)VERS „DEHOOP Drukkerij N.Z.G. ONS OORDEN ope prijzen Tweede Blad Da roman van Robart Haftings Pe ilededoHcUche- Tandfu^ta NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT iCHE COURANT RECLAME SUCCES ELM MIKT, fiOES ontvangen ivste modellen J de grootste rijs het laagst. ÏAMES-PULLOVERS 99 GOES - Telef.459 verdienste. FEUILLETON ONTSPANNINGSLECTUUR (ITOordit vervolgd.) mmtÊÊÊM ischenl BelanghebbendP" Vrugt t en edwrtwrt cntt antoor te GOES,Tel. Int 207 -* Zakbnmbnsohbn dib db Katholieke be- volkina van het Noorden wensohen tb bereiken moften benig r.-k. dagblad voor de noord e- lijsb provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben vbrtbntib-tarievhn tb vra- j, Administratib, Groningen De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! VOGELZAAD, rvegelsalsinde vrije natuur per pakje 18 cent m.) per pakje 14 cent per pakje 32 cent per pakje 18 cent per pakje 20 cent [o. 18 ct., p. '/a Ko- 34 cent £o. 18 ct., p. '/a Ko- 34 eent per pakje 18 cent per pakje 25 cent per pakje 10 cent ivoedsel voor alle insecten- ijk Bijvoeder voor alle zaad- 36 ct. XZAAD per Kilo 10 cent per 2 Kilo 10 cent per '/2 Kilo 15 cent per '/a kil° 18 cent per '/a kil° 10 cent per 1 /2 fcilo 15 cent per '/2 kilo 8 cent per 2 kilo 8 cent per pak 15 cent per pak 50 cent M. VEENIS, GOES. fabriek. 25. or uitbreiding harer organisatie no£ ren aan te stellen- geschiktheid er goede kans is op vas ureau van dit Blad. Een blik op Duitschland. (Stat.) "Velen in Nederland zonden gaanne zien dait het in Duitschland 'wat Water ging. OpMoea van. Duitschland brengt vppr ouS' oioJé kleitere diagen. Duitschland is sinds 1914 nog niet tot ruiSit gekomen. Oorlog en biunieinlanidSch'Q beroeringen brengen epn land |g©e® vopr- deiel. Het iis nog niet aan het ©inde vaini den lijdensweg, die hete in 1914 is ppge- gaan. Die poHfiekie hinnenLandsehe strijd- höSft het land milliqenen. Hoeveel gelid' kloslt. bijv. de beweging v:an Hitler. Of Hitler Duitschland den goeden weg! .op voert;?, wij weten bat niet. Veel verbiafe- ring valt er niet waar ta nemen P® .mis- sscluen zijn er in onia land nog Kiopi heel veel niet die van Hitier redding vlea-wach- fan voer Duitschland. Hij zal rich otoik ■wel niet ontp|o|p|p!en als .een MuisHoliini1. Het Duitsiohe volk heeft in zijn verladen meer dan leenal moeiilijike jaren .doorwor steld. maar zujke slechte lijden ale die, waarin heit nu leeft, beeft that wel nooit meegemaakt. IV onneier het alleen moest öfcrijdetn vioor zijn volksbestaan, dan zou de opbloei van het land niet zon jUorilijik zijn als nu, maar geheel de wereld, ieder land, moet veohten voor zijn blastaan en itn1 zij® po» gingen daarin vraagt men .miiiat of dit .ge beurt ten koste van ©en ander, helpt man elkander niet, maar domineert uitsluitend de gedachte, „hoe red ik irrij zelf'.?"^ Dit, ondervindt Duitschland .ook, mis. setuen komt tij' het Duiibsldhb volk wel eens de ge da,ebt,e op dat mien hem nog liever zief ten ondergaan, dan ©en 'red dende band uit te stek'e®, of tenminlstie zijn goede gevoelens' fe toornen, t.e oordae- len naar het vroegere optrede® jegens ben van den Volkenbioad. Zoo werd pp lust van. den Volkenbond in Maart 1921 in Opper-Silazië ©en volks stemming .gehouden an .ofschoon 60 °/o der levolking niettegenstaande, demi Poolsiohen druk ettemide voor aanisluitóng bij Duitach- land verdoelde de volkenbond Oppler-Sik- zie, tusscben Duitschland ©n Polen en, bij dia verdeeling wierd de grens zooi gatjrok- ken dat heit; biest© gedeelte Polen werd •toegewezen, n.l. dait dteel Waarin 6/7 der kolenmijnen ein de helft; der zinkmijpe® ligaen. i Na den oorlog lag het. altijd in höt streven der regeering om' het volk' zoo veel mogelijk onafhank'elïjik' te maken van hef buitenland, vooral wat betref dia le vensmiddelen en de Duibsohe landbouw geiniet da.arom' in alles, ruim atrium van de ï-egee,ring. Op de ,earsjte plaats nam zij het werk der ontginning; ter hand: waarbij' tevens wierkloioz'en 'wierk kregen. In 1929 had mien 127000 hectaren ontgonnen. Door de krachtige pogingen der nagaenLog rijn er op die manier na, 1919 over die .750.000 heicitaren vooir dan landbloiuw klaar ge maakt. Ook van particuliere zijd© werden er ontginningen gedaan maar van veel omvang is dui nieit geweest. V,opr zulk werk is ©en maiss,a gold npodig, ma,a,r nog veel moeilijker dan in Nederland is er in Duitschland geld los te krijgen voor hypotheek op landerijen. Dei gezamenlijke som1 der hypotheken op gronden, bedraagt 57 o/o mindier dan voor den .oorlog. Da landbouw Iwtordt in Duitschland flink gesteund, «i als dia steun niet .voldoetndo is, dan sluit miem eenvoudig alle tWhejni- landsohe invoier af, l0f bepaalt, mien het kwantum, dat nog mag ingevoerd' Wlorden. Onze landbouw londervindf, Iwlat dat zag- glên wil. In 1931 bedroeg tengevolge dier-maatregelen onzen b|oiteruifvoier naair Duitechland 32985 tonne®. In de vooraf gaand© jaren wias heitj nog 41909 enl 47321 <tpnne® dusi een yermiinidering .van 37-»/oi - Daartegenover staait dat in 1930 Duitschland 1994 tonne® b|o|ter "invoerde en 4043 in 1931, dus zijn fcteriinvoer bij ons was sterk' gestegen. -- Men is t;ainelijk' goed op weg om er 4© voedselvoorziening onafhankelijk fe ma ken van het. buitenland. I® 1931 was van de 100 R.M. 'dia men moest beste den voor levenSomdferhoiud maar 10 R.M. besteed aan arfuikefen die -van hat bui tenland waren ingevoerd, dus zoo goed ala niats. want geheel onafhankelijk Isa® Ihet norit worden, daar bijvoorbeeld thee £m kolfiie altjjd mqetan worfen ingevoerd. In .1932 had dlel ,aarda|plpielo;0|gs|ti in Duitschland 45 millioein ton aard|aplpiels op- gebracht- dat rui m' 2 müMoien ton meer was als in 1931. Dia aardatplpei Wordt, er teigienwDjOrdig zoo veel geteeld, dat dien- 43 Mrs. Powlar ging op haar miedad&eling in. Is heitj. werkelijk wfeier bieiwloond.?, .Wat is het :al weer een tijd geladen dat de oude heer gestorven, isl Dat is anders nog maar pas drie weken geleden, anitjwdordde Bre.nda snib- big. Mia,ar ik' moeit toegeven, dat ik niet gedacht 'had dat Robert Haftings hier ooit zou komen wonen. Ze sloeg Roisali© aandachtig gade om to zien welke uitwerking haar Woorden op haar hadden, gelhad. Het m'eisj© lag met gesloten .oogleden, die donker .afsta ken tegen het bleeki© gezicht, maar als mrs. Myers ook' maar één schijn vaD emotie verwacht 'had, Kwam ze bedrogen uit. Ze probeerde een nieuwen aanval. Als je weer zoover bet,er bent, aal ik eens met je langis „Four Winds" rijden: nat is een prachtig t?ud buiten. Rlob'ert's vrouw zal daar wiel heiel gelukkig wlorden. Het bleek© meisjesgezicht bleef even on bewogen; maar mrs. Fowler vroeg geïnte resseerd: Zijn vronwf, Is hij, dan van ■-ïian te trouwenX Brenda. aarzelde. Ik geloof dat ex een tien gevolge de prij zen dabden en aojms zelf de bberen mqeite ondervonden' om za t,a kunnan vea'kooipen. Tarwe, rogge, h-a-ver ©n gerst was er in 1932 zoiOfV.epl uitgezaaid ials in 1913. Duitschland voorziet thans, in zijn - eigen vleiesciibelhoeftoEen pa,ar jaa,r galeden moest er u°iS Mokf 5 a, 6 1 °/o worden inge voerd. Kon men in de oorlogsjaren onmo- gelij'i' in de hotpte ,d'e vatkringetjiea op de soep zien, thans is die achterstand ya,n .dan oorlog zoo igoad als ingehaald. 1913 1932 Rundvee I8Y2 mill, st, 19.1 tnill. Varkens 2,2.5 22.8 Paarden 3.8, 3.4 Kirlflen, eenden etc. 71.9 93 Ben der geliefde oprechten van den Duitsoher is het varkensvleasCh, dait hij verre prefereert boven het' rundvteesch. Men heeft b'ere.ken:. dat 3/? van het vleesichgebruik in Duitechland bestaat [uit vark'ensv'leeisich. CMsehoon hielt vleeisdhgeblraik de laatste jiaren iets is Verminderd, en dit wiel in hoofdzaak zlal to wijten zijn ;a,an de ver mindering van zijn iinkomem, is het; toch nog altijd grootar dian vóór den oojrlóg. Per hoofd waft het vleeislch'gejbrnik1: in 1913 491/2 kg. „1928. 52 1931 bijna 51 Volgens -een oniderzoek, dat. de Regefe- ring heeft laten doen, zijn d'e pirijlzen der lev e nsmidd'&l en te hoog| in. verhouding miejt dei loonen. Om' hierin v.oor den werkman eeni.ge verbetering to brengen, wlerden op 8 December 1931 eenige noodverordleniinl. gein uitgevaardigd, waardoor men hoiopta d!e| uitgaven voor lav'en^onderhoiuid meer in verhouding to Brengen tot 'de inikomi- sten. Jammer genoeg, is het gevolg dier wetten niet zoo groot gelwleiest als wen- schelijk en noOidig was. Hoe gedraagt zich het eens zooi machtig en welvarend Duiltsche volk' in zijn ellein'da in de wereldcrisis. Eén der itreui-igei gevolgen van dep wereldstrijd is, dat 'in Duitschland .met zijn twee millioein dqoden, het aantal vrou wen dat. der mannen' zeer overtreft, wla.t heden tot, geivojg heeft dat 2. miillioen vronwen 'wleinig of gieen kans hejbibieini om een huwelijk' to sluiten. Diozie eii nog andere omstandigheden zijn oprzaak', dat in 1930 in Duitschland 40.000 huwelijken minder gesloten waren dian in 1929. In 1931 was het nóig slachter: toen iwias het na,ar schatting ministenjs 65000 minder dan in het jaar 1929. Wjamneier mien in) Duitscblainid over dep achteruitgang der gebbortens splreekit,, da,n wordt dit nooit ontkiemd; nraar dikwijls wordt dit dan besohouiwd als 'één der gevolgen van dia ellende, waarin Duitsch land zich blejvindt. Zeker ie die armoede a,an cüit niet vreemd, dlooh verwildering vjan ©n achteruitgang van godsddcnistz huwielijiksimonaial ziujlen tochi wiel' 't hiertoe geleid hebben. In 1923 bedroeg die bevolking van Duitschland binnen, zijn mieuiwe grenzen 61 mil'lioen zielen. Het. getal |g|eh|oprtlens bleddroeg daff jaar 1300.000, daf der sterfgevaBen 860.000, dus 'n overeohoti van 440.000. In 1931 telde de bevolking ya,n het Duiteeli© rijk 64,8 millioen zielen. Dat zelfde ja,ar waren er 730.000 dpnden ©n 1,03 millioen geboiOrtons, dus 'n over schot van 300.000. Vergelijkt men het overschot van 1923 en van 1931, dan ziet mem dat Duitsch land. ondanks helt feit dati liet 3 mill, zielen meer iheültj, het veel minder gebbior- i|ens heeft. Het 'gahbortecijfler gaat in Duitschland mielt eprongen achteruit; en al sfcaath ©t nog boven Frankrijk', hlet staat hierin toch' al adhiter bij veile lan den van Europa. Doordat er meier memscben gebionem wor den dan er Sterven, mnemlfc d« b|avolkiuig in 1931 nog met 300.000 zielen toe, maar wiat 'biateiekent dat in vergelijking miet vóóór den oorlog, in heb jia,ar 1913, toen het land eein vermeerdering had vap "833 duizend zielen. Daib de gebborbens angstwekkend ach- i)araiit-ga,an, blij'kt verder nog duidelijk .hieruit, dat ,in 1931 meer dan. 80.000 kinderen minder gébbran werden dan in het ja,ar 1930. Het ia toover nog niet gekomen, dat de geleerde de kreiet. la,at hoeren dat Duitschland zich zleif vermoordt, maar wel hebben de geleerden al berekend, dat, zoo men o;p dergelijke wijzta voortgaat, Duitsch land in 1950 zjjn grootste ;a»ntal inwoners zal tellen n.l. 67 imillioetn. Danl zioiu heit dam© in Londen is van wie hij heel veel hield, maar toen het eerst bleek' dat hij niets van zijn vader zou ervlem, liet zie hem schieten en verloofde zich meit ©en rijken Amerikaan. Maar die is eergisteren bij een auto-ongeluk' om bat leven geko men en ik durf' voorspellen, dat ze nu wel weer zal rrobaeren om Rciblert aan het lijntje te krijgen. Mr. Haftings zal zich toch niet ,op dia manier als kwajongen laten behande len. zei mrs. Fowler smalend, maar Brenda haalde de schouders pp. Mannen zijn zoo cnbierekenlbaar als er een vrouw in 't spel is, zei ze gewich tig. Ze stond ,op en knoopte haiar mantel dicht. Ze keeik naar Rosalie, maar ze moest tot de conclusie komen, da,t ook het laatste vliegertje niet was opgegaan. Heit leek wel alsof' ze in het geheel niet geluisterd had. Ha,ar oogen bleven luste loos staren naar de s|paarZam© gefe blade ren die nog .aan da hopman huiverden in den voohtigen herfstwind. Toen mrs. Myers zich tot haar richtte, Rek het wel alsof1 ze 'wlakker schrikte. Dr. Iddl'er komt Vrijdag bij je, weet ja dat al?, zei z'a op beschermenden toon. Ik hoop dat je begrijpt wat dat bateekent en da.t je h'eit waardeert dut je zoo'n schitterend© behandeling krijgt. Dat zou lang niet iedereen in jouw omsitaiSdighe- ieder j,aar verminderen en in bat jaar 2000 niet meer bedragen dan 47 millioein. In den oorlog offerde Duitechland voor het behoud en welzijn van het Vaderland 2 millioen leveins, mqge het thans! de toe komst laten leven. Dan zal het de crisis overleven en het zal met zijn jonge krach tige gezonde bevolking zijn plaatst kunnen innemen, die het had voor den oorlog. STEPH. LODIFlR'S,, O.Oist. Het wonderdadig getuigenis. N,a de- vele buitenlandsche pelgrims tochten, heeft thans de Fransoh nationale 'bedevaart nie,t alloen geljijk ielder jaar hare talrijke zieken np,ar de gpot vam Massabiëlla gevoerd, maar óp verzoek? van den beminden bisschop1 van het ge nade noord, ook diegenen, die blij vorige bezoeken wonderbaar genezen en „kat ge tuigenis van Lourdes'' zijn geworden. Steeds heeft het getuigenis der wonde ren een belangrjijke rol vervuld in 'de lange geschiedenis van 'het Christendom. Hebt u nooit een middeleeuwseh my- .steriespel gelezen, waarvan diei ïHeltetbin tot doel hadden, voor de oogen pinzier voorzlaten het verhoor, het ljijden gu dein igjijl imlijj zeiggen, doch niets d,an e«n legende, het feit ig anders..'. [Waarop ik' 11 antwoord: Lelgendeia, is het, want het Evangelie spreekt er niet vanhet Dijden (van Christus moet zijn looip hebben, oipdab de Verlossing van het m'enschdoml volt rokken worde. Toch is het nipt louter legende, dit •dramatisch gebeuren. Het voert ten too- necle »t wonderdadig getuigenis, waarop', gedcelt'ellijk althans, de prediking van het 'Christelijk geloof gegrondvest .s'4 Het zlij! zool Lazarus, de dochter van Jlaïrus, de jongeling van. Naïrol, Üa hBinden, de laminne, de, Zieken door JjeZus iganezjen, hebben niet getuigdi voor het 'gerechtshof van Pilatus, om' .de akn'auht te verkondi gen van Hem', die hun de gezondheid het leven zelfs had teruggeschonken..:. Maar zlij! staan vermeld in het Elvaai- ■gelie, zlij' maken deel uit van het authen tieke verhaal der zlendinig van Jpzluis Chrs- tns, en .allen (ofschoon gestorven, laven ziij voor ons) verkondigen, dat jTtous was de Godsgezpnt, de drager der Goddeliijk'a almacht, de Openbaring Gods; dat wlij' derhalve zlijn woord g&looven mloeten e'n daar Hij! zichzelf als G,od open!bla,ard^ laan ons, wiijt Hem ookf als God] mloeten aanbidden. IVO ROL Een product van de Pharm. Fabrjtk A. Mijnhardt - Zeist Doos 20 ct. Tube 35 ct. Zeer groote tube 60 ct. Idood van Christus te dóen herleven? tE|é!n treffend tafereel is mij! diep in da her innering gebleveni Die menigte is verzameld voor het pa leis va.n Pilatus, die, als Rlomednsdh land voogd, het eindvonnis ov'er J;ezus aal uit spreken. Er stroomen d(aiarr Oioden sa,aim nit alle streken van het heilige land) die naar Jerusalem getogen waren voor de plechtige Paaschviering. Tussc'hen die kne- nigtei bevinden zlieh de wonderdadig ge- neaenen. V,an hun ljijjden beviïjld, gev'oeü'en •zjijl izich taoer da,n de; anderen nog Verplicht de godsdienstige voorschriften na, te le ven. Zjij; w;eten, dpt Jezlus, hup weldoener, gevangen genomen werd, geoordeeld |en gevonnist dnor den Hoogen Blaad ©n' dat men Pilatus vragen gaat, het vonnis v'an Daïphias te bekrachtigen. Zjiji zTijln gek'omen niet slocihts p'm1 Hem' terug te zien, mia,ar ami voor Hairi te plei,- te'n. Hftf. heeft hen 'gered, züjf willen op hun bciuj't Hem' redden, teümSnsito pr n,a,aa' .traidhtem, .en zfijl bren'gien Hem' hun ge tuigenis, het getuigenis der begenadigden. Djeze m|an, verk'Iaai't de eerste, he|eft m(ij! vorige week'wonderbaar glenezletn. fk -hein Bart.imeus van JerichiO'; ieder kind kende mjij daar als de blinde van (Jlericbo. Op zjijin doortaelht naar Jea-uslalem' had jJiCizius med'eljijiden m|et, im|ij[ en heeft mijl g;e- uelzen. Dtoor Hem' heb ik" het geaiclht weer Ik getuigt een ander, ik, die overal on ,aan ieder in Jerusalem1 békélnd ben pn van wien men Weet, dat ik' blindgeboren was, ben geneden door dieizton Bfecht.- ■viaardigeD|oor Hem heb ik" het ge bruik m|ijlner oogen. Ik zegt een derde, wap lam' en Werd op 'n di-fliagbed tot Hein' gebracht. Dletz'a Reiehtvaiardig© genas nilij!.. Dóór zÈjjn won- 'derk'raicht loop ik' weder-.. Ik, ik' was doofstom'; en nu hoor ik, dat men dien Man beschuldigt, mlaa.r ik getuig, dia.t 'liet een rechtvaardige id, wan{: door z|ijh wondermia,clht "kreeg ik' de .spiL-aalli On het gehoorI I Ik, spreekt ©en oudle jood, ik ben Hafruis, hoofd van dei synaigoge te Oaphar- niaüni. Hier is m|ij'n dochtertje, zijl was 'gestorven. Déze B^chtvaardige heef't haar weergegeven ,a;an haar mooder en aan mSj'a;an He|ml zijjn wijl, haar 'behoud' ver schuldigd Ik' kom yan Naïtm', Zegt een jonge ling; ik w,as gestorven en werd' ten grave g-eidragen. Hjij' 'heeft mlijf ten leven opge wekt 'En ik' 'bevond' mjijr reeds -in -liet grafimjij'n liclha,am had' reeds teekë- nen van ontbinding getoond. Dleae Recht vaardige heeft mij! uit' den dood doien oipsta an Ik ben Lajzarus „Het wonderdadig getuigenis!" U vertelt een schoon© tegleinde, zlult den krijgen Brenda's to,on ergerde Rosalie buitenge woon ma,ar ,cpi haar effen gezichtje vertrok geen spier en ze, zei olpi haar gewone lijd zame manier leidereen is toch zooi lief voor me. Toen mrs. Fowler de bezoekster had uitgelaten -en in de kleine kamer terug kwam, schudde Rosalie's licehaam van net snikken -en de tr.a,nein' liepen, over haar gezichtje. Wiait is er lieveling?, vroeg zei ver schrikt. Sehe'elt er w,a|t aan? Dei vriendelijke vrouw knielde hïji het led en Rosalie slloeg ha,ar armen om haar heien. Ocli. mrs. Fowler, als ze me toch maar met, ruist wilden laten aks ze me maar lieten doodgaanz© meenen he,t zoo goed. jniaiai' het zou veel vriendelijker van ze zijnZe weten niet wiat 'z'e doein', stamelde ze tusSchan haar hartbrekend snikken dooi'. Mrs. Myers wa,s bijna 'thuis toen ze Robert Haftings in zijn au'to tegenkwam. Lij' reied langzaam. ;en Scott ,de ruige her dershond', zalt met een geiwidhltige snuit naast he|m de wijd» Wereld in te kijken. Robert groette beleefd en Brenda. gaf helm een genadigen knik tei-ug, alsof hij er aen eer in moobf, sJteillon dait ze verwaar- digiia hem tei groelten. Mjaiar in haar h,art was ze doodlelijk! jalccrtoh van den Diat is d© ware strekking wan het won der: het overtuigt, en hierdoor voqip! is het een weldja;a.d. Als God heit lichaam geneest, is het om Zieden te redden. i Het wonder Werktals een heeteeps- ter die geneest, het werkt tevlens alsl peu geloofsleeraar, die predikt voor de scha ren. To Lourdes gellijk elders. Wie diat niet hegrlijlpit, he,eft in Lour- dies niets leeren begiiij'p|e(n. Ragena'digd zïjn de zieken, op' wie do liefdevolle blikken der H. Maagd neer- zlag.en, die zjij! uitverkoor om' hem' te ge- ni©zen. i Doch beseffen wiijl het welhun ge nezing is het middel tot een doét. - H©t doel is de b'ekeering dier zondaren^ dier .ongeloovigen. Zielen, Zielen, is de voornaaln'ste wepscb van O. L. Vrouw Van Loiurdes. D© talrijkste, de schoonste wonderen tlijldiens de 'bedevaart. zfij|n dan ook de wonderen der bekeering. Konden de biechtstoelen in dez© heilig- d.omimen -eens sp'rekén. .Wlelkla wonder- bane. zdelsgenezingen zouden te kunneoi vertellen, waarbij' veubteekon de wondle- ren van het Bureau- der geneieiskundigo dontrolp. .Waarheid is echter, dat die laatston de eerstgenpemden teiwe|©S'I,raóhten. De aanwezigheid van de destjijds won- iderbiaar geheelden, van de belvoori-echtten dier H. Maagd in den luisterrijken! stoiei (lier p'elgrimls vormt de. bekroning vpn! de grootste jubileumfeesten tie Lourdeis. Hen allen zóóveel m)ogeiljijkr uit te nooidigen, was een gedachte den doorluchtigen Kerk vorst waardig, dj© als wapenspreuk' ge- -kozlen heeft: Dpor Maria tot J©z|us! Bieigenaidigden van O. L. Vrouw, v'er- geet niet, dat uw bedevaart 'niet louter pen 'daskZegging is. DeZen keer aijjt gfij in Loiurdps de getuigen van Maria..'..', ©n Van Jpzps tot Maria. Guj! brengt tot verwez'enllijk'ing wat 'do middieieeuwers in beeld bradhtem ten opi- Zichtp van de genazingen -v'an het Evialn- Aan Jieizjus, a,a.n Maria brengt gij! het getuigenis der wonderbaar genazanen. Rclgt d|at Wionderbiaar getuigenis af in het- oppnbjaar, imimer en overal Zonden- val|- sdhpi schaamte. i i He,t wordt- een heerliijke „ka,tholie|kë Voor plke uwer liclh|am'elSj|ke genezin gen brengt Jezus m'eerdera Zielen aan. PIERRE L'ERMJTE- {„Gielderl ander"). aardigen kleinen wagen wiaariin hij' reed. Ze haid al zoo, vaak veirgféiefsche pogingen gedaan opn haar man te bbwegen het oUQ.erwetslche rij'fuig af te eühlaflfen, maar liij ischleien gehecht, aian de. oude rammel kast, zooals hij 'hielt ding noemde Rob' vond daf) mrs;. Myera er veel londeg uitzag dan hij baar ziidh in z'ijh herinine- ring had hoorgelstpld. Hij reed dein weg na,ar Bieldimund op en kreeg eeni eiganaar- dig gevoel tvo,en hij weer door de smalle laan 'met de hoo'gfe heggen raad. Hat waa hem alsof 'hij in ©em sltgedk1 kwam iwjagr hij in .eiem ver verleden ©ems gawlelftslt; w|ais. Hij kon zich bijna, niaf realiaeerein da,t het nog maar dria walipm geleden 'wlaa datj hij óp dien winderigein morgeu bij bet kruis punt afstcbeid maim van Rosialie. Zijn jong geizicht s'tjond ermstig. Hij voelde dat. hij naar z'iju zin veel te weinig wist omtrent den Joo-d van hat meisje, dat zo» hael-koirt zijn vrouw 'wlas' gqwleept. Hij zou zOoi gwaiag wilton 'wOtpm wiat ze wel tegen Sberny gezegd hjaid! voordajt w stierf', of haar laatetei'wóordan misschien een. bóoidsehapl vam vargiftbnia v|oor hem waren gewieesit; maar hij zou Wqt (Wel nooiit te' weten komen. Iiij vroeg zich af waar het rireluS mu wel tou zijn, de geduldig-pjlom|pe olifanten, de koddige olowmopl-iStieilben. Ze trokken van dorp, itjoifc doppi mu, waren voorgoed lujt zijn leven verdwenen. Ze zoudie® er ®el De Lompen-Millionair. Ik kan me den ouden grijsaard nog heel goqd voorstellen, ofsidhoon ik' topu- Itertpjld kort voor den oorlog uog niet veel ouder dam 10 jaar was. Maar blij' had .altlijld een zeer groo-tem indruk" op: mijl gemaakt, nooit Zal ik' hem vergeten, ,al wordt ik' nog zoo oud. Als jongen 'dweepte ik aftlijjd met imenschen di© bpjl toet volk als buitengewoon" bekend' wa ren, die in hun Meeding of in bun 'gedija-g iets vre.emids hadden. Giepxge N.edst, die oud» uitgiedroogd'e vrijgeizel w,as geheel mlijjn man. .Urenlang kop. ik naar hem kijken, w,anneier Wij| voor dq ismidse in het dorp' op, en neer liep, terwijl de smid z'ijjn 'beide tesienl besteeg]. Dh man waa heel pjuderwetsch gekïtejed, piep na|uwe 'bmo.ek, ©en ropid .rijk, gebbi'diuiukd! v,est en daiarpjvex een donkterei jas. Zon derling w^s, dat hij' altijd een hoogo hoed droeg, doch gieen ziwa.rtc, m'aar een licht! grijaie, zöoals men tegenwoordig no|g[ Wjl zeicr elegante gontléimau opiEmgielscltoa spprtterreinen 'blij! gpoote paiardenrenneln ftantreft. Eien das seheen hem! te lastig, want di© droeg hijl nooit. Om iden |m]agerein dorren htals had hij!. alt|ij|d een gropte gekleurd© zlakdoek geknoopt, die hijl zoo,als vele spotters beweerdieln af' en toia eens afnam en voor het eigenlijk© idool gebruikte. iWanneer Mj| met eij|n ossen in de smidse kwoiml 'kregen de meester en zijn drie zjoons het erg duk'. D© smid liet .ailles staan ,en liggen, w,anne,er hij, den zonder lingen m|an aan gag., kopten, ,Wiant Geoirge Neist was ©en voor,- najne Mant, die goed bediend Bioest woi-i den. H|ij| woonde niet in het dorpl mla,ar in een klein stadje op ongpveep: ©en half uur afstand, w,aar minstens drie goeda smaden waren. Toch legde hij! altEjld' den verrem weg, af en kwam naar het dorp). Als men hém! vToeg waarom hijf.'daar niet bleef, dan antwoordde hijl altlijld hetz©l'fttoi; „Ik doe het slechts terwiRe van mijn ossen, w,ant zlij! laten zich in gpen ©nk'etja stoidse, zbo gaarne beslaan ,aj!ls hier."' Terwijl hij, dit zei, verscheen eeU iaohj© om aij:n sm]aJilem inoud en dit lachje ver, toonde een mengeling v,an spijt en hoon. En dei dorpis'smid' w,as h'lfjl 'dat George Neist z|ijh smidse opzocht, want blij) hemi k'wam' het er opl een daalder ni'aeir of minder niet ,a,an ook liet 'h|ij! aiRijid nog een flink© fboi achter voor de dor stige kelen der jongens. .Wjant de jongens hiedpón vtjijtig miee blijj het heslaan deï dieren. Triee weerden met gropte p|a.ar- dansfaarten de vliegen af en één as sisteerde den vader bjijl het werk.. .Vrcomid is, waarom Georg,e Neist zoo'n voorliefde vpox ossen had. H|ijl kon 'best enkele prachtige dure paarden houden, maar hlijl bleet" blijf z|ijh ossen. Die oiujde boer w,as geen arm kheuibefboetrtj©, mjaay ©en adhatijijk man. Zlijjn veumlogen weix! op veiel me,er dian een miliioón geschat, Diat was juist w,at id© mensclhen niet b©- "igrlypen konden. Een r(ij|ke móest naar hunne meening ook! pis een rijke lieven. Geprge Neist maakte echter een uit zondering, hlij' hield er geen groot p,etrst>- n-eiei op na, be,z)at 'geen kostblare ©qjuipages, •geen prachtige mjoiderne klpelren, ©n ook geen gr,opt6 villa', 'Mjl gaf' geen' feesten, maakte geen wereldrejZein, m|a,ar iblaef! in rijn oude boerdenijj, werkte piót rijtn 'hei de ossen en verzorgde iZijln kleinlein uk, loer. B|ïj[ het werk^hielp hem) aleohts één knecht, die ongeveer ©vie® oud was ;ala hfi|. D|© vrouw yan den knecht zprgja voor het huishouden. Slechts bfijf Uuitenge- womo gelegenheden op wa^chdagjeln en vppr groot© ffeestdiagen jiam' zjijl een helpster. I r In wfj'dien omtrek noelmlde men Geprgje N.eist, den lompien-mSlliomair. Dfe na,am 'Plaste hem ppk heelelmlaal niet süjejoht, want hlij zag er -w,at de Meeren hetoeït wierkelijk vaa|k ajfs een schooier uit. 'De menschen hesehouwden hem' btvpir het algemeen als een gierigjan vrek. Hjet «enigfe; w,at de millionair zich p'erm^tteerde wias ©en dageJïjkschen gang naar de kói-kf. In die kerk gedroeg hlij' .zich z'eer vroóm', ma.ar de menschen beschouwden het als huichelarij'. N,een, dat dageüjijjk's' naar de kerk gaan kpn hemi niet in de achting dier menschen doen etSjlgen. Hfjf bleef ©en afschuwelijke gierigaard en velen warein ei' zelfs woedend over, dat hïjT .Zondags in de kerk slechts een dubbelt je liet val len en dit dan met z-ujUk' ©en royaal gelblaar dééd alsof het wel ©en goiudbu tióntjb was. Men geloofd© daarom algemeen da,t lalile-en rijn pssen van rijn. rijkdpm) pro fiteerden, want rij! worden heter Verizóirgd d|an waardevolle raspaarden en Rolvtendien hadden züj! nog.weinig werk te verrichten. Tp.en men hem' ©en vroeg waarom' hij stieeds zieliger en sjofeiter op wtordan. Rosalie, was nu voorgio©d [uit dit leven wieggenomen. Dait verzachtte .de tragiak van haar d»,od t<enminis|te, wapit hoi© vaak had ze 'h©m nieil; verteld' dat zó dit laven haatte Maar 'hijmet mooie beloften van aen bie|tene torirömis|t, had hiij haar ge paaid ,e® Medroglen. Hal, gezicht v,an het kruispunt stuitte den stroom van rijn gedachten eini de slanke kerktoren van Baduiiund' kwam nu bóven da hoornen uit- Elan impulsief ver langen om het 'schemerige kerk'jie nog eens ■tei zien, graapi ham! aan. Hij stopt© den wagen biij|daingang|p|oort. Hij schreed over hat bellende kerkhof ,en ging da klein© de.ur biinnlein,. Op|ni©uw kwiam hij onder den indruk! van he|t( zomb'er- Jlachtige van dit sdrnplele dorpskerkje. Vo,or helt,altaar brandde een 'eenzaam rood licnt en de am'edh'tiigia kósjtcr Was bezig in na banken geibedetn|b|o.ak|e(D; raobt fa leg gen. j i Hier w,a^ hij gatgoiuwld! Daar wiae 'h'et venster waardoor een Ifeetkia zonnestraal op' Rosalie's g.ezichfj© was gevallen. Noig geleden heiij Uekfcn gaein drie weiklen waarachitjiig .jaren De kost.er lïaerde zich toevallig om en ü:c beide: mannen keken ©lk:a,ar ©eini ©ogen blik' aan. Da,arop| liepl Rlotoert haastig na ar fciuiten. 'SS ii

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5