NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ^S-isssrtfswi ware c 'tsa Bij Ruwe Handen Purol Sola-Silver A"iL!l»ss ~r& *r DE KLEINE BAZAR DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Hobeit Haftings Complete Sorteering GESPREKKEN FEUILLETON f! BUITENLAND 1~| JAPAN AZIË DE BALKAN VAN HET VATICAAN vinkelier was »r, die 15 voor een prul, da.fi nog It waard was* .Onnoodig t< Ijf kon fluiten naar den heer, die mlorgen zkxu terp® D|c Mmsfcustrat. is jifen knaagdier, dat na tie Wioelimjuis. ön. ;a4a<iuva.ii - jadhtgenoegem draiojr den leido-Mannsfelid in 1905 ferd ingevóe|rd. het dier geizlcrfit om| rijd heidingsproduet van zfijto voidt wel in parfums ver lang hoeft men er ook Ier te lande da bissamraib Tg in te voeren, maar peg ng is yien daar om! het or dijken en wateirkee- luggekomein, Jt wordt in rijn vaderland door klimatologische pïn'- Pi ,J;ooin gehouden. In Bo- jn veel milder klimlaat voor geheel midden-Buroi- rij| zich veel) snolier voort, er j.aar maximaal 36 na- 1 ouderpaar ter wereld, eten in dijkten en water en zlamers nesten van 20 diamieiter bijl een hoogte terwijl Voor den winter rraadschujuln van 2 M. in Lt gemaakt. r stijgt, wordt op de oor- ning oen étage gczlet, wat schade nog vergroot, D© getariërs, eitem gtewoonllijlk I vreten, als rij de kans oik veldVruchten emi o|pft. I/leen als dei tnood fcfijpt. den 3 Wijfjes en 2 man- i. In 1917 was Boheonen rgewem v[an de muskus- nam de plaag ziender- be toe, naar bet Noorden,, n en Oosten1, aoodat mem imiiddelon ter bestrijding nog toe Zander al te Veel sr in staat te z'ijln een vter- g van de plaag tegen te ,t© verwonderen is, als toten tmjeerdtelring dier dieiren in amlt, fIGEiEN NIET WEET- der Kelten faeifdien "bleer, oer-ossen; in onze boa- I renden luit het dierenrijk), rt pleiUiWiem uit ond land jjing van den Mikado tot. meer dan 2500 jaatr van Engeland bezit v.an Titel (van k'anummik td'elr ©draal in deze hoedanigr een salaris vani '1 guinjj© Ter jaar, en heeft bijl hot per jaar in die keïik' te je toch een bedrukt ge- t toch gisteren pas den de Sweepstake gewtonnenl •el.... maar ik heb tiwie© lo- nu erger ik mijl eraan, dat r het andere lot bad kun- ?T GELIJK! endriks ontmoetten elkaar. I'l heb jiji daar 'n mooie Chrysanthemum. spellen fransen, 't is tóch 'n aster." Dat is geen aster, d'a,t is emum.." rysamthemuim'?. Dat geloof pel je dat dari?" !:h nog Wel, die ib'roer van elde bij, ,„die twintig jaar merika is gegaan en waar- her iets gebqord hebben ze, ademloos. „Wlat js N?" left Kleintjes «en telegram Izijn broeir gestorven is .en liverseelen erfgenaam heeft |ze, „eindelijk heeft-ie dan va.n leven gegevten I„Kijk eens, mevroulw', wlat En nog levend!" ,J,a, ja, maar is-ttie nog IN INGANG. 'an «politie: „Ontsnapt, zeg I. Hoo kan dat?, He:bjb>en jul- uitgangen bewaakt zonale Ëwel, inspecteur. Do vent pingen gebruikt hebben." NG. mijl eens eerlijk do waar- |?ri|fcs! Wie beeft je opstel b' hem ge/lwlplen!" N DEN TIJD. una, Maxjief?." «eert ,al meer dan een uur et mevrouw Spate!" maar woelt W;ajt-ie wil en al- t wil wait-ia kan, en kan jwieet da,t-ie kan lWa.t-ie wil Lie carrière. |!N GEVOLG. Ik geloof' dat die juffrouw Inwoordisj niets anders dan Ja, ziet u, baar man b'nengit rondl NUMMER 129 DINSDAG 31 OCTOBER 1933 298TB JAARGANG ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een waarschuwend woord. D© nat. soc. beweging is mopitent,»]) bezig met het vlerspreiden van een b - S de katholiekten worden Uit genodigd zich bijl baar aan te I Paar jaar geleden zou mlen _otol W uorin® tobben kunnen laehienthans we stoop tot, waakzaamheid, Die nood der we, dat zich pte volmaakt laat men het oude dat ril» MUten ver teont Mem vergeet echter dat dat meu- we uog ^et vmldoenda aan de .getoetst is om er Zuivier piver te «dat het heel wat voogWW to tei werken 0^^ diei •verbetering tegenwoordig stels^s dat zijln d^ngdelij. - heid re-eds zoo lang kewezen heefte Git .diocbs achtten 'aomimligen gehter te lastig en te tjijdroeVend enl taM Vcibteïkiest daarom het roe^elioios a>vpnt<u^ii dlTiS daarom dat de deken van Ami Btgrdam, 'migr. v. Noort, m „de W hernnert ,aan de oudu «preuk- m gfl' begmt Eu wat a 0 prieister dan laat volgen is w van ^erweging^me^ waard., EP ten v^,hltr^^aI1 de gebeelo tobber staatsmacht Wij Iku persoon pf Wjjl een; kleine few»P. dat. dla Wurgers Op de gestie werkelijk geordienden invloed etn. control kunnen uitoefetnienJ „:et Zulk een staatsvorm is uderaardnK in strijd met de Katholieke bteginso,ten en daarom in wieiüen niet veroordeelemSwaau- dto Hü kan zelfs voor 'n v.o,ïk g*d! en"heilzaam zijn; al' bieden de staatlvum ^beginselen van het fascisme gereedo aanliedding tot de dwaling der staatsver- °°Hef ligt toch voor de hand, dat oen absolute staatsmacht in gevaar meebnangt, dat de Staat zich Zal gaan beschouwen en gie,dragon als do bron van alle recht, m'. a.w. dat bijl noch vror "hieib kuise eaiin Bödh- woior dc KieiL z^elt ^tandige, van kern onmafkank^^ reek- ten Zal willen erklennen. Iedereen erketnt, dat bet staategezag op zijln terrein onai- hankelÜjlk mag en pi'oct dijn van >^e- llijfko overheden maar geen kan die. stelling aanvaarden, dat de Ki ik voor haar eigen gebied afhankelijk van den Staat, of dat dijl geen rechten Zou hebben ^de Stot haar toekent. En wat voor de .Klerk geldt, geldt ook voor het huisgezin. Wat intusschen op Zich met absoluut •wpwerpellijk is, zou dat missehiou voor ons vaderland in de huidige omstandi0- beiden gewenscht zjijln? iWlijl ontkennetn geanszms aldus ar. Van Noort d,at bet parlementaara Btel- öel. ook in ms VaderTand, ml em staat van verwording verkeert, dat bet pa™p wezen misschien wel omldat het totaal onlgeregeld is «gelaten, btevenmatilg is tot- g^roefd. dat de volksvertegenwoordiging Enerzijds, door bet ontbreken van! par lementaire inleerdierheidsvciwnmg, den WLKS invloed niet, tot Vrfdoeude «gelding kan doen komen, anderzijds door velen, hare® leden voortdurend «gedreven wetfdt op n terrein, dat niet bet bare maa.r dat dep ÏEtogeering is, en Zoodoende bet regeeteni uitermate belepikntert. Wij! ontkennen, ook' niet, dat do uwer- fcledd. hebZiji uit eigen wil, heWjl uood- igeflrougen, veel te sfe.pl is geweest ini bet beteugelen van uitwassen der vrijheid op alkerlei gebied- Derhalve, wijl erkeunten da.t liervormrnig en saneering van ons staatkundig leven noodiZakelïjlk is en urgent is. Oolk wlijl -storiamgen e«en krachtig gezlaig, dat de bandien méér vrijl heeft da«n tot hedemi 50 Ze was gewoon stevig, te wandelen en ze bereikte bet dorp. kort nadat II «.«bert naar het logement was .gegaan en de dok ter naar hot bniisja van mrs. Fowler. riet w,as «alsof Bremda's handelingen) op! dat ooigenblik bestuurd! werden doo«r een macht bbitefn haar helder bewust zijn om; ze zou er tenminste geen verkla ring voor hebben kunnen geven waarom ze "niet gewoonweg a,a.n de voordeur van h«t huisje belde en binnengingze, was er immers zoo. vaak geweest en liet Zou dus nieta bijzonders lijken! Ze bleet be- almtcloos hij' het hek staan, een oubegrij- pEÖ'ijk gevoel van verdriet in het hart. Ze kon in da kaïner, wa,ar Kosplie lag, naar linnen kijken. Heit zag er voor iemand die een langen moddërigen we]g kVam ai- grioopen in «den triesten herf'siaivond, daar tinnen «aanlokkelïjk nit. Om de lampl was een rood© ka,p«, wait een gezellig, warm licht glaf, «en ;groote vaas bloemen stond op* tafel en de warme glo,ödi van het vuur scheen op Eoslalie's figuur en pipi de don- 1-1 weelde van 'r haar. ten onztnt het geval is. Ma,ar 'W I ring, die de handen zt» volop vrij! hoeft dat z'ij aktes, wat haar mishaagt, kapot kan slaan, Zondler dat wettelijk verziet mogelijk is, wensdhen wlijl niet. |D|a;arom 'bllijlft die vraag: of fefen Iverstan- digler doet tot1 saneering van oinsl staatsl- l'eyen .aan te sturen op' het ge«zond-makeln van den volksinvloed en m'ede daardoar op het verstevigen vkn liet geziaig, ófwel aan tie sturen op 'n fascistisch regiem', d. i. op een regiem waarbij' alle geor dende volksinvloed is uitgesloten. Im mers in dit laatste ligt het eigen karakU ter van het faseisme, onverschillig onder wielken naam het zlich aandient. Wie dat wil, is fascist; en wie dit niet wil', kan' aeer vele dingen nastreven die het fascis1- ma óók wil, nfear hïjl is geen fascist En nu meen ik: 1. D(at «en fascistische staatsregeling, juist omdat ztj1 gieizbnden vollssinvloed uit sluit, «allerminst piast hlijl ons, Nederlandl- sch«e volkskarakter. 2. D|at een fhseististeh regiem in da tegenwoordige «omstandigheden ons ver moedelijk wel Zou bevrlijiden van een menigte «uitwassen of excessen der vrij!- heid, maar dat het ons tevens grooten- deels Zo:u beroowen van het rechtmatig gebruik onzer vrijheden. Om slechts en'- kela dingen te noemen: noch in R'us'- land, noch in Italië, mp-ch in Dluitsch'- land «bestaat een vrijle 'pers, ook bem- digde, Zakelijke critiek op regeeringp- mautragelen is er niet geoorloofd, liet p|r|al- pageeren va® mbeningen, dikwijls zelfs het pmbliceeren van feiten, die de ïteL geering ongevallig zlijn, wordt o«p dien 'grond .alleen onmogelijk gtmilaakt. Vilijie verkiezingen Zijn in« geen dier landen mogelijk. Welk rechtgeaard Nedeiiandttv vterlangt vuur ons Vaderland Zulke toe standen? Welk rechtgieaard Nederl'andifr wensöht, dat beteugeling van bandeloos heid, die hoognoiodig is, plaats grijlp'e «opi een wljZe, die tegelijk het rechtmatig gebruik der vrijheid in st|r,akklei banden ■vjcTstikt 3e«. D,at speciaal voor ons Kjatboïie'kla Nederlanders ©en fascistisidhe S«taat niet Igewensóht is. .Wij' leveu in ee.n) gëm'eng'd land en vormen een minderheid. Indien Nederland ccn fascistis'clre Staat werd, zou lvet ongeveer absolute staatsgeizag wel niet Zooais in Italië het gievlal is gelegd worden in Kfeit'holiek'e ham- dien. We zlouden dat niet mogen! eisdhen! Gaarne toegegeven. Maar feit Zou todh hoogstwaarschijnlijk wlei' Zijn, dat het niet kwam1 in dc handen van do bosten der onjzen. E«n ieder weet, dat er óók varn1- da.ag! aan den dag. in ons Nederland «elementen genoeg rijln, die de positie der Katholieke Kerk in ons Vaderland cjï de vrijheid, die wiiii genieten, met leedd oog.en aanzien. Ik bedoel daarmede niet t© insinueerien, dat ons van ©en fascistisch Bif'gieni zoo im'aar dadelijk een vervol ging a la Mexico, of Spanje te wachten z,o:U staan- GiCenslzlinsmaar of we toch niet vrij' spoedig «n stuk Van omiZa vrij heid en ccn deel van om«z© móeiz'a«alm( ver kregen redhten Zouden inlbloetén, is een vraag waarop ik geenszins met een lucht hartige ontkenning Zou durven antwoor den. En als dat eventueel' zou) gebeu ren, nadat we zalf door het .0,verbloemd,1 wgrpen van a,I'en gcordeinden volksin vloed zouden hab'bcn m'aegehol'pen, otal alle wettelijke middelen tot Verz'et uit han den te gevten, zouden we da:ni niet achter af ,ons bitter beklagen over zooveel on- «b'e|Zonnenheid Onze Nederlandsclre Bissclioppcn s'poor- den nog dit jaar de Katholieken aata[ ook in het staatkundige de eenheid te be waren. Niet omdat zijl door middel der Katholieke Staatspartij1 willen hoerschen ovier den Sitaat. niet omdat zijl in peinige zuiver staatkundige quaestie Zelf de be slissing in handein willen houden, maar olmdat 2|ij! rich verplicht rekenen te „wa ken over datgene, hetwelk niet zotnder Dr. Myers zat aan het bed. Brenda, kon het profiel van zrim vriendelijk' gezicht zien. Er w«as iets in zijin blik' en zijn hou ding dat haar gedachten onweerstaanbaar trok naar dten macht d'at haar kindje geboren was. Hoen wae hij ook' zoo, over gegeven lief' ©n toegewijd gleiweesit- Haar oogen waren een oogiemlüik verblind dfoor tranen; ze veegjde zc bho® weg. Zïj« zag d'at dia hand van het meisje im dia zijne lag; plo'tlseliinigl bhklbe hij ziioh met een oneindige venteeiderinlg ovler haar heen en drukte voorzichtig een vluchtige kus ojl hrnar v«o«orhoofld. Brenda's eerste glevoel was ver,on«twaar- digde jaloezie; maar 'zij' had zlelf in de verwarring van haar opiroe,rige gevoelens nog voldoende klaar besiéf' omi zich bewust tel zijn dait er in d© vertlecdering van dien ouderen man vopr dat zielige, ©enz'ani© meisje niet steichitsl bleihoefd© te schuilen. Maar liet Weseil' van gekwetst-zijn behield toch de overhand bïji haar. E«ven la.tter ging de dienr van het huisje open. Wie kómen morgen «oui elf uur, mrs. Fowler; u denkt er wel «aam om al' mijia instrukties uit te voeren, nietwaar?- Bi-enda. slaagde er in zich te bfehe'er- sclien ze trok «zich snel in de sdhaiduw tlerng, toen haar man het .pad groote geestelijke schade' Zou kunnen Ver loren «gaan." Daaram, zeggen rij- verzbeken wiij' al lerdringendst., bewaart ,uw«e een'heid... Dó b'ittere ernst der tlijden Vraagt onZ drin gend onzte gelederen aaneengesïbtelni ta houden, om'.... geZalmlenljik «o«pi ta trekkfen Voor d«e hoiage geestelijk© goedBren' dto PIP hlet öpel staan" (Mandement 1 Fejbbuari 1933). D|urft iletoand verzekeren, dat die „hoogte geestelijk© goederen'' niet toeer of in minder© mlate op het spel zouden staan, indien Nederland een fascistisidhe staat wórd! Het tegendeel 'lijkt mijl waar- Bdhlijnliijlkter. In elk geval zoiu ik' het io,eke- loi»s vindien, de wettelijk® wapenen tot vterdediging, die we hebben, moedwillig' wieg te werpen. Ben slotte waarschuwt dr. van Noort tegen de bedrieglijk© hoop, dat een fas cistisch negiem sneller en afdoender velr- lletering zou brengen in den economischer) Itoiestand. Ook elders is dit niet 't geval' Igeiweest. DU1TSCHLAND H«ct D:i:ilsfh-JRiuSsiscb pers' onflict geregeld. i Wolff' meldde gisteravond ,uit Berlijhj Nadat het persoonfliet tussóhen Dluit^'cli PORTUGAL Een muitend regiment. Die minister van bininenlandsche zaken heeft 'meegedeeld, dat eenige elfementen van het tiende regiment infanterie, dat ttó Braganca in garnizoen ligt, aaji het mluiten «geslagen Zijta. JEleaa.' officier is daar bij' gedood. Men is de mluiterfjl echter reeds baas .gleworden. Ook in andere eenheden van 'het leger b&eken muiterijten in voor- btereiding te rijn. |Die arrestatie van de «betrokken personen is gelasrt. In het heedte land heierscht rust. Be Lidslabbn en Optorto rijn de, troepen geialarmieierd» Een internationale conferentie voor het Verre Oosten? Volgens «uit Fockoei pnfcvangem p«ers- ibériohten, aldn«s ïnlepit «een V.D|. beriöht gedateerd uit Tokio, heeft generaal Ara- kik; do minister van oorlog, die thans aldaar vertoeft in verband met dei ginoote militair© Manoeuvres, zich juitptesP'rokten voor d© bljteenroeping van e«en« interna tionale conferentie te Tokio vóór het jijaar 1935, ten \einde: 1. Een duurZaln'e vrede in het Veitne Oosten te vestigpn; 2. Da vlootverdragen te herzien; 3. H|eit negenmog(endhedön|v«rdra,g in ovlcreenstemlmlng te brengen' met d,e weir- land en de Siowjet-Unie dein 'laatst'en t'ijÜ voortdiunend .onderworp van diplomatieks gedaehtenwisseling was geweest, beeft nu een «bespreking tusschen Vow Neuratli en den «Rlussischen ambassadeur Tsjint- sj'joek plaatsgehad, afe gevolg waar van het conflict is bijgelegd. Uitgangs punt van deze overcenstem|ming isde overweging, dat op de betrekkingen tus schen de beide landen het verschil in regeerings-systeem geen invloed talalgf oefe- nyien. De journalisten dei- Eowjet-Unia zulten hun werkzaamheid in Dinitschlaind hervatten en de D|uatsche journalisten die in Rusland. FRANKRIJK Pan» Pamfevé overleden) Zondagmorgen is te Parijs op 69-ja- rigen leeftijd de bekende politicus Paul P.ainievé olverieden. I Dl© overledene, di© Van Zijn bowpp eigenlijk professor in de wiskunde was, heeft zich in 1910 op de politiek ge worpen. In 1915 werd hlj« minister van onder wijs in het kabinet Briand, vervolgens minister van Oorlog in het kabinet Bibot (1917), dien hïjl in hetzelfde jaar ris minister-president opvolgde. In Mei 1924 werd hij president van de Kamer... In April 1925 werd de thans ontsllalpiene voor de tweede maal 'belast m'et de vor ming van een regeerinlg, waarin Mjl ech- bereenvolgiens de portefeuilles van Oorlóg en Financiën bezette. In die daaropvol gende regeerin'gl-Briand bleef Bai'nltevé aan het hoofd van het departement Van Oor log, zteo. «opk' in 'de regoeringen Hlerrilqt (19'26, Poincaré (1926'(29) en Briawd (1929). Ook in het kabinet Steeg werd Painlevé, die repuMikeinsch-soicia.list was, minister van Oorlog. Zei hoiorde het 'hekje «achter Ufm didhlt- vallen. Hïjl kleek haar kant niet uit, maar stak! dwars dlem weg overhiji liep:langzaam en in eew houding alsof groioto Zorgen hleta. drukten. Brenda liep voorz&ahtigi .achter hem aan zorgend in de sahaduw te blijven. Ze bteefde over haar heiejiei lidhaamhaar 'toorn en verdrtet' beletten, nnieltj. 'd'at Za ziah scha,amdc om als een spijon bietrapl Ha worden. 1 I Het leek ha«a.r een eauwigheid voor bïji m«t Haftings ui«t liet logement weer naar buiten kwam. Za hoorde hen praten ter wijl ze hun jia,söen diehtkkooptew en jtem teu'ugtocht aianvaarddlen. Mieit weifelende plassen volgdie zij de tw«e«e manniein opl een afbltand. Zo voeldla zich veerslagen, zei had een wee, dof gevo«el van verdriet; haar zrój was bteeierd1. Het geara® van haar man was haar eem ea-ger- nis en een raadsel tegelijk'z© was' boos op hem en tóch verlangde ze, terwijl m hiier «alleen en verlóren dqor den tnoois- teloozen «avpnd lielpl naar hem, naar zijn vriendelijk «gezicht en zijn troostenidien lacht. Ze snikte en de tranen lietpen haar over haar gezicht. Opeens blqgon ze hard ta loepen, «achter de mannen, die sit'ele.ds grooit© rvoorspirong kregen, (aan; ze had' klelljke toiestandlen in het Verre Oostein. 4. «Een niet aanvalsverdrag .met K|u sï|ajnd tot stand te brengen. Indien do voorste&n Vasten. Vorm1 z'ul- lien aannemeni, Zu|Hlen luitnoodigingen wor den gezónden aain' Engeland, Amerikh, Frankrijk, Italië, Btaitsahland, Nederland, Bjusland, Siam, Br. Indië, Afganistau en Mantsjoekwo. D|e onlusten in Piuesüna. Naar verluidt, is do op'winding onder de Arabieren overgeslaigen naag Trans- Jlordanië, waar die autoriteiten eveneens militair© imiaatregelen móesten neto'en. Die politic heeft het vuur lieropónd op de demonstreerende Arahk|r|en te J|a.ffa en i© Naboaloes. Het aantal itooden is geste gen tot 23 en dat der gewonden tot m'eer 'dan 200. In allte grootere steden vani Palestina, worden do straten bewaakt door tro«epen met gepantserde autoi's. De toestand in H.aïfa is ook zeer ge spannen. Dlaar hebben de Arabische lei ders gedreigd met .verdeme gew,eldadig:o maatregelen. Pantserwagens rij'dein door1 dei straten en 'n Em'gelsoh vliegfcuigeskadeg heeft eenig© malen ten te©kè|n van waar schuwing bb-ven de stad gecirkeld. Het militaire hoofdkwartier in Palestina heeft het hoofdkwartier in E|gyp«te ter verster king van het corpa seiners verzócht en 'n Engelsoh eskader' vliegtuigen staat ge reed om eventueel naar Palestina te ver trekken. Hoewel d© betoogingen in hoofd zaak te|gen de E«ngelschen gericht rijto, heib'ben de Jlaods'ohe bewoners ziöh voo«r 'n «groot gedeelte in de huizen op«gesilio«ten;i Die president van dc Arabische Nationale Liga heeft den Epgelschen minister van koloniën 'n «protest-telegram geiZanden, wa.arin o.m'. woi'dt venklaairfd i „Wij! eischen de bescherming der Ara bieren in Palestina tegen de Jóden en da Vervulling der toegestane rechten, te Ge- he-ele bevolking kan niet door gewejld worden gedwo«ngen, voiorw,aarden aan te nemen, welke niet overeankioimlein mle,t die traditie van Eingeland al's christelijke en geciviliseerde $taat. 'Wijl «pnoteeteeren togeln het martelaarschap der heele Alrabis'c'hQ natie, welke 73 °/o der bevolking Van Palestina uitmaakt en rij| beklaigen rich ae;t gevo«el van een verdwaald kind, da,t weet welken kant z'ijte mo«eder is ujt- giega,an en ha,ar toch niet kan inhalen. Zie wilide ha,ar man roóplen, zijin ma,aim in de. duisternis uitschreeuw,em, maar het was of' haar kéel wae dichtgeknepen, alsof de twee groo.te giestalten vóór haar Bteteds sneller gingen lloopein en d© ailsltand Bteieids g'rooiter werd. Ze had geen p|arap|luie; d«© regen klet terde xneedóoigenilioois .opl ha,ar neer, Ze w«etrd doornalt. maar ze1 Voelde het na.uerwllj!ky. Hia«ar voeten zonken weig in de, natitia modder van den w©g., die haar fcoiusen ein den onderkant v,an haar rok doorweekte1; zei worstelde om «dó mannen in te hiaten. Ópfeens verbeeldde ze zich dial zie in tfe he,g een menschelijfcéi gehalte za«g; melt eion half-gesmo,orden schreeuw spronlg zc o,p| zij, maar alleis bfeef sltilz«e .liiefpi nog hardier d«an te voren, vocht nloig lió'vig'.ep teg'en de zuigendla modder. Bii1 een bocht in den weg, Galtfer's Cor ner, liep een plad dwars door de wei dait den tocht afsneed. Ze bedacht, dat ze zóo da mannen, die op den weg bleven, kon inhalen. Het plad zou noig natter en mod deriger z'ij'n dan d© w©g, maar z«a wilde haar man inhalen. Haar natte rok Had- derde om ha«ar ankéls, takk'en schraimdon haar gezicht; het kón haar nieit schbfen; pviér toepassing van geweld tegenoVer c©U Vredelievend Volk."' Officieel wordt medegedeeld, dat de En- gelsche H.ooge Cloinlmlósaris1 Zjondag d© Arabisch© Eixlceclutiev© Com|mlssi© heeft ontvangen ©n haar heeft Vefzékferd, dat in Palestina een paröetoent zo«u wordlen opgei richt, waarin d© Arabielren niet de min derheid «Zouden hebben. De regeering zóu; echter in handen van den Hówgen Com missaris «büSjVen. AMERIKA Boiivië wil' niet onderliandelen» Officieel w,ordt te Buienos-Aireis1 medel-f 'gedeeld, dat Bolllvië besloten heeft «om geen diplomatielke deilégatie t© zenden voor dia bijlegging van het gjeschil nfet Para-i guay; oVer 'hot Gran Chaoogesdhil. Ju, au-ch protest te Washington. Gisteren is op het djepórtemient Van Buitenliandsdhe Zaken te T,okiio« bericht ontvangen van Klatsoeji Djebioieitaji, den' iJlapiansdfaep am«bdS£adeiur te Wafeliington, di© verklaarde bij, heit Amerikaansche des piarbeiment v,an Staat te hebben gjeptos besteerd tegen d«e oonfisdatie dioor Ameri- .kjaansdh© regeeringganitoriteiten op het eiland Guam van «grond, toebehoonenid© agn Isjizói Sijimitsó©, een jJlapansch onder daan en het uitvaardigen van' ©ein vterblod om' d© schep'en van Siji|mltsö© in d© harvënl van Guam toe- te laten of vandaa|a,r t© laten vertrekken., i Het departement van Staat heeft' Die-« bioetsji «geantwoord, dat het departement van Marin© zal worden opgedragen) ©en onderzoek in te stelten, waarna de zdaki z'al worden afgehandeld; Toenadering tnssclicn Ilaemenic en Bulgarije. Gisteren hebblen de koningen van Kioe- manië en Bulgarije elkaar in een schip op den Donau ontmeet en 'n bespreking iglehad. In de officieels medsdeqling oV©r delzla 'bljieenklomst höet het dat Bulgaarstehe staatslieden met hun ÏRheinóensche ©oi- lega's een langdurig onderhond hébben! gehad, over de belangen der beide lan- ótan en den vrede op dan Balkan. Van beide rij'den werd de wensch uit gesproken, zoo epbedig. mógejijk de han gende kwesties tusschen de bleide landgn landen in het reine te brengen en samen te werken aan d© oonsolideerinigi van den vne.de in den zin vain een liartelijkfc vriendschap. Kloning Carol heeft den koning van Biul'garijfe de hoogste «Rloemeensch© orde, di© van C«arol I verleend. D|c« H'. S|toei cn Tsjecho-Si'owakije. Mgr. Ciriaei, d«a Pauselj&e nuntius te beeft zlijh post voor goed verlaten, nadat de H. Stoel rijn verzoek om' kijia jiaarlijikéohie vac'a®tie te mógen yaanwainlgian had ingewilligd. Hlijl Zal niet meer naar Praag terugkeeren. De. incidenten, w«lké zlióli tusécihen den nuntius en de Tsjeeho-Siliowaak'selh© regee-t ring hebben voorgedaan, Zulillan als per soonlijke incidenten wiorden basWhauwd, Zoodat de onderhandelingtan1 ovter den mo dus viviendi tusschen het Vaticlaan ©a Téjieoho-Slowaklj'e daaronder niet Zujlïen ISjjdén. Zooals «bekend waren d©Ze Zoover ge vorderd, dat binnenkort de ov©n©ankiomsi «geteekend kón wordien. Dit zal dan oolk binnenkort op het Vatieaam goslchicdlen. Voorloopig, zal! Imgr. Panioo«, van 'dé nuntiatuur ta Munchen, naar Praag kó- m'en om« de teopend© aangelegenheden af te1 handelen. zla stromplelde verder, tollend Van vetr-« moieidheid en ©llende. Opielems verscheurd© oei vuurstraial van Bun-clh'si a,fl0eschoife|n| relvolver ook voor haar de diuiaterniisZe wan juipt op één hoogt© meib «d© tweo mannem. De naam v,an haar inan kVapil trillend over haar lippien boen di© scherp© knal van heit schot door de stilte brak. Del wei la,g een ©ind1 hoioger dan d© wle|g ©n diet kogel die tengs Eióbfert Hialltdniga sjiedhta ©ven-séhroeiend heenglimg, trof Brendia Myers in het hart. Dr. Myers w«ap na zïjb. terugk'omsb uit B:e,dmuncl' nog «en pa,ar andere patiënten gaan beizoeklen en d© haUdok.1 sjloielg ,n©g©n nnr toen hij) Zijn huis weer biiimeinginig. Dc eetkamer en de salon waren beadem donkerhij liep die tr,a|p «op« naar d© slaiapi- kaATér. Ook daar wais' hat donkiej'Br©n- da«'a panto i'leks lagen «©ïordSg blji haar tjoi- IfittiaiEel. wa,ar ^ïjl Z© haastig had luitgeitrok-: kein. Hij froittsite even het Voorhoofd en ging de« kanier w«eer uit. In d«ei benedémgaing kwam hij' een van da dienatmeislje® tegen. W|a,ar is mevrouw'.?, «Ze is uitgegaianal ben be aio jpbo# geileden. Direct na, n. ,;.v - I (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1