idguwË zseuwsche COURANT DINSOAG 31 OCTOBER 1933 nEMENGD NIEUWS KERKELIJK LEVEN INGEZONDEN STUKKEN Financieele Berichten ALLERLEI LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Tjjor tijdigi .afsluiten van den Stroom j da ongelukkige spoedig hdilp) worden I ^rleend. Zijn toestand is h'cnoiglst ernstig. 0»s laat van zich hooren. jjjjit er d a ga vond. ontstond in ©en calfé te Os een woordenwisseling tusSobein een .-«tal bezoekers, zékeren Van O. en B-. jjjiar. Heit bleef niet bij' woorden. De ftnst, lief- zoo hoog, dia,t die Weide manp-en J dkaar te l'ijf -gingen. Eieai'ge- andere oaf'é- Jezoekers begonnen zich met het geval j8 bemoeien -en werden leVeneemsi in die vbchi-piartij betrokken. Het duiurdei dain niet lang of een vijftiental plersioaveiia rolde als een kinwen vechtend over den vloer Tan 't café. Da vechtislblazein bewerkten elkaar geducht met de vuisten en rukten dkaar de kleeren van het l'ijtf. De mleiesten van hen liepen een bloedneus fin bfouiwie ooivn op>. Alvorens verder onheil kén vorden gesjticht verscheen -de politie op Jet terrein van den strijd en ontï.uimda heit café. Deze gang van zaken scheen echter allerminst naarden zin van v. O. Zijn ■wraaklust was nog riet bekoeld. T,oen de stito weer was teruggekeerd begaf -hlijl nek wederom naar heit' café en sloeg met del vuist één der groote ruiten in. Deze wraakneming zal hem wel hebben ont nuchterd. De man nam hevig bloedend de •vlucht en rende naiar een dokter. Daar aangekomen zakte hij; bewusteloos! ineen. Het glas was diep) _in deu (p(ol® gedrongen en had zijn ppfelaigader geraakt. Nadat geneeskundige h-ulpl was verleend werd van O. gearresteerd -en in het pblitiebur- reau opgesloten. Hein vrouw levend verbrand. ■Men méldt ,uit Rosmalen d-d. 2 9 0:öt. Hedenavond 8 uur brak brand (uit in een roggemïjt, die in het veld stond, langs da Tweebe-rg 'tusisehen Hintham en Rosma len. De omwonende landbouwers Snelden •onmiddellijk naar de jpaats van den brand ■aaiblj dei dich■t■s'tlij, wonende eigenaar van da mijt en M. Verst,a,pjplen nog hu-lpge- schreeuw meenen te hebben gehoord. Hoen men de brandende mijt genaderd was, zag men het verkoolde lichaam van een vrouwspersoon langs de mijt liggen. Na waarschuwing Waren spoedig aanwezig die burgemeester van Rosmalen jhr. von Hey- den, dr. Han-egraaif van de Kolf en de gem. veldwachter. De identiteit van het slachtoffer kon echter niet worden vast gesteld. De kleeu-en waren totaal Verbrand. Alleen droeg het lijk' nog een bril. Mem vreest, da.t zich e,en .drama heeft afge speeld., waarvan de vrouw het slachtoffer is geworden. Het lijk is naar he't gemeen tehuis te Rosmalen vervoerd. Vele niiauiwtei- gierigen verdrongen zich om de plek' des onbedls. Later werd weer gameid dait het ver- koioide lijk, dlat van 'n man is. Men acht het in dit geval niet onwaarschijnlijk' d,at een zwerver zich tttóecben de rogge te ruste hieeift gelegd en op) deze wijjae den •doc-a' vond. Misdaad is dan uit'geslottén. De belaagde scheidsrechter. Het gebéurde na, den wedstrijd Zwolsche Boys—U. D. Vijf minuten voor het eind maakten de Zwollenaren het zesde doel punt. De scheidsrechter verklaarde de® goal ongeldig. Deze beisSisisiing) w,ais de vonk die het smeulend kruit deed ont- piloifen. Onder hilariteit kwam het eind. Direct daaropl eltpven leenige öchauvinislfem «pi den Sdbeid'sreohter af. De- arbiter' Ver snelde zijn pias, met «enige Bpys-aanham- -gers opl zijn hielen. Plotseling nam helt lijdend voorwerp die) beenen, ejpmong over een sloot en 'holde moederziel aJljeten bVer een verlaten daaraan grenzend weiland. Nog steeds achtervolgde -een gienende me nigte den vluchteling. Een [agent in 'bur ger werd dooT de man voor 'den verkeer den aangezien, want 'Steeds angstiger werd de wedloop. Tenslotte wikt de man aan zijn vervolgers te ontkomen. Notaris gearresteerd. '(Gisteren is te Ma,arsSen gearresteerd notaris G. A. Hei J. al® verdacht van valschbeid in geschrift© -en verduistering meermal-en ten nadeede van ViarsobiHenidie personen te Miaurssen tie hebban Hij! is maar Utrecht' overgeiblraioht. in den loop wan dien dag is notaris le J. verhoord, waarbij verdachte 'bekende on regelmatigheden it© hebben gepleegd. Het nderzoek in dgze zla,ak duurt nog voort. Chineezrnlogcnient afgebrand. In Eindhoven is Zaterdagmiddag oto uur het home der ipinda-chieneeiZen af brand. Sinds ger.uimen tïjÜ hadden il'eiziein «t zich in de Langstraat (aldaar in een weetal buxgerwoonhuisjes, die dienst doen logement van ziekeren L. iK|., gezellig Slaakt. meeste vertrekken hadden zlij1 tot afgelegenheid ingericht in dan tij'd,. er in Eindhoven nog tientallen van kereltjes hun Zoete waar aan den brachten. Op' de bovenverdieping pn- de pannen, kookten izlj hun rijlst- en andere Chineesehe 'ïejkkern'ijten. Door onbekende oorzaak' nu stond iZp,- erdagmiddag 'hun verblijf in brand waajp- Jj gezien de vele aanweizlige bedden, S Perceeltjes in een minimluim. Van e in lichte (Laaie stonden, z|ooda,t de ndvreer niet kon yoorkomlen,, dat hét iom« met alle bezittingen, kleeren ©n; f d der ChineaZen, (geheel' door het vuur verteerd. Slechts een derl béwomelte as bij bet begin van 'de oafa^'tiroiflq ijus. Do overigen leurden m'et hun büik- itrominlels in de stad rond. Vlug 'tal eéhter stovlen zijl tüjldens den 'tta'v Van '?,^e boeken dier geméenta op iets ,ra,üdcnd paleis aan, onmachtig nog yan hun have en gped te reddam. ïtl «gst jamjmlerden zlij over 30 dol'. ÏHf«ï Inarii> "fie bet vuur vc|rj!oren r(;V waarbïji het opmerkallijlk' is, da,t nib j wtenlandsdhe inhint, taolaar geen -fiaseh 'gHd aanwezig sdhSjht te ziij|n Troosteloios hielden de tien kleine ke reltjes Wij' 'de puinhoopen de wacht-, tot dat dij begrepen, dat er raad moest wor den 'geschaft. Zij zlijjn toen in processie en onder veel bekaks' naar hiet jpiolitiebureau ge- toglen, waar de «omlm|isSaris hun teen warm onderdak heeft verschaft in een 'der nacht- Mijlven. Hier kénden 'zïjj tot Maamdag.vertdqvan' en de politiékeiukfen 'zlal hun ook een Eiui'opieeschen .plot voorzleitten. Maandag tejehter moesten ziiji Zich bij) 't- anmibestuiur vervoegen en Vervallen zij! ten- laste var de 'gemeente. Diefstal van verfwaren op, grooi« sebaab Tie Zaandam heeft de politie de hand gelegd op een mmpfot van dieven en teders van -goederen, gestolen ten' nadeele van de firma- Pieter Schoen en Zn., verf- folil'ikanten aldaar. Deze diefstallen loopen over een tijd vak van vermoedelijk langer dan e-en jaar. Die voornaamste verdachte in doze op Igrotite schaal (gepleegde 'diefstal is do expeditiekneeht Hl F., die reeds 20 jaar bij' de firma in dienst is. In het laatst van het vorige jaar werd de firma op de- diefstallen attent giemhakt dooi' een anoniemleim brief. Eerst thans is het aan de politie gelukt alle personen, die hierbij; betrokkieu -zlijjn aan te houden. Het ondera'oek heeft aan den dag ge bracht, dat de goederen door den ehfpeditiei- knecht op den isteiglor aan |de Z,aan werdén werden 'geplaatst, waarna 's' avonds, alls het !personeel naar huis Wap gegaan, stóbipl' plerskheChts met neen schuit kwaimén pm' deze weg te halen en naar Amsterdam) t» brengen, waar de buit a,an opkoopeirs wéi'd yerkiodht. -' I 1 Gebleken is dat op die wïjjzie zlijjn ver dwenen 7600 'Kg. menie, 5000 Kg. Zink wit, 3000 terpentljln, '^000 Klg stand olie, een partij loodwit en verschillende andere goederen. Eén gedeelte van de gped-eren is bijl (ee,n hunner in beslag genomen. EDet londerzlock heeft uitge.wozen dat d'elz'e helers er geen registeiri op''na hielden. Als v'erdacht Van dieZe die&tajllen Zijn 'ble-halv-e de expeditieknecht aa-ngehoujden vier schipplerSknechts èn drie, allten te Am'steirdaml wonende, opkbopers. D]e verdachten Zullen ter beschikking van de justitie te Hlaarleim worden gesteld. Invoer van Dlnitscke boter. Naar w'ij! uit betrouwbare birion vei-ne- mlen, 'Zijn de douanéblealmbtein, In .Lim burg tot die- ontdekking gekomen, dat de grooto smokkelhandel van Dluitsche .boter in het grensgebied van uit een centraal plunt wordt geleid. Mien is er bïjlv. .achter gckóm'en.i dat in dé afgeloopen week nab'ijï 'Aroen een Mjleenkomst heeft plaats gehad van ver scheidene leiders der Verschillende staok- klelbfenden. Dpz© schljlnen, .geiZamenKijjk' d'e bbtier van Djuitsche fabrikanten, të be- tnelkklpn en onderlimg overleg te;-.ple|gen, waar cn -wanneer de plartïjbn bloteW over diq igrens gébracht mloeten worden. DJel plaatsen Sdebengewald, Arcen en Hterk- radle, zijn de voornaamste doorganigspuln- t!en van dezten -uitgébreidan smokkelba.ndeiL Een Zondagsjager» D|a heer pj- P- van Ri uit Edndhotvén heeft, toen hij! op jacht was, onder stiphout het ongeluk' gehad, Zijh eigen id'rïjyiex bij! het schieten op een haa® in het linkeroog te treffen.; Pje man is per auto naar het zieken huis te Eindhoven tvtervberd. Hij! z'al hét oog w.aarschltjk moiftten Inbraak in een kérk1. Ta Maasniel is Zondagmorgen tussühieu 11 len 12 (U|ur diefstal gepleegd in de parochiekerk. Door uitsnijding van een ruit van een ex-votoka-st wist dé -dief een 30-tal ZiKveren en -goud-en Voiorwerpan, te bemachtigen. I j Door een ante overreden en gedood In dien nacht valn Zaterdag pp Z-andag is op den (Rijksstraatweg HaarlemAmi- sterdam in de gaméente Haarleimlmjeaméelr da 50-jarige heer iW'. uit Za-andam' aan gereden, doordat hijl van het rijjwielpad opeens den drukktan Iverkeersw-eg ovefflstak aondcr op het veikfeer te latten. Er na- 'cterde e»n auto, bestuurd door den ,hee|r E. luit Beverwijk1. Die bestuurder 'kbn ecu aanrijding miet tocer Vaorko|mJen. Do heer W. werd tegen den grond geslin|g(:a<d «n overleod kort daarop. H-et lijk is naalï die Mariastichting te Haarlem' gébracht. Toen Zondagavond een auto ornl ffin- •geveer 10 uur ter hoogte van de Boote- straat door de Zeeteterstnaat te Eindho ven reed,s tak' izbnder een tpeklen- te géven Jjlot.séhng een wielrijder den wfeg over. Dié bestuurder Van den auto remde nog, maar hij| kon niief voorkk)(mlen, dat hïjl den man greep en tegen dein grond wiefp. Tof rijn ontsteltenis 'bleek de man op slag ge- dood» Het was de 40-jarige P. van Viught, uit 'Eindhoven, die. op een fiets iZondex licht reed. Het lijk is in beslag genomen -en. haar het 'politiebureau ge bracht. Ongeluk met een petroleum!toestel. Zondagmiddag na afloop van deta kerk dienst -zou de 16-jarigie dochter van den smad A. Rjemnrsma. te Twïjlziel het pe- l-nolletumstal' bijvullen, toen pdotseling do vlami haar in heit 'gezicht sdioeg. Zij' liep érnstige .brandwonden opc Aanvankdlijk lie-t -de toestand Zich niet ongunstig aan- ffc-n, maar later vereSjgérde dejZe ien Zondagnacht is het meisje aan d-e gevol gen overleden. Opruiende iectulr». De offdcier van justitie te Groningen, mr. A. Rpmblaah, hoéft gisteren opl grond van een str-aifvervolginigi, die is ingesteld wegens publicatie v-an opruiende geschrif ten oen inval gedaan in de drukkerij Da Volharding aan dé Hotendieplskadc 12 te Groningen. li, I Het 'betred-t hier de uitgiftfe van heit weekblad „De Arbeider", een orgaan op communiistiséhep grondslag, waarin in dan laatsit-en tijid stukken hebben gestaan, 'die zou opruien tot dienstweigering. De; plers, waaroipi het blad werd gedrukt', en de zetmachines zijn onbruikbaar ge- ma.aki. door in beslagneming v.an enkele onderdeel en. Da vervolging za:l worden ingesteld te gen den schrijver van de stukken; ,en tegen den drukker van het blad. Schip gezonken. Op het Hiollandsch piep nalblij! de dploor- ibruigl Moerdijk ouder de gemeente- Hooga ion Lage Zwaluwe, is Zaterdagnacht he.t izjeilschap Nooit Gedacht van Schipper P. pa,nIkhuyiZan uit K'limdert, groot 65 tou, gialaden met suikerbieten, tij'dens eau wind vlaag vol water geloopen en gezlankeu). De schipper met zijn knecht moesten olies /achterlaten; .Zij', ikonden IZioh door in de roeiboot te springen redden. De mast niet -gestreken fok en tz'eil steken. »og haven .water ,uit. i Het schip cn lading .'zlijjn niet verzekerd. Het schip zal door den Rijkswaterstaat worden igelicht. Bpléedigiug van dr. Ccl'iju. Zaterdagavond Sprak' te Zwolle in een zi.g. lanti-feacistdischc!, maar in werkelijk heid zuiver communistische vergadering dé communist J. L. Tegen hem werd -piro- ceis-verbanl oplgemaakt, omdat hïj! zeide, dat ,dr. CblSjln na dei Indonesiërs te hebben uit-g-ezogian, than® geroepen was om van Nederland ©en kbelie-'staat te maken. Men achtte deze woorden belaedigend voor den minister. V-a.n den Zwolsdh-en oom-munist C. de S. ié hét insigne van de zgn. roodie hulp in beslag genomen, waarvan het hoiotükan- toor is gevestigd te Mo'skou. Het is een gewoon draaginsigne met ecu roode atler met 5 punten. Botsing tcfschcn auto c» motor trein. Vrijdagavond omstreeks 6 uur reed een bléwon-er van Heemstede m'et een vrouw in een two-seater onder -de- gem'. WiafmlelnH huiz'en. Dé auto fe'lipte en kwam' op de fr-alnrails te staan. Zonder Zich velndeir om 'den auto te belfoimlmeren, is -de be- sthiurder met zlij'n passagier Imtet een an- idiaren auto huiswaarts gekeerd. Die auto, dia slecht vellicht was!, 'bleef op d'e tram rails staan. Hijl is later door den méticri- tnein uit iWarmenbuia'eu g-egrepen en 300 M. meegesleurd. Van den auto is niets overgebleven. D'e trein werd érnstig be schadigd en moest door een andere mo torwagen worden weggésleept. Persoonlijke ODgelukkém kwamen niet voor, In Verband mét deze .aanrijding wordt door de Alkmaarsche politie nader tnlede;- gedeeld, dat de bestuurder, toen hij[ zjijh auto niet van de rails kbn krijgen, ïiog den tramtrein tegemloet is geloopen, maar dat de bestuurder daarvan rij'n Waojréchul- wing niet heeft bemerkt. Eerst toen is ■hijl ,na eenigen t(ij|d met zijln. passagier naar Alkmaar vertrokken, WaaW hij Hijj de po litie aangifte van het gejbleurde heeD -gedaan. Inval iu een speelhol. Zaterdagmiddag - tusschen 5 en 6 uur hieeft de 'politie een inval gedaan in een perceel aan de Grifstrsat te 's-Gmavent hage, waar men een vcijboden epeelgela- ganheid vermoedde. Er waren uitgébteide maatreigelon voor de afzetting getroffen: In het bewuste percteel heeft „de politia 21 personen aangetroffen, die me-t den drrestantenwagen naar het buneaiu zlijkx 'géralbcht om te worden vcrhoorid. Omtrent het resultaat van die vferhoo- is nog- geen mededeeling gedaan. Wachtgeld Ingetrokken.. Die soc. dem'. wethouder H. v. d. Berg te Purmerend was sergaant-taiajodii ib- Slti-ucbeur in adtieven dienst tot 1923.' Dlaarna wierd hij' op wachtgeld gesteld ie-n bijl de reserve ingedeeld. In 1924 ves tigde 'hij' Zich te Purmerend, werd ama nuensis van de R!.Hl.B.S.> aldaar, lid vatn de S.DI.A.P., voorzitter vian de partïjl- afdeeling en ten slotte raadslid emi wet houder. Hij! trad nog al eens op tegen het inilitairisime op .een wïjlze weijke in ver band met Zijn positie aileilmiust passend was. Dit heeft ten sloitfé de aandacht ge trokken van de regeering, welké hem thans zijn wachtgeld heeft ingetrokkéil én uit de militaire reserve ontslagen. f D-rie Duitsehe kano-vaarders |lit de jungle gered. De Times m-eilidt uit Galoutta, dait drie Duibschers, die trwee jaar geleden mlat een kano uit Duitschland vertrokken om een reis te maken naar China, in den Soeindar- baus;, de moerasBen -en w-ouden van da Giaingesdelta, nauwelijks a-a-n den dood ont snapt zijn. Zij waren zonder waipleus in de jungla gestrand en hielden zich een- in de omgeving dwafendie tijger van het lijf door twe» dagen lang voortdurend door het slaan op- een tinnen bak'die zij in hup' bagage hadden zooveel Lawaai te maken, dat da tijger niet durfde naderen. Zij- wer den door het flasseerende stoomschip Ciho- tana gered en zijin thans op weg naar Rangoon. Hun eerste kano- hadden zij in de Perzische Golf verloren, waarna zij met een schip naar Karachi reisden en vandaar over land naar Calcutta. Engefeth journalist gearresteerd. "V eel beroering is in Engeland gewekt door de arrestatie te Mü-nch-en van den Engelschman Pant-er, correspondent van da „Daily T-eleg.", die :een tameffiij'k sterk gekleurd verslag had gegeven van de pa rade v.an 20.000 man stormtroepen voor Hitler te Kelheim in Beieren. Panter wordt door de nat.soc. beschul digd van landverraad en gruwelberioht- geving! De. Engelsehe regeering bemoeit zich met het geval. Vlijtf Frmsrhe zwendelaars gearresteerd. VfijSf Fransche „financiers1" aij'n onder verdenking van oplichting op groote géarresteerd en in de Sjantó tb Pfllrljé opge- slofen.', I 1 I i Dl® heeren bedienden zich' bij üuW ope-< raties Va-n a-Uerlei 'gefingeerde mbats'éhap- pijten, onder de meest uiteenloop'ende na- mén. Zij! stonden in1 verbinding met eemige Elngélschen, waaronder een oud-magistraat' letu oud onderst-aats-secretaris van de Schat kist, die: regelmatig naar Parijs oVérkwa- m'en, doch in werkelijkheid nooit Londen verlieten. Hun slachtoffers izfo'chten zijl onder Fra-nsche ondern,eminJgien, die in geld- moedl'ijkheden zlaten. Diejzén overree'ddein zlijl laandeelen en öbligatieis uit te geven op de EIngfelsehe markt, onder het vnorwend'sal' dat id'éze emissies in Frankrijk' geen suc ces iZouden hébben. Dé aangezbehte ondernemingen nu moes ten Beer belangrijke fondsen aan hen toe- Vertrouwen om de stichting Van een nieuwe maatschappij' mégelijk te maken. Eidioch er werd tevens bedongen dat de-Ze fondsen hun eigendom werden als niet op ieen bepaalden datum de- Zaak van was beklonken. De Engelsehe medeplichtigen, die eeu filiaal in Londen hadden, en dié de nieu we maatschappij' moesten oprichten, eiSch- ten langdurige en ingewikkelde expertises» Die datum verstreek' -en de fondsen werdén! eigendom van het Parijlsche yjijjftal. Op déze wijIZe werd één enkele firma rnlaer dan een millioen lidbfer. In totaal sc'hijlnt deZe gehieel-e Zwendeïaiij! -eön bedrag van gij'f mülioien francs te boven te ga,au. Die verdachten Webben hwfdlZaloelljk in 'Bejgië hun openatiefierrein gekoiZen, in welk land een officieele waarschuwing in da kranten heeft De H. Vader bezorgd over Duitschland. Da H. Vader heeft Zaterdag tot ver tegenwoordigers ,va.n hét Duitaoke jonge- manncinvefbbnd, die met hun geesMijlke adviseurs te -Rome vertoeven, een toe spraak' gehouden, waarin Hijl hein be groette in .een bisfarisoh© en voor Duibsöh' land moeilijke eton-dlei. De' H. Vader zeide zich echter toch optimistisch gestemd te voelen en daaróm vertrouwen -te hebben in de toekomst'. Niettemin maakt Hij zich zeer MeZorgd voor de Duifeehe jeugd!, ja zelfs voor den godsdienst in het algemeen in Duitsoh- land. Zijne Heiligheid 'spoorde daarom de jonge mannen' aan meer dan ooit t-'e biddéa en waakzaam te zijn. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Katholieken! Zaterdagavond hebben we voor den K'iR.O., Wij! monde Van den geestelljk'- adviseur der R'.-K'. Sport Federatie, rector Vissers, weer een® geboord hoe de neu trale pers die eerst de katholieke spoirit heeft -doodgezwegen, nu, na het woord gesproken door'''de Bisschop'pen dat alle Katholieken die aan sport doen Zich ka tholiek dienen te organiseeren, zich thans niet ontziet versdhiïlende leugens te ipu- pbioeeren wat betreft ide acltie in het (Katholieke Zuiden. Zoo ziet men datj wanneer het er op aan komt ze openlijk partiij kiest tegen de Katholieken. ÏWIa'ert daarom deze bladen en abonneert u op die bladen die katholieke sport de plaa.ts 'geyen die zé toekomt. Op het «ogenblik Zijn thans in Zuid-Beveland en Middel burg een 6-tal' jeugdige katholieke voef- balvereenigingen, maar er zouden nog wel enkele opgericht kunnen worden. Er zit ten 'hier 'genoieg katholieke jongens bp Ver schillende plaatsen. K'om aan, slaaa,t die handen in-één-; waarom- aifijld dat ne»-' ,tr.ale. E,n -gijl die niet epeelt, steunt uw plaatselijke vereeniging, h«tZij! door een donatie of wat nog beter is bezoekt de wedstrijden die Ze spelen. In de Nieuwe Zeeuwscho Courant kunt ge wekelijks dé vastgesteld wedstrijden lezen. -Hier in Goes gaat de vereeniging Rlobur binnen enkele weken op het Gemeentelijk' .(Sport terrein spelen. Wanneer .dit gaat gebeu ren, komt dan allen naar het feijfein «m de jongens te Zien spelen. Gïj[ zult dan door nw aanwie(zigheid toonen mede te( leven en tevens de katholieke sport steiunen,- G«es. FL G. 'Bi Overeenkomst inzake de scriiiS. De onderhandielïngein tiusBohen verijegens wourdigers! der Nederlandéch-e en Duiitsche regeeringen te 's-Gnavenhaga helblblein ge leid tot de ondeirteekening van e)an .pro- toeo], op grond waarvan da ecrijpls van Nederlandsohe schuldeiisöhers voor d-e vM- la waarde in valuta -worden gefcran's(fe- re-erd. Dit resultaat js mogelijk' geworden doordat zekére -voor Duitschland supple toirs luitvoermogeiïjkheden in -dienst der transfer-regeling zijn gesteld. Daar d'& in schakeling van een bankconsortjum voor de volle betaling in scrips niet iplaafa vindt, worden de renteivorderingein dier Naderlan-dsch-a crediteuren in het al-gemueen voldaan in twee betalingen. De sloitbefca- ling zal n.ï. -eerst geéehieden, wannéér vastgesteld is, dat de raohtheblbénden op da scrips te béschouwen zijn ia!® Neder landsohe eredit-éuren. WAT MENIGEEN NIET WEET. 25 Octoiber 1617 pntving jJian PiaterSz Coen rijn aanstedli-nig pis Gouverneur- Generaal Van 'Ned.-Indië, en op denZel'f'- dien datum van het jaar 1874 pu-blioeiedt professor van 't Hoff ,'de grondslagen van die stereoelhemie. 26 Octóber 1492 ontdekt Colum bus het eilandi Cuba en op dehZeifdeil Idatum van bet jaar 1922 had 'de opmlarsch van die fascisten (40.000 man) naar Rdmb plaats: i De koning van Egypte heelt het nieuwe gebioww der Universiteit -van El- AShar ingew'ij'd. DeZe universiteit is dia oudste der weneld /eu bestaat sinds het jaar 643. Zijl toeiZit niet minder dan 23000 handschriften van antieke werken. -Den NiZam van Haiderabad is een kleinzoon geboren, -die \nlls die fijkktja baby dér wereld beschouwd wordt, olm'- dat hét eenmaal «en venmlogen van -2 milliard Zal erven. St. 'Lazane, Idfo beruéhte vrouwen-i 'gevangenis te ParijiS, Zal binnenkort bui" ten -dienst gesteld' en afgebroken worden. President Bposevelt hééft verklaard!, dat een w-ekjelijksdh sa/l|aris van 10.000 voor filmsterren (Voldoende is. Wiegens gebrek' aan tarwemeel ia het- in (Rusland verboden ,om pamnekoie' kan te bakken. Bij' 't maken van proe'friijten mlef een nieuw(e cleötrisdhe locomotief -op da lijn MunchenStuttgart werd een snel heid van 155 kilometer per uur behaald. De nieuwe (EngelSclilB reuzenvl'iég' bloot „Pterth" hééft $rie Riofflis-Eoyic^- motoren 'm!et 930 P.'K'., eeu snlelvuurikanon dat 100 granaten per minuut kan uito wierpen, 3 maelhinegewlenen cm een hoéi Veilheid 'b'omjmlen tot een .gewicht van 450 'kilo. Op het «ogenblik leven in Europa, het nalbijje Oosten eu in- China- 934.000 vluchtelingen, waarvan 149.000 wefk- loos Zijn. - De onlusten in Palestina. Ofschoon -de talgemeefh© staking nog niet is opgeheven cn men er in verschillende steden wel eenigl ongerief vain hééft, ia de al'gemeene toestand in Palestina giste-/ ren vrij wat verbéterd. GOES, 31 October 1933. Boter: per Kg. 'f1,50, per halve Kgj f0,75, ia,an part 'fO,85; fabr-'bofeer f' 0,90, afwijkende héter 'f 0,60 pieT pomd: Boter van handelaren: l-e soort f0,70, 2'é sóórt 'f' 0,60, fabf-boiter f 0,80 pep: iponid. Eieren: peT 100 stuks 'f5,40, per 25 at. 'f 1,35, ia,an piart. per stuik.61/2 oent; eend-; eieren 'f 5, pioélje-eierien f 3 per 100 stuks. GOES, 31 Oct. Eierveiling .„V. P. Z." Aanvoer 3930 eieren, prijis f5,70 ipieqr 100 stuks. VeiUngsvereen. üinid-Beveland te Goes Groote veiling van 28 Oétotbier. Zure Kroetaippels f 3,40 p. 100 Kg, Kleine veiling. Appels: GoudTeinebten I 'f! 1018, id. ÏI f' 49, Pranschia Goudreinetten f 9, Cox Oranje Pippin II 1' 6, zure Belléfjlleuir f 3 -9. dukb. iidle-m f 9, Saliomé f 6, Sferaip|p|eiLa f 7, Adam® Permain 'f 6, Court pendu f 3, Lunfersehe Piplpin f 5, Riedmetiba d'Or f' 4, zoete Gampagner 46, iZoetó. Armgaard ï'4, Hollandsoh zo.eit f 35, Gellderache Holaiart f 37, Huismanazoet 'f3, "Afvalt en Kroetapipiels fl3; Peren: 'N-ouveaui Pnite.au 'f'1012, Br. Clairgeau f7, Win», terlonwtjes 35, Win'tersuiikeirtjlen fl 4, Winte-rbergamotten f4, Gieser Wildeman f 4—6» K3-eipl6r,en f37, Pondslpleren £3 5, St. R:emy f4, Afval' en Kroabperen f 1 3, -alleis per 100 Kg.; Diversen: blauwe Druiven f27335, Mispers £45, bedde per 100 Kg-! Ha,Zen f 1,68 per stuk. 'Groent-env-eiling van 30 Polaker. Spruiten f 915, S|p|inazie 'f 12, Kas» snijboonen f 1441, Ui-en f 2,30'2,40, id. kleine 0,80, aEes 'per Kg.Bloemkool 'f 1,5010, Savoy© kqol f 1-4, noode kool' f 2,305, Boera kool f2, Kroiplslai f'1,70. Andijvie f 0,70 1,70, id. krul 'f 1,20, lallas per i00 stuks; wortelen £7, .Prei !f!89, Selderij' f'0,500,60, lallcs per 100 blos; Diversen: blaudé Druiven f3637 per 100 'Kg.Chrysanten 'f 6plf per 100 ipot, ROTTERDAM, 30 Oétaber 1933. Veemarkt. AanvoerVette runderen 622, veitte kalveren 248, schapen en lam» meren 1577, varkens 933. Prijzen pér Kg.: vette koeien 5558, 46—52. 3238, vette ossen 5054, 44 46, 3236, vette kalveren 8595, 70— 80. 5560, varkens (levend gew.) 3937, 35. export varken-s 34, 32, saba|pien 37, 34, 31, lammeren 39, 35, 31 dfc. Schapen per stuk' 17, 13, 8 gld., lame meren 15, 13, 7 gld. Zaden: karWijlzaad 2:830, 'lijnzaad wit bloei zaai 89, lijnzaad voer 57, dijn» zaad blauw bloei Zaai 8—9, .Miauw maan» zaia.d 1719 gld: Vlas. 1400 Kg. blauw 4565 et., 5900 Kg. Holl. geel1 4055 ct. 'Er waiS wél eiemige vraag naar vla®, maar 'boogere prijzen waren ni-eb te UeH dingen. Alles w-erd evenwel verkocht. Aardap(p)elen: Brielsdhe -ed'genheimiers 2,302,75, 'Zteauwscha cigenh. 2,252,40, blauwe; eiglenh-. 2,40-2,60, Zeeuwsloha bonte en bdauwie 3,103,40 gld. p. H.L. Wielstl. ronde zand 5 ot. .pp Kg. Aanvoer tamelijk1, handel stil'. Graanmarkt. Gerst 44,75. haver 5,5(3 6, klein© groene erwten 910, schiok-i kers 12,5014, bruin© boonen 8—9 gld. p|er 100 Kg. La, pla'ta maas f 81 p. laat. GOES. Huw.-afkomdiigm'g: Clorneliid Traas, 28 j. tei 's-Beerenhoelc' en Magdai- lena Pover. 37 j. jd. te Ovczand', laatat te Goes. G étlorenJaeolba Yolandia, d: v. J«han-/ nes J.aeobus van M-edle en N-eeltje Sla Da,» mainCörneliis, z. v. Cornelia BroelrSe eat Lejntje Pietern-ella Wisse; Antoni-e Adrian nus Johannes, z. v. Johannetsi Rioovers ©n Miaria, Cornelia Ol'fer®. Overleden: Jozias de Wild, 54 j., écbtH genoot van Tannetj© Lams© te Kata. MiDDELBURG. Gehuwd: HJ. v. d: Scnouw, 25 j. en J. Krijger, 17 j. Bevallen: A. E. J. MandemakerBos» man, z. 1 Overleden: S. C. Jaquet 84 j. geh. mefi G. W. Portegies. j i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3