SCHE COURANT nieuwê zsebjwsche courant DINSOAG 17 OCTOBER 1933 f IN HET KRAAIENNEST uitkijk:. MENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN ijding der werkloosheid 'word t Oud-Ovezandscibe wegje te :eden, volgens heit otpgleimaakfte rvoor een rentetoioiS Vofflradhloft ■en. aterd agmiddag is jalhier brand de schuur van den landbouwer eivolge van liet'. WjMullen van den inoto.r vain een 'dorgabmla- :e vloeistof vlam 'vatte. Det d een prooi dar vlammen. Hot Aeef gespaard. Benige kippen i an eein yaornaad foindhiauw- üingen verloren. Het. verbrande cerd. 5(oor het bestuur dier R.-KJ. .ging voor Tweede Büajnter en ?n werden vorige week enkele tgenoodigd tot een bijeenkomst komen tot vorming van een órn in de Rlj-Ki fJta,atspart|ij( 'stig den door het Bestuur der góuiten wensöh: nleiding van den vóorzdtteT en ht van den onlangs in Amersl- clen Kaderdag door den -pedrd- een kern opgericht wiaapfoa etraklen. Als leider van deizjet ■aangewezen de heer J|. Holt-- c. Zafterd'agavond werd de zes- j'ksohie winkólw<eek otp hiet Ge- geoiptend in tegenwoordigheid ItpLÜgen gemeenteraad. Nadat .an. de IJzendijksch© winkeliers- geftproken had, naim de burge- t woord en uitte die Waste w|en- ibeft wieislagen Van de iwïmkói- ijl de leden v,an den gómeleinite- 'jkje namén jn de flinke ftant opt wjaar veie moofo Standen ergejbiraichft, maakte hiet muZiek- «en wandeling door het, dorpl- af heft muziakgewMobajp van. «en .oonoerft op -de Miarkt. A.a. ,is or rondgang: door de geimaeuf ziek. Zondag :a.s. om .4 u|ur •ondwiandelinig en oju' 5 Uur «en pi de Miarkt door het muZiiek- van Biervliet, Elen lintentwód- de jeugd aan heftWerk. De rijksveldwaoht .alhier, had igetn tijd vermoed, .daft door de van de garnalen piuffabiriekau te Bretsktens, zaken wonden gedaan fcor den heugel kjonde®. hun gelukt in deze Kaak eenig reiigen. Geregeld Wenden voonra- ilenlpluf uik België, naar Bresketais ;om dan laitjer weeg verder te erfeansporteeird. Thanis: is koimien taan, dat Belgische garnalenpuf, igeering wordt, .geleverd, waardoor voor een aanzienlijk Bedrag is i. - imen weeft Morden ook. de garna- eris door het Rij'k gesteund. ng te Zuidzande geëindigd. darbleidiersisltaking (te Zuidaande is ëindigd. Meimaand werd in de BocialiStS- s ©en landarbeiiderssftaking aangje- Zuidzande ten Jheitxantehtemeintj ar verachillemdie bioeren weigerden ve larbeidstoVereeihkomst aan fte arbeidscontracten, wende® slóehts door patroons van den Christe, eren- en T.utndersMoind. -Lafter k enkele leden van die beuftraflie ■siveresDiigiiingen Bereid die :air- "■eneenkioimisft te feek'enen. .al gin|gieln in beide jpLaattise® omge- ig a Ztevenitiig landarbeiders in Werkwillige® Merde® door die jslslée'is em gievolgd dolor d'e stakers werk giebr.adhift ein afgehaald, verliep de dtlakLng1 allerruisbigst. derüngie Sbefun wasten 'die baeuleim hekelpen en de staking werd ,toft ■eek voortgezet, zonder diat zij rees opleverde. Thans hóeft heit ftu/ur der SoaiaHafcisdhe iarbedders- 'e laten welten dat 'die stakimlg fte de opgeheven is. Te Retr.anohe- s ze reeds langer verlappen, het Veikerak gezanten srhe-pen. reeds genie lid z'ijln Wij den storm! ensdag j.l. op' het Volk'erak' twee vergaan. De bergingsdienöt fler ak, uitRotterdam'. heeft de Ro- .e kleinste, mJet'efnde .660 ton, [gje-i Jiaartoe waren gearriveerd dte ddij- bokken Adelaar en IMossus SCI. abels werden ondier helt schip 'gé- etgeen Zondagmiddag is geschied, men gistermorgen de imdere ka- ilde bevestigen, 'liepen «teae Metrk- den niet zoo' vlot van stapel, daar .stïjVe bries stond, diei een ten ap- sr hemloeü!ijkt«(' Tegen don Sniddag zes 'k'ahels onder het sehip gé én oml drie uur (begon men te hoon de duikers Sperling en Kof- beiden vóór het lióhten (haddein fiateerd, dat het sclhip niet geftwio- is, kwam het toch iu gebroken toe-i boven. De oorzaak daarvan is nog ustgesteld,doch vermoedeCSjk.' is iet woelige weer van Zondag op teen deel van 'het zandt onder ïip weggespoeld, waardoor hetstohip rok'enj de. boot boven water was, kóp et het pompen btegiiuieln. Eindellijlk erin geslaagd het Bchip difijvendfa den, waarop het naar fj<intels&S is ht en daar op een plaat geizfeltl De be 1®.st i n gs'c'h roef'-' Het zSijn slechte d|agen geworden voor de .gezinnen in het begin de.zer wtaek. Twee van de voornaamste 1 even sim dde.b 11 werden door. groote ucdijinsverhoogingiefn aeer béliangdijh in phijls opgedreven, zon der dat de volksvertegenwoordiging Sa- zich kón over uitspreken. Hef is bekend', dat er buitengewone tekorten a1ij:n te dekken, 11 onaangename taak', die niet verzuimd mag worden om erger te voorkómen, doch het bliijkii dat de regeering teltens den weg van dleln den minsten weerstand volgt, die gemakke lijke breade baan, die in 't zinntebefalidige niets gemeen heeft mjef het móieil'ijte goedie pald.' Dkt goede pad zien wtij' allereerst voe ren in de richting van 'n verhoogingf deir invoerrechten. Die invb-er aVerrtireft on^n 'uitvoer nog .altiijid met 'n sliordige viijlf- honderd millioen gulden per jaar, dus n half milliard." Teder voelt dat er voor dit bar on gunstig verschil geen redelijk motief is aan te voeren. Het ontstaat allieen door de nog nimtoier uitgeroeide neiging! pim! (aan het buitenlandsch product de voorkeur te geven boven het vladerlandsche. Het regent bewtij'Zen, flat personen zoo vel al's instellingen en openbare, lichamjen om. 'n wissewasje of' 'n paar centen ver schil hun orders elders plaatsen. ■Zoo heeft het verbond van Nederland- sche werkgevers j.l. Vdijklag nog giepii-o., It est eer d tegen het 'bijkans ongeloofeiiij|ke feit, dat het herinneringsspieldje voor het (Nationaal Huldigdngsdetf'ilé in "het Am- sterdamsche Stadion buitenlandsch falbri- Sfaiat was, terwijl 'n aanbieding van 'n Neflerlandseh bediïjf terziijlde geschoven Was.; Zou hef nu niet veel beter we|zen (dat men door 'n hooger invoerrecht Zujlklc! louWehouwen lieden") in hun portemónnaie -trof dan de teonsument van binnenlandsche pjjoiducten'? Dtit middel verdiende te meer voor keur omdat het meteen de eigen industrie 'n betere kans gaf de oneerlijke concur rentie van zoovele v'reemlde landlen tö weerstaan.' Dan aou de. regeering echter den mloied Kloefen 'bezitten oimi den even belachellijkó ils mhchtigen djomheidsw.aan der voor- Btanders van den éénzlij'digen vrijhandel galleen in Nederland bestaan de laatste exemplaren nog) aan te tasten. Dat zou ongetwijfeld in heit parlte- iment een Zw,a,ren strijd kosten tegen die Ipjal'staabders. Doch de vechter met. durf eu het gloed recht aan Z'n zlij'de, Zou 'de isymiplathie ver werven en verdienden Man de massa en in geen ,'gevjal Zou er, zaoals thans gelbeuri), Voedsel worden gegeven a.an h«t jalm'mler- Ijke vermoeden, dat die regeering haar t»enoo,digd bedrijifskapit-aal pompjt uit de biaurzlen van hen, die zidh hiet verdfodi- Igcn kunnen of dat rfij' meer bezorgdheid) Theeft voor dien buitenlander dan Voor den -eigen b'urger. Om' in de krant te komen. z'ijln nu eenmaal afflïjfcl mtensdhen, t buitengewoon op priijte etelffieln, 'als ,a.am in die krant wordt afgedrukt;- een kwestie van lijfdelhjeid, dikwijls .en kwestie van refflamte,. Tof ide 5 c|a,teg|orie behoiort «en menlaer te 'dam die een soort van bewakings- er opi ua houdt, welke dienst tiöu n tijd minder floreert. Die mender cjat er nu eens iets glefweldigs ?en, iets w.aarbliji zlljin dieast zou fZijh- bietrokken, iets, waarover idle- fcr.anten Zouden schdij'ven, kortom1 iets waardoor vele menschen Zouden zeggen, dat dje teWak'ingsdienst van dezen mteneer toch naar primh is. ■En igistermiddag verscheen Wijl op het politiebureau aan de Nassaiukade, heefl! op gewonden en nerveus, want ter Swias hem iets Zeer mlerkM,a,ardigs overkómlen. (Bot jgoeid begrip diene, dat de mielneier Zelf Ben Zeer belangrijk' percentage! voa-mt van het hewaklend personeel van 'de firma- Hlij! deelde dan mee, dat hij1 in den nacht van Zaterdag op Zondag gewaakt (had bij een looids, dat uit dia loods plotseling een tóan te voorschijn was gesprongen, dat hij •fficn man had willen grijpen en dat die man hem daarna te lijf was gegaan Wet leien vijl. Ma,ar de wakende meneer was ook' niet voor de poes geweest; h'ijl lra,d een fietspomp gegrepen en daarmee den. hnder afgerost. Die tegenstander had ver volgens een revoillvier uit Zijn zak' gehaald en daaruit twee schoten op herb gelost. Daarna was hij! pntkómle®. Om' zijn verhaal te staven legde da Keneer vol trots over: een Mijl1, ben fiets pomp ten een pet, mót iu dö klep .twteje1 kleine ronid© gaatjes, gaatjes mtelt ge schroeide randen, kogelgaatjes. Maar .die politie kan erg achterdochtig, tójh en, dadelijk' vroeg de dienstdoehde insplecteur,waarom del meneeir pas Zoo veel -uren.na het ',gebe|urde aangiftje: kwam doen. De meneer Zeii, da,t hij1 igaen thjid had (gehad. De politie vroeg hem toein, hoe ïet tote'h kwam', dat 'Wij' Jekogelgaatjies geen kruitsiljm' werd aangetroffen. Die schoten waren jmrners van heel nab'ijf 'ge- bsf Demieneer zlei, -da^t t nooit van fc-uitslijm h.ald gehaard. En toen zegde de foijtie een onderzloek toe. H(at bnderizoak hraeht al dadelijk' aan het licht, dat Ide Vijl v.an den meneer zlelïf wasi Tenslotte heeft de mepear bekend, dat Rij' het heele verhaal' had' Veroznnten. Hlij had zloojgraag wat reclame voor zïjh zhak! m de kranten gezien. Vandaar hef Verhaalf van dien overvlal. De gaatjes had liïjf mtet *en .gloeiendien spijker in zTijh p^t geibf und'. lUizicren slaaf »p de rails gevanden. Naar thans blekend is geworden, zïjh in üein nacht van Dbnd'erdaig op Vrijdag de wielen van een locomotief, Welkiei op het hbofdspoor van en naar Utrecht i-eed, achter de Gijlsbrecht van Aemstelstraaïl te: Amsterdam in botsing gekomen inlet eien staaf Ijker, welke <wermoedeltj|k! dwars fiver de rails heeft gelegen. Toen de machinist jeen onderzoek' in stelde, bleek, dat de staaf welke l.t75 M. tóng', 5 ëiM. breed wliS ciM. dik was door die lacbmotief tussclhen dé naite' .ger schovten wps. 1 Die machinist en de stoker brachten hun jjuperieiuren van een -en .aud®r op Ide Wgte^ met het gevolg, dat spoorwegiaufo,- ftteiten en de politie van het Wuifean Ljn- n,ateusstra,at een onderzoek hebben inge!- steld.» Ben verdatehte omstandigheid w,as, de Ij'aeren staaf niet p.fkomstig was van ispoorw^gmaterieelzoodat mót de m(o(gie- lijkheid van kwaadwilligheid rekening zlal worden gehouden.) Blij! onderzoek is gebruik' gemaakt va.n politiehonden, zónder dat echter eienig Spoor is gevonden. Volgens het oordeel'van de spoorweg autoriteiten Zon het onmogel'ijk zljln dat op dcZe wijlzfi «en trein zóu [zlijh tmtspoord. Umdton,wschuui' afgebrand'. Te Melissant is gisteren 'brand uitge broken op de boerderij! van den landbou wer L. van der Baan. pie, landbbuwschuur gevuld met gpaan, hooi en stroo. brandde igehteel 'af. Het woonhuis mót jde gejbbu- wten kón dioor de brandweer behouden wiorden. Gfdopeerdc bewoners van landhuisjes. Hiet snelverkeer eiódht' strenge maat regelen. Dit onndervinden opi het oogeri- Mik de bewoners van .z'evfea landhuisjes1 in Ittiersum (gemC Zwollekers'piel). Deize villaatjes Zijn kort,gele,den gebouwd a aai dten dijikóweg ZwolleDieventer.; D'e tuin- ImWrtjies Van ideZe huizen doiuden ge- lbb.uwd wordien 5,70 uit de as van Üen weg, dio'ch op Verzpek' Man het. gemóentle- bsstuur van Zwollekersp'el Zouden zij mtet het oog op den welstand 7,30 M. uit <le as van den weg geplaatst worden!' Blij de eigenaren kwam bericht in van den hoofddirecteur van den Rijkswater staat, .directie Gelderland en Oveiljsdl. diat van die overgebleven strook "(5.70 '10770 Mi-) 3 M. Verhia,rd en geriioleeltd dien die te worden in het belang van het ver keer en de eigenaren wenschign aan di</!i teisch niet te voldoen, w,a,ar,ap' Zaterdag morgen over de geheele bree'dtó 100 ta'eter houten palen zlij'n geplaatst, Verbonden door drie draden, Zoodat de bewoners niet anders hun woningen kun nen bereiken dan door onder het draad door te kfuipen.' In Verband hiermede, herinneren wij' B,an «en schrijven, dat het gemeentebestuur van Zwolle did. 24 Februari 'j.l. ontving vau !deu hoofdingenieur-directeur, inzate 'de voorw.a,arden, welke van rljlk'swiega eouden worden gesteld voor de beb'o.u-1 wings langs den Meppelerstraatwejgdaar in komt oia. voor: ds hekken der Voor tuinen moeten worden geplaatst opi teen nfstand van 11 mieter 50 luit de as vian den "weg, ia an de buiten sftjde van de .hoomten- rljlen móet een paralfelweg, b'Teed' '4.50 M. ón een verhoogd Voetpad, breed 2 M., wordien aangelegd. De parallelweg mag slechts op enkele plaatsen met de hoofd* gijib'aan van den rijksweg worden verbon den; vergunningen voor uitwegen Man particulieren naar den rijksweg zullen (niet m'eer worden verleend. Daarop heblbfen B. .en fWl van Zwolle blouwVergunningen voor den Meppelerstraatweg geweigfitd!. Deze bepalingen heeft liet gemótenlefbte'- stuur van Zwófcrk'erspel blijl den bouw ■jian de landhuisjes WHjkbaar niet ge vraagd. Bedriegers bedragen. Dezer dagen werd de garage-Otten TteJ legraafstraat te Tilburg opgebeld doof iemand, die verzocht met ©en hlanwen Citroënwagien voor te komen dijden aan een bepaald pand aan den Kjorvtel'sclhein weg aldaar. Dó opdrachtgever dealde nog medie, dat hlij: lieffst had dat de Wagen Zou wordien bestuurd door den óhauffeur, P; A. A. H. wionend» Zeestraat aldaar. Men Beide den wagen noodig te hebben voor' een rit naar Amsterdam. "Nadien is echter gebleken, dat de bedoelde chauffeur tafel den Tilhurgódhen smokkelaar P. M. onder ©en hoedje heeft gespeeld «\n dat ^ij! de auto hebben gebruikt voor het smókkeleD van bloter uit België.' 1 Zij hebben echter niet bepaald geboft.' De auto is narnel'ijk óp haar SmlokkeltoCht aan de Belgische grens vermoedelijk' biiji Zundert of' Strljheek door douanebeamb ten beschoten. Die .smokkelaars zlijn daarop met de lauto de grens övergevlucht naar België waar zlij! hebben getracht de auto te verkoopen. De candidaatkoMper t-e Meier hout (België) vertrouwde echter de Zaak niet en stelde de 'politie van het geval op de hoogte. 'Het gevolg was, dat de beide Tilburge- naars werden gearresteerd als Verdacht van verduistering der auto. Ze zijn in fle gevangenis te Meerhout opgesloten in af wachting van he.t verdere onderzloek. Paging tot brandstichting. Zaterdagnacht ontstond een begin van hrand ibij' iE:., wonende op .(Het Heuveltjef1 te Eist. De buren hielpen blussChen'-i 'Eenige uren later 'brandde het weer ein waarschuwden zij' de politie en den 'bur gemeester, 'di« spoedig op het toonieel Van den intusSchen weer gebluschten 'brand vórschenen. Dit leidde ten slotte tot arrestatie, van :E., die Zondiagmórgen «m. 6 uur in Ihet Ge meentehuis werd ingesloten. Het parket en de politiedeskundige dhr. HesselinkJ ,uit Arnhem stelden Zondag ter plaats© ©en onderzoek in. Zondagavond werd Ver dachte iE. naar Arnhem' overgebracht.; Dooddijfhe verkeersongevallen. Toen Zaterdagavond «circa half zes de autobus van de, Zuider Stoomtram1 Mij'., die den dienst tuSdchen Tilbtirg 'en Opster- teut onderhoudt en het dorpje Kfein Data- gen passeerde, kwam' de 18-jarige tnlej. Sw.aans per fiets het erf afgereden. H|et meisje wilde blijkbiaar nog vóór do auto bus den weg oversteken om' het a,an de ovteTzljde gelegen fietspad ie 'bteooeSkón;. Dó ©haiuffeur, die van kort Hij! het onge luk Zag naderen, remde uit alle macht, maar kon toéih niiat voorkomen, dai het Imleisje door de Voorwielen werd gegrépen ©n onder het voertuig raakte. Hjaatr weird die b'ostkas totaal ingedrukt'. Onmiddellijk werd zij' de ouderlijke woning binnenge dragen, m'aar blij .aankotafst waren de le vensgeesten reeds gewekten. Dr. Heintjes, die spoedig ter plaatse was, kón dan ook geen geneeskundige hulp meer Verleenen. Die Consternatie in het rustige dorpje Wias heel groot, wat Zeer begrijpelijk is, als mten weet, dat mlej. Sw.aans (je oudste dochter was' van ieen talrijk gezin, waarvan 'de moeder nog niiet la,ng geleden is overleden. D|e lautóbus werd door de politie in -beslag genomén. Men verneemt echter, dat de chauffeur geen schuld treft. Vermoedelijk heeft heit slachtoffer de auto niet zien naderen, Ifoen Ze het erf afreed. Zondagavond is, ppi den verkeersweg Gnarvte—Nijmegen een ernstig motoronge luk geschied, waarbij' een dertienjarige jongen doodellijk werd gewond. Omstreeks zes ,uur reed de heer Van Dtangen uit Nijmegen op Zijln motorrij wiel, wa.arop tevens zlljin. 13-jarig. neefje als duo-passagier was gezeten, in de rich ting Dón Bosch. Nablijf de Maasbrug,kw,am 'hen een auto. van den heer Ten B. uit Almelo achterop, die den mlotoritjldefi* links 'wilde piasseeren. Jluist op dit oogenblik wilde de motorrijder 'den ztjjweg naar Grage inslaan. De automobilist merkte Wet mótorilj;wiel tg ba.# op. Het' gevolg w.a.s, dat auto, en motbrrlijSviel tegen el'- klaar botsten. Dte heer v. D. en zlj'n neefje werden een eind weggeslingerd ten klwamen terzljld'e van den weg. terecht. Dia motorrijder hatd slechts lichte ontvel lingen opigeiloppien. Dó duo-passagier was ter erger aan toe. Het knaap:je. scheten Zwaar gewond en verkeerde in HeMustje- JooiZen toestand. Dir. K'a.nters nit" Grave teonsta,te erode pen ernstige hersenschudding, zjoodat. onmid- 'd'elffijke overbrenging. na,ar het St. Ca.ni- siuSZiiekënhuis t© Nijmegen noodzakeljlk! was. Daar is hiet" jeugdige plac'htoffer, ua, ,van het H. Oliesel te zfijin Voorzien, epoe- :dig na auntem'si bieZweken. Het örótorrljMiel van Van D(. wa,s to taal vórnieDd. - Zondalgmorgen ongeveer 11 rrur, is bij' Leeuwarden een ernstig mótorongelnk gebeurd. D'e 2'3-j.arige Zandbergen van Stiena, reed met 'n groote snelheid vanaf Leeuwarden huiswaarts. Bij! de Vierhuis- terweg kwam' het zijspan door de groote snlelheid in aanraking mót een .booto! Z. werd van den mlotor geslingerd, tei-wójlll de. mótor ongeveer 8 rnóter Vexdier liggein bleef. 'Een 'paar kinderen, wedlkó in dó naWijheid Speelden, kwamen er mót enkele1 ontvellingen af. Z. bleek' ,er echter Zeeir iexnstig ,a.an toe te zljta en loverleed Gploiadig na hét ongeluk'. Zaterdagavond omstreeks 11 uur r.eied op den weg van Den Bosch naar Hediel de iliandbóuwer M. Stehaay uit Rlos- sum per auto, vergelZeld van zijn chauf feur. S. was ondierwieg. ingeslapen; hij' werd plotseling wakkór gesfchrikt 'door 'glasgerinkel'. De wagen slirigprde en die hleer S. nam het stuur van den chauf feur over, die verklaarde dat er een pngeluk w.as gebeurd. Van den auto waren de ruiten ver nield. 'Toen langs dén weg niets werd gevonden, waarschuwde dhr S. den ge- móenteVeldwaichter te Hedidli. DetZe' Vond ondier aan den dijk' het zWaaf-verminkte lijk van een onbekenden man, wiem het hioofd vrljMel Verpletterd was. Het- lijk' is naar Dón BoSch gebracht'. Er wórden slechts enkele pachtjpaplefen, 'di'e niet óp na,am stonden, bij' "hem' ge vonden. 'DIe 'chauffeur, die verklaarde geslapen te hebben, is aangehouden. Nader vernetmlen wij!, dat. bet slacht offer blijkt te ziijjn de 30-jarige Smlolders uit Orthlen. Pilaster vergiftiging. Een igeva,l van phosforvórgiff'tiginig dat Zich Za,terdag j.l. in het gezin Vau de Jl wonende de la Rleyweg, te 's-Gravenha!ge heleft voorgedaan. Op 'dokters voorschrift móesten de kin- 'deren Van den heer Van de J'. leVertraian mót phosfor inn-eimen. D(e levertraan wemd in «en lapothek'erswinkiel gekócht, doch teen familielid, die als verpleegster wlerk'Zaam is, beloofde Voot de phiaslfor te ZuiRen zór gen, welke zij) blijl «en ohemiclaliëDgtroot- han'del daar ter stede, in haar kwjalïfeif va,n verpleegster bestelde. Dezól hósfelling werd telefonisch opgegeven en daarbij heeft Zich een Vergissing Voorgédiaian dn is een aantal 'gramim'ten instede yan het Voorgeschreven aantal milligraminen afge leverd. Dleze hoteveeilheid wferd door de levertraan gem'engd en daardoor werd deu kinderen een duizendvoudige dosis phos for toegediend. 'Het spreekt vanzielr dat «en dergelijke noodlottige velrgissinlg taiet Zonder gevolgen kon bl'ijiven. De 'beide kinderen -zijn in zorgwekkfen- deu toestand naar ihet Ziekenhuis aan den iZiuidwal gebracht. Daar is het 41/2-jarig jioontj'e aan de gteVolgen Van 'deZe. VergS'tiging óverlóden'. Het tweede kind is eveneens ernstig Zielk', tnaar món haoip't dat dit, een 2-jarig joh- gétje, in h©t leven gehoiudeln kan worden'. De .politie stelt een onderzoek in, in holeverre hier Van schuld sprake is. Dhalr- toa is het ïijkje in beslag genomen. iWlel staat ódhter Vast' dat van kwaadwilligheid Igeen sprake is. 1 De verpleegster, door wier bólmiddéling de phosfor is besteld, is radeffioos' en ver keert in Zeer overspannen toestan'd. In hóeverre 'de telefonische b'gstfalling, taiet 'góeid verstaan is, wordt thans nader o.n- 'deDZocht Blrandsf itehting Gisternacht is braud ontstaan in de kapitale boerderij annex «Café, van 'den landbpuwter L. van 'Oorschot, te .Vught ibiij! 's-HtertogenlboSdh. Dó boerderljl ging 'geheel in vlialmtaión op. Slelchts da wo- nin|ginVeutiaris kon worden gered. Zes Ikoteien, twee kalveren ein .ruim 400 kip pen kwamen in de vlammen dm'. Bosch- wafchters 'die op hun ronde het vuur ont dekten, hcblben mlet 'geweer- tan ravolMejr-' Bchotten 'door 'de vensters het Vee in den brandenden stal afgemaakt.' D|e igemeentóbrandwoer van Yugllit Ver scheen met een aut,ospuit ter plaatse, dóch kón wegens gebrek aan water niets uit richten. De he-ele oogst, welke in de schuur w.as opgteslagen. fginjgf verforen. De schade wordt geraamld over ide f 10000'." Naar Verklaring van de poschwachters ten van de bewoners Van hef huis zouden er gronden aanwezig ^ijln om1 brandstich ting te- vermloeden. Het 12-jarig 'doch tertje 'had n.l. Vluchtende schaduwen ge- Zien, onmiddellijk waarna de brand met grootó hevigheid uitbrak. De IbóSchwateh- ters waren een onbekend/ei óp de binnleu- pa,dten tegen gekomen, die in grootel haast wtelgfietste. Auto sleurt jongen mede. Gi'Sfernachlt iStiond eeu viertal jonigehri opi de'n PurmierenderWeg te Baemsteir imieh eiikaiar te pralten laan deh neohterkauf vain! dem weg. toen ,eien lauito in razende vaart uit de richting Burm'erend kwam aanrij den. Een der jongelui ,da 20-j'ari|ge Buta- schotiem, werd door da avitja gegrepen tan ieen eind meegesleurd, Waarna de a.uftomQ- h'ilist 'den jongen Eet Eggen, zijin lichten doofde en in snelle vaftJitj verder need. Beft sliachtoffer is naar Wet, gemeenteziekenhuis fte Purmereud vervoerd. Zijn toestand is zeer ern's|ti|g. De pblitie traicht den anta- mohïEsit. opi fel sporen. Die schat under 'de bedstee. Gisternacht heeft te Os® ieen inbraak plaats gehad bij een zekere Tiimmienmiaiia aan de MikkÓkkmksohe®tr,alat. De 79-jariige T. woont, alleen in het hiuis,, teihvljl da oude mian daarenboven stjokdoof en gebrek kig is. Door ,eien rüift aan den Voorkant va,n heft huis te vernielen zïjh de dieven Winneingte- drongen. Onder dei hódsftee, Waiarin' de oudei mlan sliep, hebib'eu z'ij een geldkistje weggenomen, Wla,arin zich een bedrag vain f 400 a f' 500 bevond. Uit 's mian® broekzak' stalen zij boven dien nog f 12, terwijl zijl de' kasten hadden doorzocht em alle eetbare artikelen Wadden meegenomen. Smokkelaar veroordeeld. De sehapienreiclWitban.k te MunlcihleiD: GladbaoW Weiefft. den berucWten smokkelaar A'. O., 'die jaren lang de Limtiurgslch-Diiit- sohe grensstreek met eien 'gapantseTdan Smokkelauto onveüig maakte, to,t '1' jaar gevangenisstraf en 350.000 mark boete veroordeeld. Auto door spaortióomen gereden. Zondagavond werden bij de halfte SlióW- temhorst (Nijkerk) de slpóorbóolmen iuaerge- latem voor een naderenden snelftreiin. Oipi den straatweg naderde ©en auto mist groo te snelheid. De auto reed dwars door bei" da Spoorbbomón heen. Een boom wae van ijzer m'et een middellijn van ongeveer 15 O.M., de 'andere wasi van hout mót,een middellijn van ongeVeter 20 o.M. De litfoi- men knapten af en de auto reed door Per soonlijke' .ongelukken vomdeln nielti pil'aiaifes. De laulfom'olbllisft heeft zich' "gistermorgen aiangclmeld. De slpporwegafsluiting etoWijnt moeilijk fte zien te zijn, want die laatste jaren is- men reeds yerschillehde mall'en ter doorheen gereden. Verdronken. Gisterochtend isi in ,de' Ringvaart opi de grens van Ouddorp .en Heer Hnlgoiwaard liét lijk van een man dmjvehdle geMomdem. Nader bleek dit, te zijn van een zlekóretai Groen uit S,t. Pauorais,, die d'en vorigeu' dag in Alkmaar was biplgetaloften Wegenis openbare dronkenschap en die 'si machlffe om ,twle,e uur op! vrije voetein twias gesteld. De main is vermoedelijk bij: zijn terugkeer na,ar huis. 'door dlei duisternis misleid, naasit «en der bruggen in heft water góLoopten,. Botsing tusschen auito, en fietsers. Op 'dien nieuwen Riijiksiwtelg niabljl da hulpilirug te Overs'chie reed igisteraVond heft edhitpiaar Burg uit Delft per fiets! in da richting Delft. Zij werden door eeD aehftieroi»riidenden 'pexstonéinauito, bestuurd door 'den vlees'cWhkxuwer R. S. uit Voor burg, laangareden. Mevr. B. werd over de® ■auto heen geslingerd en werd inl bdwiuHte- loozén too$!ta,nd ter zijde van, ',dem weg 'gevonden. Zij had ernstige wonde® .aan hötj hoofd en is in zorgelijken toestand naar heli ziekenhuis Eudokia vervoerd. Haar «chftgenoioit kwaim er meit eenige schaiafwonden af'. Hun. zóomltj,e, 'dl© bij Wam mcbterr op da fielts| aait,, -kwarnl er zónder letsel ia£, 1 'ij' Da l'ifStuurder van den aiulto waö Zan der zich ergens om' fte bekommeren, door gereden. Een moftorrijdi&r heeft hleni echftelr ingehaald nahïj den Hofweg, wiaar de uufto wegtens eien defect, wiasl blijven staan. De cha.uifeur ftponde aldh' zeer verbaasd oir verlda.arde niefts van die oanrijdinv te hebben beanerkft, hoewel de kopQiaim|p| Ma® afgerukt ,en een ruilt wa® gebroken. Eelnl in den aufto zi'tften'dé vrouw w'as door glas1- scherven gewond. Zij ik doorgexeasd. maair Den Haag. De auto is teruiglgéisleepÊ naar Överschie en daar in beslav Igemomen. Brand in Univ,e,rsiteitsgebbiuwen. In de .universiteitsgebouwen v^n Mexicó '(sta-d) brak Zaterdag eén groote brand Uit, die zich spoedig tot pndere unjvteT- eiteifegebóuwen uitbreidde. De geheele brandweer werd gealarlnóerd om aan het blusschingswerk deel te nemen. De politie kóesterde het vermloeden, |3at de brand door stakende studenten, die van communistische sympathieën worden verdalc'ht, is aangestóken. Dó stmieatfen (gingen in staking naar aanleiding' van het ontsfeg van den directeur der juridi sche faculteit, prof'. Rludolfó Brito E,ou- dhter, die ervan beschuldigd werd aan (poli tieke acties te hebben deelgenixmlen tan niet den noodigen eerbied tegenover 'deta rector der universiteit tie hebben bletoond. Banditisme in de Ver. State®, Drie bandieten hebben te Limp, in den sfaat Ohio, den commissaris van pölitie uang-evaHen en doodgeschoten. Vervolgens sloten Zij: zijin vrouw en de dienstbod© Sn een 'teel opi en bevrijdden een' belruelht blankroover. Zij! ontsnapten, vóórdat alarm' gemaakt was. Nieri,we schatgravers. Men wil gaan graven .paar een schat op, ©en land bijl "Wisbech. Het land wals vroeger een schor en món naemft pan, dat kloning Jlan, die tal Van kerken in derf ptmftnek' geplunderd had, op; Zijln haastigen tocht van Spalding, naar King's Lynn Zij® weg heeft, willen afsnijden, hier in den mbidder is vastgeraakt en door den vloed is ovórvjajlen. Men heef't onder zoekingen gedaan mót vEegtnigpn en daar na miet gevoelige instrumenten en is Itót Idó óonclusie gekktolen, dat inderdaad een Weiele trein van 'skónings bag,age daar bedolven ligt. Dtezó zon bestaan uit 20 wagens miet zilver en andere 'buit, een grootp waigen mót het goud, de kroon en. de ju- wteelen, tweehonderd lastpaarden mót Zak ken igeld en een gewapend gfelelde'. In- tusschon Zijin er vele bewoners van. dn streek, die niet in den schat gefooVeH. 'Er is echter een vennootschap opgericht, die opgravingen gaat ifoen. MIDDELBURG. Gisteravond is het omtspanningsfokaall voor werklo,oZen, dat zich in het Militair Hospitaal' bevindt en 'n half jaar gestoten is geweest, h$r-i operid'. De voorz. der commissie voor ontspan ning, 'dhr. P. Welters heeft het openings woord gesproken en de. bedoeling van de cwmimissie toegelicht. Het gaat niet oml pret maken maar om ontspanning die den geest verrijkt. Het vorig jaar is hetl lokiaal 'door 4500 personen bezócht. Oiók die burgemeester heeft nog gespro ken. GOES, 17 October |1933. Op 'de gna,an-r imlaik't, was Ida aanvoer tamtel'ijk, handel flauw. iSdhioklklers f 1014, Ktadkerw+em- (f910, Kroonerwten ï'911,50, Bruine 'Bóonen f8,509.50, KiaiMijfelaad f'30- 31, MaianZa,aid f2022', Mosterdzaad f 12, GOES, 17 October 1933. Boter: per Kg. f 1,55, per halve Kg- f0,77i/2, aan plarft, f 0,871/2, f!abft.bbter f0,90, lafwijkëind© IfateT f0,60 per pond'. Boter van handelaren: ,1e soprft f0,75, 2 e soort 'f0,60 p,er pond. Eieren pier 100 Stuksi f5,30, per 25 ®fc'. fl,32i/2, aan part. per 100 sft. f6,50; leendeieren f 5,30, pbelje-eieren f' 2,50 pier 100 is'tuks. Veemarkt. Plein „Sloit O'stende". Aangevoerd 15 biggen en 13 kalveran. GOES, 17 Ooi;. EierveiEng „V. P. Z." Aanv.3367 eaerten, prijs f' 5,60 p. 100 st, Veilingsverern. Zuid-Beveland te Goes Groote veiling va,n 14 Öotober 1933. Zure Kroeftalppeló f 2,502,60 p. 100 Kg. Kleine veiling. AppelsGoudreinetitea I, f815, id. II f 37, zure Bellefleur f' 3-8, zure ,C;am- flagner f 6, Sterappels f 515, Pres. van Lunteren f10, Pres. van Etogelainjd f'6, Gteninger Kroon f811, Koolalppels f6, Court plendu f 38, Blenheims Pippin f 7, Riednette d'Or f 34, zure Bijenkorf f 4, Hondsmuil f 4, Zoete Armglaardei f 49, Gc'ldersóbe Hotoart f 36, Val- en Kroet- appeis f 0,50—-3, alle per 100 Kg.; Perenr Br. Alex. Luoas f 1022, Will'. DucheH99 f 1314, Maagdeperien tf' 10, Josephines drf Molineis f 611, N.o.uvaau Ppifteialul f611', 'bruine 'Chanmontel f 7, Bezy van Schó- na.uwenf 4, Jodenpóren f410, Gieser Wildemian f 48, Sft, Rlemy f 36, Ponds- p'eren f 35, Klieilpteren f 37, Win'tersui- kerijen f 24, Winterlouwtjes 5, aifval- ón Kroteftple-rien fl3, alle jpler 100 Kg.; Diversen: Mtopóls f'45, blauwe Druiven f 2735. Dubbele PrinCetsaeboianen f 2, lallep er 100 kg.; Nóften fO,39 per lOOj stuks HaZan f 1,251,90, Patrijzen f 0,31—0,35, Benden f 0,27, alle pier stuk. Groenftenveiling van 13 October. Kasisnijbóonen 1' 2123, StajnpsrfteotfbPo- nen fll12, Spinazie f8, Kroten fl,20, kleine uien f0,80, alles, per 100 Kg.; Bloemkool f 1,50-7, groene .^avoy© kooi! f 1,503, Knolselderij f 11,20, Komkom mers f 1,70, Andijvie f 1,201,70, id'. krul f2,10, Kropsla f'11,30, alle Ipler 100 et.; MIDDELBURG, 16 Öotpiber. Op| de veiling deden-'Spiinaizie 210 cenft, poslte" lein 6, laiuigulrken 112, waigeinaarsbbiOi- nen 710, suiikerbboniem '810, sltoklslnij- lócnen 1233. shokptrrn'oeiSSeiboionem! 8 20 roem van Holland .919, rentjageveire 16, spruiten 111'4, witlof 16, koolrapen 1—2, pben 23, uien 13, raóde kooi 2 3 öeinft, iailes peir kg.;, pleen 3—5 cent, raijleta 2l/2'31/2'. kroften 13, prei' 25, selderie 11/2, knoleelcDerie111/2jpiafterseliia l1/® raimtmienias 12 oent ,aïfe per bos; savoye kool 231/2', rooide kool I1/2U/2V bóere idool 1—11/2wifttel 'Üaol 2, ibfoeim!- kool 16. lamdijviéi t/g1, kroplsla 111/2', ljómldomimierS 1 oemft, 'alle® per stuk; gla diolen 7;8 cent. ,pler bos; .varens1, 2 öandt, ROTTERDAM, 16-October 1933. Veemarkt. AanvoeT280 vette run deren, 284 velbte kalveren, 1003 schapen en lammeren, 757 varkens. Prijzen per Kg.veitftó koeien 5664, 4852, 3540, vette osstén 5256, 44 48. 3438, vatte kalveren 100110, 8595. 7075, varkens1 (levend gewiohtj 39, 37, .34, export varken® 35, 34; scha pen 38, 35, 32, lammeren. 40, 38, 35. Prij- z'en per ©tuk: Schapen f 18, f 14 en f9; Lammeren f 16, f14 en f' 12. Zadien: geel mosterd' 10-12, Ejnzaaif wit bloaiz taai 89, EjnZaad Voier 57, Hjnzaad blauw btoei zaai 810, blauM rniaanzaad 18—20, karwijz'aad' 2830. Vlas: 4000 Kg. Holl. geel 0,40—0,60; 3000 Kg. Dauw root 0,350,40. Voor Hei tere sóórten iets meer belangstelling. Date werden dan ook legen hoioigere ■ptrijzetn verkócht. Voor lagere soorten «n daiuw- root. stemming gedrukt! AardappelenBriielsohe .eigenh'. 2,40—» 2.75. Zeieuwsche id. 2,25—2,40, Blauwe id s',402,70, Zaeuws'cHer bonte en hlaiujwl» 33.40 pier H.L., Wiestl. ronde zand 5 ót. pter Kg. RekMijkte lanvoeratalle handleiL Gramem: Gierst 4,255, Haver 5,75— 6,25, kleine groene erwlhen 910, gahokh ke-rs 1214, bruine boanein 99,75, alle® per 100 Kg. f t Lap laita mlais f77 par lasit.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3