EEN BRIL? „FOCUS" HOEST-ARTIKELEN Fa. GEBR. MULDER TELEGRA Reclame-Aanbieding. A. HOLLANDER'S N.V. Or. 1. G. KINDERMANN 1933 bakker den geheelen Inboedel, Te pachten hij inschrijving BOUW- EN WEILAND, Fa, W, SCHIPPER Zn. Goes, Lange Kerkstraat 9 Middelburg, L. Burg C102 \TKLQOFD SWING Scheermesjes PRIJSVERLAGING f MODERNE HEEREN-ULSTERS DONKERGRIJZE MOTORJEKKERS CHIQUE DAMES- EN JONGE DAMES MANTELS LODEN-MANTELS 12,75 IN JONGENSULSTERS en MEISJES- Lange Vorststraat 34-36 - Goes hsport en spel!~| Firma WED. B. FABERIJ DE JONGE opWoensdag 15 November 1933 Vrijdag 17 November 1933 Bij inschrijving te pachten: i. 1,90,62 H.A. WEILAND ii. 1,22,60 H.A. WEILAND Kennisgeving. Zie onze speciale Confectie - Etalage's MANUFACTUREN-HANDEL KARPETTEN-WEEK clement's meubileeringen - goes marktberichten burgerlijke stand Advertentiên houdt Dinsdags SPREEKUURJ te Goes van 10 tof;3 uur in de Lange VoiststiaatlNo. 74 Uitlating Obligaties gro°' HET HUIS Een Woonhuis, Schuur en Erf 2. Een Woonhuis, Schuur en Erf 61 PERCEELEN VERMIST een twee-jarige Vaars TE KOOP: Wendploegen, Aardappelsorteerders, Maalmolens, 4 P.K. Electro Motor en een Tractor Schijfegge wy de ö1ng1 fa jde (jraag past. I GrootlkarktZ ÖOE5. Firma Wed. B. FABERIJ DE JONGE Bij: „FOCUS" f-okfe "panac/ie odea* per Trvcuxt ->y~ eni Abdijsiroop Borsthoning Thijmstroop Siroop famel Gebuco Teerstroop Lambo Teerstroop Ulrich Borstsiroop Katara Anijsspiritus Vicks Hoestbonbons Valda Pastilles Wybert Tabletten Porters Linia Laurierdrop Droprollen Chabonat Pastilles enz. enz. worden U billijk geleverd door ZOO JUIST ONTVINGEN WIJ NIEUWE ZENDINGEN: IN GRIJS EN BRONS, MET OLIEDOEK GEVOERD PAPEGAAISTRAAT 2. Verkoop uitsluitend ZEEUWSCH TECHNISCH INSTITUUT. ■f* DE OMZETBELASTING IS OP KOMST! 10 PROCENT KORTING SHE COURANT ouxlem ea aop varittejeinis- em gi&vaarldjlkë [ptoisatie^ •lelijke Koelheid miaar dia mm giaesi etetrkfe liahitie© de faaidhelïj'ke ip|ositta vnagten,. fllEUWË ZEE&JWSCHE COURANT SATER 0AG 4 NOVEMBER 1933 mug niet! in de haven i'li'agfan men zich in dleo je mokten. Baar de ma- peril Omdlesiahild m Oox. tiotem mem daiar vernam,. 4 uur vemtmoikbem wajs^ I leid1 toe. Irefftrok1 de reriton^stltqo# mt etahigpieir Cóiem Bat It de htajven, qpi ztek maar |ipl miet de hoioglsltla marinier Ird. Om 6 u. 35 volgld» Ito, van de maataahiaipfpij' ;gd do,or de Vulaanms öq 5. Oipdei direafcie zaïg maar «enig Beriahjfc uit. or stond man in. gere-. met dan vuurtoren, dia tei verbinding etomd me# Om kwart vaar aoh# o® het bja,vetotontao.r «m biaaarie, diat de Dorua had qptgehiaald en het Traven sïeeFlte. Tien mi- de mededeelimg, da# wias en om kwart f de reddingijoot binnen, 'eieipiboiuw. J.rs hod de elioe.pi tij den It en was Juist .Mftijdlff I hier slechts tij! dit zeer I water stond en hij vai- |>®p| gr.aote kans' had ge-» |de: reddingbioet zelf' niet i om de piaate, waar ireiken, doch Ooen Bó# Ru niet spoedig bevreesd |enkel gievail' zó a vlak tij! hun redding, de zaak' ■tie1, door en door mat,. II aan wal en begaf' zicht l,ar het direotiegöboiuw. Die overval te Sdttard. li. Tumlmers, die vorige- |val in ziijln woning ern-t is in het ziekenhuis- |den. Auto onder den trein, Pt 4 op: ,d«n onbewaakten! li Tjlb|urg en Breda is I-en vtr.aidhta-uto door een I Die chauffeur Sj- v. d. Iirg en de vee.handelaar I ineens tot Tilhlurg, weit lod. Het uitzicht oipI dem Vermloedelïj'k' heeft de ■en regen niet goed toto verkeerde aangeschoten. ■werd bijl de beschieting ■auto' te Slwaljmbn waarbij |t voldeed aam heit' bevel Ten om -te stopipón,. de pn uit dezelfde richting auto getroffen. Dte kogel Iruit in de e'ahdne, waait- 1 V. d. Bieten 'vcrwonclinb lcrven opliep-, Na - Ver-* lieeft ,de ehauffteur vainl Ie gedaan 'bijl da ina,raJ Auto geslipt. is een auto, bestuurd J A. Vlas, kunsthandeïaan l p- den Mudderstraatweg gladheid vian den weig den kopl geslagen. Dfd ■Has, die alleen in dien I onmiddellijk gedood. De |)ld. om1 overreden en gedood. Jen is ,de 80-jarige jjj. Limburg, bijl het overstei- püjin door een tra|m) VaK oorweg gegrep'en en op Epn sleepboot Zoek. Almfaterdam Singel gevestigde' firma- steapfooobbedrijlf expijoa|J Lstel (bijl de Munt en op laar mo,tord5H£tiestolpjs voor een sleepreis naajj jeitonden, heeft sindsdieml i schipper ervan, (teibqref -czien en evenmin Vernny aartuig zidh bevindt, in dit -geval, dat het 3a de schippers bijf dergejt opdracht hebben om! te! de de sleepreis nog voot? conntraot te maken put 1de plaatsen te brengen, kan dan geruimem ffijld ie schipper, die dus een vrijheid heeft, is dan fn firma imlededeeling tet ch ophoudt. Voorts mjoie#. oegelde tlijldten de ontyam^- .zijn directie vereftfenein». dat echter niet geschiedj,. ie van genoemd bedrijit g! de politie van het ge- te stellen. Die eomjmlisariy eeft daar óp Ibefcand laten betrokken Schipper eicb Ata|sterdam móet tej- j at mg niet vas'"> daIt dn erduisteringi heeft schulh srst als- hij' gevonden is. aBjikteu. .ntoi overreden en gedood. JL Steiger van den Ka'- Lagedljk is gisterans ciolpnaertsbodht te Bi'dam! geraakt. Met; een schedel sje naar het zidkhuis ann ervoffird, waar izttfl bfijl.iaant ztijjn overleden. i Auto t» water,. nabïjl Edam een auto, af- M en waarin behalvn dd- tesfcuurder nog vier personen Zaten, m STvaiart, welke langs den Weg looipt, gd- lAt. Onmiddellijk schoot van alle kau- huflp toe en voor,a|ll de heer del n-er uit Eidiaim onderscheidde zich 'blijl tet reddingswerk. Stpoedig kónden alia •jfflf personen uit hum benarde pósitie beé Jjj'il worden. iZ|ij| kwajnen er allen unlet ,ea nat pak ff. De Biuito is in den lóóp d«n aviomd jgielidtit. Oiribekendheid met weg. schijnt het ongeluk vöroan- «aakt te hebben. 1 DJaodclijk «ngeMf. Gistermiddag is ter hpogte van het wtojiw Van de Veiling Vereenigin|g( „Flloi- onder de gemeente B)ijWb!urg, bijl het Mateloos oversteken van die trambaan, de ongeveer 50-!jarige bltaemenkoopimtan O. v. d'. May, door de Noord-lZiuid-HloIllaiid!- gdie trapt, rijdende van Khtwlijlk naiar heiden, gegreplen. en pp slag gfedaod. Awslag oij| ecu Itioemeenscheii; overste. Gisteióchtend lis te Boekarest een aan- dng gepleegd o|p! overste, Clandiani, den ^minklijikein ctorolmlissaris blijl dem krijlglsi, laad' van het tweede Bjoemeenscihe iegcffl- |corps. dib loiverste werd Efwanp gewton|di: [Een fotograaf hiad zich in de werkikhlmier, yan overste Candiaini laten aandienen, rani een -verzóeik! t© overhandigen epi 'vlocirdle een langdnrigi gesprak met 'hdml. Plbteelinig ,tm& hij »en lang imiest on bteacht dem 'iderr<3$ten hoofdoftWer (yietrkcheidene std- jfen toe, waarvan Vooral een wónd in den hals tevemsgervaarlijk is. Dó ovterlste werd naar tet iziekenhuis ovesrgób!raiciht en de fotograaf wea-d geaajeesteerd. Naar verluidt eiou, de 'dader BWuilleso# keeten isn zfc»u hljl ook' nog eanige andera personen, die ppl het rumoer in de kaïmter van Candiani te hulp snefflden, hebben gel- wond, voordat hij! overweldigd wcrd. Een ptexsópnlijlke veete izóu aanteiding tot ziij|n daad zijh geweest. I De staking der Amer. iarmers. Na,ar volgem-s Y. D. uit Des Mojnels (Iowa) wórdt gemeld1, hectlt d-e leider van da t'armerssitaikinig Müp- 'Kieno. verkLaard', da,t de atakingslblewieging haar leiders ge heel oveT het hoofd is gegroeid. Dei sta kende bóeren hebben bet rastulitaiat' dter Weisjrekinigen te Wiashington tuissohcm Eposevelt en de vijlfl gouverneurs niet af gewacht. V-eeleer zijin in d© .laaitislte 24 urem, bbm-aianslagen ien 'Oyervalllem opl tran- sppTte-n van lamdblouwpnoiduiciten- gepleegd 'en is het tot bloiediga botsingen, giekbmten tusSchen politi-elbeiaimbten en Banners die trachtten de landw-elgen te versperren. De ongeregeldheden in biet stakïnigsigahfed heb- hiem grooien omvang aanigeinoimen. Indieai- presideint ffiooöeiveil|t niet -direöt flifd.oen.de miaatregeleai neamt ,iS het -ergste #e vre- zein. Niaiar Eeiuter nog meldt heeft men in bet istakinigsgelbiad twee melk-inridhitinigem meit dymaimidt opgefb'lazen en een aantal andere in bramd! :ge(stoken. Volgens het Congreslid vtoor Minnesota, Shoemaker, zó,uidein d'e bóeren militaire tbrmaties orgamiseciren en zich- met traan- gaslbommein uitrulslten. i Dó kinderrom ers. Die zteer rijke kapitein 'Wholf Bialr^ nato, 'blekend als autorijder en die glel- trouwd is miet een Aimierikaajnsühei damle, wioont thans in San Eramciseo. Br is nu «en dreigement ontvangen van kindernoioH vers, dat zij', een knaapje van ac'ht ij'aar, bet toontje uit het huwelijk, zlullen roof ven om' er een losgeld' voor ff te persen. Dia Barnato's hebben thans een woning bietrokken die 'gebouwd is op de bovenste Verdieping van een torenhuis. Die vrijlating vaai Panter. Het officieel© persbureau te Munchen deelt, naa-r Wolff meldt, miede dat Panter bij zlijh vrijlating is aangazlegd, dat hijl Ibinmen 24 uur Duitsc'hland nxoest veiv laten, wat hij! direct gedaan hoeft. D|e Daily Telegraph hieeft uit deif aard d'er Aak een hoofdartikel oven de aaatePanter. -Wijl lichten uit dat artikel, dat ingegeven werd door 'het feit' der vrijlating van dien correspondent te Mutt- teben van dat blad. „Wat 'die' heer Panter feitelijk gedaan had was een Volledig verslag gev'en van «en betooging van stormtroepen, welke geheel het karakter droeg van een mili taire parade over welk militate k'airaikl- ter, 'topals door hem' (Panter) .onthuld werd, aan de D|uitsehe pers h©t zlwijlgen wais opgelegd'. D|at was z'ij'n eenige verf iZijh «enige misdaad was, dat hlijl de waarheid had gesproken. Dit is, het moet ■worden .erkend, wat geen Dluitsteh journal- list waalgit tel dóen, zónder daartoe- een piffi-cïeele machtiging te hebben ontvaaf ga-n. Maar de vooropzetting, dat buiten!- landsChe córrespondenteni daartoe (d.i. het peierschrijfven van de waarheid) niet het rete-ht zbuden hebben, is een mvnübear lachtigtead, die echter geear hunner z'al (dwingen 'om zlijh .plicht -te verzókfeniJ"- Goes I—'Dóskb [II. Moi'gienmiddajg speelt het eerste eQlftal van Glows een 'Ül|Uii^wedstrij(d, tegpn Djois&bi II uit Bergen op &Hom. Vcilingsveroen. Zuid-Beveland l« Goes Veilingen van 2 Niavembfor .1933. Gnoote veiling. Zure Kroetapp'els f 3.30 pier 1000 Kg. Kleine veiling. AppelsGoudreinettien A f 16, B f 10 14, Notarisappel extra f 1516, A f 13, B f 13, Siterapipels A f 18, Zmra Blellel' fleur A f 9, B f' 78,, C ffl 6, Present van Engeland f 10, dónathan- -f 712, Cox Oranje Pippin f 820, Banes Prinde Al- bert f 59, Bady Henniker f 36, Dhibb. y,Bellefleur f611, Sialomé f5, Court piendu f35, Hbbdstaluil f'4, Blalmlbóur Mortier f 34, Zoete A nngaard f 48, Zoete Claonpagner f 36, Geïdersche Hór laaoct f 46, Hpllandsch -zóet f' 35, Af val- en Rróetappiels f 0.503, alles per '100 Kilogram. peren: 'Comtesse de Paris extra f 18, A f 16, B 12, Br. Alexander Bndap f 113—26,'.'Br. Diet £1G, Zmjlndi-. 'WEj|nf peren f IS, Nouveau Poitean f'911, Gr chaumontel f 310, Bruine ideto! f 5, Gie- ser Wildeman f47, Winter BauwtjeS f 48, (Winter Stokerijen f 35, Winter Bergemótten f3—4, Kleaperen f36, St. Blemy f34, PondSperen f'35, Afval* en Kroetperen f 0.503, .alles pjer 100 Kilogram. Diversen: Blauwe druiven f2937, Mispels f34, Weiden pier 100 Kg.; Nor ten f0.400.70 per 100 stuks; Chrysant- ten f 1628 per 100 plot; Hazienj f' 1.25 2.30 pers tuk'. Veiling van 3 November 1933. Groentenveüing. Dubbele KiaisprindesSaboonen f 40, Sphto!-' ten f 722, Spinazie f 910, Uien 1,2 (affiles per 100 Klg.Bloemkool B5013, Siavoyei Kool f 35.60, Bkwde KfopT f 1.50 —5.20, Andïjlvi'a f 1.30'2J80, idem iErul f2.90, "Knalseïdertji fl.601.190, alles p. 100 stoiks'; Wortelen f2-6, Prei f48, JKhoten f 4—5, Blalmlmenas f 3, alles pór 100 -bos. 1 J Diversen: Blajuwe druiton f 3041, To- mlatem f 813, Chrysanten f 1040, per 100 'pot. i MIDBEBBURG, 2 N-ovember Op die fruitveiling! diede-n: Peren: bergamotten 36, oent, Joesi van. Schonauen 613, beurré Areimberg 5, stoofpeer 36, vleeschpeer 4, jodenpeer 711, nou veau poiteau 816, beurré clairgea|ul 15, comtesse de Paris 1019, Prinoe nobl-e 515, curé 510, gieser wilde man 215, winterlouwtje 46, poridl peer 2 8, st. R-emy 4, foppepeer 3, kleipeer 26, beurré chaumonfel 7. 10 eent; alle per Kg.; Appels: zomet- paradijs 6 cent, hondsrntol 411, jacq. 1-ebel 46, arm'gaarid .1—9, peper appels 35,- grauwz-Uur 24, grauwzcnet 17, huismanzoet 2, bruinzoet 3, groninger kroon 614,- poodie bakker 4, tuinzoet 8, zoete bellefleur 1, zure bellefl'éur 1— 10, bism'arclc ,4, campagne zoet 1'9; pippin coy Oranje J.121,- present van 'Engelanidj 312, present van Eunteren 12; reinette Ü'or 12, reinette goreal, 313,- zoete ribber 29, sterapel 811' oent, alles per Kg.; tomaten 319 cent,- mispels 212 cent, beide per Kg. OVEZAND Gc'bbren2-2, Baiurentiud Aloij'sius, iz'. v. Willem1 de ttonge en Jo hanna d-e Winter. OOGARTS, Meuvties iiXok ikmv [Scala's, pastilles met gebr. Amand. 15 c. ons I Marsepain-Melange 12 ct. per ons Melk croquantjes, dun wafeltje m. melkcho colade 10 ct. per ons |Trloschijven, gebak, vuil. en choc. 3 c. st. |Honingbonb., choc, met natuurhoning gevuld IQ ct. per ons I Anijsbrokken 8 c. p. ons I Wedstrijdbonbons/500 a. prijz. 25 ct. p. doos UITGELOOTZI Obligatie No. 36 van de ÖbïT- gatieleening der N.V. „Nieuwe Zeeuwsche Courant", groot f 74000. Deze obligatie, fgroot f125, is betaalbaar bij het R.-K. Kerk bestuur te Oud-Vossemeer. Burgemeester en Wethouders van Goes brengen ter alse- meene kennis, dat zij op 10 November 1933, des voor middags 10 uur, in het open baar zullen vergaderen ten einde over te gaan tot de aan wijzing van de op 31 Decem ber 1933 af te lossen obligaties van de ingevolge raadsbesluit van 1 October 1930, no. la Goes, 1 November 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAJENIUS, Burgemeester. VAN BALLEGOIJEN DE JONG Secretaris. PRIMA ZEEUWSCH TARWEBROOD. BAKlïRj3""r",*0To'is Tafel- en Desserfmessen Broodmessen en -Zagen Zakmessen, Scharen van da beste fabrieken. Lage prijzen, Onder garantie. GOES Telef. 392 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder is voornemens in het openbaar te verkoopen ten verzoeke van de familie C. DE WINTER te Borsselen A. des voormiddags li1/) uur, in de herberg van Mej. de Wed. Wa- bekeKottier te Borsselen: met Schuurtje, Varkenshok en Erf, in den Hollenpolder onder Borsse len, groot 3 Aren 40 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. Te bezichtigen iederen werkdag. B. des middags half één aan voor meld huis als Tafels, Stoelen, Kasten, Kachels, eenig Arbeidersgereedschap, een partijtje Kruidenierswaren en Lin nengoederen, Leurderswagen met Ponny, en hetgeen verder te voor schijn zal worden gebracht. Bezichtiging in den morgen van den verkoopdag. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 32374-37 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op 32387-28 des nam. om 1 uur, te 's-Graven- polder, ten herberge van dhr. J. J. Verdonk, krachtens art. 1223 B. W. publiek verkoopen onder 's-Gravenpolder a/d Dorpstraat, groot 3 A. 92 c.A. eigendom van Anth. v. d. Perel. Op gebruik bij de betaling. a/h Schoolplein, groot 2 A. 75 c.A. eigendom van M. de Koster Mz. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Goes, voor 3 jaren, ingaande 25 No vember 1934 tot 24 November 1937 liggende onder de gemeenten Kloe- tinge, Kapelle, Kattendijke en We- meldinge. 32329-20 Inschrijvingen, met opgave van twee mede-schuldenaren, worden in gewacht tot en met 14 November 1933 ten kantore van Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, alwaar no- titiën op aanvrage verkrijgbaar zijn.- uit een weide onder Goe? (moorkop). Inlichtingen vraagt J. BAKKER, 's-Gravenpolder. van het BURG. ARMBESTUUR te GOES voor twee jaar: te 's-H. Abtskerke in Glimpershoek Bonzijval. te 's-H.-Abtskerke in Kerkhoek Si- noutskerke („Bergweide"), beide in pacht geweest bij A. Lokerse Gz. te 's-Gravenpolder. Direct op gebruik. Twee solide borgen of voor uitbetaling, Briefjes voor of op 14 Nov. a.s. ten kantore van Notaris A. TH. VERBIST te Goes. gebruikte en in goeden staat zijnde GOES NIEUWSTRAAT 45 TELEF. ]0 HOUDT U BIJ DEN VAKMAN NIET DUURDER WEL BETER. WEBBENLs^ Telef- 264. Echt Zweedsch fabrikaat kosten nu slechts f 0,60 per 6 stuks. GOES, Lange Ksrkstr. 26, Tel. 392 f2PI n vanaf f 100,—t. e.be- drag. 6 °/0. OOK voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. GILLETTE 7 O'CLOCK VALET PR0BAK Grootste keuze SCHEERMESJES vanaf 15 ct. per 10 stuks. Lange Kerkstraat 9, GOES Lange Burg C 102, MIDDELBURG I Ons Succes Jüeru H.ercler^», Tel HHH Wegens nieuwe regelingen betreffende den BENZINE VERKOOP, die mij nog onbe kend waren toen de annonce geplaatst werd,gaat de één dag GRATIS benzine-verkoop niet door. Lewedorp. J. H. VAN DEN DRIES. zooals Ass.-Apotheker TELEFOON 415 - GOES Vanaf heden verkrijgbaar in: SLAGERIJ „GROENE WEIDJE", prima RUNDVLEESCH van een eerste kwaliteit Koe. Lappen35 ct. Rib, Lende, Roastbeef 45 ct. Prima Biefstuk 60 ct. Haas60 ct. Alles per pond. Vergelijk deze prijzen met andere. Beleefd aanbev., J. VIERGEVER - GOES Telefoon 292 11,95 12,95 14,50 15,50 16,50 enz. tot 31,00 gulden 8,50 9,75 10,75 12,00 13,50 15,00 GEHEEL GEVOERD met SCHITTERENDE BONTKRAGEN 12,50 15,90 16,90 17,90 18,90 enz. tot 27,50 gulden MAMTn C brengen wij een groote keuze lYIAIl I LLO teg©n UITERST LAGE PRIJZEN. OPLEIDING VOOR AUTO MONTEUR Het bestuur van het Z.T.I. heeft besloten tot instelling van een theoretisch-practisehe opleiding voor auto-monteur. De les sen worden gegeven als avondlessen, voorloopig vastgesteld Maandagavond theorie, Vrijdagavond practijk. Ook andere les uren kunnen worden vastgesteld. Aan het eind van den cursus wordt een examen afgenomen. Voor deze opleiding is aan di verse instantie's medewerking verzocht, welke bereids door Generaal Motors Continental is toegezegd. Deze opleiding is ge projecteerd als de centrale opleiding voor Zeeland. De lessen vangen aan Maandag 6 November. Inlichtingen en aanmelding zoo spoedig mogelijk bij het bestuur van het Z.T.I. Daar ons het verzoek bereikte van eenige heeren automo bilisten om lessen in autokennis, berichten wij hiervoor bij voldoende deelname een cursus te zullen instellen. Lessen wor den gegeven door Ir. C. A. P. Dellaert te IJzendijke, Ir. M. W. Welleman te Krabbendijke en I. van Boven, chef-monteur te Goes. Voor de practische lessen wordt een modern ingerichte werkplaats gebouwd op het terrein van het Z.T.I. W. H. J. v. d. HOOPT, voorzitter. J. v. d. MEULEN BOSMA, Secretaris. ep alle soorten Axm., Bouclé, Tapis Beige. GANZEPOORTSTRAAT

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3