj-e meegebra-clit, waarvan werd verteld, dat hem het beeld werd geschonken door oen Eingel. Toen de Kei zer de woeste bergstreken van den Am- mergau 'binnenreed, werd het Mariabeeld, hetwelk hij in -züjin armen hield, plotse, ling 'zoo zwaai', dat het paard driemaal achtereen met do voprpooten op de knieën zlonk, zlooals de, legende verhaalt. Die 'kèi- izie,r 'bescliouwde dit als ©en teeken d-es hemels, en -besloot hier een klooster ta stichten. jRleeds het volgend jaar (1330) werd met den bouw van dit klooster „Unserer Fra,uen Eittal" begonnen. Op het hoog altaar van deiz-e prachtige Be- nediótijiierkerk prijkt nog -lieden ten dago het beeld van de H'. Maagd, dat de Kei zer aan het klooster schonk. Die nieuwe Stichting kwam: tot gr.ooj-en bloei, en vopr de, 'bewoners van d-en Amimiergau brak een gouden tijldp-ark aan. D'e moinaiik'en en de edellieden werkten saiti-on, niet al leen om het liand vruchtbaar te imlak'en, 'mlaar Imleer om! de bevolking liefde voor de, schoone kunsten in te bdeaemen. lm!- mers, reeds van ouds hadden ,zijl zich Dn- idierScheiden door hun aanleg voor de beeldhouwkunst en hun gevoal voor mu ziek en ;zang. Onder dten invloed der kloosterlingen begon de houtsnijkunst ,zich in -clhrisbelijken zin te Verdeeleu cn men ltegde zich steeds meer toe opi 'motieven ,uit de, BdjWelsche geschiedenis. Ook de volksspelen, welke regelmatig werden op gevoerd, kregen een meer godsdienstiglen ondergrondop die manier kwaimi het plasHësp'el van Oberamjmiergau- in z'ij'n 'be gin tot stand. In h'et jaar 1633 gedui-ende den 30-ijlaxigen oorlog brak' plotseling de pest in -Duitschland uit en verspreidde zich ook ov'er het Beiersiche Hpo-gland, zt^odat in kort-en tijd geheele dorpen wér d-én ontvolkt, D.e gemeenten van Amimer- gau kw.amen toen blijeein en deden de plechtige gelofte, voortaan om- de tien jiaar in vroom aandenken, a-a.n het lijden des Heenen, het Fassiospel op te vo,ere.n, als d-ez-e ramp v,an hen zou w,ordien weg genomen. En werkelijk werd huu ver- troAiwen beloond; de verSchrikkelijkè ziek- denr door 'het huis. Misschien nieruws over mrs. Myers, zei BanAell. Hij' hield op met dt.en -em k-e-ek getsfpauneu naar d-e deur. Blunt kwam miejt ean söbreiand meisj© de kamer binnen. Rob herkende epn van de aienstmeisjes -die hij- den vorigen a,vo-nd lij dr. Myers had gezien. Hi, was te v-ersiohrik't om een w-ooxd t-e z-egglen en het wais B,a-nshall die vroeg: - Is ,e-r nieuws!?, hebb-en julllie w;a,t ge hoord -O..meneer, hiarst-te thieth m-eisj-e uit, z-e hebibe.n haar gevondendie arme mie;- cro uw dood in dis wed bij G;a,ffin's Corner... Ze hebben haar dofldigaschoten! Doodgeschoten! Ve-rhljlsiberd' herhaalde Rob' biet woord. Hij- wanlkelda en moest zich iaa-n een stoel vaStgrajlpem. Gaffin'-s Cornerdat was de pjlaalt-s jva-ar de bochel op hem gosdhioten haddie llb(gel die voor hem blastemd was-, had Bnenda. Myers- -get tof ten Er kwam ©en gevoel van ontzettende schaamte ,en a'flsehuw over hem. Z;o;Ui ,'diie rockeiO|0,ze domheid- van heim dan noodt op houden o.nschuldigen doio-d -en verdriet ite brengen? E-en beaefl va-n zware verant- woo^d^eIdjkhedld, sno-erde hem haaist de ke]el dicht. Rob- (ontdekte ,da,t van de-n anderen kaait van de kamer Blunts eerlijke ©ogen hem te verdween evenppoedig.als zijl,was ge komen en v,an dat aogenblik vielen er- geen slachtoffers meer aan de post. On danks all-e hindernissen: en oorlogen heeft men de-ze belofte trouw nagekamten en in den loop der rijden werd de beteekenisi van lvet Passiespel st-aeds grootër. In 1840 was het bezoek aan Oberajmm|erga,u zoo groot, dat 'de schouwburg geen ruimte -genoeg 'bood om alle toeschouwers te kun nen bevatten. In 19,20 bleek het, dat men in de onmogelijkheid verkeerde tot we- Idepopv-oering van het P-assiespel in dat ja,ar te geraken, z!o,o kort- na den ooirlog, w-elke ook in Obèraim(miergn,u ,veïe won den had geslagen; men itaimi toen het 'jaar 192-2. In 1930 werd door do ©erste maal het nieuwgebouwd» theater (naar ontWierjp van Prof. Linn-eibaCh) in -gebruik' geaiomcn, hetwelk ,udt architectonisch .oogpunt -een belangrijke aanwinst voor het 'plaatsje- is. H-et theater biedt plaats voor 5200 be zoekers en is, wa.t het ontwerp aangaatj, eeuig in zlijm soort. Ter herinnering aan het derde eeuwfeest zal -Dr. Leio .iWjeis- mantel het volgend jaar vóór iedere op voering het verhaal doen v(an de ge schiedenis -der -gelofte, welke- geschiede nis, ondanks ha,ar ovorbekendheid, toch nog imtmier op- den ibeZoeke-rs een diepa ontroering wekt. Thans züjin do hoofdrol len voor hot drama reeds- vetrdeeïd:. Alois Lang, d-e bekend© C|hristu-s-vertol'kër Ivan 1930, zal ook het volgend jaar weer da Christus-figuur uitbeelden. Alois Lang is een familielid van den bekenden Antan Lang, die reeds zoovele maïen ©en be langrijke rol in het Lüjdens-drama ver tolkte. Reeds bij: de spelen van 1922 kwam Alois Lang in aanmerking y-o,or -da vervulling der Christ-us-tr/il, doc'h -bij! de verkiezingen ha-d hij één stem te weinig. Hem werd teeif, naast de rol van Natha- naöl, opgedragen de Chrislusrol in de stjid-eeren om "Ap/a noiodig v|o,o-r Antoin Lang te- kunnen invallen. D^ar d«z-e. laaitsle «hter in 1922 geen -enkele maal heeft ontbroken, heeft Alois geen gelegenheid gehad -die rol te spellen. Alois, La-n'g is 38 -jaar oud «u bëeldensnïjder van beroep. Hljjl is het type van pen Z,uid-Tyrpler met. smal olijfkleurig gelaat ©n la.ng krul lend hoofdhafu-. In rijm. werkplaats heeft lïij! enkele jaren geleden ean le-vleinsgroot kruisbeeld vervaardigd, hetwelk h'ijl biij die- spelen van 1930 heeft gebruikt en ook thans weer zja.1 geb'ruiken. Die Ma- riarol -zal ppnnie.uw worden veirtolkt do|o»- Anni Rlutss, een 23-'jarige dochter vtani een weduwe, die met haar onjoeder en twee 'jongere zusjes een huisje tegenover hat oude stadhuis bewoont, Rleeds in 1910 en 1922 speelde rij! in de Paslsiespelen als volkskind mee, dodh t-oen jlijl in 1927 op het oefentooneel -a-lis Magdalena in, het bij- belsclh -Ztuk „Meister d« Lebens" optrad, ©ntdekte men in haar ean waar talent. G,uido Meyer, de oude Judas i;'die rijn moeilijke r,ol driamlaal met sutc'oes heeft Igjespeeld, heeft weg»tt9 rijta. hoogeu leef tijd vlerzodht, daarvpor niet ijieeir in .aan- ïnlerking te koimen. Z'ij-n dochter Clara, z'al nu de- rol van Maria Magdufema spelen; de vorige maal werd die vertolkt door Jfihanna Preisinger. Hans Lang, de zloon van Jen dorpsd,olcter, heeft de. johanmes:- rol gekregen. AMes tez-amen werken pr 1000 p|ersonen mede. Verleden maand iz'at' ik', of liever, la;g ik ■met -de griep. Als ge. een kwartier tSjjd hebt om- te luisteren, Iz-ajt ik |u, doen verstaan dia.t ik niet .alleen mijlneo! père, im|a-ar heel' inlijlnen familiicboolnu -geizien heb. Ik werd rond 6 uren wak/kep. Ik was -ziek en niet riek, gezónd enl niet gezond, niet iz'ièk om- bïijVen te liggen, niet gei- zbnd genoeg om seffens op: te staan. Dat is wonder, iziei ik -zioo. Ik 'heb toch giste ren geen buitensipioa-iglhaden -gedaan: 'niet -veel geëten noch gedronken-, niet meer dan 2 p-akijle® icigaretten geismopi-d, 't is nog geen riosse maan, of we -zij'n in 't blottem van 't loof nog- niet; daarbij', ik ben nog nooit riek geweest. Met deze en andere gedachten wilde ik mijl kleeden en beneden gaan. J!a, mhar om te gaan mbet een niensch. beenen hebt ben, en ik had er geen meer, rif liever, mijl -do-cht dat 'k er wel 20 had,- -zloo z(waai- vm.gepi/z'e. Ik zat met to-od in in'ijh lijf en kon niet in roiijln lood 'blijven. Qml- dat het dagelijlksch werk' is, kreeg ik broek en kousen aan, en sijkkelde, d'o trap, af. 'Hiemleltje lief, wat -gesukkel! Nooit, Ze-lfs na de natste avo-ndzittingen had ik zloov-eial laslt. gehad om' dk> trap ernstig jen onderzoekend lanpkeklen was zijn geheim mi-saehiein toch geen geheim meier.?, Waa-rom sta je me vo;or den duivel zoo ,a,an t-e kijken, Blunt?, vie-1 hij boos uit. Je kijkjt wiaaraghtig a-l'spf je m ij ver denkt Neemt u m-a niab kwalijk, mijnheer, ik da,cht -dait. al-s Wei den bochel kunne-n vinden, we misschien den moordaunar heb ban, als hot t-e-n minste een moord' is. De staljongen he-eitlt me da,arnatl vertield' dait -die Hochel gisteravond m „Da Rooide, Leeuw" in Bedmuud -ee-n revolver heeft la.tjeai zien. Hïj Schijnt toch niiat zpo, pugevaiarlljk tei zijn als mr. Hjalflting sbewieert, zlei B,a-ns- bell. i - Maar a.augenome-n dat hij! dia dader is, welke reden kan hij gehad hebban om (ia vronw va,n den dojkter te- varmioioxdeu?. Blunt wie-rpl -eve-n een vluchtigien blak op zijn j-ongein m-eesiter ©n Iseek da,aroip weer voor zich-, Mi-ischiejn dia,t lrelt een ongeluk w-ais; moigelijk wa® he-t schoit voor iemand .anders bedoeld, air, zed hlijl langs zffi n-eius weg. HOOFDSTUK XXII. In die dagen diie volg-den. |opi haar be zoek laian „F-oair Winds" llaeiflde- Lilia-n E-a-ne om zo© te z-eigjgen -op die post. Hia-ar moeder verweet haiax dat ze zich aanstelde to doen. Mij'n o-ntfblij|t stond gereed, en Madam-a (de bazin van 't huis' waar ik ingekwartierd ben jverzbiclht me. vriend'ej- (Kjk -zlooals naar -geiwoonte, miijln 4 pistoi- leth 'binnen te spelen. I-k... eten! Ik had meer goesting om! te geven dan om- te nemen! Ik stond wat op de ruitoni te tnoimlmielen, liet den .dokter roepen, en sukkelde van her nrijin hied in. Ikl was ziek of ging ziek worden. Da dokter (kwam -d'e* tmian -die den reuzienstrijld voert tegen Wet snood© mictoh®111'38- gaf m'e vriendeMjk 'men. -pol', 'ble-zag' ime (met oog-en die hart en nieren sióhonen' te- door gronden, liet me ü'as, en viel aum- ^t ^dhrijyen. "3 'Zio.u 't va,n groot -e-r rijn stotl- terde ili met bangie stemi. W'at gógriepeerd! was het antwoord. Ik zal -u een fleSdh geven om te go-rl- gelen, en iets da,t als purgatie moet! die nen, intusschen 'blijft onder de wollen dekensen -de. dokter was weg. Ik bl'eef liggen. I Ik lag dus m'eit de griep, een Kiekte, dio aoo 't schijnt, niet voortkbimt uit| heit igrieksch; die niet, -zlooals des pest, dooi de ratten wordt voortgezet. N-aaa-- z'e zteg- fgen, is ze de bltoedeigen zuster van Re influeiïz-a, en zóu z'e -afstamknien van de kojude. Fonder den minstie-n twijfel rijln hier ook miclroh'en in 't ®pell, vermits die riekte uit die, kooien is gekomen se dert dat -Ze de microben hebben uitge(- vonden. Een soort modeziekte is 't, die in 't Pr.ansch o-ók weil eens „earotbel' wordt genoemd, en waarvan die Vlalming rich bediend om rijn plan te .trekken. -Wat er ook v,1"1 toSjt zteg dit: om e-en vro-uw te kleuiieu jnioet jnlen er m'ee getrouwd rij-n-om de griep tte verwen- rSchein anaals rijl het verdient, móet ge haren klauw -gevoel'd hie-Wben. Ik zlal' -eens gaan uiteen -zettien wat ik afgerieu hebt Ik z'at m«t de koorts gelijlk' een paard. O! die 'leeiijklei rakker! Het is iets jda.t ,u vast(p-akt -gnlijlk een gendarm'. Iets dat u de beenen van o-uder het lijf maait ge lijk d-e -gnuze-lambM, iets dat u doet bleet- ken en blozen gelijk een liefdeVe,rklaring. Ik droomde irnie iziat, en ik droomde me riertoren. Ik woonde een c|onfca-mtie bijl, 't was EsCufaaip een Vermaarde specialist uit den oud-en t'ijtd die de lez-ing hield. 'En die vent was me aan 't zagen dat er d-e stukken afsprongen, en ik' luisterde dat de Spinnen -netten weefden, vóór mïjb gcopenden m-ond; en voor 'zla(o|veel ik' er van verstond, had hlijl een Sopum juitgev|oni-s den tegen de griep. i Ik draaide mijl rond op imlijln ma.trah en dro,oimde Voort. i Ik stond voor een groote weegschaal waar dorpen en steden op- gewogen! wer den. Ik moest helpen heffen, en -sleuren olm d-e imionsterachtige kbopware-n o-p te tillen, en toopen en- alofikfem om' gewie-htfin bSjls'en te k'rijigiemen ik' dweette 'gelijk eon paard, en ik kuchte gelijk een boterho-nd, en ik dampte gelijk' een etoolnik'etèl'. Ik droomde Voort, en het was Vasten avond. Ik dag wagens voorHijimjiden vol met mann'en -die aau 't gorgelen waren, 'wa|geins vol met engels-c-h zio-ut, daarachter als een -uitwerksel dat o,p- de- oorzaak Swd'gt -- d-e groene wagens vaji dein reiniginfêfa'' idienst der stad -Xeuven. De koorts reed met Imlij! rond -gelijk een ■zlatfle. kalvefckbopman talet rijk hondenl- ges-pan, en liet me hals- over kiopl vóort- holï'en over bergen en dalen. ÏDjie ellendig k!o|ortsm'errie ta.pte Imle bloed en zlweet af ien wanneer ik, in Gods naam, haar om -een kwartiertje t-nsschenpoos slmleèkte, floot -Ze mijl -het harteflboizo „Znt!" in de opren !- D dat alfes, meent ge?, Mijh'e keel werd alls een tabakSzlak ■toegestroopt. F-ao dupjog was Ze als de Rood-e Fee, waa,r dia Israëlieten doarÜMlif ben. Die keel, vroeger Zoo ruim', imhest ik nu openhouden, -niet m-at Bock, -maar als -een sentimemtleela b-akvi-sah-. Waarom sadi-rijlft R|ob' miei dan niet. vroeg zie wo-eidiemd! Vro;e|gier sohirteief hij eiken dag. Ik begrijp- niets m-eter v,a-n diie-n jongen. Fe begon te- buiïeiu. T«Iëurste|!liaiig|, in welken vorm -oiok', k'on Lilian mi-et verdr.a- ge-n. Mrs. Fame- bezat meer Wereldltenniis -dan haar dochter en -hlad ee-n -a-ngSti-g vermoip.- d-ein dat hij doo-r Liliaai's eigiein giedr-ag vain zijn vie-riiefldheid gen-ezien. wa;s. 'F-a was nog niet vergieten hoe; grimmig- hij er had uitgezien toe-n hij- de zïtkam-eir van „Foiuir Winds" wa-s binneln' gek-omem. Mrs. Fans en haar daohteir logieard-eu t-a Chistl-ehunst -in het huis van mevrouws zuster., maar de zuster was .weg ctn de beide damias verveelden rich stierlijk. Fip. wa-re-u geen van béid-en typlem vuor een ru-tig buitanlevein en dait ze Mwtem,aifl wa ren gelgia.&TL was lallean ter wille waai' ifoet laigoeiii gowe-e-at, Fe haidden uiillglcmaak't, d.a,t iu de eea-st-e maanden na- den dopd van Ba.i'leitit Q-iiern-e, Lilian zich niet in de stad vartóonen kon. H'et noodle,t is wel tegen mij-, z-ei Lilia-n tragisch-, Berst verlies ik Eobl dan giaat Ba-ri'etb dood en juist nui ik' hoop eindelijk -gelukkig te- worden, doet KoH zoo vreemd. mtet een izieker nat, te slecht om! °n hond donr te 'jagen. Onze Lieve H-ee-r is be- wo-ndlerenswaardig in al rijn werken, ja, doch de keel dea- zieke .menschen dol gelzlonde zouden er misjbr-uik van kunnen maken zou, dacht toe wel iets rui mer mógen rijk. Het gat is toch 'zó© klein, en Meine gaten gerak-em -zoo makkelijk' vwrstopl -Een slechte rijke, kan nooit den llïemel binnen, ©au kaanlecl1 ;g eraakt niet -door hiet oo,g eener naald, een stuk' piat'a-t kon niet m'eer :do,or lmiij|n kieiel'. 'Dia-ai-bSj, ik had ca- -geen d« minste rin in. Mijbc maag was izóo- ..vuil' alsof de trioBpen -er «en mla-and in- geloigperd had den. H'et w-as me alsóf ik kilometers Worislt en vierkante mieters 'biefstuk' had binneö- igeidpeeld, -alsof ik al de herbergen van de 'Diestsche straat had leeggedronken. Mj dacht, ik had de Graanmarkt, de. Groen markt, d-e Varkendmjarkt en de Kiekensj markt in tnSjin lijf. Alles walgde mij1. Ik lag daar geladen lijk een o.ud geweer. Al heit water van de Noordz/ee scheen Jiiet voldoe® de ©m mlij'nen eetlust glad te sip-o-e-len. I Ik 'dieed nocihtaus mlijn. uiterste best «m al die stukken |uit te wisslelen. Ik nam -een lepeltje enge&ch zóut.o.. geen s-poor van influeuza.! Eie-n tw.eede volgd-e, en ik bleef nog, clcmserVateur Alle goede dingen bestaan uit drie, zei ik boos; -als ik sterf, laat ik! toch geen vrouw of kind-eren achter. En toen, toen brandde een omwenteling in de nedea'lanli den los, die met -gieen stalen pen- te ba-J -sehrijyen is! Koorts, k«el-, m^ag- en buikpijn, -dat altes w,as slechtpi de pijh van gfeivoei. Dlaarom -mlo-et ik' ook n-og een wfoóirdjè rep,'pien over de 'pjijh van tohadc. Al de miseries dia blij!- (mijl -op kwaj,J tier lagen, zón ik nog ri! kunnen hebt' ibfen herbergen in 't -gezelschap mijlher vrienden; doch ik stond moed-ennianschfi alleen om tegen die schurken te vechtlejat alleen met die duivelsche griepmieroberf, die naar mij hunne ton® uitstaken, imlij met schele oogballen belonkten en toe snauwden: ge iziult uwen père nog zien! Moest Re de gedachten hier neerechrij|-i v*e|n die, wanneier ik' ris een eemz'aam! iri-ensdh op het dak, .alï'aan op- imtjln kót, d-ooy mijiniewg egriepeerden geest joiegHn, ik 'Schreef de FiW,artie Zee leeg! IWianmeer ik mij! bhto'g, kag ik' fJlob pp izSjhien mesthopip-. Jonas- iu den w,alvisfch. |D)a,niël in dien J'eeuwiouknil. He' wenstohte in 'den t-ijd van het Oude Te,stame.ii1. gtr li'-efd te hebben: dan waren de micro-beu door de geleerden nog niet uitgevonden, om die kinderen der tmlenscheu den duivel ,aau to doen. Ik dacht: had Calyp-sioi Wet d« griep gelegen, „ellle ajirait été- plusi lUalhiaureiuse" dan na liet vertrek via® Ulys-se. Achilles, -zloio- peinisjde ik, was een gelukkige vent: dien kón më,m enklrf aan den k'noesal treffen, en mijl- hadden -ze óVleral 'vlast- Nevens- imSjf o üu,m splotter-1 .nfiji! stond «en pint eit'rohn'watter,1 Juist alsof ik gisterenavond thuis geko- im-oii w,as im-et e-en stu,k in mlijlu kraag! -Wat waren ae te Wenijd-e®, rijf die flc^-l schen kregen va® don brouwer, niet! ,v!an d»n apotheker! En ik' kloek! z!oo zluur als leen fcitroen, ik had' -een 'gericht' gelijk! leen elecht-e halve frank', en zlat met oogen als een doodo schelvisch. D|e( lami- Klakklen Van wen kropan voorbij! alsof hun beenen vol rheumlai-iek' staken fen hun tleenen vol «k-steroogan- stonden. Jloisinë zlei „O" tegen d« zlon, en z'a stonld- Ik' dacht dat de m-a.n het O-ude Tosltalment vie-rlaten had, en in h«t Nieuwe was ove®- gie-stapt, om- .de riek© griepmensch-en een p-octs te bakken. Wlaren al de microben van hei heelal op den wijlzler des TSjlds 'gekropen, ,om heml te belemimeren of te influonzieeren, de dage® zlouden mij! -niet langer geschenen hebben. Ja, en ik) kón d« 'horlagie to-ch geen engelsch Zau-t. In geven. om -z'e te doen toopen, zlojojals Ide doktor mij getrakteerd had! Ik lag daar als een oude kat tegen de Ik vind (lal Rób zich- heel correct genraagt, rejplioeerd-e haar moeder. (Wat zqude® de m-ensohe® wel zegge® alsi ier nu ■al weer een druk' verkeer tuselchie® j,elui was.?. Hij moet waarachtig ook' aan zijn -eigen naam denk-en; 'Mj! is nu «enma-ai met efen«jósïtie; een graat landheer. Eeai ma,and gel-eden zou hiji or zi-eh riet-s van aangelbrokke-n hebben, wat de manschón denkfen of zeggen- Da.t is hot niet. Hia-d ik ma maar direct- unlet hem verlo-oi'd' to,an hij. me -d'e eerst© maal vro|©g. Mrs. F,a;ne zei niet-s ma,ar 'We-di4chifc bij zichzelf -da-t als er een- hertog ril leem ,an- dare meneer met -den mooie® t-itiei oji die pro-pipein kwam, R-ob zoo go-ed als zeker voo-r do tweede mari de® b|omsj zoiu kriji- "ga®. i Maar hij had in elfc'.govri mijn birief toc'h k'unueto beantwoorden pajuiilde Lilian. De-nlrt u dat hij' ziek is.?, Ik -denk bet niet. Hij! is ajltijd -eve® gezond -en f'ris|ek. Lilian igi-ng naar het ra,am en 'trom-mel- d|© met haar s|ïank!e vingiers ze®uw!aoh%! e® verveeld opi -die ruite-n, dat eli|eindige buitenleveiu ook! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5