NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver 1 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 1' f! BUITENLAND Complete Sorteering Bieten rooien PUROL MANIFEST. fSCHE COURANT IE GESPREKKEN j I Ie is vlombjaar." DINSDAG 17 OCTOBER 1933 IJlajn Prins te Gent. fe-estmiaal na de „plechtige' jEa-beringf-' deir KbninHlijlkJe l'adeimie te Gent, hébbe-n oojkf '«en ya-n dr. p. .0. JSaatema I'rans Mijhssen en lJ|a» Prins IIP)- 'i i 1 t j-rn.de heeft daar bijl, w|ijlzte Ir het volgende pittige ge licht voorgedragen: I grij-zie water Ibteekft P tegen de duinen, i die eerste nevel druiljb najaarsfcuinen, nerd en verkleumd st, w|ij!, nomen [worden den Moerdjij'k', ,u tie waPm'en. Tnaar dit ander land [b eigten zede, "versc'hijjning en Izbndierheden, 1 hemel, die van kim1 limipiig.zlich welfde, Ir, ons eender bleef, - 1 de ta,al detolfd®. |.a,ar dit land alls naar huis, waarbinnen p.s Dietsohie dichtersch^pi |g! hag beginnen, e-derlandscbe taal' |ieid leerde spéllen, dat mlijl, tnjeer dan waf <wk^ kijft van Geztelles. in Uw midden voor plik ie lieven uit rij|n overvloed heeft -gegteven, k tegast te zlijh stille hoven, l-ribleef', 'de moeiten van llujjk lot te hoven, leden grootheid k|an liken tof' ontberen, 1 ra te izteggpn, Ka» pijn huis nipt keeren, I ;jnze jonkheid ons ptig .woord 'bezielde, pdele fienvioud w:as, |j! van hear hielden. wonder zfóh voltrok1, Hs nooit te voren naar hiijl Zachter zbng!, viel te ho-oren, hij, aic'h Weer verstak) Zocht. biijl Jnonde I afzonderlijke spraak', |ij| verstonden, dat hïjj ons jiijjn hart, fel open stelde, stem' verschenen is, lover -die Sdhelde, I dat we, in yerbied één, Ins wilde -schenken, 1 ons geZamentlijk, pr gedenken. *n dof van 'n b'a.by is daft! Hop maanden. s nw jongsfte, ni-eftw-'aarj) lajai thuis m'eifc z?n achten p,n we Jüïi&aï demz'elfdeji mieus! om, we-rkelijk.ri Wij, zijn tjhxti/s neiQ, ma,ar ieder lxe?eft7 den zijne;. lever: „E.n waarin West]a,at, in het onderzoekingswerk' van den later: „Den halve» dag zoekt bril." Iterd gulden per maand wilft ui j-notypiisite bij de onhwapfeininigs- betalen?. Da(t is; mieit veel, I juffrouw, veel is' heit niet, maar |:t vergeten, daf het een letvtegia.- l jfc een gelegenheid -voor je, um rbierszaak in fte ftrauwle»,! Als vakman was,...." ik.' Ik scheer mezlelf." „Daar hebi ik me aange- mijn neefje, die op de drie ten vlott vo,or zijn microscoop te rnu komt de heele H.B.S. kjer lis die, fik» je zoo, opwindt, Caftp, Idan maar liever weggaan!" l.ar Henri, wees nou lm had ik 'n veruoltrilck'eilijklft vergissing,, najnj ik' eien, pakje Jen in plants van ha,v'ervlokklein| ■e daarvan havermout!" lit zei je man ervan.?" fcs nielt meer tot bedaren te bre-n- lij aohuimblekltie letterlijk1!" Ji.t hier in de krant: De qndeiflne- lieft meer liquide. Waft 'bbfea- r?" I, dus nu ailjten die mtensichein! |rqogje!" i J is een wijsneusbijt doielt zijn ■e onimiogjeilij'klsltpi vrajgen. pie," vraagt hij vriendelijk, „w;a|t s motten toch' gegeten vóór Adlain lilceren droegen.?" veel vrouwelijke vtoarnaimlein zijn jielijke afgeleid," zegt de onder- I „bijvoorbeeld Rieiniera, van Rei" Tefine va,n. Jbsief1, Kniestiine v,au Vie kan mij een ander voorbeeld ira van Barhaap!" aop,zegt, juffrouw Aurelia ZU|UT, 16 u daarnet verteld habit, is tweehonderd ja-ar oud!" n kolossaal geheugen hehlt juf i 1 NIMMER 123 29ste JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover God en ons geheels Vollk', wenscht de leiding der B;.-lv. Staats partij een woord te spreken tot alle' Ne derlanders, in het bijzonder tot alle Ka tholieke Nederlanders. Zij! wil, dat ieder «te, hoe zij baar plaats bepaalt in het staatkundig leven in Nederland, en aan wlke beginselen zij' onvoorwaardelijk' Zal usthouden. D|a Katholieke Partijl in Nederland is, wat zij tot dusverre was en wa.t Schaep- man gewild heeft dat zij züjta zou „Een vrijfe vereeniging van KlatEolieKe Nederlanders, die uiting geven aan hun politieke persoonlijkheid." Met hem erkent de huidige partijleiding, dat de Katholieken „rustig kunnen zijp," maar even diep is zij; overtuigd v!an zijin waarschuwing, dlat iedere rust ziende» waakzaamheid een gevaar is en dat ook het krachtigst bestaan mtaet worden ge handhaafd. D'jt btestaian wil de paaiïj landhaven, niet door een „kerkelijke" par tij te aijh, w,a,t zij nooit was, maar dbor tot grondsjag ta houden een staatkundig program', dat eigen oorspirong verraadr, eigen kleur toont, eig|en karakter draagt. iWat dien prineipiëelen grondslag vai) dit program Watreft: de „geestelijke be- welke de (grondslalg: mloet ztijin Voor (ons bandelen pp «Ek'gelbied ■iles l'évelns en d(a|araan overtuiging, kracht en stuwing Boet geven, is het Katholicisme. Jluttt mét het oog op h6t staatkundige houdt dé'Katholieke Partij) pnwrikbhar vast aan da ;groote beginselen v|an wijsbegeerte, en openbaring over oorsprong en bevoegdheid van liet geZag, prver wezen en inrichting van den Staat, Zooals die zijjn ontwikkeld in da encyoliekesn der Pausen, inz|Oinderheid in „Immlorlala Dei" van Paus Leo Njlt en in „Ubi raraano Dei" Van Paus Pius XI, en voor .deZen tijd zeer in het blijlzioar- der Wftt 'de ta,ak' van den Staat' niet be trekking tot die ta|a[atschappteïij!ke orde be treft, in de encycliek „Quadragesima Annjoi-'" D|e Ka^oliek'e Paytij bou,dt vast aan da altijd door haar 'beleden waarheid, da,t da wettige Overheid met mlacht be kleed is en gehoor.zlaalrtheid kan en moet edschen vjan alïen, ptndat haar gezlag uit God is. In da lijn van een groote traditie er- ként de Katholieke Staatspartij' de souve- teine rechten van het Huis van Oranje de eigen taak' van het Koningschapi) I it zlijl beschouwt als ons hoogste naitioi- ual'a bezlit en walk's eigen re'At zïj' Wil atn igeëerbïedigd. Zij Ireeft dat aliiijld gewild en ook m'etterdaad getoond. Voor de Katholieke Partij is souve- feiniteit echter geen pteolutisme. Zij! be ërft, diat de ministerieele verantwoord'e,- Kjkhéid een weCidiaad is voor de Kroon, lie Igeen werktuig in hlajidén van Miniatejrs is, miaar integendeel hun coiitrólcorenci geweten. Omdaj, ^ejker in Nederland, de tank der Overheid niet behoorlijk Kan worden ver vuld zonder gezonden volksinvloed, Wil de Katholieke Partij! vasthouden aan een Vtextegenwooi'diging des volks. Die- samen werking vpn Overheid' en Volk', toegepast tofeifc wïjzle béperking, ta|o©t verzeketeejq een goied geordende mede(Zleg|^elnSclhap p» .db oj)énbh,re .'behandeling der openb(are z)aak. Jjuist ota! deze, groote volk'sgoederen in hun wezlenKjkéi btetefikfenis' te, hdhbudjen, zlulüen in praktijk en wetgeving de wijzi gingen inbeten worden pfgesneden eh het waarachtig yolKsWeïlang wordt gediend. Een regeeringsvorm' echter, w,a,arin elke parlementaire zleillfl'standigilieid als verzet wordt beschouwd, verwerpt de Kfiithoi- liek© Partij1, als volkomen in stdij|d met de geschiedenis en den |a,ard van on® volk. Zulk een regeeringsvorm' is een gé[v,a,ar voor gekag en vrijheid béide. FEUTlleton öe roman van Robert Haftlngs u Hij reed weg m«t heft gevoel alsof hij van oen bieigTafenis kwam, maar toch had hij nielt het gevoel dait het Kosalie was geweestj die hij in 't gnaf had gelegd De wagen zou juist del laan inzWeinkein,, loen Kob uit alle macht remde en möt schrik in zijn stem waansdhuw,eaid riep: Pas toch op, in vredesnaam! Een man 'sjpirong ploitiseling naar dein kant van den wegnauwtelijkis oiniftslnaplt aan d^ kans om overi-eidcn te worden. Ro bert draaide zich pp! zijn ipRaaits' -om toen hij langzaam' vender reied, -eem bboq woord op de lilpjpcn. M,aar heit) blééf opi do lijpten. Wiant de man, dien hij bijina over reden had, had «en bochel, lange léde- raaien, dik! stoppelig haar em Sombere kwaadaardige; oogjeaa onder rnigie, over hangende wenkblrauwten. Is zijn handen die veel van grijpklauwen hadden, droeg hij een hbs pisachtige rooide rozen! Rob herkende htem, met een sictoo-k: het "as Bunch, de bochel van helft ciuirc|u|s. Eien oogenbliz slingerde dé kleine wiagem hevig,: foor de schok en den schrik h!a,d Rob bijna 21jn métesfteinsicbiap over den wagen verloren plaarom stelt de jKatlroüeke Partijl ztich met bteslistheid te weer tegen if.Ken vorm' van idiét;at|U»r. Ook in het licht der pan all! te velen onbekende geschiedenis is het ftan geiin redelijken twlijifek onderhevig, dat onder- mijning van deZe grondslagen onzer sta,ah Kundige instellingien slechts kan leiden tot een bloedarme v;erzlw,ak!king zoo niét ,algeheeCie uitschakeling, cvan den keilzjamen invUoed, welken de Klatholie- ken kunnen en mpeten oefendn ta(pl Ha,te van Nederland. Zeer b'ijztonder in dezen bewogen tiijjd Viordfert 'het landsbelang, een ztoo krachtig mogiedijk steunen v,an het Zware werk dér Riegeering. Die steun miag in Nederland nimmnler b'est,a,an in qen géÏÏjjk'geséhiakelcl m'cdejuidhen. Hïj mbet ztijjn opbouwend en stuwend medewerken. Diaaroml stelt do piart'ij'ledding, in volledige overeeustetol- ming met de fractie in de Tweede Kamfer der Staten-Generaal, thans voorop! een aantal maatregelen, 'die aan het progrom'- 1933 «oncrete uitvoering geven. Voor do vbrwezlenlijlking 'd|aiarVan Vraagt 'zlijj da leiding der Riegeering ,en de mteldcfwieffking van bet Parlem'ent. Eien economisch beleid, mét name een handielspoTdtiek, welke mlet bet oog op, den l'indbbuw, die ^nijverheid .en den handel ook in de tegenwoordige omstandigheden de volkswelvaart zoovéél mogelijk ver zekert, zoowel dloor het binnenliandsch verbruik steeds meer in te stellen op dé eigen productie, .als door het toepassen v,an wederkeerigheid bij de regeling del' internationale haadefevechoudibgem. Wérk- behoud en werkverruiming hehoon'en in élk opzicht voorop, te st,a;an, wn!dk|t' de volkskracht affile,en fclan worden gered doen' werk, vooral voor de jeugd. Daagt»,a strekkende mjaatregelen mogen nielt wor den uitgesteld noch. vertraagd totdat in feite een sluitende bégrooting is ver kregen. Eén mia.atsehappélïjk'e opbouw, die naar de wïjlZs inzichten, iontVo;Uwd in de ency cliek „Qu,aidragesimo Anno", de huidige individualistische wanorde b'eëindigt en een' orde in het leven roept, wefké; voor goed den klassenstrijd terzlij|de stelt, den o|vle,rbél|asten Staat verlicht -en den be- rolepisstianden hun plaats geeft in ©en cor- pBr,a,ti,eve maatschappij. Steun aan den middenstand in zïjin moei lijken strijd, om in de vergroeide maat schappelijke verhoudingen eigen plaats en ta,ak te behouden, medie door het .treffen van voorzieningen tegen ontoelaatbare praclijken en van maatregelen tot ver lichting van lasten. Handhaving van het gezag, da,t m'et be leidvolle kracht elk optreden in woord en daad onderdrukt Zoo dit een aanran ding beteekent va» onZe grondwebtelijikja inste,llingen, in het bij;z|onder voor de posi tie v.an ons nationale Koningschap'. Beveiliging v,a» de OhristeTijke grond slagen van ons vb!|k!slév)en, dotor een '£1.30111- tige gezinspolitiek, weïlae tot uitingbé- lioort te komen in Helatsting- en schadi geffidregölingen, welke rekeininlg houdcfii met de gezinsgrootte; in een verbod van den arbleid v!an 'gebu.wde vrouwen uiet-koistwinst,ersin de normen voor steun aan de door werkloosheid getrof fenen. Daarnaast worde de krachtigste bestrij ding ter hand genomen van de opienbiape zedenverwildering en van alles wat deze in de hand werkt. t Aanvullen 'dér regeling inzake het éu- muleeren van inkdm'sten uit oplenb'are lambtien, imlet name in dier voege, dat aan sluiting wordt Verkregen tusschen de re geling in het Rijk), da gebiedsdeélqn Over- Zee, en Provinciën en Gemeenten, cju dat voor 'dié pensioenen, welke in feite het kiarakter van wachtgeld dra,gen, ook een daarmede overeenk'amlandk/ rt e,n het scheelde niet veel of hij was- ovetr kop in een sloot terecht g Maar bij had zich Zelf' terstond weer in bedwiang en glreiepi me,t zijn st'erke handen het atnurrad Stevig vaisfc; d« wagen bleqf veilig, qp den weg. Hij stolpte «n öprong eruit en holde terug maar de bbdhl., waar de- bochel opeens verdwenen Jwias. Maar ier was geen spoor meier van hem té) ontdekken: het leek wel lajlslof die aarde zich had gepptemd en hem, als, Kor,ach en z'ijnia unhang, verslonden had! Roh ging iO|p den berm qtaian en tuurde ovea: do wazige velden, miaar nergens waa de misvormde figuur met zijn vlammende bos mode rozen m-ecT te bespeuren. Krat scheen bijna of de gelheele :ontinioeiting„ tot gevaar van de aanrijding, een visioeln geweest Was, dacht de jonge, llaftings, toen hij weer na,ar den wdgen teruglieip, /en de, terugreis aanvaardde. Den volgenden morgen reed' hij weer donzelfden weg; scherp uitkijkend naar alle kanten, maar van Bunch geen spoor. .Wel ontmoette hij Brendia, Myers- weer bijna, op dezelfde 'plaats allisi gtistenem en hij vroeg zi-cli een oogeoikïik af waar dia toch Steeds heiemgiug. Maar erg inte resseeren deed bet hem niet en e.-n pogén- llik later was hij de onitmoeiting, met haar weier heelejmiaiaL vergeten. wordt getroffen. I 1 Tegehgiaan van elke niet, beslist nood< sjaké'lïjto gellijjktajdige vervulling van amb- ben. Nadat die taak voor den eerstkkfflaénden tijd aldus is iafgejblakend, k)an do partïjjjei- ding in eigen gelederen gean vfjjrzwato king of halfslachtigheid dulden. Zïj mjoet eischen: sterke qaneenslui,:"1g- Djaaruit volgt, dat Zich biuitien het werk dér paptij stellen: le. Zij, die pp eenigérlei wlijze zij het lormeel binnen het partijverband pétie. voeren in en door middel Van andere organen dan die, welhe het part'ij!regLem|ent kent of' het Rarijijhéstuiur aa»wdjfs|t; 2e. Zij!, die oplen!lij(k' doen böijikfen, d|at zïj hun staat-kfandigstreven gronden op le'enigé andere beweging al dan niet in den vorm' aener pa.rtïjj-oa"ganisatie. Natuurlijk beteekent dit niet doodenda igelïjksc'hakeling of het onderdrukken van ojpbbiuwende gedachtenwisseling. Sterka aianeensluiting is onaf'wïjfeblare eisfeih, voor idloelbéwust werk, in een Zwlaren tïjö tn'et 'groote verantwoordelijkheid. Zoo meent de partijleiding 'haar stand- pUnl tegenover vriend' en SuitenstjaJander 'diuideHjk te hebben beppajlid. .Overtuigd, IdiaA Zij ,groots!clh werk te ÖJoan heeft, Wiaar- blijl op dit keerp|u»t in Iden tiijjd Ide hul'p vain velen noodig is- miaar niet minder hun inzicht, d,af niet sleohts' voor het heden, miaar pok' voor de toekloimlst mibtet gearbeid wprden, doet Zij een beroép op lalde Katholieke Nedferlonders, op! man nen en vrouwen va» allien stand «n rang, pp oud, miaar vooral ook ppi joing omi op 'den grondslflig van bovengenoeiniclle be ginselen -miaar ook olHééh olpl Idietn gro'nd- slnai grondsitag -en mlet verwijzing naar Raar op den voorgrond geschoven piro- grampluntén zich aaneen te sluiten ter verdediging en ter handbaiving van do gnoote beginselen, wetké kunnen warde» satoéngevat in de woorden GOD - GEZAG - VRIJHEID. GODj, Dien w!ij' als* Katholieken wen schén te dienen; l GEiZAG, d|at wiij gehandhaafd willen Zi-e-n hoog bhven de 'piartijbn en vérpier- aoonlïjik't in onZa Vorstin; VRIJ HEID, welke wij' tot uitdrukking willen zien gebracht in een gezonden volksinvloed, die hetgeZa;g schraagt en heel de volksgemeenschap, ten goedé! kloint. Zóó alleen wordt gevoerd een waarachtige vaderlandschc politiek en kan Nederland zichzelf blijven Dé Voorzitter van den Partiij)i'a;a,d AA'LBiERjStE!- I 1 Hef Bestuur der Ri.-K|. Stajafeparltiiji: C. GOSELING, Voorzitter-. ERlANS, TKUidNGS, Secnetaris. VOLKENBOND Henderson's rnlwoord aan vou Neirath. Henderson heeft als voorzitter van de -ontwapeningsconferentie aan von Neurath het volgende telegram gericht: Ik héb de Centrale Commissie het telie.- HOOFDSTUK XVIH. Dien a.vond sloeg lief weer plqteelingj om; er stia,k e,e,n felle Oiositienwind op, Ver- geizeld van ontzelttende, regenbluieinhet werd echt koud ie» gu|ur herfis|t|wter. Rwb huiverde, terwijl bijl zijin eenzaam middag maal gebruikte. Blunt, de trouw htotler, di© besit mierkte dat zijn jonge meester zich duchtig vea-- ve-elde. merkte hbsohoidan op, dait hief nu de goede tijd voior de konijnenjiaioht wa,s en dat dei meeisfe heeren uit Londen Hol .Wa ren op deze s|p!ort. Roh nam! den wenk dankbaar aain. Hij inviteerde dien zélfden ia,vond n|og een stuk of waf clubvrienden. Drie natnem de mdit- iKj.ocii.ging aan en hoewel het wleérmlotgni-et bij tonder oipklaiarde, steeg Rob's, stemming 'tij' de minmuit. Da drie vrienden kwamen 's .Woms- dags meit -elkaar aan. Er was jnjis|t een hevige. Hui gevallen, waardoor die wiegen vol mbdder en glibberig waren, toen Rob nun melft zijn uulto-tje van bleffi s.tatd|o!n haalde.. Met een bfeeflje goeden wil kunmetn jelui era Re, drie. wel in, zei hij opge wekt. Het is bbvendien miaar «len klein eindje. Toen ze opFour Winds- oankWamieln, waren ze uilgielaten als schooljongens', die mei; vacantie thuiskwamjen. Blunt Wais in gram van Uwe Excellentie van 14 Octo ber meegedeeld dat het besluit dier Dluit- sche regeering bevlat om' iedepet vei'delre verdere deelneming aan Rit werk' dea- chn- fenentie tot vermindering, van bewapening te verbreken en dat de reldenen vioor' dat besluit .ontvouwt. Dia Duitsc'he regeering ii&eiffc dezen mlaatregel juist op het oog-enblik' genom'én waarop het bureau bestoten had een nauw begrensd progriam' a,an de Centrale céim- missie voor te leggen. Dit program' dht binnen een Ibepaaïde periodé. zfou uitge voerd worden waarbbrgde om de door- do -donferentie genomen bleisluiteiu tot! ont wapening, etappe-guwïjlz/e in te voeten. Djt progijam' b'evatie. o,ok' veiligheid's- mia-alre-gelen -en dé rechtsgleii'ijkheidsformlule 'dié de D|uitsahe regleering eteptds a,an de spits van haar eiséhen gesteld heeft. Onder dezie omstandigheden betrdiir ik' dat uwe regeering dit gewiebtigl besluit igenooneu heeft op gtanden die ik niét als steekhoudend kan erkennen. Du conferentie is tot 26 Oct. Ver-i cllaagd. Italië onderhandelt met Diuitsch- lianH. DUITSCH LAN D DPITSCHLAND DIT DEN VOLKENBOND, GETREDEN. Zaterdagmiddag werd het sensaiioneele nieuws bekémd daifc Duitsehland plotseling uit den Volkenbond w.a® getredenep de Ontiwaipeningéoonferrantie had verlaten om dat de grooite mogendheden, inzakei bfe- w.apöning a.an Duitsiohland gieein gelijke rechten wilden toekennlein. Kloven, ontvellingen, schrammen én andere huidverwondingen ver- Zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. Niemand, ook niet te Geneve, had' deze bruuske, en onverantwoordelijke daad ver wacht, die er dan ook meer cpl gericht lijkt om den aanhang Her Nazi's, in eigen land te vergroofen dan er Duitechland'W plreis- tiga n-a.ar buiten door te1 versterken. Tegelijk mét dit b'esluif werd bekend geima.akt dat de Rijksdag ontbonden wordt -en de niéuwe verkiezing op 12 November zal gehouden word'en. Deze verkiezing heeft .niet veel t|e bette kenen omdat ei' alleen op nat.sou. gestemd ma;g worden. Wel zal de kiezer tegelijk mogen Verklaren of hij ,t met de gevoerde politiek eens is. Hoewel de geheele Wereld de ho.uding van Duitsehland zal betreuren, omdat het tlmns vrij'willig den 'wieg heeft afgesneden- tpt een nader overleg het is ze,er merk waardig. dait <R Volkenbond thaus: alleen omvat de- neutralen eu de vroegere tiegem- stande-rs van Duitschland zijn er toch nog voldoende formeels .waarborgen aan wezig. jlat Duits'chlan-d' niet, den weg zal gaan tot eenzijdige bewaptening. In de eerste plaats he-eft Duitschland® uittreden pa® definitief' effect) ov-er twee jaar, en in dien tijd kan er nog heel wat veranderen. Maar vervolgens blijft Duitsehland gebon den aan de Locarno-verdragen. Dok blijft hét nog gebonden d'oio-r het Kjellogiplaictj. waarbij heit uitdrukkelijk he-eft verklaard den oorlog niet te, willen miaken tot eeln instrument van nationale politiek, en dat ge>schillen met vreiemde mogendheden Zul len worden -onderwérpen aam een vreedza me berechting. Bovendien is tot nog .ge bonden door het Vier-Magendhiedeini-ver- dra.g, het. afgelo-open voorjaar gesloten, waarbij het opni-eulw-troiulw- heeft verklaard. ,a.an de Looarno-verdragen -en aain het Kelfag-paiofj. zijn schik ;liij -hield van vroolïjk gezejl- schap, en sindls d-en dood v.an die, jiomiga me- vrouw iwiaren gaisiten en vooral vkioio* lijke -een zeid'ziaaimhiead geweesltl. H-alsham was een van de, drie 'gasten. Ondanks zijn eiigeoaardigte opv,aititiin|g yam geldzaken was hij wei een aardige ItereJ, die met lallerlei gr.aplpcn en rake oplmer- lunge nde vro-olijkheid in «en gezels'dhia.p kon ig!a,ar.de houden. Hij w,as| nopiti tievoreiD op het landgoed- geweest en hef overtrof zijn -stoutisltei verwiaohtingen. Verduiveld1, Haftin,g®, dat iia nielt mis I Geien wonder dlat alle mio.ederq mei doch ters je nolo,open. De- onschuldige -opmerking fgof RoW on aangenaam. Ploteeling moest' hij w-eier aan Lilian denken. Hij was eigenlijk1 v-erbiaasid, daf hij zich sinito zijn .aankomst opl helt buiten in zijn gedachte» zbo weinig tn-at haar 'h(ad be'ziiggelioudien. Miaar zij behoor de voor hein ftof hielt begrijp „Londen" eu da voorstelling van haar parsépm, vierbond' zich voor hem m-ef dure, Westend-wink'ehi en mondaine restaurants. Iax heit had-ei- van bet leven op zijn landgoed plaetie zij niet. Eien van -de anderen méingde zi-ch in tot gesprek: Zeg, Rob-, dat is nok' wat, wiat ik giateren op Re club over je hoorde be weren iemand bekvte.erdle .nafaibene- dat je getrouwd bént! De verteller lieiunde ach- Hifler spreekt weer. Zaferdaigavond! heeft Hitier vlooi de radio weer 'n groote rede gehouden om zijn roek-eloioizen stap gééd te, pi-aten ie,n te verheerlij-kien- ials 'n piraOhtóg profest tegen da vernederingen welke- mjeinj Duitsph- land te Geneve zou hebben aangedaan. De Lei'de-r deed -erg onvriendelijk tegen Engeland, dat zich ook tegen -onmiddellijke herbewapening, va» Duitsiahland heeft ver zet;. Over Frankrijk' liet Hitier zich Iheiei waf hoffelijker uit jen zei ('t (w-as tevens 't lélangrij'kista -de-el van zijin rede): „Ik apireieik' namens het gainsöhie ÓuitBclie volk, wanneer ik) verzeker, dat *wij aHen door den oprechten wenstóh beiziield zijn, een vij"-ands|cJiap »R fta-'del'geln, die door haar offers' in gae® verhouding stgat ,tot een mogelijk gewin. Het Duitaohe volk is ervan nviertufligd. daf zijn wapen eer in dluteénd veldslagen zuiver en amefteloosi gelbWen 'is, ojvSem- als wij ook .in de Fral^st'lta 'soldi#» sléichte .onzo oude maar rpefmrijkie fegen- sffiiandéirs zién. Als niationaaljsé«niaiist wij-s ik hef, met al mij-n a,auha»ersg af, overeenktemsltjg onze, nationale beginselen, m«niach,em van een vreemd volk, die ons toch niet Zullen Iiéfhebbe», m-ef tot bioe-d «n het leven van diegen-en te wintm?», die ons lief en dierbaar zijn. He't, zou -e-en. geweldï|g,.e gebeurtenis zijn, wiann-eer del béide volken voor aRjjd het géiweld uilf hun geméiensichiapiptehjk -leven zouden kunnen verbannen. Hef Dujfeobe volk is daartoe, bereid. Terwijl ik vrijmoedig dei rechten la,af géiden -die wij knaichtens d'e verdragen zelf -bieizait|t,e», wil ik' eiohtér even vrij moedig verklaren, -daf daarboven uit geen territoriale -Conflicten voior Duitsfehlandd meer béefaian. N,a, den terugkeer van het Saargebied bij bet Rijk zou uog sleohtB een wjaaaizin;- nige -a-an de mogelijkheid' van een oioadqg tusschen beidei ^stoten kunne»- èenkén. Wanneer de Fransicha imiuaislter-piraaideinili ons vr-aagit, waarom de, Duitödhe j-eiugd' iu rij -en ge-lid marcheert, dan zég ik, dait het niet is om tieg-en Frankrijk1 te demondtraa- rem, maar om die politieke wilsvorming te ontwikkelen, diei ter nieerwéxpling va» het eommunismei noiodig was -en tot het heér- iiouden v.an het oo-mlmunisme- noodzakelijk zal zijn. Er is, in Duitschland pteChtis één géwaplende, macht en dat is tot leger, Wanneer échter die Fr-ansfeih© minister president Dala-dier de vraag st-elt, waarom Duiteehl-and wapiens eisdhit, die- toch na derhand weer vernietigd -moeten wérden, dan i® hier een vergissing in het spel Het Duitséhe volk en de Duiteahe re- geiering hebben in het geheel geien wa pens, maar slechte gelijhbéreokto'ginjg ge- ëischt. Wanneier de wereld1 besluit, dat all-q wa.j-e-ns tot het laatste ma-ohiinegelwéer toa vernietigd worden, dan zij-n wijl bér-eid, onmiddellijk to ft zulk e-en conventie toe -te treden. Wanne-er de wereld besluit bepaalde wia- pens te vernietigen, zij-n wij- bij voorbaat bereid ze te vernietigen. W-anne-er da wereld echter bepaalde Wia- pens -aan -elk volk' toekent, dan zij» wij niat bereid ons plrincaipfoe-l alsl minldlea-lba- reichtigd volk ,ons daarvan ta laten uit sluiten". Men ziet' daft difc nogal getrusftbftêll-end klinkt, '-t Jammerlijke is, dat helt buiten land aldoor ve-rontru-st biijft over de op rechtheid van dit, alles. Kon Hitier ei m-aar toe- bé-sluiten ,om oio-k den Duitisohen hiurger vrijh-ei/d tei geven vloor heit maken van vredesproipjaglandla, dan zou het ver trouwen teruigkééren. T-ot op dén dag van vandaag yrordit echter hela,as- ieder Duit- scher, die dit waagt in hechtenis genomen-. Men is natuurlijk .uilberst nieiuwisgierig of Duitschland zich n-u- herbewiaipeinen gaat en hoe de mogendheden daar-otpi zulle» reia-geexen. te-rover in zijn stoel en schudde van het lachen. Maar Rob lachte' ni-e-t mieie. Hij hield zich oviexigen-S go-ed en vroeg k-alm: .Wie w-as die -gek -die dait: vertelde.? Maar Banshell liet zich uie-t vangen- Ik heb plechtig betoiofd zijn na,am niet te noemen. Rob- dronk zijn glas wijn 1-eeg en Hals- ham, die- naasit; hein zat, z-ag dat zijn hand beefde-. Hij sjplnong -opeens iop- en hief' zijn glas omhoiog ui '-ft roodie .eohemerliicht. Op die gezon-dh-eiid va» de toekom" stegé mns. Hiafttoigs-, wie h-et dok zijn mag, zei hij vroolijk. Daft, ae -gelukkig mag worden ,hé Rob? Ma-ar -da- jonge HjafteDig® laai-twfoordde niat. Hij daieh-t opeens wieier -aan Hbisjalie, zboals zw hem vol itaaderhead had 'aange- k-eken, dien achtend na hu» trou-w-en. Den volgenden mjorgen regetode heft mie-t du gew-eren wérden voor den dag gehaald en 's mid-dags, was er een groote slachting -aia-ngericht o-n-der dei.kiojnijhonbevolking van de, streek' i Maar -de ,echfp afleiding schonik dejiapht heto. toch niat. Da geheurtienisisen van de laiaftstie waken bleven voortdurend' in droe vige processie do-or zijn hoofd sjpp-ken.' Heft leek w-eil een staeds-doordraaiendef fijlm, die hij ni-eft btj- miaichfte was etpp fe ze-tlten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1