pijn spijn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND J c ,Li sche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst® Biad SCHE COURANT ZATERDAG 28 OCTOBER 1933 stuks 45 echtheid der A.M» Let hitcopl -en Handelsdrukkerij GOES (t Kruiden Pillen. Afortelboer. n recht op succes. Dit nummer hestaat uit twee bladen j I van OVER DE GRENZEN 11 f! BUITENLAND CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN I 1.1 I d, besloteln rij! die) pnoaff feeng.- voerdeta, weier een. paar Vosi-t n hun jachtgebied in. Heft verbluffend'. Ia korten tSj'dl Te tot staan, verdween ldaar'-i de wildstand nam Zpoefdig- e wij|^e toe. Natuiurljk moot dieren zich niet tot in heifc. '.en vennejeirdieneai/m|a.aln ges n deze daar wel1" zelf -voor. using, heTem'el!ij|n, enz. kejefli t .jachtgebied, waamoip hïj entie vam eoortgenOpleln jcluldlti. :an als een ainlder geval wor- igd, dat de vijVeirs ein plij/pptt Lenkooi te Lejklsierkleirk1 w^mlen sclh (ook paiingj), miettegen- laarhoven nestelelndei 'aafisclholi rtid'uirend in ytóscShen. Inl ©ein: Koedood Wijf Rjotterdam! weri langjdamerhiaind ziek ear biindy .dsbehouwing z|oa dicht wag Lt geen vogels er meier durfi Toch was het water WSjkefnal ö- pn tnicto-fauna niet verj- Wlijln uit fonteinen. it vanouds gevierde druiven* rino heeft men verschilfendlft de stad rooden wijkt latejtt menste'hcin verdrongen zich. otaLhet kostbare'nat ppi tg >ok uit de omliggende! fetrekfaa bewoners in hum schilderach- Wacht naar Marino om hatt 1 te wonen. Eerst' werdl temt ouden, waarbij!, in heit wit lisjes druiven neerlegden Wij abeeld. Ten en verpachtingen Wraak', Die Wilde, huis met erf em bouwland,. i ipleiröeefein bouwland, Jonkers.: n, 3 'huizen, ©mg. met TabiUfw^ T, Oiele. n'huis, Verbist, hbfbtede, Verbist. NUMMER 128 29«™ JAARGANG ft men spoedig met «gisten. ■anten La's, Wissels Tabelwerken in, Dankbetuigingen ing, Reclamekaarten taarten, Convocaties n Enveloppes Servetten ukken rUKK ken reerend emde Drukwerken zfln ons gaarne aanbevolen ontlasting, slechte spijs- i koude, influenza, luste- oofdpijn, enz., de aan er niet. dan" f2, Zalf 75 cent. 85 cent. j verkrijgbaar, dan ge- ingst van het bedrag door ekela. 653-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Adverientiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN ,W, e e k r e v u e. Temidden der vele crises kreieg Europa, er deze weeik ook de Fxansoha hhibjnieits- crisis hij. Daladier, de sterke man kon da 'leliastingVeirhoogiiig en salarisverlaging er niet door balein, omdat de socialisten hem in meerderheid dein voet dwars ziet- ten en tuimelde mat zijn mannen, dp laagte in. Dalaidier moaht bidden en sfnee- ken om het herstel vain hafc financieel evenwicht ein wijzen op de Wudtenlapdschieu politieken toestand, die eenheid vorderde: da meerderheid bleef onbewogen. BiaLais- tingverhooginig is in Frankrijk altijd 'n leer plunt geweest De Eranlsehmaa is zuinig van a,ard ein haait den fiscus met groeten haiat De opjpoisiitie had d'uis de vette kluif der volksgunst zoo maar voor het grjjpfen en liet dit niet na,. Zooi Ston den achter Daladier slechts, mat ?djin eigen partij, da rad. sio.c., da kleine limkfeche groepten, 'n jpaar kleine oen'tmms|piarti|- en en 29 dissident© socialisten, die hun leider Blum in den steek lieten. De val van het kabinet bezegelde duisj meteen de scheuring in de Socialistische partij. Met 't oog op da international© politiek leek' da val van het kabinet-Daladier niet toe te juichen. Hoewel niet van alle militai- risfische smetten vrij', was het toch heel wat {gematigder dan dei kabinetten die meer op de nationalistische groepten steun den. Het was dlan oojk' 'n gevaarlijk! spelletje, dat BJjum met de fijnen ejpiael- den, door zich aan te fluiten bid' genoem de groepen. Gelukkig vcpr E|uM»pia, is Sarraut erin geslaagd om een nieiuiw ka binet samen te stellen dat bijna jajl'is 'n druppel water op het voorgaande gelijkt. De oude, voorzichtigs kioexs zial d|us be houden worden; misschien glaat het zelfs nog iets gematigder lomdtat Sansajut be,t zonder de millioenen wil' doien, die .Dala dier probeerde te [p|utten uit de maatirleige- len. "waarover hij als min.-,pres. struikelde. Hitler 'en zijn meide-leiderS reizleji, op nog uitdrukkelijker wijze dia,n in 't begin, met vredelievendheid voor allen. De stil zwijgendheid van 'jfc wantrouwend buiten land. schijnt hem welsprekender te maken dan ooit. Het referendum in November wordt 'door Hitler reads als 'n uitspjraak vóór of tegen da yredesjgezindbedd voor gesteld, .al naar gelang men rijn politiek goed- of afkeurt. E,en der daden, welke men van het „darde Rijk", na alle y/oovJ den, yerwa.clht is| gesteld. Het .beruchte boek van jpnof. Bnnsa, waarin daze o|p( de lafedhuweilijikste wijze .p'i'otp|.iganda. maakte voor den oorlog in rijn verdierlijkstem vorm i-s in Duitscihland, eindelijk' verbo den, ial loiopifc de oiorJIogHmisldadiger zelve nog op vrij a vonten. Kwam er nu miaar 'n verloochening van Hitlers ongelukkige boek „Mein Kampt" ,en kregen de pacifis ten weer de vrijheid van beweging en v:an 't woord, dia.n marcheerde men al aardig in de goede richting. "V erilijdend is ook' daifc Duitstehland nog niet mot een herbewapening begint, want dat er dan rare dingen zouden gebeuren sta,at wel vast! Da Ontwapeningsconferentie is wteer eens verdaagd; nu tot 4 December. Don derdag is daartoe besloten opt aandrang van Henderson, die de algemeene commis sie bt op' wees, dat het bureaiu eenstemmig van meening was geiweaat, dat het Werk der ontwapeningsconferentie mo,et worden voortgezet en dat een ontwaplaningsloou- ventie opl den grondslag van h©t ontwerp van MacDonald moet worden geredigeerd. De conieTemtie moet tot een gudclesrijk' einde worden gebracht. De regaeringen zijn verplicht een conventie uit te werklen die, zoaals de oomfeTentie zelfs reeds be sloten beeft, een btelangrijke wapianvermin- dering zal moeten inhouden met voorzie ningen voor een latere herziening rn'at het doel v,a,n nog veTdere wapienvermindie.- ringen. Indien de conferentie hetzij' uit angst of' uit gebrek aan goeden wil zooi mislukken, zoiu dit opi een bekentenis neer komen, dait'de staten, die aan de conferen tie deelnemen, niet bereid rijn da ver plichtingen teÉ vervullen, die die conferen tie zelf reeds in vorige bijeenkomsten heeft aanvaard. Geen regeering zon ©an dierge lijke verantwoordelijkheid tegenoyter haar eigen volk en tegenover de wiereld' opl zich willen nemen, want de .zedelijke en poli tieke gevolgen van zulk een mislukking zouden al te ernstig z.ijin voor de toekbmst van den Volkenbond en voor de za,ak yan den wereldvrede. In dien gelest moet de ialgeme-ene commissie thans; dia hieislisseln- da en laiatste phase van haar werk' tege moet gaan. Wij moeten van harte hopen, dat Hen derson slaagt de conferentie tot een goed einde te brengen. Blijkt het ©venwel niet mogelijk Duits-chland tot terugkeer te brengen, dan zal de animo om wat te of feren van de weermacht niet bijster groot rijn ti] de voornaamste mogendheden" De logica van Hitler wanneer hij uitroept, „wij! zijn ontwapent, volgt ons. voprbeeld" lijkt wel overtuigend, in wezen is1 dit niet heit geval. Zoolang! Duitschland zich af zijdig .houdt, zal het vertrouwen dat noo- dig is om iets te doen in deze, moeilijk terugkeeren. Ik In het Oosten ziet de lucht ook nog donker. Japan holt voort naar den af grond. Die- militairistische partij' bioekt suc ces op suiclöes en het land ruïneert zich ■grondig als de teekenen niet bedriegen. Araki droomt nog ovter z'ij'n weireldver'- ovteraursplannen en de meeste politici heb ben er belang bij' in zlijln! schuitje tei gaan zitten, hoewel rij' aan 'in iaankiomst in viedlige haven niet zlullen geiooviein. JJapau maiakt een moeilijken tijd door. Maudsjoe- rijle is wel veroverd maair' d© J;apann<ars willen niet in voldoende, mate Cmigreeren. |Zoo blijft de overbevolking, yaarvian het nadeel .alleeu door industrialiseiermg velr- zla.cht kan worden. D|e vfijfe wereldmaink't daaavoor nooidig. bestaat niet meer. Zo(o stïj'gien de binnenlandsöhe nooden en de regeerders wete» e(r' geen ander middel voor. dan aandacht- afleiding door bkriten- landsdh© nonllicten. Tegen China is niet veel meer uit te richten zonder meer kwijt tel rlakien, dan te. vinden. Tegen Rjuslaind trok men hiet liefste .op, maar de winter st,aafc voor de de,ur, wat heel wat zteggem wil in |3i- b'eriëbovendien vreaz|en de (Jlapanners, 'dat zij', indien zte "Rusland a,ainv(illen, Amerika op 't lijf k'i{j[gen. Zijl probeeirdeii daarom dezer dagen e<eu niei-aunva^sMexH drag met de Ver. Staten a$ te1 sluiten. Te Washington Vloog men daar natuurlijk niet inop' politiek terrein is voorzich tigheid altijd nog meer in ©er dan op economisch gebied. VOLKENBOND D© hoog© commissaris voor Dantzig. In een gehgime vergadering hee/ft de Volkenbondsraad den perm amen t en gedele geerde blij den Volkjenbond, dhr Lester, tot hoogen comimjssaris oyer Danzig be noemd. Aanvankelijk had Polem hieirteigen beizwaren gemaakt, ni©t zioozleer tegen de persoonlijkheid van Lestetr, doch veeleer omdat zij' het noodig achtte t-e pï^tersteerer tegen het feit, dat F.,ngetand zender Poüten te raadplegen Lester candidaat had gtesteiM Lester is een Ier. DUITSCHLAND Hitler's teciihteidsityist. Bij1 de leiders van .aülei kieskringen in thans de eenheidslijlst der eandid,atein voor da komende rijksdagvelrkiie|zingen op' 12 Niovtember ,a.s. ingedietod. Zooals reeds werd ,a,angekbndigd bevat dejz'e lijst tien namen, die dus in alle 3a kieskringen ,aan het ho»ofd van de. 1 ij'st. Zu)lilem staan. 'Dleiz'e eeirstte tien namen zijln: 1. IRiijkgkanselier Hitler. 2. Hes, waarnemend partijllaidier. 3. Rijksminister FriCk'. 4. Rijksminister Goering. 5. Rijksminister Goebbels. 6. Roehm', stafchef van de St.A. 7. Rijksminister D,arré. 3. Rijksminister Seldte. 9. Viee-kanstelier von 10. Rijksminister tod. dr. Alfred Hu!'- 'genberg. Het is tot nog. teie niet bejktend, pif de geheel© candidatehlïjist, welke, in totaal pin- geveer 600 namen btevat, onder welke alle tegenw oordige rijksdagaïjgjelvaardig'dien, voor de verkiezing z'al worden gepubli ceerd, of ©erst als de verkiez'ing heefj; plaats gehad, waaijblij! dan de N.a.(Dj.A.P. zal kunnen 'beslissen, welkte gesteld© can- didaten in de afzonderlijke; kieskringlen ©en mandaat Zullen hcbbeii te aanvaarden. ENGELAND (D|c Onl wap eniug.skwesjtie. Volgens de „Morning Post" heejft het Engelsche kabinet in z'ijin zitting van jDjonderdag besloten, om spoedig na d© blijleen.komst van het piarlömient op' 7 N©i- vember een belangrijke VerkDalring over iflie Engclsche ontwapeningspbütie'k iaf te leggen. In hoeverre daarin een wijziging van de tot nu toe gevolgde piolitiiek van Enigiei- land z'al worden aangeklojndigd, is nog Onbekend. Rjoodc terreur in China. Rauter meldt uit Shanghai: Dia phineesehe rood© soldaten oefenen in Noord -S.j esjoean een bloedige terreuir iuit om het zoogenaamd© commiunisme te versterken. Volgpus hier ontvangein beirióhten zlo,u- dien in genoemde proviinciei 80.000 Chi- "nJeestehe boeren vtermpuord ztijfa. Meejri dan «en millioeu inwoners zlijln, o|ml pan teen diergelijk Jbt te ontkbmen, gevlucht. iZoodra een hendel „roode" soldaten oen dorp beztet heeft, worden de .volgende inwoniers Zonder vorm van pirooes ge- pxocuteard Iedere bber, die, meer dan 600 pond rijst bezit; i Oud-regeei'ingsambtcnaren en imiilitailrte Ibfevelhebbers; Ieder die meer dan 150 gulden blerifc; Boeddhisten en aanhangers van 'n ande ren godsdienst. Als deze massa-teredhts'telling heeft 'plaatsgehad, worden de bezittingen van het dorp opnieuw verdeeld, ©n ieder die wiedgert het hem toegawtezten deel to aan vaarden, wordt als „reactionnaiM" be schouwd len doodgeschotpji. Dte gcmceute wordt dan verdeeld in „'Provinciale iSiowjete", de hoogste rang van hiet comlmlunisme, in „Distridts-Ro-wi- j.ete", of in „Dprps-Sowjets". D© jongens worden bpgdnomen in öoïri- in.unistisdlie jeugd-gardes en de itnlannen worden ingesdhrevten als noodle sotdatenv die vrouwen kiomen bij' het wasch- otf kook-oorps. 1 i D,te kleinhandel wordt dan gémtonlOpoi- liseierd door e©n icoapieratievie instelling en de prijkten Worde|n doior ©eni ©cion'omi- sche -ftamimlunisine vastgesteld. Ten slotte wordt Eten comlmlunis'tislcihl? bank opgericht, die doillar-biljcbteh uit geeft, Nieuw Handelsverdrag met Büitschland. Gisteren z'ij'n te 's-Gravenhago o|j' het jDjepartement van Econolmisteh© Zakten' d© onderhandelingen btegbmniein over een nieuw NiederlandschDjuitstelli handellsvelrdrag ter vervanging van het dojupinEi- an credieitl verdrag dat naar men wetet pp 31 Dteoam|- Ibler afloopt. Aan dez'e beSprekingien wordt deelge-f nomten door alrnh'tenarm van versehiEtendd 'departementen, uiteraard voonal door die van Eiconomistehte Zaken. Verder nemen polk vtertegenwoiciridigars uit hiet agrarisch en industrieel teven .als 'deskundigen ,a,an de andeirhandielingem deel o.m. dhr. m|r. Staenbterghe, wooirlZitteir deT R'.-K. Wlanklgteversveereniging, alstaede de tuinbouwkundige specialiteit dhr. V.atotar en dhr. dr. F: Posthuma. Middenstand en gront-Hiiaalbedrij'l. Het Comité van Samenwerking nit de dri-a Ned. kruideniersbbnden heefb zich miet een request tot den minister van Efiono- misichei Zaken gericht, waarin het dringend verzoekt. ,snel en positief maatregelen, te overwegen om verdere uitjbf'eiddng yan het filiaalbedrijf te: voorkomen. Adressant acht de beidrijfs'genoioten in de levensmiddelenbranche in staat aan de buitengewone moeilijkheden, welkte in het bedrijf heersehen, het hoofd te bieden, ma,ar de pogingen daartoei .worden schier onmogelijk gemaakt dopr de .geweldigla uitbreiding van het groib,t-'fïlia,albe'drljif, da.t er opi gerichit Schijnt den kleinen en middelma.tigen kruidenierszaken elke le venskans aï te snijden. Oj,|Mibare actie van ambtenaren legem de overheid. Na.ar aanleiding van het besluit van den Ministerraad, waarbij aan de ambtenaren wordt 'bekend' gemaakt, dat zij zich zullen hetben te onthouden van elke openbare fl.o'tie) teg'en de Overheid en haar beleid, is een deputatie .uit het bestuur van de Centrale van Nederlandsch Overheidsper soneel (C.N.O.P.), opi daartoe telegrafisch gedaan verzoek, 26 October door den voorzitter v.a,n den Baad van "Ministers in audiëntie! ontvangen. D© deputatie gaf' haro bevreemding «ver het genomen besluit te kennen, dia.t dien indruk zou kunnien wekkken alSpf het aan de ambtenaren voortaan verbladen is om iu woiord en geslchrift niting t© geven a.a,n hun gevoelens! met betrekking tot- door die regeering genomen idf te mennen maatregelen, rakende'hunne belangen. De deputatie kon niet .aannemen, dat .aan het besluit ©en zóó verstrekkende ten ha,ars in ziens niet te verdedigen uitlegging zou worden gegeven en verzocht mitsdien ia,an dten Minister wel oen toelichting te wil len geven. He Minister bleek van oordeel, dat het in dezen ty'd' van verscherping .der tegen stellingen, in het belang) yan de ambte naren moet worden geacht als hun actie geen reactie wekt in breed© lagen van het Nedevlandsiohe' volk'. Da Minister laichttei interpretatie over bodig' en noemde het verbod ©en waarschu wing' g.an de ambtenaren om in zoowel als buiten dienst behoorlijke grenzen in acht te nemen. De ambtenaar blij it ©chter vol maakt vrij om langs organisalinjrijschen weg zijn denkbeelden tot de overheid te richten. Sprekers in vergaderingen en sóhrijve)rs in dagbladen en ander© organen hebben voor zichzelf grenz'en te stellen wat ial dan niet geplast kan worden geacht. D|o verder© organisatie van den graanste.nn. Binnenkort zal de tijdelijke graainicjem- tralie hare werkltoiamhieicllan, n.ï. opi 30 ]die[Zer, bteëindilgeln. D|elzta 'zlulfon, Worden vqort.geiz(et 'door de NieÜerlamdsldh© Gnaan- Wentrale en dioio-r die Nieiderliandsch© Meel centrale en' z'ulke op 'de vlolgendte wïjlzle: Alüe inyoer van tarwe, roiglge, m'ais, haver en gerst z'al gelsChiieldleai doo-r de Nederlandsch© Graandeintr-aite, Kolrlfe Yooa*- hout 10, Dien Haag. Alle invoer van andlere 'granen ein derivaten doop de 'Nede,r- landschie MecOcejitralei, Riouwstraat 176 D|ein Haag. In .Verband hiermede vterzloteikt de Ne- dtrlands'che Graianoentraf© heit navolgende onder de aandacht van ornge lCzlers te brem- gan: Mic.t ingang van 30 deker Zal die N©- 'dierlandstehe GraamdentraTJei slleiahts invoeren iorp' vcrzioiek vjan 'die die rich vopra!f door haar als tant" hebben doen «jrktenn'an. D|e bienoodigde aanvraa^fbrmulienein zlijb, be halve ten kantore van die Nedeiriianidscha Gmanetentr,ale, ook verklrlijlgblaar 'gelsteïd blij' het Comité van Graanhandelaren 'te Rotterdam, de Vereieniging AlmfsiterdamSche Graanbieurs (V. A. G.) te Amsterdam', den blond van Ned. Gr,a,an'- en Zaadim'piO'f- teiurs te Rloittendiaan en den Ned. Hónd van Graan- MeelhandeCIaiein te D|ordjraclit. Dia moniopOlie-'cOntraoten, w«f.k'ei blijl iin- vo'er met de NederlandScli© Gra,anaent|ralie moeten worden aangejgaun, rijh evteneeins vooraf in ruimte mlate aan btoivenstaamde iaidne|ss'en aa.n te vragen. Peizte clointradtetn moeten in duplo ingevujlid e)n ondertteiekend RECHT OVEREIND; IN BED. Nachtenlang niet anders dan hoesten. „Meier dan 4 jaar lijdende te zijn is iets •da,t met geein pen te 'tieschrijfveu. i®. Gteein lucht, kortiademigheiid «in hljna geen nadht sla pc in, zop' bracht ik m'ijln levejn door. 'p Nadhte zat ik dikwijls rewht overeind in bed van beaiauwdheid, was: rillerig, had ldiS|b van ko.u'de 'handen en voetein. Door m'ijln vrienden werd ik oplmerkza,am ge maakt opi AWdÜjlsirpclp. Nadat ik ©en ftl eSCh van deze bïjizondere siroppi had gebruikt, kwam he|t slïjlm losi ein na 4 flelslsiohem ge bruikt to hehbein, voel ik mij weer hater dan ooit, terwijl ik' thans moig steeds Ab dijsiroop in huis heb' ©n rejge(lma,tig ge bruik en mij' er best ibij vimd". Zoo schreef ons de Heler Joh. de L. te Sch., wiens órigineiefe birief vo;or elk' ter inzage ligt.. De -op bij'zoin'deirei wijze samangesteldie Akker's Abdijsiroop werklt heerlijk1 slijm- oplossend, yerziaahitiand, ho,ee'tstiReindver ruimt Uw lademhajinig -em tost Uw hoest in 'dei grondoorzaak' nan, vermijidfc eltterige slijm vorming en onitteteking. D|oor Abdij- siroopl te nemen hebt G'iji ieitiS bij zonders voor borst ©n k'ee/1 en op iederem leielfltij'd kunt Ge Abdijisiroopl gelbrpikeiii. ThamS Ier ttlesch f'l,—fl,50 ©n f2,75. Alom verkrijgbiaiar. (Reel.) ■door den „iclontraotant". Wij' de Nederland- Bche Graancentrale in Dien Haag, worden ingediend, terwijl hejt mam dei Niederiand- sehie Graancentpale verschuldigde pirij's- ■vierscMl vójór 'den import imbet wordera Voldaan. De Nederlandsch© GraanCentrallte heeD gemeend h©t belang van don graanhandel te dienen door Wijl overeienikom'st p.an het Comité van Gra;anh&nd|elBrein te Rloltterdiajui toe te staan 'Wij! het afsluiten van der- geljke contracten als tuiSSchanpersoon op ta treden. Me|de dopr het feit, dat door dit Comité Igeldieiilijjke zelkteriiteid werd gesteld, hnnniein deZe transacties1 niet alleen een vlot verloop hebben, doch iijjdrolpivlejide geldiziendingen 'k'uuneU opk' door rijk bte- midldieling worden voorko|in!en. Riolvelnditen Ibjelioeven nn nigt meer de Versohillande „icontractanjtem", idie a,anldeie(l in een la ding van teen binnenkomeind sdhip heb ben, ieder la'fZonidierlïjk' mlet Je Neder- lanidischie Gra,a,n!centrai!le team mönopoliie- óVereenkpmSt a,an ta gaan, doch ziijl Jiuin- nten, door puim het Comité Be btejhartifèing v:a.n hun belangen, op te drageta, dit in staat stellen slechte' één einktel© overeen komst tafet de Nedierlandsche Graancfen- trale ',aan te gaan terz|a;ka Van Ida g|eheelie lading van helt schip. Het Comité draagt Zorg, dat verdeina behandeling Van iedqra porti» geschiedt door dien daartoe dqor qont|r|actant painge- Welzen persoon, waardoor db no|rlm!alei gamg van Zaken Zoo weinig mbgelSjlk wprdt ver stoord. Hiet C|omi'té heeft ri'cfli naidijujkklalljlk' bereid verklaard, dlCzIa flaeiilitfaiten te ve|rt- l'eenen aan all© eijkemidle oontra|ctan(tie|nl, die hiertoe teen vterZoelk doen, onlVerseliil1- lig of' idlea'e leden rijln van het Comité of niet, 'dan wel of deZef contractanten in Riotterdiam Zelf of etldelrs in Nederland woonachtig zlijh. Hiet hééft rich ook' "he md verklaard, zfijh bemoeiingen "dtesvé|n- langid nit te breiden tot nndterei haven plaatsen. Indien deze regeling inderdaad de gun stige resultaten opöeivert, welk© de Neder- landsohc. Graamelentraiïe daarvaan vleip- wacht, is dia Nederlandsch© Graan'cieintraSla bereid om, indien 'daartoe! de behoefte Wijkt, ook inlet .andere organisatiei?, die voldoende Ifinancieere Zektei'hedd kunnen stelen, een dergte'Ijke overeenkomst aan ta gaan. Er zijn in oVereenstetnlmlimg met daar toe geuite wejnsCban maa;tre|gelen getnoïl- tflen, wa.ardioor het dena|tur©cjne|n aan' da grens wordt vtooriïotaen, zojo'dat Vjoortaam .aleen ongedehatureielrde granen kunnen worden ingevoerd. Die importeur kan deze; granen inteens doorvoeren naar de plaats hummen l van leriïendia handelaar of vteu-wieirkier dema- tureeren ovweenkbmstig Ide .bepalingen van heit denatura!tie-regl«n'ent der Neidelf- londseh'O graaneentralie, waarbij', pdk dé Vergoeding, uit te bbtalen na dematuratie id'er igranen, is geregeld. Mocht die: importeur hebban VetrZuilmld, Zidli als binnenlianidSche handelaar door die Nederlandsch© Gra.anöentratia te 'doen Erkennen, dan kan hij! alsnogeten vter- -Zole'k daartoei ndienen. Hiet Comité van Graanhandelaren ta Rotterdam heéflt Zich snok blarieid vterklaalrld die denaturatie in da haven juft tie Voeren, voor iederen ira'portour, d» zulks Ver- zlaekt. Hiet heeft dia henfflodigdie apparaten Htaplgasahaft en z|orgt voortk Voor do des kundige bediening daarvan, waardoor Zoo wel voor de NedeKandséhe Graancentjralie als den betroikken contractant ©en vlotte en deskundige behandeling: verzekerd is. Kamer van Koophandel en Fa brieken tc Middelburg. Vrjijidagiavomd vergaderde de 'Kamleir, Vjan 'Koophandel en Fabrieken voor d® Zieauw- .sche Eilanden ten Stadhuiz© te Middel burg. Naar aanleiding van de actie der Ka mer olm' vermindering van do b'ijdirago ■voor het handelsTegistier, dieéïde de heelr Pleronimlus mede, dat Wijl een audiëntie terzake bij' minister V©rschp|u0e gebleken is, diat van dien bewindsman niet op jmlecle- wieiking kan worden gergkleind, hij' aeide 'dat d;e Kiamer dan miaar meer steun motet verlèenten. Met 9 tegen 7 sttemlmen bbsloot de Kamer na uitvoerige discussie om I125 suibridija te verleenen aan de flf- dleieling van de HonZa te 's-Hleerenhoek in die kosten van ©epi in SleptiemWer gehou den winkelweek- H|eit voo-rstel om ia& lid toe te treden tot d|e Nederlandsehei organisatie van da Internationale Kamer van Koopkandel londleirvond geen bestrijding ion de Kamer nam dit voorstel z'.h.s. aan. Het bureau had voorgesteld als bl'ijk van waardeering aan do stichting Elcono-. miseh Instituut voor den Middenstand f 10 toe te kennen. Dlit werd aangenomen, K.h.s. ve.reenigde de Kamler rich patet het voorstel om de jaarwedde van den laünWbema.ar van de Ka'm'ci' te verhpogen van f1800' op f2000. Bijl de behandeling der begrooting voor 1934, stelde de haar v. d. Berg de prin cipieel© vraag aan de orde p® men Zal bijlven doorgaan met het veiriieenen van Subsidies aan winkelweken. Uit de daar op gevolgde uitvoerige bespirekinglen bleek, dat vele leden meenen, dat im'en daar niet mede unjoeit voortgaan, of althans rich moet beperken tot die igrootere plaatsen en dan nog niet ieder jaar. Eiein bepaalde beslissing is tot later uitgesneld. Na ©enige discussie vereenigden alle leden rich met het voorstel pml de re- gteering te verzoeken h©t indienen Van een wetsontwerp tot credietverleening aan. den middenstand .zooveel mogejliijlk te bespoe digen. l)n Kamer stelde een bijdrage van 80 beschikbaar voor die Zierikzeesche winke- liersvcreeniging voor een eind Novemblei 'te houden winkelweek. Na 'enkele opmerkingen Ikon do Kamer zich vereenigen met adha©siebe buiging aain de ipotie aangenonnen opl Je vergadering te Hansweert-, waarin den Minister opk itelchten dank wordt betuigd voor ket ingediende wetsontwerp tot Verbreediing van heit Kanaal door Zuid-B.eveland en Lteleéfd verzocht wordt wel te willen bevorderen, .da,t dit ontwerp ten s|poe- digst© tot wet wordt verheven en met de uitvoering van de gemaakte plannen weL 'dra, wordt aangevangen. Aan de 'Vereeniging tot verbetering en uitbreiding van de Sluizen en het Kanaal kende de Kamer 50 der te maken ptro- plagandakosten fot een maximum van 100 toe. i f j Rij 'de rondvra;ag vroeg de hseri Mea hoe het feitelijk' shaiat mefi de haven van Ylisteingem, wiaaropl de voorzitter ant woordde, dat de zaak in Den Haag wat vertraagd isj, maar d'a't nu binnen bieitrek'-' leiSjli kkirten tijd dia oprichting van de N. V. Haven van Vliasingen is te ven wachten. Dhr Laernoes; wiaee nog op het gevaar vo,or opheffing van de Jijn Ternauzen Yiissingen. Brandje. Gisternacht heeft de politie een blrand gal'luscht, die ontstaan was in de Voor kamer van een perceel in de Slijkstraat. Het perceel ging groptendeels verloren. De. brandweer rukte ook iuit, Joch be hoefde geen dienst meer te doen. Veel liefhebberij. koor de vervulling van een vlacaturia :als agent van politie, hebben niet min der dan 360 sollicitanten stukken inge-:

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1