E D0ÜWE EGBERTS riRECHTSZAKËNll c Een Huis met Elf, Tuin, Zijkantweg en Bouwland gesneden Kalfsvleesch De Geldeische Winkel, Lange Vorststraat 88, Goes Eerste „Fermitan" O. Nieuwe Zeeuwsche Courant Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. DONDERDAG 26 OCTOBER 1933 NIEUV/'E ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN MARKTBERICHTEN ALLERLEI Advertentiën Vrijdag 3 November 1933 aanbesteden Groote Afbraakveiling a.s. Zaterdag 28 October, wormpoeders =r Woensdag 1 November 1933, 99 ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI en In doosjes van 6 stuks 45 ct. BQ de goede drogisten. Als Bewijs van echtheid Op elke poeder A.ML Let hierop I Fa. Jacoba Maria Wortelboer. Dit nummer feestas j I vah OVER DE Mgr. Acngonemt naar Rome vertrokken. Dimsdagmongem is Mgr. J. I>. J. Aen- genent in gezelschap van, mgr. H. J. H. ïa,skin en den hoiOgleerw. beier I». A. A. M. Wedterwoudit maar Rpm» vertrokken. Be 'terugkomst zal waarschijnlijk ©emst opi 10 November IpfLaaitsi he'bben. Hunger Ibter.oielpt De officier van Juatjitie te Middelburg heelt hooger beroep) .aiangeteteikfend fcegte® heli vonnis der Reohtb'amk van 13 Oceitobcr j.l. waarbij' A. O. O. E. E. da T. i» BreK- keos is vrijlgesiproken van het) hem ten last» gelegde, het vervalsichen van Ben kwitantie. D.ei officier had destijds één jaar ge vangenisstraf gevorderd'. Faillissementen. Dei Arr. Rechtbank 'te Middelburg heeft gister failliet verklaard: I. A. Risls©au'W Jzn.. bankier te Oostburg. GOE3, 24 October 1933. Op de graan markt w,as die, aanvoer klein, handed zteelr stil. Iiookerwten 910, Kroonerwten f 1011, Bruine boonen f88.50, Schok kers fll13, Maan zaad f 1820. .Veilingsvereen. Zuid-Beveland te Goes Groote. veiling van 24 Oeitoh'eir. Znnei Kroetejpipieilsi 1'2,903,10 p. 100 Kg. Kleine veiling. Appels: Goudreinettten prima, 111427, A 111—23, B f! 914, C f 7-11, Stpr- afipiels prima 1' 23, A ï11621, B f 1316', C' I'll13, Cox Onanjei Pippan A If27, Zure Belllelileur extra fl 12, A f 912, B 1'79. C' f15G, Cburtplendu A f 18, R 1' 14, C 8, T;antiei Dora A jfl 7, Franslclbe Goudreinetten 1149, Westlaindslcihte Bel lefleur f 7, Grauwzuiur f 3*4, Dames Prince Albert 1' 37, Belle ett Bonne If 5, Koolapjplels f 4, Oonsib. d© Groot' f;34, Dulbclzure Bellefleur f'4—9, Rambour Mort'er f 35i, Prinoesse1 Notie f 35, Groninger Kvown 1312, Jacq Debiel f4 10, rood© Paradijlsapplels 1'47, Present van Engeland f 10, Blenheims Pippen f 9 10. .Nolprisaplpielsi 1612, Bismarck f3 4. Salomo f5, Hondsmnil f134, Bram- ley Siedling T3G, Luinteirscih© Pippian 1'35, Karmelieten Redmeitten f' 5—8, Fa- vorie.taplplels t 45, Reinehtie d'Or 'f' 38, Pommc d'Oranj© 4' 47, Zoete Campagne r 'f 38. Zoelte Armgaard f 39, Zoete Bel lefleur f' 36, Tuimzoefe f' 4, Zoete Rib- beling 1'35, Hoiismanszoet f'34, Gel- d'ersche Holaert f 36, Afval- en Kroelt- lappels 1' 13, alles per 100 kg. PerenDoyenne du Comise extpa, 1' 39, A 137—39, B f 3436, Br. Alexander Lucas extra 12325, A f' 1525, B P13 23..C #9—17, Br. Die! A #20, B #18, O '114, Br. Baebelier extra #17, A #15, B; #14, Br. Six extra, #19, A #17, Lis Daetieir A #15, B #13, Comtesis© de Paris extra, f 19, A #17, B #14, Noujwealu' Porteau A #14—15, B, #13—14, C fll —12, William Dudbeissie A #25, B #21, Leyhipont A #28, Zwijindreehits'clh© Wijn- pieren extpa, f24, A 1623, B #1419, St.-Remy A f 6, B, f 5, O f 5, Alexandrine Droillard #5, Br. Cladrgieian #15, Joden- pieiren 613, Josephine die, Moline #10 15. Maagdefleren 7, Bezy van Sbho- nanwien 37, Pass© Gramme f 7, groene Chaumontlel #310, bruine id. f410, Bergamot d'Etepieren f 5, Gieter Wildeman 310, Pondspleren f 37, Kleipleirein f 3 8, Brederode 611, Roem van Vlaan deren 136, Wintersluiikerijiem f 37, Wintleirloiuwfejes #36, IJsblouitjplexein #4, Kweeperen #514, afval- en Kroefjpkiwi #0,503, allies pier 100 Kg.; Diversen: blauwe Druiven #2536, Tomaten #48, Mispels #46, alle pier 100 Kg.; Noten #0.411,10 pier 100 sftulks'; Gyneriumpülui- men f 7 pier 100 bbs;; Chrysanten #15, Cactussen #1518, bledden per 100 )Pjo,t Hazen #12,34, Fazanten #0,421,07, Patrijzen 0,35, Eiendem f 0,100,23, wil de Konijnen 0,40, Kipplen f' 0,34, alle per stulc. j Groenteaveiling van 25 Ootiober. Bloemkool i'1,508, groene Savoye kool 1 0.602,90, rood© kool f 1,503,50, wittq kool 1 1,90, Bicierekool 1" 0,80, Andijvie 10,802,10, id. kriel #1,302, Kropsla, I 0.501,80, wittlei Komkommers #0,80, «tries pier 100 stuks; Spinazie# 39,Sprui ten #1115, Wiageraaarsbioonlen #7, alles p|er 100 Kg.; Wortelen f36, Rlaiplen ffi6, r rei f 8, Rammenas f 1,60, alias pier 100 ba,s; Diversen: blauwe Druiven #2931, Tomaten 'f 69, beide pier 100 Kg.Chry santen #14 pier 100 pot., Dhalia's #0,30 pie'r 100 afcukis; Fazanten 10,50 pier stuk. MIDDELBURG, 24 October. Op do fruitveiling dedlen: Peren: Louise B'onne d'Avraneheis 21 cc'enf, Bergamotte 3, Alex labree 6, jodenpjeer 6, Beurré Lebrun 7— 10. Br. Arein'berg 220, Br. Clairgeau 21, Br. Diiel 10, Galabasee de Tirliemontl 15, comte de Paris 716, groen© chau montlel 5. belli© de Pomit'oise 20, b©sa van Sclionaiuwem 312, maagdep©er 410, mannus 1, Mariei Antoinette .35, nou veau pioiiteau. 613, Josephine de Malines 7, Karei van Wurtemberg 14, eua'é 15, Gieser Wildeman 211, pondpieer 26, kleipieer 25, kw-eep|eer 2, dorotihfaa. royal 45 cent; Ap|p|els: zomerpiaradijs 47 öt., codlin kefiWick 2, honbstnuil 8, Jiaequ'ep leb,el 45, .armgaard 111, tante dora 2 6, Rood© Bakker 35, Groninger Kroon. 411. jgrauwzoep 2—8, graulwautur 25, tuinzoe't 8, lentsohe roodjes 46, zoette Uumzoet 8, lentsohe roodjes "46, sftjate öbllefleur 16, zure idiem 2—7, bismarek 26, bramley's seedling 8, campiaglne zoet 26, notarisapiplei 10, pippin konings 4- 6, j)i|pipin Ribstpn 3, present van Engela,nd 2, goudreinetcte 311, zoete rïbber 58, stpra.ppiel 716 oent, alles per Kg.; toma ten 215 cent, black alliciant© 2737, frankenthaler 36, wittei dr.uiven 2832, msiptelsi 35 cent# pileis1 per Kg-neikmieloe- men 27,a, nanasmcloenen 3x/25, Suitóer- mieloeneii 1D/2 oenifv, alles per Stuk'; mo ten. f 1,501,63 pier 100 sttukls; aiardia,p|pe- len: blauwe eigenheimers 50 bent, Zieieiulw1- seihte blauwe 75 ooent„ beide pier 25 Kg. MIDDELBURG. Veiling: Veldsla 2— II cent, spina,zie 911,- p|oslt'elein 1920, wagenaars boonem 13, suikerboionen 13, stokpirinceBlSie'ïPi011611. 818, roem van HoL land 1136, spruiten 714, witlof 10— 28, koolrapen 23, wijnpieem 2, peen 0. •jxien 12, kroten 12, witte, kool 2,.eent, alle® pier Kg.; pieen 44!/2 cent, rapen 2V28- k'roten 1JV2, jned 21/201/2, sel derie 1D/2, pieterselie V2, rainmenaB IV2' 2 cent, allies p|er 'bbsi; savoye koo'l 1 3 cent, rooide klooi 13, btaere kool 1_2, witte kool 2, bloiemkoiol 210, andijvie 1/21, klroplsla, 1, komktamimlersl 2 cent, all© pier stukchrysanten 7 dent per pot Roofdieren en wildstand. Men heeft ervaren, dat, in tegtensteffimg van wat men Vroeger dateht, een krach-; tig© londerdrukking, zbo mogelijk' jiiitroeien Van roofdieren, den 'wildstand niet ten jgoiede komt. In het jongste verslagf.Van den Planten|ziekteku,nidige.n Piionsit wordt over dez'e Irwestie pien schrijtvtep vlanfieien zleer btetroiuwbaar ,natu'u|rkenner gcphbli- Heeid., ,van den inhoud waarvan waart Kfchij'nlljlk .velen miet belangstelling, Zul len kennis nemen. Het badioieüdlei echrijtvlpn Isuidt afc' Volgt: Toen de Elspseter hfasschen in of kort na den oorlog in andere handen wareln overgegaan, hebben de nieuw© eigenaars zich gehaast een geduchte opruiming te houden onder de vossen, die zich tamelijk' ongestoord in het gebied hadden kunnen vestigen en voortplanten,. Rieeds dadelijk werd toen voorspeld, dat een ztaoi radi cal© uitroeiing aan denwildstand mie|ti ten igoed© gon komen. 'En inderdaad, reied^ na eenige jaren begon heitbestand! aan hazen en konSjben op .onrusthtereadle wlij|za af te nemen, niettegejnsjtaandle het efehjerpla toezicht ■strooperiji. Blij| onderzoek bleek .een besmettelijk© Ziejktle ondier deze knaag dieren te heerschen. Toen iDorinutetrldetn 'die jachtliefhebbers zich het argument van dien natuiuronderZoeker, nl. dat de «taof- dieren in de eerste; plaats en voornamlellijlk' die zieke en zwakke individu,etn vlerdeilgeij en zoodtoende èn het uitbirekelni van bte- staiettel'ijke zielct'en vooiklolmleln èn dlaor een selectie voor'Verbetering v'an d|e 'kwa liteit van den wildstand Zorgen. Dloor schade geleerd, beslotep zijl de proef 'eena te nemen en voerdeln weer een .paar Vos-, eenfamilics in hun jachtgebied in. Het qesnltaat w,as verbluffend'. In korten tlij'dl kwam dc ziekte tot staan, verdween Idaari na geheel en de wildstand mam Spoedig op verbljijldende wlijjz'e toe. Natuurlijk moet men de roofdieren zich niet tob igx heit cindelooze laten vermqeirdienenimjaatrl gei woionlijk zloirg1011 deze daar wel'ztelf voior. Elk» vos, bumsing, herem'elïjjn, ©na. hejeft een vrijl groot jachtgebied, waarop hij| geen conourrenti© van soortgenooteln Iduldlt Hiieraan kan als een pinlder geval worr dien toegevoegd, dat de vijtvters en plijlppa Van die eendenkooi te Itekkierkfork weaie-, ten van viselh (ook palingj), iniettegen-, staand» de daarboven neisteleinde óallscholi vlcrs er voortdurend in viSschen. In eeln: plas in dien Kloedood! bijf Rotterdam werd aiile paling langzlamerhand ziek en blind, tolein ,de stadsbebouwingz|oo dicht waa genaderd, dat geen vogels er meier duirï'i d|en visschen. Toch was het wat-er blij'kan'sl flora, lentomo- gn miclro-fauna niet ver-1 ontreinigd. Wijlu uit fonteinen. Tijkliens het vanouds- gwiei'd© druiven, flcest te Marino heeft men vcrschiliiendfei fonteinen in de stad rooden wijln latejï spuiten. Djuizlenden menslchcn vej'drongien zich mleit gla,zien oiml.lhet kostbare nat pp tg vangien, en ook -uit de omliggend© fetrelcle» kWamien de bewoners in huin schilderack tigei Heederdracht naar Magino om- hat wijhfeest bïj| te wonen. Eerst werdi teeml jproclessie gehouden, waarbSji- in helt wit gekleede meisjes druiven nie,erleigden bij hwt Madonnabeeld. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN O-otober: i 128 Goes, afbraak, Dfe Wilde. 'November IJ Ov'eizand, huis met erf au bouwland, Bleth. 1 6' Goes'. 6 perceelen blouwlaud, Jankers; 9 Dri-ewegian, 3 'hui-Zen, <emZ. met Jibkw1» en weiland, Oiete. 21i Goes, woonhuis, Verbist. C.adzand', liofiateide, Verbfet. In plaals van kaarten. Ondertrouwd M. VERBEEM Ez. en J. R. LEEMP0EL. Huwelijksvoltrekking 9 Nov. a.s in de Parochiekerk van de H. Maria Magdalena. Goes, 26 October 1933. Korte Kerkstraat 10. Heernisseweg 8. De Heer en Mevrouw VAN WERKUM zeggen hierbij dank voor de vele blijken van be langstelling bij de geboorte van hun dochter Elly. Heinkenszand,250ct. 1933. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van GOES zullen op des voormiddags 10 uur, ten Stadhuize de levering van Brandstoffen voor de gemeente Goes gedurende den winter 1933-1934. De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op n.m. 121/j uur, a/d Zaagmolenstraat te GOES van- en ten verzoeke van dhr. C. WESTDORP, verkoopen Een belangrijke partij schit terende AFBRAAK, afkomstig van de Indische Tentoon stelling te Scheveningen, w.o. Platen tot 8 M., groote partij Bad- dings tot 7 M., 4 x 4, 3 x 3, 2 x 3, een partij prachtige Planken, als Dak-, Kraal-, Vloer-, Schot- en Dorschvloerdeelen 10—40 c.M. breed, Rachters, Panlatten, Tengels, Deu ren en Ramen w.o. met Kozijn, voorts 200 Draadpaaltjes, Recht banken met gootsteen, Kippenren m/hok, 3 Directiekeetjes verschill. afmetingen, 2 Kruiwagens, Karwie- len, Slijpsteen, Dommekracht, Biels m/Spoorstaven, Stal- en Mendeuren, Ladders, Trapje, groote Schuttingen, Gresbuizen, Tegels, Hardsteen, Zin- Golfplaten, Etalagekast, Holl. platte Pannen, Dakramen, Triplex, Straat- en Metselsteen, 300 eiken Kinder balkjes m/moerbalken, enz. enz. Alles wordt, zooals gewoon, voet stoots verkocht. 32325-39 verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op nam. 2 uur, te Ovezand, in de her berg van dhr. C. Verbeek, krach tens artikel 1223 B.W., in het openbaar verkoopen: a. d. Hollestelschen weg te Ovezand, groot samen 31 Aren 73 Centiaren, bewoond door Mej. de Wed. D. Moerdijk. 32330-22 Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris. Wie niet Adverteert,— heeft geen recht op succes VANAF HEDEN per ons 18 cent. i$iv -te- Aanbevelend W. JOOSSE. 54 <2* ere 33 wormpoeders r. vG llli II en wormolie verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0.85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of na ontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortelboer. Postgiro 17039 Oude-Pekela. Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak D-E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan ziijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! Bn hoe hij over DE denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753- Vanaf 10 ets per V2 ons - 20 ets per ons en 50 ets per V2 pond. Ml VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT Modern ingerichte Boek-,Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zfln wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" I 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders B5 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij O verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. NIE Bureaux van Redac Telefoon Interloca; Bijkantoor Ml DDE GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Temidden der vele er deze weeik ook de crisis "bijDaladier, c da 1'eliastingVeAo.qging er niet door balein, o: liem. in meerderheid ten. en tuimelde met laagte in. Daladier mc keu om het herstel evenwicht em wijzen of politieilren tpesdsaaxdj dii da meerderheid Mea# tingverhooging is in te'er plunt geweest. 1 zuinig van aard en h>i ©moten haat.. Do «pip vette kluif der volksgi het grijiplen eoi liet dit den achter Daladier ®1( jjlartij, de rad. sop., groelpen, 'n paar ltle en en 29 dissidente leider Blum in den s van het kalbfoet bezeg scheuring in de Social 't oog pp de; internati de val van hst kdb'ini te juichen. Hoewel ni; xistische smetten vrij, wat gematigder dan meer op de natlonalisti den. Het wa,s dian spelletje dat Büjum m< den, door zich aan te da groepen. Gelukkig Sarraut erin geslaagd h'inet samen te stellei druppel water op het De ou.de, voorzichtiigei houden worden; missel nog iets gematigder zonder de midi oenen dieir probeerde te rp|ubt< len. waarover hij .als m 1 Hitler 'en zijn meid< nog uitdrukkelijker wij met vredelievendheid t zwipsendheid va,n 't w land. schijnt hem welsp dan ooit. Het referei wordt 'door Hitier reet vóór of' tegen da vrat gesteld, .al naar gejiamj goed- uit' afkeurt. Een men van het „derde E. den, yerwa.clht is gesti hoek van prof. Banse, dfechuwelijkisite wijze p voor den oorlog in z: vorm is in Duitadhlant •hen, al loopt de oiorjlo; nog op vrije voeten. K 'n verloochening van H hoek „Mein Kamp#" ,en ten weer de vrijheid var 't woord, dan marcheer in de goede richting. Verblijdend is ook da niet anet een herh'ewap'e dat er dan rare dingen sta,at wel vast! Da Ontw.apieningsteni eens verdaagd; nu tot derdag is daartoe heslc van Henderson, die de a sie ©T opi wees, dalt he,t h van meening was gewej der oniwapienings'oomfen voortgezet en dat een ventie opi den grondslag van MacDonald moeit w Da conferentie moet to einde worden gebracht zijn verplicht een oonvei die, zooals de oonf'erent: sloten heeft, een helangr. dering zal moeten inhoi ningen voor een latere het doel v,a.n nog veider ringen. Indien de oonf< langst of' uit geib'rek aai mislukken, zoiu dit op ee: komen. dat de staten, dis tie deelnemen, niet hier plichtingen te vervullen tie zelf' reeds in vorige b aanvaard. Geen regeerin Kjke verantwoordelijkhei eigen volk en tegenover willen nemen, want de tieke gevolgen van zulj zouden ial te ernstig zijn van den Volkenbond e yan den wereldvrede. Ii de .algemeen© commissie da en la.atste phase van moet ga,an. Wij moeten van harte derson slaagt de eonf'ere einde te brengen. Blijkt mogelijk Duitsebland t brengen, dan zal de anii leren van de weermacht ■zijn hij de voornaamste

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4