CKE COURANT DONDEROAG 19 OCTOBER 1933 f IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS Het auto-ongeluk te Beemster. KERKELIJK LEVEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI ïerlijk ArmbestuMr wijs® nkomste® an. f573, aan üen Lat huurcontract itfujsl- burgemeetstiar voor ditente stda jaarlijksobe buuir- dragen, terwijl de ©nder- r rekening van dien be te® 'besluit ean geldleei- vain 'f 4000, om daarmee 'woning te btetale®. n 'n bijdrage in de weg naar Ovezand nog piet beslist. aigmiorgan te ongeveer bliksem geslagen in de echt D. van ya® dlhT alhier. In inetj woon" zolder is het een grootte ten is stuik geslagen, attend puin nver den jge- erspreid lag. Zelfs ofpl aar de kinderen sliepen, en ^teteu. De ledikanten beschadigd; de kinderen geen letsel, onkainer is veel vernield, op zijn plaats; meubelen, '©erenideielsi gebroken. Bo ggesim'io.kkieliarii. .7 uiur wa£ men alhier idem van het schip „Anna een lading van omgeVeier e uit een vrachtauto »v«r- viertial ambtenaren dpr Ne- ,anoe®jfcrale Werd ean onidar- waarbij Üw'am vast testbaan, uit het buitenland nfkoan'- Werd het laden gestaakt, chtauto ternggestiuiurd na-ar aar deze vandaan kwam. nige ambtenaren uit dear :xd, om de zaak vetrder te s zich in bet. schip Wevond, lom-en. e raad kwam Dinsdag bij- i keningen werden over '32 'e van heit. gas sloot op (alben en f34.007 voor lais- e meit eien batig saldo van aipiiltaaldien'slt sloot in ont- 52, in uiitjgaaf! pp f'32.041, rnstig slot van f 18.610. angastotenen bedroeg 684 van 294797 M3, waar over den gewonen meter, muntga.sveifbiruikens1, 2771 meenitjegebonwien en 20.152 tver lichting. i-tsrekening gaf aan baten lasten f22.087. De kaïji- in ontvang op een bedrag in uitgaaf opl f'10.741. Er .394 stroom ingekocht b!jjï. r waren 358 aansluitingen' 7 K.W.U. stroqm afnamen, jerekaning over 1932 werd drijïsrekeningten ppl advies vastgesteld. De ontvang, dienst, bedroegen f 127.269 161.782, zootdait de -rekening n belangrijk nadeelig „saldo 1 hiervan kan worden over- en die®s|fc 1933. Ook de Jda- loot met eien tekort en Wei f van f 1780. ing werd met ®lg. st-, v,ast- vang en uitgaaf op f 121.006 ig v.an f 2.523 voor pnvloor- de kapitaal-dienst op ■oor ontvang ,als uitgaaf. Da ijn onveranderd jgelbfeye®. groote smokkelarij aan de sch-Vla-amsre-h grens. 'gesteun in gevaar, ruit Sint' JanSteenLaangls da BelgSsübe grens heeft de fran- r van rogge ongekend groofje ingenomen. Sedert het eind eek is minstens 2 miUioe® Nederlandsche grens overga- sn in de Belgische gemaenitje in den macht van Zaterdag uitend sprokkelaars aan het akken rogge de .grens over ftp rogge schijnt afkomstig te schip met Eusfsiscdhe roggei, ven van Antwerpen in lios- .waade zeeboat is1 van Polei» Onderweg maar Antwerpen, telde rogga Wordt via W.als- ■neuzen iiraar Botterdam ver en rogge-steun. amdsahe politie en commie- en streng toezicht uit, Maar rfliudu'buzen1 invoer niet ver een de invoer -en niet belt tan rogge1 is verboden. "Werd ing gemaakit, dab het vervoer anen ean 'bepaalde Strook lapga s verhbden, dan kon aam de aeu einde worden gemaakt;, ela-rij heeft, ©en grooten om- omen. Me(t auto's en wagens gge naar allerlei havens en rvoerd. gen der landbouworganisaties maaning, dait door wat thamS geheel© roggeBteun-regaling islukkian. Jlem hoopt dat de ioedig een vexvoervlarbod van ^vaardigen. Reeds' vroeger is acht, maar da Graaneeintrale rzoek afgewezen, lentrale overweegt nu oen! hen, van de .sptokkelarij trekken su zoowel 'als landbauWerS n landblouWcrisissteun uit te ■tam heeft er i,oia geleid, dat iChil met- de biatere buitanlanldi- :oio. groot, is. gierworden, Öalt ,dit ar rogge blij onze Zuiderburen okkelarij naar Nederland ben hand heeft gewerkt, EOozle|er geloopen dagen ó|pi da Anjt- urs glean disponibele partijen verkrijgbaar - waren. Aldaar van da rogge 35 Ipt 36 f'rds. NIEUV*Ë ZSSÜVa/Se«E COURANT iJiat' laat- zich niet rijmen. Reeds vele malen moesten wij hij' Üe vrijzinnigen een gebrek aan consequentie waarnemen. Heftig .ageert men bij hen- tegen onaangename gevolgen, doch om tpt de oorzaakdoor te dringen onfctire/akt Inin de: moed' en (offervaardigheid. .Hetl groot.e kwaiad keurt men nog' Wel af; de naast,e1 gelegenheid wil men echt-er niet (tijden. Wanneer de 'enkeling of1 da mas- g ontspoort in .excessen, dan zijin er geen ((penen genoeg om -naar de ongelukkige® gooientrachten g-oedge.zinde:m even wel van te Voren de nitbarstiingem te be zweren, door de mtoreele verwildering, de doelbewuste opruiing of het moderne hei dendom tegen te gaan, dan duidt men die menschen ials schijnheiligen en zedelijk heidsapostelen aan. Tegenwoordig is het troef in de vrij zinnige pérs om heto611 rood van lear te trekken. Iedere socialistische meteninlgs- liitjng Zou men liefst- den kop jmdrtukken: en overal speuren verontruste neiateiu je- volutiet-bnshtJ. TochW lijft men gaarne kokefcteeren mat lood om zichzelf een brevet van ruimden;- sendheid uit, te reiken. Zoor lazen wij vorige week in de „N.. Eloift. Orb." een ii opgelzwollen stijl igaisiohreven yerhlaerliji- img van dein midd-edmafeteni sociaBsld- seh-en verzenSdhrijver V. CoU-em, bef g|e- Jegenheid van diens 75sten' verjaardag. .Minstens 'n emime'r ötroopl smeerde men flen uitgesproken revoimti-onnadr oam dein imocd. In heit hoogdravend artikel werd zelfs een karakteristiek gelaScht-. eens door H. Marsman voor hetgelf da 'blad geschreven. Deze luidda als volgt: „Allereerst, boeilt mij in Van Collem zijn primitieve, drift, zijn vurige, broeiende kracht, zijn koplpilgei hitte, zijn onuit roeibaar élan. Er zijn misschien revolu tionairen in oma laud; -er zijn enkele z.g.n. revolutionaire schrijvers en sehrijfst-eirs vlan verzen of wat, daar van buiten op lijkt, er is één vrouw, die gro,oite gedichten schrijft, rnaa-r er is sleffhbs één revolutionair dich ter; er is er eledhits één, die niet. oBeen de revolutie beigeerb of voorspelt, en flie massa aandrijft, dit droombeeld te reali- seeren, maar wiensl poëzie, niet enkel om ha;ar' richting of' idetoloigisehm inh(oud', maar in ha,ar wezen en bloed revolutionair, re volutie is. Dat ia in baar topplen, -de poëzie van Van Qollem." 't Is stichtend! iBuim 'n half j-aar geladen was' de „N. Eotjt. Crt." bat felst verontwaardigd oyer da muiterij op de „De Zeven Prqvimioiën" en over haar aanstichters. Thants wordt een revolutjonnair in merg em beian piet liap-hietpljhoea-aiabjes de hoogte ingestoken. 't Is zoo ongerijmd mogelijk al gaat he|t over 'n dichter, want is het geen vast staand feit dat de ontzinden die hun leven of vrijheid kwijt raakten dlotor het- ioUe Indisohe avombuair en ons land ver schrikkelijk blameerden, slachtoffers zijn van op ruiende lectuur als V an Collem] c.s. vervaardigden 't Is weer 'n inaonseiqueutie zoioals Ejoo- vele .anideren. Hoe heeft, men hljvoorbeleld van dtc zijde gesmaald op.de z;.g. slappe gezagfehandhaving van 't vbrig kabinet, doch tprn Euijs de B'eerenbfcoiii'cik -heb comi" mluniatisoh ©ohendblad' uit 'd-e opianbare teeszaten weerde, kwam .hejfc veïz(et Wppla- rig uit d-eu vrijzinnigen hoek. UITKPK. per 100 Kg. Per 1.00 Kg. ragga 'Motel bovendien f 1,50 a,an iuvioe'rraohteini betaal'd worden en wlordt de rogge geismokkeld dian kan zij ook wanneer da afnemer er sfeohitfa 1 5 voor wil betalen nog een behoorl'ij'ki) winst afü'eyeren. Daar de buitenlandsichei rogge in vier- scheiden gevallen ook nog batpr is dan de linnenlandsche, is hefc. goed te beigrijpteg da,t de .-afnemers thans met alle Bniergia trachten buibenlandsdhia rogge ta krij-gen, aia zooveel goiedkioiopier is dan de binnieml- landsche rogge, die ougevaer f 7,50 zou moeten kostten en waarin momentele! geiein handel is. De, groote vergissing, die begaan zotu zijn 'door de Ned. Gr.aancentrale, moet .ge legen zijn in da afwijzing van den Wensch «der Nederlaudsohe landhionworganisatieis ■om, vervoerbawij'Zein v|opr da ro,gge in bat leven te j-oepen. Zeer binneukioiit Zouden' deze veTVoerbieWijzein evtenwlel ingevoerd worden. (Thans is het mogelijk de rcsgge vrij1 te vervberen «n zorfang dit mogelijk •blijft en ter pl-aatsa aan de grensi moet (feconsitateerd worden of rogge Nederland wordt ingevoerd om de frauduleus inge voerde rogge te kunnen aanslaan, helpt geen strijd tegen de opjeqa groot© schaal ondernomen smokkelaxij. Baar thans zulke enorm© ro|gigev'0,OT'- raden worden opgeslagen in Nederland, vreest men in lamdbouwkriugeu, dat van den roggesteun vojorloopig althans niets zal terecht komen daar de grqot'e voor raden bij de afnemers der rogge oorzaak worden, dat voorloopig igeen binnenland- -fiche rogge meer gekocht Zal worden. Dqor de lambtjenaren van de Ned. Graan- «entrale is een grooite hoeveelheid materiaal verzameld in verband met het' onderzboik naar den fraud'uleuzen invoer. Slechts anktdo balen rogge konden in beslag .ge nomen worden. Ook Werd aamteekaning giepraakt van erkende tarwe-handelaren, landbouwers en 'allen, -die bij de uitvoering der ïarwcWe:. .als s'teunltreikkenden en an derszins betrokken zijn, en dia thaius fi nancieel voordeel trekken uit dein rogge- handel, ontstaan door de Smokkelarij. Hun misdadige' handelwijze zal Zeker Zwlaar gestraft Worden. Gistermorgen hebiben de vertegenwoor digers van de Graancientrale aan de sehip- pers die geladen liggen met rog(ge be stemd voor Botterdam te Tern-eiuZen, AxeL- sclie Sassing, W:alsoorden, Kruispolder en ifansweert aangezegd dat zijl niet inagen varen in afwachting van nader te nemen maatregelen. Ook 'n botersehandaal. Men sehrijif't uit Zeeuwsch-Vlaianderien aian, de pers: Hoorde, men tot vo0r eenig© jaren in cüa grensstreken van smokkelarij op gttloote sclh.a.al zoo golad1 al's niets, thans is', dat |a,nders. Door het slecht gaan van viss en lallerlei andere kleine industrieën!,, is «r gr-oote werkloosheid. Dfe steunnolrtaetu ■Zijn laag, dis lhonen voor zopver er npig gewerkt wondt idem. De prijzen den nood zakelijkste levensmiddelen worden kunst matig omhoog gedreven. In het nab'urige België gaat het juist andersom en ziijh de prijzen Vaa (om Voor- Heelden te noemen) ibhgod, mafgarine, sui ker, enz. veel lager dan bijl ons. Hierdoor is men aan het smokkelen weer gewoon 1 geraakt, en is er weer -het ifts van avou- turiers opgestaan, die de thans genomen nejgeeringsmaatragelen aanwenden tot vul ling yan hun eigen Zakken. Pleze smpfc- IkleliariJ heeft thans ongekende vormen aau- genomen. iD|aar is hiijiV. Wet smokkelen van boter naar België. De invoer van boter in België gccontingenteerd, en hier heieft tn/e|D te veel. Voor iedere kilogram boter, die naar 'bet buitenland wordt uitgevoerd, krijgt -die uitvoerder f 1 van de- tlegeering uit den CrisiSZuivelpot. .Voor de boter Maakt hïj1 in België een behoorlijken prijk iZioodoende shij'dt h©t mes vian twee kan ten. Dat w,as eclhter den emiokk-eLaarS nog niet genoeg. Voor iédere uit te voeren partij bloter k'rij'gf men van het crisiszluivelbureau eeu donsent, dat bdj1 den uitvoer door de Ne- deTlandSche douane wordt afgeteekémd. Mien voerde nu de boter uit-.bet donsent' werd laïgeteek'end en daarop kan de uit- kfaering. wegens uitvoer Worden ontyain,- igten, daarna bracht men de boter week langs een omweg Nederland bininlen, vroeg eeu nieuw consent voor dezelfde partij boter en voerde de,Ze boter op de- hidr- (bloven omschreven wijlze nog eens 'uit. Men Zal zeggen: dieze bloterdonsumeuteH klomlen toch ratteen in handen Van erkende handelaren in dit artikel'! Neen. (Dfez'e 'dona- se-nten komen juist in hanlden v,an aller lei Scharrelaars, die van smokkelen iiun beroep maken. En dat dit zeer ruimte winsten affwerpt moge i^el bttjken uit het feit dat de heeren ruim voorzien' zijh' van -pantserwagens en attes wa.t erbij beliioort. Elén wiagen rïjldt er speciaal voor he.t -smokkelen ingericht mioidel tractor met verhuiswagen. D|© aanhangwagen kam men dioor het amiZetten van een hatn-dle in 'de cjabine losmaken van den traetor -en Zoodoende aian het wakend o-.pg.der ambte naren ontsnappen. Ook worden er vaten met Zand waar- Ibbvien 'n dun laagje Ibioter bij! taassa luitge- ivloleird. Brandstichting? Men meldt, .uit WormervearIn verband met den brand van 12 September 'bij de Wtlaihouderiji-Bakker te Worni'erveer zijn eergisteren naar Haarlem gebracht D. en De L. uit deza gemeente, verdaicjit den brand in den hoiojvoorraad te habbeai gesticht. De verdacht© De L. was direc teur van een nachtveiligheidsdieinsb, waarbij ook de- firma Bakker wfes aange sloten. Dievenbende gearresteerd. Op 11 October is tie Qa|p(elle a. d. IJsel uit; den ouito van den sigarenhandelaar IV, van der Hoek, wonende te 'g-GravendeleU, eien igr»oit|e piartij sigaren gestolen. Van de dieven was aanvankelijk geen spoor it,e vinden. Ma-andagavond laat. heeft de ppli- t,ic aangiehouiden den 22-jarigen J. va|n' ,B'. en den 20-jarigen H. B., die in een dui- vehmand een partij van 1640 oubaamibjeS- sagare® vervoerden. Na vterhioior is' in den nacht nog' van zij® beid (gelicht de 29-j:arige J. L. Eeirgisitermorgeiu is de .politie, als ge volg van de in d'en nacht, Vaortgeizeitjte verho-oren btitondien overgegaan ipfc 'arras- i(aitie van d'en 26-jarigen P„ D., den 24-, jarigen A. L. en den 30-j;arigen B-. Vv in verbiand meit gedeeltelijk afgelegde bla- kentemissen zijn drie der arxesltainlten over- gebiiaicht naar het ^hoofdbureau yan poli tic .te Botterdam' en daar opgesloten. Da andere 'drie Zijn in da arreiatanttettttokiailieln te Gaptalte a. -d. IJsisel pplgeisioiben. Zij zijn naar heit huis van bewaring to Botterdam overgebtiaoht. De politie mieent jn -deZe arrestatie die hand tie hebben gelegd ojpi >een groep per sonen, die de omstreken reeds geruiimiein! tijd onveilig hebben gemaakt. Inbraak te Hedel. Te He del is inigebiroken -bij den oafé- en winkeUwnder J. Janssen, aain de Schip brug. Uit een kast in de huiskamer werd een geldkistje, inhoudende ongeveer 700 gulden gestolen. De bewoners hebben van de inbraak niets bemerkt, daar zij in heit aangrenzende café vertoefden eln de dienstbode zi-ch reeds te ruste had be geven. De dieven hebben vlanaf heit. raam pje van de bakkerij tph voo-r de kasih de vloer Vian het 'huis mat .pepier blaslt-roiodd1, teneinde het speuren m.et politiehonden on mogelijk te maken. Dc rijks- en gtonéenhapiolitie hebben -on middellijk een uitgebreid onderzoek inge steld. In detn loop van den avend en den naclrt wierden verscheidene perZonen aan gehouden doch allen zijn zjj; vrijigélaben. Hiel onderzoielk wordt voortgezfet. Door de tram1 overreden en gedood. Eergisteren is de 45-jerige wegwlerker van do B. E. T.. J. Bo-m, nil de M-ussehen- broeksltr.aal te Schiedam, op' dén Bergweg la B dam bij liet achter een tram om- loojlen .onder een motorwagen van lijn 14 gera akt. Met een schedelbreuk ia hij in blewuateloozein toestand naar hel zieken huis aan den BeTgtweg vervoerd, waar hij bij aankomst reedsi bleek te zijn overleden. Naar wij vernemen, is de vermoedelijk© veroorzaker van bet, auto-ongeluk, dat in den nacht van 15 op 16 dezer o(p| don PiurtmerenAerweg tp Beemater iisl geschied ©n waarbij hij, na het, slachtoffer met, Zijn auto meegesleurd' te hebben, met geidaofdla lichten verder reeid, door de politie te Beemlsber aangehouden. Hij is: een inwoner van Lutje,'winkel. Fietser stak onverwacht ©ver. Gistermorgen omstreeks half elf is op den Calharijtaesingel te Utrecht' een ruim '50,-jarig© man, inspecteur van een levensf- ve-rZekeringsmiaiatslcih'appij', zoodanig door e'en taxi .aangereden, dat hij' gnkel© oogen,- Mikkën laler overleed. Die man fietste geheel rechts van dien weg in de richting van den Amsterdam- eclhen straatweg, en stak' ter hoogte van de Sta,atsspoorgebo.uwen plotseling en Zon der te waarschuwen den weg over. Dien tengevolge werd hij' gegfrepen door de tiaxi, idi© hem juist m©t -een snelheid van ongej. veer 40 K'.M. iZou passeeren. Het slacht offer kreeg, een ernstige sclliedelbasisjlflac-: tuur en stierf nog voor de geneeskundigla .-dienst wa,s gearriveerd. Naar is komen Vast te staan, treft den elihiauffeur van de taxi in het geheel geen sjeJh'U'ld: Branden. Door tot nu toe, onbekende oiorzhak' is Dinsdagnacht brand .uitgebroken iu da woning van de wed. Cl. V. te Riuclphen (N.-Br.) De woning brandde tot den grand toe af. Die inboedel werd nagenoeg gdhieefl gered. Verzekering dekt de ti cha.de. Gisteravond is brand nitgabrok'en in de garage van iden heer Nid. Blijs laan den IC'erkweg te Heemskerk. fHet vuur woed de met een dergelijke f(jïheid, dat helt niet mocht gelukken een Zich in de garage bevindende vrachtauto weg. te rijden. Peiae werd een prooi der vlammen. De Brandweer bepaalde haar aandacht op de omliggende parceelten. die iaa®vanke!iijlkl groot geyaar liepen. Men staagde er jp uitbreiding van den brand te voorkomen. Garage, en vrachtauto waren VelrZekerd. D|»or onbekende piorZaak is gisteren brand uitgebroken in de boerderij' van de wed. Lindeirs te Slomeren. Wiolonhuis, Bchunr en statting brandde tot den grond 'toe. ia®, Eien in -de, nabijheid staande k'oremi- mljjt ging eveneens in de vla.mlmlem op. Dia Schade, wordt door verzekeringgedekt. Onder Zand bedolven. Bijl rialeeringswerkzfaamheiden in het na- bijl Venlo gelegen grensplaatsje D|uelkëln had de 48-j,arige arbeider P. K'loesges het ongeluk' ©nldier neervallend zand bedollvein ta worden. Nadat Mj' bevrijd was, mochten 'pogingen, door medei-arbeiders en een ge neesheer aangewend, om de de levemsgeies- ten weer pp te wekken, niet meer bafeh. H|et tafelen te Benifijm. Gisteren werden voor den btiicieai van Dustitie te 's-HertbgenbloSch geleid: M. V., 39 jaar sigarenmaker, P. V., 27 jaak, opperman, M. v. L„ 36 jaar, grondWe|rikër, allen te Berlicum, als verdacht van ge- geweld met vereenigde krachten te Bejr- Écum op 12 October ,1933. Na door den heer Elechter-Commissar ris te Zijn gehoord werden allen ingeslo ten in het Huis van Bewaring. Auto tegen tolboom gereden. Gisterenavond om hal® 12 reed op den wegvan Botterdam naar Overschie een auto, waarin viej Amsterdamsche Bbuca,- dooxs Zaten, pp een afstand van ongeveer '8 meter aichter 'n autobus aan. De tol- Iglajardier liet, nadat de bus gepasseerd was, plotseling de tplhlopm neer, met het gevWlg, ■dat de chauffeur van de Amsterdamlsche ftuto, die piet den plaatsëttjlken toestand niet pp de hoogte is met zijn wagen tegen ■den bloom ,bptste. Van die auto braken bijna alle ruiten enbehiajve de chauffeur, die met de schrik ■vrijkwam liepen alle 3 de ander© inzit tenden de 41-jarige H. M. de 39-jarig© H. M. H. m de 32-jarige E>. Ei' min of meer ernstige verwondingen op. De heeir H. is per fibode Kjruis-auto naar het 'Ziekenhuis aa® élen CPolsingël' te Botter dam vervtoerd, de beide andere gewonden Zijn dpor een gpneeriueer ter pla,atss vefn- Ibomden. De Overschiesohe politie heeft tegen ïde® tolgaarder pnodea-velrlbagl' Kolendamp-vergiftiging. De 24-jarige werklooze matsielaar H. Griek uit Charleroi is gisteamopgen te 'S-Hertpgenboisch -a,an boord van de' „Bijna,ak Armand" tengevolge v,a® kolen- daimpev-ergifliging om het leven gefcoimien. De jongeman was te Charleroi acht dagen geleden ,aan boord gekomenhet was zijn eerste reis1. Ate de hakenkruisvlag te Zaandam waait. Be,eds Maandag j.l. weigerden de Z-aan- damschie hpolwerkei® te gaan lossen aan ftet Duitache ss. „Helga Böge'Lomdait die Hakenktuisvlag. hoven het schip wpei. Na een t-elofte van den kapitein om ingtruld- ties te vragen aan zijn reederij tginta me®. tot lossing pVer. Inmiddels kwapi uit Hamburg bericht, om onder die omstan digheden de vlag ite strijken, hetgeen direct, geschiedde en waarmede het incident een «inde nam. "Woensdagmorgen echter had de 1ste atiiurman van genoemd sldhipl _de Haken- kruisvlag weer geheschan, oveneenk'onilsitiig een a.dvi-eo van 'den Duiit$clheri .consul te Amsic-rdam, die van het voorgevallen© v|an Maandag j.l. door den kapitein opl.de hoogte wais gebracht. Zopdra de 35 boot werkers, die bezig wlaren het schip fa lossende vlag zagen, legden zij' het werk neer. -> Het hiesluit wae niet genomen door da organisatie, der hbotwerkens. Gisteravond werd door de bootwerkers- veireeniging „Eensgezindheid" besloten, he den het werk te hervatten ©n ondier de Hakenkruisvlag te lossen. Als hoofdmo tief word aangevoerd', dat het N.V.V. thans gaen staking gou kunnen bekostigen. Nieuwe overstromingsramp in China. Volgens ©en bericht ya-n het Spwjetj- ffielegraalfogentsichap Moskoui wondt hot' stroomgebied v,an d© Dele Bivier weer 'geteisterd door een reusjaldhtige ovetosteoioj- ining, die de groote pverstroioining Van 1931 in noodlottigheid nog overtreft®. De nood der bevolking in het getroffen gep ibicd is schrikwekkend. Het aantal eUacte joffers kan nog, niet bij benadering- wor,- d'en Vastgesteld. Die ramp is bespoedigd dioor den langdurigen pnomderbrfo-ken re|- 'genvial, waardoor uitgestrekte gebieden en groote gedeelten yan verscheidene pro vincies in een onafzienbare watervlakte Zijn herschapen. D|e bewoners, voor zojc\- ver Zij het leven er niet 'bijl höbbeu iu-- geschoten, hebben haye en goed verloren. 'Er heersëht een vreesettj'kë hougelrbnioiad', waarondier ten minste ,20 millioen mls®- B'chlen ttjlden. Tot nog, toe was nog geen enkëfle vorm van hulpvierschaïïingmoge- llijjk- De %sten van strijd om het Chaca-gebied. De Boliviaansche regeering heeift mach tiging gevraagd tot hat uitgeven Van ©en leening yah 50.000.00(0 bolivians ter be- strijlding ya® de oorlogskosten. Eletnt weede z)aon yam president S.ala- toancia heeft dienst genomen. Die leerlingen der militaire s'chool Zijn na,ar het 'front vertiriokken. Die daders van den bomaanslag pp de St. Pieter. t De ploli'ti© t.e Bioime is ier in geisilaaigd, da daders t.e: .arresteeren van den aanslag welke in het voorjaar is gepl'eegd, toten in het voorportaal va® de S't.-Pieitersketfk tij de garderob© ©en bom waiS jgedeipio- ueerdd, voorzien van een tijdlont. Het zijn 'de gebroeders Benato en AldoOianica en ©en zekere Bucciglioni. Da drie geiarresteerdlan zullen zich te verantwoorden h-elbhen wegens alniti-fafici©- tis'cha en terroristisohe activiteit. Nog meer larretitalt-ies worden verwaolit. Groote gasontploffing te 'Parijs. Gisteren is in den kelder va® iden woon huis in heit Btentrutm' ya® Parjijè een haviga gasontploffing ontstaan, waarbjij' 25 per sonen gewond werden. Hechts ie® links van die toegangsdeur tot de boVenyerdie-i pingen bevonden Zich .twee winkjéls i® levensmiddelen, die op hiet oagenblik' yan Ida ontploffing vioiï Imet klanten stomden en dloor de ontploiffing geheel' yerniel'd! werden. De vloer sloeg iuit ledklaar en de meeste klanten vielen in den keider o'mder ■de winkels. In de omgeving, bïeief "igeidn ruit heel. Brandweer en ppliitie waren spoedig Jieir ■plaatse en begonnen onmiddellijk Met Ide redding. Ongeveer 25 menschien, yan wie eenigen in levensgeyaar |vfarkaer<3|en, knbes- ten naar het Ziekenhuis worden overge bracht. De ontploifing is veroorzaakt doioa' het springen van een gaspfjlp. In den kel der waren arbeiders /beZig de watelrleiiding te repiareeren ©n waairschij'nlijk hebben zij bij' het graven naar de ondergrondstóhe leiding de gaspfij'P1 geraakt. ,iEngelscke" smlokketechepen opgebracht. Vorige week' Vrijdag heeft de Engel- sche regeering .©en conventie ondlertiZej- ke,nd, waardoor de Finsohe kustwacht het recht heeft 'geki'eg,en om' in overaenstfejmi- ming (Met de „kaperwet" onder Eugelsch© vlag varende schepen ook buiten dia terri torial© zone te onderzo;ekjein «n op te bren gen, wanneer het bljijkt, dat aijf bjjj de idranksmdkloe'larfjl naai- Finland gebruikt worden. In verband hiermee is 'suvondz nog iopdra.cht gegeven aan alle stations van die kustwacht om' jiasporingen in het werk te stellen naar verschillende ,,-Èin- |gelsche"s cheipien, die al gieruim'en tijd in de BotniSche Golf en de Finsche Dol® kruisten. Zaterdag kon reeds het Vracht schip „Atlantioa", dat 50.000 L. alcwholicla aann boord had, naar Kjotka oipgeiwacht worden. Zondagmiddag ontdekten Jwee vaartuigen van de kustwacht in de Fin- eche Golf den schoener „Om'ar'1' en de vrachtboot i,-,Belli", heide waarschïjhttjlb! Estlandsche Zmlokklschepen onder Engel- sche vlag. De „Omar" lag voor anker, maar de „Rlelli" trachtte te ontikotai'en. Do opvarenden van i.de „Omar", allen met uitzondering va® den EngelScIhen kap. iEistlanders, verzetten ziéh tegen -de kom- jnieBen .en Moesten in de kajuit opge sloten worden. Eenigen rijld later keerde Ide .„Kletti" terug en op volle kralciht stooinend trachtte dit schip nu de „Olmlar" en éen der bewiakingsvaartuigen te yam men en tot Zinken te brengjen. Er ont stond een hevig geVecht, herhaaldelijk yqrdween de „ElelB" fin de duisternis om kort daarna Weer terug te keeren en op d© schepen in te stoom'en. Va® beide 'rijden werd geschoten en eerst toen het snelyuur-kanon van den falotor-rader „VMV 2" ©enige salvo's had geliostj alchtte de kapitein van de „Blel'tt" hert raadzaam rijn aanvallen te staken. De „Omiar" is naar Helsingttbrs opgebracht, tmlaar bij' het onderzoek' in de ruaMen bleek er 'geen alcphol mleer aa® boord te rijn, hoewel het Schip ©èu lading yan circa 100.000 liter gehad mioet helblben. MjaandagMorgen in vroegte rij'in ka- nonneerhooten en vliegtuigen vertrokke® obi id© ,B©tti" op te sppren. Bom aanslagen in Postenrijlk. Dinsdagavond ha tel Weenen ©en stink- lom tot ontploffing gebraakt. Woensdag is uit, Graiz (Stiermarken) geaneld, -dat da.ar in een gang van hat gemeentehuis eveneens ©en helaohe- machine- tot ontplof fing is gebracht, waardoor aenige mate- rieele 'S'eh-ade is: aangericht. Het onder zoek haeffc aan het licht gebracht, dat gebruik i.s gemaakt, van ©en lont, welks verbranden ongeveer drie minuten dujuirde. Dei politie, welke direct ©en vervolging inzette, 'heeft geen verdachte parsjonlen kunnen ontdekken. Presidcntmisdajdiger. De Senaat va® Ecuador heeft met 194 ytjemmen besloten, dat de functie yan staatspreisident vacant is. Het besluit wordt gemotiveerd met d-e opmerking ijalfi da in November ya® hat vorig jaar geko zen president Martinez M-era ala ©en misj dadiger beschouwd mioiet iwiorden. Als zijn opvolger wordt Montalvo genoemd. V|_ D|e Passiespelen te Oberamlralergau. Met groote spanning werd eergister t© OberaMtoergau het resultaat afgewacht vian de keuze der spelers voor de juhi- l©um-Passiespelen, die h©t volgend jaar in bet b'enaemde dorp öberalmknleirgau zul len worden vertoond. Bteeds Vnoleg in dien ochtend had Zich op de Markt 'een groote menschenmenigte verZamleld, die dr.uk de kansen der verschillende oandidatien Htoor da hoofdrollen besprak. Die gehruikeffijk© godsdi-e nstp 1 eoht-igheiddie aan de keuiz® vooraf gaat, werd! gehouden in tegenwoor digheid yan ongeveer de gleheele bevlol- king. Na afloop kwam de gemeenteraad1 in een geheime zitting op het raadhuis bijeen. Njajdat geruimen tijjd vergadlardj was', werden de voornaamste resultaten dter 'bespreking voor het stadhuis aange slagen. De hoofdrollen rij[n als volgt ver deeld: Christus wordt uitgebeeld door Alois Lang, de proloog wordt geleid dofer Anton La®g ©n het koor door Guidoi Dieimer. Verder is Petrus: Pieter Biendl; Jjudas: Hans Z.wink; JohannesWitty; Bierling; Maria: Anny Blutz; MalgdalenaJ iK'lara Mayler; CftSphaa: Hugo Blutz; An nas: Anton Lëcihner; Pilatus: MelchioiJ Breits,alnter ,en Her,odes: Hans Mayir. Biehalve voor de jJludas-, Johannes- en Magdalena-roï rijn voor alle overige hojof'd- rottfen Idegelfde spétexs 'gekozen als in 19,30. GOES. Benoemd is tot tijdleJijk leer,aar in werktuigkunde ©n ©Ieotrotechniek iaa® heit Zeeuwsch Technisch Instituut alhjer, da heter C. A. P. Dellaerf, electrotechnizcb Ingenieur te IJzendijk-e. M1DDELBUBG. Aanvoer op de graan markt ruim. Kleine groene erwten f9— 10, Kroonexwte® f 1112, ScihokkeirZ f 12 13,50, La®ge bruin© B®o®en f 9-10, romda hruine Boopen f 1213,50, Witte hoone® f 14,5016,50, Maanzaad f'20 21. Aangevoerd door Wlalchnrsche hjoieiri®- nCn: boter f0,81, kilpled'eren i' 6,70, ;p|aeljle- ©lieren f6; aia®gevoieTd d|aor handelaren: boter f0,79, kipteiere®' F 6,50, (paieljieieienen: f 3. icendeiere® f 5; plartiduliere |p|rfjshlolteir f 0,90.„kilp|eiienejn f 7,50, ippeljia-eietre® f 4,50, Bcnaaiere® f7. Het gevaar voor 'n Belgische mijnstaking Vierschittende .bijeenkomsten van mlijju- cu Wank-direclt-ejuren met leden van de ivgeering hebben iWoensdag ,plaats|gtihad iu verband met de dreigende algeMeene staking van d'a Belgische mlij-nwerkers. jDe mlij ©directeuren vereenigden zich Met «en voorstel, waarbijl tat 1 Jlanuari op alle in België ingevoerde steenkolen eie® invoerrecht te® 'bedrage van 10 fit's, per ton wnrdt yereischt. Die opbrengst yan htet invoerrecht Zal gedeelltellijk als ver goeding door den staat aan de mïj!n< ■tonderneraningen worde® uitbetaald. DeiZe jnlaatregel mag eveuw©!1 tot geen v©rhoa- ging va® de hinnenlandscho steenkolen- 'prijaan aanleiding geven. De mlij|n!direël- ties verbinden Zich van hu® kant, 'de bestaande loonoVereenkomst tbt 31 Dec. Mfe behouden. De ministerraad heeifitWioiena- Idjagavond dit yoqrsfcal aangenomen, met hét gevolg, dat naar men in offiaieela kringen meent het gevaar vbor staking als igeweken kan worde® beschouwd. GOES. Gehluwd: Dingemis MarinuiSKior- st|anje, 27 j. jm. te Wies-tkapelle en Maria Suzanna van der Klooster, 30 j. jd. WAT MENIGEEN NIET WEET. In Calcutta, da meest bevolkte stad van Britseb-Indië, worden meer dan vijif-i tig talen gesproken. Op den 9den October 1871 stond de stad Chicago in brand. Hlijl was den '8sten begonnen, 9 October woedde hljl het he vigst, om «erst den llden bedwongen to wordten. Meer dan 18.000 -gebouwien Iw'er- dten vernield. 1 Op d'en lOden October 1816 werd te Bonco-le een der grootste Italiaansdhz eoto'poniste.n Guisepp© .Verdi giebtoren. Hljl stierf in 1901. i Heiiuml haetft men nooit kunnen la ten bevriezen. Oettiuloid kan heel gemakkelijk in gedenatureerd© spiritus worden opgelost, Badium' yerliest d© helft van rijn waarde in 1800 jaar, onverschillig hoe het verpakt is. 1 I In htet district Nikojan, in den Kiau- kasus, is ©en p©trol©umbTon gaan spuiten, die per ©tmlaal circa. 10000 ton aardolie na;ar buiten werpt. AFLOOP VEBK00PINGEN, ENZ. IEB8EKE. Notaris Verbtet beeft krach tens ant. 122,3 B.W. ipuhli'ek verkocht ©en' huis erf en weg aan den Zoultéweig, groot 13,60 A. Hoogst© inschrijver J. van Put ten voor f2111. Kjooper C. Bijlk voor i' 2120. plus 7V2 plet. -en. gereochtelijlkn onkosten. 1 VERK00PINGEM en VERPACHTINGEN October 25 Driewegen, hoefje mët bouwland, en meubilaire goederen, Beth. 1 'November •2t Goes, woonhuis, Verbast. j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3