ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT r IN HET KRAAIENNEST lil 1 UIT DE PERS 1' GEKKE GESPREKKEN '11 Woor d' over „do Caur ia,nt". Conrector Sicking heieflt eien. bbolebuuirfje geschreven dat «en maisisla-verspreiding 'ver dient onder onze mensKsluen. De schrijver richt zich met heldere woorden en klare gedachten liegen den verwoestenden, in vloed van de zoogenaamd neuttrata pers, delii des ibe gievaiarlifkier ia naarmate rij langzamer ,e,n voorzfchltigler de grondvesten v,an gelooi' ,e.n Zeiden ondjeranjlnft. H'et zwaarste geschut richtt-ei dhr. Sicking op „Dei Courant", hij! 'liet het niet hij rede neerkunde en gavoelsiarglumenlteiitlip maar komt met tleitten, even imploneerend ials overtuigend. 'Elem en ia,nieter is belangrijk genoeg om er eemige qitaten. uit pver te nemen. „AIS prof. v. d. Pluym icyol Kerstavond een artikel schrijft over het Karstgebieiu- ren, maakt hijl een eöoat verioinflsiohuldi- ging. waintzooi velen oazieir leiziers zijin onkerkelijkJem, wier innerlijk het dogma eener bèpiaaldici kerk' mi,et kan aanvaarden! En voior heit overige? Och mein zoekt te vergeefs de mooie Kersltisit,ommin,g. Elan vertelling van v. Wïeirmesiklerken zit nog vol van echtscheiding ©n filmwereld. En verder .gaat heit. over kieirsts|piair)reniniduistirie, flauwiteiten iem mislqtoie; over da ongoloio- vigei Kerstviering, welke het feiest be houdt. izionder aan 't voorwerp! van 't feest tei .denken. Is dit 'n blad voor uw huiskamer'?. Een Had voor uw kinderen? Zullen zij! er he ter door worden Of birongt ge over hen nïeitveieleer .da ongeloiovigie, sfeer, wleïkle van dit blad' (uitga,ait?" In dein CTarnn.val&tij'd van dit jaar, schreef het blad hef volgende fraais: „Als heit Ciairnaval is, da,n worden alle ondeugden omgeitooverd in (lengden, ep ijdelheid is de eersite eisch; wie nieit ijdel is, deugt niet voor het feiest van den pronk. En niaiasf dei ijdelheid viert, de licht vaardigheid hoogtij tegelijk me.t 'het aan trekken van onzei maskerade-plunje, trek ken wijl het atinakk'a kleed van onze waar digheid uit en voor allen geldt dan 'de weit der 'wieibteloosheid'." Zietdaar da wufte sfeer van de „nem traliteit." „Eb is dit jaar ontzettend geklaagd oveir de verwording, de verwildering via,n onzei maatsehaplpjijj. De hiedenkalijke, zin- nem-streeleude foto's van, film- en andere diva's ons door „Dei Courant" gebtoden, helpen hier wel duchtig aan mee. Wkiineicr men de lilm-reaensia's van „Dei Courant" mat die va.n Katholieka bladen vergelijkt. valt het onsi van zelf op,, hoe' „De Courant" films met ongewensclite verhoudingen bespreekt, alsof heb de meest gewone zaken ter wiereld waren. Zie b!.v. het nummer van 19 Augusitpsi 193,3. Van de zoo, z©er gemotiveerde, klachten over het strandleven van dit jaar verne men we niets. Een enkel simple! blerichtjie. Meer niet! Maar wel Wbrden alle bad pakken en toiletten geëtaleerd- O,p| 5 Augustus luidt het onderschrift va,n een dergelijke! foto: „Modern, splortieff en luchtig, drie voornam© factorein voor strandkleeding. Da wijde plan'talon voor ziet in de eerste fwaei blelhoieliten en, heit rugdécioleté laat zon en wind vrïji spiel1." Het nemelt van foto's van zwemsters en dergelijke." Ook eigenaardige grapjes worden er over gemaakt. Och, „De C'o-uranfc" (accep teert blijkbaar de van verwildering ge tuigende sfrandmodee en manieren van dit jaar. Dergelijke voorbeelden zijn 'bij, 'honderd tallen uit de kolommen dier „neiutrale" piers op* te dieipien. Toch' zij'n er n,o,g talrijken onder «nis, 'die er niéts in zien ,ein daarom voortgaan meit de 'gifstof in te ne men die hun geestelijk en godsdienstig leven langzaam doodt en hun m'oreelen weerstand slapper ,en islapper maakt. Mocht hielt, hnoclru rtj c van dan reetor Sroking meebeOjplen to'fc heb bewust Wor den omtrent hef gevaar! UITKIJK. biaar was ein «pi allen die hij liefhad, maar met een goeden, eemi .ededen trots. Eens op het college nauwelijks ,wais hij 12 jaar hoorde, hij, enkele kameraden spottend en k'leineerend over hun moiacler spreken. Hij! dacht aan zijn eigen moeder, snelde opi da groejpj toe en zonder >a,arzle- lirag, zonder een enkel woord', schoon om aa,n te zien in. zijin, toornige! vermetelheid, gaf' bij dein grootste een klap) in heit ge zicht. Des avonds, nadat zijn moeder door an deren omtrent heit geval was ingelicht, zegende rij hem, zeggende Dank, mijn zoonook ik ben troitslch opi je>! Hij omhelsde haar en beloofde: Ik doe niog meer: ik wil God ver dedigen Hij), hield woord. Overal en altijd verdedigde hij God; op het college, als hiji piarlij voor zijn mees ters koos tegen de kwade sitreklem dier on deugende leerlingen, terwijl hij jnlet ijiver studeerde' om in sltaat te wezen later God tel verdedigenin helt leger, gledurendo het jaar dat hij, in d'e kazerne doorbracht, door niet toe te staan, dat men in zijn te genwoordigheid met godsdienst, priesters en sacramenten den Spot dreef. Hiji verdedigde God in de, wereld als vrijmoedig kampioen der H. Maagd en der Heiligen, wanneer men trachtte hein be lachelijk te maken, al's hij de H. Kerk! voorsprak iederan keer als ha,ar gezag in twijfel 'werd getrokken, lals hij geen men- schelijk' opricht toomde Hj 't verrichten van een goede daad, .als hij .nooit mee lacht© om een dubbelzinnig w,porti of <?en twijfelachtige aardigheid. Al was hiji alleen, geheel alleen mlat zijn meening, hij schroomde, niet te zeggen: wat is dal mooi! van w'a.t goed' en schoon WÜIS. Wiat kwaad Wias, helt lichtzinnig too-1 neel, de slechte roman, ©en vtarleidlelij'k schilderstuk', wlara het van den beroem- sten schilder of schrijver, durfde hij vrij: uit vle'roiordteelendlat is slecht! Hiji verdedigde God in bet openbaar leven door immer voor zij'n katholiek ge- looll uit fel komen. In bef restaurant ver zuimde hij niet hef tafelgebod, liij groet tic in het voorbijgaan liet H. Sacrament, Wet Kruis, de kerk, de priesters, onverdroten bad bij zijn rozenkrans, altijd mankte hij' heb kruisteeken openlijk1 en ferm alsl elem soldaat, dip zijn G,od 't eercaaluut brengt. Hij verdedigde God binnen- en buitens huis. Bij! een communistisch relletje, toen het gepeupel een,kruis langs den weg iw'ild'e neerhalen, trad bij! dapjper maar voren om het te verdedigen, uitroieplemd God wil het! God leve! Een slag met 'n looden degenstok wierp hem tegen den grond, waar hij bleef lig gen aan den voet van het kruisbeeld. Hij wiais 23 jaar. Ik heb hem teruggezien, uitgestrekt opi rijn klein ijzeren ledikant. Zijn gevouwen handen omstrengelden het beeld va,n dan Verlosser. God lag opi .zij'n gelaat, hij scheen te glimlachen. Do bloem'en geurden in het vertrek'. Mem had er alias, gelaten als tijdens zijn loven. Door het geopende venster drong de lemtekoelte binnen, de vinken z'omgem in het prieel. Naast hot bad brandden de kaarsen, zinnebeeld der onsterfelijke ziel. Eere en triomf aan u, die gevallen zij ti bij de verdediging van Uw God. Nooit hebt gij, u voor Jezusi geschaamd in deize wereld, Hij1 schaamt Zich u'wier niet in de andere! PIERRE L'ERMETE. De drie rozen. H;et was een vreemde dag voor vrouw (Therese Goed. Zij was den opgegaan naar het klein!? bperenkerk'j'e op den berg, niets had halre plpmerbzaalmlieid getrokken, de wouden jaohfer de rivier stonden in blauwt waiaa ,en hadden een laat winferkJieeid aan;' hejfc was niet khu;d ofschoon de snceuW einder ihaar voeten kraakte. Beneden in bet dal volgde de rivier een smalte Wedding, o'mjzloiolmd door (j'st- randien waar ide Zon op, speelde, zoadat pi les fonkelde ien schitterde. Die, hemel was blauw. Therese had daugzlaam en rustig haar weg vervolgd en sltioaid nul besllwife,- loos v,oor dp deur dier kelrih. „Goiedeu dag vrouw Goed" hoorde zij plotseling' .een goedige stem' en toani zlij rich haast verschrikt omkeerde, stond de guide pastoor van het kerkje vioor haait en keek haar met d'e heldere mogen Van een ,o,u,den man aan iinlaor auilike oogVn rijn scherp*' en btemerken alles, d'a mlinste opwinding, die ridli in het gezicht weer- epiiegelt. „N.ou, nou, vrouw Gaeid" vervolgde de 'pastoor, „heb1 ik ,u Zoo gemakkelijk! doen schrikken?" „Neen, neen!" weerde de vroufw af en hst was haar als bracht dit woord haak al het gebeurde pias goed tot het bewusjt- rijn. „Ik moet naar de stad, hot is 'prettiger met rin tweeën, of hebt ,u een anderen WiCg,?." ,jDp,et me ve.el genoegenWe propfld'a Vrouw Goed te lachen. Toen sffloot zijl rich bijl den pastoor aan en bedden) gingen langz'aam den weg door het woud. In het begin werd er geen woord gesp|rpklen. „Het is prachtig weer vandaag', de bcele wereld' dokt haar z'orgen tod melt zoo'n beetje zonneScihijin. Konden de, mCm- suhen hot toch ook Zooi! Ilioe oneindig) is deze hemel, hoe, groot, blauw en helder, zeggen wij en hij! is toch in zijne g'root- hedd. on'biaSc'hrijlflllijlk." ,,'Ja, ja" zei vrouw Goed', torw'ijl haar ■gedachten elders toefden. Plotseling bleef1 de oude pastoor spaan, z'iji waren a,an een open p'lwk, blijf keeli vrouw Goed redht in het gezicht aan. „Ik geloof, dat er iets niet in orde isr, v'rouw Gocld. Heb ik gelijk of' niet?" En toen vrouw G,oeid blepf z'wij'gen, vloegde hij! ,er aan toe1: „Het z'al niet zoo erg 'zjijin." .Vrouw Goed ademde verlicht. „Het is niet erg", Zei ze. „,en toieih kam ik lojr' niet ,over uit, het speelt me d,en heeilen dag in het hoofd. Die Zaak is deze. 'Van morgen vond ik drie roz'en Vootr sniij'n deur. Heeft iemand Ze weggeworpen, heeft iemand z'e bij) imlij voor de, deur ge legd, ik weet hot niet. D,oc,t ook' niets ter z'ake. 'k Heb' me eerst [afgevraagd wa.t ik met de bloelmlen doen zou, daarna dacht ik?bijl mezelf, hierboven Wij! de Moe der Gods, die van alle genadnan, in haar kerkje, daar hebben Zijl bet beter. En toen heb ik zo genomen ©n ben weg ge gaan. En toen ik in de keik' kwam en de roz'en uit hot papier nam', waren zij heelemaal verwelkt:, dor, verflenst.. T,oen ilieb ik mij1 er een stil verw(ij|t van ge maakt, dat ik niet beter voor dc blioelinten (gezorgd heb, Zij! waren 's morgen® tolöh nog zoo, mtaoi. Ik leg ze ,op> het altaar Voor Maria en wil het papier weelr mooi Iglad strijken en de rozen inpak'ken en toen gebeurde iets, wat men ianclers 'slechts in legendeal east: Dia rozen waren weler bol en rond en bloeiend. Ik durfde Ze nauwelijks aanraken, heb ik het gedaan en wilde er tn!ee weg gaan. B'iiiten keek ik ,er nog' eiens naar en toen waren ze weer verwelkt. Eien eigenaardig gevoicl overviel' mie toen en ik ging ten tweodjen malei de keik' bin nen. Mijnheer ipastoor, als u me niet ge looft, gaat .u dan ma,ar eens kijken, de rozen liggen voor de Moeder Gods in haar kerkje en Zijb mooier dan van morgen." Vrouw Therese Goied Zweeg. JDc pastoor was weer doorgeloppen. Langzaam en nadtinkend; ieen lachje .'speelde om z'ijh Hplpen. „Die natuur is oihdioorgrondelijk!" zbide hlijl tensilofte.. „D|e iS|dhepp'er doet met. alle, gcschalplein leven de wezens wa.t hij' wil. Dlagrls eigerffijlkl niets wonderbaars in. Dlat niet, vrouw Goed, maar.*....'1 i 1 i Vrouw Goed keek hpm aan,,wat fmjaar'.?, vroeg ze snel. J I I „Ziet u, allies bestaat in geMjkfcnisslcn en altijd is er iets, waarvan die mens'cli leeren ka,n. Iets, dat het beter Verslaat, dat in z'n onschuld aan den menseh eien weg w'ijist, een aansporing geeft." Een poosj o z'weieg de oude, man. En Zwijgend ging Therese naast hVm voort. Langzaam kwamen Zij' dichter hiji de stad. iDaar waren reeds die celliste huizen, da eerste straten, nauw, z'ooials dat voor een oud, landelijk stadje betaamt. Nog altijd z'weeg de pastoor. Rieeds bereikten Zijl het mark'pplein mtet Zijn oud, hobbelig plaveisel. En spfoe- -dig' kwam het huis vim fThleresie Goed. „Omdat liet nu, eenjmlaal Zoo, is, vrouw Goed," vervolgde de pastoor 'plotseling moet ik u iets vragen: Is ,er in den la,alt- sten t'ijld niet iets gieweiest, waarvoor delz'o drie rozen oen gelijkenis koinden Zijln?" Die vrouw versfond hem niet. M'ij'n God, er Zijln zooveel dingen iin het dagie- llij'ksCli leven. „Denk er e,ens oVer na, vrouw Goed!,' en nu, vaarwel, ik moet daar een Vfezhek brengen." D|e pastoior had' Zich reeds ©eni ge passen verwïjldierd, toen lilij| zich om keerde en zei„Weten moet ik! het toch nog eens, vrouw Goed, weten zoor ik liet toch nog eens graag, hoe het mtefc dit ï'O'Zenwoniler afgeloopen is; en, blezoekcn dc*e ik ,ii vandaag nog z-elfer, dat beloof ijk li. Het doet goed d!e| welldadien tb Zien, die zolfe verwellcte roZen WeieP tot blcjei kunnen brenigen!" Eien oogen'blik stond vrouw Goed al leen. Menschon passeei-denii haar, somlma- gen groetten haar, Zijl dankte vluchtig, dan liep Zijl verder; zijf overdacht nog eenmaal dezen dag, den miiorgen waatojt z'ij drie rozen voor haag deur viond den wejg naar de Moeder Gods van alle Ge naden, het Zoete kleine rozenwonder, dap tzleker oen heel eenvoudige, nataurïjilde| reden had en dan de woorden van den ouden goeden man over 'die gelijkenis, die ecu wig naast onsdagelij'k'sch leven staat, bereid voor alle zienden Zijn waarde te schenken. Reeds voor liaar huis bleef' vrouw Goed nog eenmaal staan. Hoe had de oude pasfoor dat geZegd: „Het doet goed, de weldaden te zien, die Zelfs, au.de, verwelkte rozen weer tot M'deien brengt Weldaden, herhaalde Zij'. En toen licr- innerde z'ij' zich plotseling dezbni voor middag, eien 'bez'oek cn in de,ni looipi van het gesprek een heftige, onverklaarbare liardc. afkeu,ring. Goedheid! Vertrouwen! Anderen liel- plen! Dal was het! Jawel, dat was het. E-n vrouw Go.eld een nieuw, womldervol on'beischrijffiellijjh gevoel, toen z'ij: van haar huis wie,er de straat atfliepi naar ,een ander oud huis to,ei, daar binnentrad en) plotse ling voor menschen. «tonld, die voormid- dhgls haar hulpi noodig gehad hadden. Niemand wist, hoe het gebeurd was, nie mand kende de reden, dj© vrouw Goed dwongen naar dat huis. Eemige woorden slechts', iz'ij 'hielp, rij richtte een gezin iotp! J 1 1 „U bent Zoo goed" Zei do vnouiw./ Maar vrouw T!h|erese Goed waagde het niet in haar mogen te Zien. Die. mlan' stond er bij en Zweeg. Vrouw Goeld ging vlug lieen. „Niet ik' ben liet" had z'ij1 gezegd. Ma.ar do menschen begrepen niet, wat zij) daarmede bedoelde: ook zlij! zClf Kon den waren 'grond niet vinden. Vroiuw Goed wfet miet Zekerheid! dit «ene: „dat het drie ro,z'en waren, die iemand Wij' 'haar voor de deur 'gelegd had'. Dlrie rozen, die de menschelijke goed heid deed opbloeien. Ambtenaar en Overheid. Zooals in ons blad is vermeld, heejfö de, Ministerraad, met heit oog op d'e (Moei lijke tijdsomstandigheden er aan herinnerd, dat ambtelijke plicht medebrengt, dat de ambtenaar de overheid steun© en haa,r geeen moeilijkheden b|erolcklene ein dat Mjl Zic'h zal hebben te onthouden vain elke openbare aiötiet egen de ov©vheid en haar beleid. Er is ons read's 'gevraagd om de preeielsjei interpretatie va.n ddzle bekendmaking, maar wij' hebben geen Zitting in den Riaad der Ministers. D'e; bedoeling kan echter naar o'nizia meening geen ander© Zij'n dan deze, dat atobten aren zich p|ubliekd3ijik' niet te uiten* hebben tegen het regie,eringsbeleid. Er wordt van hen terecht reeds in normale omstandigheden toee'r reserve verwacht da.n van gewone. Wurgers ein h'ct' kaïn zeker niet in overeensfeimlmlimg mlet deze vereischt reserve z'ijh, wannepr, om eein recent voiorhee'M to noemen, ecln ins'pec- temr van het lager onderwijs in pubtfcbe vergaderingen rdchtstireeks Zijn 'hoogst,en dief, den verantwoordelijken Minister den- Kroon, attaqueert. In liet besluit leZen wijl niet, dat da ambtenaren iets ongeoorloofds z|ouden doen als Zijl pp gematigde, waardige wlijl- Zei hun eigen positie Wesp,rekenMaar blijkbaar is het well de bedoeling der Rieige-ering de sancties voorkomende in. het Ambtenarenreglement te hanifeerein tegen ambtenaren, die in de tegenwoordig* am- Slaiwligheden publiek stelling wemeji fegCn de regeering en haar beleid. Uiteraard heeft liet besluit allereierBt de rijksambtenaren op het oog, doch het lijdt geen twijfelt, of de Regteering .m,oe|t wenschen, dat haar ri chtllijnem ook zul len geilden voor personeel in dienst der lagere pulbliekre'chteijlkb organen. De' merkwaardige toestand, waarin wij nu verkeeren, cl'at n.l. de ailliea-gtt'lo.oIsjtJo reserve is opgelegd aan rijksambltnalfleu, aan wie in vele gevallen zelfs hielt Vier- lof tot liet houden van spreekb'eurtlen bMeir onder hen ressiorteeirlende materie woreft onthouden, terwijl ambtenanc'n, in dienst van gemeenten ein provinciën comlpJIefe politieke fournée's door het land organ! seeren, Zal op don duur moeilijk gieduld 'kunnen worden*. D|at in normale! omlstaardigheden ambte naren op gematigde en behoorlijke wïjjze hun meening te kcnuien. geven over m'aal regelen, door de overheid te hunnen op zichte genomen of te neimlen, l'ijk't ons lpatbaar, ofschoon dei ondervinding bo- wijist, dat- gematigheid en 'btehoofEj|k« vorm geer makkelijk in het gedrang gbraken, D,at de, regeering thans in deze' zoo uiferst moeilijke periods, waarin ,zSij| allliai"- Jjci maatregellien im'oet memion, lang niet tot liaar gienoegen, die eiemvouidig' onivermijide- l'ijlk zlijh, groofere reseirvo van haan* amb tenaren eiseht, viiidiein w'ij! geihael vferldaar- b'aar. 1 't Is .overigens een uiting van eien stre ven, dat in het regceringsbleileid meer an anieer tot uiting kooit en dei gelvaele g'oed- keuring moet wegdragen van altan, die h(et goied met het landskeDlang imieenen, om n.l. de teugélfe wat etrjaikkfer in handem te nemen. En op jöciouoimisoh terrein èm ap het punt van algemeen regeerinjgslbleileid be gint dp regeering steiads doortastendelrl oip te treden. Dlat is, naar onze, meening, juist wat de tegenwoordige, toestand leiseht. Terwijl anderen o,m daden roepien, wor den ze door het verantwoordelijk gezag igpsteld. i D|a.t is id|e beste methode, om( nn,n alfe' lextremisimle ieder biest.aansr.eeht te ont nomen. MsW: Het verdachte goudstuk. Hoei .sc'haiaiisch gouden muinifem als b'e- tiaalmiddiel geworden rijk in «rato da,gen, wordt door eien 'beriiohitijei uit da Times: ifalffend gieïllu8|tr©ea>d. Een leiziglea* uit W'.e'st-Aiiikla vroeg aa-n ie,en der iafcehfen va,n heit Wjaterloia Station aen kaartje maar Wolkïng ein feglda een gomden sjaveneig'n neer. Tien joiar geleden zou hot) milelts bif zonders geweest zijin als e,en gelwloiou ar beider goudgeld tad willen Wisselen, maai' loketbeambte nam thomsi het munHstuk eerst eens, goed op, liet het leem paar maal klinkend neervallen om d'e echtheid te koeteen ,e,n verklaarde ten slotfei of- ■siohoon de sovereign niog islleeds «en ge woon 'en Wettig Wataalmiddleil is dat hij hem alleen wilde [wisselen alls, de reiziger zijn naam en adres wildte! oipigevein. Daar da reiziger toevallig eigenaar wa,s van leien plantage in Wlasit-Afrika, ha.d hij: een |pias, dien hij even toonde, e,n de zaak lieipl dua tot genaeglen van blei,de p'artijlen af, maar heit feit is niettemin feekmemd als pfcaaltjB van dc gpudploliitiek onzer hedendaagselia re, geerinmen. Slakkcmferlt, Bi,i .hel stadje Garlshafen aan de iWlezer ligit een slakkenfarm, wa,ar geWieldige hoe veelheden van d'e wijkbier|g,siak' (Helix po- maltia.) worden geteeld'. De londerniamiug is 0,0,11,geleg'd door nakiomalinigein van Franl- ach© néifugdési, die zieh in den tjj'd. van da Hugenoten dpi 'den Hte,sl9isldbem oever van dlel Boven Wie,ze,r hebben gevestigd. Del f'arm is a.la volgt ingericht,: Eien 30 tot 40 'C.M. hoog1»', 10 e.M. dn dein biadem ingegraven om'beiininig loiqpjt om de teelt en mesttuinen waarin de slakken, zorg vuldig behoed voor hun giwota vijanden, dei egels, huizen. In Mei en Juni leiggen die' slakken hun 'eieren in den vochtigekl grond. Na. 30 dagen klomen de jongen uit heit ei .en groeien snel. In Augustiuis bies ginit de mesbk'uuir, d'e dieren Worden met salade, kool, wingierdblladieren, Ibiejtien cm klaverblad gevoed en dijen uit fot ward praebteix,emplane®, «üa wel tot 20 gram wegen. In belt begin van helt najaar 'trekt do slak zich in haar huisje terug, dla,t zijl geetd dicht kapselt. Dan biegint de „pluk". Dei slakken wor den gewafBctau, „gepolijist" en daarna, be gint de verzending, die gemiddeld mil- lioen stuks per jaar bedraagt (een ge wicht van pi.m. 500 oeinltlefnaar). Dei sLak- kein, 'gaan bijlna uitsluitend niaar Fraulcrijk', waar zij als „eHeargote" als lekkernij, zleer opi (pa ijls woi den gesifeid. Wleest flji' uw hoede. Aan kwadp posten hebben de Einigial'- scli'C' winkeliers in een jaar vienlolrien te som van 30 nnliUiqem pond sterling. Het ma,g ongeloioïïijk klinken, ma,ar de st.atis- 1*,wijst het. Een groet deel van hiat ge,- nqsmde verlies is natuurlijk ontstaan detor wanbetaling van debiteuren, die bijl den koop beziekl waren met de boste violoj.*- niemens en later niet in ata,at waren E,ajn hun verplichtingen te voldoen. Dloch ook viele, millioenen van het vterlies k'ijln te wijten aan listige kunstgrepen, rijper bie- lagprs des Je heter is h'ijl daarljeigen ge wapend en da,aa'om heef't de liieier Mauriele C. Moore- een bio,ek het licht doiem rien, getiteld „Frauds oud Swindles", waarin h'ijl een 'bloemlezing geie'f't van mtxterue opliehbersmelboden en ztwendielarljien. Hier volgt één voorbeeld, d© truc' van den man Met de vioiol. Ren oude man staat op het trottoir voor dpn winkel een poos oipi eieu Vi(o|ol te knaisteem. Dlan vraagt, hij! dein winkelier liiet instrument even te, willen blewaren, totdiat li'ijl terug is van een eeha'ftkfelder in diei 'huurt, E|ui paar minuten later koimlt «r leen gopd gekleed heer liinnen. H'ijl koopt wat. sigaren, zliet „bij' toeval" <fe viool len neemt haar in die hand. H'ij' is zoo, iets van musicus, een kenner van violen ieu prob)eert het instrument. Een plracht van, leen toon, te koop? 'Waard' 20 pond, zjeioi zjeker als een eent. Nog wat gepraa,tl pr over en meneier Vejilfeekt, im|aai* hij! klomit morgen terug. Die oude fledelaar is Haam met zijn lunch en stapt den, winkel 'bin nen. De winkelier vraagt dan of h'ij de' viool kan koioppm. (Uit de statistiek 'blijkt, dlat dp winkelier dat in alle onderjzo,cht|e gpvallen heeft gedaan). Maar de oud'ei muzikant kan nipt scheiden, van z'ijln ge liefd instrument, waartoee h'ij1" ztaoveieï ja pen z'ijli brood hééft verdiend. Die vioiol is rijn leven, neen, yerkaopien kan hiij) liaar nipt. Maar na een poos aandringen van dien winkelier is hij' ofwer condities te' eerleken. Een winkelier was er, die 15 Pond! betaalde voor een prul, dat nog •fpen 12 shilling .waard Wais. .Onnoodig te zeggen, dat h'ijf kon fluiten naar den gopid gekleeden taer, idi© mlorglem zbu terug kblmpn. B|e MaskuSl-ral. Dl» Muskluerat is gl.en knaagdier, dat na verwant is met de woelmluis en .a,aiwan- ileülijk louteir voo,r jachtgenoegen diopï den Vorst van Collonedo-Mannsfeld in 19Ü5 in Bdheanen werd mgevoe|rd. In Amerika is hot dier geizbcht oin| zij'n bont. Het uitBcheidingsp'iiO'duot van zfijla m'Usklu'sMi'aren wordt wal in parfums ve|r- wieirkl. Eien tijld lang heeft m,em -er ook' aan .geidaclht hier te lande da 'biziamrait voor bbntwinning in tei voerein, maar peir slot van rekening is paem daar om! het groot,ei gevaar voor dijken en wateirk'eie- ringen van teruggekomen. Dia muskusrat wordt in zijln vaderland min ,of toleier door klimatotogisclhe p'm1- standighiaden in ,Joom gehouden. In Bio- hiemen met ziijn veel milder klim'aati hetzelfde gel'dt voor gelieiel midden-Eiuiioi- pa planten zij! zich ve,eil| sneller voort. Dja.ar komlen per j.aar .m'aximaal 36 na- konilelingen van 1 ouderpaar ter weireld. D|a dieren nestelen in dijkbn en water- Ifeeringen, maken Zomeirs mtesten van 20 tot 60 d.M. in diamleiter 'bijl een hoogta van 2035 cM., tprw'ij'l voor den winter een gr.oote voarra adsclrujulri van 2 M. in doorsnede wordt gemaakt. Als het water stïjlgt, Wordt op de oor- spronk'e'Iijke woning een étage gezpt., wat natuurlijk da schade nog vergroot. Do dieren rijn vegetariërs, eten g|ewoonlijlk onkruid maar vreten, a,ls rij! de kans schoon zien, <oiok veldlv'ruehten om o(oft, Visdh ©ten rij alleen als Üëittiood Hijlpt. In 1905 werden 3 wijfjes en 2 man nietjes ingevoerd. In 1917 was Boliamen reeds bijna vergeven vtan de m'us'kus- ratten. D!a,arna nam de plaag ziender- oogen in sterkte toe, naar het Noordem 2|uidien, Westen en Oosten, znodat. men all© mogelijke Middelen ter bestrijding a|a|nwiendt, tot nog toe Zander al te Veel sluc'ocs en zonder in staat te zijin een Ver dere uitbreiding van de plaag tegen tb gaan, wa.t niie/t ie verwomderein is1, als taën dm enorme veitoiieerdering der dierem in ■alanmierking neamit, WAT MENIGEEN NIET WEET- Ten tijde der Kelten laafden "bleier, eland', bizon en oer-oes'en' in onze basi sche n vier reujz'en (uit het dietenjrljkj, die re-ed's sedert pleiuwien uit ons" land Verdwenen ,,z!ij|n. Die aifstajmjmjm'g van den Mikado van Japan zou tot. meer dan 2500 jiaair vastgesteld' Zijn. Die koning van Eingelanid, Wezlit van oudsher den titel tan Kanunhik' d'ér Slt.-Dlavids-katihedraal in deze 'hoedanig heid .g'eniiot hij een salaris vani '1 guinj© (21 'shilling) pea* jaar, en heeft hij het «eicht éénmaal per jaar in die kerk' te p,roeken. SOHOTiSOH! Wat zet je tooh ,een bedrukt ge zicht Je heb't toch gisteren piais den grooten prijs in de Sweepstake ge'w.omi'eri! Ja, dat wel.... maar ik heb t,we© lo ten gekocht ,en nu erger ik mijl eraan, dat ik liet geld voor het andere lat 'had kun nen sparen,! JANSEN HEEFT GELIJK! Jansen en Hendriks' ontmoetten elkaar. Jansen: „W,at heb' jiiji daar 'n mooie aster in het knoopsgat." Hendriks: „Chrysanthemum spellen jei hebt gelijk Jansen, 't is tóeh 'n laster." Hendrikfe,: „Da,t isi geen aster, dat is oen Chrysanthemum." Jia;n«pn: „Chryslamthemuim'?. Dal. gefoiof' ilf niet-! Hoe spel je diat 'dan?" EINDELIJK! „Je weet toch nog wél, die 'broer van Kleintjes", vertelde hij', „die twintig ja.ar gelegen naar Amerika is gegaan en waar van ze nooit meer iets gehoord hebben. „J,a," 'knikte z,e, ademloos. „W]at. jsi daarmee gebeurd „Gisteren heelt Kleintjes iaën telegram gekregen, da.t z'ij'n broer gssfarvenj is ,en liem tot zijn universeele® erfgenaam heef't benoema." „Zoo," zegt ze, „eindelijik' 'heeft-ie da.n eens eien toeken van leven gegclveai VERSCH. Vischvrouw: „Kijk eens', mevronlw', ;wla,t 'n mooie anioiek'! Eu nog levend!" Mevrouw: „Ja, ja, maiar is-ltis nog veTseh?" UITGANG EN INGANG. Inspecteur van [politie: „Ontsnapt, zeg je,.ontsnapl? Hoe kan dat? Hebben jul lie dan nieit allo uitgangen bewaakt, zo, o ais ik gezegd heb?" Ag'en't: „Zeker wel, inspecteur. De vent moeit een der ingangen gebruikt hebben." SAMENWERKING. „Nu mo'elt je piijl eens eerlijk' do waar heid zeggen, Erjts! Wie heeft' jei opstel gemaakt?" „Vader." „Heel alleen?" „Nee, ik heib hem geiliolpien!" DE TAAL VAN DEN TIJD. „Waar is mama, Maxjief?" „O, diei plarkeert al meer dan een uur voor 'de deur mieit taevroiuw Spits!" ZOEjK MAAR UIT. Als iemand maar woef tva|t-ie wil en al leen maar dat wil 'wlat-i© k'an, en kan wat-ia wil en jwleiat da,t-io kan Iwlat-ie wil dan maak't-iei carrière. OORZAAK EN GEVOLG. Buurman: Ik' geloof' dat' die juffrouw Turelpuit tegenwoordig niets andiers dan papier sltoiold. Buurvrouw: Ja ziet u, haar man brengt 'n gratis-advertentieblad rond!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6