ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 NIEUU/E ZEEUWSCHE COURANT MERCURIUS HAVERMOUT 25 cent per pondspak NEDERLANDSCH FABRIKAAT KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS Rust, kalmte en zelfbeheersching jgelegehheid ken word© Het college van b!i 'tiers it! dleta meianing het noodzakelijk, diait er ting1 wordt gfidiaa®. Iieti Ljf't. O:03c Welt-kolu," em aAf dia riA- ilgingislge- ifcouw zon, eien geisAikte gelegimhieid! zijln voor dit dloal, mits onder bahoiorlijlk toe- iioht. Da voorzitter mieendcla ia|Lsl eiersiba «isA te moeiten stieRe®, dat, imidlien- fpt hat houden van ee®, dterg©15jikie gelegenheid besloten wordlt, da beaotakera ziA orda- Ijjk an netjes gedragen, zoo;dlat' geem dier ifcteajefers MA bAopft te crgiere®. Hi] verwacht, dat dia gemeente wel gHaiegpn zal zljj'n bet vereeniigmgsgébbuw kost&kwi IblasAikbaar te Bibedieax. D« voorzitter geieiflt idiaarna het woord aan ds Het'elbfijl. iemand die dit werk Mj! ondervinding kant ujit BJiideire gemeieinlen. Dieizle gat ©em uitieieai- Bettmg van heifc work1, zonal® dit in die nahiuiig© gemeenten is oplgfez'et. Hiji die|el- «KS mode, da,t daar gelegenheid blasltiaat voor jeugdige werkloozan iom zich te cnt- wwikkelen opi lret gebiiad' v.an nioitoren- kennis, deeüisi theoneitaiaüh en vopr zooveel mogelijk iplnaiotisoh, terwijl <oioik gdtegeimbeid gegeven kan worden lOjpi ,anider gebied iets jdergnKjlds ta doem. Dit hangt voor 'm ignoioit dael ai Van d» wensdhien, die dia b[aLamg- helblbenden .dfenaiangaiande te kemnlem geve®. Er oi&nt achter in da «erdtia plaats Beker Hing gehouden tie worden1 meltrde HeSohik- harel middetleiu. Gerekend ham wordein ogj 'n geringe rijlkssnhsidiei voor 1934, mits er ten minslta twiinltdg deelnemers -zijlnl [Bedoeld lèdng rniag: achter uitslniiltland .worden gebruikt Voor lontwildilelings-dloiell- eimdem. Wjaar daarnaast ook1 iom'te(pifiin®im|g gelwensiAt is, zuilen de middelen daarvoor op andere wijlzei moeten worden geivondem. Spr. flAtta da ontwikkeling opl hat glebied van motorehkenmis vian 'gïioiot bielang, voor duo jong© landaifbleidera vooral, in velband met het Beft dait de imotar steeds gïwfter plaats inneemt in dezen Wadrijfetak, is)ple- cia,al in dien Wi-eringermeer-poldeir. Hij! ziet hierin ©en voordeel voor de dete#®»- tmetrsi. wiannaer straks (meien normale tijden eanitóreke®. S|p|r. toieisflioot zijn uiteenziatl- Hnig, door er mist nadruk op te wijizen da,t het slagen van dit werk in IhioiOtfldZaiaJk alhangt van dei leiding. Da voorzitter Iblracht sjpir. dank voor zijn inltereisSante be spreking van dit werk. Hierna ontspon, zich eian discussie over heitt erredn, waarop heit lOnibwikfcelingslwlerk! sriA zou bewegen. Er gingen stemmen opl om ©en cursus in „Eerste hujlip' hlj| 'Onge lukken" te gewen. Ook' werd gesproken over landmeten, iets1 wait in de plractijk! vaak' moeiiOijlkhedian oplevert. Basloten werd, 'n tweetal optenhare1 Ver gaderingen te 'honden, tooganWijik voor personen van 14 jiaar en ouder, ©n wel opl Woensdag 8 November ,aj9., is .avonds '3 ur, in die oplenbiara 'lagere school te Hans-weert, ien opi Maandag 13 November a.s. te Kruininge® in heit vereanigingslge- ibouw. 's avonds! h'alB-aökt uiuir. Als inïei der voor deiza avonden stelde zich jda HetAlrij beschikbaar. Adsdan zon gele- geiuhieid bestaan voor 'hen, di© in den a.is. winter werHoosi zijn, zich opi te geven voor deelname iaan het ontwikkelings- en ontspianninigöwea-ktevemis zal er dan ge legenheid bestaian, zijd weansiohien kenbaar ta .maken 'aangaande het gebied' van hielt nntwibkeliugfclwerki Besloten werd, e.en commissie ppl te richten ter bevordering van het onitwik- kelings- m ontEpianmiugsweak. Hierin na men zitting de hh. dr. V.an S-eJms', ds Koolstria, plaisltoior Bo'Söli, D. Wjaverijn, J. Klap. en J. M. GeleedstIterwïjll ids Moderne Bestuurdersblomd Voior Oiadtelijik iZui'd-B,eveliaind' aangezocht is, .alsnog ©en lid ia:an te wijzen, dat in döz© oommisisie zitting Mal nemen. De aanwezigen waren .algemeen van oordeel, dia,t een krachtige propaganda voor dit mooi© werk onder de jeugdige werklo.ozen gewenscht Iwias en zegden hun medewerking tot bevordering da,arvan ttoe. Hierna sloot do voorziititler de vergade ring. pnder dankzeggging vqor die ver leemde miedie,"werking. Hanswetert. A.s. Maandag zal het Ka merlid Krijger in de 'oonoeaizafll „Zeellam- Idia" spreken over „De verblreeding van het kanaal door Z.-Bevelamd." Met inggng van 1 Dteclemhler ft.s. is de inspeetie dier Pireete Belastingen, Knvoprrechten icn Aidclijlnlzen alhier op- beven en wordt, mtet gelijken datuimi inge- Bt-eld de Inspectie der Directe Belastingen te Goes. Het kantoor Mal aldaar worden gevestigd Kialvel'ijh 2. Die 'volgende ambtenaren vain het bu reaupersoneel worden toet geffijlken datuim verplaatst: |J|. Ivrnithof, Adjunchcotoinlesi; III. J. van Antwerpen, I. v'. d. Graa-f', El. C. Scbog, Melj', B. BI. frheeuaart en dl- Bt ÏWisse, allen Bijlksklerk'. 'Wïjncldinge. D|e gietmleenteraad kceft besloten tot aankoopi van 'n woonhuis, met erf en schuur van mej. M. Pindenblergh., alhier, gelegien naast het gemeentehuis, voor f 3000, hiervoor een geldleening aan te gaan van 3500, Kf te lossen iim 10 (jiaren, tegen «aem rente van ten hoogst!» Alh Ipot. *n het maken Hem inskalleeren van »en burgemteestel-skam|e^• in liet gieikioclit© perceel, mlet verbinding naar de- gemiecnte Blecretarie. Borstelen. Woensdag kwam de raad Ib^een. Eien verzloek Van M. de B|0gt:, pachter van het wischrecht op és gc~ uieenteweel, oimi reduiCltie op. da p'adht, wat in handen gesteld werd van B. en W. om advies, evenals een verzoek van den heer K. van 't Westeinde te 'aHeer Abtekerke, waarin deze vroeg iom betaling van do a.i. ten onrechte door d© gemeente ont vangen schadeloosstelling vioor hot ver lies van het jaehtreoht op> eenige pleu- ic'eel'en grond, waarop dit recht niet aan ld© gemeente, Spaar aan izijh overleden vader behoorde. Ook een verzMb v'an J'. Ida Sanidt, om! toestemming tot plaatsing van een varkenshok iau d© bebouwde kom iler gemeente. i De aanvraag tot Concessie voior radioi- f&tribiuti'a Van de weduwe Pare© tje 'ë-Heerenliook, voor de woningen staande in de nabijheid van de kom1 vain 's Heep denhoek, doch in de gemeente Borsseliem, stond d'e raad toe met 6 tegen 1 sbe|m'- (Bciglen de heer A. van Overheekla!. D|e begpooting ,1934 wijtt aan in ont vang ten pitgiaaf een bedrag van' f 39.269 mlet een post van f2889 Voor onVoiorW zien. Niemand had ©enige aaihmierkiiig, Idueh vde heer A. van Owerbeiakei vroeg aianteielkeningi, dat hfijl tegen den post ver zekering was. I j Het aangehouden voorstel van de min derheid v,an B. en Wi. om f 250 subsidie te verleenen voor den weg Borssefai' 'tS-Hieerenhioelk, -werd aangenomen «mlet 4 tegen 3 stemjmteu- Tegen de haereta P. pic'klker, C. M. Nïjbten en J|. Bruinoiolgiei. Beuteloios voorschot voor de Waterleiding- maatschajlplijl Zeenwscli- Vlaanderen Vea'schenein is het voorlloppfiigei verslag nopiens het weitsoinitwerpi both 'blaachikbaiar- steilling van een renibellloioisi vooidahoib uit 'ar ijkfe! kas ten behoeve van dia n.v. W|a- tea"leidingmalatsohapp|ij, Zeeuw,sich Vlaande ren. gevestigd te Terneuzen. BBjkfens dit versLag ontmoeit;te heit wetsontwerp, «Lalt den aanleg van ©e® drinkwaterleiding in Zeesuwsch-Vla'anderein mogelijk moet oniaken, hij verscheidenic le den ernstige bezwaren. Zijl konden niieit begrijpen, diat da regeering in dezle llnan> oieel zoo moeilijke tijden wil' medteiwlarklen tot het leggen van nieuwe zware lasten op de' voor een groiot d'ael z©:er Weinig dxa.ag- di-aagkraehtiga bievoJking v.a,n Zeeuwaeh- VLaanderen. De waterleiding te Thofcn heei't wel laangeloonii, hcne glrooit de druk ojn da bevolking wordt, wanneler de plan nen. worden verwezenlijkt. Men kan ftok; niet zeggen, dat a© aangaleglenhieiu zieei' urgent is; het wetsontwerp iis een voort zetting van de wat van 21 April 1927, w,a,araan gaan uitvoeïóng ia gegeven, om dat het inoeuendeei der aangesloten, ge meenten 'desitij'diS niet bereid bleek', da noO'digia glel'dlaeningen a,an te gjaan. Nu in middels de toesltand Zoiovsel somber dier ia geworden, aidhtten deze leden helt .eien wij'a 'beleid, 'de gemeenten nieit tot hat doian van groota uitgaven te pirikekle». Men vartrouwde, diait de. rageeaing z'iteh niet ioor haar ambtenaren zal laten voiorlichten, dO'Oh oiok en vooral a.anda,cM zal schienk'ein aan het inzicht der bialanig- keiUbendeo. Deze 'laden drongen er tij de regeieirinig opl a,an, het watsonitwerpi in ernstige na- Uerö overweging te nemen. Mo.ohit 'die re- ge eiiiig het omtwerpl handhaven, dan zou- ■deu diezia leden gaarne «en remtablil'iteitsl- rekteninig willien zien oveirgeiïegd. Emkeie leiden verklaarden, indien het wetsontwerp! niieit 'wjordt teruggeinioman, hun stem daaraan in gaan geval te kumi- ueiu geven, indi'en .die gemeenten in haar verordeningen een pjidit tolt aianisluiting zullen moeten opnemen. Zïji achtten ©en -Qiargelïjlkein 'dwang! tot .aansluiting in strijd met het 'burgedijlk redht. Aufllere leiden weiz'en er op|, dat iaën ver plichting tot aansluiting iaan ©en waterlei ding niet in alle omstandigheden is af ta keuren: het gaaifc hier om .groiote hygieni- iSchei helangen. WEEKLIJST van 5—11 Nov. ZONDAG, Mis van 22ien Zondag na Pinksteren, Gloria, 2© g'eb. O'citaaf AlTe Heiligen. Cteido, Piiaef'. Drieëenheid. MAANDAG, Mis O'ct. AA11© heiligen, Gloria,. .2© geb. H. Gelast, 3 K'erk afl Pa,us-, Credo. DINSDAG, Mis H. Willibtordus, Bis schop;, BieiïjÖer, Gloria., Credo. .WOENSDAG-, Mis Oetaai' Alle heili. gen. Gloria, 2© gab. Oct. H. Wll|ffibl|or- dus', 3e, geb. H. vier Gekroonde Martela ren, Credo. DONDERDAG, Mis. wijlding Aartsbasi liek van den Allltarb. Verlo'SSer, Gloria, 2ö gieb'. H. Theoidoruis, .Credo-. VRIJDAG, Mis H. Andrea® Avellimus, Gloria, 2© geb. Owt. H. WilMbrordus, H'.H. Miartckreii Tryplhon en Gez'elffien, Credo. II ZATERDAG, Mis H. Miartinus, Bis- swhopi, BelÜjlder, Gloria,, 2ia geb. Oat. H:. Wi'llibrord, 3 H. M-enna, 4 Paus, Credo. GOES. (Parochie 0. Maaia Magdaleua.) ZONDAG, uitreiking B. Comimuinie om hall' 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8. de Vroeg:, 10 jiiur de Hoogmis. Scha.aloolllecte voor de Kerk'. 1214 nur Maria-Congregatie voor d-e jongere jongens; 2 uur Catechismus; 3 uur- Loi' mat Rozenhoedje half 5 Maria; Congregatie voor de jongere meisjies; 5 uur Patronaat. MAANDAG, slechte één Bi Mia 'lts half adht; ook -t-e 81/4 uur wordt da H. Communie uitgereikt. Maandagavond tot em mat Donderdag avond Lol voor da Geloovige Zielen, om 7 uur met Riozenh-oadj©. DINSDAG, 's Av. 8 ,u,ur Maria-Congret- gatie voor de grootere jongens. DONDERDAG, da ©ea-ste H. Mia pm hal-li acht; ook uitreildng H. ta 8Vi uur. Half tien Veui-Craaitor Gezongen Huewlijlkslmis' voi Vieii'biaem eu Joainna. Rtegina Leelmpo|el. ZATERDAG, vanaf 4 uur gelageuheid om te Weobten; 's ;a,v. 7 uur Loll met Rozenhoedje. Kardinaal Sfhnlte blij den Paus. Dc aartsbisschop van Keulen, Z H. Exc. kardinaal C. Schulte, is Donder dag' door den II. Vader in parliculieia audiëntie ontvangen. Het bezoek van kardinaal Schulte aan Rome zou gevolgd worden door dat der overige Duitsche prelaten. De H, Stoel wenscht door een per soonlijk' contact kennis te nemen vapi die meeningen van het Duitsche episco- paat ten aanzien van '.den tegenwoor- digen toestand in Duitschland en de positie der Duitsche katholieken. Mgr. Arngfiient bij den Paus. Men seint uit Rbme dd. 2 dielzfer: Z. H.Exc Mgr. J. D. J. Aengenent, Bisschop van Haarlem is hedenavond door Z. H. den Paus in particuliere audiëntie ontvangen. Oplichting. Tie, Hiailoo (N.-H.) is een Amsiterdaim- sche' laeisfuradeiur gearresteerd', die verdacht wordt van ptpRchiting. Hij1 hiaid zich cleni- gen tijld geleden vervo,e|gd ten huize via® «em tuinder te Heiloo,, di© 'ha,d geneilec- teerd op een ladvertemtie, .wiaariu h-ypp- thefcen tegen -e,en lage rente werdlein aan- gehede-n, ein haid' geiz-eigd zich te belasten met het bezorgen 'van dergelijke 'hypo theken. Voior de tei nemen moeit© werd hem op zïjm Viea'zloek1 ©en. yoorsohot va,n f'40 door den tuinder ter ha,nd getteld. Elemige dagen later kwam Mj weer terug ©n vroeg moglmanl's f20, welk bedrag hij' 010b .weer van den tuinder kraag. De be- Xoiol'd© hypotheek bleef evenwel' uit en ten slotte mengde do tuinder de politie in het geval, met lala reis|u|lltaa|t, dat de aissura-, -deur is gearresteerd1 en ter beschikking g.eisteld v,an de! justitie te Alkmaar. De' man zou in verschillende pjlaatsen op dezelfdei wijizie lOplichting hebben ge pleegd. Verduistering. Rieeds -geruimen tijd was bekend, dat de boekhouding van den koster van de Nieu we! Kerk der Nederl. Herv. gemeente te Amsterdam niet in orde was. Eien maand ongeveer geleden iisi deze beambte toen geschorst. Bijl het daarop gevolgde vol ledige onderzoek isl gebleken, dat ©en be drag v,an ongeveer f 10.000 is verdwenen. Deize gelden betreffen de opbrengst van de collecten van dei verschillende Nederland- sche Hervormd© kerken te Amsterdam, dia worden afgedragen aan de "kosterij' van de Nieuwe Kerk. Het kerkbestuur heei't thans aangifte gedaan Wij de piolitia en Donderdagmiddag is d© koste rgearreeteerd en '.opgesloten. In kokende olie gc-vaReni. Eiergistermiorgen is de lO-japige arbei der C. Jl. Stol, werkzaam bijl de N.|V. Uit-1 .Ihoiornsch Tleerbcdrïjï te Uithoofn, in ©an ketel (kickende plia gevallen. ïoen mem hem er uit kaalde, bleek hij' reeds te. zlijb Diyerleden. HSj' laat een vrouw en acht kindexen achter. Dreigbrieven. In verband met het feit-, dat t© Hiuizlem weder twee dreigbrieven zljh ontvangen, waaa-van een den eise'h bevatte tot d'epo- mcering van i" 10.000, heeft de politie den i2'2i-jarigen P. Kn, gearresteerd. Hïjl was in de eerste twee dreigbrieven aangeiwle,- zien ,als tusscbenpeijspon, die dein trom mel toet. de glevraagde som1 moest viepJ voteren. Ivn. is vtoor den officier v,an jiustitie geleid en t& Amsterda|mi opigeslou tent - Utrecht's advocaat gearresteerd Op 'last van den Ctopi|m'. Van Plölitie in de tweede ftfdeieling 1 te Utrecht Wtegens medeplichtigheid a,an opjliehting voor 'n b©dr,agL_van f 1500, ide Utrechte selhe advocaat mr. V. gearresteerd nceldt 'het „Utr. Dlbl1.", Hoe de tr;ansacitie, waarin dh advocaat ibletxokls.en is geweest, heeft plaatsgehad', js uiteraard moeilijk1 na, te gaan, d'oelh de gang, van zlaken komt in het kbrt hierop neer Iemand 'had geld een bedrag van 8,000 noodig om ©en transactie, heit kiotop«n van een yiljla, tot staind te bren gen. Do .advöQaa.t in kwestie bleeik be>- reid te 'zijh .hiertoe zlijln medewerking te v|erleenen. Bijl hem Bloest dan ee® Wq- dxag val1 1500 gestort wiorden, waardoor (da benaodigde f 8000 vrfjl kon wordein gemaakt -en eon aa-chiteet die ook' in het elotmpiLot bietroklken toaa', .zlijfo. geld' klon krijgen. Be,t resultaat van deze ingewikkieïda Iziaakj was, -dat dei benadeelde geheell te )gjo|eder -tro-uw zlijln geld stortte en clr Verder niets meer van hooiridla. Tenslotte is een aanklacht Wijl de justitie ingediend, waarvan het resultaat is ge- wteest, dat thans tot da arrestaitia van dfen advociaa-t is overgegaan. Eien raadselachtig gevflii te Schoonhoven, [Woensdagmorgen trok het de aandacht van die buren en kennissen, dat van het igpz'in van de weduwe H. O. van dent (BergWalter, "wonend op d© Varkensl- markt te Slchoionhoven, zich niemand ver toonde. Eerst na den middag nam' d© tim merman de Lange liet initiatief om leen familielid in kennis te stellen mlet het ongewone verschijnsel. Samen wisten zij do. achterdeur ta fóroeerien. Het was in middels lia'lf vier geworden. Op «en der slaapkamers vond jmfem de 74-jarige weduwe van den Berg Re- wusteloos te bed en haar 43-jarigei doc'h- tea' A. UV Hj. Van den Berg hewlustejUoiö^ op ©en stoel. Op' ©en andere slaapkatn'er vond men den 6 6-jarigen broer van 1de 'weduwe A. .Walter eveneens bewust,'et loos' te bed. I I OnmiddéiEijk' wierden de drie plaat-selEjlkie geneesheeren gewaai-schuwd, van wie er tvV-e spoedig ter ^feaatse waron. Zijl stell- den pogingen in het werk om de levtems'- geesten weer op te wekken. Ook eehigla lelden van de Eisrst© Ipuïpi bij! Ongelukkleij hebben met ©en zluurstoftoestel pogingen daartoe aangewend. Aanvankelijk: slaagden diie niet Later had men bijl de twee, laaitsifj- genoemden suidoee1. a Donderdagmiddag is er eenig' licht gekomen in de z'aaki van' het bewusteloos raken v.an drie mensciban in een, wa ning 'aan de V.arkeinsmarkt te SdhoonC- Ihoven. 1 Enkele werkloözien onder leiding van Igjelmeenteweiken hebben bijl 't opgr.aviein idér 'gasleiding groot.e stukkien v,an 'n oord omvangrijk gelbtauw gevonden. Daarin bleek izidh een soort gewelf te bevindefQ., waaruit ©en sterk© gaslucht naai- buiten' istroomde. Die aanwezigheid van gas was trouwens reeds gebleken bijl het afibre-* ken van stukken muur, waarbijl enkele) ontpl,of'fÏLg|en 'plaats Vonden. Hk>e het gas in het gewelf is gekomen weet Men) nog niet precies; misschien nit eon lek in dei gasleiding, dat izic'h in de biuurt bee "vond en door den grand naar het gewelf, van waar uit het weer in d© woning moet izïjh gedrongen. Deze 'cloimcclusie komt overeen met. die welke Imfen igetpakklen heeft uit het' blaedonderz'oek' te' Utredht', 'dat wijkt op vergiftigmg door ktaolmlo'- n|oky(d©. keeren weer terug na het gebruik' van Mlijlnhardt's Zen u w t abl c l te 11 Glaizen Bni^jte 75 ct. Bij! Apoth. en D|roigisfcen. Dlei toestand man imlej. A. (Jl. H. v. d- Berg 'blijft vooruitgaan. In verband met haar zwakken toestand klon zïj1 niog niet ■regelmatig worden verhootr'd. Die heer A. ,W,altter is sedert Donderdagavond heel 'wat beter. Oiok hijf is echter nog te zwau om te worden verhoord. Ten opzichte van de oude weduwe II. O. van den BergW,alter valt nog geen wïjizdging in den toestand ta metden. Gisttied'oöhifcönid is mejj. H. CL v. dl. Beïg, zonder bij! keeniis te zijn gekioiueu, aan de gevolgen van d'a verstikking! Ovbrledlen. De toestand vain d'en hoer A. iWiaLt.er dis wederom verergerd en blaart nu graoitja zorg. Ecu uude moordzaak'. Tei Heiligerle-e is aexgisiteren gearrestieielrd da 31-j,arige landarbeider J. S. uit Ziuid- broek, die er van verdacht wopdlt den moord op de familie. Molanus in Augus tus 1931 te- Zuidhraek1 te1 hebben gepjieleigd. (Dloor een trein overreden ten gedood, Eergisteravond ongeveer half 9, bevond zich de 38-j,ariiga kommies der belastingen te Alkmaar, de heer J. W. van Ginkel, in vertiand met een vermoedelijke oviertrc- ding. op, ins|p|aotie bijl een 'doiorloopemd spoor nabij' het station. Men heeft den man daar later dood aangetroffen. Hij ia waarschijnlijk door ©en rangeeremden trein overreden en gedood. Lindbergh in ons land. Donderdaginiddag, even ovler drieën, is Lindbergh met ttjn watervliegtuig in de marine-vlieghaven te Sichellingwoude maer- Iglestreken. Er was niet veel belangstel1-' ing. Het was biuiïg weder, mtet telkjens uitslchietende windstaotlen uit het Wies ten; heel wat mindfer gunstig weer dan in jJluni vajl dit jaar, taein de Italiaanf- sche luchtmaarsehalk Balbo hier ter, zlelf- Ider plaatse .aankwam', op weg naar Ainierïka. (Lindbergh vloog, naar mem weet, de r.oiute van Amerika, in o®a|ge.- keierde richting, ©n wel over Gnoennlannd •en IJsland naar Oslk», waarna hijl een beelen toier door Eunapia maakte', naajr Rusland isenerzijds, Engeland and&rzlijida ien Frankrijk. Nederland is het laatste land in d« rij', wat, volgens! deslfundigien, ieen gunstige omstandigheid is. Het bel- treft hier een zakenreis, een in3pac'(iii&- xeis, ,aan het eind waarvan de Oceaanl vlieger en 'zijn vrouw wat in het Zuiden) van Frankrijk 'gaan uitrusten. Het eéhto paar vertoeft momenteel in den Haag. Auto rijdt opl groep scholieren in. Giistermnrgtem ta ongeveer 8 uur is ie!en groote vraehtiautn, geladen melt atpo», blij' hielt pla.ssc.eren van een etilshaamidem auito, ingereden op een groep laea'linlgbn van de Christelijke Kwieeksdiool te Gorinochem, die op de 'ffiets; ,o|p| weg waren naar sdhoioi. Enkielen van hen lieplen eeniga swhrammen ©p Die. 18-jiarige J. van Hossen uit Her- wijnen w:a,s er -echter zeer -eirnjslti'g aan tee. Zwaargewond Iwerd d© jongen opigeniomen en in een woning binnengedragen. Bern kwartier na het ongeluk is die jongen ioverleiden. Een admiraal, «lie afdreef. Men meldt uit Den Heldler: Dg marine heelt Donderdagavond in gronbe apiannin-g gezeten. De® middags om half twe© was de marine-motjoTsloieip M 2 uit da ha-ven van Nieiuwediepi naar Texel vertrokken. Aan boord van deze motorsloep was o. m. de oommandanit der marine, viae-a,dmiraai C. J. El. Brntel da la Rivière, dj© met den officier van aummistraitiie dleac 2de klas van Houten na,ar Oude Schild moest, H-eit weer was slecht- er stond' een stjevige Zuid-Wjeisltlen wind -en de ze© w,a® zleer rn'w. Om 4 uur vertrok da admiraal Van Texel. Toen de motorsloep vlak Voor de. haven van Nieuwediepi was-, sloeg dloor omver-, klaarlhre o-orziaak de motor af. AMo plo- ginlgtem om den m-otor opl gamgbe krijgen Waren tevergeefs. Do-or den sterklen vliotad- stroom werd het liohtie scheepje gegr.epteq en dreef' het in de richting van den Zuid- wal. Er werd een anker uitgegooid', doch dat bleek niie|t te houden en 20101 verkteftrdu men al spoadig in ©en gevaarlijke (pjoistitie^ a!a,ar m«n inet tapnelijkte smelheid naar «te ondiepte dneief -en men gaen ©terkfe liahtien had om naar dem wal de haAelijke ploisifa» ta seinen an hulp te vragen. ïoen achter de duisternis wais gevalle® en de motorslloepl noig niet in da luaven wa,s teruggekeerd, begon men ziA in die® Beloer ongerust te miaken. Door de ma rine autoriteiten werd Ouidesohild en. Go-x- dorp opgebbl-d' en toen mein daar vernam, dat d'e sloep om 4 uur verbnokke® was, mm de ongernsthedd toe. Dm 5 u. 26 vertrok' de reddingsbioiolf/ D.-i'us Rijkers met sollippler Ctoein Boit 'en z'ijin mamnen uit ds havan, opi zloiek naiar ne verdweman sloepl met. de hoogste marines awtoriteit .a,an bbord. Om 6 u. 35 volgda da 'slaeplbloiot Drerate, van de maatsah'apfpij, .W'jj'nmullar, gavolg'd dtoor de Vuloanius ae| torpedloboot Z 5. Op de direotie zag nun met splamning! naar «enig bericht .uit. Opi het havenkantoor stiomd mau in geres gaine verbiudiiigl met den vuurtoren, dia weer in dnaoidlbozie verbinding stond met <1© Dorus Rijkers. Om kwart voor acht kwam het bericht opi het havenkantoor ©b bijl .den loodscioimimisisaris:, dat 3e Dorua Rijkers de s'loepl had opgehaald en het vaartuig naar da haven sleepte. Tien mi nuten daarna k'wiam de mededeeling, dat iaan Voord alles wel wasi en om kwart over acht kwam do reddingbioiO't binnen, met de M 2 opi sleeptouw. De Dorus Rijkers had de sloep bij den Zuid wal oplgeplikt en was juist .bijtijd!» gekomen, omdat hier slechts bij! dit z'eer ho.ogla tij 2 Meter water stond en bij vals lend water -da sloep groiote kans had had om te slaan. H-et was voor de reddingboot zelf niet zonder gevaar geweest om die plaats, waar da M 2 lag te ber eiken, do oh Ooen Bof -en z'ijn mannen zijn niet spoedig bevrseSd en wilae in geen enkel geval zbo- vlak bïjj bet voorwerpl van hun redding, de zaak in den ste-eik laten. In goede conditie, door en door nat-, kwam de admiraal aan wal en begaf' zich oogentlikkelijk1 na;ar het. directiegabouw. Dl© overval te bittard. De 67-j.arige Ri. Tumjmers, die vorige week Hij' eten overval in zlijln woning ern-i stig werd gewond, is in ket ziekenhuis te Sittard, overleden. Auto ander den trein. Bïj; wachtpost 14 op den onbewaakten nlverweg tuss-c'hen Tilburg en Breda is teergistermorge-n een Vrachtauto dour ©en trein aangereden. TJte chauffeur S|. v. d. Brand© uit Tilburg cn de veehandelaar; Ph. Roksnoer ©veneens' uit Tilburg, werf den op slag gedood. H'et uitziAt' opl den olverweg is goed. Vermoiedeïijk heeft de clhauffeur door den regen niet go-ed uit-» Djc verkeerde aangeschoten. Dinsdagavond werd bïj' de besclhietingi van een smokkelauto- te Slwallmte-n waarbljl de btestuuxder ni-et voldeed aan het bevel van de cOmlmiez'en om -te stop-pte®,. de beetuurder van een uit dezelfde ridliting naderenden vrachtauto getroffen. De kogel drong door de- vooruit in de Cabine, waar door d-e chauffeur v. d. Riezten verwonding gen van glas-sAerven opliep1. N.a -Ver-1 Ibbnd'en te zlijln, heeft de chauffeur va® het gevial aangifte ge-daan blij1 d© mjareiJ •clhaussee. Auto geslipt. -Woensdagnacht is een auto-, bestuurd door den heer Jl A. Vlas-, kunsthandelaar te Amsterdalml op- jien Muiderstraatweg tengevolge van de gladheid Van de® weg! geslipt en over den k-opi geslagen. D|d i23'-jarige lieer Vlas, die aleen in dien wagen zat, werd onmiddellijk gedood. Dia -auto werd vernield. Door de tram overreden en gedood. Donderdagmorgen ia ,de 80jjarige Jl. Rosen te Wel, Limburg, bijl 'het overste ken van de tramïijln door een tram) Va® d-e Maasb'uurt spoorweg gegrepen en op slag gedood. Een slcephaat zoek, V.D. meldt uit AimWerdam: Die a,an den Singel gevestigd© firma Albatros, die een steepbiootbedfijlf ©.xpliodl teert aan den Am'stel hïjl de Munt en op 3 October 2.1. haar motordSjrelcbtiesl-oiolplj boot „Albatros" voor «en sleie-preis naam Maastricht had gezonden, heeft sindsdie® d'0 bloot, noA den sehippter ervan, izAeyei R'. de H„, teruggezien ©n ev©nminl vernop men. waar het vaartuig zich bevindt. 'Wlij! vernemen in dit geval, dat het 'da gewoonte is dat de eohiplpters bijl dergep lïj'k'a bedrfjVen opdraAt hebben om' ta trachten gedurende de sleepreis nog voois and-ere sloepen ©o-nntraot te maken odii 'deize naar bepaald© plaatsen te brengen1. Zoo'n sliaepboot kan dan geruimen tijld uitb'IijVien, dooh de schipper, di© dus een graote mate vau vrijheid heeft, is dan verplicht aan zïjh firma imlededeeling te doen waar Mji Zioh ophoudt. Voorts mwet'. hjjl tevens op geregelde fijlden de ontvanj»- gen gelden m©t z'ijn directie vereffenie®-. In dit geval is dat eAter niet geschied^, iztoiodat de directie van g©noemd bedrijjl' zich verplicht Zag de politie van liet gee Ueurde in kennis te eteüan. Dte ©omimSsary van dit 'bureau heeft daar op 'befcemd late® maken, dat de betrokken edhipp'ei' izicb lontoaiddelïijlk naar Amlsterdam. mioet bd- geven. 1 Ij Mtet dat al staat no.g niet vast, dat' da man izich aan verduistering heeft schuilb dig gemaakt; eerst als Mj' gevonden is, Zal dit moeten blijkten, B'0«r een ante «verreden ea gedood. Die 11-jarige Jl Steiger van den Ka« tendreAtschen Lagedijk is gisteremii avond bijl de® WolphaertsboAt te Rtdam onder een auto geraakt. Met een schedeH-i bireuk is het meisje naar het ziefchuis a»n den Coolsingel' vervoerd, waar 'Zijl bij! .aanf komst bleak te zlijln overleden. 1 Ante tc water. Gisteravond is nabij' Edam een auto, af komstig uit Bulsaulml, «n waarin beihalve did

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2