AGSCHE HEIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND BRILLEN GOEDKOOP!! Eerste Blad f| BINNENLAND |"1 J. GEENSE Kinkhoest „Pertolan" ïopend wordt VAN 'T VEER DIT BLAD VERSCHIJNT; DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS SCHE COURANT ZATERDAG 21 OCTOBER 1933 en ZATERDAG 0 UIT DE WINKEL jdag 20 October E RUND- EN VARKENS LAGERIJ annex Fijne. Vleeschwaren en LAMSVLEESCH Dit nummer bestaat uit (wee bladen BUITENLAND fl UIT ZEELAND I~1 MIDDELBURG VLISSINGEN GOES naar DOKTER'S RECEPT. i is; Diversen: blauwet -32, Tomafen f310 per; o-enen f 37 per .100 st per 100 bote; ChryHantett -letpiexs f 4 per 100 pot. ct-ober 1933. Op de gr&an-f a aanvoer tamrelïjk!, handeli tiers f 1014, Kjookterwtenf titerwfcen 1' 911,50, Br.uino 19,50, Kiarwij'Zaad! f 30 f 2022, Mosterdzaad' f IS?*. URG. Op de fruitveiling ar deden: Beren: Bergamotte isi van S-chonauiwen-9, beur- Luca-S .515, b!r. Axqmiberg C'lairgelau 1115, br. Diel Bordöa-u .3, oomseillier a la ipcer 48, bruine cha|ulmlon- eepieer 8, maa.gde|peer 410, iea|u 49, aolda-t ljabioureuE ssei dei Pari® ,713, do-yemn-a 127, dneheis'se- d'dmg-ojulêmet 7, Zwijndr. wijnpeer 3—* gieiser wild-enuan 39, pond- R-eimy 2-3, kleilpeer 23, -4, ri-eltpe-er 57 cent allea >ete: zomerbtoemzlo-et .4 cent, Jia,cq,u|es Lebel 310, grp. 2-14, zoete .appels1 34, 5, wijnaippejH 34, petper- 'nzoet 58, PrineelSse .N-o,- e v. d. Bent; 9, gratuwzoali roodjes 36, zoete WcU©- bedlefl-eluir 13, büis(m®Jck 1 oat. 24, óoorrt iplendui 5, 1012, «ntariioi 7, pdiplpdn Cb-z ■-esleuh. van Luimferen 15, Rei- rger 2, gpudrcinetite 214/ nj© 8, zoete ribjber 710; 16, arsmgaiard 14, rooda nfta flora 10 gent., alles per tjomaitlen 510 cent, black! 33, franckteniihajier 2736, cleoit, alle per Kg.- metme-i nttsjmeloenen 23 cent, noten f 1,551,67 tp(. kiisty Zeiejuwsöhe blaUw© ,75 et..- UBG, 18 October. Op ,da Veldsila, 29 ■prent, öpina- "genaarslbloonen 511, sui- ritokprin-oesseiboomen '826, nd 1128, rentelglevers 18, 17, witlof 19, peen 2, ruien kool 2, witte kool' 1 oerat,. 31/2d, rapen 2V2. 221/2, prei 21/2'6, selderiet- lseM-eri-e 12, radijs }[i c., oent, alles par bios; savoye roiode klooi 2V23, bbeTekooJ! i 11/213, andijvie 4/2D/sr 2, komkommers 5 cent, lall-es- ;ladiolen 5 cent, chrysanthem per bos. NUMMER 125 29»™ JAARGANG enuw-, kramp- en slijmhoest, ronchitis, asthma en andere oest-, keel- en luchtpijp-aan- oeningen. Gebruikt hier- egen hoestdrank an Jacoba Maria Wortel- roer van Oude Pekela. Ver- irijgbaar a f 2,per flacon rij de verkoopers van Wor- elboers Artikelen. 13160-17 ijk niets anders dan het p zaken, inplaats van te tot men tot U zal komen icces op zaken af!! per doos 17 ct. ndspakken voor 29 ct. 6 - Telefoon 340 IERSEKE Denkt er om daf HENDRIKSKINDERENSTRAAT No. 38, GOES. Beleefd aanbevelend,. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaa! No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregefprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE V/AARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Iva» OVER DE GRENZEN |l Wi e k r e v u e Sinds wij' ons! vorig overzicht schreven, is het aspect tie Geineve wel heel grondig gewijzigd, door be-h brush an onverwacht besluit van Duibstehland' om die On-t,Wajp|a- ningslcomferientjia tg verlaten cm het lid maatschap! van den Volkenbond io|p| ba zeg gen. 'n V-erteahrikbelijkei verantwoording, hebben da Duitiscba leiders hiermee op zich genomen, want da tonlzekerhead en onrust in Eiur,o|pai vergrioptten zij! da,ar enhrm dteor. Wanneer men ruptjg den sta® van Du-itsahland belziet, kan man niet an ders zeggen dlan dat. Hitler -en die zijnen hem gaarne geizet hebben. Geen dreige ment of waarschuwing lieten ze er aan voorafgaan. Niet Zopidra, werd! 't hun dui delijk, da,t de gr. mogen dimden afwijzend stonden tegen 'n directe herbewapening of zijl slingerden hun beisludh da wereld in. Er worot blelwieerd' dat Hitler niet de voor naamste schuld hiervan draagt, maar dalfc iet initiatief tot een em ander- eigenlijk! kwam uit de) kringen der Rïjkls'w'ec-r en tuft de1 omgeving va,n Hindenburg, die ge- ka-nt wa-riein tegen de verandering van het beroepsleger in 'n müiijei-leger. Wij ge,- loove-n niet. dat dit alleen de houding van dan Leider bepaald heeft. W,el zal 't zijn optreden bespoedigd helbhen. Het voor naamste motief zal wel te Zoeken zijn iD da behoefte van de nat. to'ct partij! oin haar piosi+ia in -eigein land te versterken. Het uitlokken van conflicten met het bui tenland is altijd «a geliefd middel van di plomaten en plolitici geweest om de in nerlijke eenheid uitj t-e breiden en te b©- vasiltg-en. Natuurlijk had Duit'schland grieven. Hat is onredelijk gewe.eat dait de andere mogendheden nieit. eerder toit ontwapening overginglen, hoewel Duitschlamd zoo goed als weerloos wiae. Ook :w]as 'h een bittere pü dat. de mogendheden 't nieuwe1 Duitsch- 1-and nieitj ztopi vertrouwden als; het ou-de. Doch -als de' naitj. sloc. de hand in eigen bicei- zeni hadden willen stelden, zouden Zijl niet anders dan hebben moeten toegeven, dat zij' voor' dis achterdocht alle reden gaven. De jeugd werd gemilitairiseerd, den vredea propagandisten legde men 't zwijgen op en 'n von Papten klon ongestraft idein doiod opl het slagveld' ,ails het gtioiote1 ideaal voor stellen. Hitler en Göring wijzen thans met nadruk .alfa veahHIugt en oorlogszuchtige bedoelingen af, speciaal Frankrijk -en' Polen worden ep| ds meast stellige wijze gerustgesteld. Het Minkt oprecht ge meend, 'fc moet gezegd; aan hun waar heidsliefde in deze valt, redelijk niet tie twijfelen, doch er i® helaas teveel ju ver lenen en heden waar de twijfel houvast aan heeft. Hitler had, ook -afe nauwgezet hoiedar van da Duits'dhe eer, nooit moige-n ver gieten, dat er speciaal in Frankrijk, na tionalistische elementen zitten te toeren op iedere onberaden daad, om daa-r vergif tegen Duifedhland uit te zuigen. De per® staat voor 'n gr,opt daed in FrankHjik on der de macht van dei OiorloiglS-industrie ten men EegHjlpIt, da,t die vopr.al het visöchen in troebel water tot in do puntjes ver staat. I Let welOok de wapenflabrikanten willen geen oorlog; die wenscihen alleen 'n sfieer, waarin btewapeningislust gedljit. Hiet gevaar dat uit zioo-'n sfeer ook' io|ojr'-' logskans ontstaat, nemen Zij| als 'm Siaort bledrijtfferisicte op zich. Het is opvallend dat Hitier veel on vriendelijker in Zijln gesprekken ©ni |rede!- voeringen tegen Eugeland dan tegten Frankrijk is. Ofi dit vrees of1 tacktiek) 'id laten wij in 't midden. .ORot nu toe heef'ti het echter niet veel sucöes bij! dei Fran se-hen opgeleverd. D!e sterkte man Dlala- dier, minister van oorlog, heeft 'n heel' nuchtere verklaring; afgelegd in da Ka mer. „Voor geen woord zijh wei djojolf en voor geen feit Zijd we blind" zei hSj beteekenisvol, terloops aandringend otpi fi nancieel herstel1, om naar buiten sterke(i" te staan. Goed© verstaanders hebben pau 'n half woord genoeg, prankiïjk', Kinge- land en Italië voelen niets voor aparte onderhandelingen met Dluitschlalnd. Zij willen ebn'fereeren met 'n oolmlpleet ge,- zeischap en met zegt dat Mussolini ijve rig als bemiddelaar optreedt. Het wil er bij ons niet in, dat dit 6uctee9 zal' olp» leveren. Te stellig h@,bben beide partijlen zich uitgasproken. Misschien dja,t Hitler w,a.t mieer handelbaar wordt, Wanneeffl het rdfterendum is ,afgeloopen, waarvan hij dien zegen op zijn politiek1 jbtewind ver wacht-. Heel iangstige zielen hebben 'gddacht dat D'uitsc'hlanrJ onmiddellijk zou btegiu- nen met zich verder te bew,aipienen. ',Wa.ar- sdhijnllij|k! lijkt dit niet. Ook nu nog fcindt 'da Volkenbond Dluitscbljalnd twe© jaar aan genomen besluiten. Wanneer dite wordletn geschonden is het zoo goed als zeker diat de andere motgendheden nieit zou den aarzelen api te treden, telmleter daalij •het lieele Engeland warm' geloopen is telgen de Nazi's'en Mussolini ook alleS- beh^vc gesticht is over het optreden van Zijn geestverwanten. Zoo'n experi ment zal zelfs het' j«mkerdo|ml in Prui sen nog niet aandurven. Het derde Rijk', kon dan wel eens vlug door het vierde Rijk gevolgd worden. Met dit tulis het verwarring al Wat de küpkslaatin Eiurtcpa, Het kwaad, dat zoo lang woe kerde begint zich te straffen; lateu wij hopen dat niet te veel goedwilligaJi ier mede de dupe van worden! A2IE Bic opstand in Siam mislukt. D,te Times nfeldde dat het verziet ge broken is, dat het vliegveld v'an Dpii Muang, het hoofdkwartier van de op-i stapidelingen, door de pegeeringfsilrlgepeini bejztet is, die er heel wat dooden en gle- wonden vonden, dat de regeeringstroelpein Ayutia en Petchaburi hebben herovelrd en diat de vloot het leger in zïjh strlij|d tegeu het verzet 'bijMlaat. CHINA ijjipau wordt vi-icndclijk. Naar verluidt heeft die J|apa,nsche am- b|aasadiejur te Berlijn Ariosji met de Chi- nieesche rogeering biespnelkin,glein g^haid ovcu da regeling der "betrekkingen tuss'chein Ojapan en China,. In verband met de span ning tusschpu de Sowjet-Unie en djaipan stelt de Jlapansche diplomatie en stelleh ook de Jiapansölie militaire autoriteiten, Igrooben piijis op overeenstemjning toet China,. KORTE BERICHTEN Dje correspondentie tussohen Rjcuaisevelt ten Kalinin is gepubliceerd, waarin over-' teengekomen wordt directe onderhandelin gen te voeren, teneindte tot normale! be trekkingen te geraken. Litwinof zal zich te dien einde naar Washington btegevtem. Lord' Oeicil heeft gisteravond in een radio-rede een pleidooi gehouden voter de voortzetting van de ontwapeningsbeSp're- kingen. Tweede Kamer Overzicht. De zitting van Donderdag is besiteed aan de initerpiellatia-KuipieTs, welke gericht w:a,g teg'em de besluiten van minister Siolte- mak'er, die aan da bevoorrechting v,a,n de werkloozen in de vier grooite gtemaenteli uit be'zuinigingsoojgipluint 'n einde gaat ma ken. Dhr. Kupïera (s.d.) solicits te ,de ver ontwaardiging, [welke deze besluiten heb ben geweklt bij da werkloozen. Spr. vroeg den minister, d:e regeling voor de vier groote gemeenten niet tie wijzigen elan ueiel van d'a verdienst-en der vrouwen vlan aan onderstieunde met: kinderen vrijl te laten; over veranderingen in de steprnregiei- ling pverleg me|H de confcaiotooimlmisbia uit de|. vakcentrales en die der vereeniging' van. Nederlandsohei gemeenten te piagein; en de in art. 8 van die rijkssteunregeling dato 15 Jan. 1932 genoemde percentage^ tel verhoogen. Minister Slotemak'er de. Brnïne beant woordde de eerste vragen ontkennend. Voor de regeling betreffende de grootle gle, meenten waa overleg ,alleen met dazb vol- doenae. Een algemeens verhuoging van heit percentage, in de vierde vraag bedoeld, laat dei rijkskas niet toe. In bepaalde gevallen za!l spr. verhoo.ging van de per centages tot 80 a 85 piot. overwegen. Voor de crisis- en andere werkloozen zijln door rijk en gemeenten in 1932 .uitgegeven ruim 120 millioen, in 1933 r.ujm 140 mijl Daarbij is niet gerekend wat no.odigl js krachtens de Armenwet en het millioen van het Rijk voor het Orisisiaoimitle. Ook uit andeire cijfers blijkt, dat we op weg zijn na,ar een bezwijken. Dit stemt tot ernstig nadenken. Dus zij'n maatrege len onvermijdelijk. We zullen dit moeten vinden niet lalleem opi de werklopzem, dooh' opl allei uitgaven van Rijk en gemeenten. In da verslagen der protest vergade ringen heeft spreker gelezen dat ar ook andere onderwerpien dan z'ij.n maatregelen ter sprake kwamen, !w:a,axuit blijkt dat zijn maatregelen niet voldoende stof voor plroi- test opleverden. (Gelach- en rumoier). Het stelsel der dubbel uitgetrokken ei) was reeds overal -geëindigd behalve in de vieT groots geaneien-ten. Spir. betoogt bo vendien -diat de groo-te gezinnen in de groo ts gemeenten niet noemenswaardig .achter uit zullen gaan. Er moet voor ggziorgdl worden den prikkel -om te gaan iwlcrk'en, niet weg ta ricmo-ndiat geldt ook inzake het al of niet geheel vrijlaten van da in de inkomsten der gehuwde vrouW. We leven in -een tijd waarin een minis ter de ver-antwoordelijkheid opl zich moet neimen, welke anderen niet blijken te dra gen. Spreker wijst opl de mentaliteit, welke zegt.: Ik wil niet -ga,an werken voor bijv."' f 1,25 bbven het steunbedrag. Als deze opmerking theorie Ut, dan is' het Nod. volk beizigi naar dien kelder -te gaan. Bovendien is spreker minister niet voor Wejplaalde plaatsen maar voor het geheele land. Na tuurlijk wordt -da noo-d grooiter naarmate da werkloosheid langer duurt, maar wie. moeten handele-n volgens het: gelijke mon niken, gelijke hja.p|p|en. Spreker is slt-.eieds tot overleg bereid mits men de beidlaeling heeft ie;tsl te be reiken en mits men niet -denkt diat overleg beiteekentsamen beslissen. Spreker is verantwoordelijk ,en slpirekelr zal beslissen. Het is zijn harde Jlli'ohit. Dhr. Kupiers w,as natuurlijk niet over als gewoonlijk -den Steun aan- den land bouw te-gen den minister njt, handhaafde z'ijn ongunstige meening over die te neimen maatregelen -en diende ©en mofi-a t)e|g|en die voorgestelde Veranteingen in. De woordvoerders der andere partijlen, uitgenomen de communistische-, blaken heel wat meieT werkelijkheidszin tie heibib'en. Ook zij- vonden de voorgestelde gelijkbla- reohtiging voor de tot nu toe begunstig den hard, ma,ar Zagen in, dat de toestand der schatkist geen voorrechten meer duldt. Dhr. Kuiper (Rl-K.) en no-g enk-'ele and-ere leid'en Verzochten wel den minis- tor d-em aftrek voor -dein arbeid der geihuw'' de vrouw n,u,' beplaiald' oipl tiw-aederden tel herzien, terwijl dhr. Loerakker 'n lans brak voor dei landarbei-dera. Da miniater bie-loofdie den aft-rek nader ta beschouwen. Meer to.e'z'ggiginge-n ko-n hij niet) doen. Na nog ©enig dehlaifj werd' de mottie- Kupiers met. 56 tegein 28 st,. Ve-rwöiplen. Gistermiddag heeft die Kiatoer met 45 tegen 18 st. hef Wetsontwerp tot wij ziging van de Ambtenarenwet aangeno men. Hierdoor heeft de regeling het clon- tmlereoht gekregen op de regeling van Salaris en rechtspositie der genneente- ajnbtenaren. He-t ontwerp werd noodig geacht om dat verscheidene- gem'eentein d!ei grnst' v-an den toestand niet biesdffen etui voortgaan met hooge salarieeringe-n. Intuissdhen Ver gat de i-egeering dat zïji in vereeuigjing met Ged. Staten zelf .pok' veel' salari©|8-rin- 'gen -op-gedreven heeft. Allelan de nevol.-- partfijten stemden tegen. Het crisisbatermerk. Dis e'risisZ.uiveleentnalc maakt bekend, 'dat voor de week1 van 22 t/m. ^8 Ootobler do prijs va,n het crisisbotermleirlk pp| 90 cient p-er Kg. en die van de vervbervclr- gunning voor buitenlainid'Sclhe boter p,pi 'f11 per Kg. is bepia,ald. Het rcJcreuduui van dc Rj.-If. fciauivva"- arheiders. Hiet referendum van den Ned. Rl.-Kl Bioluwvakarbleidersbond heeft tot resul taat gehad, dat een meerderheid Van 1500 sbem'men ziclh verklaard heeft Voor aan vaarding d-er nieuwe cblectieve arheids- loivlereenkotost. Bet tnezichl «pi dc gemeen lelijke tinanciën. Tegen 't Wanbeheer. D|e minister van binnenlaudiacihe Za ken heët't een brief tot Gddieputlelem'da Staten gericht waaraan wïjl het volgende ointl-eenen: i .Wanmeer het wetsontwerp Wetfejffendia dien steun a,an noodlijdende gemieeintleiii tot wet Zal worden geheven, is de regelering vioornemens Zich omtrent die wijize v!a,n uitvöiering pader tot 'de Colleges van Ged. S'b&ten te richten. iZo-nder daarop- vooruit te lp|olp|en WenZdh ik het volgen-de onder uwe a,anda|öht ts brengen. i De ernstige tijdsomstandigheden imla,- Wen bij! Zond ere waakzaamheid ten aanzien van de flnamlciën van alü-e 'plublieke lichamen tot "onafWijlsbUre noo-diZak'elljlk- he-id. In het bijzonder igeldt dit wel voo-r dia financiën der 'gemeenteni, die tielZa|m|en een zeer belangrijke 'gejdieiel.tle deir plubliekn financiën vormlen. Die beginselen, ten (aanzien van heit RlijksWudgiet in dezle zorgvolle tlijjden met zware opofferingen Volgehouden, behiporen voor elk 'gem-eenteibestuiur richtsnoie|fl -voioir het 'fïnajic.iceiie beleid te Zijn. Dierhalve behoort Zorg v-'o(o|n het met gewone middelen sluitende budgelt het be leid van het gemeentab|e(stu|u.r öp elkf ge bied van Zijfn werk'zaatoheid te beheer- sclh-e-n. iViersbhil-l end« gem eb'nt e;bie|'stu(» ren söhSjlnein van den ernst van het tïji-dsgewrieiht nog Js'teeds ni>et doordrongen te zlijto en voeren ©en 'financieel beleid, waaraan de aahgie-i geven beginselen niet ten grondsllaig lig gen. E,en sterkte breidel is- hier noo-dig, wil niet het rijk' in zlij|n foniderd-eellen on-dter- niij'nd worden. Stukken voor den Gemeenteraad. 08. -en Wl. stellen den raad voor in het tarief voor de waterleiding, del bepa ling opi ta nemen, dat in geval in 'n pler- 'ceel meer gezinnen van do waferlleidinlg gebruik maken daar v-o-or f! 7.50 velrlhao- ging toe te passen. j i Verder steilten z'ijl voor op veltochiUend-e plaatsen in de stad 293 boomen en '7 struiken te doen rooien, de m'eielstle Zijh iepen, die Ziek of- reeds dood zijn t-'eki- gtevolge vlan de iep enZiektte|. Dia ar v'an d© Zijde der werknemers -geen Voldoondlo j medewerking voor een typografen-Cluirsus is te wachten, komen B!. en W!. terug op hun voorstel om imjedewerking te ver- leenen aan -het tot' staudl komen) van Zulk een cursus aan de ambaehtsslchooil. N.og -stellen Zij voor ten bate van da leeraren van het gymnajsiu|m( Öe ziekem- Vterl-ofregeling gelijk te stellein .aan die v-oor de leeraren van de Rijk's1 Hpioge|i'te Burgerscholen. Voorgesteld wordt een vei'hoioging Van het bedrag v-oor steunVerleening mtejt lf'36400, waarvan f17500 Voor het rijk', ©n de subBidie aan het burgerlijk' armbe stuur met 17000. RADELOOS KLAAGDE- HIJ ZIJN NOOD AAN EEN VRIEND! „Vel© jaren -aan de borst te Bukbeleai -en 's -nacht-s hoestbuien die wel eein half ulux duurden, dait w-as mijh l-evein. Slaplein deed ik! weinig -en atein, ho maiar! iRadelqoie klaagde ik mijh nood aan ©ein vriend. Dteze raadde mij Akker's Abldijsiro-oJI aain. ik had er weinig vertroulwten in, maar toch kocht ik den volgenden mioigen Abi- cl'ijlsiroiop. Nai gebruik van 3 l-e|pielsi voieldle ik al verlichting -en na 5 tteeschiem was ik haelem-aal Van dien -elleindigein ho-eslti ga- nélzen. zoodot ik mij' nm weer prettig voel, goed -sla-apl, kortom -een 'gelukkig menschl hien". Zo-o. stfirijft pns d-e heier L. K. te 'a fl., wieps origin-eel© brief vuor iedereen ter inzage- ligt. 1 Als ge -aam -de borst' Sukkelt-, neem -dam ook Aodijisinoiop;, ev-emial-s' dc Heer L. K. Abdijsiro-Oipl beivrij-db d-e ad«mhalingts|or:ga- nen van slijm -en- andere ziektev©rwefck]e|nl- da stoffen. Abdijlsir-opp verruimt de; aidetm'- halinig. verdrijft benauwdheidem, heelt de -aangedane en ontstoken pi-ekken- Opioiver- troii'ep bijl Ho©st„ Br-omidhifis, ïntfluem-za., Asthma. Alom verkrijgbaar. Thajnis -per flesch i'l,,;'f 1,50 -en f!2,75. Vraagt vo,or gebruik buitenshuis Abdij|sirooipi-B|onboms gestolde'AbldijsirO|Oip)even gieneeskr-aiöh- tig! Doos.: 35 -en 60 cent.' (Reiel.)' Dc manhccr-manie. Morgen hebb-en de 30 K. M.-propagan da marsehen van de K. .N A. pla-aitip vanuit 20 plaatsen, w.o. Middlelburg. N-a-ar wij' thans vernem-ep zull-en van iide-r uif morgen ta ©lf ulur 15 v-ereenigin;- g'e-n. -afkomstig uit Middtelbhing, Vlissingem, Soul-urg, Goeis, Klo-etinge en Wllemeldinge met 280 en ©en 90-tal indivi-dueed© die|el-i neems-ters en deelnemers' uit Middelburg, Vlieringen. Soubiurg, Gaas', Klaeitjnge, RdRand-Ba,th. Hulst, Kort,gene en Bergen op Zo-om vertrekken, tota-al dus 370 in- ge'stehreven'ein. De vereen-iginglen kbmen to z-atmen o,pl de Sociëteit „De Vergenoeging" en de jndi- viidue-eien in „de Nieuwe Landbaujwi". V-osor 5 uur moeten lallen teruig zïjh. Aangehouden. i Opl la-st. van de Justitie is Donderdag j.l. aangehouden J. d-e F. graunkiootplman ite Middelburg, -als verdacht van b-edriegelijke biankbreiuk. Hij is naar het Huis y-an Be-waring overgebracht.. N. V. Kon. Maatsdiaplpijjl De Schelde. In de heden gehouden buitengewone ver gadering van aandeelhouders! der N.V. Koninklijke- Maiatoohaptpij- „De .Schelde" te Vlisringetn is in pliaatp van wijlen dein- heer ir. R. A. van Sandi-ck, tpt commissaris ge- kozten de heer J. J. C. van Dijk, o[u-d- minister -en lid der Tweede Kamer. Lascliap'p-araat ontplalt. In de garage van dhr. Jj. Klooien is gistermiddag drie u-ur een lasck-appamaaif gesprongen. De eigenaar der Zaak! wejrld hie-rblij! tamel'ijjk' ernstig aan hoofd en on derlijf gekwetst. Wc rkl a a zen zorg. D|onderdagavond hield de Comlmissie voor de werkpoo-zlenzprg .ajUiieiq een fïlm- 'avond voor de w-erklojoZe-n, in de Land- bicluwbio-scloopi. -Er wjaren ruim ho-ndefid, jongere en Oiud-ere werk'LooZen aanwezig. Die bedoeling wa^, om uiteen te Zet ten .wal dezen winter hier in het belang -Van -de werkloozen zall worden gedaan ien ter afwisseling, werden een twle-etall jöp|f- wikkielende TiDm's- vertoond. Die voorzitter van dia telomlmSsBie, (de heer F. G. C. R|o-thuizten, direpteur v|an' Gemeentewerken, sprak' oen inleidejnd w.oord, waarna tot vertojoning Van 'de film's werd overgegaan. Dit waren een film van de Erven lWi©id. J;. v|a.n N-ell'e lolvter de thie(e; dtei stadia van plant to-t huiselijk' gebimikl -en een van de HoHandsche Dlraad- ein Kiabelfiabriek te Amsterdalml, waarin het igeheele ppoc'es V,an de fabricatie werld te zien gegeven. In da p|a,uZe tusSchen de Tilmte deelde d« voorzitter de plannen der cioimimissie melde. FRACHT-SORTEERiNG PRIMA KWALITEITEN Dan naar OPTICIEN LANGE VORSTSTRAAT 49 GOES - TELEFOON No. 6 Getracht Zal worden een cursus tc beginnen in motortenklennis, in verband' m-e-t het no-g steeds foeuSmlend 'gebruik van motoren, speciaal ook' vfojor den land< Ib xu.w. DleZe Cursus zal bestaan, gedurende 26 veken, uit 5 lesiuren, w,a,arv.an 4 prate. tis'ch -en 1 theoretisch, per week'; een clursius in e-enVoiudig v|akteekenen ein' eep in lEngels-che taiall mede in verband' emfeti da Engelsohe termen, welke in de „mloi. turenwereld" worden -geblriuikt., Bij! die Cursussen aansluitend wordt dan gegeven Ned. taal en r-ekenlen.' D!e heer Lorier, uit Middelblulrlg, seter. Van de Pr-oV. eioinlmlissie vbio-r de werklo|o|- zenzorg, Sprak' een oplwekkend woord lek op wij-Zend, dat bfijl niets doen de Werke 1-oozen moreel' ten onder ga,an. Hij! spoorde -a/an to-t ©en trouw be,Zoek aan de cure susteen. Om'diat het aantal we-rkïjoiCZen, sp-eteiaial degenen, die de cursussen willen volgen, in Goes- niet zlopi igsolpt is en gezien ide ïinan-cieele bijdrage van R|ijjk en ge-' na-eente, welkte samlen f 3.50 per inget- sahreven werklooze en per jaalfl geven en m-e-de -op -advies- van den imjnister, Zijn. de olmiiggende- gemeente tot zalm-enwerking Uitgemoo-digd. Heden bestaat er gelegenheid Zich v-oor. d-e cursussen op te geven en wel de ge-- organiseerden bijl den Modernen Bqnd in het Lee-s-Zaialtje van 67, bijl den RL-K!. -Volkstoncl in het Iiak|a,al na-ast de -kerk van 6.307, Wijl -den Chr. Biond in Sa muel van 56, terwijl-ongeorganiseerden zich op het bure,au van Gemeentewerkietu hunnen a-anmelden. Inspecteur L. 'O. Naar wïjl vernamen, Zal dhr. Sto-o-p-j man, insp-eictenr van het L. O. in de in- epectie Goes, die tot! nu toe zSjln domi cilie had in Tjerneu-Zen, zich Win-nenk'ort metterwoon gaan vestigen te Goes. Be volhing. Ingekomen: M. A. M. Schneider, zonder beroep, v-an Piosjterhoilt, Oud© Vis-chmarklt 2; A. -te Bos, zonder beroep, van Groningen, Korte Kerkstraat 6; M. G. J. Wijffels-, kantoorbediende van IJz-an- -dijke', v. d. Boutotraait 1A- da Jager en gezin, koioplman, van Kl'o-etjU|ge', Mid-dtelbL Str-a-at 2; L. Lievensle en gezin, reiziger van Iersekla, L. Voi-stlstraaiü 39; D. L'. Lansen en gezin, reiziger, van Burger hout, Wieririugel 9; F. H. p. Arte, ma- diste, van Biergen-opi-Zoom, T-nrfkade 13; A. J. Zonnevijll-e-, z-ooider bter-oiepl, van Kloe'tnjg'e, Da Witt Hiam-erstraat 6; J. Kesisela-ar, di-enistbbdte ,van Kr-abbendijke, v. d. Goesk-aidla 57A. J, Rinders, mon teur, van Delfs, Ooriwlal 8.9; A. F. En gelse en gezin, w-agenlichter N. S. van Rbosenda-al, Kampbrfoeliesitraait 22; F. Kiaijse-r, Zonder beroep, van Hulst, Mo lendijk 11; J. G. Masse-e- en gezin, koop man, van Maartensdijk (U.), Oosibsingel 118; H. M. Voeten, koplplman, van Breda, .Woonwagenkamp; T. H. Hioo-gesltieeger, diensftb-de, van Wiemeldinge-, Oos-bsingiel 118; N. Jan-sen, lteörl.machimist N. S-. van fiotte-rdiam, Ronunierswal-eisltraiait 10; P. Goddijn, 1 e.e-rl-ma-chintot, N. S. van Rot terdam, Violenstraat 7J. O. van Önzten, klerk N. S. van Br-eda, De Witt Hamer straat 17F. Wlind, zonder bero'e-p-, van Ommen, Pi-oaard'tStraat 24. Vertrokken: R. R. van -d's Wloes- tïj'ne en gaz-in, reiziger, na,ar Naarden, Oud Hudze-rweg 36'; B. J. Albers, ambte naar Hed-de Mij. naar Breda, ïirederik- str.a-at 7G. J. WeBiseldijk -en e-ehtigenoiote, naar Utre-cht, P.-C.-Ho;olitstraia-t Itfe; F. J. J. C'. Gallei, slager, en -giezin, naar Brugge, Braambengslraait 38 b; E. Vader, dienstbode, na,ar Arniemnid-en. F 17Ei M. DekkerVan Huissltleide, zonder bb- roep-, naar Heinkenszan-d, Dorpsstraat 24Q P. Mieras, sjouw-erman, naar Mid-dielbUrg, S-ehuitvloitsitra,a|t E209; J. A. van B;oven, koopanan, na,ar Rotterdam, Lange Fran- kensitraat 31BA. W|. Schout, slagers knecht, na,ar Baarland, pi. a. Wed. Schout; J. LuisVan de P-eerle, zonder btero-ep, nara Krahibendijke, Noordw-eg, A 95; P. da Kok, riagerskinecht, naar Sommefedïjk, bij Luiendijk, slagerP. A. van Bezteoijten wafe-ltiakker, -en gezin, naar Delft, Ko.orn- markt 84C. Li. A. de Soom-er. timmer man, naar An-twerpien, Rnpels|traat 57; A. Verbkrg, hujshou,dater, naar 's-Gxa- venhage, Van-Doapisitraait 30; A. M. H. L-amers, qnderwïj-zere®, naar Eihtiem-Leur, Pension-a,at „S-b. Joseph"E. Schrijver, (Jiensïbbde. na,ar Amsterdam, Loekerstra-at

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1