De roman van MANIÉ ZATERDAG 14 OCTOBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT r IN HET KRAAIENNEST KERKELIJK LEVEN IF DAVERENDE DINGEN 1 BOEK EN BLAD nil ALLERLEI j I GEKKE GESPREKKEN j groote waarde van publiciteit FEUIL O iider wij stoe z u iai ging. In menig Wad leest men tegenwoordig dei noodkreten van heit onderwijzend plerso- neiel. da,t. "binnenkort opnieuw, 'wat zijn salaris betreft, ee»n veer moet laten. En wanneer men dan de vergelijkende .staatjes zielti over des laatste tien of twaalf' jaar, dan moeit men volmondig .erkenpe®, da,t de teleurstelling heel goed tie begrijpen is. .We1 weiten 'wel dait 's land's financiën mo menteel in nood verkeere® .en dat menig harde miaaitregel geitrofiien meet worden, maar wij kunnen het idee niet van ons af zetten, dat de leerkrachten wat al'te veiel geplukhaard worden. Bezuiniging ,oipi On- derwijis ie natuurlijk even hard geboden als op andere dingen. Met erg' veel reden kan eichter de vraag gesteld! worden af men hij de versobering nie,t meer had moeiten lette® opi andere cfbljeiciten dan de salarissen. Wanneer we. om ons heen zien zullen wij tallen opmerken, dat. er hij! 'da scholen bouw geen zuinigheid betracht [wordt. Diait is behalve in de algemeene zheik'elijkle> zucht naar luxe, ook 'te zoeken in de- belachelijk overdreven cischen, die in giezondheidlsi- sichoomheidsi- en bouwverordening gesteld wordein. Bij het openhaar ztooW'el als heit bijzonder onderwijs zijn zoo, vooral in de grootere plaalts'en, paleizen verrezien, wel ke enorme sommen aa.n rente-last en on derhond verslinden. Verkwisting in heit aanschaffen van leermiddelen is al eve® vaak' te consitateeren. Dan beeft mlem da school nog bievolkt met allerlei beambten, „pielenzusters"osicho:olartisen, enz. enlz1. On getwijfeld zijn het allemaal brave en nnt- tigei menschen, doch het Onderwijs ma ken ze peperduur. In Amsterdam bijv. heeft men,b ©halve een x-ïst andere: geimie(xn;- tielijke inspieicitenrsi, ook nog (n spBcialen inspecteur voor dei lichamelijke iqp|v,oie- ding. Salaris f7000. Dia mijnheer heeft weer 'n hoofdklerk a 1' 3000. .De hoofd klerk wislt zich een typiste te verschaften met. 2340 salaris', die opi.haar beiurt weer een tijdelijk schrijfster a f1490 li.iinexeiei'- de„ Itex-wijl er ter compiteteering! j.o|g 'a tijdelijk schrijver ook is. 'n Trapiahlon- nement kost f' 135 per jia,ar. Die genxeenfe in ha,ar royaliteit, presenteert den inspec teur I 500 voor het gebruik va® een a®tta! Dei gemeente ia niettemin ergi secuur ein zeker om1 ;te oomtnoleeiien hoei 't pact het karakter der dienstreizen staat, .is ar nog weer 'n opizieh+er, die. .als vergoeding yoor ixc-t gebruik van een motorfiets i'550 per jaar toucheert. Vvannaar aan deize en duizend andere mistoestanden een eind werd gemaakt, kooi er best zooveel uitgewonnen Wiordieax, dat men va-n de salarissen iniet zpo'n groot piereentage behoefde af tg nijpen, ÜITKEJiK. Zooveel v,an iziij.n. assen hield, moet hiij geantwoord 'hebben: „Ik houd niet van dat jagen en jach ten. Die os schjjïxt voor miijj'een syimjlooiol van behaaglijkheid en gemoedelijkheid. II,ij is 'buitengewoon istei'k en .taoh loopt hij niet met zijn krachten te koop, 'nxkar gaajt rustig en bedachtzaam zijn gang. Hiijl is pok niet trpitsch, werpt niet deu kopi in de hoogte afs een overmoedig piaa.rd, miaar doet eenvoudig zijln plicht. Diuaram hoaid ik van lassenA Hij! had gaarne dat de menschen met hem lachten en hem voor een 'gek hieldp®, „Want degenen" .z®o zeide hij', „die de menschen vioor dwazen houden (zuj® lang niet de donasten en aLechtsiten.'1'' .Versehillendei keeren moet hij', als er menschen voorbij kwapmu Va® w^e biij wist dia.t zie met hem' sploitjten, tot de ossen gejSegid hebben „Gaat toch .alsjeblieft naar rechts hee- r.e'n ossen!" Of: „Blijft u toch alsjeblieft in het midden van den weg, mij® betsite hoorndie ren!'" Die heele omtrek lachte natuurlijk over Zulke gezegden. Men tikte met den vin ger tegen het voorhoofd en maiakte een veelzeggend gebaar. Wie had dit. ten slotte niet gedaan? Tiet zijn knecht z'eide hiij| dan 's avonds echter: „Peter, ik heb' weer een -'goed wMs Verrldht tfs „Zoo, wien hebt gij! dan iets gegetveu tm'ij'n|h)eier ?.i' „Ik' heb de mens'chen laten lachen. Dla,t is toöh oiok wa.t waard, zou ik' meenen." Maar George Neist kon ook' heel ernstig worden. Die vrouw v.an den knec'ht had een gesprek' met een van zijn voornamo bloiadvei'Wianten beluisterd. D|a familieleden, allen rijkelui, schaam den zich n.l. over dozen gekken Vrijgezel. Vooral een zwager van ,hem die in de1- aelfde plaats als hij woonde en .eigenaar van een leerfabriek *vas, nam veell aafii- istoiot pian heit boerenleven da,t Ge,oi-g|ei leidde. De fabriekseigenaar loei'dja n.l. op Zeer gnooten voet. Hij' gaf groots fees tien, had twee auto's, rijpaarden, mlaakt's diuta reizen naar badplaatsen kortom h'ij! lleefde boven zlijn stand. Op zekeren dag .geraakte hij' in financieel© möeillij|k'- heden en bleef hem nie(hs andera ovfer dan d© hulp van den verachten zwager in te roepen. „Hoeveel wilt gij! hebben, besta zwoe ger?" vroee»' George Neist, nadat da heer fabrikant, hem Zijii toestand' duide lijk gemaakt had. Dp fabrikant was verrast, want hij' had hieel wat bezjjva.ren van den. gierigen 'Zwager verwachtmaar hij' hoomlde al was hlet dan pok' wat aarzelend - (fe som'. Zonder een wimper te vertrekken iqpiende de vrijjgezlel een Inde van een oude. schrijftafel, nam er ©en chequebook uit on schreef' een cheque van helt ge naamde beding. „Hartelijk dank! Hartelijk dank,!" Georges Heist weerde af. „Ik hieibi u slechts dit ©en© te zeggen bieist© zWog.er. Gij' hebt izoo vaak" den spot miet mijn leven gedreven, giijf helbt u (altijd ov|er me geschaamd, maar ik bid iu voort,aan te bedenken, dot ik H misschien niet li.ad kunnen helpen afa ik opi denzielfden voiet geieejfd had als gij'--' Klort voior dien oorloig' stierf den üom'- jpptó-millionair. Niet veel menschen volgden z'ijn blaar, want hij was 'wiel e©n „origineel1 tyjplel' en een „uniclum1' 'zlooials innen diat zegt maar wegens zij® gierigheid was| hij niet hemind. Eerst jaren later begon men heel anders over hem te denken. Nai zijln dood wachtte® n.l. veel tarmen uit da omgeving opi de ondersteuning: die ïedei'o maand door pastoors van t,ali'ijk|e> paimi- dhiës verdeeld werd en raak'tei het Ihngl- Zamierhand bekend da.t de weldoener nie'- mand anders was geweest dan- de loim'- pien-milliomair. Elke maand had hij!" een uanzLenlijke soim aan zijju biechtvader ge geven ortt onder de .armen uit wijlden om'- tr.ek' .uit te deel en echtet' onder één voorwaarde: nooit den naam' van den weldoener 'bekend te makdn, anders zbu1- den de ax-men geen cent 'meer k'rijlgjen. Zijn testament was even vneemld) als bijl zelf'. Zijln knecht Peter erfde het huis, de.n akker, ''benevens: da ossieln. MeieiT dan honderd armen werden veu'lm'eld daialreln- boven nog versclhilUende hospitalen, scho len en kloosters. Ook 'de smid (die geregeld zijn ossen besloeg, -jw zeer tevreden, M,a.ar het testament bevatte aan het eliot nog.een c£ja|Uisule: Die legaten m'oichtein eleehts iuitb:eta,a2ld .worden, als de erf genamen ibeloioflden te ziwijgen. „iWnnt aan dank en aan de meening der menslclhcjn is luiij labisolunt niets gplegen het is vol doende' wapneer E|én weet, boa ik' Jeiefdo e.n w.a,t ik deed. En alleeai dezle| Eéne zhjt pver mij', den loimlpen-milliioinajr, zijln von nis vellen. Ik lipopi (fut Hij! mijt genadig tmiag zijn in het oordeel, want ik hebl ge tracht z'óó te leven, dat de ©en© ha.ndi niet wist, wat de andere deed.-fj" DE H. WIIFRIDUS. 12 0'Oitober. De H. Wilf'ridug, bisschop van 'York in Engeland, was een, der .eerste verkon digers van het H. Evangelie in ons land. Ofschoon van koninklij'kei 'bloede toemdle hij reeds in zijn pirilst© jeugd nieiginig' tot lief. kloosterleven. Hij begaf zich naar een eenzaam eiland aan de Sehotsohe kusten, om daar he,t geestelijke leven te beoiefonien. In dieni tijd waren er tuslscben Groöt- Britannië exi Iei'land hoogtoopeinde gteschil- len omtrent de viering v:an hot Paasth- feesit. Sommigen wilden heit vieren op den eersten Zondag na. de 21ate Maart, terwijl anderen het volgens de traditie wilden herdenken op den eersten Zondag na de nieuwe .maan der Depltte-eivelniilnig. Wdlfridus achitibei het- noodzakelijk dat nierin verandering: wend gebracht. Hier voor begaf hij zich naar Rome, en bestu deerde dajr de kerkelijke oeriejmöniëëinl, in bet bijzonder dei ber.ekeniing va,n het Paaschfë-est. Op» zijn lerugTeiiis van Korno ontving da II ei Lig e van den bisschop v.aiu I.yon de kruinschering ein .wei'd hij1 door deu bisBichopi van Winchester priester ge wijd. Zi_n zacht karakter "deed hem de genegenheid van koning Alfridus winnen, en deze wilde hem tot do bisisdhoplplslijki'a waardigheid verheffen, waartoa hij hem na,ar Frankrijk zond onx gewijld te den. In Engelamd zelf was hiervoor geen gelegenheid. Xortihumble'rkndBezat steohhtls één bissehopplelijke zetel, en da,ar er vo,or da wijding van een n.ieuwiein bispehopi dria anderen noocbig zijn, moest, de wijding in Frau'k'rijk plaats hebben. In den tijd da,t Wiillridus zich ta Piarijsi bevond, over leed de bisschop van York. Nadat, jWil- l'ridus de H. Bisschopiswijding had ontvan". gen, werd hij mieitj algemeienia stemmen tot bisschop: v.an York gekozen, ofschoon bjj sledhte' 30 j,aar oud was. He,t .diunrd© niet lang of' er ontstond twist tuis's'cbe® Wiliiidus en den koning van Northumb'er- liind, tengevolge waarvan Wilfridus v'an zijn zeitel werd: verdreven. Daar men in eigen land van geen recht wilde1 hooren. besloot de heilige na,ar Riomiu te vertreikkcn, om daar den Paus tever zoeken, om door dia macht, v.an zijn'gezlag, zijn herstelling opi den z<etel van ,Yoi-k ifet liewierken. Hij vertrok pier gchi|pi naar het vaste land, doch door ©en atlerke® Weatenwind wierd het siöhipt uit de koers gedreven, en werd hij met, zijn vaartuig cp de kusten van Friesland gewlotplan. Oiacliuon heit. zijn plan w.as om zoo istploio- dig nvjgelijk te Roniia te zijn, kan hij' to.ob <19 gelegenheid welke de Voorzieniglhleid hora bood, om o.ok hier hak geloof te ver- zomligem .en onze.voorouders te beikeiereim, nitii. ongebruikt laten. Gedurende aes maanden werkte hij hier mat dan gTootsten ijver aan de verkondiging vian hak gelopf. Z.i|u werk 'wiurd mat groof. sutcoocs be- kroand. Een gr-ooite meniigtë ontving uit zijn handen het II. Doopsel. Ongetwijfeld zon de 11. Wilfridus zich nog langer in Friesland hebben opgehouden, indien hef voer zijn eier niet, noiodziaikelijk geweest was, oox zich telgen de laster van zij® vijandin te vrijwaren. Hij' vertrok door Frankrijk naar Ramei. N.adak Wilfridus alias met dein H. Yader geregeld had, vertrok hij weer naar Engeland, maar vergat, och ter ons V aderla nd niat Door zijn verhalen over den treurige® toostand, waarin onze, vooroudere v-cinkaerden, wist liij dan gods dienst ij'ver van andere® gaand© ta maken, zoadat ?ij zich gingen toe leggen op de, pirediking :over het ware geloot .onder die Friezen. Wij- 'liablbe® aan Wilfridus d'ei overkomst, van den H. Willibrord maar ons land ta danken. Na nogmaals uit, zijn Bisdom verjaagd te zijn, doch door een kerkvergadering volkomen in zijn ©er hersteld, overleed de H. Wdlfri dus dan 12den Oiötob'er 709. Identiteit. De geschiedenis die wij hieronder ver halen, spieelde zich telgen 'heit «inde van den wereldoorlog iaf, tpen in gehaal R[us- land trapisgewijz'e een blavolkinglslstatisitiek aangelegd en bijgehoudén zio,u worden. Mie® vorderde daarmee slecht© zeer langzaam, want de grondlsjlage® Waiaroyer men da bleischikkin'g had, waren rijk aan leemten em o,ok anders'zina hoogsit geibreikkiig. Dien tengevolge duurde heit heel lang vlqor do stiatiS'tickambtenaren heit Oexxal-dorpje Da kar onder handen konden! neme®. Da hoofdoommisearis zag da lijisffin in en deed, naar aanleiding daarvan, a,a® hét. dorps hoofd de volglende; sahrifltelijlkc vaaiaj" rich ten: en verzoekt u hiermede dep© «om- missie omgaand mede te deelen, of' da in lijst B2 veirmeldei Xwnn P. Poplofï' en de in lijst B4 op|g|eniomen I. P. P|oplofï' iiden- ■tiiek' (dezelfde pjiersonen) zijn Heit dorplsh'opf'd laisi den dieinstlblriief' her haaldelijk en zorgvuldig jloor. Dam had nij vier piijplen rook'ens noodig ;om oiver da aangelegenheid na tp denike®, wiaama hij zich, meit 'n lioofd, zwaar van ziorgen, naar den politjedicinder bleigaf. Hij beval dazen zich zwaar lp wapenen en heim ttuaar dei hut van den dagloomer Iwan P. Pioppff t,el volgen. Iwan P. Popiofï' begon bij heit, ongielwiooia bezoekmaar meer noig bij helt. zien van de gewapende macht, te sidderen. „Rem je identiek of nieft schreeuwde meneer het dorpshoofd den argëloiozien man toe. Dia arm© stakker verklaarde vol angslt, maar beslist„Nee, waarachtig niet-, dat bien ik niiat! Waaropl maneer heit doajplshioofd, door zooveiel versltpikitheid vlerbittterd, den politjeidiender een wenk' gaf ein Iwlan P. Popofl', ondeir biewaiking, in hef, arrestan- tenhok liet werpien. ïoen begaven hoofd en dipmdar zioh naar I. P. Poplof, den schoienlaptper van hat dorpi, die al van het treurige Wadeaivaren va® zijn neef en naamgenoot, had gehoord. Hij gelooft zich van ©en gelijk' llqt te kun nen redden, als hij baij tegendeel v,a® Iwau's verklaring beweert,. Dus zegt hij bescheiden„Ja, genadige haar, ife moet het, bekennen ,tot mijn splijt ben ik iden tiek!" „In het hok met 'm", spil reeuw de- bet dorpshoofd, „wianfc zijn schuld is glashel der en onomistpioitelijk Wewez'en." Een p'ia.ar dagen later ontvangt dte sitatis- t|iek'-coimmiss:aris .een brief van bat dorps hoofd van Dakar. „Hooggeboren Heier Uwe g,ez'egieind© regielen bievinidlen zich in handen van uw door en doior pnwiaardi- gein dienaar. Overeenkomstig uw y.einisich heb ik mij tenslkond naar de woning van Iwan P. Poplof f' -en I. P. Pioppf! beige, ven en mij, voor de gloeide .orde, doior dien po- litieidiender Senge Gi-agioa-ieff' daarbeien doien vergezellen. Tlerwdjl de eier:S|tg|enoiamide bru taal looig, blakende de tweede alias zonder de. minste t erughouding. Ik liet bedde boos doeners in dei gevangenis opisluitjep. Ik waoht. thans uwe verdere Weivelen en geef u inmiddels de heilige, verzekiering, daifc ik van den hee'len ti-eurigen b!eias|t|en|bioiei niet heit, minste of geringste geweten aoidb ver nomen lieb: M„ ie ders chapls zorg. October-aflevering. Dr. O. Di-iessen vervolgt in zijn op stellen over Sociale Kindei'bygiëne VH z'ijn bespreking over bet baden van de zuigeling ,en béhandeit het nut van het baden en verschillende vormen van bad jes. Hij 'wlijlst er vooral op» dat een der voordeelen van het baden is dat .het kindje reeds vroeg zijp spieren leert (ge bruiken en dat men niet zonder dbkter'sl advies er toe moet overgaan om een kindl door koude baden te harden. Mr. L. He J], Smits behandelt in zij'n beschouwingen over het Neo-Malthusia nisme het verband tussehen godsdienst en kïndex-beperking en wijst er opi dat tet het geheele ciom'pfex der gegfevens duide lijk de remmende kracht van het katholi cisme naar varen treedt vergeleken m[et den veel igex'ingeren weerstand van bjet steeds meer verwlatergnd en naai' volsla gen ongeloof neigend protestantisme. Hij wij(st er tevens ook' opi dat het, ver- keierfd is de loogan te sluiten voor 'de, kwiaal der 'opBeltelijk'e geboortabeipBi'king, dia nok de goede: katholieke streken van jaar tot jaar cx-nstiger bedreigd en die ixx den 'laatste® tijd onder lxeit ,pxoml der sexu- eele onthouding ook' in onze geloofstrouwe gezinnen is binnen,geslop:em. Jlmana's zleigen iwiordt door .Dt. Bea-n. ZiUur© voortgezet wederom met tal van ethnologist:be gegevens. Maria toont in haar „Als het riet nog jong isV duidelijk aan dat de method© van straffen bij! jonge kindex-en, waarbij] het verstand nog niet werkt, geheel an- dex-s moet Zij'n dan bliji ouidera kinderen .en dat spieoiaal bijl deze er oip gelet taoet worden opi wclkle wij(zie zlij| reagee,ren op; da uiterlijke straf-handelingen. Speciaal vestigt ztij' de aandacht op: het slaan, wia|t ovifr het algemeen meor nadeieten dan v'ooiideelen heeft. Antoion C'oolexx schetst in „Sitijbtj©" boa de spr.aakonl'wikikeling vaxx z'ijU klleiu- ter tot allerlei komische scènes aanlei ding geeft. Onder de Boekbespreking va.lt. Vooral t'B nocm.en de uitvoex-ige bepordeieling tva® hot bloek van Fanixxa W. Halte „Die Vimxw in Sovjet-Rnsland'" door D|r. Lub- Ibieirs. Muzicih-aiwoidalu'ii. P a g a n i n i. Éénmaal in zijn leven heeft de. gierige Paganini gratis een con cert. gegeven en dan nog wel tegen wil en dank. Op» een reis door Engeland brak juist, voor een fraaie, villa een a,si vlan zijn rijtuig. De bewoner der villa,, een baronet, nam den kunstenaar met veel eerbetoon in zijn huis op, en wou do gelegenheid' aan grijpen, om met, den beroemden gast te pironhen tegenover zijn vrienden. Hij' gaf een groot diner, .waarbij toevallig ook een viool aanwezig Wias. Een bevallige jongedame gaf die den meester in de hand met zoo'n warmen blik, dat Paganini niet kon weigeren esn begon te spelen. Den volgenden morgen echter kwam da secretarial van den kunstenaar bij den baronet, dankte dien namens Paganini voor de genoten gastvrijheid .en reikte meteen een rekening voor vijftig guinjes ovex Voor het gegeven concert. De baro net betaalde Zwijgend. Kort daarna kwam Paganini's reiswa gen voor. Toen de piaarden aan wilden zetten, hielden twee pootige bedienden zie tegen. Paganini stak het hoofd uit het raampje en vroeg wat er was. Toen kreeg hij een rekening va.n den baroxxeif, voor logies en maaltijden, ten bedrage van vijftig .guinjes. Paganini haalde met een zuur gezicht zijn be'urs te voorschijn en betaalde de vijftig' .guinjes. Puccini. Een piepjonge componist kwam bij den uitgever Rieoordi te Milaan. „Hier is mijn nieuwste compositie, een lied. Ik hoopl, dat u 't uit wilt geven." Riceordi nam het manuscript, keek het, even door en gaf 't terug. „Spijt me wel," zei hij, „maar dat kan ik niet uitgeven." „Waarom dan niet?." stotterde het jong- m-enseh verlegen. „Hoor eens, vriend, dat lied zal geen een da,me willen zingen, want 't begint met, de woorden: Toen ik nog jongi W&s." Blozend nam de jonge componist, zijn manuscript weer aan en nam afscheid tpt later. Het was Puccini. Mozart reeds ten dooide opigeteekend, bijna, geheel uitgeput, werkte nog met vurxgen ijver aan zijn Requiem. „Je spianfc je veel te veel in" zei zijn vrouw bezorgd. Mozartj sohuddei het hoofd. „Ik doe 't toch zeker vo,or meizelf", z'ei hij zacht. D© thee. Het vaderland van de -theelpfant is. Chi na, of Ja.pian, misschien wel beide. Da thee is bij d© inboorlingen sindisi omhaugielxjik®' tijden in gebruik'. In China is een bepaal de streek, wa,ar die, plant getaald wordt en deze stx-eek' wordt door de OhinaaZen jreifc tiheeland genoeimd. In het blegin der 17© eeuw, toen de, Opist-Ind'iislolia Gonr- piagme lxaar handel over geheel hat, Ooisten vit'lireidde, werd de theaplant voor 'het eerst in Europa, ingevoerd. De Cioimipiagnie ging, teen o|ojk handel in 'tlióe drijve®. De theehandel niét China leverde echter nijeit genoeg winatien op en diaa-noui besloot men om o,ok opi Java theeplantages aam tie leg gen. Aanvankelijk mislukken deze proeven echter; ©ers't in 1826 werden ©enig© goicdia resultaten verkregen. De relgeieiring had uit China, en Japan theezade® laten koxneu m deze ,t© Buitenzorg geplant. De .planten ontwikkelden zioh goed', m,a,ar daar men niet wist, lxoe d'e, planten verzorgd! moes ten worden, k'wiam men niet veel vorder. Men zond t,oen©en ziaogeiuaomdem thee- proever naar China, die aldaar mét, le vensgevaar he|t kWeekan v'an de theeplaxit bestudeerde. Hij Slaagde erin zioh hét ge:- lii-i ux v.an de the:e-eul!t'ii|uir ieigan te maken en nam ©enige Chinee zen, die hiervan go,ed op da hoogte wiaren ,med;e naar Java. V,an diau tijd af worden er ook opi Java grooltq hoeveelheden 't|h©e glekwejékt-. Uit China werd de theieplant overgob'radlit naar Indië, Brazilië, hel, eiland Mauritfuis, Noord-Ame- rika en naar de hop,gei dial en van den Himalaya. Ons land was ©en diar eerste staten van Ejurolpa, wiaar dit Cliineeachig voior tbr,enigsel hef aerst© bakernd weird'. In 1660 wais da thae: in Engeland oiok reeds ,afge,mi®en bakicmd, zooal's blijkt uit ©en piarkiments-adtie' v.an 'dat jaar, waarbij een belasting van ongevieer nageinitig oent, werd geheven van elke ka® ffiiee .WeUse in die koffiehuizen werd Vëi-kioich|h|t. De thee kostte toentertijd in Engeland' dertig t'ot zes en dertig gulden per pond, ©n .©etn geschenk van fcwieia plonid ie® dkie oms tbe;e aan den koning Werd als zeer kost baar beschouwd. Toon idle 'tihieie in Neder land. Engeland ein Frankrijk sfeledsl .meer gebruikt werd, wildle mien die theeplapt; ook' na,ar Enrcipla ken. Dit ging echter niat zoo, 11© Chineieaen, zagen dergelijlkle poigamiojen me|t, leede ooglen aan, want alsj die thaehbora in Eiuropa, geluklte, dia® Eu® handel natuurlijk ©en groot verlies iijidetn. Oiok was het zeer moieilij'k' om- op die lange aelsreis de planten levend te honden, daar zij groot© temperaltuurverwisisieilingien incieis- ten ondeagaa®. Tqein bet bfcelkl dat hlat on mogelijk w,a,s «en tjieielplant levend lOVer t,e brengen, probeerde men heit. ine|t jde zaden, uoch o,o.k dleize ppginigein misfuiklten. Twin tig' jiaar lagg bléproefda Linné ©e® levende fheeplant in Europa, tiei 'krijgen; herlhhaald© malen lieit hij pflantiein ©n zaden uit China meebrengen, maar steeds ware® zij dood als z<j in Europa aankwam©®. Toen ver zocht hij prof. Gmelin, dait hiji hem door eten mosaovitischei karavaan th,aeiza,a,d z|on laten meielbkengan, -doclx dit werd door dó waakzaamheid van de Chineezlein verijdeld. Soms. als men er zich over verheugde ein delijk eens een levende fhqeïwisitér in Eu ropa. l;e bezitten, zag men, als de plant be gon te Moeien, dat men bedrogen was en dat het slechte e©n soort kamillen waren, welke men van de Ohine,ezten had ontvan gen. De Zweeds'eh© sch,e|ap|gkapit|ein Carl Gust® v EiCikberg bracht op verzoek ylan Linné theezaden mee, welke liij kort na zijn vertrek in ee,n pot meti aarde daad, zoo,dat. z'ij voor del aankomst te Gpitken- heig ontkiemden. Op 3 Oöteber 1554 kwam zoodoende hef eersite levend© tihlcie- p'lantje in den plantentuin van Upsjajla.. Toen h'eweerden de Framsoheiu, dat zij reeds vroeger dte ©erslje thclelplant. aan den koning hadden aangeboden. D©ze plant zou d'C.or ©en Fransehe geeisitelijfce. uit Chi na, zijn mcicigebraoht. Lmné wis(t eiern ge droogd blad van d,eizen heas|ter 'té verkrij gen. Hierdoor b'lei«k h'eit, dat dit, de echt© thee niet was en kwam aan die Zweden de eer toe va® da eerste bloeiende thgipiaixt in Europa te bezitten. Het oudste gteachrift in Europa, waarin over de the© wordt, ge- spirokem, is „Hiistorioa, Indica" hetwelk tei Leiden in 1583 versoheen. !J];i® Prins te Gient. A(an 'het feestmaal na de „plaehtigë oipjenb|are vergadering" der Koninklijk,© Vlaam'siche Academie te Gent, heblben ook da reisgenopten yan dr. P- .Cl Rontena a,ang|ezJeten, Frans Mijbssen en Ra® Prins '_(C. L. Sélhgw)- 1 Daatstgiénoéixide heeft daar 'bijl, wijlzle van heildronk bet volgende pittige ge legenheidsgedicht voorgedragen iVanwaar het gfijizle water Ibheekt (:n brandt tegen de duinen, vanwaar nu dia eerste nevel druilt door onze najaai'stuinen, koracn, verkonxinei'd en venkleuimd on ongetroost, w|ij! aj'men Vjan hoog 'benoorden den Moerdijk', om ons aan u t© waxlm'en. (Wjijl kwanucn naar dit ander land miet axniere, eigen Zed©, andere in Zijn verschijlning en in zlijb 'bijjzlonderheden, maar zoo de hemel, die van kiin tot kim damlpig zidh welfde, aldaai', alhier, ons eender bleef, Zoo Meief 'je taal thaolt'de. .Wlij' konten na,ar dit land .als naar oen .Vaderhuis, waarbinnen inien eens ons Dietsche dicht«rs©ha'ljl zlijn opgang Zag be|ginnen, waar onzje Nedei'landsche taal' de iSichoonheid leerde spélle®i naar 't land, dat mlijl, injeer dan wat ook, het land blijft van Geiztellei. .Vergunt mij', in txw midden voor teen ©ogenblik ,te teven miet w;at hlijl uit dij|n ovarvload ons allien heeft gegeven, •een ooigenblik tegast te zlijn binuen de stille hoven, waar Wij: veiblëef', 'de moeiten van 'zijb mioeilijpt lllot te boven. Z'ijn onbestreden grootheid k'mx mijn kx-anken lof ontberen, maar zonder u t.e ztegg;en, ka® ik na.ar mlij'n huis nipt keeren, lxoeaeer in onze jonkheid ons Zij'n praohtig .woord bezielde, wa,t ons Zijh (edele eenvoud was, hqeveel wlijl van hem1 hielden. En hoi© dat wonder Zich voltrok, blij' hèm als nooit te voren wiellic'ht, dat naar hiij! Zachter ztong, het verder viel te, hooren, ten dat, naai' hlij, zich toaer verstak' ie® uiting Zoaht bijl mond© van zijne afzonderlijke spTaak, te beter wlijl verstonden. ■Wij dlankien, dat Wijl pus Zijln hart, Zijn hiemtel open stekte, diat ons Zijln stem' verschenen is, tot vèr ovieT die Schelde, wlij' banken, dat we, in jerbied één, wat lilij' pns wilde ischenk'en, aan U, aan ons gezamentldjk, tezlamen hier gedenken. Wa,t 'n doit va,n 'n b'a.by is balt Hoe oud is ze,? Twee maande®. Zieker uw jongste, nietwiaari Wij zijn thuis m'eit z'n aichten ©n we hebben allemaal denzelfde® neus! Och kom, werkelijk.? Wij zijn thuis met, z'nt ienep, maar ied'er heeft den zijne. rt Verslaggever: „E® waarin Wesitiaat, in hoofdzaak, het, onderzoiekingswerk' van den professor.?" Huishoudster„Den halve® da,g zoefjjt hij naar zijn biril." Honderd gulden per maand wilt, ,ui mij als stenotypiste hij- de- oxifiwaipteninigiS' ■oonferentfi© betalen.? Da|t is; niet veal, meneer Nee, juffrouw, veel is' heit. niet, mo,ax u moeit) niet vergeiten, daf het e» leivens- positiel is! v „Ik weet eien gelegenheid vo;or jo, .om in een barbierszaak in te trouwlein! Ala je nn maiar vakman was...." „Dat hen ik! Ik scheer mieiZelf." Tante: „Daar hebl ik me wait aange haald, om mijn neefje, die, pp de drie jarige is, een vloo, yo,or zijn microscoop! te geven nu komt de heele H.B,.S. Wier om vlooien!" Hij„Als die film: je zoo oplwinbt, Clate, laten we dan maar liever wieg|ga,a®!" ZijMaar H;enri, wees nou geen eptel- bederver!" „Gisteren had ik 'n verschrikklejlijktt pieich. Bij vergislsing. ma,m ik «e® paikje z'eitlpvlok'ken in p|la,ats van havervlokken! en maakte daarvan havermout!" „En wait zied je man ervan.?" „Hij. was nielt meer tot Ttedaren te toen- gen hij schuimbekte, letiterlijlk1!" „Er staat hier in de, krant: De qpideinae- ming is niet, meer liquide. Woitribleiteei- keint dait.?" „Liquide is vloeibaar." „O, zoo, dus nui zititen die miemsichen; op een droogje!" i 1 Jantje is ©ie® wijsneus; hiji doielt zijln ouders de onimogleilij'kblte vragen. „Mammie1," vraagt hij: vi-iendiellijk, „wa|t hebben de, moitjten tech gegeten vóór Adam en Eva hleeren droegen.?" „Heiel veel vrouwelijke vtoiornapilen zijn va® mannelijke afgeleid," ziegfc de onder- wijz'eres, „bijvoorbeeld Rleiniera, van Red" nier, Josefinie va,n Josief', Ernie|S|tjn© van Ernesit. Wie kan mij" eien and'er voorbael'd noeimen „Barbara van Barbaar!" „Dia mop," zegt, juffronw Aurelia, zu;ur, „dia mop die u daarnet verteld hebif, is ministens tweiehonderdl jaar piud!" »- „Waf n lipl;ois|sja,al geheugen heblt ,u, juffrouw!" Bureaux van Redac' Telefoon Interlocaa Bijkantoor MIDDE I Bewust van haar tegenover God en wenscht d'e leiding partij een wooi'd te s| derlanders, in het bij tholieke Nederlanders, wiefe, hoe zij haai' pi steatkundig teven in welke beginselen zij •vasthouden. D|a Katholiek© Par| wat zijl tot dusverre man gewild heeft dat „Eien vfijte vereenij Nederlanders, die ,uit politieke persoonCljkhd Met hem erkent de dat die. IKatlxolieken maar ©ven diep' is zij waarschuwing, diat waakzaamheid een gd het krachtigst bestaa handhaafd. Djt bbstj handhaven, niet door tij te ziijtn, wal zij' n tot grondsfag tei hou program1, 'dat eigen eigen Meur toont, ein Wat dien jxrincipii dit program 'bbtreft Wéging'welke de Voor lons banictelen pp I en dopxraa® overtuigiij moet geve®, is het miet het oog op h©t dl©'Katholieke Partij' dia groote beginselen I oplenbaring over oorsj van het 'gezlag, piver van den Staat, z(ooal in d« enoyoliefcen der in „Imnxortalei Dei en in „Ubi lai^canio XI, en voor de,zten til der wat de taak' y trejkking tot die taiapt (geift, in de enojl Annlo..' D|a Katholieke P;| tla altijd door haa d|a,t diet wettige Oven klieed is en gehoorza eischen vpn allen, px| God! is. In dei lijn van eel kent de Katholieke 1 reine rechten vaxx 1: en de eigen taak v dat zij' beschouwt a aal© blezlit en welks zien 'geëerbiedigd, gewild en ook' m'ett Voor de Ratliolii reiniteit eichter geen seft, d|af de minist lijkheid een we&daa; die Igeen werktuig in is, miaar intiegendei gte weten. Omidiat, Zeker in Overheid niet behoo I vuldi zonder gezoixt dia Kptholieke Parti| vlej-! egenwoox'diging werking vpn O verlui miet wïjzle beperking goied geordende mie oj)ienb|are 'behandelin Jjuist oï® dieizla gre hun wezlenlïjke. bet zlulHén in prakiijk' gingen mloeten wore waarachtig volksbfeCl Eien x'egeeringsvoi' pjax-tenxentiaira zJedlf'Ps woixlt beschouwd, liieke Partij1, als vk| de gesehiedenis en c Zulk een regeerind voor gezlag en yiij I Hij1 reed weig me van ©en beigrafenis hij nielt het gewoel geweest, die hij in De wagen zou j<uia toen Rob uit alle schrik in zijn Sbeln Pas toch op, in Een nxian 'sjproxiid kant van den weg. a.an du kans om owe hert draaide zich c bij lamgzaaani vende: op. de lipipie®. M: lippen, want de ms reden had, had e« ma.ten, dik sbopipii kwiaa-daardigei o,og|e hangende wenkbraj dx© veel van grijp' Eij 'een hbs paiaöhil Rob herkende he was Bunch, dei boclx oogenblxa slingerde ilocr de schok 'en de ^ijn mfeest'einsahiaip o'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6