DE BIJENKORF MAGAZIJN DE HAAS Bent O verkouden? Depothouders gevraagd J. BOER IJZERHANDEL GOES PRIMA LEIDSCHE DEKENS DE BIJENKORF. Voetbalschoenen Meubelmagazijn Klokstraat 7 HUISMOEDERS, DOET NU UW VOORDEEL! OPTIE J. DEENSE, Opticien, Firma J. LUYKX, Roosendaal Echt leeren Motorjekkers vanaf 117,- Adverteert in dit Blad WED. C. DOMINICUS 100 pCt. zuivere witte wol. ONS NOORDEN J. DE GRAAG - GOES Tweed De roman van gemaakt van ALLOVER, VOILE, MARQUISETTE, RICHELIEU zijn een sieraad voor uws ramen, mits deze keurig netjes gemaakt zijn. Welnu zal uwe gordijnen keurig netjes maken en wel GRATIS tot 15 NOVEMBER A.S. Prima Rundvieesch: A. BRUINOOC5E, Jongen, Jongen, wat een mooie Electr. RijwielSamp voor f3,95 DAMES,- HEEREH- EN KINDER-KLEEDINQ. Lange Vorststraat 49 GOES - Telef. 6 Adverteeren doet verkoopen. SPECIALITEIT IR: Haarden, Haardkachels, Vul- en Kookkachels, Keukenfornuizen, enz. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank De avonden worden killer, De nachten worden kouder. Voorziet U van brandstof en dekens S Brandstoffen verkoopen wij niet, maar wel dit kan navraag lijden Lange Vorststraat 42 GOES SUCCES Vergelijkt prijs ers kwaliteit en U koopt bij ons. H.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant EEN BRIL JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VarKensvleesch HET B&NDENHUIS" - GOES GOES TELEFOONNUMMER 462 NOG STEEDS UW ADRES VOOR OOK MODE-ARTIKELEN. Steeds COGNACGROC KORTE KERKSTRAAT GOES Hooge bijverdienste. RECLAME VAN OE WEEK A. TILROE, St. Adriaanstraat, GOES MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: I 21.350.000,- PANDBRIEVEN f 21.150.000,- RESERVE: f 581.052,92 4'/2 PANDBRIEVEN tegen beurskoers gemaakt van Koopt geen dekens voor enkele guldens, denkt er om, dat goedkoope koop dure koop wordt. Dekens is een vertrouwens- artikel en wij hebben met onze Leidsche dekens het grootste succes, bij degenen, die reeds bij ons kochten. RECLAME HET BANDENHUIS" - GOES Tooneelfonds „JAN GHÖSFELD" Bsrlicum (N.Br.] „Hdtel Zoutkeet" t© Goes, HET BANDENHUIS" GOES Modem Ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te SOES E TILROE, Opticien, Lange Vorststr. 74, GOES ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. ZATERDAG 4 feuil GORDIJNEN isiGjesssw vüwi uwe saiisosi, i 'I HEDEN NOTEEREN WIJ per pond BIEFSTUK 75 ct. HAAS 75 et. ROSBIEF 55 en 60 et. LENDE 55 ct. RIBSTUK 50 ct. BAKLAPPEN 55 ct. MAGERE LAPPEN 45 en 50 ct. DOORREGEN LAPPEN 40 ct. POULETenGEHAKT 40 ct. EERSTE KWALITEIT per pond MAGERE STUKJES 55 ct. ROLLADE v/d LENDE 55 ct. CARBONADE 45 ct. MAGERE LAPPEN 50 ct. DOORREGEN LAPPEN 45 ct. VETTE LAPPEN 40 ct. Prima WORST en GEHAKT 35 ct. KNIESCHIJF 30 ct. Ook verkrijgbaar PRIMA KALFSVLEESCH vanaf 50 cent per pond. NIEUWST RAAT 52 TELEFOON 7® met volle garantie! Nog enkele fonkelnieuwe Rijwielen, met 2 jaar ga rantie op zegel, voor f 24,50. Prachtige beste Handwarmers voor 75 cent. Rok- en Jasbeschermers voor 75 cent. Warme Lamslederen Wanten. Hand schoenen. Bnitenbanden 75 cent, Binnenbanden 40 cent. Prima Zoolleer, Rubberleer, Rubberzolen en Hakken, zware ijzeren Sehoenleesten 75 cent. DOET UW VOORDEEL 99 AANBEVELEND: MAGAZIJN DE HAAS, GOES. nieuwste soorten, prima kwaliteiten. Concurreerende prijzen dan naar een vakman. ZIE ETALAGE. Neem dan voor ge naar bed gaat een warme Voor de plaatsen Kapelle.Wemeldinge, Ierseke, Hansweert, Kruiningen, Krab- bendijke, Kortgene, Kats, Colijnsplaat, Wissenkerke en Kamperland worden FLINKE DEPOTHOUDERS gevraagd door een bekende zaak uit Goes in Tricotages, Heeren Mode-Artikelen, Kousen en Sokken en wat verder foff bet gebeele vak behoort. Alleen zij, die over een winkel of een huis wat te verbouwen is als winkel beschikken, gelieven te schrijven, onder „motto depothouder" bureau van dit blad. Geen risico, flinke verdienste ge garandeerd. Einancieele instelling wenscbt voor uitbreiding harer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. GANZEPOORTSTRAAT 24 1 ons eerste soort RUNDER ROOKVLEESCH 14 cent 1 ons BOTERHAMWORST7 cent 1 ons CORNEDBEEF7 cent 1 ons HAAGSCHE LEVERWORST7 cent 1 ons KALFSGEHAKT8 cent 1 ons GEKOOKTE WORST8 cent 1 ons DROGE SNIJWORST8 cent Prima Boerenboter per pond 75 cent. Vette witte en Komljne Kaas voor 25 cent per pond. 10 groote PEKELHARINGEN voor de inmaak 18 cent 8 groote BOKKINGS voor 25 cent U koopt goedkoopcr bij De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MIKNE. Mr. G. W. A. DE VEER x "v|v ZakENMENSOHEN DIB de Katholieke be volking VAN HET Noorden wenschbn TE BEREIKEN MOFTEN EBNIG R.-K. DAGBLAD VOOR DB NOORDE LIJKE PROVINCIËN VOOR DIT DOEL GE BRUIKEN EN HEBBEN Advertkntle-tarievrn tb vra gen, Administratie, Groningen DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Voetbalbroekjes, Kuiebeschermers, Scheenbeschermers, Knie kousen, Keeper-Handschoenen, Voetbalschoenveters, Voetbal- doppen, Padvindersriemen, Sportriemen, Voetballen. Waterdichte WERKSCHOENEN vanaf f 3,25 DIT ALLES VINDT U SPOTGOEDKOOP IN 99 50 CRISIS-REDUCTIE AUTEURSRECHTEN. VRAAGT CATALOGUS EN PROEFNUMMER .PLANKENLAND" Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE PEPOS8T-IMRICHTIWQ. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende do markturen zitting in Int an beveelt zich beleefd aan voer alle voorkomende Bank- en Effecteiuak» CONDITIËN ZEER RSLLIJK. isi74-ao TELEFOOM 475 Aanbevelend, Motorpijpen, Fietspijpen vanaf f 2,00, Renkappen Leeren Petten, Leeren Rijbroeken, Motorrijglaarzen Motorrubberlaarzen Handschoenen, Rnbber- looplaarzen, Zwarte Rubberjassen, Slikkers, Regenjassen, Prima Oliegoe deren, Rubber Ballonpijpen en Jassen, (zilver, groen en grijze kleur), alles onder garantie van waterdichtheid 99" Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zjjn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen moei aan de volgende eischen voldoen Moet juist passend zijn Het montuur moet zijn in overeenstemming met den neusvorm Bij brillen mogen de veeren niet te lang zijn; De glazen mogen niet te hoog of te laag staan Het montuur mag niet te groot, ook niet te klein zijn De afstand van de centra der glazen moet nauwkeurig worden gemeten; De richting der as van cylindrische glazen moet uiterst zuiver worden Vakkundige voorlichting bij hetkoopen van een bril is altijd in uw voordeel Een bril moet geleverd worden tegen een behoorlijken prijs en niet tegen abnormole hooge winstberekening. Van al deze voorwaarden is U verzekerd, als U bij ons UW BRIL koopt. Schrijf even een briefkaart en wij komen U aan huis bezoeken. WITTE WIJNEN ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Sames superieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Tusschon Keu (Purisci Even verawihen de mer voor een i'ilmisci mt ae kinderjaren, speeïsdh melodietje; Parijs ligt de wag n;| Met een kleine wij1 melodietje jbtekojudesa tei zingen i heel den „tusséhen 'ft Haagje wee- naar Rome". Om 't nu maar woorden te zeggen: Maria-Onngreigatie Vi seerde va,n .Woensdag dag 5 November ie,en Ja een Hollander wezen. Diei Hieeiflt zijn woonte. Voor Snij! W| king ia,an iets te lel wat 'klakten uit den moet ier bij' een H,oil wat voor typisch m •aan 't wierk gezet w< duren. Hjj overlegt graag met te zeggen zon veel voor" em h moet eerst eemp aifkïjl kan". Als de iandleire hebben begint draaien. Niet te jgau gelegenheid hebben ken. Maar .als dan Ijegnnt te staan- dat hollanden eenvoudii hebben wie gezien (bi Tot. op| 't ni]j(pert en rondsnuffelen en ons met 4000 man t Déze reis, voor H hun leohtgjemaqtiein, v digid1 met oen sierlijk rondkijk, ziei i!kl boni diiei kijken fiJlemaaSl den boom. Maai in 4 glinstering van verl hun knoojuem: „zou, niet doen!)" Kom. Icoon, bieiste ma,aj doen. Da H. 1 dit bïj'zondler Heilig thuis piu naar Riom natuurlijk niet hoe staan, maar als '<b maar meegaan. Da werkt laJl'tSjjd zoo, dia» echt goed 'bruin-gel 1. ent 'bij den haard j spreekt een woordjli en een bezoek 'baj d nert je aan je oude t aoomhen (prediken i treJaot me: je ziel VM-johgjiilgNkfitur. In dezen trant roerd voor bedoeld- H. .Stad en de pejg achtergebleven. Hiel Aengenent trok' trou Doch nu nog wa No. 2. Ook naar 1 Er zijn idieiajistei bijna altijd uitgelaol achteraf dat zij juis tlmi kop hadden. B anders. De z.g. blijven gewoonlijk t omdat 'heit leven zie Wat er van zij] - Peperstraat 17, Beit (Giro 166036). Vel, lachen. Maar wie f den symplafhiakm 1 zijn iplan aandient, helpt. Hij wilde m zen op de ÏSeitsi naa, moeten nu werktoioi J:a„ ik zou even „wat moeten dia tar Jei zou zelf al in d om te weten hoe moed geelt. Want ke'lïyk moed noodig Rector Raonek'aim van 17—25 jaar, dj kregen in deze hl gieinover de1 verklahl doen en .omgeving,, 1 lokalen en straabgei absolute leagjheid v zei een ideaal geven ouderwets,che bediav; moeienis vraagt, hia représen taitie® vootr land. Een s/pieeialei| gfeven: gezamenlijk tie. H. Mrs, Con een bio v enna.tuoirlii U at wa,s helder lings de a.utto de 1 n irads" weier op gei een afgewaakt Hij en zijn vrieon Lacht aan hejfc zfrefc da, Myers, maar «cheen spoorloos vl Zou ze er vaal hell met een potgin Ik weet niet moet zei Rab'ert toch werkelijk niet Blunf mengde y. de heleefdSe opmerk dag de bochel wee: zwerven ifln dat dj had. dat het oen Was. Rob' verhleekte soliot dacht. Eh groot en schrik, da,t Jnoe.t kon hebben, 'i«p 'liij trail «tellen, klonk

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4