DE DOUWE EGBERTS j BAKHUIS' i ALLE DRUKWERKEN VOETBEHANDELING Drukkerij N.Z.G. ROUWdrukwerken J. P. PETERSMA, „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck Woensdag 25 October 1933, Fermitan" IGELDERSGHE ROOKWORST DRUKKERIJJI.Z.C., GOES CLEMENT'S uimiEuiiZTAFÏlKLÏÏDIn ^VITRRGIS Gij behoeft niet te klagen WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG ëh BILLIJK De roman van Rn DINSDAG 1? OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT C SPORTENSPEL 3 KERKELIJK" LEVEN fl RECHTSZAKEN bLAND- EN TUINBOUW^ BURGERLIJKE STAND Advertentiën Spreekuur te GOES ie EEN HOEFJE MET BOUWLAND Meubilaire Goederen, ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI A ci verteeren wormpoeders Meubileeringen. Wortelboer's Kruiden of Worfelboer's Pillen V Werktijd verkort loosheid. FEUILLi R.-K. Z. V. B. Oi'ticiieele, mededeelingeai van 17 Oct. fl.H. Sohejdisireiclhter®: BoveiU'g('-no;umiile f u,nctiiouia,rissen worden ibielaefd verzoete/ detn. uitslag van den wad- etgijd op hum ïornniulieiren ha vermelden. Aangelat,eld axis scheidsrechter Dhr. J. Uiit(erhoevein te Ovezand. (Opi adreslijst bijvoegen). „Wedstji-ijduitÊlageii van 15 Oct. '33. la klasse. KoekoekenVios 92 Lie'tpVolharding (imgelasöht) 70 2« -klasse. Vios 2Volharding 2 50 LlVedrt,rij d'pro gramma voor Zondag 22 Oct. la klasse. RolurDe/o; aanvang halt' 3, scheids rechter J. Uitierhoeven, terrein Robdfr. jYiosVolharding; aanvang 3 uur scheidsrechter O. .Verhaar, terrein .Vios. 2e klasse. i Koekoeken 2Vilois 2, aanvang 3 uur, scheidsr. ,\V. de Goede, t,err. Koekloeken. Gowipeititdestand bijgewerkt toit 15 Oct. Ie klaisee gesp. gew. gel. verl. p|. Eieito 2 2 0 O ,4 Kobur 2 2 0 0 4 Koekoeken 3 2 0 1 4 Volharding 2 0 0 2 0 Vios 3 0 0.3 0 2;ei klasse Vios 2 110 0 2 Koekoeken 2 1 10 0 2 Volharding 2 2 0 0 2 .0 Boe|t en: No. 1. Koekoeken f 2,50 wegens het laitem mede spelen van een omgerachtigdle Sipieler (G. Steenbakker) pp d.d. 1 Oofc. '33, ■wedstrijd KoekoekenVolharding. De Siecr. Cpmp.-leider R.-K. Z.Y B. D. EV0RAARL. BrioVolharding 70. Al dadelijk na het, begin is toet te zien da/ „De'to" een goede partij speelt. [Toch geeft „Volharding" voor die rusib ook een stevige partij, maar de keeper van „Deto" heizweert. alles tusschon de plalen. „Vol- hardimg" kan tweie doelpluntein inlet- ver hinderen, terwijl ze Zelfs een penalty .nieit w.eiten te benutten. De ruist gaait dan jn mie/ 20 Na, de rust is „Deto" ver die meerdeïte. Volhardingdioed wordt dikwijls in ',t nauw gebracht en ofschoon de keeper goed partij gat, kon hip toch na dia rust niieik verhinderen dat „Deto" nog 5 anaar scoort,- Ook „Volharding" oncterneeimt ver schillende mooie aanvallen, maar de „Deitp"-keeper is zoo safe dat men wel een Lagendaal zou moeten zijn om heim te ,pia,s- seeren. Juist op het laatste ootg'enMik mist, „Volharding" nogmaals eien penalty, zoodak z« ook 't laatste oflgenb'lik de eer niet weten te redden, en de eindstand 70 is in 't voordeel van „Deto". KarkoekenVios 1)2. Die. cijfers getuigen 't hier, dat 't een hopeloos werkend Vios was, dat Zondag' de gast was van de Koekoeken. [Each liejef'fc die thuisclub de laatste tijd ernstige ver- liegen geleden door uittreden, van spelers, zioodiat er van 't qude elftal Zondag liog juist 7 aan de start verschenen. Maar Wijl 'de thuisclub lukte Bij'na. alles en bij Vios niet. Ojp /den duur wjaren de, gasten er dan ook volmaakt uit, zie gaven de inoed op ien de vlugge, vogels, die 'n (schitterend aatmienspel wisten te besluiten miet; kei harde, Zuivere sclioten, profiteerden er dankbaar van. Keeper Dl'iedSjk had aan de 9 doelpunten pbsqliuut geen schuld. Integendeel, h'ijl heeft verscheidene Hijlna zekere doelpunten weten te voorkomen. iJlaimlmier, dat er vso onsportief gespeeld werd. Speciaal de bezjoekers. Hiet bew'ijls hiervan waren de- 'vele vï'ij'e t.T.appien, w,aa|r- van 90 °/o tegen Vios gericht was; en van de 3 penalty's, die Vips veroorfZ/aakltej waren er 2 wegens ruw spel. Karei! be nutte ze overigens dankbaar. De spelers van Vios zlouiden werkelijk gtneid doen, om' 't eerlijke, faire en zleier sportieve karakter van hun sympathiek,en aanvoerder wat meer na te volgen. Wiaa 't dan Wij: de Koekoeken volmaakt?, Lang niet. Maar verscheidene spellers van Vios Lebben gisteren vergeten, da,t 't spel van de thuisclub wel! w,a|t forsch, maar geen «ogenblik unfajr is geweest. L^ links back van Vios mo,et eens goed overlejzlen Rog el 13 van 't spedreglement outer/nt 't aanvallen van den doelverdediger. Hfat kan helm 'n volgende keer te pas1 kommen. (Tangens van den RI.-KI. J&.V.B\J pro beert allen om' zbo eerlijk en spprtibf te spelen, aüis u mogelijk' is- 't Is in 't belang van 't spel', van u ztelf' en v'an 't prestige van den bond. La,at de wed strijden aantrekkelijk© vertooningen blij- vpn. Als 't evenwel' Zoo, doorgaat, Vreezjen we, dat 't, op 'den duur veldslagen worden. Tsjcflia-Slowakijfe en de II. Stoel. Volgens een V. D.-t,elegr.ani uit Praag zou de Passelijke numtjuB aldaar, Z.II.Esc. Mgr. Ciriflci die, zooa-ls m,en weet,, reeds geruimen tijd in de Tsjadhitslchla pars lasterlijk wordlt aangevallen thans een verklaring hebben afgelegd, waarin de Pauselijke diplomaat, o. ,a. zou: gezegd heibioen, dait, heit hem een voordeel is, niet. verplicht te zijn als dekein van heit corps diiplLomiaitjqii© een redevoering tei houden bij de plleichifjge herdenkinig van. heltj vijftienjarig bielstiaan der republiek, wijl hi, eenigei dalgen tevoren met Verlof gaat. H Ct. 'Conflict tueslehen heit Vav,ticlaan en dei regeiering van Praag zou daardnpir nog verscherpt zijn. Faillissementen. Door de rechtbank te Middelburg is failliet verklaard: Jaoot de Fonw, graanhandelaar tie, Mid delburg. Reehter-eommisisaris Mr. A. van der Hoop, rechter. Curator M,r. J. M. v. de Slooten, advocaat te Middelburg! Poging tot doodslag. De rechtbank te Middelburg heeft be handeld de zaak hagen den 33-j;arilgen ar beider J. 'do K. te Axel, verdacht van po ging tot .doodslag op 27 Anglist,u® te Simt- Jiansteen gepleegd opl J. F. die Rqoisi, die ta lad lag en dien hij na miisih,.'indeling blij) do keel greep en mishandeling van tw.ee Veld wachters, die hem, „arresteerden. Da ei'sch luiddei zesi maanden gevangie- nissf.naf met aftrek van de' yoorkwpiige hechtenis. De verdediger, mr. Waaun Tiho,e Schwartzenberg ,en Hphenlandsibeiig be pleitte vrijspraak voor heit eersite en een lichte straf voor het, jweade fait. Epn ver zoek cm invrijheidsstelling wees de recht bank af. Boe tic groeten. Voor de rechtbank te Middelburg heeft terecht ges/taan de 35-jarig.e koopman A. N. Z. uit 's-Hertoigienb'osieii, weigens heit verknopen van sigaren a,an A. H. Dekker tel Zaamslag, voorgevende, dat hij lid was van den gemeenteraad van 's-Herfqgonr tbseh en dait. hij Dekker de groeten mioieöt overbrengen van den burgemeester ditea' gemeente en nog, .allerlei andere praatjes. Del eiseh luidde 4 maanden gevangatniisr straf. Het betrof liier een dar personen, tegen wier praktijken den Ratsten tijld her haaldelijk is gewaarschuwd. Lij'mliiindMi. Wintervlinders verschijnen zooals uit den naam valta f te leiden togen dein den na.ain valt. af te leiden tegen dein winter. Zoodrdu hot flink koud is ge- wieiest (eind Octoberbeigin November) ko men zij uit den grond te voioirs|cliijin. In den looip v,an dein wilnlber loggen de wijfjes baar .eitjes, meestal a.an de flijuare takjes, .dichtbij de knoppen. .Uit deize -eitjes komen in liet voorjaar ddie rupsen, trekmaden gehsctien, dia dia knoppen, bladeren, bloemen en- jonge vruchten ernstig kunnen schaden. E|en eigenaardigheid is, dat de inannie- lijkiei vlinders vleugels hebben ,em kuntncin vliegen, maar dat' de wijfjes vleugelloos zijn. Om in den kroon haar eitjes te leggen, moe,ten deze wijfjes tegen dien stam op kruipen. Kt kan haar belet worden dtaor om den stam een ring van lij'm aain te brengen. Door het omleggen van lijmbanden voor komt uien dus, dat de wintervlinder-eitljies gelegd worden; en waar geen ©itjjois zijn, kunnen in het voorjaar ,geein rupsjes ver schijnen. De; lijm ma,g niet direiat opi den bo-oirn gesmeerd worden. Op een vlak gedeelte van dten stgm, pluslminuis een aneiter bbveuii dein grond, bevegtjigfc men met fwoe touw tjes, éen boven en ée-n beneden, cieti sitroiok IWrkamenitipapioi' ter breedte van ongeveer 15 centimeter; opi deze stro-ok papier wordt, da z.g. rupsenlijm, d. i. een lijm soort welke maandenlang k'leefknaiohtijg 1 lijft, nitgestaeerd. De Destehaidigiag door trekmaden k'an, tehalve door iijmibianden, voorkomen wlor- den door een goed uitgevoerde late par- tolineum-besjpluiting. Da fruitkweekers, die v,anp lan zijn hun .boomeln in Februari met carbblineum te bespuiten, kunnen heit omleglgien van lijmbanden derhalve nalaten. Da lit)Icrking van den rundvee,taplel. Da minister van oeconopiische zaken, maakt bekend dat. door do C'risps Rund vee Centrale gelegenheid zal worden ge- bbden aan haar te leveren: drachtig rund vee in alia soorten ien .kwaliteiten (uit/ge; zonderd kunnen worden bij de afneming zeer ho-otgidrachtiga dieren) op een daar toe bijzonder aangewezen plaafls, op of bij' da veemarkten in versehillendis geuiieien- t,e,n. Het ligt in do beidioeling van de C.R.C. w-ekelijks mede te dfeelen op,Welke plaat sen vee- zal worden afgenomten. Uit den aard dei' zaak i® het nieit mogelijk r-eeds thans op- alle plaartsen, welke daarvoor in aanmerking komen, vee af te nemien-. Dei algemeen© werkwijze bij de overne ming zal in heit kort zijn als volgt: De aangeboden dieren zullen volgens de gebruikswaarde worden ingediend in de na volgende klassen: Klasse A.dieren meit voll© gebruiks waarde Klasse R.dieren, welk© niet geheel vol waardig zijn; Klasse C.: 'dieren welk© meer afwijken, in gebruikswaarde. Overigens zal zoo, noodig gebruik w-or" den gemaakt van klasse A plus: voor die ren met hooge gebruikswaard© doch ge ring gewicht; klasse C. min: voor min derwaardige dieren. In het bijzonder wordit 'nog gemeld, dat: ongeveer li/s-jarige, in den winter afkalvende pinken ook kluumen worden ge leverd en het niet de bedoeling is dienen, welke voor iafmes|ten gtesiehiklt zijn en dloior ueirg'ebreken daarvoor in aanmerking ko men, .over te peuten. De som van overneming zal worden be paald naia.r het levend gewicht in dien zin, dait wordit betaald: Voor dieren in kl. A pins: 34 ct. p. Kg. Voor dieren in kl. A 30 ct. p. Kgi Vo-or dieren in kl. B 25 ct. ip. Kg. Voor dieren in kl. O 20 ot. p. Kg. Bovenstaande prijzen zullen vóór 1 Jam- met lager worden gesteld' dan ten hoogste 4 cent onder btavengtaajidie. Wanneer na slachting blijkt, dat die ren niet drachtig zijn zullen d© pirij'zietn meit 20 pet. worden verminderd. Van dieren in klasse O min worden de- prijzen per stuk bepaald. Betaling zal zoo spoedig jmogelijk plaats hebben door de C.R.G., terwijl elke leve rancier dadelijk na dei levering een bon voor zijn levering ontv|ang|t. In aansluiting .op het desbetreffende Kon. besluit deelt de minister van oeco- nomische zaken mede, dat het bedrag d,er heffing o,p> rundvee' iis vastgesteld op twee maal het bedrag ,dlat als accijns op het geslacht wordt hbtaald. GOES. Gejbbren: Maria, d. v. Hubnechfc Vermue en Helena, de Winter te 's-Hiele- renhoak; Joihanna Adriana, d. v. Petrus Marinus Verh'eenr en Cornelia Kramer Maria Dina, d. v. Jian Dauruis van Noort en Machalima de Schipper; Johan Hu- b'recht, z. v. Klaas' Pik en Johanna Ja- cobla vian B.eilois. Huw.-afkondiging,: Jacob Verburg, 2Sf j. jm. en Laurina Catharina Bom, 27 j. ,jd. ite Ierseke. Zenuwarts te Vlissingen. IN HET GASTHUIS eiken VRIJDAG van 10-2 uur. WOENSDAG 18 OCTOBER, van 912 uur ZiTDAG voor VOETPLATEN K UNSTLEDEMATEN BREUKBANDAGES GRATIS INLICHTINGEN dook VOET SPECIALIST-ORTHOPEDIST. LANGE KERKSTR.9, GOES.TEL-473 APARTE MODERNE PASKAMER De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op te Driewegen, ten verzoeke van de Erven van Mej. de Wed. H. FELIUS, in het openbaar verkoopen: A. des voormiddags ten 10 uur, in de herberg van dhr. J.v. d.Guciitb te Driewegen, samen groot 1,62,20 Hectare 2, BOUWLAND te Ovezand, groot 72 A. 30 c.A., te veilen in perceelen in combi natiën en B. des namiddags ten 1 uur, aan gemeld hoefje, tegen contante betaling, alsKabinet, Barometer, Tafels, Stoelen, Klokken, Naaimachine, Kachels, Spiegels, Bedden met toe- behooren, Kleeden, Glas- en Aarde werk, Kleerkist, Windmolen, Gee- selsteen met paard, Doprijven, Vor ken, Griepen, Trap, Ladders, Kip pen, enz. 32283-38 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papeer, Een pijp tabak D E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzelf, dat U hierboven leest. ^OUIV^ ^eEP-l^ uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Vanaf 10 ets perons - 20 ets per ons en 50 ets per 'A pond. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! SI verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. S Reeds meer dan 100 jaar S prijkt ECHTE OP DE MIDDAGTAFEL!! OOK BIJ U??? ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier naar deze delicatesse en let op het loodje „OLBA" OLST N.V. BAKHUIS' S OLBAFABRIEKEN S a als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. TAPUTEN^ AXnlIfSTER TflPJT"W KARPETTEN GANZEPOORTSTRAAT GOES over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cents. 13157-40 Bureaux van Redactie e Telefoon Interlocaal N Bijkantoor MIDDELBlJ GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT In verbjand m<efc een v leden van den Hloogen I Obi na, te gaan of 'htet u sched'ijk Zou, zlijln door ee korting van d«n arbeid hing tei verhrijlgen van d heid, heeft de Hpoge II ©en uitvoerig onderzoek verder de vpordeelen vian d© werk'fijldiverlaortinj tot de werkloosheid bes derzloek heeft uitgewezfe werktijdverkorting als n loosheidsbestrijding geen wachtingen mogen word Bij ©en aantal beddijv 240.000 arbeiders, zloude: urige werkweek zpu )w( waarschijnlijk ruim 12'.f beiders, d.i. 5,3 °/o, te w, nen worden. Zo.u men dit pannemten vioor alle arbi dlerzloehte bedrijven, dat w,as, dan komt im|en 3j t(a stellen arbeiders pf r het gemiddelde aantal) wet De Hoog© Riaad van Ai (edhter direct p,an toe, dl' lijk op motet worden ge xn'akima waarschijnlijk ni dien bereikt. Aan den ai e'chter de handels- ©n en de landbouw niet in ,gre|pen, ztodat uit dien wellicht reeds hooiger z!o| Ben algemeen© wetty verkorting v,an den arbe: ■dien Hooigen Riaad van schclijk geacht. W©I Zon in dien. Riaad regelingen 1 bedrijfsgewlijlze karakter, heid de totstandkoming netgelingen in bepaald© 1 ondiernemingen zfra Sn|oe (Tiegenover een groot a ni|et zoover wensohen te fkQierom anderen, die Ineen;! heid niet met vrijwillige volstaan, doch dat z'ij] n; leg met werkgevers en ai tijdverkorting in bepaald, gend zou moeten voorsch Tieneinde daartoe te 1 het rapport een schema lijfce regeling gegeven, v Minister de 'bevoegdheid bp paalde bedrijven of gi drijven een werktfijct vjan 40 uur gemiddeld per we ven. Dlez© wet zou) 1 Jul pnigeveer de helft vian !Rla,a,d had jer echter bea Minister ©en Zoo groote Teneinde de door de noodzakelijke Loonsverla e I kend te doen zijn, meend )da,t ©r een Z.g. overbrugt d© Overheid zou mloeten in dien Zin, dat aan dq verlaagde loonen in ve werken, een loontoqsllag leend. Leze toeslag zou cientetge van het gederfd, en zou ook gereelhtviaard: feit, dat door de werkt1 zeker bedrag door de o! spiaard, dat. anders alsl zdu moeten worden jiitl ning^ein van den Lirecta den Arbeid en den Dij [Wjerkloiosheidfedienst hebt We'zten, daf met liet tótal spaardia steungelden ten sidie zóu kknnen word 121/2 °/o van dia giederf'tj zlou het loon bij'een 40 dtalen van f 24 op f 20 pi o,p deze f 20 slechts een .wordfen gegeven van 5 liooger gaan, W.v. een sui' Üan zou dit pan de Ove. 45 - Aan den maaltijd na (plotseling midden in een van Hal sham: 'Zeg ee 'jullie bij1 de begrafenis v Igeweest Er volgde ee Diei vra,ag viel ook wel in de feestvreugd©. Ik ben er igewaest Heus ach) igo vertooning. fortuin ,a,an bloemen !b©si| h'ijl scheen overigens ki ite wereld te hebben. Al Wij', waren erbij/ die er nu niet Zoo- erg oimJ tretr kerel vertrokken is. Banshell had een lucl praten, miaar onder zijn was een verrassend Weel Opi zijn .altijd-VToolijk gc ©en ernstfger trek, m,a,a: "uit: Allamienscbeilijk hierover te beginnen. Ga j© verkaial, Halshaim. De, lunek eindigde in lijkheid en het viertal

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4