NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver DE KLEINE BAZAR DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Rnlinit Haftings Complete Sorteering Bieten rooien SCHE COURANT GESPREKKEN I DINSDAG 24 OCTOBER 1933 FEUILLETON BUITENLAND AZIË JAPAN BINNENLAND p—^eBeBa, |sl!uiten in. het buitenlatofd op te richten. Dlat dit een akje kon -worden, had de in Ie ervaring hun geleelrld. lis ongeveer een eeuw gfei |its een klein stadje, waar- rs in Zéér bescheiden om- Ier-keerden. Irs Bland, beter gewiegd |c, maakte ya® dit doodo line badplaats. Vain heinde li de beZoekèrs toegestroolmlcl liel en roulette, het geliuk da Lm©t werelldreputatie, dalmlea 1 Waarin men zlich. niet ver» aten en avonturiers, kun-i Iroepsspeferst, pjllen ontiiuoet- het casinf» te Homburg, tïjld werden aan de speek In pmlgeZet. a no, geenszins geïmponeerd Ibedriagen, ging; rustig zijha rend er op bedacht, dat lalt kging en h|ij| zieül niet W I I feche speculant idie zbo vèr- |t men helm|b'ijlna als een beschouwen, veaaarljopjflclB pns in rij® jl-even ee®! uit- rïjk' der sentimentaliteit'. n hif in het huwelijk trad arlml kneisje, dat hij' eerst ftschool haid 'gestuurd om te leeren. Ook' dtójej spe- de Moeite waard. Maria I een voortreffelijke echtga- |r, in Monto Caribi "ia Ziel 1 1 Carlo, tiat toentertfj'd' nog h, was de m'etaim|orphose nog In Hómlburg, prnjdat hie|r| het lioesfc worden ontgonnen. D|e |inaco, idie Blanc's euidces in gadegeslagen, liet den hun lui zïjln gang gaan. Monte portozóó gijojeide ie BJlanb schatten op. Re WtuJIant heeft het nog.bé- bleide dochters mót lede® vorstengeslachten in het en. >D|a pudste mocht zleh vil) noemen, de jongste trad |k mót een Bónaparte- «IGEEN NIET WEET. was de oude heilige; taal Jrende Hindoos. I .banredlie® in de woestljh "ilotoeter per dag afleggen, lagen Zonder .te drinken vot Ik'rijik ontdekte Mén, dat daar I roods wlijjn uit Algiers voor lógne" is verkocht, htetgéen Ifhenhandel ongehoorde wins- Irracht. Iwicht van de aarde wordt |)00 bfflipen Maal (bSJlioen tion. |i« met je Vrienden wou uit- hlelbl je mé dat da® niet m - pt ik mijl vast vóorgenobllfen I M i DLAME. i I Itot notaris, die kijjn ïtesita- ppstelfen„Aan elk ciljjber f 20 jaar in mij® dienst is, U.OOO gulden te legatee reiif Efebt u dan mensehen, die al aw dienst rij®?" i .„Niee, dat niet; _geen een is ii een jaar bijl mljj; in'aalz als t Wekend wordt, dan .is' het dame Voor mijh zöak." PEWB. 1 1 irrenw,acht wijst de nstrolnpg en yertelt, pin een begrip md te gev'en: „Om |Üee|z| Ster Ou een khnonskpgiel twéeldlui- )-dig hehhen." vraagt angstig: „Maar waar- ster beschoten wiorden?" 1KB NAAM. rerschillendc oplichterijen on- mden naa)m( gepleegd. WMl uw verdediging ppn té vloei I ire Heer, ik' kon toch aan mjijin eerlijken pauM biet I i I I HOOE. i „Aangenom'en, dat ik "tien ik leg er dan nog twéé bïjj ik er dan 1W !aaropp allemaal utMMjEJR'. eier had een biergjijeisjel ge- weg steeg dikwijls Wed! 40 rtglt hïjl Zij® etampagton, pta „In de schajduw.?," JSgjTNG. j' I 1 ik zlal mijh vrouw vojoij dag een nieuwe waschmachine en hecllc verrassing vjoior haaW i r dat geljopï! ik' ook, rijj ver- lijk een ia|uto." a 'beeldschoone vrouw, die me- ii ill je had haar vijftien of' twin- ■laden moeten zien, toen zij! r jonger wals!" i VAN 'W|ANlTBiOU,WiE0sri. sax werkelijk zjoo Wantrouwend is beweerd Wordt?" of. Verleden week heeft hij scheurkalender gekocht jen kei de. bffiaadjes geteld,, oil er ra ren!]" IGURANTiEN. gehoord), dat Liesje de vol gaaf trouwen SI", lelijk pen sprekende rol!"] HUMMER 126 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingef 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No, 4-74-. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Hou me vast, of ik dien een motie in! To-en Staatsman Westerman nog geen- lid was van de Tjwéede Kamer der Sfa- tein-Generafll, lez'en wij; in het orgaan der B.-R. St|aa|tte|F|artijl, heelt hij ce® hbek' ge schreven, „Dei Zieke Staat" -, waarin hij' hetpogt-. dat de Kamerleden misbruik ma ken van het vragenreek!», door oMtirent tfdefleuterige kwesjtiesi vraigen tot dei R|e- geering te richten en dit niet zoo zieieir om gewensWhtp inlichtingen to verk'rijlgen welke men. zich pok langh' anderen weg kan verschaffen, zoo men ze al niet, heeft dan wel om een indruk' naar buiten te vestigen, om actie te voeren Jte|aje® Ü|e •Eegeering, oM zich te mengen ojpl het her- rein. .dat der Eege®ihg toebehoort. Hiet is een feit, dat het vrajgenreeht in vélo niet in alle gevallen in de praktijd een demagogisch middel blijkt te zijn. Nauwelijks echter had de heer ,Wies- terman als „symbbol onzer nationale] een? heid" zijln intrede gedaan in de Tweiedie Kamer, oi' de eene .vraag volgde olpl. de andere. 'Hof prestige, d'at de heeir W. in sommige kringen te verliezen had, is hij ook, naar wij vopr .die ki-ingen hoipien, aldra kwijtgeraakt. Dit is het eenige succes dat de heer W. met zijn pdging om met de Eiegeering mede te negfseren, heeft bereikt. Ook de- motie isi v,a,ak een slag in de luchh; ook de motie wordt gebruikt voor demagogische doeleinden; ook' langs dezen weg tracht men zich te begeven op het terrein der Begeea-ing. Bij moties pleegt men wenschen jiit te spreken, of' blijk tje] geven van goed- of afkeuring over een bepaalde dlaad van de Begeering, en soms ligt, in de motie een blijk van aikeuring .(of gloedk'eiuring) van hef regeerbeleid. Een motie van zeer verre strekking was| de motie-Bppn, wlaarh'ijl d'a Kamer zich uitsprak voor ujteitel der behandeling van het we'tisontjw'erpl-Donner tot o|pjlief- Üing van een aautial rechtblanlfein en .kan tongerechten. De aanneming .dezer motie wais in Wezen een verwerping „v.a® het voorstel-Donner en aangezien de R'egeh- ring Et had te kennen gegeven, en .aainglei-- zien zij- tevens had medegedeeld, dat zij daaruit hare conclusies zloiu! trekken - welke die, conclusie® z'ouden zijn sitipmd reeds vast uit de mede-aanwezigheid ytan den MiniSfer-President in da Kajner - was heit leven van het Kabinet afhanke lijk 'gesteld van aanneming der motie. Men mag van dezen vorm denken wat man wil, de motie-Boon was geen demagogisch mid del in den zin als wijl hierboven bedoelden, en men betrad er niet het terrein dar Be geering jae;|le- Maar al te vaak .echter is de motte een middel am effect te maken. W'ijl ztillen daarvan geen voorbeelden uqemwJn, zij liggen voor hst grijpen. Gelukkig ban da Begeering pl die would-be moties naast zich neerleggen wamt, zpoals prof. Kra nenburg terecht zegt:, de verho.uidingl tuisl- schen regeering en volk'sVertieigeiDlwqoirdir ging is, ook bijl aanvaarding van heit par lementaire atelSeJ], niet) dis van mandataris en opdrachtgever. „De rageflring heief)fc haar eig,en verantiwoordelijkheid en be houdt dk", zij bjehqo.rt alleen in dit, systeem ai' te treden, wanneer het plarlemjent ha.ax zijn vertrouwen niet meer schenkt. Dit nu bhhoêit bij nieit-handelen overeenkomstig oen hij' motie; uitgesproken wensah van het pjaHemenf nog geenszins het geval itie zjjh. Het zal alleen zón zijn, wanneer dia motie essentieels deelen van het reglae- ringslfeleid raalrt, zoodat de betrokken mi- 'nister, o. q. het geheele kabinet., wleitien kan, dat he;t plarlemenfc dat beleid wel moet aikeuren, wanneer niet eveUe)ankoim- alig de motie wordt gehandeld." Motieis, wia,arbij! de Kamer de Eegeering wil eontróleieren zooal® de hudisvroulw hst weekboekje der kbuikenmieid -oontróleert. 47 Bbb kwam Ben beetje bedi-emmeid do kamer binnen. Hïji Was! nog noioiif bij- Myers geweest en had nu gle'en blepiaaldlei leden vopr zijln flejzloieik1. Alüieien was hij' beu v,an het eeuwijge ppkeir spleten meit zijin log'é's en hij' had een aftsiplraak' geflantLa- seerd om (eens iee® p|qcsje aan hun gezleL- schapl te ontsuaplpen. Hijl wlais' langs het huis va® 'de® dbktier gekomen en pjehooir- zamend aan de im,g|ervi®lg va® hek o:ogie®- b'lik. had hij! .aangebeld:. Zop,; dus jei Went Weex thuis! Mycins had zijln geiziohf weer in die gelw'one, vrien delijke plooi Hieitj. sehelle zingen eu helt Jiina.-geiti®)giel aa® de® iOverka®|t! va® êe hall ware® opgiehoude®. Biob sitiomd min of meer jongeaistaohtffg-verlegeu te ltijken. Jjai. u had me gevraagd1 bm u eens fe komen ojizoieken en ik' heb nu maar van die invitatie gebruik' igemaakt, Ik hoop -dait: ik nite^t oiigieie^eiD. kom. Je bent, maltu.urlijtvan hart© welJ kom, maiax .ougeiukk^ierwijz© moet ik' te gen zes u®r ia B'admund zij®. Ik gja, loo ien ik heb voor vandaag genoeg v.au da verdienen aikeuring. Alkéuring verdienen ook de moties, die geen schijn van kans hebben te Worddh aangenomen en wier oogmerk allee® is indruk te' maken en misséhien w«el den indruk van den sterken ma® maar bui ten. Menig indiener va® zulk' ©e® motie men vergeve ons da vergelijking, maar dei staatslieden, die er zich aan be- znodigen geven er aanleiding fee heletft ons doen denken aan vedhferdWaae® op! een boerenkermis, die wannelar ze ruzie hebben, de omstanders dringend toie- ^ohreeuwen: „liou| me. vast. of ik bega ongelukken!" En ze zijn maar wat. Wij- als ze vastgehouden worden. DUITSCHLAND Dr. G itfccls aan het woord.- tRijksministeï Göbels heeft iZ^tlerdlag- .avond in hot Bterlijhsche spcrtpiateis een •ggooto verkiezlingsrede uitgespirjokle®. -De leider va® het tegenwoordig!© Dluitschland en de (door hem1 (gievoïjmlachtig- den, aldus spneker, iztullien niets oinlgemoelid •laten, om Europa voor een nieuweni oloï- log te bahoedien. Plat een vne)de oiffters kost, dat we,tien we, doch w'ijl zijln van maening dat die piinder offers kóst da® eien oorlog. Wij' zfijjn (geen Hoera-ptttriotfen. Ons volk abht «en oorlog nimmer een .geluk, doch een bitter© en vreésélijkó noodz!ak]e-- ïijk'heid. W!ij| verklaren: Als het onder zware offers- van pns mogelijk' zqu .rfjln met Frankrijk een verzóenimg tot stand] te brengen en wel eeb Verizdening, die onze eer niet aantast', en een werkelijke® vnedie zou garandeeren, dan zuUfen w'ij' ons voor millioenen im'ensohen in Dluitschland en Frankrijk zeer verdiensteKjlk maken. Nu zegt men dat het piloeilijk is dit te 'bereiken. D|at het Moeilijk is, Wept ik aldus Goebbefe, dnch dat het o■nmiO'ael'ijlk, is, betwijfel ik'. Als w'ij- niets onbeproefd late® en wederzajds o®!ze mleetoingHn uitleien- zetten, is de weg die naar verzoening leidt wel te vimden 1 Toen Adolf Hitler in Mei in dan Bijk's- dag verklaarde, dat wanneer men olns 'eer Zou ontnemten, e® ons de gelijkheid Zon weigeren, w'ijl vroeg of laat de inter nationale conferenties zouden verlate®, moet hot -de wereld toch duidelijk gie|wc|esit zijn, dat dit niet een hollfe phrase walsj doch dat Hitier voornemens was dit ,ook te doen. Als me® heden verklaart, dat wijl mét onas S.A.-mannen een nieuwe® oorlog voorbereiden, dan ka® ik dat slechts he. laehelïjk noemen. Een Imiodenne .oorlog wordt mot imtaderne technische wapens- ge voerd, dóch niet met troepen die blasbe|m|d zlijn voor dl© bestrijding van het ciotm(m|u;- nis-mie'. 1 Na te hebben verklaard ,dat de natio- naal-socaliist'en geen document Zullen on- dlertcokenen, dat dij' niet kunne® nakomfen, Zeide Spr., dat D|uit-skhland b'-v, aan Prankijijk kan Veoklairlen, d-at, wainneer hat Saargebied weder bij! het rij|k' is aan gesloten, w'ijl geen verdere matterrie(©ll0 leitoben meer hebben. Dit is geien onlmlo- gielljk verlangen, daar iedereen wéét dat 98 pöt. van dra bevolking vb® het Saar-- gebi-ed de aansluiting Wij! Dluitóchlaud wenSeht. Als dit verlajigen vervluld is, z'ij'n wij tevreden. Wiijl dij(n niet voornemens imiejt geweld in het bëstuur va® een andere® staat in te gijijlpien. Voortgaande verklaarde Dg]. Goebbels: als heit buitenland onze rechtsgelijkheid erkent, Zullfen wiji.tradhton tot eeui ve,rgle- lijk te komen ien alfe dit Idi'agiellijk1 is, zullen wij! het ondertekenen. Efejn dingmwaf eóhter ieder weten, ejen Verdiriag dat Be ondierteekening va®' Adolf Hitler draagt, draagt daarmede de onderteekeuing van het geheele Dluitsehe volk. rij'derij. Je hëbit er zekietr niqt op togen om ©en -eindje mee te, ga,an? Graiag. Bob was juisit in die| s;tem- rnina voor ee® Hink© wandeling. Voor da:t z'iji de deur uitgingen riep- de dokter zijn "vrouw. Brenda,! Hij her haald© zijn roep, maar kreeg giaen ant woord -en slchouideropihalend .gi'ng hlif met zijn meltgazól n-aiar buiten. Het Wiais ni&t kónd -e® de rage® had op gehouden. Met Hunkien pia® lieipl&n dia beidie mannen den modderige® Weg af. 'Je hebt vrienden te logeeren, niet waar)? vroeg Myers. Ja. een paar vrienden uit de atad. H-eit werd een beetje aaM zoo. alleen. Dof k'an ik me bëgrijjpien, hour Nog nieit er over gedaicht om mijn raad op tel .volgen! Uw ra,ad.ï Om een vrouw fe zoeken 1 Nog nie|t, zei Bób tamelijk kortaf. Eien -poos zweeg hij. Dan opeens barstte hij uit: Hielt is een beroerde bo|el hier opi dei wereld, vindt u ook' maft? Mia,ar mr. Fergerson zegjt, dat het aan mijl ligt en niet ,a;an de wereld. Maa.r ik heb nog nieit kunnen ontdekken waarom dat nu zoo. is. Dr. Myers ontweek da vraiag. Arme Teddy, zei hij, ik ben benieuwd hoe het met hem is. Ook' moeten wij' duidelijk verWore®, zm loyaal als wïji zlij|n in olkl materieele vraagstukke®, ^jo onverbiddellijk rijn wij in vraagstukken die de ontwapening be treffen. Dluitschland heeflt ontwapend en daarom behoeven wij! ook eigenl|ij|k niet drael te nemen aan jle óntwapieningsean- ferentie (gropte bijjval). Laat de andere statiën nu eens ontwa»- 'penem Frankrijk' spreekt steeds ,ove(r de veilig heid van Frankrijk. Over de veiligheid van Dluitschland wordt échter in het gé- 'heel niet gesprokén, en d|aarom helbWeln 'w'ij het volk voor een'beslissing ppgeroepein. Openlijk kan ik hier verklaren: iWjij zlijn .geen sabelklétterehd Dtaitschlamd, wiij| rij® nationaal socialist. Thans zegt men in het buitenland, dat de rijkskanselier en misschien ook de verantwoordelijke lei ders Zoo denken, maar het volk, het vol denkt anders. I Om nu te bewïjizen, dat de regee-ring met haar vredeswil en haar eisóh tot .ieichtsgelijkheiid niet alleen staat, kan het volk op 1'2 November ,a.s. zidi vhor of togen deze politiek uitspreken. Die nieuw'-gekoZen afgevaardigden va® den Biijksdag Zullen onder eede zich ertora vteïplichten, dat gijl een yredebpolitiak' zuls len volgen en die plechtige gedioftlei affcjgj- ge®, dat rijl volkomen achter de regedring staa®. Als de nationaal'-socialistische partij Zich een doel gesteld' had, heeft Zij dit steeds bereikt. Nu wijl. in 'de afgeloopian acht maanden den binnenkundschen vïjland verslagen hebben, moeten wij! grootmloedig zlijh e® d'e verzocnenide hand relik'e® aan hen, die ons werk in deZen tlijü heWbdn leeren waardeexen. .1 Op 12 November imjoet de gehaeflé natie Zich achter Hitier en zij® politiek scharen. 12 November mlag er in Djuitschlaudi geen noemenswaardig© oppositie tege® de regde- ringspolitiieik zjjh. E© weréldi moet zien, dat op dief dag het geheel© volk' één is. ENGELAND Sir Simon roar dé geluidsfilm'. Sir John Sjmon, dt BritCChe minister van Buitenlandfeehe Z.aJce®, heeft Zondag voor de geluidsfilm' gesproken. Hij, zeide onder meer, dat het plotse linge, maar berekend© uittrede® va® Duitschland uit den Voilkenbbnd voor het ©ogenblik den arbeid der Ontwapenings conferentie heelt Verlamd'. Het mag echter niet toegestaan wor den, dat het den arbeid voor de ontwape ning tegenhoudt. Wanneer inderdaad de hoop> op ee® ontwapeningsconferentie definitief moet worden opgegeven, moet Engeland met een nieuwen bewapeningswedloop! reklefflie®, die ongehoorde somknlen zial verslinden; zicodat van belastingvermindering niets zou kunnen komen. f Integendeel, de lasten zoudelni nog Zwaarder moeten worden, zonde® dat de wereldvrede er doolii Zou worden gelwaar- borgd OOSTENRIJK Dje prins van Siak'scn-Mciuingen gearresteerd'. i De prins van Sak'sen-Melninge-n, die in die buurt va® Klagenfurt een slot bezit, is gearresteerd wegens nat.-sod. pirtoipa,-! Igandie. Bijl een huiszoeking is al heft materiaal van de districtsleiding va® de nat.-soó'. part'ijl te, Klagenfurt in Hij is toch nie|t ziek.?, vroeg Bab verschrikt. Myers knikte ernstig: Hij' is geval len een ledij'kc valmet zij® hoofd tegen elem itiafeil. Hij' is niet Zo® jorng ,als je |a;an z'ij® heldere geest Zou dlemkén ie® ik maak me een beetje ongerust. Daar wiisit ik' heeletaaial niefe yan. Hij had me het toch wel kunnen late® Weten! Da,t, zou hij zekér wef igqdaa® hebben lala hij gekund hadmaar is tot gisteren vrijwel voortdurend be!w(utsfelo|ois gelwteest. Hf heb beticht. gehM van zijin Lond'ep- schen medicus. Heit schijnt gebeprd1 te zijn opl dep oohtendl na, je vertrek uit Londen. Ik' vind heit etcht jiammer. Er klonk opreehte bezorgdheid in Ejob's stem. Een lajardige oude heer, vindft u' o,o-k met - Eien va® de beste memsiehen di|© er bestaan, ya® de lagere soliool af zïjh we al 'dikke vrienden. Bob had ex berouw v,an, dait lijf de® la.ate'ten tijd niet altijd ,eve® vriendelijk over den oud!en iadvoeaaft gedaebt had. Zei liepen ee® |p|noisje zwijlgeold voort. Di gaint zek'er naar ©en patiënt.?, vroeg Biofe. Ja een jong Meisje. Ook' gevallen. Haar rug is' erg ÖeZelepd. Is heterns|tiig_?, vroieg B(ob beleefd-: 'g)enomen. D'e prins' was een intimfus van den uitgewezten nat.-so'c'. góuwleider va® Karinthie, Koothen. 'Er is ook' een cor respondentie met actieve Djuitsohe' minis ters en een koffer met tot nu toe in Oos tenrijk onbekend- propagandamateriaal in beslag genomen. i - i Wolff meldt nader dat de prins to't 6 weken gevangenisstraf veroordeeld is. Zïjln eohtgenoote, prinses Margot', mag het slot PitZclstet-ten voor onbepaalden tïjld tniet verlaten. Zij! wordt voortdurend ctooii" re- 'cjhercheurs bewaakt, die z'elfs haar tele foongesprekken en haar plost clontrolee- re®. RUSLAND De onderhandelingen met de Ver. Staten. Naar uit Moskbul wordt gemeld, heeft onder voorrittersdhap van Stalin een. ge- imteenscihaplpelljk© ritting plaats gehad van het pblitieke bureau en de Sowjétre- geering, waarin Litwinof rapjploirt uit bracht ovter Jé Amerika,ansch-Blusfsiseha plrobleaien. In dezle zitting werden dé vol gende richtsnoeren voor da onderhande lingen van Litwinof t'e Washington vasft- 1. De hervatting van de BlussisCh-Amé- rikaanscba betrekkingen. j Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver- Zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. PUROL 2. Da inleiding van filussisdh-AmeiiD kaanseh© onderhandelingen over een han delsverdrag. 3. Het sluiten van oen vrienfdscihaips- verdrag. - s 4. Duidelijke uiteenzetting van 'hét standpunt der beide landen inzake den toe;stand in het Verre Oodfcen. 5. De 'behandelingdier B|ussische vóór- .oorlogschuldén aan Amerika en de Bjussi- sche eischen inzake die Amerikaapstehlu interventie in het; Verre Oosteln. Blov'endien zlal nog de kwestie vla®l heit sluiten van een Blussisch-Amiarikiaalbsfch non-agressieplact worden uilee® gezet. I)c opstand in Slant. In tegenstelling met de door de Siaim.ee- sche regeering yersplreidg; bëritóhfen, als Zou de militaire opstand .z'ijln mislukt, ko men Volgens 'V. Dl- te Singapore nog niet 'bevestigde berichten binnen, volgens welke het verZet der regeeiringstooBlpen vleirzwaH. Dé Koning Zoiu naai- Simglora zij® ver- trokké®, waar vandaan hij rich volgens igeruc'hten naar Pena'Hg wil begeven. E© b'nitcnlandschc jioiitick. Het Jiapans'öhe agentschap S'jimbben Bléngo deelt mede, dat de Mikado de ministers van 'biiitenlandsche ziaken en van oorlog heeft ontvangen. In een of'fi- ei'eele verklaring, die daarna ""wand gelpu- blicteerd, wordt igezlegd, dat de Jlapansehe politiek wordt beheersc'ht door de volgen de beginselen 1. iJlapan stfteeft et' naar, met alle buiup- staten vriendschappelijke gn normale be trekkingen te onderhouden. 2. D|c staat Mantsjoekwo 'b'ÏÏjift onver anderd 'b'estaa®. 3. de nationale verdediging va®, Japan motet Zonder eenige beperking worde® iuit- 'gtelbreid, daar de gespannen politieke toe stand in Azië en den stillen Oceaan het in stand honden van een sterke wlei©r- macht leischt. I h'eAd&haJve, maar zondier veel innerlijke belangstellingi. i Ja, e'e® oogenblik be® ik hang ge weest, diajfc ze hef niet mepr halen zóu, maar ik heb er de® bas|t(en specialiét uit Iionden bij'. Die komt mongein om kaar te optereieren. Hij' beeft alle h]oopl, maar zóó c«p|tiiimi'S(tiseh be® ik' nu weer niet. De moeilijkheid is, dia|t de patiënte zelf niet in heit minst meewerkt om in het leven te blijvenik' héb' zoo, ©e® f'aibaai gebrek ua® levenswil nog nooit, meege maakt. bij1 zoo'n jiong Meisje; z© ié .pas aiehtltien jaar. Pas achttien jaar, herhaalde! ®ob' peinzend. Bosialie -ylas pok' p|as aiehitjtie® geweest. Da lichten van Badmumd' ziichtbhar. Da torenklok isllc Dalü hehtben w© vlug Myers. Hoor eens, je zulft buiten op me moeten Waóbte®. Ik kam j© mioiedlijb mee naar binnen neme®', het is maa.r ©e® klein huis. Maar die menache® hebbe® tpCh zekleir geld, idait. ze een dure aplecialist betaje® kunniein 1 Neen, daif zlal ik mat Id'dler wel vinden. Die heeft nog wiel eenis Iwiait voor 'e'en ia.rme patiënt die ^jeciaal op zijn hulp is aangewezen, over. De Londensche chic betaalt het dubbel en dwarsl De Die ambtenaar cn dc overheid. D© pers ontving het Volgende afschrift van een besluit van de® ministerraad: D(a raad van ministers, oiv,erwegend|ejf dat in dezte woelige tijden die amb'teïjlblel plicht medebrengt, dat de almlb'tenaar dia overheid in haar zWare taak' steun© ©n haar geen moeilijkheden benokkene, noch in noch buiten die uitoefening van zij® bediening, hesluit: dat de ambtenaar zich zal hebben te onthouden va® olkia open- blara actie tegen de overheid en ha,an beleid. iW.g. door den minister van staaft, voorzitter van den raad v!an ministens H. COLljJN. Salaris ©to igres nfgel'aéf. Het bestuur van dfe Central© van vter- eeniginge® va® personeel in 'srijjk's dienst beeft in verband met bovenganBcjm]d bten sluit van d© regieeringj, luidend© „da,t de ambtenaar zich zal onthouden ya® eikel ptpebblare laetie tegen dei overhiedd pn hajar beleid", aan allie instanties 'der CelntxaJje) medegedeeld, dat hét openha,ar salaris-: Iclongres van Zaterdag 28October a.s., in den Dierentuin te 's-Gravenhagei niet zal doorgaan. j l Het einde van de dobbelarijspéfc®. Dpor d|en Minister van fJ|ustitie is: het volgende sclhrijlven gericht toft de pro-. C|ureiurs-gener.a,al 'bïj de gerechtshoven: ,jHte|t ztil U bekend zij®, dat' de Z.g. behendigheidsspelen .jStraperloT, „Spira- lo", „Bomatjoi'' en dergelijke over het ge- jheiele 'lanld hand ©Ver hand toén|é(mjein. Dteels worden deze öpeldn geörganisleterd in z.g. gesloten sociëteiten, di© in werke-. lüjikhieid door de gemakkellijlke, voorwa,ar- dien, waarop men als „lid" k'an toetrede®, voor het publiek' toegankelijk zlijjii. Van ld(e zlijlde van het betrokken par ket btereikt mijl ztooeven de miejdeldeeiiugj d,at in het Hnagsche proefproces ernstige aanwij'zïnglen rijjni verkregen in de rich ting van haZardisptei. Ik Moge in verband daarlmiede Wijl deZa opdracht vterleenen den phidernelmieiiis Van dia bbvenbedoelde „behendigheidssplolle®'1' ia ®w ressort, daaronder! Wegtrepen die ge organiseerd in z.g. gesloten i^oiciöt&itenj> Zoo spoedig mogelijk te dioen aanzeggen, dat, indien die spelen niet Met ingang vla® den dagna dien ya® aanzteggingl worde®1 gestaakt, ten minste tot in het HaagSolie proces een uitspraak in hoogste instuptie zal zijn verkregen, ook tege® he® en wél' onmiddellijk e.en strafvervolging Zal wor de® ingesteld met in;besliag®c|mSn'g uiter aard Van de tafels en het oiverige betnok-i k©n materiaal. Tot de betrokken vervolgingen in ge val van eventueel' niet-stjaksn verleen ik gelijktijdig opdracht." In Amsterdaim! zij® de speelzalen reeds gesloten moeten worden. R.-K. Middenstandsbond in het Bisdom Haarlem. Dionderdag vond in het gastvrije Pe trus Canisius Rlatraitehuis te Bergen N.-. II. de eerste van de tweel bte®ftuurd)ers!-' idagen plaats, welk'e de RI.-K!. Middente standshond in het Bisdom Haarlem! organi seerde ter inleiding van het winterseizoen 1933—1934. De bijeenkomst werd bfifeowoond door ruim 130 bestuurders en geestelijke advi seurs der KI.-KI Middenstands-vereenigini- gen in Noord-Holland. Het algem'een onderwerp Van dén dag, het nieuwe beginsel- én werkprogram' van dien Ned. R|.-E. 'Middenstandsbond, door ©en 3-tal inleiders béhandeld dn de dag orde bleken buitengewoon' in 'den smaak te vallen, Zoodat deze eerste bi-stuur- Idersdag van den HaarlemsChen Midden;- 'standsbond zich als ©en ongedacht sue- aes ontpopte. i voorgld va® heift meisje beweerde Wel, dat bij' goed zou béftalen als het meisje weer beter werd. Maar ik geloof niet dat wa opl dien man te veel moeten rekenen; hij heelt geen penny. Een ide© flitste 'door Eób'sl geest: lk weet wiat; laat mij' het betalen, dokter. Ik' helt: meer geld dan goed voor mo is .en Fergerson beeft, grapt gelijk iajis! hij zegt. dat ik he|t nog nooit' behoorlijk heistieed heb. Myers aarzelde; Mj wilde niat den in-i druk wokkën alsof hij' op Bjobferfea' liefda digheid bad gespeculeerd. Wel, zei hij eindelijk langzaam, het is heed vriendelijk va® je. Heb kind schijnt nie mand op de wereld te hebben behalve dia voogd en die schijnt me niet veel zaaks, Z© wordt hier bij' vreemden vegpleegd. Kijk. hier is het huisje. Do blinde® va® de Kamer, waar Rpsalie lag, 'Stonden ©ple®. Hij' ko® den rossige® gloed van het, haardvuur zien én de var-t» lijnen van ee® figuur op heift béd voor <fon haard. Is dat, belt meiislja? vroe»g hij'. Ja, H'elt arme kind isj bang vpor de oplenaitite. (Wordt vervolgd.)!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1