ERTS Kerkstraat, Goes NATIONALE Tweede Blad De roman van Robert Haftings JEU zijn een (t zijn. Welnu jes maken en ER A.S. oms niet smaakt t onze zaak!! sche Courant ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 NIEU"/E ZEEUWSCHE COURANT SCHE COURANT IEN-BAAI -en Handelsdrukkerij GOES EUR GOES (ZEELAND) 335 - KREUKELMARKT 1-9 ).0O0 II. wijn. Als de kinderen groot worden. FEUILLETON p VAN HIER EN DAAR LEVENSVERZEKERING-BANK Rotterdam betaalt f 10.000 ONTSPANNINGSLECTUUR God leve! Leve God! treel, thuis aan lij ons gemoed Dorenbos rookt jver DE denkt, lierboven leest. gericht in 1753. ets per V2 pond. ■'Kl iranten ma's, Wissels Tabelwerken sen, Dankbetuigingen ning, Reclamekaarten staarten, Convocaties ten Enveloppes Servetten irukken rken rreerend >emde Drukwerken zijn ons gaarne aanbevolen ROODE WIJNEN leaux sup. p. 12 fl. f 12,00 JuliBn p. 12 fl. f 15,00 geaux p. 12 fl. f 16,20 it. Bellevué p. 12 fl. f 16,20 ,t. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 t Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 [>od per 12 fl. f 18,00 huis door geheel Nederland. (Periscooplje). Mqelder beeft niet goed geslapen. iZie heeft don slaap niet kunnen vatten. Zo heeft heel den nacht wakher gelegen en liggen, donkern...denken.^.. iWaaraver V |J|a, waarover?. n &km. dlag 'doet zie ontdekkingen. Hin deren zijn groeisels. Zo groeien. Z.el ont luiken. Eilken dag iglaat er iets open nam dei kinderen en naarmate zte puidter. wok- den, gaat er elke» dag Méér open pan die kinderen. 't Is nog niet lieelejm'aaili 'tot mbeidietr doorga drongendat 'kinderen levende, groeiende wefzlens zijn, in wie de kennis groeit met den dag. Als ee| een Mpin beetje bij:-d<s-!hand ziljfo., zien wa van aflfee, •merken ze .allied opi. Hfiiln kleine oiorpp staan zoo wagenwijd open. Hum oogem zlijln -zlo.o (Sdhichtig-gerioht op elke bejwe^ngi Het leven van huiten wordt gehaaid bijl hen van 'binnen, zonder dat zie tweten. Lang zaam groiedt 't: tniaar 't groeit oven" do heele Qinie; aan alle kanten tegelijk! met hun jong», versöhe zdninetn, met hmni vra- genstellend-verstand, met hun jong»' nog aoo ongebreidelde en nog niet bewust ge worden instincten. Dat wordt allemaal opgeblorgen in het geheimzinnig ruilml van hun1 onvoldragen bewustzijn. Dlat ligt daar, dat gropit daag, dat voegt ziclh aaneen; dat vult leemtes aan; dat wordt al gefiormuileerd totl welt en gewoonte. En dat vraagt vaak a|L hetel vroeg naar levensgdlreimruissVn,^ vaag; bte- vroeid uit de woorden en uitlatingen! ;van «en levenswijk1 vriendje of vlrielrtdinneitjei. Moeder kan den slaap1 nicit vatten. Zie werkte in de keuken. D|ei deur stond .open. De kinderen e-pieieldem in de huis kamer. Z,e heeft een lief blond onledsje; «en polka-kopje van 11 jaar; een Iplootigein boy van 10 en eenige kleine springende kraaiende kleuters. Ze hoorde ze praten, lachen, kibbelen en redeneieren. Moeders jongste .zustem is verloof d. Dlat wordt a.s. Zondag gevierd. Het polka-kopje staat Wijl het raam en vindt het fijn tegen 'b'roi&i' dat 't Zondag feest is. Broor vraa.gt wa,t dat eigenlijk voer een feest is. 't Polka-kapje .geeft een neus-Wij» antwoord met oen hevig Igroote.-mensc'hen-.uitdinkkmg 'n bleolt- j-e plat. i 1 Moeder schrikt. Hoe komt haar polka,- lieveling aan zoo'n uitdrukking. Znu zo die Zelf begrijpen Hoe, moer zö er oveiu denkt, hoe geweldiger gnoeit voor haair hiet 'probleem van een kinckatieven. Ergens in haar opvatting moest ejen fout Zitten. Ze kan die nipt vinden. 'Ze martelt Zich er over iaif. Het ptobtaelmi wordt een pijniging. Ontsnapt het kind innerlijik dan ia,an haar groep?. jN«' a®?. 'Elf jaar end? Gaat leen stu'kl kinderilcven nu .al buiten haar om Z.e begrijpt d'alt niet. Z,e had zidh dat anders voorgesteld: kinderen groeien, speten, eten, slapen,1 drinken, leeren, gaan iuit, kibbkfliem,j Ipn later w,or,dien Ze groot. iWaar zit die tout? Hoeren: moeder vergeet dat een kind «en 'groeiend leven is. Allte kiemen Van 't htaele levlen liggen «r al in uitgezaaid, Kn .ontluiken all. (Een kindi is niet een gjeidachtenloioze automaat. Een kind is een broeiend leven. Eien kind is ..Hen. groote rolensclh in 't klein, 't Klani all alles wat een groot mensdh. kan, in 't klein. Van binnen uit stelt het 'groeiende l|even vra gen aan het leven. Dlat 'wordt in eca kinddat sple;elt zich zoo van z'eÜft af dat dient zidh aan ene is'cht e«ni antwoord. .Vriendjes en vriendinnetjes, die me,er we ten, wellicht .bedorven rijk, helpen pen handje mee. lEr is een element dat mam mbaders handen ontsnapt: het leven. D|a,t klimt en groeit van -.Zelf. D|at zoekt izjijln weg en zet zich luit, uit jzfijh eigen, u|it die diepte. .Wat er ook 'gebeurt plff niet ge beurt het lev'en, het wordiende lelven iu het kind' gaat rijh .gallig,en zlijjn na tuurlijken weg. Een kind is hiet een wezen dat speelt en kibblejlt en slaapt en eet, en drinkt1«le|n (kind is leem 'welzien dat lééft. Als moeder er is 1 leeft; als 49 Rob' greep! den dokter bij' den arm. Laat hein la openu kunt hem toch niet meer inhalenIk wil niet hebben ■dat u hem achtervolgt. RoWs sfem klonk verward én boos; hij' hield den arm v.an den dokter sltevig vast.. Laat hem loopen; ik' gekoot! niet Haiti w,e ooijt! Iweer last' van hem zullen hebben. Myers probeerde woedend zich los te rakken. Je lijkt wel ggk', Haftings. Dia kerel schooit op .ons! Dja.t schijn je niets. bijzonders te vinden Mia,ar Rob! 'bleef! hein vasthouden tot de weitistapipien van den vluchteling. ,in do Verte waren weggestorven. Mye'rs was verontwaardigd en verbluft. Ik bieigrijipi eenvoudig niet. wat je be zielt kerel! Kan het je. niet scheten of' iemand met een revolver opi je schiet? Mij dan wel hoor. We moeten de politie waar schuwen ik' ga, direoct naar het tlorp terug. Dat' zult ui nielt. .doen. Rob's stem klonk rustig en vastberaden, maar hij' was doodsbleek en het zweet .parelde o|p zijn voorhoofd. Hij! bedacht m«f schrik', dat dat nu de tweede maal Wiae, als de, mede- (leeling van Sherney waarheid was, dat do 1 oohel hem probeerde te vermoiordlenjniaa.r de verzekering van den circusbaas, dat hij van Bunch niets meer te vreezen zou heboen, bleek al heel onbetrouwbaar. Hij moeder er niet zlou z'ijte ztó! 't ook' lelvten. Nu ligt zie wakker en denkt over het,, raadsel van haar kinderen. Moeder moet het feit a,anva,arden, dat reeds nu een element in haar lunderet» liaar ontsnapt, En zie moet er zidh op vtoorbtereiden, dat Wver eenige. jairen haar 'kindieren, wat hun hartsgeheimtem beltreft', voor vadieir en moeder een gesloten bbek gullen züjin. Die altEjld komt onherroepe lijk. Al's zie tegen de 12 jaar looplem en al vroeger hebben z'ei hun. edgein; vragen, en moeilijkhedlen, hun. .geheiimlpjes, die ze ter oiplossing zullen Voiorüeggieni aan een vriend misschieni, of' «en Vriendfru aan een priester dl' een goeden, raadsim'ani wellicht, niet aan vader en moeder. iD'ei ouders hebben 'dit 'feit te a.an- vla,arden. 'Eu Moeder, 'die nui angstig ligt te ptedn- $sn, vraagt zich af wat zo dan kam Idolen. Hoe m'oet Ze zic'h tegenover haar kinderen stellen? Moeder moet z'e van jongs-,aiH'aan mlee- Igeven wat z'e maar kan Vel® gloeide, wijizle en verstandige woorden, dier zei z'e 1 i voortdurend in praktijk brengt. Z!ij| moet heel haar leven lang «en bfeeid zlijln' Van Verstandigheid, mildheid, braafheid, 'goed heid en evenwichtigheid. Dlat ztil eenmaal' Vrucht- dragen. Het .goede voorbeeld van die ouders begint eigenlijk pas vrucht te 'dragen, a.ls de kinderen vtflwaslsetu zijn; Vaak pas als die ouders dood rijh. D'an, in cTisisuren, na jaren en japen '.(rijst' het beeld van de waarachtige rechtschapen heid voor oogem; kbmen wioOrden «ni her- innnerin'gen terug, waarvan de waarheid en jnisthcid nu a.an misschien bjit.tcre Iteviensondetvindin'gen .getoost wordt. Als de kinderen nog jong zfijin, missen zij) het bieseï', om door het vtoorbeeld d«r oudems gietrbffen te worden. Maar het lev'en lieert. Moeder m'oet nu, terwijl' tfe kin- dfren nog klein zlijln, weten, dat een, jgroote ste.un voor 'haai' kindeken laiteir zlal wezen, de herinnering oan een ver standige vader en ibe,n vrome, mbeder. H. DE GRiEEVH S. J. liet schrill in den looi|ii der tijden. Een der oudste en nuttigste uitingen van het menscbelïjlk' vernuflt iis voorzeker de schrijfkunst. Hoe oud die kunst, pre cies is, of a.an wien heit memsichdom ze te danken beeft, is nieltl- met' zekterhéi'd te zeggen; v.ast staat evenwel, dab it| slchriflt bijna, even oud is ate dis taenWi'-zelïl Duizenden jaren vóór Christus werd de schrijfkunst reecta dOor verschillende V,ol- keren en opl verSclhilteinde deielien der aarde toegepast. Zoioi kennein. wij o. ,a. het hier af isch schrift als 'heit .priesterschriftj der oude E'gypteniaren em naast dit treffen wij dé hiéroigtypihen ofl 'biecldschrifit van dit volk. Ook het, Hebfeeuwsich, dat als een der oudste balen blekend is, wordt wederom in verschaftendé, eioprten onder- seheiden, ztooialsi bat Rlabljln'Sdh', het' Oud- HeibiTO'eiiiws'ch cn heit latere dat met do JooddsWha siohrijltleitter werd wbergegaVien. Verder heit oude GriekSch, dat ,o|pi w'eeër- leii wijzen 'worden .geschreven, nl. apa .Uni- oaal of hoo'i'dleittier-slohriiffc en dat met kleine letter. Ook de PhMeuiaiërs btepéfenden reieds diet Bchrijlfklunsit. Uit d'ez® la,aifcste zijn o. a, d'e bteid'e eerste tetters van het Grieksche, Aljpihabéit, namelijk de Alplhan en de Bèta, overgenomen. Het Latijnsch of ROmeinsich alphabet, dat heden ten dage b'ijha algemeen wordt gebruikt, vindt zijn oorsprong in het Etrusciseh, terwijl eenige teek ens ,u|it hat Grieks'oh het fïguursöhrif'h waarbij! elk woord door een figuur werd aangeduid. Het voordeel, dat deze manier van schrij ven hood, bestond! hierin, dait men zonder diö taal van den schrijver te kénnen toch diens gedaicliiten kón lezen. Het, getal beelden werd evenwel gaamdelwleig zooi uit gebreid.. d'ait het voor verdere ontwikke ling niet vatbaar wias; hat spijlkterslohrif't, waarvan dei ontcijfering leerst in 1802 door Grote'fcnd tlerhand werd genomein, werd gebruikt m Mepoipofianië, iu Perzië du in Armenië. Het Schrift feltomd uit ■figuren va,n nagenoeg den^elfdepl vorm, welke 'Cvenlwlcl door r&cht'ere of' Schuin,ere plaatsing een .andere hteteekfenisi kregen. Eigenaardig Mag bet heeften, dat het aiau'tal teekens, dat verschillende volkeren moest zich zelf bekennen, dat hij zich .al lesbehalve op zijn gemak gevoelde. Maar hij' zag' 'toc-h och wel in, dait Myers terecht verbaasd was over zijn optreden an dat,hij moest rrobeeren hem da,t te verklaren. Ik weet Wie, het is; de man is niet heelcma.al goed bij1 zijn hoofd; hliji beeldt zich in dat ik he.m slecht, behandeld heb; hij! heeft een vermeenden grief! tegen me, maar ik b'en overtuigd, d'at mat' dit schot zijii wraaklust bevredigd is. Hij schijnt niet de eenige te zijn, dio niet goed snik js, zei Myers kwaadaardig. Ite vent traehttei ons' te vermoorden en als jij daar zoo lucht' ever denkt, hóst, maar je zult mij' toch niet willen beletten maatregelen te. nemen voor mijn 'eigen vei ligheid. Hij! heeft, je toch niet geraakt? Mijn g'e'z'ic'ht is geschroeid; dat is alles. U zult me werkelijk een groot ple zier doen door oveT de za.ak te Zwijgen. Dat is in dit geval voor alle betrokke nen werkelijk het beste. U zoudt me Ier een groot genoegen mee diolen. Myerst vertrouwde de zaak' niet heefe- maal; hij vond Rlobi's houding ja,adselach- tig en verzette zich resoluut toen dezle hem wilde meetrekken. Wei zijn toch stapelgek om zloo iemand ongemoeid' te laten romdloppien. In elk geva.1 is het. toch een gevaarlijk sujet. Vertel me dan tenminste wie 'het is en waarom hij' je bedreigt. Zie: je dón niet in kerel, "dat je groot gevaar lqo.pt Dat is niet onmogelijk, maar Je kunt zeggen wat je wilt; ik zal zoo vrij. zijn ,om aangifte te doen bijl de piolitie; 'het is nutteloos om er verder over te debatteeren. iWjaarschij'nlijfc zijn we gebruikten om hun igiédachteffi uit 'te drukken, ongeveer hetzelfde 22 a 26 was; alleen het Ohineesdhe laljjliaiWet! tlelt een belangrijk igrooter aantal teekens1, hetwelk' in de honderden locpt, en tiolt den huidigleto dag in stand bleef. Men schrijft, mede daaraan de langzame on'twikkeftng van dit volk toe.. Verder bezat het EfciolpILslch al phabet 182 teekens. De oudsite tehriftlbeiel- den treft men .aian, op steenen eiu vo'oorwleir- pien,w uurvan men rich beidiend'ei. 0:pj de Eigypttedhe exlpiaditie v.an Napoleon, waoir- w.aaraain vele geleerden deledniamen, wórd da Wekeinde steen van Sosletitlei 'Ontdeklt^ niet behu'lpl waarvan voor een flanmerkóilijk deel de oude. geschiedenis dier E|gyp)benaren werd onthuld. Oiok' versdhillemde andere voorwerpen werden gelbruikt' om d'e tele- keinsl ,aau te brengen. E'en der pli-imitieva vormen van eehrijlven is o. a- het bestrijken van een vlak met Mei, om er verv'oigena da teekens in te graveenein. Vierder tlrof men schrift a.an op booimschors .en blade ren. pp hout en laiter veelajl o|p| Stoffen of perkamenit, .hetwelk van dierenhuiden' w'as vervaardigd. Oplmerk'elijib is, dat hij ver schillende volkeren de eerstla tetskena veelal aan dieren worden ontleend, ztoiodat men in het oorspronkelijk! alphabet do kóppen van viervoetige dieren, Zoowel als die van vogels en zelfs slangen aantreft. Zooals (bekend heeft 'het Riomeinsldh schrift zich 't meest! over d'e geheelia wierel'd! Ver spreid, ..hoewel nog tal van volkeren hun eigen ■schri'ftteekens hebben behouden. Ver gelijkt men ons badendlaaigseh schrift, mat dat van eeniglei eeuwen, terug, dam valt het op', dlat hat gelen belangrijke- wij'ziigiin- 'gen 'heeft ondergia.an. Blijkbaiar gaven om- zei voorouders 'beiel wiat meer ftjld' aan da beoefening van dei schrijfkunst -gn be hoeft het althans wat schoionh(eid' jbjetre'ft, niet vo.or het vereeimvloudigtdo wriidier heidoieni. Toch kwam nok in d'e: w'ijlze van schrijven in versehi'ltendlei tijldpierken verandering en zel'fl de stenografie ,of heitl k!ort|SChi'iift gaat tot in da vroegst» -eeuwen 't|eru|g, dlciCh het wareu slechts -aemige-n, -die ziöh lervan bedienden. In de middeleeuwen vo,nid dtez-o -wij'za va,n ac'hrijven ive-er toefpóisfaiing voor al onder klooslterii-n-gen en gelöerdleln, dié voor zich e'en stelsel hadden om hum ge- dajch'ten ofl snelle wijze, te Minnen Vastleg gen. De wijlze van sichrijven beieït in d» laatste halve -eeiuw ,een ongekende vlucht genomen em het aantal systemen, dat wordt t-oegeplast, lc,qpt in dei 'honderd-en. Intusschen lx-elft- ook de srin-ijf'machine het werk van da pien overgenomen, Waar door ,een v-oor ieder leesbaar schrift Wordt verkregen. Francois Goty cn de, Frausclie jilers. Volgens Ucrkbten uit Parijs heeft, de Raad van Beheer van het dagblad „Fi garo." besloten iobi dein dïrecjtieiur, den bekenden Parijsahien •plarfumeriia-koniiu.g ien knaniienmiagnaiat Fran:?oisl Cio-tiy, zijln ont slag hei geveiu. Dit pHotisielinge bericht hleiefte beigrijlple-lijk'e.rWijis in ParijiSohe lerin gen zeer veel opBchudding venqonzaaikti, «Iu naar .aanleiding bilervah dioicu lalferlei EBiUiCbfen die ronde-. Da van dit ontslag ziw een grciot financieel tekort zïj.n, daar Öoty de a „Figaro" in pand bankier. 'Toen Gqtly opi e»n gleglevan oioglemblik zijn v-eTplinhtpingjen tagenoivler dieizen niet mieier kon voldoen, beieïlb de bankier oen oveiMenikoMst igeislcrtlen' met velrseliillieudiei tegleinsibanders vain den k'ran- tanmaigna,a,t, 'die er iu geslaagd rijiu den milliomiair uit zijn positie te verdrinlgen. Frangois Cloty, leigenlijk Felix Splon- tuno genaamd, hiaeift met die fabricatie van zijn wier.eldbeiroemidte parfums! mil- lioelneji verdiend. Op Zijln geboorte-eiland Corsica heeft hij: «en grqot aanfel pla.n- bfliges, waar 'Oeinigie honderden plukkera en pluklsiters 'da viocl'tjjesl, lanj'elieren, roZen en helio,tropen verzamelen, waaruit in da ïla.briiek'en de koeflbara 'essences wordtin gWlirokklen, welke in fijingesleplen 'fliaiöons naar alle wereMdaclen Worden vetrzomden. Maiar nog maer bekendheid! heeft Clqty zich verworven dloior zijln -s;trij:di ïnlejt' .de Farij'sahe plens!, welke jaren heieft ge duurd! «n 'telkeins; weier oplaaide. OmigeVeier iaenx jaren -gel'eidlen kocht Cioty cte „Fi garo" a,an, Welk hljadi dssltujdsi lOjpl helt plunk isitond tfe vcrdlwijlnem. Onder Zijn energieikó leiding kwam het blad' Wieier tot. niieiuwen Moei', evenals de „Gauilcdö" welk blad Coity eveinaens; ha.d' opgekocht. In de ze bl aden, wclka sterk onder 'zijln invloed staan, werden zïjln 'theiorieën Uiito'en hier dichter bij 'huis dan bij Bedmund, d'as wa kunnen nat zoo goed dóorlooplein. Als jij lust hebt om als schietschijf dienst la doen, ik verdraai het- vierkant. Hij stapte hoos doior. Rob voelde zich in een moeilijk' piarket en nu wilde bet on geluk nog! olpl den koop toe', d'at hij: den oudc-n Fergers|On nieili om ra,ad' kon vra gen. Als hij de waarheid: omtrent Bumdh sn de reden van dien-s .aanslag vertelde, bracht hij met wi-skundige zekerheid do zaak aan belt rollen' en hij rilde 'blij -de ge dachte' aan bet. schandaal dat, volgen -zou. Hoor eens dokter; "U hebt dia.arnet zelf gezegd dait iemands wil-da streken die onaangename gewoicBt-o heblben wle|er op te duiken opi het meest ongelegen lem onver wachte' moment. Dat. i® alles jwlajt ik' u omtrent deze scibietlplar'lij' kan zeggen; wees verstandig en vraag, niet verder. Ondanks zijn boosheid' moest Myers lachen: _E,en jong'an als jij! heeft ,al jeugdzonden die hem opbreken? Je: begint ook' vroeg! Enfin, je kunt- niet zegigen d>a,t ik je niet .gewaarschuwd heb' als de kerel opi «en of anderen dag raak schiet. Bij. „Four Winds" naman ze afscheid. Myers wilde niet mee naar binnen om wat hei drinken. Hij moest nog enkele visites maken en hij wilde zijn vrouw niet lan ger alleen laten dan nood'ig was, zei hij, e.n dat was de w'aarbeid, want hij' had al weer spijt va,n die! kleine kibbelarij van straks. Dus ging Rob alleen heit grqote huis binnende gang was gelukkig l'eeg en hij kon zijn gezicht even in den spiegel be kijken zonder dat ©cn an^er het z'ag. aar» Uw erven- indien gij' van Uw 30s,e jaar af- jaarlijks 167,— stort genet, waarbij! hij zich voornamelijk' telgen dei Marxisten keerde-. Hierdoor kwam bij fel met de uiterst-linkscbe plartlj! in Frank rijk in hótsdn-g. "Vooral Liep Blum, de leider van de Fransche socialisten, was éem zijner jud- figlste fegeinstand-ers. Nog sleichts enkele jaren geleden werd Coity jdopi- Blum voor het A'sswenhotf gedaagd., welgens zijh ble- s-chuldigngsn. «in betecdiginjgen in qnlk|elie zijner bladen. Aan dm ei'swh' van Bitrm: dat de,ze be'söhuldiginglein ibbwezbn. zbudem worden, Iwterd dooi- CWy nielt. voldaan; waarom Blum, die! advocaat is, Odty JbÜj het gerecht aanklaagde. Cioty, die met zijh bladetn niet die graqte massa kon- be reiken. beislqoit 'begin 1928 tot oiplri-dhting van «en miieiuw volksblad „L'Ami d!u P'eiu.- pl'ei", dat in Parijls' z'ou worden verhecht voor tiein en buiten Parijs- voior vijftien centiem, 'en diaiti, ■terwijl alle andere bla- dlein 25 centiem köis|tfcen. Ble|grij|p|eilijfce-r- wij'z'el ontkeifende zidh hierover een. helvigo strijd. Door hielt syndicaat 'der Frantedha bladen werden mat Coity onderhandelingen! geWoerd om hem van zijn Voiornemiemi alfl te brengen. Dat hiji «'en lejgen vo-lltslblad wiild-e; Stichten Iwlais .gloedl, raa.aT dat hij: 'heit onder 'd'e prijs wilde vei-boppen, Icon niet door dm beugel Omdeihl.iapidelingpn nog dreigcmienten hielpen; Cóty hield vpat. bij' stuk. Van den verkoop van eenige rijmer Am-e-rikiaiansche fabrie'ken haid hij -een paar honderd mi-llioen franc» ovelrgehau- den, welk bedrag hij, bastoqt tot aan de laatste centiem er aam te wagen. Voor rijn nieuwe ondieirnemin-g had hij te voren' reteds alleis in gereedheid gehha-chb. Hiji beschikte over een ;groolto schaar media werkers, hijhad nontnaiOtien afgesloten: mé-o de drukfeerijj Simai-d en meit den be steldienst van Meissagerie Haehettem waar door in Frankrijk alle Fransche en buiten- lan-dsche bladen worden gedistribueerd. De leiders van hst syndiciaait zaten itttu&seben «Chter .o.olc niet sfil. Simard en HiaiCheitte werden m'et bbyoqt gedreiigd, zo» dezia bride hui zen de conitraiobem met Goty vlaort- zlatten. Ook aan de kioskhouders cn ven ters, wel-kb de „Ami- du Pieuple" zora;den ve-rkoopen, zotu hielt recht worden lOnitfaegd! van verkoop van de publicatie» vlam h-et syndicaat-, Welkte voio-r de: hiosikhioudersi de ViOiOrnaam's'tel bron van inkóimstien is. Ook dei iadverfe«TileïS|, die conlt-r,actiën m!ct C'oty hlaidde-n werden met bóyooltt bedTeigd. Op dan vooravond van de vlersdhijhing van! h-ct blad verbraken Simard ten Haiohebtie hun oVeieenkomsib, teirw'ij'l de aid'v©rte|e|rifcrs hetzelfde1 deden; o;ok de Idioisjklipudieirsl Jen venters Isloteln zieih' noodgedwongen hierbij aan. Coty liet! zich niet uit het veld slaan. Hij kocht een 'eigen drukkerij ten o-rigani- seerde in een minimum vain tijld Hen iedigjein besteldie-ii'St. Ook vond' hij adverteerders. „L'Ami du Peupfte" verscheen miet teen dagelij'ksche opjlaag van drie to|f viex- bondai-dduizend cxenilpilaren. Het syndi caat ging toen een anderen weg jbtew|an- delen en klaagde Coty aan wegens ope|er- 1 ijkte ooncu'rren't|iie-hij mopiht immiers! geen blad vooir ft-en centiem verkoioplen, hij! ^ioe»t. zich aa,n dom algemie|enem prjjsi van vijf sous houden. Cqty y,am den sundeirem kamt. nam toen «jok do juistjitiei jn den arm ein klaagde he'f( «ymdieaiait aanj" even-eeinis wegens onaarlïjlkie 'aoncmrrenitjiie. Vlette jpkio- •c-cssen waren hiervan heit gevolg, mielfc als sloj, 'dait aam Gqljy ,-eien öoha|delaaslsltleBng van 1.200.000 francs weird, tpegtewtezen. Parsqomlij'k werd Ooity. echter ook vetnoor- dceld en wel ipifc hief befallen van dri|e honderd duizend framioa boistje weigenisi He- letediging- van hel; syndica.alt. Bet Syndi- aaal 'betaalde dia islchadeloiosistelling .echter maar niet uit, fatdat Goty opi een goedlem d!a,g aan da regeering. beriohhtie, dait Mj! E,en ruwe schram liep; over zijln linker wang-; bet schrijnde teen beetja toiern hij er mot zijn zakdoek langs vteegde. Blunt kwam de hall binnen. "Eien brief voor R.oh. Hij' werd een uur g«l'ed!en gelraoht. De jongen zei dat hij' op ant woord meest' wachten, maar ik' zlei he.m diait u uit was; hij! kómt straks terug... Hebt u zich bezeerd ,mr. Rob'.? Heit betetekent niets. Ik blem in den donker itegein een hqqm opgelqoplein. Rob.keek naar het handscihrif't hp die enveloppe. Het wjas h-em oihbleklend. Schrift en papier leken niet .afkomstig van een bijzonder 'beschaafd personage. Blunt stond ,opi -eien eerbiedigen afstand foei ta kijken toen R,ob den 'b-rief! opende, en tas. Hij. z'ag dab de slankte figuur van den jongen landheer zich hjqoger oipiricbtfce, ter wijl hij heit geki-ahbiel ontcijferde,: Mijnheer, Nu misisi Famei weier vrij' is, zuil) u, heit waarschijnlijk 'wel de moeite Waard' vin den u van mijln stilzwijgen tja verzeke ren. Ik ben eien paar dagein in Bedtoup|d 'en zal u deSgewemsch-t gaarne kóm'ein oj.iao.eken. Als ik binnen 48 uur geen antwoord 'heb, zal ik direct maar tte dame toegaan. L. B. SHERiNEiY. Rob werd vuurrood van verontwaardi ging. Hij verfrommelde den Urutlal&a brief en smeet de plroipl in heit vuur. Blunt's zachte öfeim Viterbrak de stilte: Wat moet ik zeggen, mijnheer, als de jongen terugkomt. Robert Halftings draaide zich om: Heg dat hij naar den duivel kan looiplen, lantwoiorddie hij. 36 Purijschte bladen beslag .zou üiafern Ig|g: gen wegems het. nieit-niakom-en van de vier- plichtingen. De ,oud-minisitlelr Loiuioheiuir wist de1 kwestie nog,:opi het laiatsfe «ogen blik in der minne tei sahikklen. De boycqtt' iegen „L'Ami du Peuple" wieird! olplgehle- vten. terwijl Cbity.. verklaarde mieb «en sichadeloiossteilimig .van tien m-illioen 'genoe gen t,e zullen nemien, miibs drie millioien terstond betaald werden. Toen aam deze Verplichtingen was voldaan, stortte Ctety drie millioen francs in .heb. pensiaen'fonlite djeir Fransche journalisten. Den laatstien tijd deden zich echter Weer tal Van moei lijkheden vqor, tengevolge waarvan Coty in z'ij.n financiën z'ecr wierd -aangeitjast. „L'Ami du Peuple" beetflfc; zijln beate diagen nu ook wel igehad. God wil het! God leve! Deze strijdkreet dlea- Irruiislvaairdeira herin nert a:an het woord van Paus Plu» VII, tot Napoleon gericht ,tOien de, machtige hieerseher Hljine Heiligheid «m. Fointiainlei- blea.u gevangen hield. Sim Sprak de Oplpea-piriestter, na die ruwe bejegeningen van rijln kteizieirlijklelQ cipier, ik laat het aan God over de goiedo zaak te wreken. Het is de Zijne. Louter verbeelding, antwoordde min achtend d'e keizer. Uw góede God, .Wiens vertegenwoordiger gijj u benoemt te zijn qp aarde, is slechts het vQort'bl-engsel d'er mensche'Iijke iblj!gieloovi|o-heid Majesteit, onderbrak h'em die Pa,us, met de hand opgeheven als ter -waarschu wing, houd opi, dte goed® .God teetflfc m°lg! Hij zal u straffen, zoodra de maat uwer ongerechtigheden overloopt. Twaialf' jaiar latei- Wias de. overwonnen Adielaa-r met lamgeslagen vleugelen neer gestreken opi de rotisl van St. Helena. Jongeling, zei Naplolteom fk>fc eein jeug digen page '(jgraafl van Rléthel), die ge inige wae gtewteest' van die ontmoeting fa Fontiadnebleau, herinnert gij: u Pau|s| Pin» VII ic-n zijn vo'orztegglng?: Ja., Sirei, hdj1 voorspleldei: God1 z'al u n,eersla,anl God leeft nog! De- Paus i» geen valöch .profeet ge weest, jonige vriend. Ik Ijbletn niet ,do|or de: monscben verslagen, maar dioior God. God isfceaft. niet, riapi de 'onversohrokken Carcia Moreno- uit, als hem de diolk yam den moord'enaa-r dioiod-elijk1 igatro'flfen haid. Laat dit woord' in onzei zielen leven en in onze- daldlen. God- leef|t! Leven -wjj1 met Hem en voor Hem! Hoe beperkt »ns veld va.n arbeid qak zijl, handelen wij- sjbeedsi volgens .onze lijf- apierkGod leve! Leve God! J Een leven met «n voor God wa» wel in zijn kórt belstaan het leven van dezen strijder Gods, die helt Goede boven alle» beminde en zich' nooit ervoor schaamde. Hij wa® een kind onzer plaraehie. Meerma len -en in verschillende omisltamdighedJelu mocht ik zijln gedrag .'gadeslaan en bewon deren. Hij' ha,dl 'een grondigen alfischrik' van lafhartige,n en verraders. Hef woord en wezen va.n een renegaat', den afvallige, was hem een gruwel. Als kind toen zijh moeder hem d-e BijUelsche geschiedenis leerdie en "h!em het verraad van Judas vertelde, Verbleekte hij van ontsteltenis', de tranen sprongen hem in da oogen en rijn kinderhandjes hólden zich tot een vuist. Hij! was trotsch ,o,p alleis w'at hem dier- HOOFDSTUK XXI Toen Brenda de deur achljer haar man en den jonlgen Haftings hoorde dichltval- lan, .gaf zij zich er opnieuw reke,nsöchap( van welk een ongewone mate van halamg- stelling haar man eigenlijk" toonde aan Rosalie Dean. Hij was .altijd bijzonder teegéwljd en zorgzaam voor rijjn patiënten, maar .zóó had Brenda het in al die jaren todh nooit meegemaaktopi het «ogenblik dat do heide manneK oipi weg gioio!©11, diroug hot met «.en -sdhok tot haar dporda,t. zo- j,a- loersch was. Ze w-ais boven -opi hef jplarfaal ge'wleoat toen haar man riapl en ze had met pipjz'et geen antwoord gegeven «m-dlat zte Wist wiie bij hem was. Het Wa-s haiar onimoigelijk haar eigenlijk onigiemoitiveerden, -a!f!Ke|er vian Rol leut iHaltlti-ngs fe overwinnien jen Ze had gqen luist om beim te begroeten. Za ging naar de woonkamer, wlaar het eenzaam en ongieizollig was; haar mans slnideerkam-ar was donker; heit gehaal-e hujis scheen 'haai- hol en verlaten. Ze be dacht met wrevel dat dit nu al dei tweede maal was dat Eustace dien dag naar Bed mund gingZe- had geen rust meer. er was iets dat haia.r onweerstaanbaar aan dreef hief leege huis te Verlaten en maar buiten te gaan. Ze ging naar Ibóven om zich te Moeiden en ging de deur uit. Ze had gee-n belplaald doel, maar die zelfde 'aandrift dia haar naar buiten had ge jaagd, joeg haar nu dón weg naar Bed mund op1. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5