p 1 BAKHUIS9 i DOUWE EGBERTS Mevr. KWIKSTAART-ALBEDIL Babyhemdje een dozijn BABYHEMDJES DE BIJENKORF, GOES ALLE DRUKWERKEN UITVOERING Een Hnis met Erf, Tuin, Zijkantweg en Bouwland R.-K. Zangvereeniging De ramen ven Rob c Gebruikt Wortelboer's Kruiden WorteSboer's Pillen. Voor iederen besteden gulden voor ieder besteed tient/e WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG li! BILLIJK 'I' DINSDAG 31 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT SPORT EN SPELH RECHTSZAKEN Advertentiën Vrijdag 10 November 1933, Dinsdag 21 November 1933, HET HUIS met Werkplaats en Erf Geld beschikbaar v. hypotheken 2 GELDERSCHEROOKWORST Dr. J. G. NASSY ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI op Zondag 5 November 1933, in hel „Slot Ostende", des avonds 8 uur. EntréeT" Leden van den R.-K. Vrouwenbond 25 cenf,[niet-leden 40 cent. Personen beneden, 18^ jaar 5 cent. - Programma gratis. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. REGISTRATIE TUINBOUWBEDRIJVEN. R.-K. Z. V. B. Officieele mededieelingen van 31 Oct. '33. Attentie De| vereenigingen gejieivien voor 1 Nov:, a.s. een opigavei in te, zenden van die najnle|n alsmede laidreisisen van hun bestiu|unsleden met vermelding van functie. VV 'leidstriildibrm'ulierein. In den loopl dezer week Zullen die vler- eeniigingen wedlstrijidformulieren worden toegezonden. Voioiliaian zijh de vereenigin- gen verplicht, indien zïj'ni bovengenoemde formulieren niet meer vo;otrrad'ig hebben, ■deze aian bet Bondtesecretariaat aan te vpag'en. [Wledstrijlduitstogen van 29 Oct. 33. Ie klasse: y jas-Volharding afgekeurd PatrijzenKoekoeken 22 2e klasse. Koekoeken 2Patrijzen 3 1—:11 iWedstrijdprogr. voor Zondag 5 Nov. '33. la klasse. Patrijzen 2—Dete, aanvang 3 uur, seheidsr. H. Peetens, terr. Pal-rijzen. "VolhardingK|oibur, aanvang; 3 u,ul, schei der. O. Verhaar, terr. Volharding. 2et klasse. ios 2Patrijzen 3, aanvang ,3 uur, seheddHr. J. Uiterlioeve, terr. Vios. -Waarschuwing. Indien een wedlstrijd wegens onibtaspieel- Baarheid van het terrein, of' om andere redenen niet ban doorgaan, moet hiervan ■door heide vereenigingen, noig denzelf'den 'dag van den wedstrijd kennisgeving aan de secretarie-com pi.-leider worden riplge zou den. Zie hieromtrent art. 23 van bet wed strijdreglement,. D'e Ste,CT. Comp.-leider R.-K. Z.V.B. D. EVJTRA.ARD. Patrijzen IKaekaitken 1 22. Dei eerste ontmoeting tuisiscihen de grootte Patrijzen en Koekoeken is in n draw geëindigd, 't WiaiS 'n prettige, wedstrijd zonder wanklanken. De uitslag geietft' de verhouding g|ood weier. Al van den aftrapt zaten beide par tijen goed opl den. hal, met: .bij da Koe koeken 'n beetje moer vuur. Vóór de rust had de: Patrijizenkeeper 't drukker dan s'n overbuurman. Ho» echter do partijen ook .zwoegden, d'e rust -ging in met dubbel blanken stand. Tien minuten na, de ruist maakten de Koekoeken 'hands' in. 't beruchte' gebied en de scheidsrechter wee® naar da witte stip. Da Patrij'zenmidvopr ipilaa.tstci zich achter den Wal, en schoot onberispelijk en onbouïlaar in (10). Dei vrauigdiel der thuisclub duurde, .echter niet heel lang'. Bij 'u prachtige Koekoekenaanval kwam do bal van rechts en de rechtshalf der Paferfli- zen had 't ongeluk de tegenpartij; 'n handje te; helpen (11). Niet ontmoedigd ste venden de Patrijzen weet' naar 't (andere dool en 't duurde dan ook niet lang pï' 'n hard schot van linklsl werd' door den kee per slecht geisitoplt -en .bijl 'n kleine doial'- worsteiing plaatste de rechtsbinnen in do'ed (21). Ook deze vreugde der thlujsalujtl duurde niet lang, want' 'n mooi dioielpluniti van den linksbinnen juist in, dei hoek, maakte er 2—2 van. Kurkte lira IIPatrijzen III 111. In 'n door dei thuisdlulb zeier Biecht gespeelde wedstrijd, wielen da Potrijzlen met maar liefst 111 te; winnen. Hiet mangelde bij de thuisclub aan de rechte verstandhouding, walt dan ook ,de voor naamste oorzaak' ie van deizie zware neder laag. De. stemming! werd er nietbeter op toen de keeper van de thuisdlubl enkele ballen moedwillig doorliet, zonder er 'n ha.nd naar nifc itej steken. Wlanneie.r men niet beter tegen z'n verlieisl ldan, dolet men beter met nooit aan een rif ander spel, welk dan ook, deeill te nemen. Maar zekër niet ,a,an 'n s|ple|l, dat, 'die ztsge. mojet brengen door gcied „team-work"'. En daar is 'n onderling goad© verstandverhouding eien der eerste verleislehten voor. V OEiTBiAL ITS LAGE N K. N. V. B. Hiel Zuiden. lei klasse. LONGA—NOAD 3—2 Bleij erheidie N A C 3—1 PSV—MVV 1—2' MiddelburgWiliem 11 4—5 BWEindhoven 2—2 2e klasse A: Bre da V'lïisisingien 22 HaroRBC 6—4 Diel BaronieAxel 3—0 T o r ne uz e nDOS K 0 4—1 Allia.naeTSC' 2—3 3e klasse A: Vlisaingen 2 IJzondïJke 4—1 De ZeeuwenZeeilandia 6—1 Hulst—Terneu(zen 3—2 3e klasse B: BCS'Goieis 2—6 H a msweiertMi ddelhiu rg II 2—3 LAND- EN TUlNBOUW=j vordering van dó afzet van goedgekeurd ppotgoied. 'die doior dei Aordaiplpel-Centralo vastgestelde minimuimpirij'zen voor het te exporteeren ploptgoed, kwamen in bespre king. B^jlciben werd de aandacht van Ge deel nemers te vestigen opl het gebruik van vroieigigierioioid ploiotgoed in eigen plrovincie. Van de. zijde der telers; werden bezwa ren na,ar voren gebracht over do vast gestelde minimumprijzen voor explort van pootgloied, wia,ardbor de ai'zeit wordt be moeilijkt. Getracht zal worden hierin een wijziging tei verkrijgen. Aïgfinicrne vergadering Keuringsdienst Zeeland. Onder leiding van den beer W. Kake- l eeke 'hee'ült de Keuringsidiiemsf Zeeland opl Vrijdag 27 October j.l. zijne eerste, alge meens vergadering gehouden in de „Prins van Oranje" te Goes, Behalve het bestuur waren aanwezig afgevaardigden van dei organisaties waar uit de Keurnigsdienst Zeeland is samen gesteld, hiernevens een aantal dleieilmemtera aan de gewasisleinldeuring. Aan de. "hiamd van een naplpjort van het Accountantiskiant.oior Kreukniet tei Bergen o,pi Zoom werd verslag uitgebracht over de rekening van het boekjaar 1932/1933. Da vergadering hjeeWt! de rekening vervol gens onveranderd goedgekeurd en vast gesteld. Heit jaarverslag werd dooir den Secre taris voorgelezen en ongewijlzigd vast gesteld In he.t verslagjaar werden aan gegeven voor de gewaisisenkeuringl 2600 Hj.A. granen en andere zaden en 5400 H.A. laardaplplelen. Goedgekeurd werden 2414 H.A. gramien en andere z'a,den en 3991 H.A. laardaplplaüem. Verschillende on derwerpen de keuring van gewassen be treffende o. ft. het vroiegrooien voor in klasse A gekeurde gewassen, de .vast stelling der keuringfeiaommiisisies, de b'e- Kantongerecht Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding: Hat besturen van -elan motorrijtuigtelr- wEjJl mien verkeert ondier den invloed Van het gekquik van alcoholUhoudendem drank: ,J1. J. B., Kia,pleitte 50' p,£' 10 d. hH en ont- zpgging van het recht om' telotonlij'tuigleta. tie besturen voor deh tijd van ztes maan den. i li Niiet beletten dat een hond dien1 Wij bijl zich heielft een haas opspoort: H. Dt te 's H. Abfetoerke 20 of 10 d. h. Lperpdicht wetD|. v. 't Wt, 's Heler Areindsk'erke 'f 10 of' 10 d. h.; I. L., Ier- sleike Ie harh. ïj;2 o0 2 d. li. Strooperïjl: P. T., Goes ï|15 of 15 d. h. Op den openbaren weg g|eplaatst voor wierp des nacht® niet velrliohtenJ. C. G., Nisse, f 10 of 5 d. h.j Visschen z|onder akte eïi vergunning if. G. V., Go|e® 1' of 1 d. b..| Te Nisse op den opfanWaren weg v'loei- kenT. d. B,., Gpjesi ïl 6 lof 6 'd. h.. Met motorrijtuig rlijlden zlondelr! dat jnletn is voorzien van een rijWe|w)ij(s'A. IC, Goie® II1 of 1 d. h, Overtr. Arbeidswet.: Ei. A. S., Goie® £5 of 5 d. h.J. Z., K'rabbieindijfce 4 maal 'f 0.50 o.£ 4 ,m!a;aj 1 fli. Geen aangifte doein da,t z(ij[n vee lijden de is aan mond- ien klauw|zieer: M. van) 't W., Nienwdorp: vifijgeapirio'ken., 'sAvonds fietsen Zonder licht: A. v. KI., Schore f' 2 of 2 tl. <h.p. ISj. te Wtearde 5 of' 5 d'. li. Niet geijkte maten off gewichten ia voorraad hebben: fJj. Z., Krabibtendjijke» M, J. C., Goes £0.50 o/t'| 1 ld. h.'; M. J;. C„ J(, L. Woli'aartsdiijjk 3 maal' f CHfiO of' 3 uiaaJ! 1 d., J. J. IC, Kortgene 2 maal £0j,5Q p|fl 2 taiaal 1 :d. lh., A. d. |Jl0 Gnies' 10; mjaaj £0.50 of 10 mn4 1 ;d, h. Aïlgiefceurde maat in winkel aanwezig hebben: M. J'. O., Goes 1113 of 3 d'. lil iDbonklenschapj 2e herh., P. V., Gio;9s. 8 d. h. Br 'gewijzigde lanvcbicsdnkkiiig 1931. Dei Hooge K,a,ad jieeflt gisteren arrest gewezen in de ziaak van F. Ij. v. II., dia voor het kantongerecht te Hulst heeft terecht gestaan ter zake van het; niet in-, vullen van het formulier dat b'eho,ort bijl de gewijzigde tiarwebesehikking. 1931, De kantonrechter lOnitsloeg verdachte van rechtsvervolging jomdiaf hij1 meende, dat del minister zijn bevoegdheid te buiten gingi met het geven van deze beschikkin,a| zoodat die verbindende kracht zpu missem De rechtbank te Middelburg gal' in I hooger bleroep lalleen ontslag yan rechtsj vervolging voor w,at betreft het nieit! in-i vullen van de 6e: koliom, .aangezien uit het hoiofd daar Woven niet zou blijken, dat deze kolom van dag tot dag mioet worden bijgehouden. Diei oiï'icier van justitie te Middelburg leekeride van dit vonnis cassatie ,aar, aanvoerende ,dat Jiloven deze kblpm staats „verwerkt en verkocht pier klalenderwtetek!" hetgeen volgens den lofScder moet, won dien opigevat, dat het invullen daarvan o,p| gezette tijden, behoort te geschiedlen. Dei procureur-generaal bij den Hiopgen Ka,ad was het hiermede eens, mia,ar oor deelde het ten laste gelegde niet straf baar. Dia Hooge Ka,ad heeft nu het vonnis vernietigd en het bewezen verklaarde als zijnde in strijd met art. 4 van het Tarwes besluit 1931, strafbaar gesteld, den requb rant veroordeelende tbt f 2 Woete 1 dag hechtenis. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op nam. 2 uur, te Ovezand, in de her berg van dhr. C. Vekbeek, krach tens artikel 1223 B.W., in het openbaar verkoopen: a. d. Hollestelschen weg te Ovezand, groot samen 31 Aren 73 Centiaren, bewoond door Mej. de Wed. D. Moerdijk. 32330-22 Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris. Notaris A. TH, VERBIST te Goes is voornemens op des n.m. 8 nur, in de „Prins van OraDje" te GOES, krach tens art. 1223 B.W., in het openbaar te verkoopen aan de Wijngaardstraat num mer 23 te Goes, groot 2 Are, bewoond door den heer H. Vissers. Aanvaarding bij de betaling uiterlijk 2 Januari 1934. Het huis is te bezichtigen op 7 en 14 November telkens van 24 uur. 32354-27 op solide huizen en landerijen, rente vanaf 4'/4 met of zonder aflossing, voor jaren vast. Br. no. 10 bureau v. d. blad. S Reeds meer dan 100 jaar S Prijkt Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. ECHTE OP DE MIDDAGTAFEL!! 2 OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier naar deze delicatesse en S let op het loodje „OLBA" OLST 5 N.V. BAKHUIS9 OLBAFABRIEKEN BLIJFT GEVESTIGD TE GOES RAVELIJN 1 Oog- en Keel- neus- oorarts. Spreekuur 11-2. Tel. 395 Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak D-E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over 0-E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Vanaf 10 ets per */2 ons - 20 ets per ons en 50 ets per V2 pond. Na7 verschillende zangnummers wordt uitgevoerd: jficaaniHfl c.x3ï»a«ar. Oorspronkelijk Komisch Zangspel door ZUSTER TERESA. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT I Zakeuenschenl Belanghebbende m 1 Vraagt t atfrertanttatai iet *j\ adwtaart mat succes la Hoofdkantoor te GOES.Tel. Int 207 tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beier en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" f2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f 2,— Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-60 Verbouwers van tuinbouwproducten, wier bedrijf nog niet werd geïnventariseerd, worden verzocht vóór 5 November 1933 zich daartoe aan te melden ten kantore van de veiling, waaronder zij ressorteeren, waar alsnog gelegenheid bestaat een formulier in te vullen. Met nadruk wordt erop gewezen, dat, wie zich aan deze registratie onttrekt, later in moeilijkheden kan geraken, ia verband met bet voornemen tot beperking van den verbouw van tuinbouwgewassen. Provinciale Commissie van Veilingen in Zeeland. a kan men bijkoopen een voor een dubbeltje, voor een gulden. (1 Nov. is de zaak gesloten) Bureaux van Reda< Telefoon Interloca Bijkantoor Ml DDE GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT V Een steun kv Het is niief. mogleüij •welke wij! in birodhn ejcto'ifturep iter oplllois vraagstukken of van tegelijk, toejgiezioiLclieu ren. Wc zouden ruiml tegen tot ©inde van atomic'® moer toMïem zouden willen blijven Dezer dagiein «abtei- soort oirouliairiei, die w daöh'tiem inhield lein d Miaatiiei verdient. Gelijk 'blekend, heieil spcualei zaken bletplaiald, loozten, die in 'het 1 Fjiaarbankbriekjie of -i gedurende zekeren tï gegeven miag worden. Tegen de'zen ma.atr noemde drculaira comité va,n actie „Tn Itetere meer rerihltvaa; stamden". Hoewel het minister: redelijkhieid DnfbiLopit mitó toch met riagtume een ander 'licht o® de •schetst wordt -aerist dei v,a.n het gezin eiener schralen crisisataun ai liijl zorgvol vnoieger bi „Neien!" zieigt de uitgevaardigd hleelaiit, langer. Je krijgt geen eierst alle® opi en koi •terug om te kijken of f Is er, giaiat de circuk onrechtvaardigheid te;g Staatsburgers mogelijk antwoord niet anders z Stel daar tegenover zijn evengroote verdiei veel groot'ere) ma.ar ra.a zich om niets heeft b'e heef t gesjpnard. Die kri Da,n degene, die niei weest (wa't hem in dit komt) ,oim zijn sjpiaarcie; !Flosts;p|alaJhlank, te zette zijn kast heeft gehoudi steun I Vervolgens deg geen spaarbankboekje, t hij er toch een 'heeft, steun! Dixih ieder, die eerlij, het leven is gegaan, dit driegt en zich ialles heie gen, om te trachten zit •ti« slaan, die krijlgfc f wordt geheel gemaakt Wensoh. [Waf nog aanmemelij'kl is; het volgende: ia;. Een bezitter van niet of gedeeltelijk b'e Jlotheek steun te veria dering brengend, de igei lijkte huurwaarde b. E'en bezitter van toekje isteun te verleent ring brengend, zij'n te c Postslpiaarhanlf. Bij deze reigcling zo gleheel niet hoven ande den en zouden zij! met e nog kunnen tradhtien, Kjkel staatsburgers te hl ons dierbaar Nedlerla nd zal toillhen." Men ziet da,t d'e ar; het besluit van minister lijk sterk is en de oVertu vesten diaf er inderdaad digi element in qtaakt, ta worden genomen o,pi cireuliadre aangeteft. 03 E'fc i li i FEUILLE 51 Myers begreep er niets 2e: zooi laaf opi den avom Llij! Voelde zich lOnriiSji nu Brendia stplrekein. Hij; i meier een rustig oogenhlik hij' baiar alleis; vertei'd ha; dia de laiait&'tei dagen dooa geest stpoiok'te. Toen hij' 'trojiwdo had hÜji een muur om zijn had, zoo sterk en hoog c daarlinnen een blik zo en dat het dood verled&r zou kunnen onifesinalptple don graiaft ondergrondschi schijnt opeiems pp; e,em noio; en plaats! 'fin Myers wiislt thans weg was uit het wieihl, wï jaren had vasitgaweven vo-lleoeriKjko waarheid Rusteloos liep' hij zijn c neer. luisteren luid. De tijd kroop; tra,: eens merkte hij' dat heit ,a Hij: nam een blesluit:

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4