IRT-ALBEDIL mdje YHEMDJES F, GOES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND RING De roman van Robert Haftings »reeniging teden gulden teed tientje S UITGEVOERD G Ën K DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS li donderdag 2 november 1933 ber 1933, in het avonds 8 uur. FEUILLETON [~l BUITENLAND H DE BALKAN JAPAN AZIË BINNENLAND peyied&chnds(^Jand(iash fl UIT ZEELAND MIDDELBURG fVSCKE COURANT 2 of 2 <d. 3i.lE*. |Sj. to ;W|a.ar<la b. -te maten off gewichten ia 'ben: dl- Z-> EraiWbtendlijlta, M. 10.50 ofi.l a. h.'; M. J. C., dj, :diij[k 3 maal1 f OJ/>0 of' 3 maai (El., Kort-gene 2 maal ffOUKQ. d. ih., A. d'. fJ„, Goes 10: mMI ma,all 1 tb li. maat in winkel aanwezig f'. C., Goes ff 3 of 3 d. ïu bap 2e herh., P. V., Gqeis,. gde (arwehcsclilkkiiip: 1931. Ra,ad heeft gisteren arrest le zaak' van F. L. v. R., dia intiongerecht te Hulst heeft jun ter zake van het niet in-, het formulier dat behoort zigdet tarwebaséhikkinig, 1931. éht-er ontsloeg verdachte van ,ing pindlaifc hij! meende, dat' zijn bevoegdheid te buitoea i .geven van deze beschikkingl ;rbindende kracht zpu missen, lank te Middelburg gaf' in pi alleen ontslag yan rechts, oor wat betreft het niet in. e 6a kotem, .aangezien uit het bloven niet zou blijken, dat nan dag tot dag moet wordeH- van justitie te Middelbiurg. n dit vonni® cassatie aan, ,dat bbven deze klolom staat? l verkocht pier klalendea-wleiek?' -ens den lofifi-cder moet wor- dait het invullen daarvan flip- n behoort te gesehiledlen. eur-generaal hij den Hlopgen- .eit hiermede eens, maar oor- n laste gelegde niet strafbaar. Raad heeft nu het. vonnis het bewezen verklaarde als ij'dl met art. 4 van heit Tarwe. strafbaar gesteld, den requi- deelende tto-t ff 2 bloete s,ubs. en recht op succes. NUMMER 130 29STB JAARGANG ers wordt uitgevoerd: sch Zangspel 'ERESA. R.-K. Vrouwenbond I. Personen beneden, ■ogramma gratis. UWBEDRIJVEN. :en, wier bedrijf nog niet: socht vóór 5 November ten kantore van de veiling, alsnog gelegenheid bestaat dat, wie zich aan deze ijkheden kan geraken, in perking van den verbouw van Veilingen in Zeeland. pen een beitje, Iden. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75,-GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een steunkwestie. Het ia niieit mogtaHjk om alle adviezen, ■welke Wij! in btachuiuorijeis, hqekjeis en sjakrifturein ter optalsing van nij|pjand© waagstukken off van de geheel© malaise tegelijk, tioelgezjondieii krijlgén tq plubli-Cée- reu. We zonden ruimte te kort kooien .en tegen (hielt einde v.an het' jiaor- weinig abonné's meier helbibem, 'die al dien pnzin zenden willen MSjlvein «Likken. Dezer dagen ©whiter ontrvinigen wijl een soort circulaire, die werkelijk gaZonde ge- dachten inhield ien daarom ruimere pu blicatie verdient. Gelijk blekend, heiefft de minister van epoiialei zaken Leiplaiald, dat aan de werk- loeten, die in 'heit Welzi'h zijin van een Sf0arba.nk'b»ekj'e loifi van eigein huiis, gedurende zekeren 'tijd gelen orisisistlepn gegeven mag worden. Tegen dezen maatregel ke|ert zich ge noemde circulaire ,die uitgaaf van een comité va,n .aeitiei „Ter verkrijging yan Vietere meer rechtvaardige spciaiie to|e- sjiancten". Hoewel het ministerieel bfesluit niet. van recteüijkheid onifblopitl leek, klomt .diff co mité toch me't ragumen+ien aandragen, dia ©en ander 'liëhit op| de zaak werplen. Ge schetst wordt eerst den benarden toeistamd van het gezin ©ener werklooizia .diiq dien Schralen crisisstaun aanvult met hetgeen hijl zorgvol vnoieger 'bijeen gespaand heeft. „Neen!" zegt <le Minister door zijn uitgevaardigd besluit, „dat .gebeurt, niet langer. Ja krijgt geen siteuu meer! Maak eerst alles op en kom dan maar eens terug om te kijken off er nog iets is!" Xs er, gaat de circulaire voort, graotera onrechtvaardigheid tegenover deze golede Staatsburgers mogelijk'? En dan kan bet antwoord niet anders z'ijln als Neen Stel 'daar tegenover deniganie', dia met rijn evengroote verdiensten (dikwijls nog veel groot'ere) maar raak geleefd beeft en zich om niéts heöfft bekommerd: die niet heeft giesjpiaard. Die krijgt wel steun! Da.n degene, die niet zoo wijlS is ge weest (walt hem in dit geval' ten goede komt) .om zijn spaarcenten o|p| da Nijfcs- Itostspiaarb'ank te zetten, die ze dus in Zijn kast heeft gehouden. Die krijgt wél steun! "Vervolgens degene, die hew,eert., geen spaarbankboekje, te bezitten, terwijl hij er toch een heeft. Die krijgt iwel steun! Doel» ieder, die eerlijjk en zuinig door hét leven is gegaan, die niet liegt of' be driegt en zich alles heeft moeten onftzleg- gen, om te tna.eh'ten zich dqor het, leven fel slaan, die krijgt geien steun, doclh wordt geheel gemaakt tot ©en weerloos miensch. iWiaf nog aannemelijk Zou kunnen zijn, is het volgende: 1 j ai. Een bezitter van 'n eigen huisje niet of gedeeltelijk' bezwaard met hy potheek steiun te verleenen mleff. in min dering brengend, de geheiella off gedeelte, l'ijikël huurwaarde; b. Een bezitter van ©en s|plaa.rb!amk'- hioekje steun te verleenen mem in minde ring brengend, zijh te genieten nepte dier Postspaarbank. Bij: déze regeling, zouden zij in het geheel niet bbven anderen gesteld wor den en zouden zij met ©en ijzeren wil .als notg kunnen traiöhfen, vrije onaffhanke- lijke staatsburgers té blijven, die strakjes ons dierbaar Nedlerland dringend nopdig zal hebben." j Men ziet dat d|ö argUmentatje tegen heb besluit van minister Sloteimaher tame lijk sterk is en die overtuiging dloet grond- vesten dat er inderdaad een onrechtvaar dig element in steekt, dait eruit diende te worden genomen ©pi die wijze als da circulaire aangeeft. 0» i..S li ii 51 My ers begreep ©r niqts van. Waar was ze zoo laait op .den avond heengegaan Hij! Voelde zich onrus|tig; hij wilde juist nu Breïida spreken. Hijj wislh dut. hij' nooit meer een rusltig oogenbïik1 zou hebben voor hij, haar alleisi vektleltt had' van dq vrouw dié de laialtteltiei dagen door zijln gek'welden geosit sjpookte. Toen hij teo,uwde had hij1 giemeoud klaf hïjl ©en muur om zijn jeugd1 gehieuwd had, zoo jteirk en hoog .diaifc nooit iejmand daarbinnen .een Mik' zou kunnen slaan en dal- heit dood verleden daar mondt uit zou kunnen ffnitstoalplplen. Maar helt verle- dén graiailt ondlergnondscihq gangeii >en ver schijnt opeiens ojpi een nooit-vermaedien tijd «n plaaits! En Myers west thans dat er ma,ar één weg wlas uit het wieibi, wiaarin hij! zich al ja,rein had vasltgéwevenzijh vrouw de volle, oerjlijike waarheid it© Zeggen. Rusteloos liep' hij zijn etudeerkamer o|p en neer. ^u^fcig luisterend naar elk' ge luid. De tiijd kroop tra,aig voorbij: opl- eens merkte hiji da.t het al half eitfl was. Hij nam «en bbsluiiti met bevende ban- De, Vijjemkom'it der koningen. Allé biiéiden bieS|plreklen uitvoerig dé bij1-' elenkomst v.an koning Ciarol' ©11 koning meien wordt in 'hieib licht geelt,eld, dait. 'hét en da,a,d van bleleéfidheid bie- cien gebieurténis van groot belang en legt den nadiutk' op die hartelSjikJ hoiid van de ontvamgst ©u do bfegrooitilng dei- beide koningen doior de bevolking, ter wijl er tevené op! gewezen wprdt, dlait hwt mjetgéeden wil! van bleidlei klainiten ndief rnopi-, lijk zb! zijn dia blanigendé kwestii©, vooa-ajj toascin. Off men hilarin echter slagen zapi, wordt w.eer fwïjlilelliaiahtóg gtemaakb S'qor het oplredeu der komiitiaidzji'z', die gelijk' het laaiteibe incident van Zondagavond be wijst, .ailiieö in 'het' wiea-k zuilen stellen om da ernstig© spanning itnéschera BiuJ:garij[a ©u Roemenië niet 'te doem verslappen. Hlaoif'd'-* zakei'ijik zéu men tot dusverre h|es|c|ti(yn hébben tolt een oadouomiséhei tieeniaidlering. Rustig bezien zijin dluisl dé reislupafrm vara da bijeenkomst niét Zeer- groot. H«b is echter reeds' opmerkelijk, dat hét! tleni min ste: tot een directe gedaidhfienwisisleiing tus- scheu de beide voi-sten en de; minisitlers viau buifenlandsiche zakten is: .geltemiemi. Araki wardt „duidelijker". De Ja,pia,nsdh« minister van oorlog, gej neraal Araki, di© becuggek'eerd is van de groote militaire manoauvre'S te Fo«kio«, aldus meldlt Y.D., 'heatit! tegenover pers vertegenwoordigers vlerkllaard, dat zijn voorstel om ©en inlternatd'OBrale vredeisoon-, lérantie te Tokio, bijleen te roiepein, blijk- b!a,av omzien 'heaflt gebaard. Hij is van rneeming dat Japan een duidelijker hou ding in bluifeinkndslahie politieke aangele genheden moet innamen doicir zijh politiek van gereserveerdheid op te geven. Araki voegde hieraan toe, dat voor Japan velé mogelijkheden bteétiaun, indi'era de mqgend- hciden mochten weigeren dé uitnioodiging voor een internationale cciniterentie aain te nemen. Bici onrust in Palestina. Ric-uter meldt ui't Jeiuzialeon, dat, hoeweil' het in heel' Palestina roetig is, de ailjge- ïneeoe st.a.king ,der Arabieren voortduurtj. Da tel«fte»onlijlne,n usaclnn Jeruzalem lep Bethlehem zijin Dinsdagavond dojorSneden.. Drie bladen te Caïro zijln in Palestina verboden, omdat zij overdreven beridhten dö troebélen van de laafcstte daigem geip|u- lliceerd hadden. Ta Londen is bericht iqntvaragen, dat oek dé Anabieren in Transjiordanië onrus tig zijn 'geworden in navolging yan hun Mggéttooten in P.aïesitina. In de at,ad' Am man is Maandag «en groot© trpiep to hoop gepiooipen yoor het (paleis van den E}mir Abdoela,. ma,ar na, een toieisiplraak' van den commissaris vara po.litiei, dia m«ti scherp opitréden dreigde afe a,ara zijin ©iHchen niét werd voldaan, isi do menigte zonder anor- rein huiswaarts gokéerd. Sindsdien, is het rustig 'gebleven. De muiterij of.i de Zeven Proviutiën. D© zitting van den z e e k' r 'ij: g 1' a a, d. Aneta. meldde Dinsdag uit Soerab!a,ja: Heden is hier dei zitting van dein Zee- krijgsraaid geOjpénd ter behandeling van dé muiterij' ap Hr. Ms. Dei Zeiven Provin ciën. Terecht stonden 19 inl'. muiters. dein trok hij! zijn jas aa<n. Toén hij! Ruiten stond, wist hij absoluut niet welkten kant hijj zou uitgaan. Da huiizten in den, omtrek waren -al donkerdé regen gutste nog on- afgebroken Idjopr uit 'een dikke, 6lterT»nloo- ze; lucht. Hij: begreep nog siteedsl niets van Breu- da,'s afwezigheid. Ze bracht noodt avond bezoeken en waarom had ze geen bood schap voor heim achtergelaten Ze waren mét een kléine onéenighieidi uit elkaar gegaan; maar in hun lang huwelijksleven, was toch wel' eens meer ©en klein kibibel- 1partij tje voorgekomenen direct afge zoend en vergieten! Daarom zou z» fochl niet zijn wegagjaan Hij had den rand van het dorp bereikt zonder haiar te ontmoeten. Bij1 de enkelia menschcn, waiar ze met «enige' imogéïijlk'heid een bezoek had' kunnen brengen, had' Jhijl naar haar 'gevraagd, maar zo,ander resul taat. Heit was nu, werkelijk doodislamgst, dia hem bezielde. Hij; rende naar huis terug, waaar da béide dienstboden in de open deur sltpudten. Het «ene mielisje, da,t zoojuist was .thuisgekomen, vertelde dat z© met haar verloofde, Hafftdngsi' groom, mrs Myers, onderweg waren tegengekomen .Waar.? vroelg hijl gejaagd. Op den weg naar Beidinund. Onzin! Het was beslist mevrouw; ze liep Dei president van den Zeekrijigslraad, kalpit'ein-luUienahti-ter-zee Q. J. O. Dor ren. optende dé zitting melt, ©en inleidend woord, wiaarin hij het oinfetelleind' bëxielht omtrent het uitbreken van de muiitjerij memoreerde. Spreker veavplgldé mot de wolorden„Do beschaming, ingeleid door dei mo.ssa-ongiehoprzaiamheid! te So,eraba.j.a, was dus voltooid. Da sinaad, aangedaan ;aa,n leien van Hairer Ma.j'esiteitisi ooadicgslsdhia- plan, nog wel dragend© den roemrijke» naam', welke herinnert aan den grootst,en de|r vlootvoogden, welkte terecht diep© vier-1 ontwaardilgSnoj." Dé president besprak vorvolgten® dén asch van de reobtgpraali. "Verder zejdic hij „De feiten duiden op ,©en zékere verwording, weil'lqo dé krijgs tucht diéper ondergraaft Ion men wilde Kapitein-luitenant tel- zee Dorren bé- sjoot zijn toelspraak met da woorden: „Moge de fcieavdhltiiig, weük© thans aau- vangt.b ijidraigien tpt da opklaring e» da versteviging van d© juiste, onviervreetad- b|aceel toegripiptan omtrent, gezag en tucht, en geve God ons wij(shieid' om dezie zakeu gioede justiti© vordert". G e; -t- u i g an v a r k 'la, r i n g e n. Hierna, wordt vQcageilezen de getuoge- verklaring van een schildwacht, waarin verklaard werd, jh't de Iiilandsictoe, kWar- tieirmaeister R. Tiuhumena, (twaadla blekïjaa.gs de) ouder een voprwendsieff d©' geweren v,an de schildiwaohten laadd» voor die muiJ terij. Uit een verklaring van den commancllanii van da „Zeven Provinciën",kaïpitein-lui- teinant, ter ziee P. Ei'ktenbbiom, die vervolte gepS wordit yoplgetazien, Mlfkt, dlaü de eommiandamt idler Marine vwoi hat verbrak! v.am da „Zeven Provinciën" uit "Spérablajiai d« order heieffc gegeven de geilaiden pdsffoH len, dan wel dé gevulde paitrooohoiuiderf der revolvers gewed' te houden, aangezien d)e| tee'stiand a,an b|oprd van da „Zeven Pros viuciën" onrusjtig werd geacht. Uit deizie Verklaring blijkt vervolgens, da,t kapitjein-luitenant ter zee Eikenblo;oin van leonei teigjenoivterigeistielde maening was en diat. hij! van ,ja ord,ei van dein «oniman- dant d©T Marine is afgeweken. Dan is aan del orde eiemq verklaring van den gezaghebber van het stoomschip dei- Go,u,verniementelmiai-ine „Aldteblaran", waaruit Mtjkb dat d'el luitenant ten ze« 1© kl, jWj. Eel's van da „Da Zeven Provin ciën" des avonds aan bloord v|an dit stoom schip is gekomen 'en bijl die gedegenheid' meldde, dat er muiterij op de „De Zeven Provinciën" wnis uitgebroken. Luitenant Fels was bijl 'die geiegenheid zooi opge wonden, d;a|t men hem zijn revolver lwefft ontnomen uit vrees, dat hij! daarmede on gelukken zou. bégaian. In de verklaring wordt vopinfe gezégd, dait me Bemanning vara d/ej „Aldabiaram" do „Do Zeven Provinciën" nialj kop oipei- rompoten. oimdait dlel „Aldebaran" geen' troepen aan bloprd bad. Daarna wordt .e|en veikliariing vopnge-' le'z'en van don luitieniant ter ze© H'. L. van Boven. Dez1© officier s|Mt vast., dait bat hem békend was, dait vooruit twee rijlen gewapend© «chejp|e|lingein in hiniderlaag wla,-? rem, die beschikten over ©en voorraiad handgranaten. Volgens een aanvullépdi© verklaring, af gelegd door den bfeklaagde R;am«l|a,n, In- laudsch maitroios, zou dlei Inlandsehe etclhiei-i plelmg Paradja hem gelast hebben op de offficieiren tie adbtetan waarbij! hij de woor den geliezigd. zlou hebben: „Als je niet schiet, za|l ik je nieierslchieiten". Dl© iïsctaiajl, thansl requisitoir nelmende, komt voor de 19 tewohteltaanden tot den ei-sok van gevamgenielsiti-a.ffëin .die téginraeiii; rnclt 18 jaar en afloojplein foff 6 jaar. Dei verdediger pleitte op; fprmëiele gffon- d©n voor vrijlstpteaiak. heieï hard in den stroomenden regen. Maar wat moest ze 's avonds in Bedmund te maken hebben zeil mrsj. Meyers meer tot zichzelf Ja,n tot h©fc meisje. Dat weiet, ik niet, mijhheier, klonkj het verschrikte antwoord. Ze liepi even achter u en inr. Haft-ings. W© passe-erden u juislt bij da kérk. Dr Myers trachtte zijn kwellende, on rust fe verbergen ©n zei Iuidhtdg: Dan zal za zeker wachten to.t de r agen voorbij! .is. Hij' begrecip zelff welj hoe onmogelijk deze varondérsitelllng was en ook, dla{t de meisjes dezé verklaring wel niet zouden aanvaarden. Alsof! ze geen rij:tuig had kénnen nemen! Hij, keerde zich om en liep dén weg weer op, dezen keer in d© richting van „Four Wind®". Blunt ke,ek hem Stom verbaasd aan, toen hij de d«ur vpor hem otpiendeéd. Mr Robert thuis? Jawel mijnheer. He moet hein dringend' spreken. Myers «tapte zonder nitnoo'diging af te wiaichten de hall binnen. Hij! zag er bleek en ontdaan uit. Rob kwam de ha.ll in met een grqote sigaar in den mond' en met een, paiar kaar sen in de hand'. Hij' scheen nogal opge wekt en begroette den laten blezolekerj Wat dé regeering wil. "V ea'stchenen is d'e Memorie va» Ant woord iep* helt voioiriiQo|p|iig, verslag dér Twee de Kamer opi d'e algemeen» b|e|sichouwinige» ovett* de rjjfesbleigrqotiiuo'. rn dezen, haiolieiijkéh tijd, zegt de re- geierang, overweegt één vnaiagl alle anldeuaê zal da regecringf haar ta,ak kumnem ver vullen in gestadige samenwerlaimg met dl© vertegenwoordigers dies vplkls off zal, ook io ons land, dëi Iqopl der Zaken ,eén ziooi- 1, dat dit veirbland verbgoke» zal wori'len? De ïieigeerinig aidht liet cletrato onmisbare voorwaard© yoptr eien dloieltreff- ffend staatebéleid, het laateto ^bu hij' éeo ramp voor ons volk achten- De thans ploitselinjg maar vore» komeindio bieilangstellSmg voor dngrijplemde wijziging Staial'simsfallingtein, is <yp ziehlzejlff geenszins izbndier héteckéniis. Maar dit is niet de hoofdvraag. Die hoofdvraag is of zulk' ,een wijziging urgent moeit .Wordetn geacht: Het begrip: „CorploTaitiiieve s|taait"' iu zijn meest gamlgblara béteokeaiiiS rwsht' da regeering volstrekit yeirwieirlplalïjlk, om dat het het maatstihiaiplplellijk leven in aj zijh geledingen aan de Staatsmacht onder- werjlt. omdat hot Kerk' en Godsdienst, we-' tenschapi en biedrij'f' van zijni natuurlijke vrijheiden bérooift. Ter beoordécliDg va» dit begrip heeft d'e regeering dia voorlich ting van een. Staatscommissie niet nooidjg. Anders staaf zijl tegenover die omitwikke- ling der maatschaplplj! in corporatieve», zin. Hieraan wil de regeering medewerken. Zij we,nacht cchteir te waarséthiulwiem, zaïah niet t© sjoedig .gevangen tie geven aan die leu zen van den dug. Voor ztooveél de regel©- ring zon oor deden, dlat wijzlisioiigeni in da iGrondwct nioodzakelijk zijn, zfajL zij niieifc aaraaiien.. .daarvoor te zijlneiritójd' Voioirstiallen in fe dienen. 011 hot landbouwbedrijf behoiuden'S een enkel onderdeiel (hans reeds in aanmerking komt «a «r de Bedrijlfisradenwet in teiOpas,- sing te brengen, valt Sterk! te .betw'ijfflelein1. De regaeringi verdedigt -uitvoerig haiar hradiim ten opizichte va» de S.D.A.P,. en het K.V.V. Een wetsontwerp, bleoagemde 0.1a. ©e» scherpere reppessie va,n ontoielaaffilaire uitin gen in het openhaar, zal de Kamer wel dra bleTeilden. DeJ kwe«tj« v.an het zich blonden aan door volklsyiertegienwoioa-digetOS affgelegden ©eden of bbloffce», wil de reigqeriinig aan ecin mi Het wéteioii|t!w,erp eeiner steutnreigejtbio! voor fengevolige Van de crisis in liquidia- tic-moéHijkhedeai geraiakte middemstiandsl- bledrij'ven zal niieit lang meier op .zich doem wachten, Nopens nem vereeuvioiüdiigde, negeliinig voor hot langs igeuechtielijikfen wegs. inoas- sieerein van kfcjnlere vordel-iuigen ia over leg tureéhen de déplaptementieu gaand». Tot vehlagiiiig der Iqoidisgeil'den is beslo ten, terwijl! .eveneens Zal wordepi ojvprgp- ga,an tot a%ifffe© van léoidscertiflciclaten. Dia regeering is niet de mépninig teage- daan. dat eien toezicht, op het baink'wazten wenswhelljk is. Aan een Induptrieiblamk: béstaiat geien béhoeillté. Bij' haiar bleischouwingen oyer de werlc- fo, ofiheid zet die regeering uiteiem, dait zij voornemens is, de» versnelden bruiggan- bouw doior te zetten- Zij! hééft daarfoa ©en iplan ontworplen, waarbij Samenwer king met plartieuliemen zal worden ge- Hallo waarde heer, toch nog yan idee veranderd? Dat i;s gezellig. Kom binnen! Neien ,dank je, ik kbm niét op visite. Je zOudt m© een gropten dfenslt klulnimeni bewijzen, zei hij zlenuwachtdg ,en gejaagd. I-Iet spijt ma dat ik je moet lasitjig vallenmaar zou je me even imiet ja a.ulto naar Bedmund willen brengen?... Mijn vrouw is daar. Blunt trok zich blescheiden tciug. De autorot blegreepl 'terstond' der er i©fe piet in den ha,air wasl eni ging nlvast naar dein stal om order te geven den wagen gerle|ed tie maken. Toen ze alleen waren zei Myers: Eerlijk gezegd bén ik een be|etja ongerust. Za gaat' nooit 's avonds in haar eentje uit en het is hondenweer. Met je autoi bfen ik' er vlugger dan met het rijltuig; ik' hoopl dat ik je niet deramgeier. Natuurlijk ni'cit. We kunnen er in een ©ogenblik zijn. Laten we eerst jiog even bij' mijn huis aanrijden. Misschien L z© pndértus- sjcben nog thuis gekomen. Hij! was over tuigd dat belt niet zoo zou zijh, en dat hteek inderdaad het geval. Toen ze weer van het doktershuis weg reden, vroeg Myers «an Rob' langzaam te rijden misechaen kwamen ze haar Wel tegen. Maar het dorp was heelemaal verlaten, zocht ©n dait, indien heit sjlaagt, inltrekkinjg van het aanhangige weitsOnitwea-p tenge volge zal hebbiem. De regeering zal voor de .uitvoering van groot© werken een hlenoépl o|p .da geld markt dom awdpa dit miogtóiijk zal zijn. Eein voorloopig plan van Verv!roie|gd en versneld uit te voeren werken omvalt o.m, deu aanleg van kanalen en Veierhavetas, normalisatie; van rivieren, .wegenbouw,, brugglenboulw, ep|o|erWegwiefrkën, aaailégvan vliegvelden, ontgin;nin|gswei-k!an enl ©ote ',fl bégin van de droio|gmaikinig vara den N.O', Zuiderzeepolder te zlamen tqt een h|edr,ag dat voor 1934 op 60 miHknen isi geraaimd!. Uit heit flnianoieéii gpdeel'ta van memorie blijkt da;t vplganiS de laa.tiste ge geven® het raadelelig islal'do op f79.500.00Q moet worden gestdlld'. I DOOS 20 CT.-TUBE 55 EN 60 CT. I Eien ontwerp houdende maaitregeleni ter voorkoming van executie yan landel'ijkq eigendommen, is in voioi-blereiding. Da kwestie va® do racihitisp|oisdti& der politieke vluc'hfciÏÏngen heeft de; volljei aan dacht der .Rcgjeieriuig, In dit opzioht wordt dé mOgrfijlldhenidl van een voorziening onder tl© ©ogen gezien. Die nieuwe O. A. O. in de Typografie. Allan aan v aia.r d den haar. Dinsdag helefft te Utrecht ,d|e Federatie dar werkgav'ersprjganisiatiën in het bo«k- drukkersblodrijlf! vergaderd ondier; vqopzit- terschapi van den heer S. S. Kortihuiisl. In zijh opiani.ngsred'e waeisl süe voorzitter op de toenemende hbdrijiihordcning, dio allerwegen is te oonsfcateeren, en op! helt weinige dat tel dezen oplzicbtle p|p dit o,ogenblik nog in het typodraïisch bedrijf bestaat, zoodat piok daar dringend maat regelen Zijln igewenscht om den pieConJo- misichen nood te beisitrijiden. H,et hoogtepunt der agenda vormde het ontwerp eemer nieuwe aoillectieve arbeids- overeeukomst mielt de werfaemeréorganiisa- tiëën voor he|t tijdvak' 5 November 1933, (tot 4 April 1936". ^Na «en inleiding van den voorzitter der ondeirhandelinigsiqonimislsdie, den heer J. H'. van Lonkhuyzien, en eenige diisoulslsde, hééft da vergadering het nieuwe contract' aan vaard. BDet referendum in dan Aïgamelehen Ne- dei'lamdsicben Typ|ogïaffe»bion,d, ,gehotu,den oVer de al ,dfl .niqt .aanvaarding yan da vernieuwde aolleioti'ev'e arbleidisovleraein- komst, dia ©.ia,, een loonsverlaiging van vier of vijf oehtS moigeiij'k' ma,akib, heeft, vol gens de Voorwaarts ,hë!t volgende resul taat gehad: Vóór aanvaarding stemden 2656 bonds leden. teg|em 2425, terwijl 259 atemmien' va» onwaarde werden uitgelbk-aichjt. V.ooiB verwerping zou twee darde Sar uitjg'a- bracht» «temmien noodig zijn gewe'aslü. Kupiercn jubilé Commissaris der Koningin. Met ingang van 1 Mei 1921 is 'j'hr. mr. J. Wl Quarles van Ufford, destijds griffier der Staten van Overijssel, be - no-emd tot Oomtmissaris der Kóningin in Zieeland. Het was de wensdh van den iComtmlssaris, dat bij! 'zlijln op héden val lend 121/2 jaar verbllj'f in iZeieland, geen bijzondere herdenking, Zou plaats hebben, maar wel mag hier worden vastgelegd, dat jhr. Qu,arles van Ufford zlj'n groote werkkracht geheel in dienst der ProvinH cie en zijh inwoners sitiedt, niet alleen als QomlmSssaris, maar ook mede als voor zitter van den Riaad Van bestuur der N.V. Provinciale Z.eeuwsdhla lEledtriciteitS Maatschap,pij'. 1 Ook mevrouw Quarles van Ufford heeft zelfs de veldw.aidb|t!er had in dit barre weeü eien s'chuil!pla,aits' gezocht. Ze tulften den: landweg opl en waa-en éfloedig in Bedmumd. iWelk'en kant nu uit vroeg Riod. Myers gaf geen .antwoord en Riob herhaal de zijn vraag, in de meening dat da an der het niet .gehoord' had. Maar helt leek' waarachtig wel of! Myers dei kluts kwijt w;a®: Ik1 Iwéef het niaff... ik' weet niet waar- ze heen is, sitameld'a hiji. Rob! stopte. Hiji keek in het' bleek'e', ner veuze gezicht. Is er iets gebleiurd IWiait is ér eigenlijk ,a.an da hand ,W|a,ar is mrs, Myers Dei dokter bracht hem opi de h|o©g|t!e. Hïjl was nu langzamerhand overtuigd! dat er «en ongeluk glelbieiurd moest zijn. Rbbl traphtta hem pip! te beuren en da za.ak zoo onschuldig moigelijlk voor te stellen. Laten we nog maar eens bijl u thuis ga,an kijken. Hij draaide de auto en za reden Dill speed terug. Toen Zebhhis kwamen stond1 de voordeur nog wijd oipbu. Myers rende na.ar binnen en rieipl herha,alj delij'k' den naam van zijn vrouw, mla.ar ■alleis bleef even ©til als stralè; luguber, ©til. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1