DONDERDAG 19 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND GOES f IN HET KRAAI Irnaar'w'jj: zlij'ii en blijven Vol Vertrouwen op '«-en gunstige wending en yertrofkwen ten lallen tijde op den i>nvergettel!ij|ken wil van het Katholieke volk om te Voltooien wat het heeft begonnen. Vertrouwen wij dus pok op een ruimeren steun te SÜjner tijld van Riegeeringswege, opdat Üeae iiiniversiteit, die dp krachtige jo'ver- tuiging gevoplt en het door giidote /offers allerduidelijkst uitgesproken verlangen van ïnJeer den 'n derde doel der .bevolking draagt en vertolkt, op! liaar wtjlto h'iji- Idrage tot het algemeen vVz'ijn. Daarom troepen wij! .alle Katholieken ien onzje ^jVerige universltelts-comité s toe: blijft jactidf, wil niet verslappen laat de tnoeiFijklicid u veeleer prikkelen tot ban gere krachtsinspanning; vergeet ni^t, hoe luw vaderen hebben mo-eten strijden Voor Ide vrijheid der zinnen en hen te bevtijti Idien van de onhbilffijkê riware lasten voor 0e hoogere trappen van onderwij's. Toon iu die waardige naziaten van die geslachten dioor milde, en tflijde offers vopr [uw eigen vi'ijie. 'unni-versiteit. Die rede van-' den nartA-iss'Choip werd met daverend applaus begroet. Die re'ffta" magnificus 'deelde Jmede, dat het II.-Kt.' (Wierkliedenvei'bbnd in het bisdom Dien Bosch ter gelegenheid van hei tweede lus trum f 10.000 a,,an dé St. Ria-dboud- tstiwhtin'lg heeft a-angebbden ten ba,tie van de universiteit. (Algem. toejuiching). Bade van den mtinister van o n d r w fj! s. Zieer opmerkelijk was de ilede van mi nister Merchant: Dia regeering - laldus de minister beeft het op prij|s gesteld 'blijfedle viering van biet tweede lustrum van uw 'universi- teit IbOjijk te geven van hare ibleTjangstel. ling, oimdiat de viering van gnoote Ib-eteiebe- nis is zloowel voor liet onderwjijfel ail's (vfopir. 0a wetenschap. Die Vestiging dfetor Univer siteit w,as hier in Nederland niet too- Één voudig. Dia officieel© wetjeusohap had on bewust een eigen cachet gekregen, pfnlbfe- wu.st, wa,nt ^ij! meende zonder cadhet ha leven. Zjij meende alls de wetenschap, ton- Jder jneer, andere inzichten dan de hare van het terrein der wetenschap te kunnetn luitsluiten. Ziij' was verwend en verwendde 'lieden verwend door mkmo.polie -of door wat ,ook wij rie-n het dagelijks om ons been kunnen gemakkelijk) het spoor jbjijistierr worden. Z;oo ontstond 'de scherp1 gescheiden twjea- vioudigheid: de ;a,ntith©se van wetenschap en godsdienst en als men hier yan prdo- neeren spreekt, dan kon niminjer nam de godsdienst de wetenschap zlijh gesubordi neerd, veelder omgekeerd. Wie het h-ndéra voorstelde, kon niet geilden als man van "wetenschap!. D|e wetenschap1," in het uni versitair onderwijs gediend, zlou boiven geloofsverdeeldheid zijn verheven. Zliji zou in den waren zlin "des woords lneutraa| zijn. Neutraliteit is op eCk' gebied, gees telijk, sociaal, politiek en militair een negatief 'begrip; toch wordt het woord wel eens gebruikt, waar ook een positief dement in het 'begrip verscholen ligt. [Er z'ijU «r blijlv. die de terreinen yan gods dienst en van de wetenschap scheiden als twee, beperkt© gebieden. H-at terrein van den godsdienst wordt Wijl die beschouwing kleiner «loor elke vooruitgang dar weten- schop elke. winst van de wetenschap wordt behaald ten koste- van den gods dienst. Jlet is duidelijk' dat het juist andersom is. Ook' nieuwe ontdekkingen van de wetenschap en verscherpingen v!an het toenschellijk vernuft mpeten de ondoor grondelijke wonderen van Gods scheppin gen hooger verheffen. De wetenschap, ook vooral de universitaire wetenschap, is als lalie mensehenwerk aan den godsdienst gesubordineerd. De godsdienst ondervindt van de wetenschap geenerlei concurrentie.- iDie godsdienst beperkt evenmin heit ter rein van de wetenschap als omgekeerd. (Dat het wellicht anders is begrepen mbat zijn voortgevloeid uit den waan dat de godsdienst zijn terrein met prikkeldraad lomgiaf, teneinde usurpatie van de weten schap te weren, dat men .da Wetenschap' welugellam z|o-u maken om haar te Ver hinderen tot de hoogten van den gods dienst op te stijgen. Misschien is' aan hst misverstand niet. vreemd geweest, dat de grens tusschen wetenschap, wïj'sbegee. en .godsdienst niet altijd öéherp is ge- itroklk'f'ii. Het Ifleit dat Wij' iu, katholieken, d'e loovigcn elkaar 'hebben gevonden in de ol'gemeene universeel e kerk, die hét ge loof in tijn we:zc-u -.heeft geconstrueerd, en daaraan vasten vorm gegeven heeft, brengt hen, 'die in dit verband samlen- 1-even, tot een ©igen leven in elk deiel der jgeestellijk© gemeenschap. Ge©n 'band bindt ya-sfer dan die van de gemeenschappen lijkte igeltoof' en va-n de gem'eensdhapplftiEjjkfei kerk. Uit de godsdienstige samenleving is in den loop1 der eeuwen ppgebüloeid' eein roomtech-e wetenschap1, een roojnsche üfeunst, Niemand zial haar eigen bestaan ontken nen. Wlij1 vatten dat alles samen in het woord cultuur. DIjze tien jaar hebben de- -erkenning va-n het be-staanreoht Van een B K. universiteit afgedwongen. Het ;is een onmisbaar deel geworden van het nationale wetenschappelijke geheel. Aan scho-uweljijk is bewezen da,t ook een B -K (universiteit a-an de hoogste eischen der wetenschap kan Voldoen. Het verscheiden van de mannen, dia bier de wetenschap hebben gediend, Vete wiekte rouw in de geheel© Wetenschaip-pje l'ijke wereld. De voltrekking van dit pro ces is ook voor de regeering reden tpfc groote voldoening. Van ©en belangrijk deel van ons volk is het -eigen weten .techappiel'ijk leven ontdekt. D|aarin ligt een stuk volksb-ischaying, waarvan de erken ning vreugde verwekt. H©t is daarom van gnnscher harte, dat de regeeiring u met klit lustrum gelukwenscht. Moge de uni versiteit- zieks teedls me.er een onmisbaar element toonen in de. Nederlandsche we llen schap: Deze rede werd hartelijk toegejuicht pDte rec'tor-magnifious gaf' te kennen, dat \de universiteit de Kjoningjin -en regeoring dankbaar is dathier drie ministers 'aan wazig zijln. In bet bijtonder is de tegen-- wioordigheid van den minister van cxndeV- wlijls, kunsten en wetenschappten een gr-onte Vreugde. Dtie.ns woorden Zullen kmverge- teHjijk bllijlven. Wij willen in vrijheid leVen lajls goede vaderlanders-. Hierop word het Wilhelan'us gezfengéu en werd een telegram van hulde en klank laian da Kioningiu voorgelezen. D|e inkomens en vermógens in hiel belastingjaar 1932'/1933. In Verband met de groiote belangstel ling naar de nieuwste gegevens der in- kotnlans en vermogens in Nederland, z'ijin in dl? negende aflevering van het maand schrift van hat centraal bureau voor do statistiek enke-le voio-rlloopiige tctciahlij'-fers hioitreffende de statistiek' der rfjksinikom-- sten- en vermogensbelasting opganomten voor 'het -beJiastingjaar 1932/1933. Uit -deze voo-rloopige gegeViens, die in -dit maandschrift in vergelijking worde? gebracht miet de ioverae-nkoim!stigte gege vens van 1 Mei 1915 af', Wijkt-, dat het Wdrag der zuivere inkomens vóór den kïndeiiiaftrek voor het belastingjaar 1930/ 1931 heit hoogst is geweest, n.l. f 4.367 uiillioen cn dat daarop als gevolg -van de in 1929 opnieluw ingetreden oedonomi- s-ch-e. 'crisis een teruggang is gfevolgd' tot 13.657 millioeu Voon- 1932/193(33, welko daling 16.26 go uitmaakt van het topijaalr 1930/1931. Het gemiddeld inkómen per aangeslagene 'bedroeg ov,er 1932/1933! f2,192 ien 'bereikte hierdoor ovete dit jaar biet laagste punt van alle vergeleken jiareu. D|e. aandacht 2ij' erop gevestigd, dat hef biadlnaig van de inkomens in het algemjeen betrekking heeft op de inkomsten, geno ten in het voorgaande kalenderjaar, z|ao- Idiat bovengenoemd bedrag van f 3.657 mil- lioen de inkomst-en betreft pver het ka lender jiaiar 1931. Het bedrag van de in de vermogensbe lasting vallende- vermlogens b'eneikte het hoogste punt over het belastingjaar 19219/ 1930, n.l. f15.666) miüioen, waarop, een teruggang is gevolgd tot f 11.718 milli- oen over 1932/1933 (daling 25,20 °/o). Het gemiddeld vermlogen pel' aangesla gene was van alle vergeleken jaren ook het laagst over 1932/1933-, n.l. f'65000. Opgemerkt z'ij', dat deze bedragen den toestand aangeven. bi:J den jaanvaiug Vam het Ibelastingljaar op 1 Mei 1932. De collectieve arhbidsoVereenkomst in die typografie. De afgevaardigden van de afdeielingjen van den ,,Alg Ne.d. Typografenbond" zijn gisteren in huishouidel'ijk öongtrasi te Hil versum bijeein geweest, Hie|t congres, helelft het advies van het hoofdbestuur to-t ua-n- vaardiimg van hie|t nieuwe ©olleotieve con tract overgenomener zal echter nog 'n referendum onder de leden va-n den bbnd worden gehouden. De distributie van onvermengde Margarine. In verband- met de vele aanv'ragen van hlAanghebbenden en degenen, die voor hen in hjet kfijt traden, igeéft de Msb-. een iiiiteenzetting betreffende d© distributie van pnvlermengde margarine zoo-als die mlet ingang van 1 Oct. in werking is gje- treden. Terwlijl tot nu toe de werklioojzteu |OÏ armlastige gezinshoofden met 5 of mieeï kindteren margarine welrjd verstrekt, ibo- men nu ook de hoofden met 4 kinderen hiervoor in Banmerking. (Wel mag dezte margarine voorta-an ook Ivetristrekt Vjoirden ten behoeve v;an geziniien met 4 of m'eer kinderen, wiaiarvan -d© Vladetes 3 maanden olf langer werkljios of' armLastig z'ijn en steun ontvangen of blij. een werkverschaf fing .zijn tte werk gesteld. Met ingang van 1 Oct. mag echter, in (afwijking van den regel, die tot dusver gegolden heeft, '200 gram pel' gtzinsöïd 'pier week worden verstrekt, per gelzin (afgerond op pakjes van 1/4, Kg1- Volgens (dit schiema. -Elen gezin yan 6 gezinsleden heeft récht op 5 pakjes van i/4 Kg. per week'; een gezin van 7 op 6 pakjes; Van 8 op >6; yan 9 op 7van 10 op 8'; van 11 ,op 9; van 12 op 10; Van 13 op 10; van 14 -wp Hvan 15 op 12; van 16 op- 1(3 pakjes per week. Ben volledig gezin met 4 kinderen b.v. weduwnaar met 4 kinderen heeft récht op 4 pakjes van (4 Kg. per week. Die prijs voor de gemeente bedraagt 40 ele-nt iper Kg. Dié distributie iu de gemeente dient' te geschieden tegen ©een bedrag van 44 ceint per Kg. /Die gemeenten -ontvangen dius 4 ©t. per Kig. ter tegemoetkoming jn -de te maken onkosten. In -die wïj'Ze van distributie is de ge, meen te geheel vrij'; rijp kan de margarine dus door «en armbestuur, doolr winke liiers of landiersZins (laten distribu-eenen Indien de distributie door winkeliers ge schiedt, adviseert de. Crisis-Zjivel-tCientr-ailte hiervoor zoo mogelijk atfwisseilind landere winkeliers aan te vijzen, op-lat niet steeds deizelflde winkeliers van een mog© lijkte -uitbreiding hunner clliënteele- profi toeren. In -elk gevajl mag den consument' gean ihioogieren prij's 'dan 11 ct. per halflponds pak in rekening worden gebracht. OpJii liine* der (1 ('/..vndlu-idscnninissies. Verschenen ig jiat Voorlaotpig Verslag der Tweede Kamer over het wtehsontiwtetrp tp-t wijziging va-n da Geziondheidtewet. Bij het flïideelingso-nderzfoek verkHa-ardan verscheidene lediein, da,tv hat wetisontwlerp hij lre-n zeieT ea-nsitige ibezwlar-en omtmoettle: D-e Gezondheidscommissies,, wiélker ioipi- holting daarin wordt voorgesteld, hebben niet «Ue-ein in het verlede-n go-e-d Wark ge daan.. doch ook in de tpekomsit is haar voorthleiataian noo-dig. Iltlauigloos -dloiem zij veel -tij dron-vend werk. dat -anders do-or amhlbeinairen Zo-u moeien word-ein -gedaan. Sommiga andere- leden hadden tegen, het ontwerp h-eit btezw-aar, -dat -dit geen on- 'diei-scheiid maakt -tns-sclien gro-ot-e -en kleine g '.ineenten. Op- helt -platteland zijn die- Coin - missiei in vele gam-eientien vrijwel onmis baar. .Vele -andere leden verklaarden daalrfcn- ta-gen, zich meit het- wetspntwlerp te knn- ne'n vereenigen, ofschoon ook zij- het( ver dwijnen der Gezondheidscommissie w-el We- treurden. D-e gro-ote gezinnen cn de prijkten der levensmiddelen. Het bestuur van het B.-K. W-erklié- deuverhte-n-d heeft zich, naar de Volks'kr. meldt, t-ot den minister v.an oecio-notmisohe zaken gewend met het verzaak: l-a. middelen te overwegen, Wia(ardaor de drur, onfcslto-am -d'oior de is-t-aunmaa-treigelen il-en hieho-eve va,n het land- en itekiboiuw- hicidrij'f'. voor de minsiidr-aiagkxaahtiige-n - vooral voor d-e grao|te gezinnen Wor-dlt verlicht, doordat hun de levensmiddielen tegen lager prijs worden beschikbaar ge- si,ela 2e. t-e ove-rweigien of hei nieit 'wiemsiohelSjik en mogelijk is, v-oior bepaalde- artikelen, dia onredelijk hopg i-n prijs; zijn, evenals tijdens -den oorl-og gebeurde, maximum prijzen vast te stellen. Die- uitzending van de internationale verboden. De radio-omroep contvrole;-ooimimiasie heeft in een brief a-an het ho-ofdbesitiuur van de V.A.B.A. meegedeeld, dat zijl pitzen- ding vj-n dei „Internationale!", in Welkein vorm -of onder weikei omsla-ndigheden oo-k, nieit; meer kan -toelaten, aangezien uitziem- ding gevaar kan opleveren vioor de oipen^ h'aré orde en de veiligheid van den Staat. Gtelijk wias aangekondigd, beisloioih de V.A.B.A. ,gis|tlena,vond, haar uitzending miefc -den socia-Usit-en-marsch, zullcs inplaaihs van -die verbóden „Intarnationalc". Om drie minnit(en vóór tw-a-alf zatte de muziek in, doch nauwl'ijka hadden eenige majhen weerklonken, -of dde uitzending htea-k af. E-ven -daarna klonk' -een s-tem, die mede deelde-: „De uitzending is verbroken op last- van ddis Badio-controlecommissie ©n wordt va-ndaag niqt hervat". -E-n zoo wierd heit middernacht in stilte. D© Bedrijftradcnwet. Bij *Kon. basluif v,an -14 dezer is; be paald. dat die B-edrij&radenweit met ingang van 20 deizer in werking treedt. Inzameling St. Vineentiusvc-r. Dé inzameling, Zat|erda-g voor de St. Yinoentiusver. gieho-uden, is weer 'n euocies geworden. Hieel Wiaf. kl-eeding ^en schoei- sal werd a-fgesitaau, zooda-t voior menig behoeftige -de winternood Wiat verlicht kan worden. Nieuwe zaak. Morgen opent dhr. H. van 't Veer e-en rund- en vark-en-ssla,gerij in het pland aan de 's-H. H.-kind-erensltraat, waarin voorheen de wijnhandel van de firma Witte en Có. gevestigd was. De zaak is; zooalsi men da-t verwachten mag 11 aar d-e -eisohe-n dee tjij'ds1 ingeriohtl. Voor het Crisiscjmité. Die wekel'ij'ksclhe oo-llecte voor het Cri- sisoo-mité hï.ach-t d-éz-e w»ek f 61,57 op: Oude vondst. Bij de werkzaamheden in hef W.ater- stra-atj-e, waar gelijk gtemeld 'n nieuw* pand gaat verrijzen, heeft men 'n luiitge- hold-en bo-oms|tiaim gevonden. Men vermoedt dak mein hier ta -doen heeft met -de over blijfselen vain oen primitieven vorm v|an 'afvo-erb'uis ten behoeve van 'n Voormalige brouwerij in de Wijngaardatiraat aange legd na-ar de Kade. Zou 'it ni-ets voor ons Muiseum zijn? „Kunstvrienden". De mondharmoinioa-vereieniginig .„Kunst vrienden", vjerd-e dezer dagen haar 10- jarig bestaan en gaf Dinsdagavond «en „Bonte Avond" di© in gjihe qpzitehten bui tengewoon is geslaagd. In -een kort we-lkomsifwloiord dshefete d-e voorzitter, -dhr. P. v. Sprang hét ontstaan e-n h-et. bestaan van de than-s- jubilcarendie vetreeniging e-n dankte allen die haddén meegewerkt aan haar bloei en aan 'f sla-gen van dezen feestavond. Dan volgden de gerie nummers! in «en g'c-weldig snel teim-plo -elkaar qpi en Wierde-n met gloed -e-n bezieling ten fooniaalsi ge- traicht bi'nnein perken welke op| voJl© lw;aar- deering aanspraak maken. H:e-t zou een onbegonnen werk zijn hét programma in gansch- zijn variatie te .be spreken, h-eter isi 'it -een indruk fce geven van h-et geheel. De avond was- -af en keurig verzorgd en er waren oogenblikken Waarop jmen ^pel te zien kreeg dat hat beroepistaoneel zlt|er na-bij kwam, j-a zelfs in zieker 0p|ziöh4| overtrof. De- kra-chten van dei vereeni'ging gijn tot hek geven van een suoces-ptrogramma ruimschoots in sta-at. Da heeren P. v. Sprang, dirigent van het orkest, J. d-e Bijk, verzorger va-n ba-lleit en .muzikale illustratie, J. Ortielee ,èe geweldige en popiuliaire -conferencier, hewogen zich eien heel eind hoven de middelma,at die we ge- wo-on zijn -op dit gebied te zien optreden. De- sopraan, mej. Holleisttelle oo-gsbte vaak bij val. Hoie koiattelij-k geslaagd is de pia-ra- die in 'f nummer „Van Yo-Yo- tolt Bïf- B-ait" gegeven wordt. De „Bif'-Bait,"-reiziger won taller harten. Vergeten we o-ok niet de da,m-eissexjeau< kanten die aan. den inhoud van dein -avond zoo-'n 'biepia-ald aeceen-t ga,ven, 't keuriiga ballet, muziek en aardige -oo-st-uiuims. Enkiele opmerkingen z-ouden we kuhnleln m-aken, maar z-e zijln zb-o, gering yn 't genre van den avond vo-or de leiden v)a-n „Kunstf- vrienden" -en voor het publiek iets onge woons dat Iwiei ze maar weier vlug ver gaten. Aan den bonten .avond ontbrak af'©tahoe een tikje, lijn© weemoed niet -en iedereen zal hegrijpen dat, wanneer 1-a-at op den a-vond hot scherm valt, heit plubliek moe is van hét lachen ma-ar ten zeerste vol daan. In da serie opvoeringen' heeft „Kunstvrienden" er een v.an een buiten gewoon -succes hei boeken. AuUbusdimsten. Heit berolep ingesteld door dhr. J. C. Krijger, autobusondernemer alhier 'tegen de beschikking van Gedeputeerde {dhaten van Ze-eland van 10 Februari 1933, waar bij' aan dhr. van Styien alhier yeiigunni'iiig is verleend tot het inwerking houden van -een dagelij'ksdhea ,autoh|usdienst hussohen Goes -en Kaïtsflhe V-eer, is door de Kroon ongegrond verklaard ie-n -afjgewezen. Wcmeldingc. Eengist-ernaidht is tenge volge van hat ruwie Weer het ihanksoheepijie van de GeWrs. Bogenas, dat geladen was met m»tor-olie en benzine naia-r de N.V. „V-ekomo" Mij. gezonken. M«t de pumjp1- hoo-t-an „Adj-a" en „Doi-us Bijkers", is! heb soheiepije le-eggeiplomph e,n op het dr-qga geiz-et. Hanswccrl. B e 1 angr(ij kvergade ring. Alhier heeft -de VereenigLng tot yefbetering der sluizlen in het 'Zwid-Beiv'ee Ijandsoh kanaa-l Dinsdag 17 Oct. een alge.- -ni-cenc verga-dering -gehouden, waarbijl werd »-pgericht een vereeniging tp-t be- liartiging van a-lgemeene Hansweertstehq 'belangen. Eien bespreking werd gehouden tot be houd der aanlegplaats der Prov. bbof te Walsoorden en Hanswe-ert in verbhnd met 'plannen tot het maken va|n nieuwe aan legplaatsen in den Perk'plolder (Z.-Vl.) en nabij 'de Kruiningsche sluis (Z.-B-evel(and). Hiei-voor waren overgekomen de burg. Lambooy van Hontenisse en wetluoiuder Adria.ansen aldaar. Burgemeester Lambooy (jieyal met nadruk a-an om 'toch iaïle kracht laan te wenden tot behoud van het be staande veer WalsoordenHansweert. Na, de pauze verscheen de b:urgeïne,-esl|e;L' van Kruiningen, dhr. D|e Mul, ter ver gadering, die de kanaalpEannein '(verbreei- ding klana-al do-or Z-uid-Bby.) uiteenzlette. B-e,sloten werd de volgende motie re-s- [plectievelijk aan den Minister van Wa terstaat en voorzitter van de Tweede Kamer te Zend-en „Die Vereeniging tot Verbetering en Uit ibreiding va-n de Sluizen en het Kanaal door Zuid-B-e-veliand, te Hansweert, hare aiustiervereeniging ,te Wemeldinge, het, B-estuur van de twee MiddenstandsWer- eenigingen te weten „Hainldelebelangen" qn „HanZé" -alsmede de Verkeersdomlmliesiei, gevestigd te G-oes, allen in glroate Ver gadering bijieen op 'heden, den 17en Oc tober 1933, Zeggen Uwe EjxCellentie op rechten dank voor het ingediende- wets ontwerp tot verbreeding vja-n. het Kjanaa-1 door Z.uid-B-cveland en vragen U beleefd -doch dringend wel te willen bevorderen, dat dit ontwerp ten spoedigste tot wet wordt verheven en met de uitvbering/dein gesmaakte plannen jveldra wordt aange vangen." Kra-tlb'endijlke. Maandag j.l. te om streeks 9 uur 's morgens haid alhier ©en aa-nrijding plaats tiuissohein -d-e iauito van dr. A. N. ien een mo-torrijdea- luit Middeï- burg. Dr. A. N. raad dein weg pp naar Waarde in de-n Zuidweg -en dia heer F. P„ rijdende öpi den rijksweg kbrnénde uit d-e richting Middelburg reed dwaira tegen de auto van dr. N. Komend© van raahts wordt hét uitzicht bij h-et ovetrsltrek-en va-n den rijksweg aldaar zeer belemmerd door hooimein -en -een hopge haag. Beiden) hadde-n -elkander niet zien aankomen. De auto van -dr. N. reed in d-e sloot -en werd -evenals -d-e major deerlijk gehavend. Dr. N. kwam meit den schrik' vrij, doch dé imiatprrijdler klaagde over inwendige pijn en werd per auto naar Midd-elbjulrg vervoerd. Zoowel de lautip- -als die miotior w-arein verzekerd. „M. Cft." Ellcwoulsdi.vk. In -dien nacht van Maan dag op Dinsjdlagl isi ;te Ellewoutisdijk Üa kor-enmiolen -de Jloopi, gebouwd ju 1840, eigendom v,an de we-d. Priaste-r, (foor den bliksem igafroffen -en geheel afgabranid. Verzekering dekt; -die schade. Hat mofio-r- nx>k mlet motor kon dioor de brandweer be houden blijven. O-udelande. De werkv-ersichaffing welke staat onder toezicht van de, Ned. Haide- Mij. is stopgezet, omdait de tewerkgestel- dein het wleirk hadden verlalten waglens -eien regenbui. ',s-lleerenhack. Biij h-et uitdoen van -een der fiera onda reuzen aan onzla Mo-lendiijik was -deze zoo onbeitainelijik1 -m-et zijn ui't- geistrekte-n arm en -oplgleheven vuist neer te komen op ons telefoonnet, zoo-daf het d-en he-elen -dag onmogetijk swias interloioaal te te'lefoneeren. j_ Wel neergehouwan volgens; da re@;ejlen der kunst maar niet volgens da gaatiedda voorwaarden zal dez'e -hofsahe- alm nog nader v-an zich- dta-en -Splreken, daar tesen de-n rooi-er pro.oes-verbaa.1 is qpjgemaakt. Bur-selca. Maandag vergad-erd-e de Baad. B. én W. stellen voor h«t ödreS der S.D.A.P. e|n het. N.V.V. inzake da warkjs loozemlzlorg voior kemnisigeviiig a,an te- na men. Die h-eer S. Almekinders wilde echter e.en -steunregeling invoeren. De voorzitter ein enkele raadsleden merken o,pi, dait zij de voorkeur ge-ven aan werkvleraohaffing waarop- dhr. Almekinders zegt, dat aok hij .vo-or werkverselhiaffing ja, inch dait, Wij- gebreke van objecten voor werk'Verschaf- ling -eien steunregeling noodzakelijk1 is. 't Vo-oratel-AlmekinderS wordt da-aropi in stiemming g-ehraeht -en verworpien met 6 tegen 1 stem. E!e,n verzoek van den pachter J. Bruin- o-oge oim. verlaging van piaoh-t yloo-r het verlo-opien ja,ar wordt ingewillijgd'. D-e paicntsom wordt mie|t- 40 ptoioeicut verlaagd, da-ar -eien groot deel van d-en gepachte,"n dijk nieit beweid' kon wio-rden w-'egfeinis weirk z'aamlieden -aan dien dijk. De, gemeente-reken,ing 1932 wordt vast gesteld op een be-dnagl van f .44713 uau inkomsjten cn f'44508, .-aam uitgaven,, voior den Kapiitja-aldienist f 8097, imkomislten ein f 10049. uitgaven. Het nadeelig «loit vindlt zijn oorzaak hi-erin, dat. het dloio-r 'de Gei me-eute voorgeschoten aandeel in de kosten van wegverharding vb-o-r rekening -der Provincie nog niet is) ontvang,ejn- De jeke-- üing van 't Burgerlijk Armbestuur wijslt ean 1650, aan inkomsten ein f' 573, aan uitgaven. Dla-arna stelt men hat huurcontract tfus- scnen gemeente en burgemeeistar voor difank a-mbtsWoning vastda jaa-rlijksche huui-- som zal f 350 bedragen, terwijl de onder- houdskoislten v-oio-r rekening van dein be woner komen. ,Me-n besluit, eau gelcflee- ning aan te gaan, van; f 4000, om daarmee da bouwkosten der 'woning te betalen. Over de kw-eétie van 'n bijdrage in de verharding van den wieig naar Ovezamd 's-Heererihoek, werd nog piet beslist. Cttlijnspüaat. Dinadaigtmoilgen te 'Ongeveer vijf uur is de bliksem: g<aslagen in de woning van -den laindbouwerekneebt D. van Gilet, staande bij de hofstede yan dhr G. N. O. Israël, alhier. In hetj woon" vertrek -en op den zolder is het een graoltte ruïne. De schoorsteen is stuk geslagen, zoodat heit neervallend puin piver den gje- heielen zollder verspreid lag. Zelfs; o|p dé ledikanten, waar de kinderen slicplan, lagen glroiote br-okklen qtee-n. De ladikanttan zelf werden ook besohadigd; de kindereö bekwamen cchfeir -geen letsel. Ook in dde woonkamer is veel vernield. Niets was meer opi zijn plaats; meubelen en ruiten zijn meereiideeis gobrokm. Terncuzen. B o g gi e s in 10 k kie 1 ia r ij. Eargisiteravond iom .7 uur was. men alhier be'zig miet het laden van Wet schip „Anna Cornelia, dat 6011 lading van ongeveer dertig ton rogge uit -een vrachtauto- jover- nam. Door iaën viertal ambtenaren d$r N-e- -derlaindsohe graancentrale werd ©an ouider- zoCk ingesteld, waarbij klw'am vaat te: sitaan, dat 'dei rogge pit hat buitenland afkom stig' was. Onmiddellijk werd heit laden gestaakt, en werd de .vrachtauto t-eruiggésltiuiurd naar -den Heikant,w aar deize vandaan kwam. Gister zijn -eenige -ambtenaren uit den Haag gearriveerd, om de zaak veirder ite onderzoeken. Die rogge, die zich in het schip bevond, is in belslag genomen. Omsttlurg. De r.a,ad kwam Dinsdag bïj- e»n. - 1 I De bedrijf'sre-keningen werden over '32 vast,gesteld. Dia van heit, g-as sloot op f34.227 voor blaten en f34.007 voor las ten en derhalve meit een blaitig- saldo van f 219,89. Die Kalplitaaldienislt stoat in ont vang opi t 50.652, in uitg(aaf' o(p f'32.041, dus met een glunstig. slot van f'18.610. He:(i aantal aangeslotenen bedr-o-eg 684 met ©an verbruik v,an 294797 M3, waar van 183612 M3 ov-er den gewonen mat-er, 45285 M3 door muintga-swefbruibeirs', 2771 M3 voor de -gemeenittegebauwien -en 20.152 M3 voor straat ver lichting'. Dé el-eetricitei-tsrekening gaf a-an blaten f22.217, -e-n aan lasten f 22.087. De kapi taal dienst sloot in -ontvang opi ©en bedrag van f21.699 -en in uitgaaf opl f'10.741. Etc werd vo-or f 10.394 sit-r-oom ingekoicht bij -da P.Z.E-.M.-er waren 358 aansluitingen die -samen 57457 K.W.U. Stroom -afnamen. De gemeienterekani-nig over 1932 werd evenals delb edrijfstek-eningen opl advies der commissie vastgesteld. De ontvang sten gewone dienat, b'e.dro.egen f 127.269 d-a uitgaven f 161.782, zoodait -da -rekening weder met een belangrijk padealilg ^ialdo sloot; een deel hiervan kan worden over- gebrachti n den dienslt 1933. Oo-k de kla- pitaialdienslt sloot met een tekort en Wei opi e©n bedra-g van f1780. Da be.grooting werd met alg. -st. vaslt- geisteld in o-ntvang1 en uitgaaf opi f 121.006 mét -een bedrag van f 2.523 voor onVaor- Zie'n© uitga-vende kapitaal-dienst- op 1' 14.041 zoo voor -ontvang -als uitgaaf. Da belastingen zijn onveranderd igelbievem: Ongekend groote snnkkelarij aan de Zicc.uwsch-Vlaamscch grens. De rogg-eis't eun in gevaar. Men niedd't uit Sint Jansteien: Langs de N-e-derlandsch-Belgisah© grens heeft de fr-aur dule-uze invoer van rogge -ongekend groots afmetingen laangeno-mein. Sedert het -eind der vorige waak is minste11® 2 miLlioen Kg. rogge d-e N-ederlandéohe grens overge dragen. Alle-em in de Belgische gemaenitb Stefeene waren in den macht van Zaterdag oip Z-Ondag -duizend stmlokk'elaars aan hét werk om de zakken rogge die grens: o-ver fa dra-ge-n. De rogge schijnt afkomstig Ye zijn uit eien schip m-eit BuSsisccihe rogge, dait in die haven van Antwerpen irn. los sing is. Ben tweede zeebóat is van Polen vertrokken em onderweg naar .Antwerpen. De gesmokkelde rogge wordt via "Wals oorden -en T-erneuz-ein ma,ar Rotterdam ver voerd voor den rogge-steun. Ba Nederlandache politie en commie zen oefenen -een streng toezicht uit, Jnaar kuunan den fr,a,uduteuzen invoer niet ver- lnndcren. Alleen de invoer en nieit b)e!t vervoer vlan rogge is; verbaden. Werd er een bepaling gemaakt,, dait het vervoer van rogge- binnen eiein bepaalde stroo-k langa de grens was v-erbbdien, dan kon nam de -amokkielarij -aan einde worden gemaakt. Da smokkelarij heeft -een grootem om vang aangenomen. Melt auto's em wagens wordt -de rogge naar allerlei havens en haventjes vervoerd. In -dia kringen -der landbbuworganisatjies is m-em va-n meening, dat door wa-t thané geischiedt, de geheel© raggesteiuni-regtelimg dreigt, te mislukken. Men hoopt datt de regeering spoedig -een vervoervfarho-ct van regge zal uitvaardigen. B-ieeds' vroeger ia hierom verzocht, ma-ar de Graancemtralé heeft dit verzoek afgewezen. De g'raan-oenrtrale overweegt nu om hen, dia - voordeel va,n de -«fmlo-kk-elarij trekken handelareu zoowel als landbooiWers van verderen landbouWcrisissteuu uit te sluite-n. D-a roggieistei™ heeft -er tos gel-eid, dat heb p-rijsversichdl m-et- de betere buiteinlanid'- sche rogge zo,o. groot geworden, dait ,dit dé vraag na-ar rogge hij onz-e Zuiderburen voor de slrno-kkelarij naar Nederland ften zeerste in de hand heeft gewerkt, zbozleler daitt in de -afgelo-oipen -dagen lójp) de Am|t- werptech-e h-eurs -gleen disponibele partijen rogge meer verkrijgbaar - waren. Aldaar te d-e prijs van de rogge 35 tpit 36 f'rds. HIB'JVïS D a t 1 a a t zich B-eede vele m-alen moe vrijzinnigen -een gebrek waarneim-en. Heftig .agee tégen ona-aii|geniame geve jpt de oorzaakdo-or -te di bun de moed' en aff'erv grootg kwaad ke-urt me-n maast,® gelegenheid wil i mijden. Wanneer de -anke sa. ontspoort in ©xoeissen, stpenen genoeg om na-ar Je gooi-en; trachten goe wel van te voren de uitt zweren, doo-r -de miore-ele doelbewuste -opruiing of 1 dendom tegen te- gaan, da jnenschen als schijnheilig heidsapas-telen aan. Tegenwoordig is het t zinnige piers om tegen r< trekken. Iedere socialist juitjng tou men liefst der en overal speuren varont volutié-luicht. Toehb lijft men gaarne rood om zichzelf een brev sendheid uit te reiken, vorige week in de „N. in opgezwollen stijl gesoh iiug van den middelmi schen verzensdhrijver v'. legenheid van diens 75: Minstens 'n emjme'r Stro, (den uitgespiroke-n revolu-i imond. In heit hoogdravend' iai een karakteristiek -gelaSci Marsman voor hetzelfde Deze luidde als volgt: „Allereerst boeilt mij zijn primitieve drift, zijn kracht, zijn k'o-plpilg.a hi' roeibaar élan. Er zijn n itionairen in ons land; er revolutionaire stohri-jvers e verzen of wat, daar van b is één vrouw, di© grooite ma,ar er is slechtp één re ter; -er is er slechts één de revolutie begeert of massa -aandrijft dit jlroo eeeren, maar wiens pioëzi haar' richting of' ideologist in ha-ar wezen en bloed volut-ie is. Dait- ia in 1 poëzie van Van Gollem.' 't Is stichtend! Bmim 'n half j-aar geil Bobt. Crt." h-at- felst verc de- muiterij op de „De Zi en over haar -aainstjichtei een revoluti'onnair in me hiap-hi-epl-ihoemaaitie-s de hi 't Is zoo nngorijmd mof over 'n dichter, want is staand feit dat de ont leven of vrijheid kwijlt 1 dolle Indisch© avontuur schrikkelijk blameerden, van oprui-ende leiobuiur als vervaardigden 't Is weer 'n inconsequ- vele anderen. Hoe heeft van die zijde gesmaald a gezagshandhaving van 'i -doch toen Buijs de Beerei inunisitisoh schendhlad i leeszalen we-erde, kwam .1 rig uit den vrijzinnigen 1 jper 100 Kg. P-er 1,00 [bovendien f 1,50 aan invo worden -en wlord't de rogg< kan zij o-ok wanneer de a 1 5 voor wil bételen non winst afl'ev-eren. Daar d-e buitenlandsioh ■ach-eid-en -gevallen ook no^ linuenl-andsche, ia bet g dat de -afnemers thans trachten ibuit-enlamdsChe aié zooveel goedkaoipier i: landsche rogge, dia on@ imoetcn koislten en waarin handel is. De- groat© vergissing, zijn door de Ned. Gra-anc leigen zijn in da afwijizing der Nederlandsche lanc om vervo-erbawij-zen v|oior leven te roep'e-n. Zeer bi deze vervoerbe,wijzen -ev "worden. Thans is het m vrij te- verv'oeren -en zool blijft -en ter plaatse aa-i geconstateerd worden of wordt ingevoerd o-m de- voerde rogge te kunnen geen strijd tegen d'e op, andernómen sanokkel-arij. Da-ar thans zulkei en iaden worden oiplgeslagi vreest mein in landbouw den ruggesteun voorloop aal te-redit komen .daar iaden bij de afnemers d worden, dait voiorloopig -scha rogge meer gekocht Djior die lapibtienaren va oenirale is -eien groate hoe verzameld in verhand m naar den fraud'uleuzen lemkelo balen ro-gge kond nomen worden. Ook w- gemaakt van erkende landbouwers en 'allen, die der TarweWet -als slteumt derszins betrokken zijn, nancieel voordeel trakk© handel, ontstaan door de misdadige1 handelwijze gestraft worden. Gistermorgen hebben Idige-rs van de Graa-ncent ipiers -die geladen ligger stemd voor Rotterdam t-e scha Sas'sing, W-alsoior.de] H,answieert aangezegd d;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2