Het Parapluiehuis Alle Dames Tompouces „BOHEMIA" Als Gij A. WILKING. Dl. J. G. KINDERMANN lange «straat No. 74 Een [Huis met Erf, Tuin, Zijkantweg en Bouwland Te pachten bij insnhiijving BOUW- EN WEILAND, WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGËN BILLIJK MOLTON DEKENS wit met roode streep ZUIVER WOLLEN FANTAISIE DEKENS Koopt vóór het Hiwerking treden der omzetbelasting 1 1 NOVEMBER GESLOTEN CKE COURANT ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 MARKTBERICHTEN □Ill AD-ERLE! P Advertentièn OOGARTS, houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Woensdag 1 November 1933, openbaar verkoopen Adverleeren doet verkoopen Maandag 6 November 1933, publiek verkoopen 6 perceelen BOUWLAND openbaar te verkoopen: op Donderdag 9 November 1933 DRIE HUIZEN, Landbouwschuur, Timmer manswinkel, Erven, Boom gaard, Bouwland en Weiland, 61 PERCEELEN Vaste goederen 0nTlfllig een nette dagdienstbode degelijk R.-K. Keukenmeisje, DAMESTASSCHEN Firma WED. 'B. FABERIJ OE JONGE Lange Kerkstraat 26 GOES „FOCUS" Fa. k. R. de Muynck Eigen Ateliers - Aparte Paskamer. ZEEUWSCH TARWEBROOD. Fa. D. BAKKER L. Vorststraat, Goes. Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen Voor alle soorten Cl/ET&lO1 kunt U ongetwijfeld IJ F Bi ill ihl het beste terecht bij MOLTON DEKENS MOLTON DEKENS MOLTON DEKENS DWEILDEKENS Schippers Lakens Llama Dekens Satinet Dekens moderne stiksels Kinderledikant Dekens Tochtdekens Reisdekens en Plaids Autodekens Paardedekens HIEUWE ZSEmüfSOHE COURANT a,al maar Waven te brej» ipaedigi bleek, flat We# a,nsehe ktaanmateiriaail it]# a gebaziwd'a staaldradleit- im werd da Amsterdam» fce huL$| onittacten, die CB4 s autoi melt aijn droeven de he«sch. 5 verklaarde toein hijl veir,4 irgct was, maar no^J ten! emotie:, dat Mji floor hia# iplomtveer was misleid tea» rkaerdla, dait hij' lain]°jzaainï eindweeigls k|am voortgaan plont, walk1© flian da over* ehit'an. Hejtaiaisi reed hij' ta rt naadlbittige gevolg. tE'x duitWekkein. voor de Meid!» Wet reigleiuaieihitjig» weföt i-cht ni-eit gemakkelijk! was m-eife zijln miedsplaisisa,.. :a)ar Amsterdam «urn een een. Het ecJitjplaar S. 3ia,a# mdj'e. aohfer. Het uniliirmvefbotl. dt, is gisteravond, na aïl-i irgadering in de -Sitadsgle- ien, waar h!ij| Kelt woord le!n bet Tweede Kamerlid,, imlan, plfloceg-vielrblaal pp|" ke van overtreding Vla» ad. dar bet dragen van, het V erbkxad voor Halioriaat sin spieldje, 1.2 c.M. lang >d, dat als «en pppftdhtiigt eeiken, uiting gevende nan! latkundig streven, is aam- m beslag gsnomien. voiorzlittetr van do Leid" mr. C. !P. da Vries, is pigemaa,kt. okkelai-ij van Iniargarine. en te JVall' (I>.) lieblben! uit Welleroay aangehqu" k.g. -Diuitsohe margarine :hau|flfetur sloeg geen adhfl it- s^op'pien van de funbte" rd later ingehaald. -Ante erden ini beslag genanten. 19 naar de strafgev,angle" -enbbséh gebracht. IVoh'enp.aag in Lapland, lat de groote troepten woln n zlomer Ivan; het vioriglé Van geweüdiigia bbsch- laind de wïjb namen naar edsch Lapland, daar nog ven. in de vrljlwiel oinfcoe* ;©n rond Eware-tira-sk1 iiat-H hun rentdiiei-kudden 's HO" er topt eigen gteleiglemheidt klein. Bij! het verzlamleülen! tz|ij| nu tot 1de Dnjtdeiyk'm'gt pan groot pieroein|tage der schatting eetn goeds 150Q- olven gedood zlijh. Z|a3 voldoende: sneeuw ligt om in, zlulien de 'Lappen eea t opt - touw zetten. Ook in d grenzende deafen vault md zljh de ïa,atsfei waken mdietreln dooi* wolven Vejr+ i t I bet Lindbergh-mystcrie. ordt gezioeht naar mede, le ontvoering van 't kind" fergji's' e|n tevens werkt da ds aan da opaporing yamt th op geraffineerd listige losgdlld voior de vifjjlating adden laten batalen. «n die niet ali-e-ön voor pntdefen ten te vrlj^wane®, doch die ireln geslaagd, hot aflkbapi" mensehen" tet hreingen. verdenking gerezen tegen t.en 'tPoolsehen worstelaar: Maar de man, dia de m vertrouwensman van de ier-haaid-ggstield', tJIames- TV Jtehn Gorch geöonilrJoinH verklaard, da.t dezle! nieii ,n wien bijl, Cordan> het aald. echter verdenking tegeU iblijlven bestaan an dl« ondterziaeik voort. Onlusten te Jaffa. ai-et te Jeruzalem zïjn ern-/ voorgevallen, ten gevolg,a ache verzet 'tegen de Ver-a a Immigratie. De Arable" algemeeinla steking a!f|gtet-: 3 zaken gefloten. Na het .dlagHgeWed verlieten de- rapens voorzien, de imofikfee o-or het poliijecordbn bleieffl verscheidene charges jnrt dei politie schieten. Daarbij bodem en vele gewand-etui van da popitie w-erden! leni één gedlaoid. wcreldooribg in beeld, at 15.000 geklost heöfttj satie van deizie eejuw, 'naletól tresse bet verschijnen van( ereldoorllog", «en v«r$arnei" eele authentieke 'fota'is. roUedige historie van! dear IWrand, veffhaaM. in hotan ngen, die nog nimlmler ge" en. 1 dingen voor dit wenk na, in beslag. Eff jnloest eiep worden luit tienduilzleinjj. ien in alle deelem van de totale producitiekósltlen bfe, )00 IV eneldoorliog is een biooid" natie, een ïelle aankteldhii mensohel'ijke sl'aAtparHiJeta waarschuwing vbor dé toe, I Een drama in de bCrgtni sbben melding geimfeiakt vau i de verkoolde lijken vau ie koinimüozen in een hut' Boogte in den .omtrek van Va,z! D|Las uit Innsjbrueli eval' thans opgehelderd. Itt ut ziekenhuis aldaar is J|ohan GjuUfer, éon 25-jarig Italiaan uit Dassiria! (hdt PMstóer Dal), op'genomen niet een schiot in de [jügèn. Hij' Wekende, dat hlijl eln leien tweede Ruid-Tiroler, Hoïér genaamd, Wij1 het gnobkelen van goederen uit Oosbenrijk mar Italië door die drie komlmiezen was otarresteerd en naap de blerghut was ge- (iraéht. Daar was het hun gelukt zich te (evrijVlen en de driei komlmlieizen te over weldigen. Gjuller had daarWiji het schot in de longen opgeloop'en. Bolter had de flrie komlmieZen neergeschoten e!n de hut in brand' gestoken om de spioren van do misdaad uit te- wisschen. Hbfer had hein daarna over ;de grens gebfcaeht. Overval ap' een trein in Noorfl-Bengaien. In Noord-Bengalen heeft Wloans'dag- avond een brutale trein-overvaï plaats ge had door gewapende Bengaalsche joingfe- lieden, die, naar men jm'eiant, leden zljiu van een terroristisdhe organisatie-. - Dl» overval geschiedde' toen de- trein in VoM» vaart was. De passagiers werden uniet revolver en dalbetn in bladwang ge houden. In de worsteling wprdem verschei dene personen geiwoimd. Twee bandieten werden gevangen ganomen bij! de- poging 0m te ontsnappen. Een .yam hen Meiek een student te zljh. Van- een der piassa- had hi]i een biedrag van 50 pond Sneeuwstormen in Canada. Te Montreal heeft een hevige sneeuw storm gewoed, zk» hevig, .als ide feaMlei 20 jaar zoo vroieg in het jaar niet is vtoiorgie- tomen. Het -geheelei zakenleven werd door den storm stilgelegd. Het gehiaele- ver- ibeer, in de eersto plaats het spoor- en tramverkeer, wegd ernstig gestremd, zloo- dat de levering van landbbuwjproduetein aan de stad groote moeilij-kheden ondier- Vond. iZeïfls tellefoon en telegraafïij'nen werden vernield- I J üit de 'Cianadeesdhe hoofdstad Ottawa komen geljkltiidende berichten. Particulier vliegtuig neergestort, Ee-rgdsteraviond heeft een ernstigvlieig- OEgelrjk malbïjl Bordea.uix vier persjonem. het Een particulier vliegtiuig van een aluto- mobielonderneimer te Bordeaux, waarin 4 personen gezeten waren, Stortte door bat nog toe onbeklemde oorzaak van: 'n haogtie van eenige honderdeiu meters omlaag. De vier inzittenden: d'e 'eigenaar van heit vliegtuig, zijn 30-jarige vrouw, ziju 7- jarig 'dcvchteirtje ien een r,eserve,lhitenam.t dea- Fiiausclhe Lucbtvaariütroieipen, werden op slag gedaod en hij'n lijken werden pp eenigeu afstand1 van -da resben van het vernielde vliegtuig gewonden. Haat zaaien. De Japan-sete zee-öoi'fïciex Isjimaroa, dia al g'epiensioneeerd isl, heelflt- teleoi hoek gesehi-evm ida|t te Tokio: is verschenen- en wieflk'S titel 3|uid't Etugetod' ®n Japan moeten vechten. Thans heeft dei oHficieele woordvoerder van het JapiansQhe idepa.rtemant van. Ma rine -een bffficieele verklaring ajgeilagd over diit hloek. Het geeft, nia,ar hij! op grond van walt heim over het 'blo-eik ter oor.a was gekomen, ita kennen dat 'het in geen enkel1 opzicht de meening Weler- ge,éfit van veran-two-oxdeilïjlkia maritieme kringen in Japan. Voor het overige had- hij zeide hij- bat te druk' pm „zlullke .snert" tie fezen. Een mislukte aanslag opi den Zender Bisambcrg. Tot nu toe o-nWekend gebleven Jieden hebben, na.ar de -Wieieoiscb© avondbladen volgiens WiolffiE melden, een. aanslag pp den groeten Zender Bisamalbbrg pageni te plegen. In den nacht van iWoansdagl op Donderdagzpiuden 3 olfl 4 tmanmen gepro- bteerd hebben het prikkeldraad om' het terrein van den zieindier daoW te knippen. De dienstdoende hulppiahtie kneag hen echter in de gatsn en v|ujurde iop hen. Tlwee mannen zto-uden gewond zljh, ïnlaar nllem wisten te vluchten. Et'n streng vonnis. De rechtbank te Galdut.ta heielft mej. Jlotikana Dptt'a, een vierde jaars meistje- sbudente aan het bisschoppelijk coHlege to Calcutta veroordeeld tot vier jaaW -ge vangenisstraf', omdat zijl ppi 1 Auigtustnlsi in het betzit (Wiajs igeviohdein Ivan twee- reVol- vers, twee pistblen en 43 patronen, zon der een wapenvergunning te hebben. Illotikana Dlutta was van onbiagpnoikfeni gedrag. D-e wapens werden toevallig ont dekt, doordat van leien ander meisje geld ontvreemd was en im-en in de bieddem zbcht oS het daar soms verjbbrgien was. De beklaagde zei, dat de wapetus er door een ander verborgen moesten izljim. Alle ge tuigen verklaarden, dat zijl geen biellang stelling voor politiek toonde; alleen had z'ijl d-em dag van Sen Gupta's hegral- tflenis gevast en gevraagd -v|an het dak van een huis naar de -begrafenis te mogen kij ken. De rechter zei, dat het meisje bij het fopmaben van haar bed de wapetas had toeten vinden. Hij! nami aan, dat i-Ioitiikanai Duitta uit goedheid en kameraadschap, olml een vriend(in) te helpen, tot haar misdrip was geikom-en. Intusschen wordeto derge lijke wapen-s, die Zonder vergunning eir- c'ufe'eren v.aak -gebiaZigd Woor politieke aan slagen. Diaar volgens de getuilgjenverkla- ringen de -beklaagde, geen -poilitielk'e !u|éi|gtm- gen heéf'fc, laat staan maou'dpfemnen, na)m) dlei rechter v-erzachfende omstandigheden aan. iElen vonnis Van: vier jaar, onder ver zachtende omstandigheden! Diaar blijkt wiel -uit hoie krachtig, men tegtenwoordi-g -optreedt om aan het -eluvlel Wan het' ongei- 'oo-rlloollde wapenbezit in Britsch-Indië eten einde te makn 1 Vcilingsvereen. Zuid-Beveland te Hoes Groote vei-ld-ng van 26 O-eftioibler 1933. Z.ur-a Kroetaplplels I' 3,20 per 100 Kg. Kleine veiling. Appels: Goudrenetten -extra 1120, A 1620, B. f> 1214, O f 9, Stenaplplels A 17—20, B 1! 14, O 11213, zurei Bel lefleur A flO, B f8, O ifl 7, Piianslclhe Goudreinettem A 9, Giionim-gier Kroon extra I' 17, A flJ6, B f 14, ,0 f 9, Banmans R-ein-etten if 58, Anna,mas Reimettein f 3 4. Reinette d'Or f 4, Oourfc pendu Ifl 38, uullb. z-urei Bell-eifieinr 'f 1011, Blenheims Pippin if 6, Tante Dora f4, Hondsmui-l .46 Laneg Prince Albeit É2—h E5ffin£" loiur Morfler f46, Leimjolenap|ple'^s, 'f 15, Birmarck f710, Baldwin f5, Eiieiraplpelis 'f 3, zotefe Armgaard f 37, zperte Oampjag- ner f 35, zoete Ribibeling f 6, Hollaindsch- zoet 'f'35, Gelders'dhe H-olaart if 46, Lindetoappels-f 6, Huiismamszoeit f3, Afval-i len Kroetappels ifl3, He per 100 Kg.; Pieren: Br. Alexander Luaais A f21, B f 19, C 'fl 14, Comtleisisie dei Paris' extra f 17, A '1' 16, B f14, Klei-pieren A f9, B f'7, C 'f'5, Josephine de Moline f 1119, Doy enne du Comise T36, Jodenperein f!59, Nouveau: Poitea|ui fill13, groene Chau- montle-1 f 611, bruine id. 'f! 7—8, le Ouré tt'6, Gieser Wildeman 'S310, Wiinter Rietpieren f 68, Wïnterlouwtjes f 36, !W-inter Suiklerijfen f 35, St. R-emy f 5 6 P.ondypleren f! 36', alfival- en kfoetperen f 13, alle® per 100 Kg.; Diversen: blau we Druiven f 3236, Tomaten fl 2;8, Mispielsfl 36, iaHe p|er 100 Kg.; Noten, dubbele f 1,70, Meloenen f 12, beide- pier 100 etukis; Chrysanten fl pier 100 ibjoisi Fazanten f0,410,50, Patrijzen ïl 0,2-5, Kipjpe-n f 0,25, wilde Konijnen f 0,35, ialfe pier stuk. Veiliiug te Middelbn rg. Pr-uitveiling opi 26 O'etiobler Peren: piejtite marguerite 8 cent, Weriga- motltel 5. bezi van Sehiomauwen 10, bemrré Alexiande-r Lu-qasi 418, -dlucheslse WR-- liams 10, ma.agdepeer 3, nouvaaiu, Pioitean 610, beurré «iajrgaau; 1320, beiuirré Aremlerg 411, -eomtesse ide Paria 516, Zwijndreohteohe wij-npleer 4, -gi-eaer wSlde- man 311, ppnidlpleer 68, loleipeer 15, ri-e-tpieer 89 cent ,ajleis per Kg.; Appels: hondsmui-l 47 cent, jiaicqmeö leibleh 57, grauwzoe.t 48, igr,araiWzlu|ur 28, arm-, gaard 39, tuimzoeit 48, Groninger -Kroon 614, ptrinceteise noble; 3-9, zoete schijven 58', mispels 46, witte cazijii 6. ientische roodjieiS 3, huismianzoet 23, zoeite lie'lléflieur 2'4, ziure beRelleiur 2 9, bism-arek 23, oaidmplagmei zoet 4, oourt ptendu 2, nabariaapp'el 710, pippin cox oranjei 1422, gou-dreiinietite 416, zöejte ribhex 17, Bitterappel' 516, noodo blakker 5, plepemappte-l 24 oenit, alles! pier Kg.; Tomafen 615 cent., black alliciamte 26, frainektemithaler 3639 coent, alle per Kg.; neitmeloenen 8—9 cent, anapasmeloe- ne!n 3 cent, bei-da per stuk'. AFLOOP VERK00P1N6EN, ENZ. Donderdag werd ten overstaan van notaris 35. C. van Dissel te Goes, in het aai© dei Vrieze te Krablb-endïjke pjublieik verkocht: Een woonhuis met schuurtje, erf' en tuin (erfpacht) tn Kr.ahibendijke a./d'. Oostweg A 387 groot c A. 80 c.A. (29 R|.). Kooipier werd de heer Maarten Yoigel Jz. te' Krahlbendïjk'e voor f1760. Driewegen. Wjoemsflag werd in de her- tierg van dhr J. van -die Gueihtei, ten over" staan van notlaris Béith, vao-r de Erven van wijlen -de .Wied. H. P|elius| in biet openhaar verltodhit1, «en boefje- met boomgaard en bknuwlanfl te Driewegen, groot '29 aren 30 centiaren, aan 'dhtr -L. Bosman fel EillewontsdÜjly Voor f 3370 2, bouwland te Driewegen, groots 1,32,90 heietaren, :aan dhr Iz. Van de "Guöhfje te Driewagen voor ïl 2777,22; 3, Bouw land te Ovezamd, groot 72: aren 30 denti" aren, aan d-hr L. Smits te Ove-Zand voior '775,56. WAT MEINIGEIEN NIET WEET- Yioo-r 1 pond Bijlde BijP 2550 aijd'e- Wormien noodig. In Vlaanderen ztijjni nog, windmlo-l-ehs in 'bediijlf, die 400 jaar oud zfijn. Die stad Ziüridh heeft voor '«en/ jieiugdigen mienachenredder, die) C|en soma) gelds, weflte de vroede vaderen h(em' .vlex- eeren wil-de, 'beaisoh-eidlan :afwjees', een drij vend herinnerimgsteekdn gieplaats-t in dein (Vorm van egn zlwaan, die tntet «eni zil veren gedehk-ring aan eön Zijher pootea .bevestigd in het Meer van (Zurich rond'- ziwemt. .1 .1 I 65 cent per stu k I Banketletters) 20 ct. per Spoorbanket f half pond Boterspeculaas 25 p. pd Amandelspeculaas 18 ct. per half pond Speculaas 15 ct. p. 3 ons Amandelpoppen 20 p. I pd Lekkerbekjes, fijn bros koekje met amandelen, 20 cent per halt ponc! I Choc, artis 15 ct. p. 1) ons Choc. Potpourri 15 p. ons Taai-taai-poppen 4 ct. p. st. Marsepainnoten14c.p. ons Marsepain-artikelen van 5 tot 45 ct. p. stuk I Melk tutti-frutti 15 p. ons Luchtballons 10 ct. p. ons Geweldig goedkoop: |Choc. letters 14 ct. p. ons 30 ct. per half pond De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op Dam. 2 uur, te Ovezand, in de her berg van dhr. C. Verbeek, krach tens artikel 1223 B.W., in het a. d. Hollestelschen weg te Ovezand, groot samen 31 Aren 73 Centiaren tewoond door Mej. de Wed. d' Moerdijk. 32330-22 Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris. «U! De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur te Goes, in de „Prins van Oranje", ten verzoeke van de fa milie van wijlen Mevrouw K. C. DE KONING-DEKKER in de gemeente 's-Heer-Arendskerke onder 's-Heer-Hendrikskinderen, in den Goeschen Polder, groot 12 H.A. 19 A. 10 c.A. Notities met kaart en nadere in lichtingen te hekomen ten kantore van den Notaris. 32306 22 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het des middags 1 uur, in de herberg van J. van de Guchte te Driewegen, ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer W. VAN LOO Sr., in de gemeente Driewegen. Ter gezamenlijke grootte van 15,37,70 H.A. (39 Gem. 54 R.). In verschillende perceelen en combinaties, als breeder is omschre ven bij gedrukte notities dezer vei ling met verdere inlichtingen ten kantore van den Notaris. 32309-27 van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Goes, voor 3 jaren, ingaande 25 No vember 1934 tot 24 November 1937 liggende onder de gemeenten Kloe- tinge, Kapelle, Kattendijke en We- meldinge. 32329-20 Inschrijvingen, met opgave van twee mede-schuldenaren, worden in gewacht tot en met 14 November 1933 ten kantore van Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, alwaar no- titiën op aanvrage verkrijgbaar zijn. Huizen, landerijen, hofsteden, bosch heidegrond te koop gevraagd, ook tegen belaste Hyp. waarde. Br. Mathenesserlaan 322B. ROTTERDAM. Gevraagd zich in persoon te vervoegen bij: Mevr. FAVEJEE, Molen dijk 17, 's-Heerenhoek. Gevraagd te Hilversum 1 Dec. in R.-K. doktersgezin een genegen huiselijk werk te ver richten. Leeftijd liefst boven 22 jaar. Aanbiedingen schrif telijk of mondeling bij de Eerw. Priorin „Huize St.-Jozef" Lan- geburg, Middelburg. in de nieuwste modellen en kleuren. School-, Acte- en Fiets- tasschen, zeer goedkoop. Portemonaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, in groote keuze en lage prijzen. BUIKBANDEN CORSETTEN RECHTHOUDERS ELAST. KOUSEN OOK NAAR MAAT. THANS IEDEREN DAG GELEGENHEID TOT MAATNEMEN VROUWELIJKE BEDIENING. LANGE KERKSTR. 9, GOES, TEL. 473 PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES van GOES en OMSTRE KEN worden beleefd ver- zocht, naar die leuke te komen kijken, in het Parapluiehuis. Wij hebben een enorme keuze, onze prijzen zijn lager dan ooit te voren. Lange Vorststr. 39, Goes lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar ii 60 cent bij Apothekers en Drogisten ALLE DRUKWERKEN U vindt bij ons een enorme sorteering U vindt bij ons uitsluitend Ned. Fabrikaat U vindt bij ons uitsiuitend goede kwaliteiten U vindt bij ons de LAAGSTE PRIJZEN 100 X 140 110 X 160 125 X 180 0,44 140 X 180 1,05 1,30 1,50 0,58 0,82 en 0,98 160 X 190 2,30 2,60 GEHEEL WIT 140 X 180 160 X 190 1,20 en 1,65 1,90 en 2,90 GRIJZE 125 X 180 140 X 180 0,60 0,98 en 1,20 ROZE 125 X 180 140 X 180 0,72 1 ,15 125 X 180 1,05 donkere ruiten Gebloemde 140 X 190 150 X 200 vanaf 160 X 200 1,40 en 1,60 1,90 2,20 2,80 3,60 150 X 200 2,10 2,30 2,70 3,10 4,75 4,90 5,00 5,75 en duurder 160 X 210 4,25 6,90 7,50 10,25 170 X 210 4,10 7,50 7,75 7,90 8,50 11,50 190 X 230 5,25 5,90 8,50 LEIDSCH FABRIKAAT A. WILKING I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3