i mm CHE COURANT DONDERDAG 26 OCTOBER 1933 (IN HET KRAAIENNEST 1 GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI laar ter plaatse is teer se® hooge hag1. meldt ioae diat de-bam.» •se Co. .alhier, aan haar reirc'ulaire heieft gezonden eid Wordt, 'dat zij geen 3ors.é:airoe z'a-l aanvragen, :g en met instemming .der lerders faRlisseimiemteiaian» igeda.au. De inbeidrij'totelling van in de gemeente, zal, bie- lieme omsltandighediein, a.s. HUT n.m. oiücieel plaatsi stijg weder Ihioiorplb men (bij san ttlela^erUehting op de lenge®, do,or tbiert- Stadhuis •s te bleiiobten. Kamer van Koophandel. an de. -.Kamer v.am Ko opr eken voor de Eeeuwsohe g voor .aan de ^ierik'zee-: vereeniginjg eiem bij'drage (f80 voor een tie houde® 23 November tot 2 De; -elt verder vooraan de Verbetering en Uitbnei- dzen en liet Kanaal door oor ha,ar pro|p|aganda een enen van 50 °/o der hostiën a van f 100, en tevens ,oim igen aan de motie, aange.- Igadering van 17 October, ster dank wordt (gebracht ■e ingediende WetSjontwleirp zocht wordt te willen be- it ontwerp ten sjppiediigslte erheven en met de uitvoer 'gemaakte plannen weldra ge®. i en bb,ol verbinding. enkele waken geleden is .6 Raj.'lïSwIaitierstaat, nu de éfbbofen in gebruik.' Zijn img brenlgen in de Verbim!- Walsoorden. Hat blijkt e b|eisita;ande aanlegsteigers door inloophavens. Dez'e vorpeni izijln te Kruiniinge® plolder. Tegen dit (plan is lans-wieiert en Walsoorden rzeit, 'geboden. Na,dat reeds sen vergaderingen zijn ge-' Tgisteravond ie|en -openbare ate gehad1 te Kloosterza/n» en 'door het Zeeuwseh- jlenaomité. Aanwezig Was e colleges van B. en iWu» Van ,de Putst, het oucL' Lookefieer, hielt lid van heer J. A. Van Rompu, ers van d'e Kamer van Eierneuzen, enz. va,n igenoemd ©amité, die liiiigs, burgemeester van omde dia laamwezigen en1 van hiet 'Comité: blevor» «conomischen blo.ei van .soleerde "Zeeii'wsch.-Vla.a®.- jlgUWE COULANT '1 -deze vergadering, die per- den dr. A. van der Poel ook o,pi deze isolatie. Daar-. vsch-Vla,anderen recht op ding SluiskilGraauw .an Bong,a,erts). Dit sluit Bmbautische plan: Dintel- loomW-elstersch-elde. Diit oplossing van de kwestie rbimding noemde spr. bij Meer dan 100 jiaar is :g en Den Bosch dool g.e- erlangéins van Wést-Bra- ka® Spr. tot Zij® blijd- dat heb ontwateringska- irabiamtj, dat voor de om- sendaal grootte verbetering poedig za lfeomen. Er is hoop vvettigt, dat we de va.n het kanaal Dintelsaa »omWe-atersebelde zullen d'en breedte opi het groote kanaal Sluiskil—-Graauw. zijn de kansen aanwezig idie industrie. Op Wjalche- veland waren die er niat ana-al door Zuid-Bevaland .e zich niet ontwikkelen, .anderen kan en miag geen met een splaelgqedver» net een sp3rigoedi-inlK*ctel- aent dat het (plan inloop» erkpiolder feitelijk al Wa rt bet wel niet tot .uitvoe- g Zatte de heer Lotektafieier nieuwe f'errybootc® inloopt» maken. Nu kan men ba tegen de gelpïojeotieierdls au dit niet beoordeelten), ■schuwde toch ernstig tegen men door deze onzialiga inloophavenis oipl zichzélf in heeft mat vuur glespgeld. belang heeft het algemeen 1. Sp'r. toonde zich in tee fc den spreker dr. v. d. r van varbtreedipg vla® bat id-Betveliand. Ook dit noearut en, aen lanidsblelaiig. i ging .tegen dit betoog orp in. Er is geen actie ga- i inlcoiplhiaven in hat alge- beigen heit pjlan P|erk|pfc>ldler ie verbreetding van heit ka*1 Beveiland moeit niet kom'en bat gaat om een natio» atdioniale oplossing van da andBelgië. Ze mag ar. aja heit buitenland afziet Lïng in .dezen. S|her va® HontenisSe, dhr. wees ar op, dat de verbin- -Walsoordten steeds best pee-rd. Gaat men nu stel» doolr Anloolpbaivens dan ajti© bïj mist of ijsgang. De e verbinding beteekemt wei- at men te Walsoorden een en en niet in een afgelegen: ook goedkoojper zijn. Ook iiaanse pleitte voor felen in» WiaDoorde® qp praotisohe f Au giasstal. Het jaarverslag van de AT|g. Riekcnka- p in Indië, wordt in tropen en moedor 'pi beSehouwd .al's de grootste bron van ■jet en vermaak die er tor wereld bo'rtelt, 'Cleen -Zaak die zooveel gelegenheid tot (loolijk Icomlmlantaar alls dit verslag. Dp langvingerlijl en de zorgefioioishiejid ,0en spmis Zulk gigantische aimetin'glen. (f zulke a.briormalle vioinmen aan, dat Zij Ou lachlust onw(aerstaianbia,ar opwekken. 0;ok 'dit jaar is het weer raak geWefestl Men wijst in het hlijlzCnder op het jelaas van 't ergerlijk sloome ondea'zbBk1 jaar de verduistering van f 231.694.10 tij het vendukantoor ;te Ambon, de .onlvier- O,atwoordelijibe 1 lujdlithartdgheid blijf den aankoop van een. slechte 1 (miaa|nld' ^ebpuik1- ten 'gimtgrijp.eï van f 16.705,-97, de- ge durende vijlf jaren vlo,ortge|Zettlei v(e|rlduis'- teringen ad 120.000 Idoor een Djaksa, do laakbare onverschilligheid bij de invor dering v.a,n een schuld van 16474.35, de kinderlijke verklaring met betrekking tot de verantwoording, van 3000 d'oior pen landb'ouwcionsu'ient, de averechtsche. op1- vatting t-.a.v. tuss'chentijdsche verhooging jan contractu'eele prijzen, 'de kalmfel be lasting met betrekking tot verduisterin gen door dessahoof'den, de dro,evigb laks- leid t.aw. de fraude bij een railbaau- tedriji van het hoschwezen, de goeidpra- tedj van onvoldoende dijUgentie blif d« in- qiectie. van een militaire kas en ide uitierslt zwakke argumentatie ter Verdediging' van gevallen van pntduikinig vlan de voor schriften t.a-V. die aannemingVan nieuw personeel. Op de onbeZchaamctebe wijize werken de ambtelijke kringen de Bck'e'nk'amicir tegen. Brieven van haar ontvangen wor den tpas na maanden en niet eerder dam na herhaalde som|m|atie beantwoord. Om ieder geval Van belang jbouwen daders, (necLepli'chten en vriendjes een nnluur van li* verzet. Hoe erg het moreiel ,g|e- yalrt is, blijkt wpl uit het leit, dat B -jiettegenstiaanide de verZwijiginig' en vter I Icrm'elijking, de Biekle-nkaltnteï- achter 786 gevallen van onregelmatigheid kwaml. Men vraagt Zich met Verbazing af waarom- ol e-r niet etrengep opigeftedien wordt ,en waarom er zbo naatcfetig. ge zwaaid wordt m:et den imlantel der liefde, iWat voor belang heeft het ambtëinaaxs- borpe er todh bij, dat de verkfedrlde ele menten besch.eilm|d worden Moet het zoo niet van kwaad tfot erger ikomen i iZiet men dan niet in, dat het gehetelte fjesehavingspeil naar beneden geelieurd Wordt, wanneer de maeninlg post gaat vatten, dat Jjpt heel® jkoilbniaal geval letje een spell van Robert, en Bertram', van diéf! en diefjes maat Is? O, mloc'ht tminister QoJijln de sterks' inannentraciht hebben om1 dien Augiasstal te reinigen. f UEEKDJIK. Dhr. Locketfiear zou ook gr.a,a;g de in- loolrhavan te Wialsoorden zien, als 3ia,t mogelijk' is. Mia,a.r spr. noemt de actie Van „geen inloophiaven" een icmzalijge aatiei. Ook betoogt öpir. dialfc de grqo.ta 'if'erxy'bloo.tj noodig is. S,pr. ooncludeertöbaak dei pn- lalige aat-ie Itelgem inlooplhavens'. Andersi hopt ga gevaar ,-dat ge niets krijiglt. BurgemeasiteT Daimbbiciy betoioiglt dat .als er een inloophaven mOief lianen, dit te iKialsAOrdein mloet zijn. yan veel g!r,ao,tier felang is echter d-a verbeteringi van hleit wegennet in Oost-ZiaeUwlSch-VlaianideMn. Dhr. v. d. P.uitte verklaart als vertegen woordiger van die- B..-K. Kamerfractie de besprekingen mat groote aandadhit te heb ban gevolgd. Hij hoopt dat men heit in G.-Zeeuwscb-Vla,anderen ©ene zal Worden opldait men met iets reëels naar Den Haag Iran gaan. De vergadering werd daarna geslote®. Die rogge-smflkkel. iWat igiebeurt -er, aoo vraagt het Dagbl. V. N.-Ri\. met de clandestien ingevoerde iroglge'? .Wat moest er gebiquren imlett die tachtig ton tarwe die dezer dagen in O. Z.-Vlaanderen in beslag ogenomen zou ïïjn en waarover men in kringen de|r Brisiswetten-uatjvoerdlers molmienteiel ten ah gemeen stilzlwlinlgen bewaart? Is er hier sprake van een këttingsmiolkkélhainldell, dio da rogge naar D|udtschland Voert om' Ze daarna weer uit te voeren via Nwdlelrland naar België (omldiat de invoer in Neder land verboden is en slechts die; doorvoer is toegelaten), voor het opstrijken van de liooge DiuitsChe invoerpreiniel.?, Intusschien bestaan -er .zleer «nnSitiglei vlelt- teédens olmtrent eep. kettiiigsmokhelarij «tót vertakkingen tot Ver in fWiest-Europa, faarvian men tmloeilhjik kan Zeggen, dat 2Üj ien kop ingedruikt is sedert d® hteren van la Tarwe- en Meelcentrale het land bte- ïaden de W«st«ï-S:c!hialdie .affis detectives bcjao'chten. Da rogge-,aanvoer is in de Antwerpsfcbe hav'en nog steeds Zoo groot, dat reeds da gen achtereen rekening giehouidien -werd tntet een te verwaichflen regeringsbesluit tot heffing van een invoerrecht y!an 15 franc per 100 ikilo. In dte AntwerpSclhe haven valt vhln het Hnokktelaftji-bedrijif intuSSchen niets! te htespenren. Obk de rogge, die voor de Ne- telandsche grens 'bestemd is wordt op hormate wijze naiar het binnenland ver voert vanuit de haten. De rogge gfaat door verscheidene handen, voordat zij', ovfe|r •fe grens komt. ^Het vervoer teor de smokb'elqiïj van hit Antwerpen gebeurt ook aan li® haVeln teo .opvallend miogellijk. ,Wie Verwacht, dat er in het Sib'erië-doik, waar het griaari gelost wordt, iets te bëspleJurern Zou zijn van vrachtauto's uit die' grensstreek, zal te er niet aantreffejn. Eln toch kPmh hier al de PoOlsche söifokkelrtoggei aan, Waarm'ade thans de bona fide (gnaanhaainilel ia Nederland zoozeer gedupieferd wolrüt. In Zleeuwsch-Vlaanderen h®eft mlein er «ns nog op: gewezen hoe de rc,ggieöm(oik- learij! ook thans noigin Brabiaint kp(n voortduren. Er heeft indejrjÜjld in Jgiroote streken van Brabjant .geen invelntarisaftte dier roggetéelt pilaaitls gehad, zlooals apl de (kleigronden geschiedde) bijl dei ZkicuwscIiö tarwie,-boeren. De rnggetvmftadlen niet bekend e|n op dc|Ze w^ijzie kaïn- er in Brabant hleel wat buitenlandsch® rogge ter dienatureerirg aangebbdlen woirdien, het- 'geien in Zealand niet mogteCljk is en da,air- m!ee is f 3.50 pier 100 Kg. t® verdienlein. Hiet is evenwal de Vr,aa,g of '.uitsQuitlenld om deizle reden rogg® in Wet land gesmokkeld werd. Biudtenlands'che roggel kan ook aan gekocht zlijln door bloemfabrieken, terwlj|2 jni0.ii Zooals gezegd ,ikan trachteh dojqi' ,slmokk!eIai)iji a.an de Dluitsche 'grens aldaar die hooge .uitvoerpramie te Welmlachtigen. Htet is ons nader gebleken, al'dusi gje- noemd 'blad, wie Zoioial tnieadedien aan hiet vlervioer en in (teonriaad honden van de ge- Btaokbelde rogge in ZaeuwSch-Ylaander ren. Dlaaronder bevond zich o.a. hët IIul- gtersc'he gemaenteraadslid E'. P., een niet- graanhiandelaar Blij, wien een twintig a dertig ton graan in beslag genomein werd, .alsmede nog veltechillenda ondiere erkende graanhandelaars- cm dan degenen, van wie Wijl reeds in helt midden der Vo rige week melding jmleakten. ËinkteCe er- klemde handelaars zlijh thans geschorst. ;W,a.t thans gebeurd is ten aanzien der tioggesmlokkelarlj' hebben wïj| sjl veel lan ger verwacht. Wjij' waiarsehuwiden daam- v,oo'i' reeds op 12 September. De 'Niedar1- landsclhe overheid heeft niet gielluistterd naar dit vermaan. De toestjand bleef sinds dien dezelfde. In gehiqel Oost Z. Vlaande ren beschikt de NedeirlandSeWei dotuanle o,ver één boterboor om na te gaan wat er doör de blotersmjokhëlaars wordt luitgevoElrid. Hoe kon de Nederlandsdhie doiuahe daar mede voldoende qontroCielerien wat de bo- tlerexpiorteurs oven d® grtens brachtien? ,De achting voor het wettelijk gelzlag Weeft aanmefkeljk' ingeboet doordait w!ij zelf de smokkelarij naar België in de Wand werkten. De grofste staaltjes van fcloterslmloikkélarlj Ziet imfen -oiok' op dit Ooganblik nog gebeuren. Opi 20 October j.l. verwachtte de Belgische douane te B|alZaete de overkomst v'an een Vracht auto m»t bloter iu.it Zeeuwsch-Vlaanidoren. Dia c'omlmlssaris van politie te Selzaietlë, verschillende douaniers en gandarmten, few,amen de bewa.king versterken iein over dien weg werd een staaldraad gespannen waaraan ©en rood licht werd öpgehan,-' igen. De vrachtauto reed dioor de afdae- lingi Schietende politie heen tan verbrak ook 'de staaldraad. Maar de smokkelhandel is van nu ,af dien kop ingedrukt, vefklaart het Haag- schie eorrespondentiebureau. Zieeuwseh- Vlaantferen lacht om dergeffijke verkla- rimjgien! 1 Arila-ougieluk «pi 'den leiilschen weg. Maiind|a.giavond werd aan de politie ta .Wassenaar kennis gegeven, diat er eiem ern stig ongeluk gebeurd was op iden Rijks straatweg bijl de Maaldrift. Politie', zie kenauto en gemaemte-iarts' gingen er heen, en het bleek dat «en auto, hesltfuurd door van der |Z|. uit den Haag, die in groots vaart1 in d« richting den Haag gerddeml, en zoo verschillende auto's' glepaslacjeiid was, de flauwe Wacht aldaar niet hald genomen, imiaar üiroa 35 mételr dodr| da berm van den weg, wa,s geraden, tegen een ttoom gebotst en vertelgelns in de1 sloiot terecht was gekomen. De bestuurder had bttji die 'gelegenheid op .zqer gevaarljpre wijze den auto „gesneden", waarin Prins Hendrik en z'ijin gevolg za-teni. Prins Hen drik liet stoppen, en 'bëgion onmiddellijk de passagiers uit hun gevaarlijke positie te verlossen, zijnde meij. Rj. .uit ,'den Haag, die verstehilllende wonden had qpgielaopien en een arm gebroken. Van dier Z. was lejr melt lichte verwondingen afgiökdlmian. Blei- den zijn m'et den Boode Kruis-auto' inaaj; het ziekenhuis aan den Zuidwal gebracht. Uit het onderzoek is gebleken, dat van der Zi. dronken zou zijn geweest. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De auto is, na uit de etoot te zijn gehaald, in beslag genomen. (Boer een trein overreden en gedood, Dinsdag waren aan de lijln de Klomp:— 'Edie drie spoorwegarbeideirts .aan het wien-k. Dbordat juist een sneltrein passeerde bfe- merktpn zijl niet, da,t van id® ainderei zfijlda 'een goedeiranthein in aantocht was. Twice konden nog bijtij|Is op zij springen, maar de derde, T. Hardeman, werd dooff1 den trein gegrepen- Hij! was op: slag cfoadi Hardeman was gehuwd „en vader van drie kinderen. D:0°r een auto overreden en gedood. Dinsdagavond is icen S^-jarig: kind in de Haartemlmlerlie|d«stra.at tie Haatrljem 'Itoor een Voor een ander itectrtuig .uitwljl- 'kenden auto van den geimtemtie-reinigimgsl- (lienst overreden en gieidiood. Het lfijkjel is naar het St. Ellizabethsgaslthuis gebracht. lEergistermiddag is de 60-jarige M. v. d- Wegen, die op «en weg Wijl Maarhieefele fietste, door een auto giegreipjen. Die man werd den grond geslingerd iein liep' le|rn- stige inwendige kneuzingen op. 'H&j! js |k|ort na het ongeluk overleden. Du ongeveer 40-jarige lijnweTkrp.1 Yerhagen, wonende t« Tilburg, is- gister- m'orgen op- den spoorweg TilburgDien Bosch door een los'se locomotief gegrepfen en op slag gedood. Die man la,at e'en Vrouw -en een kind achter. Branden. Dhor onbekende oorzaak' is brand uitge broken in de boerderij: van dein landboiuwet' Intelmans te Swalmien. iVVoonihuis, sehuuir ■en stalling Zijn afgebrand. Die inboedel kon gedeeltelijk gered worden. Die schade wordt door verzekqring gedekt. Te Zaandam is eergisteravond 6 iifur brand ontstaan in de stlijfselfabriek Fran ce, Oostzijde 357, van de firma H«m:- m-elder, voorheen Paulli Avis. Het perso neel had reeds dlei fabriek verlaten. Een voorhlijiganger Zag evenwel «en Igloeid voor een der dakvensters. Hij! waairi- ischuwde direct de brandweer, die te in slaagde de fabriek te behouden, zoodat alleen d-e goed«renvoon1r|aad door het ibluschwater heeft geleden. Verzekering dekt dei schade. Ongel likten Wij het ossen van rails. Op de staatsmijn Maurifs is de ploeg baas Ji. M. Muetjrs, uit Geleien, op htet ypoorwiegemplao0ment Wij het losslen van rails aan het achterhoofd getroffen doom een van een wagon valtendle rail. Hïji kneeg een schedelbreuk! en een lialswer- yelbreuk en is tengevolge daarvan on- milddtel'Iij'k overleden. M. was 36 jaar ien vader van vier kinderen. Vrachtauto te water. Gisterochtend is een met melkbussen geladen vrachtauto van de firma. Verhoef be Montfbiort, die over de ophaalbrug te IO[udewat>er reed, daar de c'hau'fïieulri, G. V. Klats, waarschijnlijk' door eien deïbet aan dia stuurinrichting Wijl het nemten van de jjiodhlt Olostenïj'selkade den a,ut|o niet kon houden, den pJbel ingteedem. D|e chauffeur werd gereid. G/ed'uirende ©enigen tljld was de scheepvaart ter scheepvaart ter plaatse giestnemd. Verdronken, Gisteravond is te Vinbeveen d© 70- jarige alleenwonende Groen in 't Would Hoor dia duisternis misleid te water gé.- raakt (en verdronken. Het l'ijik is opge haald. Als de inushiis ontsteniid is. Gisteravond kreeg in zijln woning in de De Cionstant-Blebecquestraat te 's-Grawnc 'hagie de 24-jarige musicus L. van O. on- leenigheid met z'ijh nidhtje, de 22-jarige M. van O. van d|® GbeVerneurlaiani. Die twist liep dermate hoog, dat van O. een tafelmes greep en daarmlede een niet ern stige verwonding in d,en "linkerschouder tdebracht. Het nieisje is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis aan dien Zluidwal, waarheen Zij door den G.G-JD! was vervoerd. De musicus is in den knop van den nacht door de politie aange houden. Conflict tussolien raad en burgemeester. Bij den aanvang van de eergisteravond gehouden raadsvergadering te BJ!sselmond(e heeft, naar V.D|. meldt, de heer C. in hei) Veld' (C.H.) den burgemeester Verzocht, in verband met het feit, dat door mr. v'an Trigt een klacht wegens vafcehheid in ■geschrifte was ingediend en media in Ver hand met zijn beleid van den l'aatstfen tdjd, het presidium1 neer te leggen. Toen da burgemeester hierop, Zonden) dien splr. te beantwoorden, de notulen aan de orde stelde, verlieten 10 van de 13 raadslieden onmiddellijk de vergadering. jSfahts twee a.-r. raadsleden 'bleven Zitten. Eién raadslid was afwezig. De vergadering werd hierna Inbraak in men Pastorie. Gisterennacht, vermoedelijk tussolien 5 en 6 uiur hebben onbevoegden zioh toe gang verschaft fot de R.-K. Pastorie te Wc-iZtoiblokkerdoor veirWre'king van een raam in de serre. De inbtekers zijin z'etejr tirutaial te werk gegaan en hebben alles overhoop', gehaald, alle kasten en bureaux warden opengflbrokfen, d'O'Oh' de buit bestjond slechts iuit een trommel, inhoudende on geveer 'f' 25.De trommiel is lalter in d'e onmidaellijke nabijheid yam de kerikl terug gevonden. Voorz loover Wekbnd, hebben de inbre kers kerk en sacristie ongemoeid geladen. Da pastoor was afiwiezig, .alleen de ka li ©laan was thuis. SplMrwegrail op het haa f'd. O'pl heit sploor'wegempiaeeimieiiit vain de staatemijm Maurits heieft d© 36'-jiarige ploegbaas J. M. uit Geleien bij het loslsen van rails een daarvan ojl het hodfd gekre gen. De ongelukkige 'kreeg- eien halswer vel- en schedelfra.etuur 'en was op Elag dood. Hij laait een weduWe met vier kin deren achter. Overval met beraoving. Kort na. middernacht is gisteren in de Miehei Angelositriaat te Amsterdam ©en dama het sLaohtof'fer geworden van een brut alen overval met berooving. Da- bewuste dame li«p daar in 'gezel- schiaj! van 'drie piersonen; haar echtgemoiot, di-a mét ©en anedren hiaex voorop lie|pl, tieir- wijl zij zelf met de eohitgenoote van ger' noemden heer de a-ohterhoede vormde. Plotseling tooaid van a-ebteren eien man opl liaar -toe ,die haar met ©en kraebtigen ruk v.an baar handtasöh, di-e «einig klein geld. sleu'tele' enz', inhield', beroofde. In de consternatie, die daarbij 'Onitstond, wist de dief opi e.en fiets te qpringein, die Wij leienige honderfein meters verder weg wierp. waarna hij Weenen maakte, öfeehoon nog enkele pierspnen', die ap ..hiet .tumult waren komen toeloiopiee, den vluchteling a.chterna zeitten, wist deze te ontkomen. Het 'W-aggelwtorpien rijlwiel is d'oior ©en bur- gar -aan het bureau Overtoom ged©poneielrdl. De politie van 'dit bureau is er tot 'hu ta® niet in .geslaagd, den dief o,pl te sjpnxreni. Vliegtuigongeluk in Zwitserland. Opi het vliegveld Van Dübendorf is jgiis- tiermiddlag eéh 'particulier' vliegtuig van het Engelsche. type Puas-Moth van «en littogt'e va.n 80 a 100 M. gevallen. De be stuurder Pinnez' uit Berlijn en «en ar beider; die op htet vliegveld stond eh door hiet vallende jneöbel werd! getroffen, zijn opi slug (ojeidqod. Tegen de bandieten. 'Die politie te Chicago beschikt over een tuighuis vol machinegeweren. Maar zij heeft deze wapenen tot dusver nog nooit -gebruikt tegen de gangsters. De hoofdciomlmi'issaris van dien geheimen poli tiedienst hééft voor ©en comtmlisisie uit dien Senaat van Washington verklaard, da|t dieze wapenen enkel waren aangeschaft torn ler den schrik bij! de misdadige te in te brengen. In antwoord' op deZe tnede- dieeling maakte senator Copeland die .op merking dat dit misschien dan ook de reden was, waarom ide bloeven van Chi cago Zoo wieanig ©eilbied toonden viool do politie van de stad. Dlaaropi a-ntwioor- ■die de comlmlssaris, Schumacher, dat er .geen enkele w©t te ontwerpen zou rijn, die het aan de bandieten onmogelijk zon makein, zlich in het bezit te stellen van Vuurwapenen. Voorts betoogde d© com missaris dat h'ij' «en tegems[tander was van het op beWf'te v.an goed gedrag Vroeg tijdig vrijflaten van (vleroordeelden. Z-ijh opvatting is hiet, dat wanneer m-en d« 'noteven eenmaal achter slot beeft, h'iji hen daar .ook moet houden. De l'ijinc president. Mdehado,de- door .een revolutie van hot bewind verdreven president-didtaitoir vlam Cuba, ha.d ,naar .uit die bevindingen Van een onderzoek ten pvorstaau van eein Sjenaatsöomlmis'sie te W.aishington blijkt, 9,000.000 "dollar gelicht Wijl "de Cha.se Nationaal Bank, en dit geld voor privé' IdqeJieinden bestemd, offe'dhoion dat gelid he|m| niet Zelf' toebdboordie1. Ecu graiite zakcnvlnjelit. Dei vlieger H. Shia.w, vërf|e|g|enwio0Tdiigeir v-an de Asiaifto Patnolelum Cy., is «rgistie- rein van Croydon vcrlrokkein ojpi «en zakbn'-' r-eis, die ongeveer 50.000 mijlen vlietgems zal vereisdhen. Zijn doel is verschillends 'filialen en afnemers tie biezoeklan. Hij' 'gaat ©erst naar heit Verre Oosten, tot Sjanghai en Hongkong, vervoligienis naar Australië, 'dan naar Durban in Zuid'-Afrika en lanlgis 'dei Afrikaanschie Weöbkuigt terug naar Eln- géland, waar hij' tegen het "eind van Fe bruari weler ftiuisi hoopt te zijln. Hij wordt alleen v.an e.em mecanioien verge zeld. 1 Henry Shaw is iemand van bïj'na, 41 jaar oud, dia in den qorliag drie. jaar lang als vlieger gediend heeft.-en daarna in 1919 hij 'dei Airco kwam vqor bef invliegen Van toestellen. HSij'1 io|p|ende i-n dat jaar nokr den verkeersdienst cpi die route LondenParijk Thans is hiji leider v.an da flifdaellijnjg vliegweZen van ide -Shiell Mex. D» vliegende dokter teruggekjéerd. 'Onlangs lhe|bb«n wij meagadeeld, da.f dr. Sonttar. eien hferaemd Lo-ndlenjsöb chirulrg, pier vliegtuig naar Bombay was gegaan om «en opierialtje. te verrichte® qpl prmi^eis Ram Sahehla van Neplal. Thans is Br. So-utitar m-eit zïjln verpleegster ,p|ex vlieg tuig in -Engeland teruggekeerd. Zij' 'haid- dein die 12000 mijl na.ar Ejqgieland zonder ongelukken wf feigenisilaig iafgelegd. maar ©anmaal dn Etnigeland dwonlg de miistf idan vlieger ft Penisihurt in Kent te dalen. De dokter en da veirpfllee|gs|fex ginigem (p|ar auto doo-r na,ar Londleln. r 1 Dr. Ohailis, di-ei ooh' meiagekomen was voor de niaroosei, 'kle'ert plar sohi(n| terug, van-wage hét- glroote tgelwlieht -der instru menten. 'diie hiij1 onder zijn 'beirus|tiing baa'ft. Bet gezelsiehapl was 17 Se(p|tembier uit bonden verftokbem en is dus ruim vijlf weken Wieig gelwleeslt. Een kruiser in aanvaring. D'e 10.000 ton metend,® Araerikaansch© kruiser Chicago is- gisteren op eenigan afstand van San Francisco in aanvaring gekomen imët het Engelsche malischip Sdlverpalm. Nad'er wordt gemeld dat de kruisen' ernstig beschadigd moet rijta- Begeleid door een torpedbbo.otj.ager is hélt schip' op we.g naar de kust. Twee Zee-officieren worden vermistean ,and«T officietri tem fvten-'- scheddene leden van de bemanning zljfa ernstig gewond. Oude Nederlandschc innnteu gevonden, (Blij! vefbouwihgën te Bergamo heeft lm(eh een aantal 'gouden en zilveren munfem uit de 16e eeuw gevonden, pn wel goudöh munten uit Nederland, Polen, TurkSjfe en Portugal, zilveren GenueeScbe daaldjers fen Pauselijke geldstukken van Clemens V1JII. ple gezamenlijke Waarde 4«r gevonden munten bedraagt 10.000 lire. Eien musenjn-dieiaangelioudeu. Die politie' te Straai.êh'urg hbeft 'den uit Dresden aïkomstigen 39-jarigen Robert Frankel gearresteerd en rijta koffeirs, waarin Zich 65 uit het kasteelmufe|au|ai van Asclhoffeburg gestolen etsen Vain Riem1- Ibrandt bevonden, in beslag genomen. Frankel, die in het geheel 86 etsen uit bet museu|m! had gestolen, is naar de gevangenis pverglebracht. De etsten, dia Verscheidene millioieinen tnlark waard zijln., zijn door het gemeentebestuur opgeborgen. D|e Duitsch-e regieering heieft een verzoek om uitlevering van den dief ingcldieind. Spoorwegramp in PrankrijUr. Dërtig doódéh. Dinsdagmorgen is de trein uit Ciher- Iboufg nabij Conches op -een viaduct ont spoord. De liociomloitiëf en drie persjónen- Vagens stortten in de rivier. Het aantal Slachtoffers was groot; men sprak van terstond twintig dooden en veertig ge wonden. Gedacht werd aa® kwaadwillig heid. De Fransehe spoorwegen deelen offi cieel mede, dat blij 'het ongeluk1 op tip lïjh CherbourgPaiiij(s 30 menschen aijin gedood en 32 gewond. Over de .oorzaak van het ongeluk tastte men nog inhet fluister. 'Eien ander bericht meldt, dat de oor zaak van 'h«t ongeluk nog niet dafinitietf vastgesteld kon worden, maar dat mien vermoedde dat de rails verschoten wa ren. 10 zwaar-gewonden .em 20 lichtl-f gewonden zljm >per trein naar Paiiiijls over gebracht. Later werd nog gemeld: Het trein-ongeluk "toisscheji Conches en Bonneville is verschrikkelijk: geweisst. Man weet, dat de sneltrein CherbourgPaglj's o'p een viaduct ontspoord is. De leuning van het viaduct werd na, de ontsporinlg sfbuk-gereden.lodoinotief', tender, goede renwagen en de ©erst© drie passagie((s- rij'tuigen vielen met ©en onf)z)ettehdiein sliag van 'n hoogte, van tien mater in het' Ibe'd van de rivier. D'e spoorlijn beschiftjfft (daar een bocht en helt naar i>mtea[g. .Volgens de „Intransigeanit" moest d« trein toen 'n snelheid van oneveer 100 K.M, hebben. Uit den ontzaglijken wrakhaop; stegan het was des ochtends tieln minultjan vóór negen kermende klachten. Ie® kre ten om redding pp. Hulp' was spoedig ter plaatse, o. ,a, v.an yeejt particuli-enu ftuto's. Die gesteldheid va® d'n bodelin maakte het reddingwark' heiel m(o(eiillij|ki, Die redders mbepte® nlïie VoorZc(rigjan ®e|inlan om Zélf niet te verdrinken. (VHljei slacht offers waren gruwelijk vertninkt. Blijf ide geredden bevonden zich een senator e® een pre'f'elét. D.0 giew.ondle® werdein naar Ide ziekenhuizen va® E|vr«ux Mervojerd. Me® vraagt Zich pjS; of het ongeluk ta wijten zo® 2fij[n aan een t® plotseling remlmen van den jriachiinist opi eein punt van d« lljln, waar op1 het oiOigenlbllik qapl Igewerkt wordt. Die macliinist- en de stoker Zijn bëideaï De beide lijhein werdén .verstopt en' d« telegraaSvarbinding doorgeisnedein. ®1h héhoailenilc Brit. Het Feit, Idat de Meina beleggers in .Grout-Britannia Wijl elkaar meetrl dan 3000 pond belegd' hebben, lueeft W.al|- 1 Veiligstel waar borgen genoemd tegen politieke heroerin'- gen in Engeland. Dte minister van handel voerde "hét woord op1een dongras van de nationale spaarbeweging en- ztei, dat nie mand Zou kunnen zeggen, -dat een land al «Engeland1, waarin onjgeveer 15 millioen mienschen een .dergelijk -b'edrag belegd (hebben, geen Zeer vast industrieel en fi nancieel concern was. Geen enkel ander land ter wereld kan opi Zoo'n reclotrd bbi- gen. „Ik heb' wel eens hoeren Zeggen, flat ©en van d'e redenen, waarom wijl z(oo vast Zitten, terwijl andere regaelringe®. wanke len en vallen, te danken is aan nationa-i lien igeest. Eir ligt meer dan nationale -geest in deze e'ijttlers. Diaar ligt ©en af» keierigheid in van verspilling, een ophoo» ping van spaargelden Van ©en klein bé» gin tot meer en imfeer, totdat er ©en groot staoitblolk ligt tuSschen de demo;» elratie van dit land en verwerpelijke' a/r» mioed-e. Bij! d-eZen stand van zaken, utet .al wat «r aan vast zit, is er weinig twij'» (fel, dat w'ij! geen vrees behoeven te koes» beren, dat ons land Zal worden meega» in een vloed Van bolsjewisme". 'Rlunoiman wees er nadrukkelijk op, dat bet genoemde bedrag alilleen aan de kleina ttóéggers behoorde ien dat er geen onbte» z'waardle huize® of beleggingen in indus» trieele ondern-eimin'geiiii toe behoorde® van een waarde, die twijfel kon doen rfjfeiZn Wf' men nog wel van kleipe- bfeleggbrs kon spreken. Wiat 'dé nation'ale spaarcterftiifl» icaten betreft, söhat men diat- de helft in hiet bezit is van den kLeineto man. Lord Mott-i^tone, de Voorzitter van da (Spaarcomlmlissie, aei, dat de 'beweging teel 'faieft Wijgedragen tot het VerZekere® v'an Vastheid in moeilijke tïjjden en tot hiet helpen van den Britschen handbl bij1 ,h«t herstel, welks teektenien, voortdurend veg» tofeerdéren. .MIDDELBURG. Aanvoer ,op de graant markt ruim. Kleine groene -erwten f' 910, Kro-onerwt-en !f(1011, SchoikkexS 'fi 12 13, Lange, bruine foonen i'89,50, ronde Bruine iboonen 'f'12—16,50, witt'a hlqoineitt f 14,5016, Maianz'aiad 'fl 1820. Aangevoerd dlqor Wialchersche Woexin- nen: boter f 0,79, kipejeren f5,85, plqelje- .eieren f' 4, eendieaeren 'f' 6, kJaikbenieienem f6; aangevoerd d(oor handelaren: bloter 'f' 0,80, .kipeierein f 5,80, |p|oelje-.eierien f 4, .eandeieren if15,50; piarticuliiere (plrijisibbtier f 0,921/2, kipleieren 'f7, poelje-eieren f5, eendeieren (£7. De kabinetscrisis in Frankrijk. Albert Sa-rraut heeft van den president der republiek, Lebrun, opdracht ontvan gen om een niéuw kabinet Ite jvoWn|en. Sar» raut heeft depe opdraeht aanvaard. Sarraut is reedis aeér -dikwijls minister, Idoch nog nooit hojofd van een regeering geweest. Möt Zijn broer Maiuriele, küle leven- als hijl senator is, behoort h|ij( 'tot de meest geziene personen uit die radic'aal-socialjiz» tischa partijl, hoewel blijf «dgeoillijk nog reohtsoh-er is .georiantednd' 'dan (Dlaladier. GOES. .Overleden: Lena Hoogesteger, 58 j., wed. van Petrus Jacpbiub1 vam Calmthout; Maria Barbier, 65 j. Lauirua dei Jonge ,66 jr., Ie lerseke. Gehuwd: Laurens van Eenennaiain, 29 jr. jm. en Maria- Goed-egeh-hur, 25 jr. jd.J Pie-ter Marinus Pieterse, 30 jr., jm. te Wemeldinge en Pieternellq Jadohla Heins» dijk, 25 jr. jd. Huw.aang.Marinus Verbeem, 24 jr. jm. en Johanna Riagina- Laempo-el, 2.3 j-. jd. MiDDELBURG. Bevallen: IV» Joosaei de .Klerk, d. Overleden: M. Pe.ele, 78 j„ -geh-, mat |EU Schinkel; M. de Bruijnie ,85 j„ onigeh. d» M. F. van Puf'Men ,88 j„ ongeh. d.A. H. Bos, 53 j„ geh. mét J. JooisHe; J. v.an lElssen, 85 j., wedn. v. M. S. die Keijlzer. WAT MENIGEEN NIET WEET. Het eerste Zieppelin-iluichtschip, de „LZ 12", werd' in het jaar '1900 gebouwd en had een totaaT-prestafie van 30 PK). In h«t ja.ar 193.2 Wouwd.e men de LZ.l'ïSj, die over 3400 P K beschikte. In de' Oudheid waren den Griehem! twee soorten noten-schrift bekefndéem l?voor zang en de andere voor instromen» te®. Vóórhistorische juweelen, waarbij 1140 oorhangers, 'Zijn onlangs ontdekt;, toen bedolven vertrekken wterdan g©optend in da ouide Indian en-stad Kinibasha, Tn da buiurt van Fort Apa-cbe. Er was een schelp Wij „zoo groot ate een mannemf» hand, ingelegd met 300 mboi-gesnedienl,. rechthoeken van turkboiz.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3