C DINSDAG 31 OCTOBER 1933 fl BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES r !N HET KRAAIENNEST NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Ken nieinve koers. „Ben nieuwe klaars", ztoo luidt de titel [van een artikel [Vaji dr. Klortenholrst in de „Ri-Ki. (Werkgever', waarin bij1 op de eerste plaats wijst op het Voorlaoipig [Verslag' van do Tweede Kamer:' Het doel, dat de A.R.K. W.V. zich als (eerste étappe had gesteld, is in dit voot- loopig verslag ten volle 'bereiktalle desiderata der R.-N. Werkgex'tirsbeweging Karnen imiet die der andere groepen, heb ben «le volledige belangstelling der Kamer gehad. Ben torsch geluid klinkt uit deZe fcoiomlmi-n op, een pleidooi vppr regene ratie van onzle staatsinrichting, vloor gron dige herziening van onize. handelspolitiek, voor eenheid in de leiding en; decentrali satie in de uitvoering, voor volledige in schakeling der soteiale organisaties in het reconstruct iewerlc. D'an vervolgt Wij': Is dus. wat het algemeen staatsfbleleid betreft, door dit (Uitmuntend voorloiopig Verslag de eerste loopgraaf genomen, m|et de beide andere ontwerpen zijn wtiji reeds «en stuk verder. .Was (misschien de Me|m!orie van To.e- liohling op de gewijzigde Crisisinvoerwet nog wat vaag en aarzelend, 'nat het over leg met de K'aimieroomtaiiissie Voor over leg met de Begeering oimitrent vraagstuk ken van handelspolitieke® pard Zijh tweo 'hoogst belangrijke Zaken vast komen staan. Vooreerst dia.t de Rtageering vast be sloten is met alle energie actieve: handels politiek toe te passen en vervolgens1 dat het weren van overmatigen 'iiivbei' van biutenlandsche goederen niu, ook expprt- vermindering en dalinig van de binmen- landsclu* koopkracht aanleiding zul rij® voor contingenteering z'a.l gaan gtelïj- ken op het weden van „ongewensehteii' invoer, Het feit, dat reeds thans naar on» bekend is een aantal taieuwe oontin- 'gcnteöringsroaatreigelen zich in een ver gevorderd stadium van viaorbejrading be vinden, bewijst wel, dat luet niet bijl voor den bl'ijft, maar dat daden worden gfe- stel dl Belangrijk is verder de ontkenning des minister» dat contingenteoring op basis van het gewioht de Voorkeur Verdient boven deoontingeintteoring op basis van ■wisselenden en voor ontduiking vatbare ■waarden. Het zal de taak der industrie rij® om in elk 'blij|zbnder gevall de techni sch© moeilijkheden, die Zich daarblijl voor doen, uit den weg te helpen ruimen. Die minister heeft in het mondeling debat daaromtrent een welwillende houding aan genomen. Het zal ook voldoening wekken, dat de „Veelal tijdroovende" procedure dep be handeling van de aanvragen Veranderd zal worden, 'Zoadat tot snellere afdoening kan worden gekomen. In de derde plaats de handelspolitieke verhouding tot Duitsehland. We hebben de stellige overtuiging, dat anders dan in 1925 en 1933 Dlaitschland een part ner tegenover Zich vinden 'Zal dio, zion- Ider een moment te vergeten, dat Weide landen het grootste belang hebben, bij een goed® verstandhouding, zich niet Smeiei: op genade of ongenade overgeeft. Het woord van Waardeering' aan de onderhandelaars van dit jaar zal in het bedrijfsleven zonder twfij|ff!eL weerklank vinden. .Zooals te verwachten is, Za.1 dr. [Hirschfeid een groot® rol spelen Wijl de voorbereiding en het overleg Zelf. (In rijta handten achten wlijl nu hij over Voldoende ruilobjecten beschikt de 'be langen van ons land Veilig. Thans dient het geh-eele bedrijfsleven, boteren zoowel als .industrieelen, arbei ders Zoowel als werkgevers, onve'rschil- lig tot Welke politieke richting dij! be boeren, achter de Blegeering to gaan staan. r 1 I D,c O. A. O- in de Typografie. De R.-K. Grafische Blond heeft in z'ijn gehouden vergadering te .Utrecht het nieuwe collectief clontract voor de typo grafie met 2974 tegen 413 steuntalen goed gekeurd. Naar een wettelijke regeling van het cadeaustelsel? Djeiz'er dagen heeft te Utrecht de jaa.r- Bjksche vergadering- van het Nationaal Comité tot bezuiniging van het Cadeau stelsel plaats gehad., Uit het jaarverslag bleek', dat de a,etie steeds 'krachtiger van atlte kanten wordt gesteund. R;uim 130 instellingen en or ganisaties op handels- en taLjvtarhcidslge'J bied, waaronder 26 Kamers van Koop handel. Zijn thans o.ia. t.ot het comité toe getreden. i De sprekende cijfers van het met de grootst mogelijke objectiviteit, ingestelde Nationale Onderzloek naar het Cadeau stelsel', waartoe d.&. vragentijsten aan (9000 Vereenigingen, instellingen en firma's zijn gezonden, hebben veel biijjgedragen om {klaarheid te brengen in deze kwestie." Toegelicht, werd, dat de kansen voor ecu wettelijke regeling van het cadeau stelsel thans gunstig rij® t D|e Middensiandsraad heeft den minis ter van oeoonoonische zaken de. invoering van een wette'Jijke regeling van het. ca deaustelsel zcera anb©volen. De minister, die z'iclh in de Tweede Kamer destijds in zeer ongunstigen 'Zin heeft uitgelaten over het cadeaustelsel, heeft sympathie voor een wettelijke regeling van dit ver koopsysteem. doch wacht thans nog het advies, van den N'ijVerheidsraad a,f. Uit de vergadering werd nog eens de aandacht gevestigd op de enorme Wijdra gen, die door de financieel minst Ster ken nog onnoodig worden uitgegeven door Verleiding tot het kqopen van artikelen met cadeaus, waaraan weinig of geen behoefte bestaat, mee mpeten worden be taald. i TenlotnslelUng van scliMlfeekciiiiigeii. Heit. Hestpiur van de Vereenigdng het Sohoplmu'seium te Miiddte'lb|urg zit niet stil en in samenwerking met anderen vormde het een Comité, dait nu van 4 tof 11 No vember leen tontaonsitlel'limg.' van teieklan- werk in de zalen der veree-niging pan de Nieuwe Ha,Ven organiseert. Deze tientqo®- steiling zal tcekénipgen omvatten van af de Fröbelschool hot ©m met 9c hoogcre onderwijigini'iobtingjein. ate H.B.S., Gymna sium en Handelsschool. Uit Verschillende deelen van Zeeland zijln flink© collecties ingezonden. De tentoonstelling zal alleen op werk dagen en dan van 2 tot 4 en van 7 tot 9 uur geopend zijn. Da opening beeft plaats qpl Zaterdag 4 November te halt drie in de bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging met een lezing over het teek énen van diein heer Schiplpcr, vak- leeraar in bet taaktenen, opl die lagere scho len 'te Den Haag, die zijn. lezing ZaJ toelichten met een groiotc oolleldtjlti teeke- ningen van die scholen. In d'o eerste plaats is die1 lezing toegkmk'elliijk vaar on derwijzeressen en onderwij-zégs, maar vopir zoover er plants is pok' Voor nndeire bes iangsteHenden. Men marcheert. Del Vli'ssingsobe A,thle'tielfveraeniiging Marathon hield 'Zondag jvandelmarsldhieul over 25 en 42 K.M. Van die 408 personen, diel zich opgaven kwamen er 397 aan den start., namelijk 251 voor 42 en 146 voor 25 K.M. Ei' Behoorden 354 tot 16 ver eenigingen of groepen en 43 namen (if'zcin- derlijk deel. Van de 42 K.M.-lopplers vielen 4 en van da 25 K.M. een af, zoodlat 392 «en herinneringsmedaiEe Wahaallden. Verder kregen de1 vereenigjngle® of gïqeple®, die met- minst,ens 10 personen hat- [rti.rcours g'ï>ed volbrachten een vereenigtngsmeidaallja en waren ex nog een beker «n twiep me dailles voor de vereieni'gingen melt- hlet grootst aantel deelnemers. Inzameling bleeding. Op verzoek van het Crisis-comité her inneren wij onze lezers nog .cans aan de inzameling van gébruikte,, in goeden staat zijinde bleeding, «lie. Donderdag a.s. van wege dit comité alhier zal pflaats hebben. Lezing fr«1. Simons S.J. Voor d'e leden der St. Augluistd®us-ver>- eleniging en enkele belangstellenden hiaeft Zaterdagmiddag plater Simons S.J., pro fessor aan het Pauselijk Bijbelinstituiut [te Rome, en belast met die opgravingen in Palestina, over dit laatst© groptisohe werk, «en interessante lezinig met liabtbiae,I'den gehouden. Bedoelde opgravingen zijn sinds vier jaar aan den gang in heit Jordaandal ton Noorden van -die Dooide Zee on heiblhlein de belangstelling van hepl 'die geleerde we reld getrokken, «mdait vermoied wordt, dat do bh>0|t(gele(gde ruïnieis, die van de duib- lleMiaid Sodema -en G,omorrha. züjin. to zijn inleiding verklaiardei de giejlteer- dei s'fr. «erst het doel van. deze qp(graj vingen. Heit gaat om eein raaliStisclher kennis van de H. Schrift en het- dieper inzicht in dei Bijbedscihe vraagslbukkea. Da moderne wotenscha.plheeflt ingteziiem. dat men om hot Oude: en Nieuwe Tesfcaimleint luater tc begrijpen, uit zijn studeerkamer vandaan moeslt n.a,ar het H. Land zelve. Ook dn geöilagisiahe en archeologisclhe as- peotan zette p'rof. Simons uiteen. De opgraving en hebben reeds verra.s- d®l vendsten oplgeleverd on met pedeii mag men zeggen, dat er horizonten door ge- oilend zjjn van oagedroomde. wijdheid. Bijl «en mooie serie lichithleeldein (dia projectie-lantaarn werd bediend daotrdhr. Doggt) verte,Ida Z.Eerw. vervoligans op insltrurtievo wijze van het eigenlijk© dieli- Wiffi'k onder da hecte Waestijlnzom, dat met onglelooiiielij'ke laccuraitesse gesfchiiedt :en moet geschieden en van de rijlkjej r.Cstajl- tafen, «lie men bereiken mocht. .Uit irlleis is reeds gebleken dat de gje- vonueai njederzc'tting de oudste stadis-ruïne is, waarop men tot nu toe stiet. Zij da teert van ongeveer 2000 jaar vóór Chris tus en omdat, ook het optreden van Abra ham in dat tiij'dvak valt, is het chronolo gisch mogelijk dait men mat Sodema, en Gomcrrha, ia - doen heeft. Uit da ontdekte voojwerpien em iresoo'sl zijn Kpeteazieir in- vloeaen ajf ta leiden en ze verraden dein cultiiinrpcil, dat aanzienlijk hooger is dan men ie dien tijid voor mogelijk achtte.. De gelieerd© spr. is ingeleid dooi' dhr. P.v. d. Dries, voor?., van den Wond, die heim tenslotte ook hartelijk danlteegdi voor zijn prachtig 'bletaog. Uitvoering Bj.-K. Zangvereenjging. Zondagavond ,ge.eft de B,.-K. Zangver eniging, onderafd. van, Ren Vrouwen bond, «en uitvoering in „Slot Ostende", Op he,t program staat polk een lcpmisch tengspcl „Mevr. Kwikstaart-Alhëdil", n.au- Igeklondiigd. Dp entree-prijs is Heer laaggehouden, klaar 't beptuiur een volle zaal wil hebben. Nad'ere Mjztoderkedan (zlijn in achter staandle annonce te vinden. Erandweererrsus. Zooals blakend organiseert de afd. N. en Z. Beveland van deun Z. Brandweer, 'bond 'n cursus voor de brandrnee-teri-l Dia cursus wordt belangloos gegieven door de heeren Bierman, Visscher en Matthïj- den der Middelbni'gscbe brandweqrl en zlaÏÏ to Goes in de lokalen Van de Bijkte lanilbouwscbool plaats hebben. In het ge heel zal de cursus bestaan uit 8 pf 9 lessen en wol des Woensdagavolnds te 6 uur, te| beginnen, 1 Nov. a.s. Dje cursus Hal dan door den voorzitter van den Prov. Zeeuwschen brandwieerbond, den heier Hajenius, worden geopend. Roeds gaven z'ich 54 deelnemers op. Veertigjarig bestaan van de Riijk's Iaudtof'WwinIersehi/01 te Goes. Gisterenmorgen is in man druik bozoch- ta samenkam'st in het Schuttershof alhier 'het veertigjarig bestaan van bovengef- niaetode school herdacht. D|a heer H. A. Han'ken, voorziitter van da comimiissie van toezicht, Verwelkomde de aanwezigen en wees er op, dat het do h'eidoeling niet was 'een feestéïijlke, maar «en eenvoudige hcrdenlci/nig te doen jïlaats hebben. Spr. gaf hierna een historisch over zicht van die school. De heer Löhnis (inspecteur van den Landbouw) gaf in 1893 den stoot tot oprichting der scha len in Groningen en Goes. De hoer I. G. ,J1. Kakebeeke werd benoemd tot land- lbo|uwl?eraar, tevens tot directentr der school alhier. De opzet was zeer sober. Op 30 October 1893 werd de, school miet 18 leerlingen geopend een ver blijdend aantal'. Op 1 Sieptl 1913 werd hlet nieuwe gebouw geopend, dat echter, naar spr. meent, te bescheiden is opge zet. Het is klein in vergeflijlking inct andere B.L.W. scholen- In J'an. 1916 verliet de heer Ka'lte- bie.eko Ooms ,om tc Den Haag werkzaalml te ijn als inspecteur va.n don 'landboiuw.. Veel. «eer veel' heeft de Zielctuwslahe landbouw ,a,an den 'heer Kafcabeeka te dhnken. Verder ri'cht spg. zioli tot ir. Stevens, dia meer dan "20 jaar aan de, school is verbonden (sedert 1916 als directeur). Spr. z'at daarna uiteen de groote waar de vgn het landbouw-onderwïjs, ook in dezen tijd. Het verblïjidt spr., dat .juist nu zich 22 nieiuwe leerlinge® hebben .aangemeld. Met de beste wenséhen voor da toekomst der school eindigt spr. Hierna deed spr. mededeeling van ver schillende berichten van verhindering o.a. van den Comlmlissaris der Koningin en van dén heer Mr. P. Dielema®, voor zitter der Z.L.M.' Na leen speech va,n ir. Huiz'inga kwam mr. Stieger aan het woord. S|pr. imieiikta op dat de bemoeiingen van Ged. Staten met de school niet veH© zijn. Toch staan zij' met graote belangstelling pn sym pathie tegenover deze school. Spr. hul digt de vele verdiensten vlan de com'm'is- sie van toazicht in al die jaren Verricht en biedt rijn hartellijik© geMcwenischein laan. Moge de school in groei en bCiaei to|e nemen. Dje heer Hajenius, burgemeester van Goes, huldigt de groote verdiensten van wijlen den heer Kakabaeké, den bekwa men en bescheiden lamdbouwleeraar. Dp school is in een tijd van malais© cjpjglericht. Maar daarna is een tijd van opbloei gekomen. Moge dit cpk' nu zaa 'zijn. Spa-, verz'eikert, dat het gomeentebo- te'tuur van Goes ook in de toelcblmst de belangen der school gaarne aal bevor deren. Dhr. C. Stevens, directeur der öchool, voerde hierna, het- woord. Scheen hat- ,aetrsb dat vele Zaeuwsche families de: sohool als een vervulling van aan dringende blehoefte zagen, splaedig bleek het tegeinidlelel. Dbor allerlei oorzaken werd hiet beztaek aan ,die school gehandicacpt. Is J917 ,en 1918. was er plotseling guioota boejloioijp) van leerJ lingen. Mniar daarna kwam ©r wear in zinking. Thans is er weer aan opleving, in totaal helWben 607 leerlingen de gohbol bezocht; 27 hunner zijn overlediein. Vele oun leerlingen krelgen om mooia positie. Gezurgd werd, dat heit onderwijs actueel Heef. Ingevoerd is nu een cursus voor oud- leerlingen. De huisvesting is na geriefe lijk. Laten we hopen, dat er nog eens «en vei dieping op het gellouw moet kbanen. Bj'ir. wijdt daarna woorden van dank. Lire hulde en' nagedachtenis aan wijlen oen heer Kakebeeke, aan wien het niet heeft gelegen, dat het aautal letarlingan tie, eerst» 15 jaar te weinig was, en nan de overleden oud-l eer aren. S'pr. dankt da emmissue- van toezicht voor haar trou wen arbeid, bet Pr-.iv. bestuur en het Ge meentebestuur van Goes voor hu® mede- werking, de leeraren en nog jn leven zijnd© oud-leeraren voor hun ijvexigen arb'eid -en den heer Dootjes voor zij.n har telijke medewerking. Da heer W. Kakebeeke biedt namens da Z. L. M. zijn gelukwensdhe® aan. Het is voor Zeeland «en heugelijk fait,, dat het in 1893 da landbouwschool kreeg. De ont wikkeling der landbouwers liet toen veel te wensche® over. Helaas zanden ze ,te weinig 'hun zonen naar d© school. trie 'hebben noodig in heel do provincie mannen, die voor de bellange® va® deu 'landlbuw in het krijt treden. Daartoe kan da R. L. IV. S. medewerken. Nog ©enijgo andere sprekers voerdlen he# woord waarna do yoorz. constateerde dat liet, jubileum halm :eu waardig was gevierd. Toen werd een lunch gehouden. De omzet- en weeldebeil|a|sting wordt stpak's ingevoerd. Koopt nog vlug één van d« nieuwste N. S. f'. oï PHILEPSi- TOESjTELUÈlN. Vanalf f137.50. Horfld- ggent (J;. bi. Polderman, Goes. (Adv.) Rilland-B alk. Vrijdagnamiddaig verga derde de Raad. Dhr. v. Gorsel vroeg of reeds is geiöoff- reispiondeerd met dhr. Rertijta over het ma te leggen trattoir in den derden wag. De voorz. zegt dat dit inmiddels haalt plaats gehad. De voorz. deelt mede, dat de rekening dienst 1931 door G«d. Btaten is goedgekeurd. Het batig slpt gewonen 'dienst bedraagt f 2758 e® van den kapl taaldienst f5951. Een verzoek va® het waterschap „De Valkeniesegeul" om deel' te nemp® ,a.an eian werkveraohalfinglspla® wordt voor ken- nisigeving .aangenomen, aangezien er in de eigen gemeente objecten zijn. Tot leden der schattingsoommissie wer den benoemd in d© vacature mr. P. A. Schwartz dhr. P. J. Dominieus. In vacature W. Griepl dhr. J. A. da Gafflate dhr, A. Blok Jz'. wordt herbenoemd. Inge komen is een adres: va® die heeren W. Ka ning, Kakebeeke en Van Bommel van' Vloten, leiders der landbouwbedrijven in da Rathpolders, Erederiikla, ien Zinimar- manpolders, cm de zakelijke 'bladrijtebo- lasting iaif tie schaffen. Er is geien voorstel va® B. ©n V. Dhr. v. Gorsel zeigt, dait deze belasting onbillijk is, hij is er voor dat ze wordt afgeschaft. Ook weth. v. d. Sande is voor afschaffing. Hij' wijst op he,t vele dat b.z. die Ratlipildier in het be lang der arbeiders doelt: 65-jarigen war de® gepensioneerd. D© directeur, die boek houder e® de onderbladen, allen tooh tota len hunne belastingen ,e® welke kosUdta hebben ze er a,an te maken, ex brandit slechts., één lantaarn. De belasting werkt d« wcrklookheid in de hand. De hcenen Wtelststrate en Dansen spreken zich uit tegen de afschaffing der belasting'. Dhr, v. d. Sande Sitelt voor da belasting, die thans i' 8 per arbeidier bedraagt, te ver man,deren op i'5. Dhr. Kole is togen her ziening. Hij meeat dia.t er polders zijn, welke nu al mcnschen hebben ontslagen, dus ,de werkloosheid zal er niest daor var- minderen. Er zijn t. i. in afschaffing jdiei' belasting weinig1 steekhonidende argumen ten om de mensohen in hal werk te, hou den. Ze ontslaan zie toch. Eir is thans steun op tarwe, aardappelen, vlas 'C® bie ten. Als he,t zoo gaat zal hiet meit, de bloor- derij wel loopten. De voorz. zegh, nu hij boort van den heer Kolo, dat er al arbei ders bedankt worden, 't blijkt dat dio uitslag v,an heit verzioek niet wordt afge wacht. waamiit duis is. ©pl te maken, dat zij de menschen tooli niet in 't werlc hou den. Het voorstel van wethouder v. ld. Sa®'de om het heidr.ag te verlagen, 'tot I' 5 pier arbeider .wordlt verwoirpsn met 4 te lgen 2 stemmen. Voor stemden de heieren v. d. Sandei ©n v. Gorsel. iWjeithoiulIer Deurloo Stelt- thans voor te verlagen va® 8 tot f 6 per arbieider. Dit vocgstel wordlt met algeni. st. aangenamen. Bij de behaadelmg dei' heigroo|ti®g '34 zegt dhr. v. Gorsel dait de. bra.udblu^öh- middelen niat in voldoende®Staat zijn. Do heer Kol© zou willen voorstellen aan mo- torhrandsipiuit aan te schaffen. Dhr. Kolo trelk't op tqezegginig van 'den voorz., diat B. an Vonderzaek zlullen installem, zijln voor st dl echter in. Hanswciert. Maanidagavond bracht- het fanfarecorps „Seheldeigalm" ©en serenade aan één der oudst© laden van heit. corps, dhr. M. Krombeen, die zijn 25-jarig hu- weïïjk'srfeeist vierde. Het achtplaar wierd feivens «en geschenk aangeibbdlen. Zo.aals gewoonlijk bracht dit muzikale vertoon veel volk op pt© been. Ucinitensiza.nd. Vrijdag j.l. kwam de raad in openbare vergadering bijeen. Aan wezig alle leden. De notulen wordein gtel©^ zen e® onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding daarvan zegt de voorzitter dat overeonstemminig' is bereikt mat dia haeren Koeh en op "'t Hof' over aankoop grond op het einde, van liet dorp, zoiodat niet tolt onteigening 'bfehöéift t,e worden overge|gp,ain. Goedkeuring is ontvamgen van G. S. wijizi- gi®.g politieverordening. Va® da gemeente 'sj-H, Arendskerka 'dla,t ze .accoord gaat met ae Wegrooting keuringsldiensit voor ve.o 'en vleesch. Bericht va® de> Raad' vla® Stat© ,d,ait ze G. S. in heit gelijk sitelt en niet de gemeente over de moitoi'vierglo'cding van den keuringsrvaenrts,. Dait B. ieni Wi. klas ien bboken va® den gemeemfce-ointivanj- gar heeft opgjenomen qp. 9 October j.l. en dat in kas was i'16.917.81V2- Dat da patiënte mej. Priepi van Rbsanalan nlaar Ecclo (België) wordlt verplaatst, .welke verplaatsing «en f 200 voordeel c|ppevert. On «en schrijven va® den Prov. Brand- wc,erbond die begin November «en cursus opietat vqor de brandm'eest,ers, welke «anigie onkosten met zich brengt, werd gunstig lleaobikt. Medewerking wordt toegezegd voor een cursus voor ontwikkeling jveirk- loozcn. Ingetrokken wordt he,t raadsbe sluit op advies van G. S. over de vergoe ding t'ijd'ens het verlof va® den keurin'gs- veaarts. Nadere voorstellen daairciveir zul len oen raad bereiken. Wijziging jitegi-oo- ting 1933 wordt, aangenomen. Bij de bo- handclinigbhl£grootding 1934 wordt de subsi die ,a,an de burgerwacht van f 48 opi f 25 teruggebracht. Dei subaidiie aan de zang'vereieniging werd na «enige, discussie buisschen dhrn. Beaufort. Simons© e® Nij-sse gehandhaafd. Do legnooiting wordt aangenomen ia ont vang,sten e® uitgavein opl f 58,516,19 met een post .onVaorzien va,® f 1074,57. Bij' de rondvraag dost dei heer Simonsla de volgende vragen: ton eerste of' het nu nielt tjjd wordt om de werklqozen cc® gra,- tis kolenkon te geven, iedere weiek, om tolden «lat er van den gewonen eteiun gaen kolen gekocht k!a® worden; tan tweedei lojfi hat niet op den weg ligt va® h'e,t gemiaeln- tabestuur de mensdhen pier stömpjjldag luit tel betalen en op hot daggeld dat Za itus- scthendoor Wij een ander verdienen1 gaen a.ttrek tee to piaösen, omreden dat ae hij de tegenwoordige regeling drie dagtfin op ee® ander werke® voor één, dnbtolbjia pn te® derde of de verdienste® van dia vrouw in ©en arbeidersgeirim peteé ai'gatirokkjad moeten worden- Dc voorzitter zegt. wat bahreft vraag één en twee', gaarne, zijn medewerking te verkenen ymaar dat- daarvoofr da goedkeu ring' van de® minister noodig is hij; zal er namens hat genneientiebleisltuur naar hlat De partement. over séhrijve®, qp| de deoido vra,ag antwoordt hij. diat volgens de laat- ^t« circulaire van dein minister voor Üc inkomsten van de vrouw, die steun m'e,t"2/? van die inkomsten wordt verminderd. Daarna sluiting. Ovezan-d. Do najaarsveemarkifc wordt dit jaar opi 20 Novetator gehouden. Kwadendamme. Zondag spleslde de Wil jartcluh1 „O.K.K." alhiea- haar tweede wedstrijd om „Het Zilveren Billard" te hansweert. Ook deze wedririjd werd, zij 't met miniem verschil, door d© Kw.aden- damsche club gewonnen, en wel met 888 879 caramboles. De stand is dus opl 't oiogenhl'ik 20 voor Kwadendamme'. Win- 't Is goed riemen gnijden De vorige week wezen wïjl er op, dat het samenvoegen va® geimteentcn gewoon lijk meer financieel! nadeel dan voordeel zal geven, omdat de igrootere gjelmlccnteta. meestal bar-onccono|mls'ch haar huisliouf- 'dïng voeren. Placht men in kleinere igeimeent-en over voorstellen tc beslissen, nadat de Vraag of men het betalen kan 'is beantwoord, in plaatsen van meer o|m|v,ang, lcnikt men rintomatisch ja. wanneer 'bewezten was dat het nuttig of aangenaam imlocht heeten. Dit heeft tot waanzinnig® budget-ba- z'waring gevoerd: Hoe mateloos Men ta werk ging, leert de geschiedenis va® da jongste begrooting der stad Amsterdam. Djoor den grooten teruggang;, in de op brengst der hoog-opgeschroefde belasting, stond man Voor 'n Imilliaanen-tekbrt, dat alleen door bezluiniging te dekken was. 'Daar is men in geslaagd. Zaterdagavond brachten de bladen bet bericht, dat een nieiuwe versobering het gewenschte. resul taat bracht. In totaal is er thans op do nieuwe bsgraoting voor 23 miflioen be zuinigd. Ufuist deize b'SZuiniging, die nog geen enkol vitaal onderdeel kwetst, bldwïj'stf muer dan alle andere feiten, hoe grofvejr" kwistend het gomeentébestiuur tc wlerk is gegaan, vooral omdat aangetoond kar worden, dat men nog laing taiet tot het peil geaaikt is, waarop van een gtaZond bewind gesproken kan worden. Hat is ondoenlijk ,om dit in de't'aila aan te. toonen. Wij; bepalen ons tot één voorbeeld en wel de kunstsubsidies. Iu hoofdzaak komen deize subsidies ten goede aa.n kunst-uitingen, die ^«Zocht woto den door de bet-ere standen. Zaodat. men niet met het argument behoeft te komen, dat het uit liefde voor den minderen than! gebeurt, aangenomen dan dat die van dezle liefde gediend is. In dace bitter-harden tijd bestaan B. en 'W. het nog om Voor kunstsubsidies ©e® We,drag van oen f 195.000 uit tc trekken .(vorig jaar f 258.(000). Alleen de N.V. het Concertgebouw beschenkt men Met even f 110:700, dus ruim ton. D|e Italiaan- sclre Opera krijgt n.ib'. f 5000 toegewor pen de Wag'nervereeniging f 4000 en den Almisterdaim'sohen Kunstkring voor allen, f 7000. Als Sinterklaas met zljta knech ten trekkan B. ©n W. alle mogejlfj/ke Zangvereeniginge® laagis ,om 'n Zak met geld in de kassa te mikken.. Wie slechts 'n noot riiaakt, hoort de zilverstukken ,om Zich heen rinikclen; zlelfs de "jury-leden worden niet vergeten. Voor 't toonvel is men niet minder royaial. Met 'n onbewogen gdl'aat stel-, den B. en W. voor om' een krediet Van f 45.000 tor beschikking te stellen ten einde daaruit subsidies te putten voor Voorstelling op het gebied van toonael- en muaiehdram'atische kunst tot te® hoogst© f 4000 per voorstelling, Vojoral dit „ten hoogste" is zonal niet van mu ziek -dramatische dan toch va® tragi-cd- miscbe kracht., E® te® laatste stelle® -B. e® W;. nog voor om f 10.000 dn gereedheid tej hqudea voor Mj'Zonde.re gebeurtenissen op ku'nst- gelb'ied in 1934. 'Wie 't teerst toeschiet kan 't ophaplpe®. Welk 'n mentaliteit! UITKUK. nen ze dus de volgiende wedstrijd, dan is deze mooie prijis haar eigendom. Tholen. Door de plaatsejlSjke 'piolitie werd Vrijdagmorgen ptaoces-verblaai ojpige- maak't leigen den handelaar P. uit St. Maartensdijk, wagens het weigeren van controle dooi' de ftardaplpeleohtrqleura Ne- lissa en Overbeéke alhier. IJzrndijkei. Donderdag vergaderde da Raau. De gemeen'tehlegroot.inig 1934 wordt aangehouden in ontvang; en uitgaaf f707 60, waaronder «en post voor onvoorzien va® {'3184. Zonder «enige 'belastintgvleirhiaq-i ging'. De algem. pblitieverordeningi word't Zoo gewïjizigd, dait het voortaan verbioden is lij verkiezingen de s;trate® te bekladde®. De mazimumisnielhieid voor de kom der gemeente wordt bepaald pip 30 'K.M. uit gezonderd den weg v.aa Tivoli naar da Ponte. Va® Januari af zullen da diei tot nu toe steeds in de sltraait stonden wz gehr. va.n de Sande, op de markt piarkeieren. Da voorz. besprak' den brandput op do markt. Er is bij pmaeiflppmpen gebleken, dat er pier uur 8700 L. water kan worden opigtepjimpt. Het is wel Zout, ma,ar de hoeveelheid is voldoende. Als waarborg voor .de goede werking zal 'n deel va® de som blijven staan. De andere plut va® 15 M. lean de gemeente voor f 100 overnemem. Dit wafer zou kunnen dietnen vaor schuur water. Eerst zal nagegaan worden >öf' dit water ook drinkbaar is. Ben schrijven va® de gemeente Watjer- land-Oudeman is ingekomen, dat de kin deren van het eiland daar kunne® blijven School gan®, als IJzendijka lbs. 5000 bijdraagt in del verbouwing van de öchiaol ein voorts frs. 200 per kind en. per jaar. De voorz. zei, dat hij hier nieit ,als ka tholiek zit, maar als behartiger der ge meentebelangen, dat hij' zich niets aan trekt va® wat in zeker blad over hem ge schreven wordt en dait hij zijn best zal blijvein doen de kinderen naar do school van Wiaterlandkerkje te doen gaan. Na «e® conferentie ka® hij mededietefen, dat G,e,d. St. hun goedkeuring „niet zuillenl geven. Dhr. Sehijve zou liever zion, dat de Irind'eren na;a,r IJzendijke Èer sohool gingen. De voorz. meent da,t heit hier gaat om wat heit voprdeeligist vqor de igemoemte is. Besloten wordt nogmaals met Wa terland-O udeman .tel ooniereere®. Axel. Dezer dagen had op de ammo- niahfal) riek alhier een droevig ongeluk! plaats. Da kraanmachinist, de Kr. uit Hulst, kwam in aanraking mieit de eleotrL schte geleiding jn werd bewusteloos wfag-i gedragen. it

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2