NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Raftings DONDERDAG 26 OCTOBER 1933 Staatsgezag en vrijheid. FEUILLETON fl BUITENLAND BINNENLAND NUMMER 127 29$™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaa! No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregélprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GRQOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De® menscih ié het ingesdhatplelm, in ver keer met anderen tö 1'evwn, want da,ar hij' het noodzakelijke tot vorming en behoud van zijn teven in die; eenzaamheid niet klam vinden heef't God1 erin voorziendalt do mensch zou geboren worden mleit 'bestem ming tot samenleving en veneéniging. Deiwijl 'evenwél geen samenleving ooit kan bestaan tenzij iiemiand ondier dfejamde-- ren de eerste plaats inneemt, ten die indivi duen dbior een werkdadig» en gelijkte plulsrel he.ena-iieht, naar het giemeiemsohaipl- pelijfc1 doel, ztoioi hoeft. die burgerlijk»Sa menleving behoefte aan góz'ag. Alhoewel de memsóh dikWlerf' alle moeite hoeft aangewend, om de teugels van hleit gezag aif to Werplen, heeft hij het, échter nooit zoover kunnen brengen, dat hij1 aan niemand gehoorzaamde. Heit recht oim to gebieden is eefhtpr uit zich zelve aan gleTO enkele staatovorm verbonden. Men kian in alle waarheid staande hou den. dat iedere regaeringsvorm go|eld te, nuts hii recht op zijn doiei weite ai4 ta gaan., dat is het algemeen Welzijn, wlaar- voor het maatschappelijk gezag is inge- stleld. Welke regeerinigsvorm Streeft dlaife dioel het meeste ma. Vindt een volk heil hij1 h|et regiem der bbtaohewiaken, is er Zeglen en welvaart, te verwachten van een pioKtieik als die van Hilt]»r, oil Zou men veilig den weg kunnen bielwlandelem iwlaarllangsi Muafep.' lini het Italia,ansöh-e volk' geleidt? Waarom bïjl dei verschillend© volken dia verscheidenheid van reigeeringlsworm Eien verandering van regeeringsvorm id ge woonlijk. of misschien wbl altijd, het' ge volg van geweldige beroeringen, die in hielt maatachaplpielij'k leven van een volk ingrij pende verandieriing uitwerken, Waaronder dan bijna siteeicte valt cte verandering yan d'en .gevestigde en oorspronkelijke: rógee- ringlsvorin. diie tegenstrijdig is ;a,an heit ka rakter van een opl 'Wet «ogenblik bestaande partij1 of groetpi onder heit volk'. De regeie-rimgslvorm Van een Volk zal afhangen van den geest en het doel dei pieramen, die dé macht in e'en land in han den hebben. Niet iedere O'pl zich zlelf' g.oiede regecrmgisvorm is wensóhelijk yqor een volk. wianit. allelen die regóeringsvorm zal ecu land gelukkig hummen miak'eai em ge duld! worden, die in overeenstemming is meife het karakter en de zeden vam leen volk. Oftchioion verschillende regeeringd- vormen niet sleicht zijn op zicch zelf, .en uit de historie blijk#) da,t zie een volk tot heit; topipiunt van macht en welvaart kkrn- men hlremgien blijkt toch tevens uit de geschiede-nis v,an ieder land, dat er onder iedere vorm van sfeatóbeisltuiur een, gevaar schuilt, n.l. dei juiste verhouding tluissdhen staatsgezag en pierisnomlijk© vrijheid. Beiden, een .goed geordende staatsgezag en een grooibe m,aite van p|ërgqomlij(kle' vrij heid zijn ten allen tijdeen voor ieder volk lomomfbéerlijk. Zonder een erkend sitaatislgezag jis eï geen persoonlijke vrijheid, wijl dezte dan haar noodzakelijk beschermster en hulp mist. Wanneer eichtar heit Staatsgezag ver- der :ga,a,t dan de piersoiomlijké vrijheid te beschermen en fe helpen dan blemodleielt bek de burgers in het dierbaarste wat zij hebben, n.l. hun vrij|heid. .Wianneier evén wel de burgers zoo verre gaan dat hunne vrijheid een miskenning is van bet. staats gezag, dan zal die vrijheid voor hun eigen een gevaar worden. Ofschoon eien erkend staatsgezag en persoonlijke vrijheid onmisbaar zijn voor land ,en volk Zijh ze hbidten toch niet van gelijke wiaarde. Het staatsgezag is voor den mjenscih, als beschermer v,an zijn rechten en vrijheid en niet omgekeerd js de miensleh v.opr den Staat. Staat en staatsgezag zijn niet hoofd- en einddoel, ma,ar alleen een middel tjer bie- schierming .en ontwikkeling der krachten, welke God in den menscb heeft gelegd. 48 Beroerd, zei Rioib met een huivering. Hij was eiems geopiereerd vqor een lichte blindedarmontetekimg in een miqoi parti culier ziekenhuisje, omringd dtoor ialle mo gelijk luxe em comfort;, ma,ar hij ko-n zich tóch zijn eigen amlgslt nog heel jgoed her inneren em voelde medelijden mét 't jammie eienzame meisje. Myers ojpen-dg heit; hekje. Wiadht jo qp| ma? Ja; ik' ga zoolang in de herberg, Hi| dnaaidei hef hoofd can en riejp het dien dokter over zijn schouder toe en juietl terwijl hij riep, Werd de deur van het huisje geopend. Is U. bet dokter:! vroeg de stem va,n mrs. F:owler. Ja, .Dr. Myersi riep Bob na: Heitj duiurt niet langer dan eiemi kwartiertje. Hob sh°nd ial midden op den Weg. Ik zal zorgen, darfj ik' er op.tifd weier ben, riep hij terug- Zijn heldere, jonge stem klonk duidelïjlW-verstoanblaar dqor de avond lucht. De. dokter ging het huis hïnnen, trok in de1 gang zijn jas uit en liep door naar Hcih is dan ook' een ongelukkige misleiding del toestand van eiem land tie: heoio-rdelelép naar den glans en de macht; van het staatsgezag. Wij' zien in dei geschiedenis niet zelden, dat de aanwas van macht en glans v,an het sitaaitlsgeZaig in nauw vers ha nu stond met de vermindering van dien welstand van het volk. Tegenover het z'.g. moderne staatsgezag staat de persoonlijke vrijheid, een schat en voorrecht waarvoor onze voorouders Zo.o gestreden hebben. Dje vrijheid'zucht isl geen hinderpaal voor staatsgezag, maar vel een onvermoeide bleistrijldstler van de machti diei de persoonlijke vrijheid wil schenden. Die, persoonlijk» vrijheid wil ,a,an den stoat geven, wat den Staat toekomt, maar zei wenschtj voor zich zelf te ble- houuen wat God haar geschonken heeft. Zï( vordert voor den mensch opi wat hem toekomt zlomder hetwelk d'e mensch in zijb waardigheid' Wbrdt gekrenkt. Dei menSch heeft, reöhit op' persoionlijkb vrijheid, geen onhóplerktp en Augelbandiein vrijheid, jnaiar vrijlieid opl geestelijk gebied, vrijheid voor go,(fcdie.nist, familie en op voeding. vrijheid op Soiciaal en economisch gebied. Wij' moaton het staatsgezag crklen- nen en eerbiedigen anders .lo.opiau wij! ge vaar. dat wij! al het goedte, dat naar Gods plan. door dien st,aait voor de burgers moet gedaan worden, nieif zullen erlangletm, maar de1 rampen, diei het fUiengohdom zal gevoelen, wauneieT het reicht van persoom- Ijjlkte vrijheid, niet wordt geaerhiedigd dOio® haitl staatisgeizag zij'n nog veel moer te vroieiz-en. Het idee v,an de souyereiniteit' dier slta,ats> macht hééft haar grond, maar het rechjt van de menschelijke vrijheid is grooter. Beiden vinden hun oorsprong en gj-cmdlsag •in God, vandaar dat. del eiem de ander niet ka,n loochenen «f ha.ar rechten misfeenn'eini, maar «endrachitig moeten sianncnwea-ken. Nooit mogen wijleen overmaioht van het staatsgezag op de ware, goede vrijheid va,n den memsdh .erkennen, of dluldein, lievler me,n®ohen, die vrijheid van geweten heb ben. zonder staaf, dan. e»n staat met ge- wetenJoozei meusaben. Zij. d ie zoo gaarne in -onzen tijd eeU on beperkte, lalbep'luite staatslmaicht als grond slag willen zien, als: zïjhde hef- k'rachtigata middel,.dat een volk en land kan- bezitfein, voor een -gelukkig! en hloieiend miaafslchap- deüijk 'leven, dienen fe Wat|en dalt tlle men- s|öhelijkc vrijheid dlaiarteigien varzef moet aianiteekenen. STEPH. LODIEES, O.Cist. VOLKENBOND Be Ontwajieningscontereutic ïerdaagd. Dia korte bije-enkiomst, wielkb het bu reau -der ontwapeningsconferentie gislbc(r, hield, heeft laten blijken, dat bijj öfej daaraan voorafgegane gedaJchte-nwisSelini- gen tussdhen de voornaamste gedlei'idgleer- d'eln de richting Henderson-Norman (Dlavis, dia zich tegen een langdurig» Vierdagjng der conferentie kantte, het Voorloopig gewonnen heeft van dé Eingelsteh-Italiaate sche opvattingen, volgens -wdlke een vier-' daging der algemeene eolmknisste voor on- bepaialden tïjld of tot h-et htegin van het Volgende jaar, gewdnscht zón zijki. (Het bureau hebft toch besloten aan do algemeene doim|missiiei, Welkte hubrgen weder bijeenkomt, stechts «en verdaging tot 4 Dlcctemlber -voor te steillc|n. Intus- Schen Zal het bureau op voorstel van pnolf. Moreisc» en van d-en Zwitsterschen minister Mo-tta het recht hebben, dc hïji-, «epkomst van de algelmiecnio dominlisteiia opnieuw te verdagen, indien het eind Noveinber gebleken Zou zijh, dat de al- 'gemeene 'cpmlmissia op 4 December nog gaenerlei nuttig werk ztm. kulnnien verrich ten -en dat haar niets anders te doen zbu. Icyverblijvcn dan Zich opnieuw te Ver- Eosalie's kamer. hij" opgewekt, ma,ar1 hij sitókit© cn bleef' varbijsterd .staan. Eoisalie deed wiaahopieg 'ploigingen -om overeind te kómen, waf. ze noig nooit te voren had gedaan. Haar gezicht was vuurrood en in ha,ar oioigen lag eein wilde, kowtslach'- tige1 glans. iWie was -datdaar? vroeg ze hijgend. Wie was de man, die daar sprak'? Die man. jfe hïjl u. was? Ha,ar stem trilde en ze snakte naar adem. Myers- h-egreiepi er «ernst niets v,an. Die inan, -die hüjl me was? vroeg hij verbaasd. O, je bedoelt. Bjoibert Haftings, den jpngein landheer Eo.salie lag weer mef haar hooiEd op het kussen; doodsbleek en met gesloten oogen. HOOFDSTUK XX. De jonge Haftings scheen 't in de om^ derwtetoch-schi'l'd'erachitige, gez«lld|ge dorps herberg bijzonder naar zijn 'zin te hebbben, want hij za|t er nog goenoiqglijk' achter een glas whiisfcfey-isioda toen d'e dokter hem ruim een hajifl uiur later daar kwam op-' halen. Het heeft langer geduurd' dan ik' gedacht heb, zei Myers dof. Het is ma,ar gped ,daf je hier bent hlijVen ziften. De dokter zag er bleek en p'pge- DUITSCHLAND Hitier cplent de verlüezingscani|i|agne Dinsdagavond heeft rijkskanselier Adolf Hitler in het Splartpialeis: zijn aaing,«kon digde rede gehouden. Dei rijkskanselier blegon met een terug blik t,e werpen o,p de periode onmid;- dellijk na den oorlog, toen Duiteiohland in vertrouwen op -de 14 p|unten yam Wjlgon dei wapens had' neergelegd- Natuurlijk zoo sprak hij, hieeffe 'de; overwi,nnaar heit recht om io%Ter den vrede ta beslissen, unaiar hat overwonnen Land verliest da,armada het recht niet opi zijn eer en mag daardoor niet tot een tweederangs nafjie gemaakt worden. Onze tegenstanders hebben niet beseft, w,at hftt zou beteektenien, Wannteer del overwonnen na,tie bet slachtoffer van het bolsjewisme en marxisme zou Wórden en daarmede aan den chaos pv-ergelieyexd zou worden. Wat het bóllsijtewisniei is, dat zien Wij aan den honger en de ellendei dier m■illlio(e,- nen in Husland waar de landbewolklmg iin verhouding t,ot de stad veel gnooter iel. Hitler vergeleek vervolgens de vredes voorwaarden van 1919 met die vian 1,870, zeggende, dat aan dte schuld van den oorlog van 1870 geen twijfel Icon bestaan. Frankrijk heeft destijdisi zijn oorlogsschat tingen in drie jaren kunnep afbetalen, Thans wil men een volk van 65 millioen aan den wil dar anderen omderwleirpielni e|n voer eeuwig jn knechtschap! hóuden.. Hitier beispirak daarna -de' in de a.f!gelo,a- pen 14 jaar gevoerde politiek en bracht daarbij: tetvens de kwestie van den Pöol- zeide hij- door da overwinnaars slechts is ingesteld om Polen en Duitschlan'd' tot eeuwige vijlanden te maken, terwijl toch gemakkelijk: een .andera oplossing had' kun nen gevonden worden,, die Polen em Diuitsichland niet zoover van elkaar had gebracht. - Hetzelfde stefael, z'eide de kanselier, is te zien in de financieele politiek1 d|er te genstanders. De' politici hebben in da afgielooplen 14 jaar voortdurend nieuwe verplichtingen onderteekend', waarvan zij wisten, dat zij:, deze niet- zbuden kunnen naleven, en waarvan ook de tegenriaudlers wisten dat Duitscblaaid ze niet zo,u: kumnem naleven. Dit die-mde uitsluitend ,om Diuitsicbland's po-litiefce schuld tot een flnamcieelle ge- mia:akt te hebben, het lanid ta knaahitlpnf onder de rentelasten. Dgae politiek is ook toegelpiast inzake de ontwaipleningskri-estie. Hitier betoogde, dait Duitsehland zijn verplichtingen van het vredesverdrag inzake de ontwapiening vol ledig w.as nagiekómen, terwijl d'e andere landen tot dusver hiertoe ni'et warein over- geg:a,an. De geheel» wereld is vol ,Wiap|enlen en de hoeveelheid wlaplens .wlordfc steeds1 groioitier, doch niet uit angst, tegen he.t ontwaplenda Iluitschland, ma,ar uit' wantroiulwteu tegem elkander. Na de h'ewapleiniug der andere mogendheden nog .etens te hehblen belicht, lagde Hitier nog eens den nadruk op den vredeswil v,an het D'uitsicke volk en dei' nationaal-sptcdiailistiische reigeering. In deizten geest moitdveerdle Hitler qok' Duit'sehlands uittreden uit den volkenb|om,d, waarbij: hij1 duidelijk' deeid blijken, 'dat Öe audjere mogendheiden de verpdichtinglein vau het verdrag van_ Versailles inzake de ont wapiening niet zijin nagekömeln'. Vervolgeusi ging bijl over tot de econo mische crisis die welisiW:a.ar de gehtealja we reld teistert, dóch elders niet in die: mafia als dit in Duitsehland sedert jaren, het g'eval is. FRANKRIJK Bet kabinet D|aJa,(licr afgetreden. Dia regeeiring-D'aladier is Dinsdlaighacllit met 329 tegen 241 stejmlmteu in do riin- derheid gebraoht. D'ei ministers vieff'lL'eten onmiddellijk de k'almter e|n beigavten zdcih naar het Elysée, om.' den prelsidcnt dier rep»U|bliek, Lebrun, het ontslag van hetf kabinet aan te biedeln. wondein u,i|t. Heit is toch niet slimmer met het meisje?. Zo stapten samen weg. Neen, zei Myers afwezig, dat niieit. Maar het is gek, Haftingsi; ze meende 'jo s|te|m: te herkennen. Ze was .vreesielij'k opgewonden toien ik bimnen kwam en wilde mat alle geweld Weiten met 'wien ik aan die deur had staan praten. En toen ik zei wie het wia,s, schteen ze heelemaa! ovei-Stoiur door del feleurslteliling. De mededc-eling had niet veel indruk1, op Rob gemaakt- Hij; dacht aan dein brief van Lilian, di-en hij 's morgens ontvangem had. Hiji was -er nog niet toe gekomen hem te beantwoorden. Hij! bedacht met bitterheid hoe Mjl vroeger op Zoo'n brief met een half boekdeel geantwoord zou hebben ,maiar heit; scheen nu wel of zijin geest niet meer in staat was ook' maar een half kant-je aan zijd vroegere verloofde bij1 elkaar te bedenken. Lüia-n had weer heielemiaal in den ouden toon geschreven; hek scheen haar niet moeilijk te vallen: de draad tustscben hen bei-den w-eer aan te knoop,en op het punt, waar zij die zelf ruw verbroken had- Hoib vroeg, zich of' hoe het toch wel kWlam, dat hij zich' niet tot een spoor van dein ouden gloed en vurigheid kón opwinden. Heit. [Was n,u -Een spannende nacht zjitting was aam IdfIZe stemming voorafgegaan. Pte strijd' ging voornam,elijik ciml artikel! 37, betrelf1- 'fenid-e de salarisverlaging der amb'teu,air|em. 'Eien lamendelmlent vam' Lo-uis Morin:, strekkende tot vervanging vlam: d« arti kelen 37 en volgende door «ien admini stratieve reorganisatie! binnen djrie maan den, werd verworpen m®t 373 tegen 161 Btetmtalen. Diaarna nam DaJadier h,et woord, oim! te z|eggen, dat món zich nu voor ptflitegleirl de .artikelen moelst uitspickbn. ,yD|ei ge- heele politiek dier regiering staat o-p(. het' spel. Iedere inflatie, iedere devaluatie Van den franc! wïjfst dó| re(g;eiering v,am de hond." Spreker doet eein laatste beroep o!p de vergadering, wa.arbiij! hijl doet uitkomen, dat het noodzakelijk is offers te hremgien, ,]Als gij1', zoo, zegt Wij|, ,,de regeierinig om verwerpt, dan zal ean nieuwe zic'h- vool dezelfde mocillijkhieden geplaatst zien. Gij zult, haar op'ni-eu,w breken, maar yiréeist gijl niet, -dat de opienbara mleeni'ng 't'enslotto ziohz-el'f niet móer imleiester zat zij'n?," D'aladier gaf toe, dat de doo-r da re< 'geering voorgesteldie maatnagjelen halrld doch zij' Zij'n noodzakelijk, Vooral ojni den middenstand te b'estehermóm. In Italië em ptuitsehland is gtebiLekem, dat, Zoodra de middenstand niet Imleer gpzóind is, oen ander regiem' aan het bewind Wo|m(t. Dlaar- om verlangt de regcering deze lm!aattae|gl&,■ len als een blijk van mationalg broedei-- 'schap en solidariteit. Als deze! maajt'rege1- len niet worden gpetdgjekigurd, z|ulï|eui later Zwaardere maatregelen noodig Zijh. iVoclfts wees D'aladier er nog op', dat in Duitseh land de salarissen sedert 1930 mlet 18 pet. verminderd Zijp.' Die regeering. had jntusSChem beklemd gej- maakt, dat zlijl imiet het cömpnomis-vóoi'stel d,er neo-socialisten, uitgebracht door La- Het werdl echteir door de socialisten: met 55 tegen 45 steimlmlen en 8 blanela verworpen. Als de zitting hervat wordt, verHaalrt D'aladier nogmaals het ia|mendamient-Lai.- isalle t-e aanvaarden en stielt hij' 'de kwestio van vertrouwen. 1 Diaarna vind de- beslissende stamlming plaats, w.aarhij1 .artikel 37 met 329, tegen 241 stemimen wordt verworpen. Van de socialisten stemdeu 29 yóór het am'endomieint, 88 teigien lemi 9 blanco. Die scheuring in de soeialistisóhe partij wordt hiermede als voltrokkem beschouwd. Evenzoo wordt aangemomem, dat heit kar tel van links na deze etemlmimg in dei kal mer en den val van het kabiniet Póüadier definitief voor langen ifijld van da baan is. AMERIKA Bólivië en Paraguay. Dó vjjla.ndeKjlkhedeln in dan; Gram Chaóbi hebben opmieuw ernstig» ntfknletiingen aan genomen. Volgens een cbm|mluniqué Vam- het mi nisterie van oorlog van Paraguay höbbeml Boliviaanscha troepen in het ,dis|triet Piri- z|al verscheidene aanvallen -gtedaatn', (waarbij' vele gewonden viielem. Die. Paraguaansclhe troepen zij'n toeri) ook tot hólt offensief' overgegaan em heb ben den vïjfamd uit belangrijk© stelling|em verdreven. Tweede Kamer O ver Zi aht'. Dia Kamer houdt er 'n mterk'waalrldig tempo in. Zbo kónden er oók' Dinsdag heel wat b'elanngrijke Zaken hehamid|elid wonden. I I Naidat verscQiiïïende comclusiën op adres1- Zen en wetsóntweirpón wanen aanigéuolmiem, kwam de; wijiziging van de Crisis-Invoer-1 we.t aan de orde. Mat dit we|tispntiwterp is eindelijk 'n begin gejmaakt met dó actieve handelspolitiek, daa-r aan het wederkeeringhedds-begijisel veel plaats ge- retsierveerd weWd. beginnen te motregenen; eem -glrijlZe jmisit hinig over de velden en: de heggen,; de voetstappen va-n de beidie wandelaars kló-n-: ken dof en kleite'emd in den modder. Hondenweer, zei Rob en hij! dlaohf verlangend aan de behaaglijka sffeer van hett oude heeren'huis. Ja,, aicbteral' beScóhouwd hadden wó toch beter met het wagentje kunnen gaan Wait is da't, voor den duivel Rob bleef verbaasd staan. Wait is erj?, Ik' daeblj dat ik ielfcs in, de heg zgg bewegen, maar heit, is Zeker yieribleielding. MisSohien eien piaard in d' ewei. Plotseling zei de dokter, Zonder eemigó inkiding: Het is merkwaardig hoe de onbezonnen streken uit j,e jeugd zichi Soins opeens weer na, jiarem a,am j« o|p|dringen. Dat kan wel. Ik heb uog niet veel ervaring opl dit pun't, latóbtie RioU Dingen, die jo ajllang yeaigatien Jhad, die volkomen ujtj jo leven veidwanem Iwla,- ren. ging de dókijer oip pieinzenden tqo|b voort,. De memschiem zeggen, dalb jie jieuigd!- zonden .zich laiter altijd wreken, en het is de, waarheid'. Rot- wias te onverschillig voor da jeugd zonden van den doktgr oim da voor de hand liggende vraag tol Hoen, dia jte dokter hem door zijh. mieêdeelzaiaanhedd in den mond le-gde. Myerg zweeig yvieer, die DleZe wet gelelft ,aan -dó Rjegeering bij het bepalen van dep invoer in ons land' gelegenheid m«er pejltenihg te houden kntet lanidlen, die ook ons bevoordeierJenl. E(e wat brengt imlmiers tw-eeërlei niveau In het toe te laten cóntingemtéén hlgemfaen percentage henevóns één dfeel dat stechta kan worden ingevoerd, wanneór dé bfc- lamgkebbende landen voldoen aan- vloor- waardien welke onzei Rlageiering zal stel len. D'e w«t kan nu ook rekening 'houden met de interna struelbuiur onz|e(n bleda-ijVien. ón met veran-dard© olmlstandnigh«den, zóo- als: niéuw opjklomende ondernelmlingfein. Néderland laat eindelijk het bsginsfel van de meestbegirnstiging los em mlaakf daarmlee gebruik van een intlerinationaal- ióiehtelijk aanvaard standpunt, voülgeos wélk het contingent mie|t met dól m(aest'-i ibtegunstiging in verbanid behoeft to wor- 'dlen gebracht. Enkelen tijld -geCéden zouden dé domimia eenzfjldige vrlijhand^aars in de Klamier nog ie:en groot misbaar hebben góimlaakt over dit ontwerpi. Dte onmesdogemde waarhieid heeft hen achter door tal van genadje- looae feiten zoo murw gqmlaakt, .daft hun verzet ineenzakte en Wetsontwerp Zon- dér .hoo'f'deEjke Ste|m|m|ing de eindstreep passeerde. Alleen wisten de palstaandeW met die hulp van andere groepen te ver hinderen dat de regaering eerni blanco vol macht voor ha,ar handelsbelieid krijlgt. Dé Kamer zal nu 't laatste woord! beliomdein. Ook minister v. iSichaik heeft z!.h.si. Zijn voorstel tot opheffingvan tweg reicht-ba-nken en 39 kaïnitomgereehfen Ier doorgehaald. Enkri© maandein geleden nog verwierp de Kameó dit Vooritel en' vjeir- oorzaakte zij daardoor 'n Kabinetscrisis. Pfe frontverandering is omnilogglij'k te -.verklaren uit de omstandigheid dat er twee rechtbanken en ééni kante,ngórérijt (]dat te Oud-Beijériand) jninder worden lopigeh-even -d.an mr. Pionnen wild». Eén grootier verantvjoicirldelijkbeidslhesielf is da reiden daarv:an. Die Kamer had ook noig tijkl o|m| Jiet Nedierl.-DiuitSche donanerverdrag goed fe keiuren. Belasting op goederen in de (loode hand. Vers-clienen is eten weitsomtw,ea-phef fing v,an een belasting, naar liet v'ermo-i gen v,an instellingen van de dood» hamid. - Aan die mémlorie van toelichting .wordt ontleend, dat bijl instelling van del dooda. hand geheel of nagenoeg gehete! fletm reóhtsw band ontbreekt tusscihen haar ah die per sonen, door of V-o|or wie zfijj bestaan, het geen Zich uit in het feit, dat aanspra ken oip hot vermogen van die lichaimiem, nagenoeg, in geen cnktel(en vorm. ver erven. Het ontbreken vam dieai 'rechts band noopt er toe, event,ueiel bij! de(ae lichamen zelf de draagkrachten te be lasten, welke riji zoo, al nigt hebblem, toch wel vertegenwoordigón in het vermjogaa flat zij btezitten. Ook instellingen van de doodei hand maken deel wit van da staafeg|e!in!e(em-i óchap, zelfs op veel zalfstandigpr wijlztef dan naamlooZe veanootschappten e|n dier-, igelijk'e lichamen. Bie|Zlwa,arlijk gaat hét aan, natuurlijk» personen nog vérdlcp mót belastingen te bgZw.aren, alvorens piok1 du sfeer -der instejlingon tot haar bijld|r|agei te de algemeen© lasten is gjeroöpen. Die ze instellingen zijin in da laatstlg halvte eeuw in beteek'enis en in! Verschei denheid toegenomen. DWZe laatste omstan digheid ontneemt eiken grond aan dé gja- daehte, dat de voorgestelde! Welasrinjg. ba- oogen Zou, inzonderheid blapaaldei uitimlgteg van geestelijk Igven to tpeffen. Die belasting Zal worden gahevten paai! het Zuiver vermogen der instellingen', d« w. z. dat aftrek van schulden plaatg zal vinden. Maar de aftrek dient hier be perkter te ftjh dan b!ij( partiéuligren. Bij een fysiek pgrsoon bestaat gaen aanlei ding van zijh vermogen iets af te 'trek. ken terzake van de! verplichting om Vhoinw gedachte aan heit meisje uit zijh jongere jaren had hem wieier volltomein ,to pakken, maar hij wist oip dit opgenbllik1 hoe heit kwam, dat de-ze -geestverschijning uit he.t verleden kwam opdagen. Hoiudt w vian de konijnenjacht-, vroeg Rob, die niet lerg veel zin had in de Sen:-, timéntaele openbaringen van dgni dioklter. -We hebben onlangs een alleraardigalje jaohit -gehad. Gaat u eens meei.?, Dat Zo-u ik verhlaizénd graag jdlqen, maar daar heb' ik heifj veel te druk voor A'llem'aicihlijgm-e't een schreeuw van ontzetting viel hiji 'ziahzóHT in de rede. Ben vu,ursftr,aal scheurde plotseling dlqor de duisterniis, da khal van een revolyier-i slehot; klonker Suisde iets lang hum hoof den en sohroeida Rób's wamg. Eén moment waren de beide mannen to verbaasd, om zich te bewegen; maar dat duurde maar heel kórt. Dr. Myers sprong na,ar de heg, daar hij vlakbijiets hoordeiemand rende den weg af 1 Ze zagen een gebogen figluur in de duisferniis verdwijnen. Rób Wist terstond wie het wlas. De Weghollende man was niemand iamders dan Bunch, da bochel van heit circus. (Wordt- vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1