DE BIJENKORF s voor MEUBELS, eni. PRIMA LEIDSCHE DEKENS DE BIJENKORF, DOUWE EGBERTS Voor den regen is naar KLOKSTRAAT 7, Telefoon 475, Drukkerij N.Z.C. Medicinale Noorsche Levertraan De Drogisterij SGHULTE THIEME 0. W. DEN HERDER. Korte Kerkstraat, Goes CE JUISTE WEG 10O pCt. zuivere witte wol. dit kan navraag lijden ESPERANTO CRISIS COMITÉ GOES. TAXI'S J. DE GRAAG ZOON JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND] Tweed De roman van Rob gemaakt van ALLOVER, VOILE, MARQUISETTE, RICHELIEU zijn een sieraad voor uwe ramen, mits deze keurig netjes gemaakt zijn. Welnu zal uwe gordijnen keurig netjes maken en wel GRATIS tot 15 NOVEMBER A.S. Wanneer Uw broed II soms niet smaakt Probeer het dan uit onze zaak!! Loden - Gummi - Gabardine N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 NIEUWE EEEUWSCHE COURANT O© avonder* worden killer. De naehfen worden kouder. Voorziet IJ van brandstof en dekens! Brandstoffen verkoopen wij niet, maar wei gemaakt van Koopt geen dekens voor enkele guldens, denkt er om, dat goedkoope koop dure koop wordt. Dekens is een vertrouwens- artikel en wij hebben met onze Leidsche dekens het grootste succes, bij degenen, die reeds bij ons kochten. Lange Vorststraat 42 ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI Opleiding Diploma h Club- en Privaatlessen. PH. S. BOUDENS, GOES Hooge bijverdienste. Prima kwaliteiten - Groote voorraad Lage prijzen. HUISKAMERS f 60,00! Eiken Tochtschermen f 8,251 CLEMENT'S MEUBILEERING ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. ZATERDAG 21 Als de kinc wore FEüiLLE GORDIJNEN öSGiet&IM ÏUUi 8Jïïö SUlIlblf, I WAT GEBEURT EH 3 NOVEMBER 1933 TE PARIJS Dan trekken wederom de bekende loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE, emission 1920, onder garantie van den FRANSCHEN STAAT. Hoofdprijs EEN MILLIOEN FRS. of f 98.000. Verder zeer veel prijzen o.a. EEN HALF MILLIOEN FRS. of f 49.000, 2 ii FRS. 200.000, 3 A FRS. 100.000 en 6 prijzen A FRS. 00.000 enz. Totaal 2000 prijzen. Voor slechts EEN RIJKSDAALDER kunt U aan deze schitterende trekking deelnemen en heeft U recht op DEN GEHEELEN MILLIOEN FRANCS of een der andere prijzen, die ONMIDDELLIJK na do trekking AAN DEN GELUKKIGEN WINNAAR ten volle wordt uitbetaald. 2 stuks f 4,50, 3 stuks f 6,50, 5 stuks f 10. Onmid dellijke toezending geschiedt na ontvangst van postwissel, GIROSTORTING No. 135173 aan de Fa. J. SANDERS, Commissionnair in Effecten, HOOGSTRAAT 4, DEN HAAG, TELEFOON 116587. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst. UW GELUKSDAG KAN VRIJDAG 3 NOV. A.S. ZIJN OM TIEN OROOTF.N PRIJS TF, WINNEN! BESTELT NOG HEDEN. Aanbevelend, J. DE GRAAG De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak DE t Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D-E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Vanaf 10 ets per V2 ons - 20 ets per ons en 50 ets per V2 pond. -1 i k VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT i Aanvang cursus beginners op ÏO November a.s. MIDDELBURSCHESTRAAT 7 Op Donderdag 2 Nov. a.s zal door ons Comité een inzameling worden gehouden van in nog goeden staat zijnde gedragen kleeding. Wij hopen op veler medewerking, opdat wij in staat gesteld worden in het gebrek van vele anderen op deze wijze te voorzien. Met hartelijke aanbeveling: HET CRISISCOMITE Financieele instelling wenscht voor uitbreiding liarer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. bevat de onmisbare grondstoffen voor een gezonden groei. Noor sche Medicinale Levertraan bevat de voor de voeding buitengewoon belangrijke Vitaminen A en D in de juiste verhouding. Bij gebruik van Noorsche Medicinale Levertraan loopt men geen gevaar van één dezer vitaminen een te groote dosis te geven. De Noorsche Medicinale Levertraan is van beide de natuurlijke bron. in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg importeert zelf en koopt in Noorwegen DE BESTE en FIJNSTE MEDICINALE LEVERTRAAN, die aan de hoogst gestelde eischen voldoet. PRIJS PER FLACON SO ct. De flessehen worden berekend en teruggenomen voor 15 ct CËNTPAAL KLEEDING MAGAZUN GOES MAGDALENASTBAAÏ Aanbevelend, Eiken Dressoir, Schuif-1 tafel, 2 Fauteuils en 4 Stoelen. Een Kamer met WIT of JASFÉ MATTEN vanaf 30 cent per el. Handwaeftafelkleeden f 2,19 Moderne Handweefstof f 0,90 per el. GANZEPOORTSTRAAT GOES voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Modern ingerichte Boek-, Ceurant- en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zijn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,f~ 12 fl. f 16,! 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Periscij MoS|der heeft niet Ze heeft den slaap Ze 'heeft héél den na en liggen denke|n> (Waarover dia, waarover?. Eiken diag doet zie deren zïjn -groeisels, luiken. Eiken dag ga dei kinderen en naa-ri den, gaat er elkeffl. da kinderen. 't Is nog niet lie doorgedrongen, dat groeiende wellens kijn groeit met den dag. beetje bij-dei-hand -z|ij|n ■merken ze alü'ets ppl. H(i zoo wagenwijd open. i ■telMchtig-gericht op e léven van buiten wol van binnen, -Zonder dal zaam groeit 'ttoaar heele ilinia; aan allé hun jonge-, versehe zdi génst-ell-end-verstand, i zoo ongebreidelds en i worden instincten. Dat wordt allemaal geheimzinnig ruilml va 'bewustzijn. Dlat ligt d; dat voegt z-icili aaneen aan; dat wordt al ge en gewoonte. En dat v vroeg naar le-vensgettiéi vroed uit de woorden «en levenswijk vriendj- Moeder kan don sla-. Zie werkte in de kleui Open. Dé kinderen ®-p« kamer. Ze heeft een ven polka-kopje van 11 boy van 10 on cenige kraaiende kleuters. Ze hoorde ze pratei en redenaeren. Moeders verloofd. Dlat wordt -a. Het polka-kopje staat vindt het lij n tegen bi feest is. Broor vraagt voor -een feest is. 't een neus-wijs antwoo-r groote -mcnseh-on-uitdgul je plat, Moeder schrikt. Hoe lieveling aan zoo n uit die Zelf hegriijjpen Ho- deukt, hoe geweldiger hiet probleem van een Ergens in haar op-v Jout zitten. Ze kan dii martelt Zich er over wordt een pijniging. O innerlijk dan ia,an- haai Elf jaar oud? Gaat e-er nu al kuiten haar om niet. Z-e had Zich dat ai kindéren groeien, spate drinken, leeren, gaan i later worden ge groot. iWaar zit -die tout? Héerenmoeder verg een groeiend teven is. 't heele levlen liggen en ontluiken all. (Een gedacht enlooze automaat, Ibtoeiend leven. lElem kii Snfansek in 't klein, 't I een groot mensclh kan, binnen uit stelt het -groi gen ,a,an het leven. D|i kinddat speelt zich 5 dat dient zich aan ene jet ,Vriendjes en vriendinnet, ten, wellicht -bedorven handje onee. Er is een element c handen ontsnapt: het 1 én groeit van -Zelf1. D|at én zet zich ,uit, uit fSi die-pte. ;W.at er ooit gieb bleurt het leven, liet in het kind gaat zijh g tuurlijken weg. Een k wezen dat spoelt en fc «n eet. en drinkt 1rfHflnü idat- leeft. Als moeder cr 49 Bob greep' den dokter 1 La,at hein loopien; u niet. meer inhalenIk dal u li,em achtervolgt. Rolf's sltem klonk vei hij hield den ,arm van de va,st-. Laai hem loop-en Haiti w,e ,00it Iweer last, v hebben. Myers probeerde woede rukken. Je lijkt wel Di« kerel -schoot -opi ons! niets bij'zondersi te vinden! Maar Rob 'bleef hem va voetstappen van de-11 vin verte waren weggestorv-ei Myers was veromtlwaordi Ik begrijp eenvoudig 1 zielfc kerel! Kan het je iemand met een revolver o] dan w.el hoor. We moeiten - schuwen; ik' ga direoclt terug-. i - Da t zult: n nielfc .dot klonk rustig en varstiberadei doodsbleek en het zweet vocr-hoiol'd. Hij, bedacht 1: dab nu de tweede maal wa deeling van Sherney wa.arh 'öohel hem probeerde te vej de verzekering van den Wj van Bunch niets meer heb oen, ble-ek al heel onbej

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4