MERCURIUS HAVERMOUT 25 cent per pondspak NEDERLANDSCH FABRIKAAT ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT GOES KERKELIJK LEVEN INGEZONDEN STUKKEN KOLONibN GEMENGD NIEUWS zonden. pnder wie verschillende piarsioueai met middelhiar© diploma's mk! o® technisch terrein, reserve officderien leaz. P. J. Siegers en Zoon. Tijdens de surséance van 'betaling', ver leend. aan de firma P. J. Siegera 'en Koon, bankiers te Vlissingen, is aan credi- teiuren totaal 35 o/o hunner vorderingen ■uitgekeerd. Thans verkeert, de firma in etaah van faiHsseiment en zal maar wij vernemen, aan de daarbij! betrokkenen o® |7, 8 en 9 November 10 °/o worden uitge-, keerd, wa.ardoor het percentage stijgt tot 45. Bovenstaand [blericht bieihoieiilt ©enige vier-, fluiddelijking. Er zal 'n eerste luitkeering jplaatsheblben van 10 °/o uit het ifaüilfese.- ment, hetgteie-n overeen komt met 61/2 0/0 van het oorsjpronkelSjk ibtedrag. Er is namelijk 35 °/o uitglekeierd tijden© de Bur- eéance. ^oodiat de vorderingen mo(g 65 °/o bedragen, waarvan thans 10 0/0 aan credi teuren wordt uitgekeerd.. Lezing paler prof. Simons, 8. 1J|. iWfy herinneren belangstellenden nog eens aan de lezing toet lichtbeelden; die pater prof. Simons, hedenmiddag kwart over twee in „Slot Ostende" ov'er Opgravingen in het Hl. Land zlal houden,' Die toegang is vrij' voor iedereen. Geen Ifcielastingverhoiging. Naar wij' vernemen, is het B. en W. gelukt, de gemeentebegrooting, voor 1934 sluitend te maken, zonder optnieuw tot Mastingverhooging over te gaan. Goeswhe liruinhcmdcn. Was Goes tot heden toe alleen vermaard om de Goessche gansjes, thans kan het zich ook verheugen in Goessche h'ruinhem- hen. „De Zeeuw" berichtte tenminste dait hier ter plaats© een ai'deeling van de Muasart- itoscisten is opigiericht. Als voorzitter en secretaris iunctionneeren respi. dbm. J. Dekker en J. v. Poelgeest, De laatste1 was tot voor kort nog lid van den Gemeente raad voor den Vrijheidsbond, terwijl de eerste, naar het. blad meent, eien tijd lang lid der Chr. Hist. Unie was Burgers heeft! Volgens de laatste berichten kunnen ■w!ij: weer gerust z!ij)n. Dlhr. Jfcui Dekker* Idieelde gisteravond in do Zeeuw mee dat hier nog geen af'deeling der hruinhemden is gesticht 'en dhr. v. Poelgeest gte'en fas cist is, noc!h hot wil worden. iW3el bestaan er plannen tot oplichting van een groep „Mnssertmanmsm." Evangelie en [fascisme. Over bovenstaand onderwerp heeft dii\ Pieimens uit Leidan, Donderdagavond in Siaihuttershof op jnitiatief van „Kerk en Vrede'® gesproken. Die belangstelling' was matig. In den breede Zette spr. zijln stand'- [punt, dat het fascisme etrijldig is (met ihelt Evangeliei, uiteen. Het fascisme' hie- frust, volgens 'S'pr. op den leer aar1 v®n macht loven recht, MaCchiavelli, -en den [godloochenaar Nietzlche, geac'oentuieerd door den materialist dr. SteinlmtetZ; „Aan den Blaat moet pnen oorlogsoff'ers bren genmen vergete 'evenwel niet, dat, zoo ■wreedheid smart pi'eicbrengt, de beoefening idtr wreedheid op Zichztelf toch door* ge noegen wordt vei'gazield."1 Ooncludeerende zei spr., dat een chris ten met deze beginselen 'niet kan imjeegaan, We moeten terug naar het oorspronkelijks Christendom, naar het Evangelie- Polïtie- orde en volk^beschierming zijn naodaaké- lijk; oorlog en oorlogstoerusting in mo dernen geest zijd anti-ehristel|jjtk. Inspectie der dir. belastingen. Eeuige jaren geleden is de imapiectie der directe Belastingen van hier naar Hans- weert gegaan. Da reorganisatie hiji dezen Rijksdienst brengt echter mee dat de inspectie hier weer gevestigd wordt. De inspecteur, dhr. i&. Balkestein is daarom van Hansweert naar onze gemeente verplaatst Honger als ooit te Voren is het agn- ■tal aangeslotenen bliji de GOESSDHiEi iRADJO CENTRALE, Thans slechts f 10 piansluitkbsten- (Adv.) 's-Hcercnhock. Eergister lie® op( d'11 Gofts- Bcheistraat.weg een .wiel los van de tractor van zekeren L. V., waardoor de machine ib'agon te slingeren en nog juist door den biestuurdei' tot stilstand kon worden gebracht. daarbij' geholpen door 'n paal van het 'electriseh-net, vóór da naast den wag liggende groot-deels met water ge vulde sloot. Nadat hat vehikel', hetwelk wonder boven wonder geen persoonlijk© ongelukken veroorzaakt had, wais gerepa- reerd, kon het zijn weg vervolgen. Rilland-Bath. Elergistermiddag .werd op dien Rijksweg gUiier, doordat hij plotseling flen weg overstak' ,de 80-jarige J. v. d. L. door een auto, bestuurd door den chauf feur van Dr. de K. te Bruinisse, aange reden. De oude man, welke aeier dopt is, werd met een hoofdwonde opigenoaneaii. Zijn toestand is redelijk gioed. De auto bestuurder had, blijkens een ingesteld on derzoek, .geen schuld. Oilijnspilaat. Donderdag werd ten ge meentehuize alhier laanbestiepd door hiet bestuur van den pplder Nieuw Noord Beveland, bet grondwerk voor het ma ken van den Oos,fenol aan den zeedijk van fbvengenoemden polder. Hoogste inschrijver M. Hoogestcger te ÏWemeldingte met 1 1980; laagste inschrij;- ver J. Dorle'ijn te Wissenkerke, met Si 1519 aan wieu 't werk w'erd gegund. Sas van Gent. Zonder onvoorziene om standigheden zal het nieuwe Raadhuis alhier binnen enkele weken onder dak »taan. Men is thans bezig met het af werken van het eerste platvorm. Tornen zen. Donderdagmorgen tij dens Sden hevigen Noordwesetr storm heeft de sleiejitbot Annie met het Duitsohe sleepi- schip Robert van 839 ton ien het Belgische linnens chip Vogel van 620 ton, beiden geladen en bestemd voor Gent, ioq.1 de Westerechelde tor hoogte van die Margaate- tha.polder nabij! Terneuzein assistentie moe ten vragen, daar die sleiejpfbboiü beide sche pen niet meer houden kon. Het biime\n- sohij! Vogel is losgeslagen doch is voior anker knnnen glaan, waarna de Amnio probeerde alleien met biet sliaepsohipi Ro, tiert de haven van Terne,uzen 'binnein lla loopien. Dit gelukte tensliottp met veel moeite met assistentie van de sleiejpffctooit Raymond uit Tierneuzen. Dopr de sleepn 1 toot Jan is hemslloite oiok bet binnenschip Vogel binnengebracht. De Robert had Veel water gemaakt, en averij, opigelopiplsn^ Hiet weer opi de Wiesfersciheldie was zieiei stormachtig. Het Belgisch jacht Skoll, dat nabij de monding van dien Braaktoan in mopd ver keerde tijdens een hevigen Noordwiest,er- storm. is behouden in dia haven vain Ter- neuzen binnen gesleept door die slieie|p|bioiot Raymond. Groedc. In de .Woensdag gehouden, ver gadering van den Gemeenteraad werd be handeld het puntp Opheffing School te Kruisdijfc. 'B, en W. stalden voor, niet tot opihef-. iing van de solrooiL over te gaan. Dit wie'rd m. ,a» e. aangenomen, Wesfliapielle. Eergiateren is door de ma- réchausséiei alhier aangehouden een zekere O. G. C. v,an ddar B,, wonende te Wievel- gem in België, die, zich uitgevende voor ingenieur, zich vervoegd had' hij den gem., secretaris van deze gemeente, zieiggendle, dat hij kwiam om gejgevens te verkrijgen over werkloosheid in verband met een binnenkort aan te vangen werk tot ver zwaring van clen zeedijk, en die later in oen oa,f!é alhier omderddk voor den niachth ad weten te hbkbmen, voprgevenda dat hij kwam op aanbieveldng van dein burgemeester dezer 'gemeente, terwijl e|en ■en ander opi louter famtasie bleek' te berusten. Overiiaatsingcn b5(J de Directe Belasting, Bij beschikking v,an den. minister van Finanoiëen zijn dei volgende inspecteurs der direota belastingen, invoerrecJitiein: en laiccijuz'en verplia(aitls|t en laaugewezlen als lipoid van de inspectie 0® huin nieuiwe standplaats: G. B. Balkestein van Hamswieiert naar Goes, directe, belasitdngen M. Gonlag van Ooisitburg naar Kerk'-, rade, directe belastingen; J. E. Hamfe van Hoorn naar Middel burg. directe belastingen J. J. Rus v,a,n Middelburg naar Ooist- burg, dircote belastingen A. Meitens van Zierikzw naar Roer mond, directs belastingen; inr. J. van del* Poel van Middelburg naar Vlissingen, invoerrechten, «u aacijin-i zen (nienw© lafldeelioig) H. S'chuurman van Am-ea-slloort naar Zierikzee, directe bleladtingen. WEEKLIJST van 29 Oei.—4 Nov. ZONDAG, Mis van Onzen Heer Jezus Christus Koning, Gloria, 2,e getl. em. laat ste Evangelie van 21e Zondag na, Pink steren. Creido, eigen Pnaietlatie. MAANDAG, Mis v,an 21,a Zondag na Pinksteren, geen Gloria,, gieen Credo, 2ë gelbi. :a, cunoti'S, 3 naar eigen fceiuizp- DINSDAG, Mis Vigilie van Alle Heili gen,, igleen Gloria, 2a geb. H. Geeist, 3 Kerk of P,a,us, geen Credo'. WOENSDAG, Mis van Alle Heiligen, Gloria,, Credo, DONDERDAG, ,all« H.H. Mi'sisian voor Geloovige Zielen. VRIJDAG, Mis va,n Alle Heiligen, Glo ria,. 2e geb. H. Geest, 3 Kerk' of Paus, Creido, ZATERDAG, Mis H. C,arolusi, Bisschop Eelijder. Gloria, 2e geb. Alle Heiligen, 3 H. Vitalis en Agrioola, martelaren, 4 Paus. Creido. GOES. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H'. Communie oim hall' 7, 7 uiur, ua de Vroegmis en 9 uur, half 8. de Vroeg:, 10 ,uur de Hioogmis. Schaal collecte voor het Seminarie Hiage- veld. 2 iuur Oaitechisimus, 3 uiur Lof met Oatobergeibedeu, half Vijf! Maria-Ciongreiga,- tiie der 2a ia,fd. g.roiobeire mteisjjieis, 5 uug' Paitrouaat. Alle avonden dezer we,&k 's ,av. 7 uur kort Maria-lof met voorgeschreven gebieden. DINSDAG, Vigiliei van Alle Heiligen. Geboden Vasten- en Onthouidingsdag, das middags vanaf 4 uur Idieic'hlbgeleigenheid. WOENSDAG, da H. Communie, wordlfc uitgereikt om half 7, 7 ulux, na de Vroeg mis en 9 u,ur. Half acht de Vroeg-, tien uur de Hoogmis, Nialm'. 3 lululr Dof mett 0|c- tobiergabeden, 's lav. 7 uur Zieleuvas'pleiris mat prediaafiei. DONDERDAG, Geüoovige Zielen. Die leiersite H. Mis om half 7, vervolgens loan 7 uur ,hiaP 8, 8 uur, half 9 jen 9 u|uir. Vóór alle H.H. Missen Communiefuilgei- king. VRÜJDAG, 'half 8 Geiz&nigen H. Mis ter leere va,n het H. Hart. ZATERDAG, vanaf 4 uur gelegenheid om te biechten. I.itaiisrli bisschop uit Russische gevangenschap aangekomen. De Lita.usche bisschop ,dia 'in Sovj'et Rusland gevangen werd gehouden doch te gen communisten, die in Litauen gevangen werden gehouden, uitgeleverd is, is op Litausch grondgebied aangekomen. Hij deelde mede, dait nog oapgeveier 100 katholieke priesters, waaronder 70 Latau- ers. ijic-h in gevangenschap _bevinden. Zij zijn voor het grootste gedeelte na,ar Si berië gestuurd, waar zij onder giroote ontberingen moeten leven. De aartsbisschop van Litauen stelt plo- gingeai in het werk' om dezen priesters door bemiddeling van het Rioiode Kruis levensmiddelen te doen toielklotmieln. De Litausche re'geering zal onderhande lingen beginnen om ook deze priesters in vrijheid gesteld' te krijgen. Anglicanen terug van Rome-rcis. Naar Kapla uit Londen verneemt, zijn gldaar acht Anglioaansche igeeetelijken en uelht vooraanstaande leekeai, vertegenwoors dlgers van den EtageLsohen „raad voor h'evordering van dei Katholieke èenhedid" van leen Rome-reis 'teruggekeerd. Huto leider. ,Fvnes-Glinton, vexkllaarde. dat zij naar Rome waren gegaan oim daar op da graven der Ajlostelvorston te bidden, dat de AnglioaansChe kerk eenmaal met Rome moge hereenig'd worden. De Angli- kamen z'ijn tijdens hun verblijf te Romo door den H. Vader in particuliere auidiën- tiei ontvangen. Re H. Simon on Judas ThaddeUs. 28 O u to her De H. Simon, bijgenaamd de IJveraar om hem van Simon Patrus te onderschei den. wiais gebbprtijg uit Cianaain. Na zijln Wekeering pit hat jodendom tot de w,are leier van Christuisi, legde hij! voor 'zijn Goddieiij'ken Meester pan biuitangewaoa ■grooten ijver aan den dag. In heilige ver ontwaardiging ging hij' somwijlen in Zijin priadioalties ta keer teigen dia Christenen, wieir daden zoo zeer in strijd Maren nreb «fel leer, welke zij! beleden. Vele halfsjtacth- it\g|ei biekeerlingien verandierdlen dan ook P® zijn overtuigieind woprd, van levems|wijize. Dei Evangelisten verhalen van den H. Simon, Idiait hij doior den HeRand akj Apostel werd uitverkoren, en verlicht door den H. GeelSt is hiji deze roeping f#elediS troiuw iglelblevem. De islfcreken wiaiar da Hieilige heit meeslt het ware geloof vea1- kondigdle, wiaren Noord-Afrika en Elgypite. Noiax aüo waarschijnlijkheid hleieft Simon da IJveraar in Pierzië of aa,n de .Zwarte Zieo den miarteldbod ondergaan. Op wellte wijzia hij gemiartield isi, isl niet met aeker-1 hield te zieiglgpinsommigen beweren, dlat hij! gekruisigd is, anderen daarentegen Venhia,- lien, diaib hij melt eien zaag om liet. leven is geikraich.it. Da H. Appistel Juidaisi, was.,dei zoon van Cteoplhas ,en Maria, eien zusiter of bloedver want van de H. Mo,ede,r Gods, en een broeder van de H. Joha-nuus de Jongere, den H. Simon van Jeruzalem en een zie keren Joseph blovendien had bij' nog twea zusters. Judas w.erd bijgenaamd Tlbad- deus om ketm v,a,n Juidlais Incaidoth te on- dai'schleidein. Ddkwijjia Iwlordt hij ook „Le- ble|us" genoemd, hetgeen „Man van Geelst ,en V,erslt,and" b'eteelsend. Door den H. Gee^tib ijzonder verlicht verkondigde. Ju das Thaètteus met ,groioiten ijver het H. Elvangelic. Nog vóór Zijn mede-aploisfelen begon hij hat avangelie te vea-komcHglen ien trok ial preidikendl nond doior Judaa, Gali- lia,, Samaria, P'erzië, Idumaa, Arabïë', Syrië en Mesopotamia, waarbij hij ttal- looaei wonderen wnoiohfhte. Hij: gaf blin den het gezicht en stommen de Eipraialt wieder. Enkele malen riep hij dooden tot he|t leven teug. Zoo' .w'erd o,a, den kjor ning yan Syri.ë, dia Sloor den Heilige gladoopt werd, v.an zijn ïnelaatschheid ge nezen. I11 Babyloeië alleen needs bekeerde Simon den koning mat 60.000 van diens onderdanen. Na dein marteldood van zijn bfoeder Jiaooibus keerde hij' naar Jeruzalem terug en woonde da,ar da blenooming bijl v,a,n zijln htoelder, dia tot twaeden Bislsleliiopi van Jeruzalem was gekhz'en. Hierna ging hij! naar Perzië, waiar hij den marteldood dtierf. Er Wordt verhaald, dat hiji «ernst gekruisigd en daiaroa met pljjlen doorboiord' is. Vanaf 'de .eerste tïjdlen werd zijn leivlen en lijden in vrome nagedachtenis gehou den. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Crisiscojnitc Go Aan onze i Opi Donderdag 2 November ia.s. zal evenals het vorige ja,ar door ons Crisis- comité weer een inzameling gehouden wor den :a,an de huizen der ingezetenen tot het in ontvangst nemen van nog jln @o,eden staat zijnd© gedragen kleeding. Bij den schoonmaak die nu achter den rug is, zal do,or velen wei een en ander terzijde gelegd zijn dait voor ons crisis- comité nog uitmuntend te plais kan komen. Mocht ge dat nog niet gedaan hebben, och wees da,n aop goed' uw voorraad nog eens na. te zien met het oog om omzie rond gang. Wij bevelen onze inzameling zeer in uwe1 belangstelling aan. Indien u hetgeen u, voor ons wilt' be stemmen gereed zoud't willen leggen, dan zou dit het werk van onze inzamelaars zeer vergemakkelijken 'en bespoedigen. Wilt u s.v.pi. hiermee rekenen Bij voorhaaf dank voor uwe medewerking. A. L. VAN MELLE, voorzitter. A. TH. VERBIST, sacr.p'eimingm. Bekend Indisch vakvcrctjiigings- lcider gearresteerd. Ameto meldt uit Djok'ja: Gistermiddag ife) Soierjopnanioto in ipirevenfieive, hechtenis gesteld, wegens overtreding van artikel 153 bis, wietboek van atraür.r'dhit, door da uitgifte van een Majeiscbe hamlleiding voor 'SO'ciiajhei-piolitiek'ei- en O'&oonomisr-'ihie onderwerpien, waiarin leen btestrijding wtoirdt gegieven van 'diverse stels'ls, wrjllkie sug- geistief1 is oplgeizëlt. De 'ai*rosit;atie van diezen blekenden pbljtieken voiorman in Midden-Jiava heeft groolten indruk ge maakt opi de inlanidScÊe vereenigingan. Dioor een autoi «verreden. Op den Slote.vweg in den Haarleinlmtor- mjeierpolder reed eergisteravond de auto van 'blurgemeestelr tok. A. Slab, waarin behalve de burgemeester ook da ggmteentej- Blecretaris, mr. Jiansoniuis zat. D|e aujto werd bestuurd 'door den agent Van 'pplitiu v. d. Ley; en reed talet oen pih-tige Vaiar® achter aen anderen auto, Dia 20-j,arige mej. N. Sparnaay luit Hoofddorp wildie; op; dat lopgenblik den wieig ovorstekmn, maar z|ag dien auto- niiefti naderen. Zijl werd aangoneddn, en z'eeir jernstig gewond. ^ijr kreeg o.a. een hals- wervelbreuk. In Zorgwiakkenden toestand is' zlij' naar oen der Haarlemsche ziekenhuizen ge bracht sK |Dle 20-jarige mej. N. Sparnaay, kiit (Hoofddorp is gisteravond in 'het zieken huis, waarheen zij' was vervoerd, 0,Geg leden. Re cenvondigsle manier. Diat men er in sotofnige kringen vreten1- Ide bi^uinigingsbegrippen op' na houdt is nu w«er te Doietinchom gióblekën. Diaar ter stede Zullen deze week een honderd runderen voor rekening van de Rtund- Vieeeentrale worden geslacht. Wiat zo,u imie'er voor de hand hebben gelegen dan dat d»ge 'dieren genomen Zouden zijli uit dia meer dan 250, die op do veemlarkt te Diaetinchem tot dat doel z!ijh (aangekocht. Diiia olplossing! is echter te eenvoudig. Men hleeft van deze dieren jeen 50-tal tte Dioietinchem gehoudien, die rest naar elaebt- p'laatsan ie'lders in ha't land gezonden en het kwantum voor D|oetinche|m|. 'ge'öoimpie- 'tee-rd met 50 runderen iuitgneek.' De spoorwegen moeten ook loven! Linilrargsclie dcviczen-sniokke' laars gearresteerd. D|en Duitsóhen 'beambten y?as bekand geworden, dat een chauffeur idt Bruns- isum lederen dag naar Dlujtschtend reed en dat h!ij; in den auto personam meebracht, dia in het beZit van redschèquiea waren, pla chauffeur Zette dan die dhèques in reismarken om, in Keulen en Cioblënz'. Diaar echter volgens een. nieuwe rege ling slechts dageljijks 100 mark worden uitbetaald, liet de chauffeur dei som op- loopen. en door anderen weer ovelrl de grens naar Limblurg bpengan. Dinsdag is 'dia chauffeur aan de grens bij! Klehk- radiei gearresteead. In den auto bevonden zich nog 4 Nederlanders, medeplichtig aan het geld smokkelen. In dien, auto werd niets verdachts gevonden. Die chauf feur heeft re/eids een bekentenis afgelegd ■en verklaard, dat hïj: gedurende 14 dagen den smokkelhandel in geld had bfeidre- vten. Die groote van heit bedrag moeit neg worden vastgesteld. Bocrdcrijicn afgebrand. Woensdagavond ziijn vermoedelijk ten gevolge van schoorsteenbrand de tw«a bb'erderïjen, bewoond dooi' de landbjouwerfs van Boöze en ,van den Biurg !aan_deiu Win'- ferdljk 'bijl Elburg afgebrand. Van de inboedels kon slechts een- klein gedeelte gereid worden. Alles was ,yar- ;Zekerd. Die brandweer uit Elburg (ver leende assistentie. Brand tei Hengelo. Eieirgistermiddag is blrand ontstaan In leen perceel van twee wonimgieai aan de dr. jS'ehaepmanlaan te Hiengdlo. (O.) HoieweJ ■dia brandweer mëit dirie slanglen. Watelr1 gaf, kon niet verhinderd wordjan, dat bieido woningen geheel züjln, uitgehrand. Zljj wier- dien bewoond dopr den manu'flaoturier Si, van Vondel en G. Peters. Meubilair cm manufacturen gingen geheel in vlialmlmtem «p. Allies was verzëkea-d. Gevecht met een siroopier. Die jachtoipjriener J1. t© IJmuidlen, in anst bij jhr. mr. Bpreel van HogieSian- den, heelt igdsternacht eien geveclit gehad xniet een stroper'. D|a jachtopziener weir'd bewusteloos [geslagen ein dlas morgens doior lajAieidërs gevomdein. Hfj| wterd dopli" jhein Ibïjl- Igielbracht en naar zlij'n wioning vervaieWd. Dia verwondingen bleddani niiet van orn- stigen aard te Zijln. Die Btrooper is niet Lekend. I Bralsle sigarenverhoapiers. Tie Val'kenswaiard stapten tweP piersoneln luit »en anto vooi- het St. Anfaninsgesticht ieli liepen daar direct naar de kamtefrl vait dlein bejaarden H. Zij wisten hem1 sigaren ta verknopen en namen Zelf het: geld! uit het geldkistje, maar per plbhis nog f 160 meer, Zooals Hater bemerkt welrdl. Dia politie tradht de heieiren opi te sporen. Drama blij! de Pont aan Hcmhrng. Gisteravond ï-udm 9 u|ur is een luxe auto, toebehioiorend' :a,an- en best,u|urd door 'dr. Van dei' Sluys uit Biakkum, en waaadn ni-eda waa-en gezeten 'da hlaer en mievrouw Sielblens uit Caetricum, bij het pontveier aan de Hembrug van den oprit fat het pjntdek' in het Niopadzeekaniaal 'geneden,. Dr. v. d. Sluys had de fegenwoordilg- hleid van geest een der ruiten van dien wagen stuk he trappen en wiisit hierdoor uit dep wagen te genaken, waarna hij zwemmend den klant bereikte, waar hij door dia statiionueerefad© militiaira piolitfe m een a.anwezigen blurger uit het Water werd gehioipen. Het mede-inzi'btend 'echtplaar Siehlens heeft zich 'eichter teet kunnen b!evrijid|en un is in de auto om het leven gekomen,. Da geredde dr. v. d. S. had ia,au voet en ;a.rm hednidende verwondingeni oplgei- j lorpten ien werd in oen mabtjlzijmde Woning verbonden en verzorgd, waairna hiji piea zieken,auto naar het gem. ziekenhuis: te Zaandam werd' vervoerd, om daarna zoio mogelijk' nog na,ar Bakkum terug fa toeren. Intusischen werden alle middejeu en krachten in het werk gesteld om jde veri or.gelnkte ia,uto, uit het fer plaatse vier meter diepe kanaal naar boven te bren-t gen, maar al sppedig hleek, dial hel gereqnireerde Zaansche kiraianmatariaal jjsi licht was en de gebezigdo staaldraidtei» afknapten. Daarom werd d© Amsterdamn scha brandweer te hultpl ontboden, diie en} circa elf uur de .auto me|t zijn droever» last op de walkhde heesch. l)i. v. d. Sluys verklaarde toen hiji vete» tonden en verzorgd' w,a,s, maar nog' ten! puv>( 1 ia,an hewign emotie, dat hij Sloor het stopsein van het plontveer wa,s miisl'eid leï» in di» meening verbaerdei, dait hij langzaan» rij dooide nog een eind weegs kjon mortgaia» om opi da atloiomjiiont, welke aan de over-i zijde was. te wachten. Helaiaisi reed hij te ver door mat het noodlottige gcvtoilig. Ei zijn n.l. geen lallsluiith'ekken voor de beid!» ponton-ritten -en het reigemiaicMige weleS, maakte heb uitzicht melt gemakkelijk'. D». v. d. S. was met zijn medaplaisRai1 gieirs op, weg naar Amsterdam «m ec» patiënt telb ezweken. Het eohhpjaar S. laai» een nog jong k'iindj'e achter. Het unifflrinvcfboil. Naar mien meldt, is gisteravond, na aü-i loop van «en vergadering in d© Sltaidsgle- hoorzaal te Leiden, waar hij! heit woord gevoerd had, tegeln het Tweede Kamerlid, mr. dir. 'Wlestonailan, pjito^-vielrhlaal opj- gemaakt ter Zake van overtreding vlam liet uüi'formveïbod. Het betreft hier hiel dragen van heÜ insigne, van het Verbbud vlo,or Nationaal [Herstel, een klein spridje, 1.2 c.M. lang en 1 c.M. broed, dat als een ppZichtig landiersefheidingsteeiken, uiting gevende nanl een bepiaalde staatkundig streven, is aain,- imterfct. Hiet insigne is in beslag ganomien. 0,ok tegen den voor.zlttelr van die Leid- schc a'fldeeling, mr. C. P. da Vries, is 'prioces-verbaal opgemaakt. h'miilAelai'ijl van margarine. Rijksambtenaren te iWjell! (L.) hebben Zekeren A. G„ uit W&VLero,oy aaugehiOiu!-i dein, die 500 k.g. Duitsohe margarine Vervoerde. Dia chauffeur sloeg goen acht ,op hett «eken tot sjopipBn van de ambt©-- naren, doch werd later ingehaald. -Autot en margarine werden in bleslag g'enoim'en. Die chauffeur is naar de etraf'gevangie- nis tei 's-Hertogenbosch gebracht. IVnlvcnpfaag in Lapland. Het schijnt, dat de groote troepen wol ven, die in den Zomer Ivan het vbrigd jaar tengevolge tvan geweïdigiei bioech- Ibranden in Rusland de wijk namen naar Einsch en Zweedsch Lapland, daar nog steeds rondzwerven. In dei vrijwel ontoe gankelijke streken rond Elnare-tirask la-V* ten de Lapipen hun reindiierkudhen "s zo mers vrij blmi er opi eigen gelegenheidl voedsel te zoieklen. Bijl het ■verzamelen! der kudden zijta. 'z|ij| nu tolt de ontdekking Igekcinen, dat een groot 'pieroenltage der kalveren, naa.r schatting een goede 1500 stuks, door wolven gedood Zijn. Z(o,c| spoedig als er voldoende sneeuw ligt om te kunnen skiën, Zullen d© Lappien «les groote drijfjacht dpi touw zetten. Ook in d>e a.an Finland grenzende de,el,'en van Zweedsch Lapland zijln de laatste wieken ruim honderd rendier,,en dooa.' wolven ver scheurd. Nog steeds het Lindbérgh-mysiterie. Nog .altijd wordt geziocht naar mede plichtigen aan de ontvoering van 't kind je van de Lindbergh's en tevens werkt da politie nog steeds aan da opsporing vaal degenen die zich op geraffineerd listige wij ze 50.000 los'giedld voior de vifijllating van het kind hadden laten betalen eoi die zich sindsdien niet alleelni voor ontdek king hadden weten te vrijwaren, doch dig er tevens in warein geslaagd, het afkoop]- ■geld „onder de meinsch'eiii" te brengen. Thans was verdenking gerezleai teglea Jlohn Goreli, een ÓPoolschen worstelaar te New-York. Maar de man, diel dn 50.000 aan d;en vertrauwensmaiu van de laïjpiersers had ter-hand-ggsteld', jJhmss R, Gordon, is mbt Jlohn Goreli gedontf,on,k te,erd en heeft verklaard, dat dezla niet. d|ei man is, aan wien hij1, CordaUi het •g'eld had uitbetaald. Er schijnt echter verdenking togen Giorch ta zij'n jblïjlven bestaan en die| piülitie zet het onderzoek voort. Onlustfn tc Jaffa. Te Jaffa en niet t© Jeruzalem zijn ern-v stiga onlusten voorgevallen,, ten gevolge van het Arabische verzet tegen de Ver hoogde Joiodlsieha immigratie. De Arahie- ren hebben de lalgemeenle staking afge kondigd en alle zaken ges|jot!em. Na hef geibruikelijke middiag-gebed verlieten 'da moslems, vaoi wapens voorzien, de mioakfea ■en trachtten door het pioilifieoordon hieeo tq breken. Nia, verscheidene charges pfet den istok, moesft dei politie schieten. Dlaarblj zijn twintjg dooden en vele gewonde® gevallen Ook van de plojlditie werden enkelen gewond en. één gedood. I)« wereld oorlog in Eien werk, dat 15.000 geklost Dl© Ibioekensenisati© van deizie e©u,w, 'ndelmf de iSiunday-Es'presse het verschljhen va® „De Eerste Wereldoorlog©en vetrgame- ling van origineele anthentieke fbtoi's. Het is de volledige historie van dew Igrooten wereldbrand, vetrhaold in hon derden afbeeldingen, die nog nimlmër ge publiceerd werden. De voorbereidingen Vioor dit we|rik na men drie jaar in beslag. Ep mloest eepi toeuze gedaan woaden uit tienduiizleinid jftato's, op'glenomen in aR« deelem van de wereld en de totale prodmcitiekbsltfan. be droegen 15.000 Dia Eerste Wereldoorlog is ©en bood schap aan d© natie, een felle aaihkLaldht tegen dezle onmensohelijbe sl'achtpaxitljlen' en tevens een waarschuwing voor de tioe:- kbmst. I Een drama in de bergen. Die bladen hebben melding' getalaiakt van het vinden van de Verkoolde l'ijken van drie Italian,nsche komlmi&zen in ©en hut' op 3000 M. hoogte in den omtrek van Bolzano. Naar Vazi Djas uit InndbruoK meldt, is dit geval thans opgehelderd. In

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2