ember a.s. :ola IN - GOES in- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c ekens BIJ iOE5 Eerste Blad DOOWE EGBERTS- eden Riks bletfert c!uenza [r.v: m II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS L CHE COURANT forarts. rlje. Tientje ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 en. groote waarde van publiciteit 11 VAM OVER DE GRENZEN BUITENLAND CHINA BINNENLAND f[ UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES PAARSMERK mbar dagelijks van van Dr. HUESE» n een NUMMER 131 29*™ JAARGANG 'ïiets anders dan het |kea, inplaats van te Inen tot U zal komen s op zaken af!! Me» lette vooral op _den- naam ririn Sanapj daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak :n vervalsching. rijs 40 en 75 cf. roefbuisje* 25 ct. ApoO. ca DrogMM. 9 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 4-74-. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0,90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN .Wiegend Dit nummer bestaat uit twee bladen Wleekrevue. Aan wereldnieuws geien gebrek'. Ete zeÜb-ewuste Na-zi'is beiblblen daz-ei wiqek tweemaal moeten oajpiil|ulaeren viqor die „ko ningin der -aard©", dei pars. De Ru-ssiisc-hi© journalisten, destijds Duit-sehlamd uitge duwd, omda.t zijl ©en verslag voyer hot Bijksdoghkand'-plrooeB uitbrachten, diarti Berlijn niet «anstomd, zullen m-oge®. terug- keere®. Bet cngen-o-egen v,a.n Rjuisfam-d lag da heere-n zoo, ma,ar ciff die maag, dat z'ij met liangen-de- pnottj-es tenslotte de.haklen- kruisvlap4g-eptrekie® hebben. Yam de weiekl llegingen .de, Bei-ersche getrouwe® w©er de onvoorzichtigheid om den E®gel!sche® jiour- ualist Panten' te arresteer,en, "Wijl -dezle, ©e® levendig verslag had' geschreven ovbr dia militaire parade, welke de stormtroep.® tg Kdh-eim in Beieren gethou-dle® hafcibe®. Aan tie pers w,ais Bevolen. <m pwer het militair karakter v;am deze plarade, waar aan 20.000 man deielnaim-e-tt te zwijgt®, ook mocht en geen melding gemaakt wor den van het -afvuren der salU|u|tldshptie®:, Hitier ter ©ere, en van d'e inspleiatd© door den chef van den staf- Panter had zi-ch de vrijheid veroor loofd om tel schrijven walt hij zag ;en stnurdm. an de „Daily Telegraph" Bericht da.t 'n deel der „ongewapende" triO-epan marcheerde met geiweer ie® blajjmieit en allen een nieuw maisehlied Biet refrein „Volk'' te wapi „landverraad en gruwel' werd Panter toen eisehte natuurlijk vrijlating uardla-an en na w.a,t offfii rieie-l tegen-,gieiplruit ted, werd da,ar Dondei'daga.vomd aan vol daan. Wij1 bleigrijpen niet, dat de Nazi's over 't lioiofd zien, welk' gevaarlijk spel letje z-e «pielen. Hoe zal het buitenland ooit -aan Hitlers vre,do-woorden kunnen gelooven, wanneer dit uitdagend en ge- ffiimrinm-g-gehbu-d-en soldaatje-stpieie® voort' duurt. Watt een argwaan mo-et het in da wereld brengen, wanneer de man, die durft weer te gev-en. wait hij' Waarneemt, gevan gen, genomen wordt. Hiiblei' hietiomiglt voort durend. dat bet militair gedoe noiodig is te-gien heit bolsjewisme. Toch Jieet dit bols jewisme in Duitsehland volkome® vernie tigd. Daar zit itoch 'n tegenstrijdigheid van zwaar kaliber in, nietwaar. Ook de voiortzethmgl va,n hieifc Rijksdiag- bnand-proces te Bprlijb isi niet geschikt ,om Duitsehland vriemd'en tie bezorgen. De on partijdigheid der e©rst© zibtinjgen hebben dei rccht-ers allgekgd'. De nat. eoc. getui gen wórd-en óverdreven ho-ffe-lijk beihan-. deld; d-e anderen ontvangen snauw -op snauw, zoo,dra z'e iets zeggen dat gunstig voor de verdachten is. Men moest de ver- fooning ina,ar vlug aftreken! V T Op den Balkan worden momenteel de o-ude vee ten vergeten -en de -onderling „aan geknoopte vriendschaiplsb'and en strekken zich thans ook tof Roemenië vit. Na jaren lange twisten is' d-ei toenadering tuissehen Bulgarije en Roemenië begonnen. De bleide koningen hebb-en elkaar .ontmeet en ge durende een boottocht opi den. Dona-u, 'n langdurige, conferentie gehad, in Bijzijn van hun dip,kun a lick en staf. Wie zijn nan zooveel verwijdering ,en wrijving geWend geraakt in West-Eiuropia, dat het werMijfkj vreemd is, wanneer er ergens leisrldjike Wer- zoeningspiqgingen aan den gang zijh- Ala er maar wederzijds „greintje waarlijk goeden wil was, k'om dei eeUwig© p-nruist in Eluropla, ophouden. Voprh-eem kon den Balkan niet veel goeds woordig tonnen ze er mear verstand "dan m het overig deel van Europa, Wanneer de kleine Entente- ook milder wordt-, er zijn teek-enen van, dan kan er in- 'Oost-- Europa- althans -een belter© t-ïjld aanbreken. In Palestina is het weer tot bloedige onlusten gekomen. Do Mohammedanen zien met toenemende verbittering dia Jopd- sehei emigratie aanwassen. Zijl kunnen het niet verkroppen, dat het vreemde ras langzaam do-ch zieker opdringt. Zijl be schuldigen den mandaathonidier Enge land -ervan, partijdig te zijn. in het vo-ordeel -der J-odem. Vandaar btoeit het er a-ltijd en er is maar 'n ewinig vuutr noodig om uitslaande vlammen te yer- wiekken. Omdat Engieland zulke kwetsbare pUeik'- ken heeft in andere Mobamm-edaansicbs gebieden, betrachtta het altijd! 'n grooibq lankmoedigheid. Ditmaal he-eï't het, eehlfcer gord toagiealaigen, waardoor de opstand niet zulke gevaarlijke afinetingen ia,annam dan vroeger wel eens het glev,al was. H|eit schijnt, dat Engeland zioh fieglenwaordiig, j i i,m ®r^3°b-ln:dië stie-rk gevoiellti en dat het zioh- minder gereserveerd blehodft te toonen dan voor enkele jaren tat geval was. De eoonomjjsicbe verdorring heeft do tevolkmg nn de tropien nog jmeer terneler- STsliajgen dan eldders. Araki d© beruchte Japansohe minister Van Oorlog, verraste de wereld deze welek met oen pllian van 'n- w-ereli tusschien 'n neigie-n-tial sltaten, dat heeft in den Stillen Oceaan. Na rijn over duidelijke propaganda voor 'n politiek van geweld, staat men eenjgtszi-nls raar te k'ijken van zoo'n -ommekeer. Toch was -er wel -eeniige rejdto v-qor -elen matiging ,in de plroviooeerende hoiuding der Japiansche, oioriiogislkli-ek. De brodhiure van Araki, waarin deze de Wereldvelroiviea.'inig ta vu,u>r eu tie zwaard' als- een J,apianWlj ideaal toelic-htlte, heieïit -de staten wiakkeir gemaakt. Had Araki- alleen over dSiS „ideaal" giesproken, dan zoiu hijl het wel ontkend hebben; 'het gedrukte .woord ia evenwel niet te verloochenlen. Eternala Dmtsdhland geiraakte Japian in een isole ment. Am-erikia, sloot gezwind vrieindsiehiap met Rusland -en vernietigde daarmee bat plan van Araki om eerst met Riusla-nd afl tö rekenen en vervolgens Amerika ,aan te p'alrken. Japan werkt nu o-p-enlSjik', ©erSt -gebeurde 'dit in h-e|t geheim, ,aia;n 'u bon-dlge- nootschp' mielt China,. ,om -althans één vriend te krijgen. In alfwaohtdxii.g van dan uitslag de-zei' zbnderlinge- handelingen, taeiffc nu Araki z'ijh conferentie-plan ingediend. Is het ernstig ge-meien-d of' .all-een 'n zij'-lzlat o-m tijd te wi-nnen Men staat voor raadsel-en. Vast' is wel dat Japan heel moeilijk heit vertrouwen kan terugwinnen, zoolang helt mensahien als Araki op hoog© posten duldt of dul den moet. ENGELAND D!c genfeenferaadsverkieizingen. Dó totale uitslag van de jgiemeientei'aiaaids vierkieizingen is, dat do arbeidterspiajijtiijl netto 177 zetels gewonnen heeft en wd 106 o-pi die conservatieven, 43 op de, cn- ■afh.ankielijken -en 28 op' do liberalen. RUSLAND E-rkéiuiiiig d«ar de Kfeine Entente. In politiek© 'kringen te Mosk'oui ver wacht mien binnenkort de aklenning do jure van Sbwj'et R,usland -door da Kbeme Entente. In de dri-e staten z-ai een gemeietni- sdhappiel-ijk gezantschap worden gevestigd. Japan in MaiMs-jfiórijlc, Na een b-ezletting van bïjinai zes maaan- den 'zlijh de Japansohe troepen begonnen in sn-el templo het gelbied' in Noord-Chinia tien Zuiden Van den Grooten Muur te ointr-uimen. Die tr-oepien worden in Noon- Eelijke richting ter-uglgietrDklken en gtó- cnmlcentreerd in de provincie 'Jéhol -en in Mantsjlodkwo. D|eze beweging wordt in militaire kringen .bteeho-uwd al-s leen, otadierdeel van de nieuwe Hlapialns'che' aiotie to-t versterking der strijdkrachten in N.- Ma'ntsjloie'iSjle, langs de Siberisdhe greni i 'dier SoiwjetJ-Dnie. Ten minste een, ge- heele UjapanSc'hie divisie komt -door deze ontruiming vriji -olmi die troep'en langs de -Sfblerisdh-e grans te verstekken. Eifn RiassisclrCliineesch niet- aanvalsvrrdiag? Volgens een beridht ,uit Sjanghai, dat ta Parijs ontvangen: is, Ji'aeft de -gekant van 'de S|owjet(Unie aan ,dei ©antral© Chinee- sehia regeering het voorstel' oVelrgebltafchti voor een RlussiSclh-Ohineejish non-agressie- vjerdrag. Commissaris der Koningin in Groningen. Bijl K. B. is mieit ingang van 1 Died. a.s. blenoemid tot C|o|mniis«ariis dier Koningin, in da pirovinicls G®o.ningen, dr. J. P. Foakeima, Amdr-eaie, burgfcmie'esiber van Utrecht, me-t gelïjkfeij'dig eervol «wrfjsSlag -aï'si zoodanig. Tegen de z-edeunntaarding. D|e -zedelijlkei ontaarding die zich, de- aen zbJner vooral, in brute v-o^men. bpemw b'aarde, werd door de ovcalheid. veel te slap, of heelemaal niet tegen gegaan; het klwam zelfs voor dat overheid-sp-ersionen eg a-an meededen. I Van partic|uliera feijlde 19 tegen een en ander gelukkig veel' verz'ct gekoro-en eu al zeer verheugend is het' protest dat 'do RI.-KI. Artsenvereenigiiig dez© wejelk -aan onz'a voftsvertegenwoordigers fzlomid'. iWlj! ontleenen het volgend© eraan:.- „Medici hebben uit den aard der teak een open oog voor hygiënisch© toestanden iein juichen het daarom- ten zeerste toe, wanneer veelvuldig gelegenheid wordt g|e- geven dat de m-ens'dh lichaalml en 'geest kan sterken 'door baden eni -ziweim|m)ciiï of -gebruik maakt van de stralende energie der zon, die op hetlich'aaml vaak Zulk een weldadig-en invloed -uitoefent, hoewel er ook hygjënis'che 'nadeeléii Zijlu n-an te; wijzen. Indien nu uitsluitend dezle motieven de velen er toe bewogen van dsZe matuurt- baden gebruik te makien, en mlem bijf de ojprichting alleen opi dszle motieven het ■dog gevestigd hield, de R|.-KI. Artsen vereenigiiig torn Zich zich zlek'er niet met dit sohrijVen tot u hebben' glericht, maar, nu de zlomerv.adanties VoorWj! ziijlrr eni zij derhalve nog meier dan tot nu to-e het geval was, zich heeft kunnen overtuigen dat onder den dekmantel der hygiënei da immoraliteit meer en meer toeneotot en allerwegen als- het ware de naaktc'ult-uur wordt gepropageerd, doet Zij' opi h Hloiog Edelgestrengo H,e-ei'en een ernstig 'bfe|r|oie-p olm vanuit -de RI.-K. Kamlerfraictie een sterke actie te doen uitgaan, opdat 'ons Christelijk vollk' niet verder doo® de-Ze verderfelijke strooming woWde beslmlet. Het Zijh voornamelijk de „gielmiengde" izlwem1- en zbnn-e(badeii, die het hunne er toe bïj'dragen, dat de mensfch.eïij|k© harts tochten worden opgewekt, terwijl de on- igeJpaste kleeding, waarin velen jidh Zoo- wel binnen als buiten di« terreinen duiven vertonnen, de ergernis van- elk' weldenkend mensch ttnloet opwekken, terwijl boven dien deze toenemende immoraliteit fat soenlijke m-enschen ervan- weerhoudt van de hygiënische voiordeieden te -genieten. iWaar 'bluitenlandsche reg-eeringen het no-odig geoordeeld hebben, in te grijlpeu, ,om aan delzte onzledelijkheidsb'eweging piaal en pedk te stellen, waar evenzeer in onzle liberale 'pers stiemlmlen o,pigaan, 'dat op dit gelbied van onze hooggeroemde vrijl- lieid schandelijk' misbruik' wordt gamlaakt, meent 'de RI.-K'. 'Artsfenvereeniging, 'dat toch aefk-er in den land als het onze zulke toestanden niet mogteni worden geduld en dat het opi den weg van onze volksver tegenwoordiging 'ligit, meer dan tot nu toe het igeyal was-,'tegen dit aluivdl stelling ta nemen, te inteer w,aar het toch ook- tot haar taak' ,en plicht behoort den ChristleK lijken geest ten Zeden va® on9 Volk! t'a beschermen en ,aan te kweelke®. Naar hare meaning is diezte- aaangel-e-gent heid van zJoo- groote beteekenis en vau too algemeen landsbelang, dat de regeling hiervan niet tonder mleer aan de geimleelnt'e- hesturen die zich ten deze vaak dooi; fin-anciëe-le overwegingen -laten leiden, miag worden overgelaten, maar dat een ingnij1- pen van regeieringswege dio-or middel van ©en algemeene regeling mobdiz'akiedijk! is. Naar haar inzicht is1 uitsluitend heil- te ■verwachten, indien „gemengde" zlwelm1- en abinne'baden definitief verboden worden, dara /Zelfs een sclhbrjn toeigepiastel coA tnote geen v-oMolemde waarbbrg' biedt tegen de bestaande groote moreele gevaren. De R.-K. Arts-enveroeniging verziofeM •u dierhalve met a-andrang pim1 uw steun en invloed te willen aanweinden, teneinde' gemeenschappleljfc dcZe verderfeljlbb Istlóoming te ibestrijden." Saiarish'wcsties. Nog -steed's kamt het' voor, diaifc geimieiau- tefhies'ture-n -eu 'bleisltjuren v-a-n -amdeire p|u- bliielkrechteiijke wirp|oiia|tiieis hesjliissingen omtremt ee® o-v-erigeus nioo-dza-kelijfk ge- 0 or de el.do verlaging van d-e- lloiouen van hun personeie)! fl-arihoiuden, im afwaohtiag van het raiplplo-rt -der oommislsia-S'cllilouifceliH. Zoodanig .uitsfeliein va-n maaitffiieigelie®, -dia de| plaatselijke; overheid, 10® gr-ond van de feite®, zelve nopdlziakelijlk oiordeejit, valt te laken en 19 in strijld met hafgteiem de Rleige-erinig in -dleze izware- tijiden allSj rlanaten -eisch laiatn de besturen der lagere pluiblieke orgia-nein -stelt, -n.l. bet geven .vapi -een doelbteivuste-, van verantwoprdelijkheidB- bieset' -getuigende, kiiajchitiga leiding. Kien 'Weroielpi op de -aommisislie-Siclboiuten- voo,r^ Zoiodainig uitshel- is yaorte gehieel onjuist en onaanvaardbaar, om-dlat deze commissi© de Rjegeiering- zal' aidviis-'eeZein omtrent de ba,ar wadbtende ta-ak bijl aan- va,arding van de. aanhangige wijziging van de| Ambtena-i'ieinwelt, -en niet zal adviteere® over de ioji da besture® der lagerla argja-- nen rustende tia-ak en veranfwaordlel'ijlkbeid, hun salai'i-sineig-eLmgien .te doen- aarfuiten nam geiwijlzligld© .tnaslfanden en -omstan digheden waa,rvan da red-eüijlke VervuliKmig o;m. z-al v p- o 1' lt o m n, dat da Riegiee-. ring' .t. z. t van de h-a-ar je veirlteenen 'ble-- voegdbei-d zou tieihloeven: gebruik te maken T ent im- 11-telling van teehleningeu. Reeds voord-at enk-'e-le m-aanden gelede® een tentoonstelling van teiekteningjein- van le-erlingeu der scholen in Tsij-eAo .Slowa kije in het Schoolmuseum a-an de Niejuiw© Haven lalh-ier plaiats had, wan _b!ij' het bieistuur van dit Miu-'seuim de - gedaobte opgekomen 10m van teefceningen van de kinderen van de .verschillende iim'iciiliii- gen van onderwïjis in Zeeland een ten toonstelling te houden. Dank zijl de groote medewerking! goio- wiel van de zijde van het bijzonder alsl vlan n-eit opienhlaiar -onderwij-'s-, beeft bat besituiur daarbij geholpten -do|or da teek'enleleiraiieu, die ook bij; de eerste tentoonstelling hun steun verleemden, met de inrichting ige® groot succes- hlereikt en wiji twijfleleu Kir niet aan. o'fl -opk1 nu zal «en druik hleizioidlj toon-en, dat m-en dit sltreiven oml prijlsi weet tel stollen. Heneninid-dog bad de oplening p-Ia-ais, ma,ar wij' zijn in da gel-egen-h-eid gew-elest vooraf een kijkje, te nemen en rade® ieder .aan eerst ba gaan naar de tweede zaal links van de- gang. Hier vindt mten het w-erk der kleuters, d-e leerlingen van voorbereidend© of fröbelscholen -uit ver schillend© ideeHen van de -pirovincie. De volgend© zia-al, -oio-k' noig -aan de zïjid-e va-n de gang brengt ons b'ij! die: resultaten van het lager onderwijl en daarbij. fro| liet ons, 'dat men is aiilgleistapit van model len, als kuhluElsein e-n bfokk'en; ma,ar 'da,t men als voorbeeld gaelft afb-eelidinglen van dieren :en van Voorweripien uit bat daige- lijkseb leven oil well1, dat men de keuze van het onderweirpl aan de kinderen .over-; laat en in heidla 'gevallen blijk gteeflt rieke- ning te 'houd-en melt d-e psyoh© van bet kind. De eerste zia-al aan -da ander© z'ijlda der ga mg geeft nog -een deel va® heit werk' de-r lagere schol-en, maar -qok' die van inrich tingen voor ®i|tigdb!reii-d lager on-d-erwijisl, wa-r-aidoior |d'e| climax in bet voortgebrachte nog pte-rk-'er waarneembia-ar is. In de vierde -en la.ats|te zaal trekken d-e mooie teekteningen van d.e leerlingen- van de R. H-. B. S.«n, -d-e' Hian-delssijlrolen, bet gymnasium en niet -hef mingt die der kweiebsdholen, wiaaronder Versldhalfendle goede bbrdteokleiningan, de laiandacibt. Da tentoonatlellinlg is tot' en mlet 11 November iedere® werkdag geopend van 2< toit 4 -ein v-ain 7 fjdfc 9 uiur. P'oJdlei' .Wai'ihercn. In de vacature Van wijlen Mr. J). A-. flejij'se en van den beer Mr M. O. v, d. Minne, die tot Raad is benoemd, wer den bijl teandidaatstelling gekbizten tot com- misaarufee-n van den polder .Wlalicheren! de heerein C. A. Van -Waelderen te Vliss singen en Mr. L. vain Andel te Middelt biirg. 1 1 ZIJ WED.C| -EEN ANDER M|E|NSiüH1 en gaf het aak aan htair kleine meid. „Alles heb ik geprobeerd, omdat ik) :Zoo 'benauwd werd door hoestbuien, da.t ik -Zelfs mijn bezigheden niet {meer Ifoinl ver richten. Ik was kbrtademig ©n leed daarll bijl aan zware hoofdplijjaen. Mijln man raadd-e mij' aan Abdliilsironp te, koiapen. (T'a-adie slijm kwaiml -blij het gebruik, lbsl, wa-ardo-or da ademhaling gam|a,kkrilijlk)ei; wterd. Ik heb de behandeling een tïjidje voortgezet en kan verklaren mteti de Abi-i dijlsiroop ©en geheel ander m'enstebf te zlij|® geworden. O pk voor mSj'n kfein© mieid Igielbruik ik' -het isteede met gloed resultaat";. Zoo -Schrijft ons Mjavr. dj. -vl. E. te M„ wier origineel© brief voclr iedei" ter in-ztaga ligt Iiedereen 'die van borstbenauwdheden) te lijden heeft, tol' verstandig doe® red ding tte zoeken bijl d© vanouds beroemde Aklter's A-bdEjsiropip. Moeders VoioRal Zult ten .gpe-d doen Abidijlsiropp aan bun, kinb dieren te -gaven al-9 zfijf hebben kbul gevab en overd,ag of '9 nachts begimneuf te lioesh ten. Abdijfeiroop heeft eeu huiverende, v|er.z!aahtende werking op da ademhaling^ o.nga;iilea, dank hijl haar blijlzlom'dere sam-eni- steffing uit kiuideb-exfcaic'te®. Tihau-s per iflleisch^ ï'l—tf 1,50 'en jfl;2'/75. Alioiin ■vjerkiijgbaar. AbdEj(si|rpp.pVBo®b-o®s .(„ge stolde Abdïjsir-oöp) voor buitenSbuijM fO,35 ie® ÏO,60 per doos. (jBiecd1.) Vervoer zander vervier-bewijs. Gistermorgen ic-msltreek's 5 uur werd een vnaehtauito -aianigehiomden waarm-e© 17 II.L. -aiardappalen werdem vervoerd zonder Ver-, vo-erbiewis. Prooesverbia-al werd oplgema.akt -en de aardapiplelen in belsJ-agt genomen. jJlolhifea. Op Wloensdag 1 N|o,vember had de| j-aart lijksidhe uitreiking plaats van medailles, 'getuigschriften en gratificatiën voor 40- ©n 2,5-jarigen dienst aam de, N.V. Kbn. Mijl „Ple| Schelde' ©n wel! aan 4 amhltenaireni, 2 balz'e® en 37 werklieden. D© gpuden medaille van da N.V. Kon. Mij. de Schelde met b|ij|behoorende gra<- tiiicatic, vppr 40-jarigen dienst werd aan elf werklieden -uitgereikt. De uitvoering der R-.-K. Zangver. Wij herinneren nog eens ;a,an da geva rieerde uitvoering, welke dlei R.-K. Za,ng- vai-e-eniiging morgieinia-v.ond in. „Sllot 0.s|teii-i de" geeft tegen ©en uitie-rat iiagen enjttfntei- prijtei, waarom nok' daarom, e-en volle zaal verwacht wordt. In de annonoeis1, dieize week ge'pHaafcSt, weird piera,bui-s1 vergeten mee te djaefai, dat d-e- pHlaatebfeslpfcaking morgen gaachiedcn kan na de Hoogmis. Zilver jnbilc. Da he-ei' O. M. Meyle-r, wa;s 1 Novem- ter 25 ja,ar mncdergei van het Oud-e Man nen- ©n Vrouwenhuis. De jutilari-s ontving van v-ersohdRlendo zijden, ook van B. en W. en het Arm bestuur, Mijk'qn van lUelanighfelllinigl Nic-uwe iii leidingsruirsins Z. T. I. Dei opleidingscursus vqor Antemonteiuir waarvoor gtrppte blelanigptelllïngi (b3ïj(k|ti t© 'bestaan, zal Mia-andag 6 Novem.ber a.s. -des a.von-ds te haïfl zeven, w-o-rden geoplend in, bet lesgelbbuw van he-t Z-eeuwadh T-eel^- niscb Instituut bïjj het Spoor wc.gistati-on ta Goes. B-elanigsteilJl'endeu worden toagelat-an om hierfcïj: tegenw-oprdig -t© zijn. .Uitvoerig© bijlzonderheden omtrent! dezien taxj&ÜV&QJI, IM#* 10 ?*en> üb cuZ&ruMuicC Z OUd&Mz ZuiMUXX/" 50 ct. p.'/2prfi 20 ct. per ons 10ct.p.'/2on»( ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOV" cursus vindt men in een ninnon-ee in di-tj num-mer. - I Bevolking. Ingekomen: F. tJj. Baiklker, dienstbode, v.an Iexseke, Oosteingiel 84; jj'. Dj. Ver-' schuur, diensltblodei va® W|'«lphaartsdlij|k,, Geraniumstraat 10; M. „Wa|lra,ven ©n ge zin, glaze-nwassc-hei', van Middelburg, de. Rluijterlaan 42M. Th. van. Römpn, dienst bode, van Kruminge-n-, Klokstraat 5; J. Wi. Klo®, 1-e.erl'. mach.' N.S|_, van Rloittere ■dam, Sph-eldestraat -111A. Dirrika, dienstbode, van Amsterdam', Sitationslweg H Rlejaek, werkman van Dblft, '3 HJ.Hl. kinderend. !3(6 jj 'M, (Wi. S)c-hilt, hplp hnish, vnu Utre-c-ht, iZiinnebloemstr. .2; L, Cl- 'Vvrburg, geb. Bom', tonder bepoep, van lerseke, C&uw-ervestraat 1Ia. Sink'©, leei'l. monteur, van N-oordwijlkelnbonit, Vlnsmai'kt 6; P. Mi-era», werilma®, van Middelburg, -St. Ja/chibsfraat 221 VerttokktenD! JH'- A-! Getoetsen, 'A hêimep, naar Leiden, Llijstersllrlaat 19; S. dienstbode, naar BHew-ontsdSjpr, |Z)o|mersti'aat'A. L. (Sjchilt, gebl. Visser en gezin, naar Amsterdam), A. Sdhelfhi. ig|tr,aat 23 II; M. La,vein, geb!. Foikfkfej. z. benoep-, naar Middelburg, 'Spge-cavstra.atj H- 79; M.lSI. Kfjrstanj©, gebl, v. d. Klooster naar W-estlkapelie, Ziuidstin,at tonder b'en .roep; 'P. Ptotter gebl. Coomans, tonder, h'enoe-p, naar Kruiningan, P 45; P. J', Pieterse, -geb. Hoinsdijlk1, tonder beroep, n, iWemeldinge B 34a; fJ'. A. M'. V©rhefij', typograaf, naar Amsterdaia.tol, iSingel 147; B. J). -Nonnefkéns 011 gaziu, dhaiu,fjf£(ur,, naar'Kruiningen, O, 251; G. Sleutel, teerl, verpleegster, naar Rlotterdam', Eiudpkia,; A. ff. Schrijtv-er, dienstbode, na,ar S©h-eive« ningen, O. fljolstraat 66'J. de Pan-, tonder beroep, naai' Rotterdam', Ba.jonetsllraa t 62; Jl O. Clarijfe, mandenmaker, naar Middel)- b|urg, .Wijngaardstraat L 161. - Vo,or VERLOVINGSRINGE N, Ilaa Irikjaat Drijlfhouiti, is uiw adnelsl: SIMONS; Lang© Vorsteteaat 82-, Telefloion 338. Mctod-e gesdh-enken. (Adv.) EREUKiLIlJlDjElRlSi! Vierstehil'Ilende soorten blreiukhanden mlet en tonder veer, B-uikj' banden, Spataderltousen, Rjachtbo,nders en -alle andere bandages in groote verschei denheid aan billijken piiij^1 bijl A. C!. VAN] DER RjE|S|T, Ass.'-'Apotbelser, Lange Kerk |stra,at, Goeis, Telefoon 168. (Adv.) Voer vergulden, verzilveren en repiar-atiën v.an KERKSIERADEN is het -adres SIMON-Si, Lange Vonsifettraia-t 82 Tajeib-on 338. -Re,uri|gte mitvoerinig, vlnjggi© bediening en toer voordeielilgla jp|rijizein. (AdV.) Voor if 1.70 per week bunt U in het Wqait ktane® v,a,n N. Si. F. olfl PHTTjTPSj- TOESPEEL met el eet 1'0, - dy n-a {mi s ril e luidt Spreker. HodfldjagentIJ'. M. Polderman, Goes. (Adv.) Kruiningen. Mjaaindaigja-vond werd hier ten geroeieniteh-uize veiigiadlerdl o-ndiea- vqon-j zittersdbapi van den hfurgeimeaisitet' dhr B, O. dei .Mul met dei pjia,atsiellïj|k)e predikanten, den pastoor en afgevaardigden van d-a v-akbbnden -en j-eugdoiiganisiatito, teneind© eien blaspreking te 'houden over die. mow relelle zong v]0|0i' de "w-erHop,z'en in den a-anistaa-n-die® winlt-ei-. Als inleider voor dezen a-vond wwjais pveingteiklomen ds Hete-i Urijl- van Rilland-Bath'. Da voorzitter heette- de aianwie'ziiglen: 'bartelijlk1 welkom en t-tackt bUn namemsj helt gemeente-bls- stunr idank voor hiuin aanwieizigh-eid'. Hijl btelgon met e®otp|J© wij|zie®, hoe demoraii- seerend 'die werkloidisheid i^pleeiiaal op d-a j-eiugd werkt-, dom-d-a-t joderen d-a-g doon hein «teelloosi wondt doorgelbbaoht. Een en and-es brengt hen tot dingen; die bteter nagelaten waren. Juist daarom ware hef gewer.Soht, d-a-t ihien ged|ure®.de de periods van werkloosheid -ojpj aangeniajn© wij'za le-eniga ontiwkk-elinigs:- en orut-sipia-tiiiiiigs-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1