DINSDAG 17 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT NIEUWE Z£! AZIË BINNENLAND |~1 UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES GEMENGD NIEUWS f IN HET KR) De regéeringen laten zich sleehits uiterst gereserveerd over den toestand uit, hoe geschokt de diplomaten oork door het duc verwachte nieuws waren. Daten Wij hopien, dait inzicht tón goeden wil kunnen voorkomen, cLajfc Hitlers daad noodlottige gevolgen voor de wereld zal hebben. Oproep van Hitier aan liet J)uitsolie VolW. Die rijkskanselier heeft Zaterdag aan het Diuitsche volk den volgenden oproep gericht „Vervuld van den oprechten wensch pm het innerlijk herstel van ons volk door te Zetten, hebben vroegere D|nitschci regeeringen zich bereid verklaard aan die fctesprekingen van Volkenbond en ontwa peningsconferentie -dieel te nemén, in heft Wooruitziclht dat door de vrede en het herstel van Europa zouden worden bte- tvtolrderd. Dtuitsehland is in date verwachting bit ter teleurgesteld. iWliji wieren barieid da jont'- •wapeningscpnf'erentie te blijven Mjlwcmetn, BHaiar andere regeeiingen hebben gelwvli- gerd aan hun in h'et vredesverdrag aange,- Igpun-e verplichtingen te voldoen. D|oor de weigering van een «Zedelijke en reëejie (rechtsgelijkheid a-an 'DiuitscMiand, is het Duitséhe volk herhaaldelijk ton sterkste vernederd en gekrenkt. Nadat de regeering op 11 'Nov. 1932 nogmaals verklaard had aan de ontwapé- ningsfeonfïferentie deel te nemfen, is nu door de redevoeringen van andere staats lieden en door persoonlijke gesprekken met onzen minister van buitenlandsehe anken gebleken, dat aan het tegenwoiordigb DUits'cihland de verwezenlijking metterdaad Jder rechtsgelijkheid niet kon worden toe gestaan. Die Duitsöh regeering kan in dez'e om standigheden niet als reéhtelooZe en, pis 'het ware, tweed-eklasse-natie, aan verdere besprekingen deel nemen die slechts tot nieuwe voorschriften Zoiuden kujnnen leiden. Die Duitsehe regeering kondigt ha,aï ongeschokte vredelievende gezindheid aan, lm,aar verklaart met het. oog op deze cmteerende en vernederende' eischien de ont wapeningsconferentie te mbeten Verlaten, Om diezelfde reden zal zij' den Volken bond verlaten. Z'ij! zal deze beslissing, Ver bonden met een nieuwe bekentenis tot fep {politiek van vrede en Verzoeningsgezind heid en het Duitsehe volk ter beslissing Voorleggen en verwacht Van het volk een Zelfde mate van vredelievfendo' go- 'Zinrlheid, ma,ar iook' een eergevoel en Va,st- Jblena, dienheid. Ik heb derhalve allis kanselier van liet Pluitseh-e volk den rijlkspresident Voorge steld, ,als Zichtbaar toeken van den eens-- IgelZinden wü yan regeering en volk, deze tpiolitiek der regeering (aan het" voölk bij referendum voor te leggen, om' het volk gelegenheid te geven die aff'g^lvaardigdch te verkiezen, die als gezworen represcti- tanten van daZe ipolitiek' van Vrede en eer het volk de waarborg te bieden, dat Zij' Zijlne belangen ten volle Zullen behar tigen. Als Rijkskanselier en leider van de nat.- eoc. beweging ben ik'""overtuigd, dat de geheele natie, gesloten als één man, onz^ houding en besluit Zullen steunen, die evenzeer door lieffde tot ons Volk! en die bescherming van Zijh eer ingegeven zSjin, ppdat de begrippenoverwinningen en Overwonnenen eindelijk zullen iVerdwfijhftn. BELGIE De dreigende ini j u we rfcer s s tlaki ng. Volgens de „Peulple" heeft hat referen dum ondleir de mijnwerkers ipver het. ol of <niét( uitroepen van een algemeetnle stakimg ïjoit chusvc-r in de Horinage .tot resultaatt igehad, dait meer dan 90 percent ideir stemmen zich voor staking juebiben, uit- gesg Iroken, ingeval de loonregeling! door de werkgevers wordlt opgezegd. In het gebied van Namen hebban Rie eerste uitslagen -een geweldige m)c|erd|ar- hedd voor de algeimeene staking .gebracht, Die opstand in Siam. Zaterdag rijn twee vliegtuigen, die pver .Bangkok cirkelden, .door het garnizoen neergeschoten en in de rivier gestort'. 'iVerder hebben de re-geen-ingstnoteplen ka nonschoten gelost op de opstandelingen die een der Voorsteden in he|t Noorden z/ijn binnengedrongen •Een bericht van reizigers, die te Pe- nang rijln aangekomen, zegt, dat de vloot 'Zich Wijj den opstand heeft aangesloten tón het tuighuis baZet heeft, zoodat 'de regeeringsitiroepen mette t'ijld gebrek aan munitie Moeten krijgen. iWjat hiervan w,a,ar is, valt niet te zéggen.' De Rijksmiddelen. Dei Rijksmiddelen hebben in September f33,255,400 opgebracht, of f'3,322,500 mleer dan verleden jaar. In de eerste n|eT jgan mnd. wa,s de opbrengst, f 280,950,500, of 1'14.916,800 minder dan verleden jaar. Het uittreden aan Ruifschtand uit den Volkenbond. Naar aanleiding van de berichten om trent het uittreden v.an 'OuitsohlaDd uit den Volkenbond, heeft een redacteur van het Ned. Corr. Bureau in ©en onderhoud met den minister van buitenlandsehe Za ken, jhr. de Graeff, die dezer dagen •uit Genève teruggekeerd )is, de vraag gesteld of de kwestie v,an de Jloodsche vluchtelingen, waartoe Nederland het ini tiatief genomen heeft, er toe kan heb ben Bijgedragen, dat Ouitsehland zich in G-enève geïsoleerd ging voelen. De minister antwoordde hierop, dat Zulks naar z'ij'n meening volkomen uitge sloten is. D'e houding van Puitschland inzake de Jloodsche vluchtelingen is zeer begrijpend en zeer correct geweest- tin ook de betrekkingen mét de Dluibsche dele gatie heeft niets te wenschen .gelaten* tVoor Zoovér er gevoeligheden nan Duit sehe zlijde kunnen bestaan, zou dit alleen het geval kunnen zlijln naar aanleiding van de behandeling in de minderhedenaomtais- sie, maar hier heeft Nederland niet aan deel genomeni In het algemeen zlijln oordeel gevtende over deZe gebeurtenissen, aarZeldel de: minister niet -de-Ze ontwikkeling uiterst be denkelijk te noemen voor de Volkenbond en z'iju arbeid. Motie aan de Riegeeriug ft ver de trisislasltu voor het groot® gezin. Zaterdag en Zondag yverd te Arnhem da veertigste Centrale Raad-vergadering van den „Bond van R.-K. Wierkliedeu- veireenigingen in bet\ Aartsbisdom" ge houden. Na eien herdenkingsrede van detn blonds1- voorzitter, den heier H. Brouwer uit Hil versum, werden de -afdeeLingsivaorsffellan behandeld. Meitj utgeimeene .steimimien ibfe- sloott de vergadering, aan de Begeering de volgende motie te zenden: „De Bond enz., gehoord de besprekingen inzake do van ré,geeringswege getroffen crisisheïfinlgeu, die bet. leven-sondarh-oud nanmerkelijtó duur ddeir maken eenerzijds, terwijl anderzijds da loonen dalen en sifeuiniutkeeirimgen ver minderen constat eert-, dait hierdoor voor de groote gezinnen de toestand onhoudbaar wordt; verzoekt der Ragcering i,allerdringendst, haar politiek meer rladn tot nu toe in fel stellen op> de bescherming van Ide béstlaaniSmogelijkheid vo.or het gïootie gazin besluit, deze motie tier kennis te bren gen van den Ministerraad, de katholieke Kamerfractie en te 'piubli-oe-eren in de ipbirs. verzoekende haar politiek meer dan tot nu toe, in te stellen op de Weslohermiln(g van de bestaansmogelijkheid van hlet gr-oo" it.© gezin." Kadaster. Bij heit kadaster zullen de boekhouders geleidelijk vervangen worden door ad- j-uda-nteooMmieizen. iVrreindeiJiiigen en exaimlens hier (ie iandc. Blij d'e Tweede Kjam'er is tsen wetsont werp1 ingediend tot tijdelijke beperking van de 'bevoegdheid v(an ben, die niet de Nederlandsche nationaliteit of het Nedeir- landseh ondérdaansöhapi bezitten, t,ot het afleggen van examens aan de technische hoiogeschool te D'elft, van universitaire examens en van andere epcam'ens, dóe de bevoegdheid tot het bekleédien Van nm'b- ©n bedieningen verletenian, alsmede tot het verkVijlgen van het recht dezé pmbten cn bedieningen uit te oefenen. Stukken voor deu Gemeenteraad. 1 B. en Wl. 'steUen den raad voor ten ba,te van de Bi-andweerlieden een aanvul- lingsverzekering tegen onjgèvallen te slui ten bij Centraal Beheer, opdat hun 'blij eventueel© ongevallen, steeds ©en uit- keering overeenkomstig de bepalingen klei' ongevallenwet zal Rijn verZekerd. Als dagloon wUfcn riif bepaald zien voor den cölnlmandant, onder comkhandant, iu- sjüöcleurs en brandmeesters f 8 en voor de brandweerlieden f 6. Nog stellen B. en W. voor aan de. nieu we straten en lanen, achter huize. ,.de Griffioen de Verzamelnaam' van Park „de Griffioen" te geven. Estafette rond Middelburg. Ondier de belangrijke sportgebeurtenis- Zen te Middelburg neemt de estaf'ot|tci, ■die E.'M.M. ieder jaar uitschrif't, zéker «en voorname plaats in en hetis Zater dagmiddag b'ij' den 7den keer, dat een loop plaats had, wel gebleken, dat er groot© belangstelling voor is. Zooals reeds eerder gemeld namen 6 ploegen er aan deel. De start en finish waren ook dit maal weer op den Singel Wij' de Koepoort, doch een 100 M. van elkaar, omdat do route anders te kort ziau worden, nu toen in plaats van den opgebroken Poele,n- dalesingel, Zandstraat en Schoorsteenve- gerssingel had moet kiezen voor het par- colurs.' Het startschot is even over vieren ge lost door den burgemeester. Direct ztet;ten de loopers voor de eerste étappe er een goedengang in. De eerste twee etappws had Zierikzee de leiding ma,ar na dien was het de eerste ploeg van E.. M. M., die zich niet meer liet passeerfen. De gemaakt© t'ij'd was 15 min. 3 sec'. Tweede werd Zierikzee, derde- Marathon vierde Wilhelmina, Vijfde Odidas en Zes de E.;M.M. II. Afgelegde afstand 5400 meter.' Brand in café „Rotterdam". Zaterdagmiddag be ruion kwlart over een was «en monteur bezig aan ieen heratel- -liing* aan heil grooitie eleatrisdhe orgel, staande achter in het café „Rotterdam" man den Kinderdijk, eigenaar de heer J. va,n Zwec-den. Bij de Werkzaamheden Wlas lichf ontbrandbaar materiaal gebruikt en ér was ook gerookt. In hoeverre dit oorzaak is. zal wellicht, nog nader komen vaiSjtj te staan ,maar op een gegeven ooigein- Mik ontstond in dit deel va,n heit gebouw brand, en met een groote snelheid daeldia het vuur zich mede -aan het behang, maar vooral ook ,a,an heit houten gedeelte van liét gebouw, dat achter het café stornd', vlak l eigen de plaats, waar beft1 orgel sjtaalt. Dit houten deel had een Zolder en ©em vliering. Daar er aa-n zelf blussiBhen niieti kon wore-n geanhtjld. .werd de hrandtw'eex ge alarmeerd en enkele minuten later was deze present. Ooggetuigen rtoiKlen .ver baasd hoe sploedig de eerste spiuit reeds' bij den brand was. Eersit werd een slang op de Waterleiding geplaatst .en daarmede in het café he-t vuur bestreden, mianr het grootste gevaar was achteraan en hierop riichhtte .men du stralen der autaspluiten. Dit had /bolt resultaat, dat reeds om twee u|ur het vuug als gebiueebt. was te b'asohoulwen en het gebouw -boven aan de voorzijde, weinig en liet ta-anigrenZende pbroeel van de»/ hle|er Reljnhout geen schade had bekomen. Het genoemde houlben dleel was g(e&eicfli Weg. Natorurlijk bleven, 'toen het grooite mate riaal was ingerukt., nog enkele brandweer lieden achter en deze hebban in dein loo|p van den middag pog wel eenigie male» hef. weer oplaaiende vuur moeiten stuiten. Behalve het reeds genoemde materiaal kwam ook de ladderwagen maf een laanige- hd-akte motorspluit ter plaats'ei, doch deze Spuit heeft geen dienst meer behoeven 'te doen. Fietsers pias op mv karretje. Heit is verba-ziaiglwelkk'end hoeveel rij wielen, men op alle uren va-n dag, -avemd en nacht onbeheerd flpj stra-at, zie't ,staa,n, ein lals mén er eensi opi wijst,, dan krijgt mietn itlen antwoord „o, hi<3ff (int Middelbtiirg kan inlen dat veilig doen". Dat dit Ifatate fantasie is, blijkt wel uit het vrij graat aantal aangifte» van diefstal vain rijwief len, rij wieion derdeetienof jopl rijwielen verplakte kleerem enz., die dien laatste® itdjd bij da politie zijin geclaia,n. Men z'ij dus ge waarschuwd en let,tie béter op zijn rij wiel. Ar n hi d d i n g.stlc® s t Een der mooiste piQxochie-feesten, hfet Aanbididingsfeest is Zondag 15 Oct. met Igrooten luister gevierd. Ook nu waren do geloovigen weer niet aclhter gieble|ve(n met hun gaven, zoodat a-ls imimer het priesterkoor een rijke bloenlihof, w,as, ter wijl het altaar Ziclr in kaarslicht baaddet Die algemeen© H|. Colmlmunie in de bchhend- ■uren mocht dien naam' waarlijk dragen en den geheelen dag door werd den Christus jEiueharistielus vereerd. i Geen plaats was onbazet in de kerk' toen het plechtig Lof gecelebreerd w<(rd' door pastoor Wennen van Ivwadendamfne met assistentie van den weleerw. liteei' Kionings van 's-Heerenhoek en 'n kape laan uit Middelburg. Veel geestelijken uit liet dekenaat waren met de jptaruc'hiegleciit'e- l'ijkheid in 't stralend-mlooie priesterkoor nanweMig.1 D'e H. Sacramentspireek werd ditmaal gehouden door den zeereerw. pastoor Bosch uit Hansweert, die met grofuté oratorische gaven zijn welgekozen ge wijde- stof' meesterlijk behandelde. Hierna maakte de luistervolle processie haar rondgang door het gebouw en kwam met Te Dieuim-jubel en Zegening hfet einde van den hfeogen dag. W erkloo zenziarg. J.l. Woemsldagaviond heeft de door B. en W. va» Goes ingestelde Gojmimiissie voor Werkloozemizlorg, fen afadhnize ver gaderd; deze vergadering werd tiéveus bij gewoond d'oior dan heer J. Lorieau eearebaf ris va.n helt. Provinciaal Bomité vjoor W erkloozeniZorg. Breedvoerig is beisipttio-ken, walt er voior Goes en zo,o mogelijk -ook vo-or de naast gelegen buiitengeimeeoiitan gcdaalni zou- kun nen worden voor Vakopleiding e|u ontwik keling. Besloten werd Donderdag 19 'October a-.s. 's avondis 8 uur elan filmavond .te ior- ganiseerein (die in de Landbbuwlbioséoio'p van dhr. v. Liere zal worden gehouden) de hiervoor te gébruiken filmen zullen Van leerzamen aard zijn en word-etn versteekt door „Nederl. Fablrikaait" ©n alle werkloo- zen zullen hiervoor ©e-n uiifcnoiodigimg out- vangen. Verder zal bovenvermelde Commissie in deze 'bijeenkomst haar plannen mioder be kend ma,kenvoorlqoipiBg kan worden mede gedeeld, dat deze bestaan in 'het doen houden van curs,Uteise.n in Motorkeinmis (me de in verband mieifc den landbouw)vaktee- kenen voor bouwvakarbeiders; .ulgemeane ontwikkeling (N-ed. -taal. rekenen ein zoo mogelijk Engelse1]* faal) 'terwijl daarnaast ae mogelijkheid zal worden opengesteld die huisvlijt te .beoefenen. Ook werkloiozen uit ,,de naasthïjzdjnde li'iiiteingemeenten, (lie daarvoor een uituoio- diging zullen ontvangeln, worden daarbij -toegelaten. De bedoeling is dat de werkloiozen, die daarvoor in aanmea'king tóórnen, zich dan nader kunnen opgaven, welke cursussen zij zouden willen volgen. Voor een -en ander zijn slechts beschei den subsidies van Rijk en Gemeente -be schikbaar. De Commissie zal het dian ook ze'er «p prijs stellen, indien voor dezfe zia,ak belangstelling yian particuliere zijde zal worden getoond' ©n deze .belangstielliuiig, gelijk opi vele andere pjlaatsén, zich ook zon willén -uiten in finainitieëd-eu sltfeun.. O'ngeorganiseerde werklaozen kunne» zich, tot h'et verkrijgen van een toe gangskaart-, aanmelden op het bureau van Géjm.werken, 's morgens tuaschen 10 en 11 uur. p. 1 Sta.dgen.oftt verongelukt. Tie Soesterberg is Zondagmiddag de 21-jarige J'. de Graaff van hier, die te Maartensdijk verbleef wegens zlijln studio aan de universiteit te Utrecht, op' den haak yin de Banningstraat. b'ij: café „Het •Zwaantje door een auto, komende pit die richting Amersfoort, a-angereden on nan die gevolgen ter plaatse overlecten. Zijn verloofde, mej. M. de G. uit Hoens- tiroek, die op de duo Zat., kreeg ernstige wonden en werd naar ,het ziekenhuis Djo Lichtenberg vervoerd, waarheen ook het l'jjk van den motorriijlder is avefgebra/cht. Ile oorzaak van het ongeluk ^cMjht ge zocht te moeten worden in de omstandig heid diat de beide bestuurders elkander verkeerd hebben begrepen. IC acting®. Zaterdag heeft de raad hei Voorstel van B'. en W: behandeld om' mét ingang van 1 Jla-n. ,a.s. eervol te ontslaan de onderwijzeres mej. Hegbferg en den on- dercVijzer, .dhr. Riijjnberg.' Dé inapecteur van het L.O., dhr. Stoop man was aanwezig omi dit besluit toe te lichten. Na lange diséussie nam de raad het voorstel van B-. en W. aan. Tegen ontslag van de onderwïj'zeres waren de heeren Zweed'ijk, Kousemaker en Straub. Tegen het ontslag van den onderWijjzer alleen de heer Straub. Dhr. Straub begreep niet, waarom bei de ontslagen niet op één datum gesteld zijn. Voorts zei spr., dat het openbaar onderwijs in deze gemeente we#r een ge- voeligen klap krijgt. De voorz. en -de heer Hoogstraten zet ten uiteen, waarom het ontslag beter op de bepaalde data gegeven kan worden. IB. en Wl. stelden ook voor, het n-antal leerlingen voor het vervolgonderwijs "op minstens 14 te bepalen en het onderwijs te shaken zoo spoedig het aantal bene den 10 da-alt. Dihr. Straub was ook' titans tegen. Het gO-at er heelemaali oltt, het openbaar ondier wijs in de gemeente kapot tc maken, viel li'ij uit. Het voorst,el van B. en Wl. werd ver worpen 'met 'de heeren iZwleiedijtó, .Kou- selmaker, Hoogstraten en Straub tegen. Kruiuingen. Vrijdagavond vergaderde de Gemeenteraad. De burgemeester dleielt, mee daidlti,. mJeit het verzoek van bewoners der Hoofdstraat lie Hansweert ©im riole-ering rekening ia gehonde-n bij hiëf loplmaken der begroofing voioir 1934 en leveneens vioor nieuwe slaaiigein voor de blranjdlwleer ,tje Ha-nSiweért. Da rekening yan het Burg. Annllesfuur 1932 wordt goed|ge|k«u|rd. Do voorzitter licht toe de in de vorige Ver ga, deriniï door den heer Groof gevraagde linantie-ele verhou-din/g -enz. vam den ge neesheer tot dd'e gemeente. Aa.ngelHoden wordt de hegrooting der gemeente 1934 tot -een bedrag yan f 156.272. De voor- zifter zegt, dat B. -en W. de begrooiting «clukkiï sluitend habiben kunraein maken zonder bblastjngve-rhacging, alhoewel er 1 34 949 -minder wordt uitgekeerd van het Rijk, voor dde- straten f 3000, vooa1 de we'gen f 2000 en voor teerkversiohaflfing c ti steun evenveel iajs vlorig jaar is -.uit getrokken, terwijl het onvoorzien nog I 1648 bedraagt,. De rooilijn voor heit houwen aan den Achterweg ;naar Hans- weert Wordt definitief vastgesteld op 10 meter uit de ais van den weg. Tot leden van de comm. van toezicht opi het L. O. worden gekozen: eerste daitegorié, L- J. Koétense en A. Ie Cl'ereqtweede cate gorie-. E. Wi-stóerke; d-eide oaitegori-e-, J. liUileijn; vierde categorie, C. Hollest-eEe; vijfde aat-egorie, J. Krijger. Bij de rondvraag informeerde de hjM Burkunk naar de' route van da iauit-oblujs naar heit station Kruiningan. De voorz. zegt dait B. en ,W. de nieuwe route, hebben vastgesteld langs ,-de Oost zijde va-n het. Kanaal 'te,n gerieve van die bewoners -aldaar, d-o-eh dat de heer Laen- derlse, die- in de pla-ats van met '3ie train, B-er bus rijdt daartegen bezwaar iisi ge in aakt. De- voorz. heeft deZe zia-ak piersio-onliji! bij den commissaris -der Koningin 'toege licht- -alsmede -de gevaren van den Zand dijk voor groote bussen en bij -hard rijden. God. Staten zullen plaatselijk deze z'aak onderzoeken. Ook de eleotririitieib voor Oostd'ijk en Ooatz-jj-de Ka-na-al j-s onder do aa-ndacht. van ged. S/a tem gebracht. De> heeren v. Hootagem en Groof wij- Zen op de parkeerplaats bij het nu -drukke station Kruiningeln, terwijl de lie-er v. Hoio- Ifegem lals lid van 't watenslehiaiplsjblestuur wijst op- -eé-nige- maeilijiklieden bij hét dem pen van slooten b'ij nieuwb'o-u'w. B. an W, zullen hier gaarne rekening mee hou-den. Nisse. In de Donderdag gehouden raads vergadering was afwezig dhr. F. Daalman. De begrooting voor 1934 van het burger lijk armbestuur werd gioedgeitóeuird in ont vang -en uitgaaf opi f' 6056,86. Van dein «leérebaris-pienningmeester z-al voo/rta-an 81/2 l'.iot. penrioenbijdra-gé' tge<vord'erd woirden. Be-sloten wordt aan het Inisltiiitu-uit voor oefeningen, het ledig© lokaal der O-. L. school to verhuren. De -oude blanken Juit .genoomd lokaal zullen verko-oht worden. Eveneens de gerooide biqoanen, ligiganda langs den verbreiedien wag naar Heitnkems- zand. De geme-enteb'egrootinig voor ,1934 werd voorlo-opdg vastgesteld in ont-vjang en uitga-af op' f21.939,75, imet een poslt; yan onvoerzien groot f754.38. Beslotein werd da rla-cht van de peroeiaeltjeS grond ndhlt,er dei pégra-afplaats te beëindigjen en de laat- i-'l e 5 peree,eitjes opnieuw te verpachten. 's-Heiereuha-t-k. Nielt, minder clan 66 olm'en en 9 Oa-nadeetsche poip-ulieren zul len aan den Molendijk gerooid worden. 's-He-erenhoek, toch niet rijk' aan natuur sohoon, zal er niet, op| verfraaien'. Kwi-dendamme. BSj' den 'wedstifijd om 't kfeningsscliap' van de plaatselijk© afdee- ling van den B. V. L, werd Üe titel 'be haald door den heer P. Voet. Ovezand. Zooals men zi-ch z'al herinn-e- re». werden verleden jaar alhier onltwik- kclingsavonden gehouden. Naar wij nader ■véirnemen, werden die sleeht|s door eetn p!a-a-r persdnen georganiseerd. Thans heeft zich ©venwél -een commissie .gevormd uit deu I.. T. B., Hanze èn arbeidersbond, ojn ■tot goéd-giaeaganiiisieerde avonden -te komen-. Denkelijk zal 7 December 'begonnen worden -en -da-ar We; ook reeds enkele n-almën van sjprekiers- hoorden nioemen, Iruin- nie-n we niefe anders' doe», dan de bevolking die-Z© komende avonde»! méilj groot-en -g|atale aanwezig te zijn. De ra-a-d alhier vea'gaderde Vrijdag. De l-egrooting van heit Burgerlijk Arm bestuur voor 1934 werd v-asitgeisteiLd) in ontvang en uitgaaf ojp f7248,10. Tqt nlf- gévaardigdien naar de- vergiadeffiinigén vlan da .Waterleiding Mij. Zuid-Reveland wer den -bienoeimdi de leden F- J- Schuermau en C. Vermeu'le. Tot lid d'er Coonmislsdie van Toezicht lOjpl het Lager Onderwij-siWerd hevb-anoem-d d'e hëer M. van 't Weistten. Alle -aftredende léden der Comimisrie tot wering van schoolverzuim werden herko zen. Öp verzdekvan Gedep. Staten werd eene aanvulling in het a-mbt-enarein-re-gleme-nt opgenomen. Mc-t. 4 tegen 3 -stemmen werd besloten, niet te voldoen aan het verzoek v'an Ged. Staten om' in de bouwvenordenin-g „olpl-fe nemen, dab bij nieuwbouw aansluiting pip da drinkwaterleiding verplichtend Wordt -gesteld, indien de Woning niet meer dan 40 -mater va-n de hoofdbuis is verwijderd. Aan 'de and-era oplmerkingen werd voldaan. Ter bestrijding der werkloosheid Werd be-slotcn het Oud-Ovezandsdhe wegje te laten verbreeden, volgens heit opgemaakte plan en hiervoor ©en rentelocHS WootrsdhMj aan te vragen. Veer®. Zaterdagmiddag is alhier brand •m-tstaan in de- schuur van don landbouwer Ktaiase -tengevolge van liét, blj-vfuRen Van benzine in den- motor van een dorschma- ohin-e, welke vloeistof vlam Vatte. Da schuur w-erd een prooi der vlammen. Hel woonhui-s bleef gespaard. Eienige kippen en konijnen on een yaorra-ad landbouw- jiroduct-en gingen verloren. Het- verbrand© was verzekerd. Hulst. Door het bestuur der R-.'-Kl Ki-esvereeniging voor Tw-eede Kamer en Prov. StaH-n werden vorige week' enkele p-ersonen uitgenoodigd tot oen bijéénkomst teneinde te komen tot vorming van ©en politieke kern in de Ru'-Ki Staatspertlij', overeenkomstig den door h-et Bestuur der Staatspartliji ge-uiten wenséh: Na ©en inleiding van den voorzitter en ©on o-verzü-cht van den onlangs in Amersl- foort gehoiiulen Kaderdag door den peclre'- taris, w-erd -een kern opgericht wia.ap.-foa 9 leden toetraden. Als leider van de$* kern werd aangewezen de heer 'J[. Holt- huiz-en/ Uzendijjke. Eait|erd'agavond werd de zes- da iJze-ndij'ksohe winkelweek oipi het Ge meentehuis geopend in tCigaiiwoordiigftileid van den voltiaRigen glemecaiteraad. Nadat da voorz. van -de IJzendijksehe winkeliers- vereeniging gesproken had, nam -de burge meester het woord en uitte die ibfeislte wjen- schen voor liet wielislagen van de iwinikel- week. TcRwajl -de le-den van den gem©|einit|ei- ra,ad een kijkje namen jin de flinke Hemt op da Markt„ w,aar vele en inooie Btaindian waren ondergebracht,, maakte hiet mnziék'- gezelschap een wandeling door het, dorp. Zondag gaf helt. mU-ziekgaaelsfehaipl vain lJzendijke teen concert cjdfe Miarkt. A.s. Donaerdag Js -er rondgang door de gamaen" té met muziek. Zondag ia.si. om .4 uprr wé-er een rondwa-n-deli-nig ein opa 5 Uur ee» concéCrt, op de Miarkt doior h-et muzLek- ge'zelsch'ap vain Bi-eirvliet, Ele-n linteniwed- sltrijd zeit de j-eiugkl -aan het.werk. Groeide. De rijksveldwacht alliü'er, had r-eieds «enigen tijd vermoed, dait door de iirman-tein van de garnaletn puf fabrieken Ie Groede en Breskens, z-a-ken worden gedaan dia niet door den beugel kjondan. Het. is hun gelukt in deze Ka,ak' eenig licht te brengen. Gerégeld wierd'en voorra den gü-rnalenipluf aii'R België, naar BrasketmJ vervoerd pm dian la-tjer weefr verder (te worden verlranspprtoerd. Thans: is komea vast te staan, da,t BeügLsche- garnal-anpuf, aan de rege-ering wordlt -geleverd, waardoor hét Rijk voor een aanzienlijk bedrag ia lie-nadeeld. f Zooals men weet Wjoxden ook de ga-rna- leinvissohers door hét Rijk gesteund. Sfaking te Zuidzande geëindigd. Da landarhëidiarsjsltaking ite Zuidzande is giste'r .geëindigd. In da Meimaand wierd in de, KocaalislÖL- sohe. -piers eie.n landarbeidensstaking aange kondigd 'tje Zuidzande én Jtieitrantehémm-t, toen aldaar verachillen-d© bberen wieigerdeiiii ®ie.n collectieve arbeidsloiVersankoiinlSt aan tfe gaa-n. Da -arbfeidsieontfaetiein we-rdem slécihts ge.tee.kettiid -door patroons van den Ohriste- lijkten Boeren- en Tuizrdersboinid. -Later waren ook enkele leden van dia -heutfaï's werkgeveravereeniginigien b'eaéid die ar- -arbaidsoveneenkomSt, te toékemen. in 'tp-taal gimgtan in beide plaatse» onge- v-eior zestig a zevemitdig 1-aiudarbeiders in sfaking. Wierkwilligiein Wierd-en -door d-a mar.e-ohauislslée's -en gevolgd doior d'e stekers naar hun werk gabraehit «n aflgelhaald- Overigens varldeip d'e 'afcrru/stigst. Door loinderlinge ateun wisten de boeren zieh te behelpen en de staking wterd tot vorige' week voortgezet, zondier dat Zij aemig suicceis opleverde. Thans Weeft Weit hooldbfestjuur -der stoaiaüstisahe iarbeiders- organisatóa late» watien dait 'de statómlg ji® Zuidzan-de oplgeheve» is. Te Rieibranclhie© men-t was ze reeds langen- verloolpien. D® in het Volkerak gezanken schepen. iZooa-ls ï-eeds gemeld, z'ijn Wij! den storm van -Woensdag j.l. op het Volk'erak twee schepen vergaan. De bergingsdienst fler firma 'Tak, uit. Rotterdam1, heeft de Ro salie, de kleinste, mleté(nde .660 ton, jge-t licht, Daartoe waren gearriveerd de drijb •vende bokken Adelaar en Knöiossus jj- Drie kabels werden onder Welt schip ge legd, hetgeen Zondagmiddag is 'geschied. Toen men gistermorgen de iandetre ka bels wEde bevestigen, liepen deae tvferk- Zaamheden niet zoo vlot van stapel, daaf er een -stÜjVe bries stond, diei aen len an der zeer bemoeilijkte!- Tegen don Inidda» w-aren Zes kabels onder het schip ge bracht ©n om drie iuut ibegon men te iivhten. Of gehoon de. duikers Sperling ©n Kal'- fioman, beiden vóór het- lichten liaddeö 'geéonstateerd, dat het schip niet gebro ken w,a,s, kwam het toch in gebroken toe stand boven. De. oorzaak daarvan is nog, ntet vastgesteld.doéh vermoedelÜjk' is door 'het woelige weer van Zondag op Maandag ©en de.el van het zand onder het séhip weggespoeld, waardoor hetöchip is gebroken j Toen de boot. boven water was, kon men met- het- pompen Weginneln- Eindelijk is men erin geslaagd 'het schip1 drijvende te houden, waarop het naar ÜjintelsaS is gébracht en daar op een plaat gezüsti Om in de krant (e kaaien. Er z'ijn nu eenmaal alUjld ménschen, die het buitengewoon op prijs stelleta, als hun na,am in de.- krant w-o-rdt afgedrukt; veelal een kwestie van lijdelheid, dikwfijta pok ©,en kwestie va-n r-eélamfe. Tot -de tweede c|a,tegorie bfehoort een mieneer f® Riotterdiam die een snort van bewakings- Idiénst er op na, houdt, welke dienst- Hén laat-sten tlijd minder floreert. Die mlendw hoopte, dat er nu eens iets ge/weldigs teu gebeuren, iets waarbij' zlijln dienst zou IZijh. De- bi Het zlijn slechte do -gezinnen in het -Twee van de voorm werden door, groote aeer belangrijk in der dat de vbl'ksv, zich kon over uit Het is bekend, tekorten zlijn t© dek taak, die- niet verzu erger t© voorkomen, Ide regeering telken den minsteu weersfai Jjijke breede baan, d niets gemeen heeft in [pad. D|at goede pad z-ii ren in de richting v invoerrechten. D© ii 'uitvoer nog -altfijid honderd millioen gu half' milliard." Ieder voelt dat gunstig versdhil ge aan te voeren. Het de nog niminer uitge he-t buitenhndsc-h .üa geven boven het Het regent bewjij: ■wel als instellingen om 'n wissewasje o schil hun orders -Zoo heeft het ve sche werkgevers j.l Itasteerd tegen het feit, dat het herinni Nationan.1 Huldigin sterdamsche Stadion haat was, terwlijl Néderlandsc-h b©drlij' w.as.' Zou het nu nie Idat men door 'n hoo jonbeihouwen lieden) ,trof d-an de eonsumei (producten'? Dit middel verdi he.ur omdat het meti 'n betere kans ga ïentie van zoovele weerstaan.' Dan zou de. regee moeten bezitten olm jals machtigen dom! sta-ndéTs van den galleen in Nederlani exemplaren nog) aan Dat. zou ongetwji toent een Zw,a,ren st; pjalstaan-ders. Dloch -de vechter récht aan z'n zij-de, 7. werven en verdienejei geen geval Zou er, Voedsel worden gege ïijke vermoe-den. da.l benoo-digd bedrlijfskal beurzen van hen, d gen kunnen -of dat heeft voor den bbitei -dgen burger. betrokken, iets, wa, •Zouden sébrijVen, k vele mensc'hen Zou© bewakingsdienst van maar prim'o. is. En 'gistermiddag (politiebureau -a-an de gewonden -en n-erveu iets zeer m-erkWaart gooid begrip dien-e, d: aeer belangrijk' per cc bewakend personeel deelde dan mee, dat IZa-terdag op Zondag loo-ds, dat .uit die (Loc it© voorschijn was -Uien ma-n had wille taan hem! -daarna- te tóen vlijl. Ma-ar de ook' niet voor de ,p tóen f'ietspioinp- gegri fender afgerost. Die volgens ©en revollvfei •en daaruit twee sol Daarna was hïj! onl Om -z'ijn vérhaal mieneer vol trots ové (pomp len een pet, kleine rond© gaatje schroeide randen, k Maar -dfe politie 1 sijh en, dadeKjk' vi inspecteur,waarom veel -uren .na het gei doen. De meneer zei gehad. De politie bet toch kwam, dal geen kruitsl'ijim wej; schoten waren jmtae: lost De meneer zié •fa-uitsl'ijin had geho-o politie -een onderZoel bracht al dadelijk a v'ijli van den meneei Tenslotte heeft d( hij' htet heele verhaa had Zoo jgraag wat 1 in de kranten gezien van den overvtal. Dt •«-en -gloeienden splijké ItTl/Jerfn staaf a N.a-ar thans blek'enc dien na-cht van D-onc wielen van een lotclo li-Oiof dspioor van en achter de Gljfebrech te Amsterdam1 in hot sta;af Ijzer, w-eltóe Ovter -de rails heeft Toen de miaohinisl stelde, 'bleek, dat de lang1, 5 éUM. 'b'reed en door de locbm'atief j schoven wgs. Da machinist en d( Hupierieuren va-n ©e: noo-gte; met het gevo' rtteiten en de politie

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2