GUTERMANN'S NAAIZIJDE in groote kleursorteering 5 ct. per rol - DE BIJENKORF, GOES Drukkerij N.Z.G. DE DOUWE EGBERTS Aanbesteding ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE ALBERT HEIJN geopend wordt Kinkhoest Pertolan" EXTRA GOEDKOOP!! DONDERDAG 19 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT DE PERS RECHTSZAKEN J MARKTBERICHTEN 0 Hunne dankbare Kinderen, J Behuwd- en Kleinkinderen. J Woensdag 25 October 1933, 2e. BOUWLAND Meubilaire Goederen, ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Vrijdag 27 October a.s. aanbesteden Vrijdag 20 October H.VAN 'T VEER Adverteeren VRIJDAG en ZATERDAG Schandelijk. Oj' de vergladfiring der Katjr. Werkgte- versyereeniiging, te Breda, heeft mtr. dir. Knrt.enhorst, geheel conform1 de opvatting van alle katholieken gepleit wowi1 het toit stand komen van een kinderfonds, onder andere ,ta voeden door een. vrijgazfellMnibift- lasting, welke trouwens reeds eUdlers, bijv. in Frankrijk' heet,aait. Naar aanleiding daarvan plaatst de „Nieuwe Roi(t. Crt." een ingezonden stuk, dat wij vanwege strekking en woordkeus alleen als schandelijk kunnen brandmer ken. „Een ongehuwde' krijgt namelijk de vrijheiidi n heit hla,d te schrijven: „Het is merkwaardig, dat van Rooan- sche zijde wordt, verlangd om de (vrij gezellen t,e 'liaitem medeWetalem aan da kosten der kinderpfcoductie van ande ren, Biait de Rooprsohen ziclhj aberlc wanschen ta vermenigvuldigen!, is hu» zaak, al liigfc. er ook' kennelijk! moiehtislbe- geiertc a,an ten grondslag, analoog! met helt verschijnsel der propaganda voor groots- gezinnen in het huidige Buitsiöh- land en Italië. Waar z'ulke machtsbe geerte heien voert-, en of die t.z.t. kan overgaan in machtswellust, is een an dere zaak dooh om bij dei kwestie der belastingbron (te blijven, schijnti het ab surd olm. de1 vrijgezellen te laten ppi- (1 raaien voor de gevolgen dier v'oortjplan- hingsneiginge» van andere landgenooiten. Zon hiervopr een belasting qp de ^goe- deren in doode: hand niet oerdier in aan merking1 dienen ite kómen? Zonale eerder vermeld: (N.R.Ct, van 2&-9-31) moige worden herhaald, dat ongehuwden voor de .schatkist zeer prijzenswaardige lieden zijln, die eierdeir minder dan meer belasting (moeten be talen. Zij' toch, die mat of zonder zelf- bieheersdhing niet huwen, zoodoieinidla bevolking teigenigOian en daarmede den öltrijid om het hleBltaa» dar nazlaten ver zachten, tegelijkertijd die' werkloosheid ein dus ook de werkloosheids-uitikrering verkleinen, tevens het bbuwen va» dure scholen hielpen ounoodig te mlaken, en voorts door hun ongehuwde» sitaat meer 1 'uitenshuis moeit en leven en derhalve hun .geld eerder in ciroulaitjei blrengein, zij verdienen. Werkelijk' meer waardëie- rimg in spciaal-economisch opzicht dan hen veelal gewordt Deze algemeen© waarheden Worden blijkbaar al te vaak voorbij gelzien." Deze ridder met gesloten vizier1, die honderdduizenden, landgeniooten op d© infaamste' wijze kwetst door zijn viezta woordkeuze, schijnt niet te begrijpen, da.t hij geen waarheiden doch dw'aashjeden ver kondigt. Del waarheid is, dat eelL volk niet sterft aan groote gezinnen., maar dat he.t naar den kelder giaait door da kfoderblepMrkingt De waarheid isi ook, dat een groeit deel der goederen in de dopde hand 01. .a. besteed moeten worden aan bestrijding va» de gevolgen van de immoraliteit der lieden, die „zonder zclfbleheerscking rniet huwen!'. De waarheid is verder, dat, de misidadigle kinderbieplerking éen der grootste gevaireln is, die de Wastersche wer-eld hiedreigt pn dat de volkeren, die zich daaraan schuldig maauten. er daarom heusdh1. niet hlefer aan toe zijn dan die het niet deden. De waarheid is temsloitte, dat ©en volk pas loeft door mannen an vrouwen, dl® een rein huwelijksleven leidein «h zóó die toekomst van liet volk gneit Voorbijzien van persoonlijke offers verzekeren, maan" dat het bestoet wordt door de imimoreiela opvattingen van .diezieini materialist, die met zijn ego isme Veel te bekrompen iis cm aan het werkelijk algemeen welzijn - om maar t(a zwijgen van hoiogere idealen ook slechts eiem moment te dienkein. Zulk geschrijf is: nu, werkelijk a!lle<r- erimineelsit, al zal de statisticus er niet va» gewagen. Men Zou alleen geneigd zijn tje be treuren, dat de vader en moeder van den schrijver in het liberale blad zij» „wijs heid" niet hebben gehad. (Msib.) "1 Rechtbank Middelburg. De Tïrwcwei. De Ambtenaar van het O. M. bij bet Kantongerecht ta Hulst was in honger beroep' gekomen togen een vonnis van den Kantonrechter aldaar, waarhij het O. M. niet ontvankelijk werd verklaard! in zij» vordering inzake El. G. v. O., 31 jaar, directeur va,n dia afd Hulst van den N. O. B. te Hulst, die terecht had gestaan ter- zaae dait. hij te Huls|t als directeur van de aid. Hulst, van den N. C. B. in »e» pak huis heeft voorhanden geheid ongeveer 550 Ivg. tarwemeel B, en niet heeft btjhie- houden de desbetreffende registers. Dei Ka.ntpnrechter b'eval destijds in zijh vonnis de teruggave van de. opbrengst va» 11 balen tarwemeel die in beslag iwaren genomen en was van meieming, dat voor de gepleegde overtreding alleen ander,en oan verdachte kunnen worden aansprake lijk gesteld. Thans werd de zaak in hooger beroep behandeld. Nadat een ze|sltal 'getuigen .aangaand© belt leveren va,n meel en refneme» w a reet gehoord, zeidc de Off. v,a» Justitie1, d'at hi] zioli. nieife met haf vonnis va» de» Kantonrechter te Hulst kon vexieeuigan. Deize man zou niet schuldig zijn omdat ihiiji Directeur is va.n het bijkantoor H.u.lsit. van den N. O. B. Spar. vraagt. zich af: In welke kwialiteit had. van O. dat goed on der zich? Spir. meent in kwaliteit van directeur van die- N.C.B. bijkantoor Hulst. jjo Off. v.an Justitie is van mieeninig dat verdachte wel degelijk strafbaar is en eischt vernietiging van het vonmis van de» Kan .onrechter 'en veroordeeling va» vdr- dachte tot een geldboete van £3000 on eicn van f 300, to verVangien door 30 en 10 dagen hechtenis. De, verdediger van vlerdaohte, Mr. W. K. K. Di'elemam, zegt, dat in d'ez'a z'aak van geen knoeien splrakfe is en hier z.i. een misverstand is geweest. Die: Boeren bond heiaft afdleielingen opgericht, waar onder er een is te Hulst. Beate verdachte h'eeflt een ondergeschikte blëtaekking. Plei ten1 verzoekt verdachte virij te spreken Subs, to ontslaan van raehtsveirvóiLginigj. 0.^ C.. 49 j.; blakk!er wonende, te jKoudte- kerke, wa|s in hooger beroep gekomen t]eg,en een vonnis vla» de» Kantonrechter tel Middelburg, waarbij hij] wleigens Weit voornanden hebben va» tarwemeel B en het niet bijhouden van de registers voor aiankbop. verkoop en verwerking, Wieïd vero rdoeld fyerf; een geldboete van t 500 o£ 50 d. h. De Amlblt. van het O. M. kwam van dit, vonnis in hooger beroep e» bo vendien in die za.ak tegen A. de ,V. 50 j., bakker eveneens te Koude,kerkle, aan wien acistijdls dezelfde feiten waren tenlastiei gtei- leg,d en die werd veroordeeld, hot eien geld boete van f 100 ,oi£ 10 d. h., doch xliiei geen» hooger b'erqep aanteakende. Da Off. va,n Justitie leischfe thans in de zaak tagein O. vernietio-ing van het vonnis van den Kantonrechter 'en vler- oordoeling tot ©en loieddhbeite van f 500 of 50 d. h., e:n togen 'de V. blevesjtiging Va» hek vonnis waarvan hooger beroept, inge steld door het O. M. Vcilingsvereien. Znid-Beveland tc Goes Grocite veiling van 17 October. Zure kroetopplels f2,502,80 p. 100 Kg. Kleine veiling. Gondreinetten prima f 1423, A f' 12- 19 B f 10—15, C f 6—8, Steiraiplplelsi prima f20, A f' 1621, B f 1215, C f'10 11, Cox Oranje' Pippin extra f2627, A 126. B. f 22, O f 15, Zure' BeUjeffeur A f9, B f7, O f56, Groninger Jfroion B f 10, C f 79, Not(ariis|ap|pieils A ,f 13, B f 10. Bismiarok A f' 89, B f 7, C 'fl 6, Pnei- s|an-fi van Elngeland f 1011, Frapjsche Goudreinetiten f 58, Ba.utaans Reïnetiteu 1411, Court pendiui .f,38, Pelperappfels f 45, Blenheims Pippin f' 7, Wesijiand- öohe Bellefleur f' 35, Ganzebomt 8, Hondslmuil f 37, Riemblojur Mortier f 3 5. Jacq. Debfel f310, Grauwz»»!1 4, La- nies Prinoe Albert, f5, Oranje Rfeapefatein i' 45, PrincelSBla Nobia f 14, Lemloenap- pels f58, Kololappelö Ï4, aciete Arm- gaard f 4-8, zoete Campagne» f' 37, zoete Belleffeur f' 36, zloieta Ribbcling f 6. zoete Riustieir f 34, Piomm© d'Ot,a»je f410, Geld. Holaart. f35, afval- en kroeteppels f 0,503; Pieren: Doyenne du Comioep rima. f3341, A f' 3236, B 134, C i' 26, Br. Diel prima f21, A f117, B 115, C f 12, Br. Alexiander Lucas extra 120—24, A £21 B, f17—18, 01812, Br. Claiigeiau .extga 'f' 24, A f' 2223, B, £21, 0 f 1517, Diueh. d'Angojuleana pfima 120. A f 19, Bi f17, Triiumphe de Jo* doigne A f' 17, B £14, O £10, Nfluiveaiu Poiteia» extra, f15, A £1314, B. £11 13, O £1011, Maiagdeperen ©X'tjra £13, A £12. B £11, CbnSelier a la, .Oonir prima f 17. Jodenpienen extoa £1113, A 8 10 B. f 6—7, O f 45, Wimtlelrlouwbjiesi A 8, B 6, William Duehleisse 'extra f 23, A f 22, Br. d'Aiicimbejig f 513, Br. Ba- clielier f 3—7, Josephine de Moiines f 5 17, Zwijndrlachteëhe Wijnperen ,f 712, Comtess» d© Paris f 415, lïmile d'Hleijst 111, Biezy van Schomanwen f38, gr. Chaiumontiel f 35, bruine Cha;umontel f 3 4, tamme Kweeperen f 3, Gieser Wildeman 1 49. Kleipieren f 56, Bredierode f 5— 11, St. Resny fl5, Pondsperen f'35, W interbeTgamolten f 34, Kweeperen 5, afval- en kTOeljperen f 0,503, alias ..pei1 100 Kg.; Diversen: blauwe Druiven £25 35, Mispels 7, Tom®te® 510, aHa per 100 Kg.; 1Nof(en £0,320,41, .idiean dubbele £1,501,80, Kipieieren £5,50, jper 100 stluks; Claiotiussiem £2021 per 100 pot, GynieTinmlpluime» f 810 ,piei' 100 bos; Bessensapf 910 pier 100 fladon; Kazen f 1,731,95, Fazanten 10,351, wikte Konijntjes' £0,50, Patrijizem f'0,35 0,38, allei pier stuk. Groentenvealing van 18 O'otober. St.amp'erf.eCt'bbone'n f 1416, dubb. Priu- ecssenb'oouen f 13, 8tpkprincessebeouen £15 Rentegevers f 19, Roiem van Holland f 15, Spruiten f 13, Spinazie f910, Kroten f 0,80 alles per 100 Kg.; Bloemkool f' 1,5C> 9, Savoyë kool f 2,203, rooide kool £1,505,30, Andïjlviei "f 1,601,80, idem krul f2. Kropsla f0,600,70, aileisl pier 100 stuks; Prei f89, Rapen f' 5, Kroteü £4,40 pei1 100 blos; Diversen: hlaiuwet- Dru'iven £28'32, Tomaten f310 per 100 Kg.; Meloenen f37 per 100 et» Chrysanten 15 pier 100 hos; ChrylSanten f 1136. Sierpiepiers f 4 per 100 pot. GOEiS, 17 October 1933. Op de gnaan-c mjurkt was dei .aanvoer tamelijk, handel flauw. Siöhokfeers f'1014, Kloiokerwte» f9:10, Hroionerwten £911,50, Bruine Boonen f 8,509,50, Kiarwifzlaad f 30—i 31, MaanSaaid f 2022, Mosterdzaad' f 12< MIDDELBURG. Op dei fruity eiling van 17 Ootpher deden: Peren: Bergamotte 14 cent, hesi va» Schonauwe» 9, beur- ré Alexander Lucas .515, hir. Areimiberg 914. h'r. br. C'lairgaa» 1115, br. Diel 1315, br. Bordela» 3, oonseilli'er a la oour 7, jiodenpeer 48, bruin© chaiumlon- tol 46, ifweepicar 8, maiagdetpeer 410, nouveau ppi'tea» 49, soldat ljaboureiur 711 .oomltesKe "de Paris .713, doyeuna du comiee 1527, duehesisie d'Ajigojulêma 5. Iqe leötier 7, Zwijndr. wijnpeer 3 8, curó 47, gieiser wildemiam 39, pond- peier 58, st. Reimy 23, küeilpteer 23, stoofpeer 14, rieltpeer 57 cent allea p|er Kg.; aplpiels: zoimierbÜ0'emz|0'e|t .4 cent, hondismuil 2, Jacq uleis Lebel 310, gros ninaer kroon 214, zoete .appels 34, leimoeniapjplels 5, wijnappejlk 34, peipei- apjpel 2—4. tuinzoot 58, PrmceEBe.No- biLa 8—10 zoete v. d. Bent: 9, graiuwzoet 57, Lenteche roodjes 36, zoete belle- flelur 3, zure helileifle|uir 13, biispnarck 1 3, camipugnie^oef 24, court .pendu 5 notorisajplêl 1012, iontarioi 7, piplpdn C5o^ Oranje 16', preElentt. van Luutere» 15, Roi- ne|t(te LtandshteTger 2, goudreinette 214j reinetite Oranje 8, zoete riblbeg 710] S(tor;ap|p|el 616, .anmgtanrd 14, nood» bakker 7, fanfe Dora 10 stemt, alles per Kg.diversentpmaitlen 510 cent., black flllicante: 2533, ffanckenitjbajier 2736, Jtomlpiopnen 1 cenib, allo per Kg.- netrna-' loenen 2—14, lannapasto'eloemen 23 cent, bied'te per stub; noten f'1,551,67 p. kiisty AardappelenZeenwsohe bïautwe ,75 ofc. MIDDE1LBU RG18 Oetpber. Op ,da veiling deden: VeldsLa, 29 pent, Ëipina- zlel 811, wlagenaarsbbonen 511, sui- kerboonen 15, stokprinoeislseibnomien 826, roeln van Holland 1128, reutogtevers 18, sjiruiten 1517, witlof 19, peen 2, mien 12, rooda kool 2, witte kool 1 oemt,. al'leisji er Kg.peen 4, rapen 2V2. 3.V2. kroiten 22%, jfrei 21/26, selderie 1li/s, kuolsetLdoria 12, radijis i/a c.,. rammenas 1 oemfc, .aRes per boe; gavoya kool 24, ropda kool 2V23, bberekool 1, bloemkool 11/213, andijvie J/2l!1/» kroplsla 1—2, komkommers 5 cent, alle» pier stuk; gladiolen 5 cemt, chrysantbem 3 cant, beide pier bos. f Op Dinsdag 24 October a.s. 0 J hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders t PETRUS VERBART J k JOZINA v. 't WESTEiNDE hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Ovbzand, Hollestelle. HARTELIJK DANK aan allen, die financieel, door een bijdrage in kleeding of schoeisel of anderszins de Sint Vincentius-Vereeniging hebben gesteund. HET BESTUUR. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op te Driewegen, ten verzoeke van de Erven van Mej. de Wed. H. FELIUS in het openbaar verkoopen: A. des voormiddags ten 10 uur, in de herberg van dhr. J.v.d. Guchte ie. EEN HOEFJE MET BOUWLAND te Driewegen, samen groot 1,62,20 Hectare te Ovezand, groot 72 A. 30 c.Ai, te veilen in perceelen in combi natiën en B. des namiddags ten 1 uur, aan gemeld hoefje, tegen contante betaling, alsKabinet, Barometer, Tafels, Stoelen, Klokken, Naaimachine, Kachels, Spiegels, Bedden met toe- behooren, Kleeden, Glas- en Aarde werk, Kleerkist, WiDdmolen, Gee- sel8teen met paard, Doprijven, Vor ken, Griepen, Trap, Ladders, Kip pen, enz. 32283-38 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak D-E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D-E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. v 'C 1 ^Ö£P.$ uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753- Vanaf 10 ets per V2 ons - 20 ets per ons en 50 ets per Va pond. M.1 VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT 000R ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. De Directeur van de Maat schappij „De Wilhelminapolder" zal op des voorm. te 9 uur, [in Café Visser te Wilhelminadorp A. Het bouwen van een dubbele arbeiderswo ning te Wilhelminadorp'; B. Het glas- en schilders- werk van onder A ge noemden bouw. Bestek met teekening voor werken onder A a f2,per stel en voor werken onder B a f 0,50 per stuk verkrijgbaar bij den Architect C. v. MARIS, Kloetingsche weg 3, Goes, al waar ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. 32288-37 Denkt er om dat DE RUND-fN VARKENS SLAGERIJ annex Fijne Vleeschwaren en LAMSVLEESCH 'S-H. HENDRIKSKINQERENSTRAAT No. 38, GOES. Beleefd aanbevelend1,. zenuw-,kramp- en slijmhoest, bronchitis, asthma en andere hoest-, keel- en luchtpijp-aan doeningen. Gebruikt hier tegen hoestdrank van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude Pekela. Ver krijgbaar a f 2,per flacon bij de verkoopers van Wor- telboers Artikelen. 13160-17 9S is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! AFGEHAALD UIT DE WINKEL A. H. HUISHOUDZEEPper doos 17 ct. GRAUWE ERWTEN, extra, 2 pondspakken voor 29 ct. GOES - Lange Kerkstraat 6 - Telefoon 340 BORSSELEN - IERSEKE R 596 Bureaux van Redacti Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDEL GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Dit nummer bestaat I VAN OVER" Sinds wij ons vorig is heit laiSjtecit te Geneve gewijzigd, door het bri besluit van Dnitechlanc ningteonfenentjia te vei maatschap va,n den Vol! gen. 'n VerSohrikkelijl heliioen de Uuiteehe li zich genomen, want c onrust in Europa ver ©nhrm d,oior. Wanneer n va» D'uitsohland "belziet, ders zeggen d'an dat H hem gaarne jgeizet hebt me»t of waarschuwing voorafgaan. Niet zlopdra, delijlr, dat de gr. mogei iSiljpnden tegen 'n directe ziji slingerden hun hiaslui woriit hlelwieerd dat Hit naamste schuld hiervan het initiatief tot een e kwam uit dei kringen uit de1 omgeving! van H: kant wanen tegen de ve beroepsleger in 'n mili looven niet dat dit allee de» Leider beplaald heef optreden bespoedigd h( naams!© motief zal wel de behoefte van de na haar positie in eigem la Het uitlokken van confl: tenland is altijd' 'n geliei plomaten en politici ge nerlijke eenheid uit f© vestigen. Natuurlijk had Duit: Hat is onredelijk ge woe mogendheden niet; 'eerder overgingen, hoewel Buit als weerloos wlas'. Ook' v pil dat, dei mogendheden land niet zb.Oi vertrouwd Boch als de naifj. sloe, de 1 zon hadden willen steken anders dan hehlbe» moet z'ij voor die a,ch)tierdo!cht Ba jeugd werd gemilitaar propagandisten legde mi en 'n von Papen kon o»j op het slagveld ajlis het ts stellen. Hitler en Göring nadruk all© vechtlust e bedoelingen af, speciaal Polen worden ©p da ma gerustgesteld. Het Hin meend, 't moet gezegd; beidsliefde in deze valt, twijfelen, doeh er is hela le oen en heden waar do .aan heeft, Hitler had, ook afe van do Buifcsck© «er, gieten, dat er speciaal tjonalistiseha elementen z: iedere onberaden daad, tegen Buifedhland uit te stgiat voor 'n groot deel der de macht van dei ooi men begrij'pt, dat die vo< in troebel water tot in stja.at, Let wel: Ook de willen geen oorlog; die 'n sfeer, waarin bewape Het gevaar dat uit zoo'i logskans ontstaat, nemen biedrïjlf'srisiclo; op zich. Het is opvallend dat Vriendelijker in zlij'n gesp voeringen tegen Engelaa Frankrijk is. Ofi dit vree laten wij! in 't midden. het echter niet ve,el succ echen opgeleverd. B'e dier, minister van oorlog nuchtere verklaring af'ge mer. „Voor geen woord en voor geen feit züjto w fceteekenisvol, terloojis aai nancieel herstel, om naaj to staan. Goede verstaan: n h,alf woord genoeg, land en Italië voelen onderhandelingen met willen conf'ereeren met, zeischap en met zegt dat rig als bemiddelaar op-t er bij' ons niet in, dat dit leveren. Te stellig heblbei zich uitgesproken. Missel wat imeer liandelbaar w.or nelfexend'um is .afgeloopei, dien zegen op zijh politii wacht. Heel angstige zielen dflt Bluitschland onmiddt nen met zic'h verder te sdhijnljlk: lijkt, dit niet. do Volkenbond BluitscHia» genomen besluiten. Wai gie'schomden is het zoo diat de andere moigendh den aarzelen op te trede het keele Engeland war B' be U,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4