|~l UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES DONDERDAG 26 OCTOBER \933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT e» kinderen, ta bïij'ven onderhouden. _Op gelijke \viij:zc dient aam instellingen van de doode hand geen aftrek t«s worden toegestaan wegeins haar verplichting om Revenuen .overerakoinstig haar aart en idoel te besteden. Eien aftrek voor verplichtingen., welkia voor anderen verm.Oig.etti vie|rtieglein,wao[fdi* gen, dient echter te worden tojagestaarai, [Die vermogensbelasting bedraagt thans, naar het normale tarief der hoofdspor, 1 1/00. Afgezien van de provinciale on gemeentelijlaa opcenten (welke tot 90 kuai" rien oploop en) bedraagt heit aantal op"- Jctenton 1111 55 plus 80 is 135. Tezamen ttjèt de hoofdac»! vormt diti 2.35 0/00. (Een normale heffingsvo# van "i 0/00 voor de instellingen van, de, dioiodei hand, zooals de minister thans voorspelt, js dus relatief zeer gematigd te noieimlen. Opcen ten zullen niet worden gchevien. Die' ge gevens welke, de opbrengst van die be lasting zouden hunnen doein kolnne,u. ont breken nagenoeg- Die minister tnlaemt, d,o opbrengst te kunnen ramen op, 3 imdllioen. iZSj' zal echter ook hooger of ielfcs lager ktunnen uitvallen. Overal li'otcrtehfirt. We lezlen in het officieel orgaan van den Algem. Nederlandse,hen Zuiyalbomd: „In het vorige numimier wez'en wij! >er op, dat ex uit het buitenland een ta,anti- mende vraag naar boter valt te consla,- taeren. Na het schrijven van dat artikel is deze vraag in meer tastbaren vcujiTif tot ons gekomen. In da eerste plaats uit Duitsahland, ■waar de regeering aan de olie- en veteenj- trale opdracht golf een extra kwantuim boter van 500 a 600 ton te importeeren tegen wereldmarktprijs. 'Ook Nederland kwam daarvoor in aanlmiexking, doch ge zien de bijzondere voorwaarden waar onder deze levering gevraagd wielrd, Icon hierover nog geen beslissing worden gp- nomen. In Denetmlarfcen sch'ij'nt men in-. tusS'C'hen met ,de leveling van cien extra ■kwantum te züj'n aangevangen. Uit Brussel wordt medegedeeld, dat de Belgische, regeering ovteweegjt om van wege het tekort aan boter in de maand November het botercontingent van ,1.100.000 Klg. op 1.500.',O'OO Kg. te bren gen. Ter zelflder fijd zal de special» in- voerbelasting, wdke onlangs vferlaagd werd, van tf'rs. 7150 tot frs. 8.50 verhoogd Worden. .Verder wordt ons medegedeeld, dat clr in de Unie van Zuid-Afrika oen zoo,-' Idanig tekort aan bloter bestaat dat men gedwongen is boter te gaan iihporteeuein, nicttegens'taand® dit land in het biegin van dit jaar nog bloter uitvoerde. Dtaair dei .commissie voor kien Ne'derlandscli-Ziuid- VAÏHkaanSchen Handel werd een faBe- 'gram uit Zuid-A'frika ontvangen, waarir. cm telegrafische offbrta Van bkxteir juit jNederland wordt gevraagd. Inmiddels is onZe fnlarkt niet zoodanig van versche boter voorzien, dat aan al ■deze aanvragen voldaan zou kunnen wor den Zonder de Ibinnenlaudsebe "kotervoor- iziening in ide war te stuneh. Pet zal daar om in de .eerste, plaats noodig zjijin da.t tafen het mengpercöntaglc in de intorgarinfe ver laagt, opdat er weer 'boter voorl export disponibel komt." Die omzlrtlwlasting limt er. D'e Eerste Kamer 'hlerift gister het wetsontwerp tot heffing Van ceui omzH- 'btelasting ,z. h. s. ikan.genonH-if, Eiwitbo.'idciul veevoeder gecontiagieiiteerd. Naar .de „Telegraaf'' vte'rnieie'mt, is de jciontingcnteering in voorbereiding van eiwithoudend veevloedier als Veekoeken 'en diergelijke. Die oontingenteeringsoomlmlissie hetóf't de bielanghebbenden reeds gehoord. Naar Me|n- waicht wordt, zal deze contingent©,ering, Spoedig 'haar beslag krijgen. Gemeenteraad. In de Wpensdiag gehouden vergadering van den gemeenteraad stelde voorzitter namens B. en W., maar aanleiding vain een desbetreffend adres van den Miididelburg- Êlbhen Beetuurdersbomd, voor aan de werk- looze sbeuntrekkenden en zij,, die in de we.rkversahaf fling 'werken f 1 'kiolenboeslag per week te' igevan. als de Minister rijks- steun daarvoor heeft 'toegezegd- Ben voorstel van den heer v. d. Feltiz om dezia kwestie ,a,an te houden, 'tiot in een volgen,dia vergadering; kan worden overzien Wat de kosten zijn, :als ook niet- plteiuntrelfkenidetir zulk een 'toeslag krijgen, verwierp da paad met 11 t.ejgen 4 stemmen. Het voorstel zelf nam de raad aan mei 14 tegen 1 slfc. De, raad verleende eervol ontslag aan den hoer J. Bosldijk ia,Ls, leeraar aan de avondschool vóór 'Nïjverheidsloniderwijg. Helt voorstel cm in heit tarief voor de waterleiding op te nemen, dal als in een perceel meer dan één gezin woont, voor die meerdere gezinnen f'7 ,50 lextra, tie toe rekenen blovem bet tarief volgens de' huur waarde', ontlokte vrij langdurige- disWuis- ei'ei. Dhr. Mes (R.-K.) zag daarin Een groot e, onbillijkheid. V ersohillend© sprekers toonden aan, dat, da cenige afdoende regeling is jhleit water over dein mater t.e leverten, maar wilden helt nu voorgestelde wal aiooaptelereu .ajls het ais 'n tijdelijke maatregel kan worden beschouwd. Dhr Boasson (V.D.), wethouder der be drijven, kon dit niet beslist toezeggen, maar zeide, dat wel pen nieuw tarief' in óverweging js. Neeuit. men daarbij metens a,a,n, dan zal dit bet waterverbruik' be langrijk doein verminderen ..an dit kan alleen gecompenseerd worden doior uirt- to'reidinig v.au het verzorgingsgebied, waar over nog geen zekerheid bestaat. D'e. E.aad vetrcenigda zicSx met 14 tdglen 1 stem '(die van dhr Mes) met het voorstel. Aan 'het nieuwe stadsdeel achter huize „Dei Griffioen" gaf de Raad d'n 'naam van „Park dia Griffioen"; dhr Oudendijk, wethouder van fabricage, zegide fee, zoo wel voor dit- park als voior het „Park van Nieuwenhoyein" nog aadere benamin gen voor de verschillende straten .en lanen te zullen overwegen. Voor de, leeraren van lfet Gymnasium voerde de Raad dezelfde zieik)tieverlof'-reg|e^ linig in als bestaat voor de leeraren van d)ë Rijks Hooigerebiurger-isichollen, omdat de haela sajarisreglejlinig hafztlfdle is. De, Raad vexeenigdle zich na 'n kortte discussie mcit het voorstel van Biurrg. en Wieith., om geen medewerking ta .vterlaan|e|n ■aan de tot-sltand-koining van <ee,n curs,u|s in ty.ytogr.afc, aan de Ambachtsschool, om- date de vakorganisaties van werhnemeib geen medewerking konden 'toeZegglen als ook njeit-aonitinajatjieeirlingein toegang den '0ursju|s, hebben. Een uitvoerig debjat. omtstend naar aan leiding van helt voorstel oin Voor fle leiden van de Vrij'willige Brandweer ,e.an aan vullende verzekering itiagen onlgleftukkian bij' „Gentmial Beheer" te sluiten. Tensloitite vereenigde die Ra,ad zich ,er mede, da.t daarbij via,s)t-e 'bedragen van tf 8 voor commandant,, osaderoommandaut, in- sipieeteur en bbandmeeelters, .en f 6 voor brandweerlieden als loon pier dag Zullen worden 'berekendon 'bepaalde;, dat zonwlei parwasn in Overheidsdienst als zij' die daa.rl uiten s|taan, hetgeen zij' zouden trek ken ttoven hun loion in de gemeiepibe-kaS moeiten terugstorten. De Raad vereenigde zich met 'n verhoo- ging van helt eredie't voor steumverleening met ii' 36.400 en van de sutlsiidie voor bet Burgerlijk Armbestuur miet 17.000. Van .eersltgenoemda som zal het rijk' f17500 drage-n. Bij, .een voorsjtel om niet in t.e gaan op het veraoek ,om 'terugbetaling yan straat- lle,lasting over vorige jaren doior ©en per soon, wien in ho,ogs|te instantie, .over het laatste' belastingjaar ontbelff'inig is1 ver leend beitoogde de heer M.es de billijkheid dat deze f 22 worden gerestitueerd, doch hij bleef" alleen staan, omdat men to'egrelapi, dat noch Geld. Staten, noch de Kroon dit goed zouden keuren. Een uitvoerige; dis cussie ontspon zich ten slotte over de vraag of' het ambteniai'enregietai'enit .pok van toepassing is ojp. onderwijzers en met name art. 56, dat bepaald, dat een amb tenares die in het, huwelijk treedt, ontsla gen wordt, zulks in verband met 'het aanwezig zijn van .ee,n gehuwde onderwij zeres op, een der gemeienbeiseholen. Met 13 tegen 2 stemmen verklaarde de raad de bepaling nie.t van 'toe|p|as,siug je achten, waarop de heler Den Hollander eon voorstel indiende. ,o.m de huwende onderwijzeres te ontslaan. Dit zal later worden behandeld. Nog werd ©en erediet verleend voor horden, ten einde de Korte ©n .Dangadelft op Zaterdaig VQor anto's en rijwielen in één richting tei kunnen verhiedein. D'e waterleidingprijócn. Naar aanleiding van het voorstdh om het tarief van de waterleiding, t© vpriioo'- jgien met f17.50 per aansluiting, wanneer mieer dan één huurder van de, waterlei- ■ding gebruik maakt, heeft de Vexeieniging van Huiseigenaren zich tot den gemeente raad gewend met ©en schrijven, waarid z'y zegt, dat waar de waterleiding na 1914 ongeveer reeds irief 100 °/o is kjer- haogd, het haar getroffen heeft, dat waar de gebouwde eigendomimlmen in Midd|el- hlurg inclusief' waterleiding, .reeds met 25 o/o z'ijn belast, thans weer het huizen- bezit als object van verhoogde Vergoe ding voor wafer wordt gekozen. Adlres- sante meent, dat het den raad niet onbe kend zal z'ijn, dat ook den huiseigenaren die malaise niet is voorbijgegaan, in den vorm van leegstaande huizen «jn dalendlo huren, zoodat deze verhooging neerkomt op een extra belasting van da huiseigena ren, die dezen last, ge,zi©n de omstandig heden, niet of uiterst moeilijk, Zulten kun nen afwentelen. Als de. raad van oordeel is dat voor sonnm'ige perceelen het water verbruik te groot is, evenredig aan da (daarvoor betaalde vergoeding. Zoo zal een waterverrekening over, den mieter, gelijk' in Vlissingen geschiedt billlijkelr werken, im mers duinwaterleiding vanwege de ge meente is een privaatrechterlijk© levering, zoodat het 'billijk is, dat wie daarvan het meest gebruikt ook hat (m'etest betaalt; dit systeem is te Middelburg tot op heden niet toegepast, terwijll d'e voiOigesfeMie Ver- hooging daarmede ook niet in het minst rekening houdt. In verband hierm'ed© velrj- zoekt adressante deze verhooging van las ten voor de huiseigenaren niet tie willen 'aanvaarden. Woeste wielrijders. Er gaat wel haast géén dag' om tff er geschieden kleine verkeersongevallen. iWij waren er Vrijdag j.l. tweemaal pichteo* elkaar getuige van in de Lange Dlellft. Meermalen is een .salmlenloop' van pm'- :sinledigheden de oorzlaaik, maar nog tveeï meer het onbesuisde, rijden van inlaestal jeiugdige ïïeteendem. Het Zoiu zeker gewemseiht a'ijn als men 'daaraan eens voor alt'ijld .'paal en ;p.erk kon stellen en ongelukken ztooals gisteren 'd© diacones, mej. Van Dlijlk. trof, toen s)ij 'door zulk een woesteling werd aangiei- relden, met het gsvolg pen geblesseerden enkel en opname in 'het Gasthuis, tot Eten minim,um worden beperkt. VJiegtuig gedaald. Dinsdagmiidldaig daaldie, op het vliegveld alhier ee,n vliegtuig van de Lhf't-Hansa., komende van Londen, dart, vloiog in den ge- regelden dieinslb LondenAmsterdamBer lijn. Va.n uit Amsterdam was hlericht, Idla.t da mis|t lainding op, Schiphol moeilijk 'zou maken ,en men te Vltesingea moest iandeln. Het Vliegtuig vervoerde 7 piassiagiers, van wi© enkele de reis per trein vaoirtzlelfc- tem. .terwijl anderen wachtten tot doorvlie gen mogelijk Zou zijn. Vergadering „llanze''. Gisteravond vergaderde, d'a „HanZa" in het café van dhr Verhoevejn, onder vipiojr- Het derde lustrum van den R.-K. Volksbond te Goes Ter gelegenheid vau het derde lustrum der Goessche Volksbond-afdeeling' werd bovenstaande groepsfoto gemaakt. Zittend van links naar veents: de Zeereerw. Pastoor L. Dolle (geestelijk adviseur) en de heeren J. Fait, P. van den Bosch, J. van der Voort (voorz), L. de Koning en Th. Tempelaars. Staande bij het vaandel de heeren O. Snoep en A. van Hese. jritterschap van dhr Baars. Na id© notulen volgde voorldzüng der ingekomen stukken, .dia van niet wpel belang waren. Naar aanleiding van éem Ide,zier kwamen da laon-uitkweringten 'Wij d© Rijks-werken telr spraita. GWaalkt wiein- den de practijken, topgeipast 'blijl bet wierk .aan het viaduct te 's-HeararendlsDaeajye; ©en ander lid critiseerdie di© lag© loonen in den landbouw, 'hoewell da hoeirem flink gesteund worden. Hierna, trachlt de seccretaris', dhr. M. Burgs, verslag uit over het .bekend© clon- igras te Breda, waarover w'iji -het voor naamste' nieuws rebds imleiadleelden. DJirl Bjurgs Zette in den 'braeda uiteen wat hij op 't congres maar voren ha,d willen brengen. Dit was critielk op heel vejejl isteunmaat- rogelen. waar het allgamce.n belang lin^l niot mee gediend is. Sipr. nopmldle, lO.m'. de, farwewet, de aardappalsteun, )enz>. In alaatsbemoeiïng zag spr. niet veel heil; wei moeten terugnaar hot gild©-w.eZon, naar d© wettelijk geordende samenleving. Spr. had echter al deze, zaken niert .kunnen uitspreken, omdat hijl ze naar hem ter vergadering wciod' geiZegÜ, zes da gen tevoren had moeban indienen. Toen heeft spr. zich tot een 'Uiteenzetting te genover het bestuur bepaald. P© voorz. dankte dhr. Burgs .v.ooi; zijn (prachtig verslag. Ten aanzien van liet agendapunt „Win- terprogram" gaf de ;Sjeir. lernige aanWij'- Zinglen. Spr. noemde het imJiddenstandsvraag- stuk, dat alle middenstanders nog lang niet onder de knie hebban, kennis van liet boekhouden ©n inzicht in de belas tingwetgeving. Pe voorz. 'beloofde het winterprogram in dien 'geest in te richten. Kwam in bespreking het verzoek van Handelshslangen omtre.nt ©an te houden reclame-waak in den St. Nieoiaasfijd. D'it is zeer raar gegaan, zei d© vooWZitter. ■Vau «en voorbespreking, die toegezegd was, is nooit iets gekomen. Toen haeflli „Handelsbelangenbeloofd schriftelijk haar plannen toe te 'lichten. Ook aan deze 'belofte heeft men zich niet ge houden, Zoodat men officieel van niets w©et. Phr. de Jlïj's vond de St. Nieblaas- üjld druk genoeg. Pan had het publiek geen extra prikkel noodig tot koopen. Phr. Simons was van 'gelijke weening en vertelde wat ©en dier bestuursleden van Handelsbelangen hem gezegd had. liet plan was, nu 't bonnensMsal verbo den is, een puzzle-weidstrijü tie houdien. .Voor op een en ander in t© 'gaan, advi seerde spr.. eerst eens de diweöteur van de econ. afd. der Hanze ,be laten komen; misschien dat die waardevolle wenlteal kan geven. Hiertoe werd besloten. Na ©enige discussie kwam vast te sjaau dat men December geien gjesdhikte tijd vond voor 'n winkelweek. iDlaar .dhr. Simons ale afgevaardigde naar den Centralen Riaad galat, da-oog 'men hem op eeniga bijiZonder© verlangeus der afd. tfe bespreken. Mian had het ovjer be teugeling van het marktwezen ©n over een ventvarbod. Ton aaniziien vfan dit 'lao'ifc- sfc« werd evenwlel besloten Zich te heipa len tot 'n plaatselijk© actief met die be doeling de politie-varordening Zoo. gewij zigd te krijgen, dat alieem ,g©v,es^igt|' winkeliers toesteimfmling jzroudén (krijigteini, Waardoor ook da verkapte hadelairijl ble- etraden kon wiorden. Die seer. deald© miqe, dat do koi©nhan- d'elaars reeds van dem Wurg«nle(e'StciP Ve,r- ktegen hadden, dat het gateur m|et kolen door vreemde selhapralaai-s verbódlen w'erd. Besloten werd nog, op voorstel van den «teer. een portefeuille m|©t kniddenitands- fecibuur onder de 'leden te laten circu- l'eeran. Goedgekeurd werd dat aan d© lcd'en de.n propaganda-ges'chriftje, omtrent h©t 1'e.traiteweZe.u zal uitgerteikt wowdlen. Jthr. P. Buisrogge werd als nieuw iid sangenomen. Po gétesteiliik adviseur, pastoor 'Dolle, sprak 'n slotwoord, waarin Wij! zfijln:Velr- Weluging erover uitsprak, dat defZc ver gadering zoo prettig was verloapem en Zoo leerrijk was geweest. ZqEerw. maak te den nieuwen seer. ©omplilmient vooi Zijn ijyer en beval tenslotte het iietraite werk allen aan. Hierna sluiting met den dhrist. groat. Vei'loting Goessche w'ijiverpJeging. Men verkocht ons inea t© diqelen dat de oprei, welke door bovengenoemde ver. ten bate dor t.bx.-bestrij'ding' verloot is, viel op u« 112. Julvilc Landbouwwinterscliool'. Maandag 30 Oct. a.s. zul het veertig- jaren geleden z'ijn, dat de R,ijlksl.andbouw- winterschool alhier ge-opfend werd. 'Pit veertigjarig iubilé zal Maandagmorgen te 11 uur iu „Schuttershof herdacht worden. Kantongerecht Goes. 'Door de aanneming door de Tweede Kamer van het bekend© wetsontwierp', z'al de opheffing van het Kantongerecht alhier binnen allzienbarén tijd wel öen feit worden. Veel last zullen do Bieveianders hier wel niet van ondervinden, daar Zeer waarschijnlijk de weke'Jijiksche, Zitdag be houden Mijit. All© N. S. F. en PHILIPSjTOEBTEL- LEN Zijn voorzien van elec'tro-dynamische luidsprekers. Vanaf f 137.50. Hoofdagent; Jj. M. Polderman, Goes. (Adv.) Hansw"c»rt. Door de P. V. „De Blauwe Doffer" werden in het af'gelaopen seizoen d'e, volgende kampioenschalplpen vervingen: Kampio°n hok-oude dluiveai J. P. Thee- naart; kampioen oude duif, M. Krom-- lveien; kampioein ho,k-jonge duiven, J. P. Tkciena.art; kampioein jonge duif', Gebr. Smalle,gangiekampioen van de navlucht, t-ehalen van de meeste prijzen door J. F. The,enfl.art. Ierseke. In verband met de cocaïne smokkel zaak zijn thans door de Jftistitia te Middelburg gehoord vader en ztoon B. ©n Zekere K. van hier on ziekere B. 'uit Vlissingen. i Xerscke. Maiandag verga,derde de G)a- meienteraad. Ingekomen was een aanvraag van de S.D.A.P. «n N.V.V. om naast d© werk1- verscha fling e,an steunregeling iu te voe ren. Daar ge,en meerderheid' hiervoor tje vinden is, hetwelk dhr. Sdhcele. te,n zaar- ste zegt te betreuren, wordt belt vooirsiei voor keinnisgevioig! 'aangenomen. Alsnu komt 'hiet voorastiel ,aa.n de orde waarover de laa,feitje maal ide stemmien staakten, n.l. om indien die heer J. M. Sinke tot omtvamger wordt Wanoiemd, da zen te salarieeren met f'16O0 pilus als klerk f200, gamen dus, f'1800. Dit, wordjt nu a.angie,nomen umeifc 7 voiot, 3 tegen. Tpgen dhrn. d'e Koeijer, Seheelje, 'Hiage. Het voo r.-'tel-B.r.'in (benioeming vian ,eea tgdolijke kleirkl op f 1000 of f' 1200, ingang 15 Nov.) w'ert niet. verder behandeld. Na, nog in geheime zitting te izijin ge weest op voorstel van dhr. die Jager, wordt nu 'overgieglaan tot banoembug van een ontvanger. Benoemd wordt met 7 st. dhr. O. P. van Geweren. Opi J. M. Sink© vrapen uitgebracht 3 st. De huurprijs) perceel haventerrein wordt nu vastgesteld op ï'0,25 |pler M2 pluis ,dia grondbelasting. De gemieeniteontvan.ger C. P. van Oavia- re-n wordt nu bleëeriSgd. Bij de- rondvraag wil de beer O. Hage een parkeerverbod voer auto's, vanaf de Lauseviele (piastprie) to,t aan smid Nijlsseai aan d© Damafeaat, Maar da.n moet. oein jiarkeerttcrrein worden aamgewtazlein. Dhir. Córnelisse vraagt, of Jan van Pu'ttem bje- rich't heeft ontvangen da,t het voormalige Ziekenhuis hem nietv is geigunid. Dhr. Mol vraagt, wat de plannen zijn van B. em W. met, de- Vi©rs|tra,at lem da weegbrulguren aan -de haven. Dhr. Diaian© dnfbrmeert of de cijins- gronidedigienaar in de Langeviele geklemd is in de fcéstrating. Dhr. Kooman epreekt over havenifpesflandieiiii. Alles wordt ,dó,or den voorz. bleantowioord. Waarde. Maiandagmorgen had alhier ©en motorongeluk jpilaiaiba. De 'Commissionair, Mailt,h. van Houtte, kwam uit de richting VV aardie over Gawiege ©n wilde naar dem. Emam.uël'plO'l'dleir rijden. In de. eidherplo böoöht kwam van den anderein kant ©en, auto', be stuurd door dein landbouwer, dhr. G. Dees. Een bbtjsnig wa,s onvermijdelijk'. De motorrijder v. H. viel, kWaim ranter zijn motor terecht en bélrwajn Vele schram men en wondem aan armen en Waeiniem. Zijn voelt toleiek inwendig gekneusd. Hij, w,erd do r dhr. D. mof, z'n auto. naar huis ver voerd. waar inmiddels geneeskundige hulp was i'nge'rO'eplem, welke verlepnd wterd' do-or Dr. Nie'uwenhuij'ze van Krahlbieudijtóe. Helj uitzicht da,ar ter plaatse is zleer telemmlerd door ©e,n hooge heg. Onstburg. Men meldt ions dat de bam-, kfersfirma Saiuderse, Co. .alhier, aan haar crediteuren een ocii-c|ulaire hele'ft gezonden waarin medegedeeld "wordt, dat zij ,geen verlenging vain Surséianoe zal aanvragen, do-cili dial in overleg ©n met instiemming! „der beieren bewindvoerders fa,idlis9eim,anlfeaan- vraiag zaf wordein gedaan. Aardentoiug. De intoeidrijifefcellimg van heit .eleatrisoh nidt. in de gemeiante, zal, be- liondems lonvoorzieme, omstandigheden, a.s. Maandag 'fe 6 m,|r n.m. officieel plaats vinden. Bij g|uns|tj|g weder ho,oplt men Wij dia gelegienlhcid ©en fepsltyerlichting op de Markt. ,ann ta brengen, door bat. Stadhuis mat, eehijlnwerpiers te belichten. Subsidie® van dc Kamer vau Koophandel. Het tureaiu van d© Kamer van Koop handel ,en fabrieken voor de ZeeuWsiohe eilanden stelt uog vo,or aan de Zierikzee- sehe Winkelierswereieniging ©lem bijdrage te verleenon van f 80 voor een tie houden winkelweek van 23 November tot. 2 De: comber. Het stelt verder voor a,an de V'ereenigihg tot Verbetering en Uitbrei ding van die Sluizen en het Kanaal door Zuid-Bjeveland voor haar ptrqplaganda een bijdrage te verleenen van 50 °/o der kostleoi tot -een maximum van f 100, en tevens om adhaeisle te, betuigen aan de motie, aange nomen op, de vergadering van 17 October, waarin den Minister dank wordt gebracht voor het terzake ingediende Watspntwlerp en dringend verzocht wordt, te willen toe- vorderen, dJaffc dit 'Ontrwerpi ten sjpjoiedigste tot Weit wordt verheven en met dé uitvioa- ring van dei gemaakte plannen weldra wordt aangevangen. [J Kauaalp'.an t-n bb|0tverl|)inding. Zooals reieds, onkel© weken geleden is ■gemeld, wilde da Rijkswaterstaat, nu da nieuwe motorveerblooten in gebruik' zijn gesteld, verandering brengen iu de Verbini- dtng HansweertWialsoordlen. Het blijkt nooaig te zijin de hlastiaande aanlagsiteigerls ta vervangen door inlaoplhavens. Dez'e zouden dan ontworpen izijin te Kruiniinigen en in den Pe.rk!p,older. Tegen dit plan is vooral vanuit Hansweiert ©n Walsoorden zelf krachtig verzet geboden. Nadat reeds op -enkele plaatsen vergaderingen zijn ge-' houden heeft eergisteravond ,e|en openbare vergadering plaats gehad' te Kloosterzan-, de uttgesichreven -door het. Zeeuwsiöh- Vlaam'S'dh'O "kanalencomité. Aanwezig wa ren versdhiHende colleges, van B. en W., 'het Kamerlid Van da Puibt, het oud, Kamerlid die heer Loekefiaer, hét lid van Geid. Staten de hee.r J. A. van Rompu, v„r tegen woo rdigers van de Kamer van Koophandel tte Terneuzen, enz. De voorzitter van genoemd comité, de heer J. W. Vieüittgs, burgemeester van C'linge,. verwalkomde de aanwezigen tem weps op belt doel van hat' Comité: hievor- nering van den ocononiisehen bloei van bot nu nog geïsoleerd© Z'eeiu'wslch-Vlaani- deren. It, -spreker op deze vevgaéerinlg,, de per manent opgewonden dr. A. van der Po,el uit Breda, wees ook op deze isolatie. Daar-, om heief't Zeeuwach-Vlaanderen rechi op ©en kanaalverb'inding SluiskilGraauw Brabant (helt plan Bongaerts). Dit sluit dan aan bij helt. Brabantisiehe plan: Dinted- sas. Bergen op ZoomWieislterschelde. Diit plan, tevens een oiplioSsdng van de kwestie Rijn-Schelde verbinding noemde spr. bij uitstek nationaal. Meer dan 100 jaar ia mem in Den Haag en Den Bosch doof ;ge- we©dt voor de verlangens van West-Bra bant. Ma,ar nu kan spr. tot zijn blijd schap meededen, dat het ontwateringska- naai in Wast-Brabant-, dat voor de om geving. van Roosendaal grootte verbetering zal brengen, er spoedig za. lkomen. Er ia ook veel da,t de hoop wettigt, dat we da totstandkoming van het kanaal Dintelsas Bergen op ZoiomWteabersehelde zullen f, eleven. Spr. wees in den breed© op', het groofe belang van het kanaal Sluiskil—-Graauw. In deze streek zijn de kansen aanwezig voor een bloeiend© industrie. Op W,aloh©- ren en Zuid-Beveland1 waren die er mist Ook iaan liet kanaal door Zuid-Beveland zal da industrie zich niet ontwikkelen. ZcicuwSok-Vkaiideren kan -en mag geen genoegen nemen met eien spleelgaied'vter- keersweg ©n met een sp|3elgoad|-ink)ic(]]j- ha.ven. Spir. meent dat het plan inloop-, haven in den Perkpolder feitelijk all toto •graven is en dat het wel niet tot .uitvoe ring zal komen. Bij beispreking Zatte de heer Loeklafjesr uiteen, dat de nieuwe ferrybooten inloop- havens noodig maken. Nu kan men 'be zwaar maken tegen de geprojaoteierdis plaats (Spr. kan dit niet beoordieelen), ma,ar Spr. waarschuwde, toch ernstig tegen heit gevaar, dat men door deze omzaliga aotia tegen de inloophavems op z'ichztelf mets krijgt. Men hie©ft met vuiur gespreid. Het plaatselijk belang heeft h©t algemaéen belang geschaad. Spr. "toonde zich in te genstelling met- den spreker dr. v. d. Poel voorstander van verblreiediiiig v'an het kanaal door Zuid-Beveland. Ook dit noemt spr. een algemeen, een landsbelang. Dr. v. d. Poel ging tegen dit. betoog op scherpe wijze in. Er i® geen actie ge voerd 'tegen een inlaophaven in het alge meen. Alleen telgen het pjla-n Pprklpjildler gipg verzet. De verbreeding van helt 'tbr naai idoor Zuid-Beveland moeit niet komen in een fiijid waarin bat gaait om een natio- nala cf' anti-nationiale oplloislsang van d© kwestie NederlandBelgië. Ze mag ier, alleen komen ate heit buitenland afziet meit zijn bemoeiing in dezen. Dc burgemeester vain Hont-enislse, dhr. Mr. Lamtoboy, wees er top, dat de veTbdn* diijng HansweertWalsoorden steeds best heelt gefunctioneerd. Gaat men nu, stei gers vervangen doof imlopphavens' dan dreigt er stagnate© blij" mist of ijsgang. De verkorting in de verbinding beteekent wei nig of' nielts- Laat men te Walsoorden een rijk'shavein maken en niet in een nflgeleglein oord. Dat zal wolf goedk'oopcr zijn. Ook! de 'heer G. Adriaanse pleitte voo,r fefón in loop,haven te Wialko,orden qp praetesiohe gronden jiigyws ZSEÜ Hel jaarverslag van per in Indië, wordt in jattd beschouwd al's de pret en vermaak idle er Geen Zaak die zoove p'oolijk taomlmtantaar als Dia langvingcrij! en jiemen sqmis zulk gigan pf zulke abnormale v,or den lachlust onwieersta,: Oiok dit jaar is het w> Men wijlst in het T j-elaas van 't. ergerlijk naar de verduistering bij het venid'ukantoior te nnlV'OordeEj'ke 'Lujeihthar aankoop van ,e,en isleclhte' 1 (en 'grintgrijper van f 1 durende vijlf' jaren rtorl teringen ad f 20.000 idooi taakbiare onverschilligliei dëring van een schuld •kinderlijke verklaring mc He verantwoording, van landhouwconsulent, de vatting t.a.v. tusschentijc yan contractueele piij'Zer justing Blieft betrekking gen door dessahoofden, d beid t.a.y. de fraude b bedrijf van het boscliwei textiji van onvoldoende d"' epectie van een militaire .1 ewakke, argumentatie ter gevallen van ontduiking schriften t.a.v. de aannei personeel. Op ,die onbeschaamdst fle ambtelijke kringen tegen. Brieven van haar Ben pas na maanden en na herhaalde som|m,atie ieder geval van bellang pxedeplichten en vriendje? Jijdejllijfk verzet. Hoe erg •plakt is, billijkt wel uit oiettegenstaanide de verz' beimelijlring, de Reken1, gevallen van onregelmati Men vraagt Zich mie waarom of er niet stre wiortt en waarom er z' iZwaaid wordt met den im Wat voor belang heeft feorps ,e;r toch Wijl, dat, d Inenten hescheitold word Moet het Zoo niet v erger i'komen? Ziet men dan niet in. fjlaschavingspeil naar be wordt, wanneer de me- watten, dat Jbpt heel© letje een spell van Robef van diieif en diefjes maat O, mocht tmlinister Clol tnannenkraoht hebben oen1 c jfce reinigen. Dhr. Lockélfleer zou ook loophavem te Walsoorden mogelijk is. Ma.ar spr. moer „geen inloophiaven" ©en Ook bertioDgt. spir. dat de gj noodig is. Spr. concludeert zalige aatie telgen inlooplh. loopt ge gevaar ,dat ge ni Burgemeas|tcr Laimblooy er een inloophaven mlaét (WalsAordetn mloet z'ijn. 5ra belang is echter da verbet, wegennet in Oost-Zaeulwlsöh Dhr. v. d. Putte verklaar waardiger van de R.-K. K besp>rekingen mat igroot© &a ban gevolgid. Hij hoopt da D.-Zaeuws'eh-Vlaainderen taei opdat man met ielts reëels, n Skan gaan. De vergadering werd: da D,e rogge-smflkta jWat gebeurt e.r, aoo vraï IV. N.-Br.. met de olandest kogge Wiat moest er 'gel tachtig ton tarwe die dl O. Z.-Vlaanderen in besla; rijn en waarover men i) Crisisw c tt en -uitvoerders moi gemeen stilzWmjgen hewaa Sprake van een kettingismol de rogge naar D|uitschlani daarna weer uit te voeren naar België (omidat de in; land verboden is en slech' is toegelaten), voior het opt hoog© Diuitsëhe invoerprei Intusschen bestaan er .zie© tooëdens Omtrent een. ketl toet vertakkingen tot vér ii F.aarvian m«n Imloeilïjlk kan Ben kop ingedrukt is sedert da Tarwe- en Meelcientrallfe Baden de Weste-Sdheldi© bezochten. Da rogge-aanvoer is in 'de haven nog steeds Zoo groot, Èfan achtereen rekening giei Mtet een te verwachtten neg tot heffing van een injvocrj franc' pier 100 kilo. In dé Antwerpsiche haven etaokklelarij'-bediijtf intusSche bespeuren. Oolc 'de rogge, din Öerlandsche grens bestemd Mormal© wijlze naar het bïi voert vanuit de haVen. De Goor verscheidene handen, vb d» grens komt. Het vervoer vloor de smol Uit Antwerpen gebeurt ook W><o opvallend moigeKijlk'. jW Gat er in het Siberië -dokw: Wost wordt, iets te 'btespBr van vrachtauto's uit die gre er niet .aantreffesn. Ein hier al de Poolsch© smtokk yaarm'ede thans de bona fide !n Nederland zoozeer geidu' In Zieeuwsch-Vlaanderen 1 •ons niog op gewezen hoe de

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2