'ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND JWORUKWERKEH '5S en. UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haflings SKKERIJJ.Z.C., GOES te klagen OLIJKE STAND alsCIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. n of boer's Pillen DONDERDAG 19^ FEUILLETON BUITENLAND AZIË BINNENLAND IE COURANT rden ingediend ins de ®a- |n met voile gebruikis- welke niet geheel vol- welk-e meer afwijken- noiodig gebruik war" llosse A plus: voor die- pruikswaaide dooli ge- 0. min: voor min- worèt hog gemeld. Ijarige, in den winter ook kunne® worden ge- I de bedoeling i9 dienen, In gesichiikit zijn en dioor foor in aanmerking ko-_ neming zal worden De fend geiwiohit in dien zin,. A plus: 34 ot. ip. Kg. A 30 et. pi. Kgr B 25 at. tp. Kg. O' 20 at. p. Kg. ■rijzen zulten vóór 1 Jain. 1 gesteld1 dan ten hoogst» Je® staande. I achting Blijkt, dat die- zijn Zullen de prij'Ze® en verminderd, klasse O min worden de- heipaald. spoedig mogelijk plaats- Ij.R.O., terwijl elke l«ve- 'levering .een boa» ontvjaingtt. opl het d-esbieteeffen-de- |t de ministier van oeco- de, dat het bedrag der |ee is vastgesteld: io(p) twee ,da.t als accijns opi heit f betaald. pn: Maria, d. v. Hutrecht na de Winter te '-s-Hieta- Ja Adriana, dl. v. Petrug- en Cornelia Kramer;, ri Ja® Laurue van Noort. Schiplpler; Johan Hu- laias1 Pik en Johanna Ja- Ja ooft Verburg, 2§ Catharina Bom, 27 j. .jd- ïen met den meesten ld en tegen eoncur- lenden prijs reeht- Bks geleverd door de lts uitvoering gegarandeerd, agt volledig monsterboek. 'RAAT lasting, slechte spijsver- Irade, influenza, lnsteloos- fdpijn, enz., want door e-Pekela zijt ge binnen knapt. Probeer ze maar Be heilzame uitwerking. 60 cents. 13157-40 r> 1 NUMMER 124 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Werktijdverkorting en werk loosheid. In verbjand met een Verzoek Vjameenige leden van den Hoogen Biapd Van Arbleid Oto na te gaan of Wet Mogelijk' en wem- sc-helijk Zou, ziijln door een wettelijke vier - korting vpn den. arbeidsduur een beper king te verk'r'ijlgen van de crisis-weaiklioosf' beid, heeft de Hpoge Baad van Arb'eid een uitvoerig onderzoek ingesteld eu o:ok verder de voordeden ©n de blepwiairteji vian de weririijldiverkbrting met betrekking! tot de werkloosheid besproken. Het on derzoek heeft uitgewezen, dat van een. werktijdverkorting als middel feit werk loosheidsbestrijding -geen o-verdreVen Ver wachtingen mogen worden gekoesterd. Bij. -een aantal bridï(ij(ve® met ongevjser 240.000 arbeiders, zouden, indien de 40- urige werkweek zóu Worden ingevoerd, waarschijnlijk1 ruim' 12.500 nieuwe ar beiders, d.i. 5,3 o/o, te werk gesteld kun nen worden. Zou men ditzelfde jperclenbaige pianniemten voor alle arbeiders in de on- dleflZoehte bediij'ven, dat ruim: 660.000 Was, dan komt m|en op: 37.000 nieuw pan t|e stellen arbeiders pf ruim 13 °/o van het gemiddelde aantal! werklooZen in 1932', Die Hooge Bjaad van Arbeid Voegt daal échter -direict pan toe, dat' er uitdrukke lijk op motet worden igewezen dat dezfe Maxima waarschijnlijk' niet zullen voor dien bereikt. Aan den anderen kant zijn echter de handels- en Verklaersbedrijjvrih en de landbouw niet in deze cijfers toe grepen, zloodat nit dien hoofde het -cijfer wellicht reeds hooiger Zon kijln. Een algemeen® wettelijke regeling tot verkorting v,an -den arbeidstijd wordt door ■dien Hoogen R|aad van Arbeid niet wen- sckelijfc geacht. W-el' Zou een Meerderheid in dien Bh,ad regelingen wensC-hen Inlet eeln hedrij£sgew|ijlze karakt er, waarbij! de Over heid de totstandkoming van vrijfwilligo regelingen in bapftalde bedrijfstakken p{ ondernemingen zóu ta|oeten bevordleren. (Tegenover -een groot aantal leden, die .niet zoover wensolien te gapn staan We- jlSierom and-eren, die mecnen, dat de Over heid niet met vrlj'willige regelingen k!ao volstaan, do-cih dat zïjj na. Verplicht oV'er- leg met werkgevers en orbjeid-ers de werk tijdverkorting in bepaalde bednijiven dwin gend zou moeten voorschrijven. Tieneinde daartoe te klooien wordt in het rapport een sehem'a van een wette lijke regeling gegeven, volgens- welke 'do Minister de 'bevoegdheid zou- -hebben in bepaalde bedrijnen of gedetelten van be- ddijfyen een werktlijld v{a® niet langer da.n 40 uur gemiddeld per week voor te schrij ven. Deze wet zoiul 1 Juli 1925 verv;aileni pngeveer de helft v|an de lieden vlan den Plaad had |er echter bezlwaar tegen dien Minister een Zoo- groote Macht 'tel gevlen. Teneinde de d-oor de werktijdverkorting noodzakelijke loonsverlaging minder druk kend te doen fijt, meende leen |a,antal felle® ld|at er een Z.-g, pverbruggingtesu',bsidie dooir die» Overheid zon Moeten woi'den gegeMeiu, in dien Zin, da,t aan da arbeiders, die ojps verlaagde loonen in verkorte werkw)é|e|k| .werken, een loont<aetsl|ag zou- worden vjer- leen-d. DeZe toesilaig zou een jzleker lp!ar-- dentage. van het gede-rfde loon ldunnlen zlijh ten zou oo-k geretelhtvaar-digd. zijn doo-r het feit, dak door de werktijdverkorting een zieker bedrag door de Overheid wlejrd 'be1- spaard, dat. anders als werklttozenst.eun Zou moeten worden uitgegeven- "Blereke- ninglen van den Directeun-Geineraal van 'den Arbeid en den Directeur van den [Wierklooshei'dsdienst hebben eehtfer uitgc- wlelZen, dp|t met h.et totale bfedrag aan (blei- spaarde steungelden ten hoogste een sub sidie Zou kunnen worden -gegeven Vam 121/2 °/o v|a,n dia 'gederfde loonen, m'.aJw. Zou het loon bijbeen 40-urige werkWeie|k dlalten van f 24 pp f20 per week1, dan Bo.u pp deze f 20 sleidhts een s'ulbteidie kunnten .wordbn 'gegeven vp.n 50 öt. Zon men thopiger gaan, blv. een suibsidie van 50' o/o, dan zou dit aan de Overheid ongeveer 1 45 Aan den Maaltijd na de jacht Zei hfijl plotseling midden in een prachtig verhaal van Halsham': 'Zeg een®, is i-etmand van jullie Wij' de begrafenis van Baxtett Querne geweest? Er volgde een plijfalijkje, stilte. Diei vr(aa,g -viel ook' wel' wut raulwl Midden in -de feestvreugde. -Ik ben er geweest, Zei Bians-hell:. - ®ieus:a;chtige vertooning. Moeten een enorin- fórtuin ,aan bto-eïnen besteed hebb(en. Maar Wijl scheen overigens kip noch krapi op du wereld te hebben. Allcmlaal lui zOoflla w'ijl, waren erblijj die er in H»leirkelijlkih|ead nu niet Zoo erg om' treurden, dat die an-ta'e Wenel vertrokikeu is. ill Banshell had een luchtige manier van piraten, Maar ondeT zijn keurige kleödiriig was een verrassend Week' hart; verbbrgen. Op,zijn flltljd-vToiolijk gezicht-k-wajn] even teen ernstiger trek, mia,ar opieeinsl viel hij nitAl kime u.s ch-o-lij 3v -gezelliig, Rob, oim hierover te beginnen. 0a, m;aar vèrdelr.brat jte verhaal, Halshlam. De lunch eindigde> in uitbluittdige vrooi- lijkheid en heit viertal zou juist weer imillioien igul'den per fvecic klosten, een 'bedrag, dat dioor den benarden toestand van 'sBlijk's financiën, Zeer waarsteblijlnlijk' niiet kan worden opgebracht. Een aantal leden w-as van oordeel dat Zoowel lom' prineipieele alls om' -praictisdhe redenen het lOjvle-rbruiggingssiulbsidie niet gjewensiclht zou izlijln. Met belangstelling mag worden afjgip!- Wiaeht, wa.t .d® B.egeering ten dplzioht'e van dlezo -kwestie zal doen. Uit het papport is intuss'chen wel ge bleken, dla,t de- werkt'ijld'verlkiortin-g hoog stens eenige we-rklooZheid ,kan ..verplaat sen, zonder dak de werkloiosbeid in Zijln wordt Verminderd. VOLKENBOND B)e houding van Amerika. Op grond van de gisteren nit ,W|as)-: hington ontviaugeln instructies heeft 'Nor- man Dlavis, dei eerste Anierikaansche gei- ilelegeerde te G-enève, -de volge.nde ofïii- cieele verklaring -alfgelegtd: „W5j Zijln te Genève enk'el en .alleen voor de ontwapeningsk'westie. Zpoilangeein Mogieïijklieid bestaat de onderhandelingen 'over de ontwapening met suptees voo-rb te zetten, zullen wjijl idaartoe gaarnp Meeweta- ken. Wij' stellen edhter g-een belang in h-et (politieke element df1 in «enigen zuiver Europeesehen klant van het vraagstuk'. -Wij' stellen nogm|a,als vast, dat' wijl in geen .enkel politiek öpIZicht aian eeniga Eluro-pieesche mOgendh;eid zijln g-ebloinden. Elke overeenstemming der meeningem die eventueel heelft bestaan, heeft alleen fca- trekking gehad öp de kwestie, der onfc- wapening van de wereld. Of de .omstandigheden voor de voortzet ting der huidige pogingen oui' tot ontwa pening te kolmen gunstig Zijln rif1 niet, is ieen vraag, die door Europa en niet door da Ver. Staten Moet worden beantwoord. Bic handing van Engeland. In de radio,-rede welke hij over den stand van die ontwapeningsconferentie heeft gehouden, verklaarde sir Jbhn Si mon, dat de geheele - wereld .Zich reken schap gae'ft van den ernst van den toei- stand, nadat Zaterdag Duitschland zijln uittreden uit de ontWiapeningsoionfereDltie panklondigde. Gij' k'unt ier zeker van zij|n, aldus sprak sir IJphn tot die. luisteraars, dat g,een enkel woord, hietw-elk ik Zal uitspreken, of' hbti- welk ik in na,am van Groot Brittanniö .uitgesproken heb bedoeld is rif was, om! iden toestand te venergeren. De toekomstige gedragslijn van Gmo-t Brithanië in dieiZe kwestie, welke het ge heele kabinet Zal' moteten onderzo ellen, zal ier -een ziijn van bezonnieuheid. Dte 'Britscha negeering Zal eten nog diepere yestudee- ring ieen allerzorgvuldigste overdenking van het vraagstuk eischen. Diat ztü oVeiv leg Met de andene mlogendheden Hunnen mieiebrengen, waanondi0r na,ar wiijt liopen, ook de D.u.itsehe rege|ering Zelf Maar het algemeen aspfoct van den in ternationalen toestand in E.uropa is sinds het begin v-an Maart gewijzigd. Een zoo groot en onverschrokken vredieskampioen ,als Lord Cecil heeft Zelf toegegeven ,,dat het dwaasheid zou züjk Zulks te ontken nen ,en op het vasteland gevoelde m an -die .spanning mg heviger. Ied;ereen weiet Waarom). Op- 9 October hervatte het •bureau van ■de -ctonferentie nochtans Zijn w,erkzaalmi- heden. Henderson, die onvermloeide voou- aitter, gaf onoMwonden te kennen dat het onderling wantrouwen in Europa groioter gewerden was, Zoiodat -wij' beter miet e-nzo Wierkza,amheden stapsg-ewij'ze konden trach ten voort te gaan. iWij w-are-n het in beginsel eens gewor den d.at er controle op de bewap-ening Zou moeten zijln .en diat geien mogendheid d-el Ilosischen initrekkbn:, toein' heit dieple, zware geluid van een auitpkonrn .klonk' en een pEauhtige slanke wagein da- iinrij- paort kwam inzWemken. Bamshell, die a.1 op dei stoep atoud-, remde heit buis weer linn-em. Visite), Bob, Zei hij uit zij'n kipmtelur. Wiel zónden helt zijn?, De jon-ge 11 aftuig® lfelpi vlug de hall door en keelk1 de aprijlaam. af. Ik weiet' heit nie.tOpeens brak' hij afdoor d'e ruit; va,n dein wagem ydiei §topbe had hij cien damreegeaiehit geiziem. Heit. zijn imis|s Fane en haar moeder, zei hij kalm. Hij gooide zijn piet in d'e hall en gitng, de- stoep af. Epn palfrenier in livrei was ■al van den wagen gesjplronjgeln en ppiemde hek portier, miaiar geien van d'e bedde diam-e- sma,ak!te (aiansitaliben om uiit ta latalpi- pen. Mr®. Èan-e btoio-g m'eit nitgeisitjoktei) iiand na,ar vore®, tpen Bob' bij guit®. Dag E0b', ben j-e niet vreeselij-k vjer- rast.? We moesten liier voorbij en ik heb ■er opiaangedrongen om eive® .1» laitein- atop)- p®n om je goeden -dlag tie zeggen. Nee®, we zullen nic'b binnenkomen. We maetem- voor den avond in Chistfcihurslt zij®-. Lilian had beihóefitp om er eens uit JUb zijn -en de dokter vio®d landelijlkle rus|t het nog .typies van wapens Zo-u knrigen 'falbri- -cleeren, die jevenfeueel llaiter weer zbudhu lalfgteschaft wprden. Dluitschland had inmiddels verzocht in- tusschte® b-epfl,alde typen van wapens wel ta miogen ma-ken. -Wij! .vroegen en wij waren niet d'e -eenige mogendheid wie -dejzie inifiormatie beloofd was welke soort wapens de Duit-Sehe regeering bedoelde en in antwoord daa-uop' kwam' D'uitsehland's •eisch tot herbewapening. Da,t ging ta ver. Geen o n t wapienings- lc(o®'ferentie kan 'bfeginnien jn-et -een der 'deelnemers herbewapening toe te staan en het splijt mlijj hier te móiaten oongba,tee(- ren, -dia,t von Nenrath in dijh rede tot die Wuitenl-andsche pers te Bierilijh de feiten niet juist heelflt weergegeven. Ik' ben 'be reid -de gewisselde 'documenten te piubli- 'cleeren, imaar tot Zoolang hffijf ik' bewie- rein diat mijln verklaringen juist ziijln' en Ida.t Duitschland geen jeden .had ornf die Conferentie te verlaten, olmldat wijl Voelt- stoots geen eisch kond-en inwilligen, V,a® w-elken geen .oogoiiblik sp-rajke was ge weest. Er is geen twijfel pf rie hohding. van de DuitSche regetering dezen .Zaterdag heeft ,de öonfer,eutie een ernstige® $lag tjoegebracht, zij .heeft die breuk1 verwiijjd en al den wil tot samenwerking in 'gevaar -gebrapht, Zoo niet onmogelijlk' gemaakt. DUITSCHLAND Een interview met D|r. Goebl.tels. (Ward Priete, de cnrrespandent van de Diaily Mail1, hjeeft te Bterlijin ejen onder hond giehad met minister Goteblbels! waar van Wiolï'f' het volgende uittreksel Zendt; D|e Engelscihe journalist was vooral be nieuwd naar de strekkingvan Hitler's! woorden uit z'ijU radiorede, van Zaterdag-- Wond, 'dat na den terugkber van het Slaar- gebied geen k'westiies meer (OVerblotv-en dig onoplosbaar Mochten geacht worden. Be- teeken't dit diut Duitschland 'genioegfen neemt tafelt het voortibesta-an van -dien Pools'chen icrirri-diar Op deze vraag- he-eft minister Gojeblbtela gaantwoordt dat Dluitschland en de D(uit- sehe regeering den Poolschlem oorridoir niet als een duurzame instelling (standige Ein- A-iehtung-) beischioinwyi, migar er is in Mid - de-l-Europia op het ooigenblïk' geen enkel geschilpunt dat het risido Van een oorloig eeohtviaardigt. Duitschland wil1 den oor- ridior terug, taa,ar langs den weg van vreedzame o-nderh andelin g. De journalist gaf hier te k'ennen dat zulks heul vrij |ontalogellij|k voorkwam', waarop dia minister geide: „Ik gieef' toe, 'dja,t dit op het perste ge zicht onmogelijk lijkt, miaar ik verzoek! u te wil-l'en bedenken, dat er in de laatste' ipjaiar jaren in Midden-Europa Meer din gen verwezenlijkt ^ijln, -die tot h'et Zc'hijto- baar onMogelSjkte behoorden. Een dier eeibjijnbare anmógelijkheden is b.v. do groei der n-a.t.-sraü. partij' en de volkom'eni vreedzjame binnenlandscihe Dnitsdbje revo lutie. Geen stjaatsMan en _gaen journalist mio'gan o'p dit aogeub'lik iets vrio® onmo gelijk' houden en Zeker niet pis de ern stige wil b|ij! ibeide partlijlen Zjou Voorzitten om iaan een -algpmeen ierkenden wantoe stand door onderhandelingen een einde tg maken. BELGIE Het Conflict in dc mijnen. Uit de definitieve resultaten Van h-e|t referendum .onder de mlijnwiefkjeirs ttlijlktj, diat 80 procent der mlijhw-erkers aan de stlemkning hebben deelgleuotatan. D|a.arvan hebben 95 procent Zich uitgesproken Voor staking, ingWal het loonctotracf wordjt opgezegd. H.et -centraal uitvoerend comité der taiijhwerkers heef't -de stetaining geldig Verklaard en het nationaal cbmité zjgl ■einde de.Zer wqek bljlaenkomen, olm! dja laatst® maatregelen t'e treflfeu. FRANKRIJK Een vefk/aeing van ,B|a!adier. De Fransó'ho Klataer is beiste voor haar. Bob' keek' langls mrs. P,an-e naar Lilia®(; haar mooi gelziöbt, bleef' onder dien afkan- genden rand va® ee® groofte® hoied wat in d'e) .schaduw, Maar hij kóu boich duidelijk zi-en, -daifc ze jbleek was -en haar oogen Smiaehfcn-d-verdrietig rifo-nden. Ma,ar natuuikjk mtoeit-ui toch ev-e® binnenkomen. Etve® eiein kopjie thieie of' ielta anders drinken. U verlangde immens alitjjd om Four Winds eens1 te zien. Op .BtoMent'ri roejpie® kwamen die drie vriend-en, die zjah ladhterblakte1 hadden "ge- liou-den, te voorschijn. De d'amesl liatiei; zich overhalen -om öven bïnmie®' fe karnen. Mrs. Famei ging, met HialAam. hielt hniis binnen; Lilian volgde mot Rpb. Ze leg de haar k'aurig-gehandseho-end h|an-dj» op zijn hand m fluisterde: Rob ik' m'iOient jei flUeie® apirekien, al is) het miaar één mi nuut. Kan -dait Hij hoorde dait ze gtea'-aagd .adelm' baalde. De geur va® de bloemen, die ze droieig, wasl zeier zWaar ep zlwöel. Hla,ar mooie, flnweielen oogen zochten de zijmie: e® Zo®- de-r het eigenlijk' te wiEen, baautlwbordlde nij de® druil van haar vinger-s. Wei kunne® wel even d® s-childerije® ga.an zien. Ze zijn wel -f/imelijik ve-rviet- lend, maar Ze la-cbbte zacht. W-e be-ho-even ier Wijlaengekom'en. Het huis was griheiel béz|etj N-a-dat da president der Kata'er de tlijldens h'et reces overied|en afgievatardigden had herdacht, nam' minister-president Djaladier het woord vtoor het afleggen van e,em Vier- klaring, Welkfe ongeveer vijftien minuten duurde. 'Daladi-er zeide, dat de Kamer Uijlae®- geroepen is, niet ,alleién oMdat du regie ring ha.ar woord wild® houden, mhaa" om dat het gevaarlijk Zou zijln het sluitend maken -der begroeting nog langer uit te stellen. O,ok de recente gefaejurtepislsle® mak'e-n het noodZalreliijlk de financiën op orde te brengen, omda.t anders ©e® vaste politiek' op' langen termlijh. onmiogelEjjk' Zo® ziijh. Dfa begrooting mloet in de eerste 'plaats sluitend worden gemhak't. D|aladi-er legde voorts den nadruk op zijn wil, -dei stabiliteit van den franc te handhaven. Dit is evenwel slechts' dienk'- biaar, wann-eer het deficit op de ibiegrooting verdwiijht. Men moet niet Kiemen, diat do Speculanten van de wereld zlijh IV^rdweneta, Het uittreden van Duitschland uit den Volk'en'brind besprekende, Verklaarde Dla- ladier, dat dit een nieuwe situajfe heelflt geschapen, waarvan de regejeringe® Ho Consequenties moeten b|estudeere®. D|a regeering is zich er van bewust, dat Zlij steeds opnieuw de plolitiek der samen werking heeft b'evorderd, wfelke de Vei ligheid en de waardigheid van alle volkien in .gelijke mate heeft gewaarborgd. Wlij "zijn voor geen enk'el woord dojof, dólck wij! zlij'n evenmin blind' Voor de feite®. Vervolgens besprak' D|al]aidier d-e vraag, wiaarom Dluitschland b'egon (met n breuk' en het te Genève Voorbereide werkéllijjka ontwapeningsp'lan niet heeft willen go|ad'- kfeuren, indien het .b'eheid is het laatste machinegeweer te vternietigen 'en dien! Matsten sol'daat te ontslaftu- Frankrijk Zal trouw ,b!fij|ven aan de politiek' der samenwerking -en in diezen geest den toestand rinderzaeklen, welke niet alleen Dluitstehland en Frankrijk in teresseert, do-öh alle volken. Frankrijk Zal, zooals is- aangekondigd, idte-elnem-en ia-an de op 26 October te- Ge nève te houden zitting. PORTUGAL Kabinetscrisis. In verband met een plotseling uitgelbroi- ken kabinetscrisis, doe® talrijke geruch ten Ide rondo over een laianstaiand® KeWodutk! in Lissahion. jSedert minister,-president dir. Slalazpj", idiei handelsqorporaties onder oontkdle van diq rogeiering geplaatst heeft, is de pioili,- ti-eke toestapd geleidelijk meet 'gespanne® geinapkk D|e premier hééft een bespreking gehad .tneit generaal Carmóna, den staaitspresi- d-ent, die vervolgens ookr den pppierbev-efll- h-ebber van leger en vffloot outiping. f Ondanks d-a geruchten meent me® in politieke kringen, .diat d-e huidige crisis Zonder -onlusten k'a® worde® opgeCJoBt. D|» opstand in Sianv. Ovler het v-erloop v(a® d-en opstand in f3|iam klota;en iuit B-anglclo|k tal van teg|en- istrijjdigia berichten. Volgens sommige dte- zler berichten zo-u d-e opsflaud reeds zijln nle-ergesl;a.gen, nadat de regeerimg^liriepcln Met -behulp van tank's en gevechtsvSxeg- iuig-en de sta,d en vesting D|on Moeaulg -di'e door de ap-st,andaling-en was beziet, na een hevig gevecht had'die® vterp-verd. Volgens andere berichten zouden de Opstandelingen, die Veöl' sympathie van d-e bevolking- schijnen te ondervinden, groots successen heblben behaald'. Die opstand Zou- z'ij'n georganiseerd dolor 'den radicalen (leider Loeang Pradit, die na een langdurig verblüjifl in Europa naak? Sjam is teruggekeerd en reeds hof Ministe|r van binnenla-ndsche gaken go® Zijln be,- noleMd. 'i .Volgens berichten nit Eugeïfe'che bron *P—P— niet na,ar te kijken, fluisterde- ze. Het viel Bob1 nielfc moeilijk om een kêtena-tête m-et Lilian te heb'ben. Mrs. Mrs. F-ane had een aiaugebripe® talent voor deze soort zfajken: ze arrangeerde de helele oomedi-e m-eit bhiit'englewone t,aet. Vopr dat heit goe-d ein wel tojtl hlem dóorgedronge® w,as-, bevond Rjoib' zich met Lilian alleen in de donker achild-erij en-galerij. Hij -draaide het lichlt aa.n e® liet de hri- kle-ede deur gelu/idioos dichtvallen. Ze viel met de deur in huis: Bl®u je niet- Mij- om me te- zi-e®, R,oto? Er 1-ag iets staeekendis in haar ribem. Bb.- bte-rt voelde het bloed' naar zijn hoofd aflijge®. Hij) stamelde watdat hef zoo gauw 'was dat, dia 'arme Querne.en zoo mc-er. Maar hij verblaasde ziali ever zichzelf, dat hij' na ha,ar on-dubhelzinmige inleiding van hef geisprek haar nie|t ilm zijn ■armen nam. Hij ko-n zioh geem rekfensdhiapl ge-ven va® waf hem' weerhield. Ik móet j® waf vertellen, Rlohl Jia, Hij keiek' zonder hartstocht of verlangen naar haar, al wag- hij er zich beiwust vtanh. o-a h'uiite'ngeXvóon Mooi em grncie'UB ze was. Maar ha.ar sohoo-nh-eid scheen hem onon-tno-erd tri laten. Toietai zo ha.ar handslcho-enen felaid uitgeitrokkrin ontdekte hij, dia.t zijl den diamante® ring, dis zij va® dfen millionair had gekregen, Zou Locang Pradit comMunistis'ehe relatief lichlben. Geruchten volgens welke de^khning, dia zich in dei bndp'laiats Hoeahin brivindt, met dei opstandelingen zóu sympóthiseere-n, worden door de Siame-esclh^ regeclring gei Hjémenteerd. Tweede Kamer O ver zlioht. Gister heeft de Tweede Klamier 'n twe.e,-i fal -baauinigings-pntwerpen aangenomen, Metfachtig tegen 5 stemmen keurde mien d» naasting va® spp-orwegen g(o,ed en Z.h.s. werd het wetspntw-erp tot Iwlijlzfi-ging der (Orga®ie®, 'belast met de uitvoering dier siac. verzekering aangenomen. De Vpors naamsbe wij'zigingen klomien hierop neerj dia verzekeringsraad wegdt opgehevenhot aantal leiden der raden va® arbeid wo|i(dt ingekrompenlaan de B|ij(ksv-erZakeringas biank! wordt de bevoagdh-edd verleend ami aan -de raden van arbeid bindende vqarr Schriften te geven omtrent (algemeen-a Hiji-i ne® vp® administratiéfi beleid een wetsuite legging met deZe ctentrala leidin|gi ^ga-at ©en -doeltréffendje deqentrajlisatie in dg wietsuitvoteringi gepiajard. i HM tienjarig bestaan van ou Ze- Kath. Univlersiteit. Met -grooten luister is te Nijimlegen h-et tweede lustrum' dei' K|afh®ïi|&kd Uni, Iveirsiteit gevierd. Dinsdag was he-t 't hoogtepunt, toen de Aartsbisschop de gKiate feestv)erga-( dering bezócht en 'n imposante refevoe, ring hi-e'ld, waaraan wjijl het volgende ont kenen Hier zlei mgr. J|ansen to.t de etu- denten wordt niet door den één pnL wijldi wa,t de- ander Zegent, door deal één afgebroken wat de ander heielf't opge* btoiuwd, ma:ar ge leeft met ®wf-leienn-ees- ters in één liefde en eieredienst, in innijge ziiejlggemeenschap -als leden vp® 't eenige licha-am wparva® Christu® helt hoofd is. Gjij-1 te-zit een hooge m|afe van vrij|heid'.: Gei moot idie. b'eizlitten, want in zelfvor- ming tofelet ge uw opvoeding yioltopiem, Maar er zó® niets no-odlo-ttigers zfijb!,_dan dat ge die hcwggeprezten jen gfze-gendja vxijhieid zoudt misverstaan als ongjebkm- Ülenheid, en wijl weten dat dapnvoor in de jaren van beginnende volwassenheid, Met haar SituiM und Dgang, veel gevaar iaianw-ezig is. Bedenkt echterin fiere teielftucht toont zich -de adel van den Man c-n in fijnen schrooiM straalt d'e glans d'er vrouwelijke- waardigheid. E;en sterk' -geMeensoha.paleyen in z-ijln. edellén CShriste-fijiken vorm' is voor u allen een bron van kracht. .Wij! -weten, dat er gisting onder uwe 'Hjte® is, miaar wfij| Weten ook' en spreken er onZa hartelijkie' vueiug-de ov'er uit, dat dit proces vlan lieverlede tot epn hftnnbnieuz'e sataleawtef-.- kingvis geigroeid. Uw idejalen zijln VeHerleii ge kunt on behoeft niet tot eenvormigheid! te vervallen. Ge hebt refeds geleegd vfer-. stheidenheid te verdragen, maar voor alle Verscheidenheid geldt: in n-eaesspris unifejsi Zich tot dia f'eestvierendp vergadering richtend, Zei sp-r. o. p;.-WfijT -staan nog voor 'een zlwpre taak. Het op-p'eil-ihoiud|en ■van die drie bestaande flaelulteitpn vraagfl reeds een voortzetting vian dj® ernstige Idfffers, mapr dezle vorm'en het minst kost bare d-eel een©r universiteit. (Wlij-, wattejUf dht talrijken uitzien paar een verdien» Voltooiing, c-en snellere dan de, wet ons Voorschrijft, die ons noig, 15 jaren laat Voor dia oprichting vpn een vierde, en landieimaial 15 jaren voor die v,an een vjijlfdie fiaclulteit. Ma-ar niemand, die pok sliechts «enigszins terzakekundig is1, is h|et onbekend welke enormia ge!del|ijke dfffe|r9 diei uitbreiding vergt. De wolk' v,an 'econo mische z(org, waarin met da gehe(ele we reld .oiok ons volk leeft, belet ons' pen Zonnig.perspectief op' de naaste to|eholmfet, nief Meer droeg. AS zei verwacht had hiermtee Bob! 'te v-er t.e e-dercii, had ze pen misnekening ge maakt. Beu gevoel van walging hekrooip h-eta! Nóg geen fwee weken, dpod en nu had ze) zelfs zij® aan-denten pi uithlaar weggevaagd. Wlaf beibi je toch1, Britb, vroelg ze op)3ienis; eien beetje veiisóhrikt. Je do(e(t zoo -eigenaiardigdait daeid je vroegeir nooit, mé zoo stap® aan tie stare® Zonder e®n woord te 'ze'ggien. Hij- li-ep onrusjtig dri lsamier ppen neer. H-et is alleMaal zoo andiersl alsl vroeger, zei hij, eigenlijk niet goed wetend1 Wipt hij z-eggen moeisE. Je moejt toe een beétjo rijd laitien. Ik had immers nooit kunnen denklein', -diat dit' allemaal Zo.ui ge beuren. Misschien latter Lilian O, ik begrijp! beislh wa,t j-e' denilt, zei ze bitter. Je denkt, diat ik1 je niet wou he-blbfen itioen je arm was én dat ik bij je terugkom nn Blarleft dood is en jij toch blijkt fortuin ta hablbten. Maar dat is niet zoo; ik heb altijd van je gehlon-d-ein, dien 'a.vond dat jij^ kwaad blent Wriggielopjpie®, helb) ik aan een sfuk door zitten huil'etn. Vra-aglu-it maar aan moederMaar ik was zóo bang om arm fel zijn. ■tv - I (Wordt vervolgd.)! 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1